Møteinnkalling Eldrerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Eldrerådet"

Transkript

1 Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Østfold - 2. etg fra kl. 11:00 flyttes møtet til møterom Elingård i. 3. etg Tidspunkt: Tirsdag kl 09:00. Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon , e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad Karin Eriksen, sign leder

2 Eldrerådets møte Sakliste Side PS 33/11 Referatsaker 3 RS 33/11 Leder orienterer 8 PS 34/11 Forslag til detaljregulering for Blomstertoget med Storgata Sentrum. Høring og offentlig ettersyn PS 35/11 Forslag til detaljregulering for Lisleby bruk - Sentrum. Utlegging til 116 offentlig ettersyn og høring PS 36/11 Forslag til detaljregulering for Mosseveien Sentrum. 179 Utlegging til offentlig ettersyn og høring PS 37/11 Forslag til detaljregulering for Vikertoppen - Onsøy. Utlegging til 237 offentlig ettersyn og høring PS 38/11 Forslag til reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker Sentrum Ø, høring og offenlig ettersyn PS 39/11 Høring - NOU 2011: 15: Rom for alle - en sosial boligpolitikk for 329 framtiden PS 40/11 Oppfølging av forvaltningsrapport "Samordning av tjenester" 333 PS 41/11 Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett 2012 PS 42/11 Høring - NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg (ettersendes) PS 33/11 RS 33/11 RS 34/11 Referatsaker Leder orienterer Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Torsnesveien 3 og 5 - gnr 303, bnr Sentrum Ø VEDLEGG TIL REGULSRINGSSAKENE SENES KUN RÅDETS FASTE MEDLEMMER

3 PS 33/11 Referatsaker

4 Saksnr.: 2010/28457 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: /2011 Klassering: Blomstertorget Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til detaljregulering for Blomstertoget med Storgata 11 - Sentrum. Høring og offentlig ettersyn Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1. Rådene har ingen innvendinger mot det framlagte forslaget til reguleringsplan. Fredrikstad, Sammendrag Se vedlegg. Vedlegg 1 Forslag til detaljregulering for Blomstertorget med Storgata 11 - Sentrum - Høring og offentlig ettersyn - Forlsagsstiller: Griff Arkitektur AS 2 Særutskrift - PU sak 95/11 - Forslag til detaljregulering for Blomstertoget med Storgata 11 - Sentrum - Høring og offentlig ettersyn - Forslagsstiller: Griff Arkitektur as 3 Oversiktskart 4 PLAN_ _ Bestemmelser revidert BESKR_ _ V4_kommentarer innspill Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Se vedlegg. Høringsfrist

5 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant for høring i rådene. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådene gjør sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse.

6 Saksnr.: 2010/17901 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: /2011 Klassering: Lisleby Bruk Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til detaljregulering for Lisleby bruk - Sentrum. Utlegging til offentlig ettersyn og høring Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1. Rådene har ingen innvendinger mot det framlagte forslaget til reguleringsplan. Fredrikstad, Sammendrag Se vedlegg. Vedlegg 1 Forslag til detaljregulering for Lisleby bruk - Sentrum - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagsstiller: Griff Arkitektur AS 2 Særutskrift - PU sak 96/11 - Forslag til detaljregulering for Lisleby bruk - Sentrum - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagsstiller: Griff Arkitektur AS 3 Oversiktskart - Lisleby bruk 4 Plankart 5 Bestemmelser for detaljregulering 6 Beskrivelse av detaljregulering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Se vedlegg. Høringsfrist Økonomiske konsekvenser Ikke relevant for høring i rådene.

7 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådene gjør sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse.

8 Saksnr.: 2010/11104 Dokumentnr.: 39 Løpenr.: /2011 Klassering: Mosseveien Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til detaljregulering for Mosseveien Sentrum. Utlegging til offentlig ettersyn og høring Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1. Rådene har ingen innvendinger mot det framlagte forslaget til reguleringsplan. Fredrikstad, Sammendrag Se vedlegg. Vedlegg Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1 Forslag til detaljregulering for Mosseveien Sentrum - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagsstiller: Various Architects AS 2 Særutskrift - PU sak 93/11- Forslag til detaljregulering for Mosseveien Sentrum - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagsstiller: Various Architects 3 Oversiktskart 4 Mosseveien 16-20_detaljplan rev Reguleringsbestemmelser revidert Detaljregulering Mosseveien 16-20, Nasjonal plan ID Mosseveien 16-20_planbeskrivelse rev Illustrasjonsprosjekt 8 Mosseveien16-20_skyggediagram 9 Mosseveien-ROS-sjekkliste Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen.

9 Saksopplysninger Se vedlegg. Høringsfrist Økonomiske konsekvenser Ikke relevant for høring i rådene. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådene gjør sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse.

10 Saksnr.: 2010/2048 Dokumentnr.: 30 Løpenr.: /2011 Klassering: Vikertoppen Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til detaljregulering for Vikertoppen - Onsøy. Utlegging til offentlig ettersyn og høring Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1. Rådene har ingen innvendinger mot det framlagte forslaget til reguleringsplan. Fredrikstad, Sammendrag Se vedlegg. Vedlegg 1 Forslag til detaljregulering for Vikertoppen - Onsøy - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagsstiller: Per André Hansen Landskapsarkitekter AS 2 Særutskrift - PU sak 94/11 - Forslag til detaljregulering for Vikertoppen - planid Onsøy - Utlegging til offentlig ettersyn og høring - Forslagstiller: L.ark. Per André Hansen AS 3 Oversiktskart vikerreg (A1) 5 Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert Støysonekart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Se vedlegg. Høringsfrist

11 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant for høring i rådene. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådene gjør sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse.

12 Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 108 Løpenr.: /2011 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Marit Hexeberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker - Sentrum Ø, høring og offentlig ettersyn Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å fatte slikt vedtak: 1. Rådene har ingen innvendinger mot det framlagte forslaget til reguleringsplan. Fredrikstad, Sammendrag Se vedlegg. Vedlegg 1 Forslag til reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker - Sentrum Ø - Høring og offentlig ettersyn - Forslagsstiller: Arkitektkontoret Lene Frank AS 2 Forslag til reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker - Sentrum Øst - Høring og offentlig ettersyn - Forslagsstiller: Arkitektkontoret Lene Frank as 3 Oversiktskart 4 Reguleringsbestemmelser revidert Plankart datert , sist revidert Planbeskrivelse, inkludert sammendrag av innkomne uttalelser m/forslagstillers kommentar, revidert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Se vedlegg. Høringsfrist Økonomiske konsekvenser Ikke relevant for høring i rådene.

13 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Rådene gjør sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse.

14 Saksnr.: 2010/4796 Dokumentnr.: 57 Løpenr.: /2011 Klassering: H40 Saksbehandler: Anita Gretland Karlsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sosial- og omsorgsutvalget /11 Formannskapet Bystyret Høring - NOU 2011: 15: Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Vedlagte høringsuttalelse oversendes Kommunal- og regionaldepartementet som Fredrikstad kommunes høring til NOU 2011: 15. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder høring på NOU 2011: 15 Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden med høringsfrist Utvalget hadde mandat til å drøfte og gi tilrådinger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i tiden framover, ut fra tre hovedområder: Viktige utfordringer, status for arbeidet, og tiltak for å bedre måloppnåelsen. Utvalgets hovedkonklusjoner har overskriftene: Bolig gir mer velferd, et boligsosialt løft i kommunen, boligeie for flere vanskeligstilte, og et mer velfungerende leiemarked. NOU en og etterfølgende stortingsmelding vil legge føringene for den statlige politikken på området i de kommende årene, og dermed rammene for kommunens arbeid framover. Høringsuttalelsen er utarbeidet etter innspill fra seksjonene omsorg og sosiael tjenester, miljø og samfunnsutvikling, regulering og teknisk drift og økonomi og organisasjonsutvikling via programgruppen for BOSO-programmet. Saken er også drøftet i Østfoldnettverket for kommunene. Nettverkets innspill er innarbeidet i forslaget til høringsuttalelser for alle kommunene. Det foreslås at Fredrikstad kommune avgir høring slik det framkommer i vedlegg til saken. Vedlegg 1 Forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til NOU 2011: 15: Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden.

15 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. NOU 2011: 15 Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden: Fem grunnlagsrapporter til NOU 2011: 15: Retten til bolig og oppfølgingstjenester - En utredning for Kommunal- og regionaldepartementet / Boligutvalget: Den boligsosiale vendingen. Norsk boligpolitikk fra midten av 1990-tallet i historisk perspektiv: Kartlegging av omfanget og sammensetningen av vanskeligstilte på boligmarkedet en dokumentasjonsrapport: Økonomiske virkemidler av betydning for den sosiale boligpolitikken: Utviklingstrekk i boligmarkedet : Saksopplysninger NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden er sendt ut til høringsinstansene med høringsfrist Utvalget hadde mandat til å drøfte og gi tilrådinger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i tiden framover, ut fra tre hovedområder: Viktige utfordringer Status for arbeidet Tiltak for å bedre måloppnåelsen Utvalgets hovedkonklusjoner har disse overskriftene: Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunen Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarked Bolig gir mer velferd: Utvalget påpeker at bolig som en sentral del av velferdspolitikken er underkommunisert. Ved bedre å legge større vekt på boligforhold både i den generelle samfunnspolitikken og i det forebyggende boligsosiale arbeidet, kan mange få bedre levekår. Utvalget løfter fram at bolig må forankres som den fjerde pilaren i velferdspolitikken, sammen med helse, utdanning og inntektssikring. Husbankens rolle som støttespiller for kommunene må forsterkes og videreutvikles. Den bør få en samordnende rolle for den statlige politikken overfor kommunene og sørge for gode lokale løsninger i samarbeid med den enkelte kommune. Det påpekes at det må bli klarere juridiske rammer for kommunenes ansvar for boligsosialt arbeid, og utvalget foreslår at dette ansvaret i større grad forankres i lov. Det påpekes at det må sikres økonomiske rammer til kommunene for å kunne ivareta dette ansvaret.

16 Et boligsosialt løft i kommunen: Kommunenes rolle som iverksettere og gjennomførere av den sosiale boligpolitikken understrekes. Utvalget mener at arbeidet vil gi bedre uttelling ved: bedre intern organisering og planlegging økt kommunalt handlingsrom høyere boligsosial kompetanse sterkere kommunalt eierskap til oppgavene Kommunene bør sette boligsosiale mål og integrere disse i det øvrige planverket. Handlingsrommet til kommunene bør utvides gjennom flere boliger for de mest utsatte gruppene, økte midler til kompetanse, tjenesteoppfølging og mer fleksible tilskuddsordninger. Det foreslås økning i Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd med 80 millioner kroner per år og i oppfølgingstilskudd i bolig fra Arbeids- og velferdsdirektoratet med 30 millioner kroner per år. Kommunal utleie bør være et kortvarig tilbud, samtidig som boligkvalitet og bomiljø må bli bedre og vedlikeholdsmidler må sikres. Utvalget foreslår en tidsbegrenset støtteordning for å innhente vedlikeholdsetterslepet og øke standarden på kommunale boliger. Behovet for oppgradering til en tilstand uten vesentlige feil eller mangler er anslått til 8,1 milliarder kroner i de neste ti årene og 4,7 milliarder kroner for de første fem årene. Det er ikke angitt noe konkret forslag til beløp, men sies at det bør foretas en nærmere utredning av hvordan ordningen skal utformes og hvordan kostnadene skal fordeles mellom stat og kommune. Det må satses betydelig på boliger og oppfølgingstjenester for personer med psykiske lidelser, rusavhengighet og dobbeltdiagnoser. Forslaget fra utvalget er en satsing på 500 boliger over fem år, som delvis kan finansieres gjennom den eksisterende rammen til utleieboliger. Det foreslås at resten finansieres som tilleggsbevilgning, en årlig styrkning av tilsagnsrammen på 150 millioner kroner. Det spesifiseres ingen sum når det gjelder tjenesteoppfølging i bolig, men sies at boligsatsingen vil betinge betydelige ressurser til de tilhørende tjenestene. Boligeie for flere vanskeligstilte: Utvalget mener at boligeie vil være et både bedre og billigere alternativ enn leie for mange vanskeligstilte. Særlig gjelder dette for de med stabil, om enn lav inntekt. Flere vanskeligstilte i eid bolig vil også kunne gi bedre gjennomstrømming og utnyttelse av den kommunale utleiesektoren. Gjennom en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond vil det være både økonomiske og sosiale gevinster å hente både for den enkelte, for det offentlige og samfunnet som helhet. Gjeldende bevilgninger og lovverk gjør at dette er mulig. Bostøtten framheves som målrettet og effektiv overfor husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Utvalget mener at bostøtten bør styrkes, i første omgang for vanskeligstilte barnefamilier. Det foreslås to endringer; heving av boutgiftstaket per person ut over første husstandsmedlem og bostøtte til begge husstander der barn har delt bosted. Ordningene anslås å koste hhv. 320 millioner kroner og 35 millioner kroner per år. Det foreslås også lik dekningsgrad, 75%, i bostøtten i kommunale og privateide boliger. Et mer velfungerende leiemarked: De mange utfordringene i det private leiemarkedet beskrives. Det påpekes at dette som et midlertidig marked er vanskelig å regulere, og at gjeldende skatteregler gjør at dette i stor grad vil være et gjennomgangsmarked også framover. Det er uansett viktig å sikre bedre vilkår for leierne, og både det private markedet og den kommunale utleiesektoren må utvikles for å være bedre tilpasset beboernes behov. Presset i leiemarkedet er betydelig. Studenter konkurrerer ofte ut svake grupper. Utvalget foreslår derfor økt tilskudd til etablering av studentboliger som et målrettet tiltak for å avhjelpe denne situasjonen. Konkret foreslås en satsing på 500 flere studentboliger per år med et anslått behov for økning av tilskuddsrammen med 110 millioner kroner per år.

17 Videre foreslås stimulering til større innslag av seriøse og profesjonelle utleiere; eksempelvis private utleiere med en tydelig sosial profil som leier ut til utsatte grupper og/eller personer med lav inntekt. For å styrke leiernes rettigheter, foreslås det at husleietvistutvalget utvides og at det legges til rette for en nasjonal leieboerforening. Økonomiske konsekvenser NOU en beskriver at mange vanskeligstilte på boligmarkedet ikke får den hjelpen de trenger. Det behøver ikke bety at ressursene til sektoren er utilstrekkelige. Det pekes på at det boligsosiale arbeidet i en del tilfeller preges av ineffektiv organisering. Utvalget mener at effektiviteten kan økes gjennom en mer hensiktsmessig organisering og ved å bygge opp boligsosial kompetanse. Videre sier utvalget at det er komplisert å anslå ressursbehovet på dette området fordi boligspørsmål griper inn i de andre velferdsområdene. Det kan for eksempel være vanskelig å skille mellom oppfølgingstjenester i bolig og andre former for hjemmetjenester. Det nære forholdet mellom boligsosiale tiltak og helse- og omsorgsarbeid gjør det krevende å anslå økonomiske og administrative implikasjoner. Ansattes medbestemmelse Ansattes organisasjoner avgir egne høringer i saken. Vurdering Fredrikstad kommune har store utfordringer på det boligsosiale området. For perioden er vi med i det boligsosiale utviklingsprogrammet BOSO, i samarbeid med Husbanken. Et av målene i programmet er å få på plass helhetlige strategier for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Den aktuelle NOU en og etterfølgende stortingsmelding vil legge føringene for den statlige politikken på området i de kommende årene og dermed rammene for kommunens arbeid framover. Det er derfor viktig å komme med de innspill og kommentarer som vi fra vårt ståsted ser er nødvendige inn mot meldingen. Vedlegget med forslag til Fredrikstad kommunes høringsuttalelse er utarbeidet etter innspill fra seksjonene omsorg og sosiale tjenester, miljø og samfunnsutvikling, regulering og teknisk drift og økonomi og organisasjonsutvikling via programgruppen for BOSO-programmet. NOU en er også drøftet i Østfoldnettverket for BOSO-programkommunene i Østfold; Sarpsborg, Moss, Halden og Fredrikstad. Nettverkets innspill er innarbeidet i forslag til høringsuttalelser fra alle kommunene. Rådmannen foreslår at det avgis høring slik det framkommer i vedlegg til saken.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Vedlegg til løpenr /2011, saksnr. 2010/4796 Klassering: H40 Gradering: Dato: Høring fra Fredrikstad kommune til NOU 2011: 15: Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Fredrikstad kommune har store utfordringer på det boligsosiale området og er for perioden med i det boligsosiale utviklingsprogrammet BOSO i samarbeid med Husbanken. Et av målene i programmet er å få på plass helhetlige strategier for det boligsosiale arbeidet i kommunene. NOU en og den kommende stortingsmeldingen er av stor betydning for utviklingen av vårt boligsosiale arbeid framover. Fredrikstad kommunes høringsuttalelse er behandlet i Sosial- og omsorgsutvalget den.., i formannskapet den og i bystyret den Vedtak i saken: Som en del av høringsprosessen er NOU en også drøftet i Østfoldnettverket for BOSOprogramkommunene i Østfold: Sarpsborg, Moss, Halden og Fredrikstad. Innspillene og forslagene fra nettverket er innarbeidet i de respektive kommunenes høringsuttalelser. Fredrikstad kommune avgir følgende høring i saken: NOU en er gjennomarbeidet, konkret, oversiktlig og opplysende. Fredrikstad kommune støtter utvalgets påpekning av bolig som den fjerde pilaren i velferdspolitikken. Kommunen har et godt samarbeid med Husbanken, og ser positivt på forslaget om å forsterke og videreutvikle Husbankens rolle som støttespiller for kommunene. Det er imidlertid viktig at Husbanken gis mulighet til å i større grad legge opp til fleksible måter å samarbeide på. Ikke minst må støtteordningene gjøres langt mer fleksible, slik at de kan tilfredsstille de lokale behovene i kommunene. Kapittel 6: Vanskeligstilte på boligmarkedet Forslagene om å styrke bostøtten og tilskudd til tilpasning til bolig støttes. Når det gjelder styrking av bostøtten til barnefamilier er det vår erfaring at relativt mange samboere/ektefeller har for høy inntekt til sammen i forhold til Husbankens øvre inntektsgrense. Det resulterer i avslag på bostøtte og at familiene må suppleres med sosialhjelp til boutgifter. Det er derfor viktig å heve både bostøtten og inntektsgrensen. Videre vil vi bemerke at å justere regelverket slik at barn med delt fast bosted inkluderes i bostøtteberegning, kan være et for strengt kriterium som kan bety at mange vil falle utenfor. Erfaringene er at mange skilte og separerte foreldre ikke har en 50/50-fordeling når det gjelder

19 omsorgen for barna, og at den ene av partene følgelig fortsatt vil falle utenfor retten til bostøtte. Forslaget om lik dekningsgrad, 75%, i bostøtten i kommunale og privateide boliger støttes. Kapittel 7: Boligeie for flere vanskeligstilte Fredrikstad kommune støtter forslagene i kapitlet. Disse åpner for større grad av fleksibilitet i utnyttelse av startlånordningen. Målet om at flere kan stimuleres til å eie bolig støttes. Dette er positivt for den enkelte. Imidlertid vil dette øke kommunenes risiko ved utlån i større grad enn i dag. Vi kan ikke se at problemstillinger rundt tapsrisikofordelingen mellom stat og kommune eller størrelsen på fondsavsetninger er nærmere drøftet. At tapsfondet nå foreslås til også å kunne dekke låntakers tap vurderes i utgangspunktet positivt, men vil på den annen side redusere fondsavsetningene som kommunen kan anvende til egne tap. Vi mener det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av risikofordelingen og eventuelt styrking av tilskuddet som kommunen kan avsette til tapsfond. Dersom balansen i risikofordelingen mellom stat og kommune skal opprettholdes, bør tilskuddet til tapsavsetning økes. Kapittel 8: Det private leiemarkedet Forslagene til tiltak under dette området støttes. Kapittel 9: Kommunal utleie Utredningen foreslår 2500 flere egnede boliger for personer med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser. Fredrikstad kommune støtter forslaget og de vurderingene som ligger til grunn. Boligtilbudet til disse gruppene inkludert bostedsløse, er fortsatt mangelfulle og bør styrkes i kombinasjon med egnet oppfølging. Dersom satsingen skal lykkes forutsetter det at det settes av midler til å få til relevant og nødvendig oppfølging i bolig. Kommunen mener det er nødvendig med en satsing med øremerkede midler til dette området over noen år. Fredrikstad kommune støtter også de øvrige punktene i dette kapitlet, herunder økte rammer for bedre vedlikehold. En tidsbegrenset støtteordning for å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunale boliger er et tiltak som vil kunne ha en rekke positive effekter, både for beboerne og for kommunen. Kapittel 10: Arbeidet med bostedsløshet Det er fortsatt behov for å styrke og videreutvikle innsatsen for å redusere bostedsløshet. Fredrikstad kommune er skeptisk til at denne utfordringen skal møtes med en strategi som i så sterk grad fokuserer nye statlige krav og pålegg i form av krav om utarbeidelse av planer og strategier, slik NOU en legger opp til. Dette gjelder forslag både innenfor området samordnet innsats for unge, og beredskapsplaner for bostedsløse familier. Det gjøres et godt arbeid på disse områdene i dag, men det er fortsatt mye å hente på å få til et bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og innsats. Dette mener kommunen kan oppnås uten pålegg og eventuell lovhjemling. Kommunen støtter forslagene om større samordning av tilskuddsordninger med overlappende og supplerende formål. Når det gjelder forslag vedrørende oppfølgingstjenester i bolig mener kommunen at forslaget om tilskuddsmidler er altfor lavt i forhold til de utfordringer kommunene står overfor på dette området. Vår erfaring er at det ikke er hensiktsmessig å bygge nye boliger til vanskeligstilte med store tjenestebehov dersom det ikke finnes midler til å gi et reelt oppfølgingstilbud. Det bør settes i gang en statlig satsing med øremerkede midler til dette området, jfr. kommentarer under kapittel 9. Forslagene som gjelder bolig som en del av behandlingen støttes fullt ut.

20 Kapittel 11: Boligsosialt arbeid i kommunene Forslagene i kapittelet støttes fullt ut. Kommunen er glad for påpekningen om at alle kommuner med boligsosiale utfordringer må knytte mål og tiltak til arbeidet, og at disse bør inngå som integrert del i kommunens planer. Det boligsosiale arbeidet har i for liten grad vært omfattet av en helhetlig tenkning i kommunen, og vi tror at dette er en forutsetning for å få til et godt arbeid til beste for den enkelte innbygger. Kapittel 12: Rollefordeling mellom stat og kommune Forslag om Husbanken som statlig samordner støttes, jfr. kommentarer over. Kommunen ser positivt på forslaget om en styrking av det boligsosiale kompetansetilskuddet hos Husbanken. Det påpekes at dersom det skal være hensiktsmessig med en slik styrking, må det også bli en betydelig styrking av tilskuddet til oppfølgingstjenester i boliger. Angående forslag om å lovfeste det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte, og rett til nødvendig bistand for å få et forsvarlig botilbud: Fredrikstad kommune mener at forslagene i NOU en på disse områdene er for lite konkrete med hensyn til de økonomiske konsekvensene for kommunene. Dette må utredes nærmere før en eventuell lovhjemling vurderes. Kommunen støtter forslaget om at det bør føyes til et nytt punkt i forslaget til ny helse og omsorgslov for å tydeliggjøre ansvaret for forsvarlig bosituasjon som en del av kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.

21 Saksnr.: 2011/1494 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: /2011 Klassering: F00 Saksbehandler: Rigmor Huth Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sosial- og omsorgsutvalget /11 Oppfølging av forvaltningsrapport "Samordning av tjenester" Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering med følgende presiseringer: Det utarbeides plan og gjennomføres tiltak for implementering av individuell plan i alle aktuelle virksomheter Mandat og struktur for arbeidsform for koordinerende enhet gjennomgås og tilpasses statlige føringer Fredrikstad, Sammendrag Seksjon for omsorg og sosiale tjenester arbeider kontinuerlig med å oppdatere og forbedre planer og rutiner knyttet til samhandling innenfor helse- og sosiallovgivningen. Det arbeides også systematisk med å gjøre planer og rutiner kjent for alle tjenesteytere. Fredrikstad kommune har etablert en koordinerende enhet for rehabilitering for voksne med behov for medisinsk eller kirurgisk rehabilitering. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering brukes ikke fullt ut i tråd med sitt formål. Mandat og organisering av koordinerende enhet bør evalueres og tilpasses de statlige føringer. Rådgiver for individuelle planer gjennomfører kurs og opplæring for koordinatorer for individuell plan. Det bør utarbeides en plan for å gjøre individuell plan bedre kjent i alle virksomheter Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Forvaltningsrevisjonsrapport Samhandling av tjenester

22 Saksopplysninger I Bystyremøte , sak 78/08, ble Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden vedtatt for Fredrikstad kommune. I henhold til planen ble det gjennomført et prosjekt for samordning av tjenester. Prosjektet ble gjennomført som en systemrevisjon med utgangspunkt i regelverk og statlige føringer om samhandling, koordinering og helhetlige tjenester. Det ble fokusert på tre problemstillinger: 1. Har Fredrikstad kommune planer og rutiner for samordning innenfor helse-, omsorgsog sosialsektoren i tråd med lover, regler og statlige føringer? 2. På hvilken måte ivaretas prinsippet om samordning av tjenester i kommunens møte med konkrete tjenestemottakere? 3. På hvilken måte og i hvilken grad påvirkes samhandling mellom tjenesteytere av kommunens organisering og økonomi? Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført første halvår Det ble foretatt dokumentanalyser, spørreundersøkelser og intervju. Den endelige forvaltningsrevisjonsrapporten var ferdig 3. september 2010 og ble behandlet i bystyret Revisjonens funn vedrørende problemstilling nr 1: Fredrikstad kommune har etablert et planverk der samhandling og helhetlige tjenester har stor oppmerksomhet Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i samtlige av kommunens planer og rutiner for samhandling Systemer for håndtering av individuell plan, habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelmisbruk anses å oppfylle krav som beskrevet i revisjonskriteriene Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vurderes å være i tråd med lovkrav og statlige anbefalinger Revisjonens funn vedrørende problemstilling nr 2: Praksis rundt samhandling viser at kommunen har iverksatt mange av tiltakene som beskrevet i planer og rutiner i kapittel 5 De ansatte gir uttrykk for høy grad av tilfredshet vedrørende samarbeidet i kommunen Det er fokus på at brukerne skal være delaktige i sin egen prosess, men manglende brukerundersøkelser gjør det vanskelig å konkludere på området Det er etablerte arenaer for samhandling internt i kommunen og med eksterne aktører Systemet for individuell plan er delvis implementert Tiltak som skissert i rehabiliteringsplanen er i stor grad iverksatt i kommunen, men det er usikkert om enhet for habilitering og rehabilitering brukes i tråd med sitt formål På området psykisk helse og rusmiddelarbeid anser revisjonen at det er iverksatt tiltak for å realisere målsettinger i planverket Revisjonens funn vedrørende problemstilling 3: Kommunens organisasjonsmodell oppleves i stor grad som positiv Stram kommuneøkonomi oppleves å kunne skape utfordringer for samarbeid Det er enighet i kommunens tilbakemeldinger vedrørende hvilke brukergrupper som har best vilkår for samhandling mens det er delt oppfatning om hvilke grupper som har utfordringer Det er ikke samsvar mellom vurdering av hvor samhandling bør iverksettes i pasientforløpet og hvor det faktisk iverksettes Revisjonen anbefaler dette: Arbeidet med å etablere oppdaterte og helhetlige planer og rutiner knyttet til samhandling innenfor sektoren bør prioriteres Kommunens systemer for individuell plan bør implementeres i alle virksomheter

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 26.05.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Per Erik Torp sekretær boligutvalget / seniorrådgiver KRD Boligsosialt utviklingsprogram 14. november 2011 Boligutvalget Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Høringsuttalelse Rom for alle

Høringsuttalelse Rom for alle Arkivsak-dok. 11/05256-2 Saksbehandler Tore Hansen Saksgang Møtedato Sak nr. Komité for samfunnsutvikling 2011-2015 Høringsuttalelse Rom for alle Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 12.4.2011, Fredrikstad rådhus, Nyggardsgt. 16, rom Hauge Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 10:45 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Bastionen, 5. etg Tidspunkt: Tirsdag 18.01.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Moum Tidspunkt: 18.01.2011 kl. 12:15 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon 6930 6144 eller

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 21.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/10

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 20.04.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:40 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 03/10

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet HB 7.S.3 12.2016 Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet Kommune : Halden kommune År: 2017 I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

STATELIG SAMARBEID OM BOLIGSOSIALT VELFERDSPROGRAM. Bergen seniorrådgiver Rigmor K. de Waard, Fylkesmannen i Rogaland

STATELIG SAMARBEID OM BOLIGSOSIALT VELFERDSPROGRAM. Bergen seniorrådgiver Rigmor K. de Waard, Fylkesmannen i Rogaland STATELIG SAMARBEID OM BOLIGSOSIALT VELFERDSPROGRAM Bergen 15.05.2013- seniorrådgiver Rigmor K. de Waard, Fylkesmannen i Rogaland 1 Statelig samarbeid om boligsosialt velferdsprogram Hvilken støtte har

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: v GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Komité for omsorg og miljø Grue rådhus, form annskapssalen Mandag 11.11.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN BOLIG FOR VELFERD 2014-2020 EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN Hva skal jeg snakke om? 1. Bolig for velferd 2014-2020 5 statsråder/departement

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 Nytt fra Husbanken Strategidirektør Bjørn J. Pedersen Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 8. juni 2015, kl. 08.00 10:10. Sted Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Torsdag 18.09.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69306105,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 01.03.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:25 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5 etg Fra til saksnr.: 8/11 13/11 REPRESENTANTER

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 09.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:50 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 15/34 15/41 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer