Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret"

Transkript

1 Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret OPPDATERT Internopplæring Introduksjonsrutinar Marknadsføring av lærlingordninga Samarbeid med vidaregåande skular Samarbeid med ungdomsskular Samarbeid med NAV Hordaland Informasjon og tiltak for minoritetsspråklege Formidling Intensjonsavtaler Informasjon til bedrifter om VIGO Web Bedrift Formidling av lærlingar Godkjenne lærekontrakt Godkjenne opplæringskontrakt Innmelding til teoriundervisning Lærebedrift/opplæringskontor/lærekontrakt/opplæringskontrakt Godkjenning av lærebedrift Godkjenning av opplæringskontor Tilbaketrekking av godkjenning av lærebedrifter Endringar under læreforholdet Heving av lærekontrakt Søknad om å behalde retten til vidaregåande opplæring Bedriftsbesøk Prøvenemnd Årshjul Prøveadministrasjon Oppnemning av prøvenemnd og yrkesutval Informasjon til prøvenemndene Opplæring av prøvenemnder og yrkesutval Supplering av prøvenemnd og yrkesutval Utbetaling av honorar og reiseutgifter til prøvenemnd og yrkesutval

2 6 Oppmelding til fag-, sveine- og kompetanseprøve Administrere preutfylte oppmeldingar for lærling og lærekandidat Førebuande saksbehandling 1. gongs prøve for elev, lærling og lærekandidat frå Hordaland Førebuande saksbehandling 2. gongs prøve elev, lærling og lærekandidat frå Hordaland Førebuande saksbehandling til prøve for praksiskandidat Godkjenne oppmelding til prøve for elev og lærling (VKII/Vg3) Godkjenne oppmelding til prøve for lærekandidat Godkjenne oppmelding til prøve for praksiskandidat Behandle søknad om tilrettelegging av prøve for elev, lærling, lære- og praksiskandidat Oppmeldingar frå andre fylke Prøvar avlagt i andre fylke Prøvar avlagt i Hordaland med prøvenemnd frå anna fylke Prosedyre for purring på ikkje avlagte prøvar Dokumentasjon på avlagt prøve og eksamen Skrive ut kompetansebevis ved bestått prøve Skrive ut kompetansebevis for lærling/ elev med ikkje bestått allmenne fag Skrive ut melding om ikkje bestått 1. gongs prøve (lærling, lærekandidat og elev) Skrive ut melding om ikkje bestått 2. gongs prøve (lærling, lærekandidat og elev) Skrive ut melding om ikkje bestått for praksiskandidat Behandle søknader om fritak i inntil 2 fellesfag Behandle klage på ikkje bestått - fagleg grunnlag Behandle klage på ikkje bestått - formelt grunnlag Skrive ut fag-/sveinebrev Skrive ut vitnemål eller vitnemål etter bestått prøve for elev, lærling, lærekandidat eller praksiskandidat etter avlagt fag-/sveineprøve Utdeling av fag-/sveinebrev Administrere utdeling av fag- sveinebrev Læretilskot, stipend og lån Utbetaling av lærlingtilskot Søknad om stipend og lån Opplæring instruktør og fagleg leiar Kurs Internettsider Telefonteneste

3 1 Internopplæring 1.1 Introduksjonsrutinar Ansvarleg: Administrasjonsseksjonen S1: Initialar Kompetansekrav: Namn System: S2 Initialar Frekvens: To gangar i året, vår og haustsemester Namn Revidert dato / namn: 20. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Personalhandboka Leiarhandboka Fullmaktsreglement for organisasjonsavdelinga Registrering av nytilsett første arbeidsdag Før lunsj: Administrasjonsseksjonen Før den nytilsette kjem: Blomar, mappe med innhald, kontor, e-posttilgang, opprette brukar, Adm seksj Etter lunsj: Aktuell seksjon innmelding til lønsavd., personal, resepsjon i 1. etasje, rutinehandboka osv. Adm. seksjon: - Innleiingssamtale, adm. rutinar, felles lover og reglar, tilgangskort, bli vist rundt på avdeling, bygget elles med kantine og treningsrom Aktuell seksjon: lunsj, bli-kjent-runde, presentasjon av arbeidsoppgåver, opplæring Introduksjonskurs Gjennomførast ein gong om våren og ein gong om hausten à to arbeidsdagar Velkomst Overordna føringar for Opplæringsavdelinga og informasjon om dei vg. skulane (SEF) Om Hordaland fylkeskommune Oppbygging, ansvar, roller (politikk administrasjon) (SEF/BERROK) Presentasjon av dei fire seksjonane på avdelinga Opplæring i gjeldande lover Orientering frå Sentralarkivet Saksbehandlarrutinar Introduksjonstur Ansvar og oppgåver (aktuelle saker) Opplæringslova, Offentlegheitslova og Forvaltningslova DocuLive, andre rutinar Både fellesorientering og seksjonsvis Korleis utforme eit skriv sak/notat/ standardbrev Gjennomførast ein gong om våren og ein gong om hausten à to arbeidsdagar. 3

4 2 Marknadsføring av lærlingordninga 2.1 Samarbeid med vidaregåande skular Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office Namn Gruppekoordinator formidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar Alle Frekvens: Namn Alle Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda Sende brev kvar haust til alle elevar på Vg2 Gjer i brevet merksam på at høgt fråvær kan GKF Alle yrkesfag som har meir enn 10 dagar og / eller gjera det vanskeleg å få læreplass. Dette gjeld 20 timer fråvær frå Vg1. Sende samleskjema til likevel ikkje lovleg fråvær. Rektor vert med rektorane om elevar med stort fråvær. kopi av brevet orientert om kva elevar dette gjeld. Brev: Standardbrev nr 2.1.1(1) og 2.1.1(2) Rådgjevarsamlingar oktober / november Samlingane i samarbeid med inntakskontoret, Inntak OT/PPT Konferanse for opplæringskontora medio februar Gjera avtale med hotellet i mai året før. Nemna opp komite til å førebu konferanse. Sjå eiga mappe. F.sjef 4

5 2.2 Samarbeid med ungdomsskular Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing S1: Initialar TM, LT, MV, KK, KH Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office Brukerhåndbok Vigo-WEB S2 Initialar TM, LT, MV, KK, KH Frekvens: November og desember Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar KK Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Kjell Helge Kleppestø Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-6. Oppfølgingstenesta FOR Samarbeid og samordning Utarbeide informasjonsmateriell I samarbeide med NAV TM LT KH Utarbeide/oppdatere heimesida I samarbeide med NAV LT KH Tilby besøk bedrifter til ungdomskular i Hordaland Ha med informasjonsmateriell til 90 skular TM, MV, KK, LT, KH Oppdatere kontaktnett for skular i Hordaland Informere om senteret sitt tilbod til bedrifter, opplæringskontor og bransjeorganisasjonar A jourføre databasen for registrering av avtalar Rådgjevarar på 9. steget. Skulebesøk frå senteret inngår som ein del av faget Utdanningsval. Rettleiing av informantar, (sjekkliste for informasjon som blir gjennomgått på skulane). Rettyrke.no blir brukt som reiskap for å registrere/ styre logistikk rundt møta. Totalt 900 møte blir gjennomførte i løpet av eit skuleår. TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH KH KH KH KH 5

6 2.3 Samarbeid med NAV Hordaland Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing S1: Initialar TM, LT, MV, KK, KH Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar TM, MV, KK, KH Frekvens: November og desember Namn Tore Muren, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar KH Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Kjell Helge Kleppestø Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-6. Oppfølgingstenesta Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Samarbeid og samordning Avtale med NAV datert Individuell rettleiing Senteret set av 20% av tida, dvs. knapt eit TM, TM, KH årsverk, til individuelle yrkesrettleiingssamtalar. Avtalane blir avtalte ved at brukarar tek kontakt direkte med senteret eller ved at NAVmedarbeidar tek kontakt med senteret for brukar. I tillegg svarar senteret på spørsmål via spørsmål og svarteneste på Mittyrke.no. MV, KK MV, KK Arrangere rådgjevarsamlingar Rådgjevarsamlingar kvart år. Deltakarane er KH TM KH rådgivarar frå grunnskulane og vidaregåande skular i Hordaland. Arbeidslivsinformasjon har fast plass på programmet til møta. Det er Senteret som har ansvar for å skaffe innleiarar. Brev nr Oppdatere heimesider Senter for yrkesrettleiing har ei eiga heimeside: LT KH Oppdatere Database Frå utdanning til arbeid Samarbeid Senter for yrkesrettleiing - OT Informasjon til NAV-medarbeidarar om vidaregåande opplæring, fagopplæringsordninga og realkompetanseordninga. Består av utdanningsprogramma med tilhøyande programområde. Ved å gjøre val i desse, kje, to typar lister opp: - Liste over godkjente lærebedrifter i regionen. - Liste over alle bedrifter i regionen som er knytt til eit utdanningsprogram. Senteret har tatt initiativ til samarbeid med Oppfylgingstenesta i Hordaland fylkeskommune om et tilbod om yrkesrettleiing i grupper for unge som har falle ut av vidaregåande skule. Senteret har begynt arbeidet med plan for eit slikt rettleiingskonseptet og hatt møte med OT/PPT om dette. Kvar gruppe får tilbod om tre møte samt tilbod om besøk ved aktuelle bedrifter. Vidaregåande skule, fagopplæringsordninga og realkompetanseordninga er viktige område for samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen. (Sjå eigen delavtale.). Det er planlagt møte sju om desse emna for i alt 14 NAV - einingar ulike datoar i januar KK KH KH TM, KK TM KK, TM KH 6

7 2.4 Informasjon og tiltak for minoritetsspråklege Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing/opplæringsavdelinga S1: Initialar PB Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Petter Borthen System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar MV Frekvens: November og desember Namn Marte Veim/Laila Kleppe Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Betre overgangen mellom grunnskule og vidaregåande skule for minoritetsspråklege elevar Deltaking i nettverk for ungdomsskular med minoritetsspråklege elevar i Bergen kommune, Fagavdeling skule i Bergen kommune og vidaregåande skular med høg andel PB MV Arrangere informasjonsmøte for minoritetsspråklege søkjarar Spesialrådgiving for minoritetsspråklege minoritetsspråklege. Brev nr Minoritetsspråklege søkjarar med føresette frå grunnskule og vaksenopplæringa inviterast til møte med fylkeskommunen for informasjon om vidaregåande opplæring. Hente info frå Standard invitasjonsbrev Ulike tiltak mot fråfall og økt gjennomstrømming. Brev nr PB PB MV 7

8 3 Formidling 3.1 Intensjonsavtaler Ansvarleg: Formidlingsgruppe S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Gruppekoordinator Gormidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive, Office S2 Initialar FG Brukerhåndbok, Vigo-WEB Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Vidaregåande trinn 3 FOR Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kjøre rapporten som kopierer intensjonsavtalar Rapport o3a001 i VIGOfag: GKF FG frå året før for alle bedrifter som er godkjende på gyldig kurs. Fylle ut og oppdatere intensjonsavtalar Sende brev til bedrifter som det er registrert Hyperion og StdDok: Intensjonsavtale GKF FG intensjonsavtalar på for inneverande år, med frist for tilbakemelding Brev nr (November / desember) Sende brev til bedrifter og orientere om at dei GKF FG Lage rapport over bedrifter som ikkje har hatt lærling dei siste to åra må søkje om ny godkjenning dersom det går meir enn to år før dei tar inn lærling Registrere tilbakemeldingar. Oppdater VIGOfag slik at det alltid er registert GKF FG Korrigere intensjonsavtaler etter tilbakemeldingar frå opplæringskontor og bedrifter riktig tal intensjonsavtalar på opplæringskontor, bedrifter og kurs Lage oversikt over alle godkjente lærebedrifter. Utheva dei lærebedriftene / opplæringskontora som har teikna intensjonsavtale med Fagopplæringskontoret, og sette på tal intensjonsavtaler for komande formidlingsrunde. Lista vert gjort tilgjengeleg på internettsidene til Hordaland. Oppdatere bedriftslista og VIGOfag kontinuerleg m.o.t. nye godkjende bedrifter/opplæringskontor nye kurs på eksisterande bedrifter endre tal intensjonsavtaler fjerne opphørte bedrifter Leggje oversikten (bedriftslista) ut på: Hordaland.no\vidaregåande opplæring. Sjå kap. 11. Bedriftsliste nettutgåve korrigerast av formidlingsgruppa. Nye godkjende bedrifter eller ny kursgodkjenning på bedrift/opplæringskontor opphørte bedrifter behandlast av bedriftsgruppa, som MÅ melde dette vidare til formidlingsgruppa. GKF FG GKF FG 8

9 3.2 Informasjon til bedrifter om VIGO Web Bedrift Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: Namn Gruppekoordinator formidling System: S2 Initialar FG Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Sende informasjon om VIGO web til alle Informasjon sendast så langt det lar seg gjere GKF FG bedrifter/opplæringskontor som har teikna intensjonsavtale. per e-post Registrere tilsette i bedrift og tildele webrettar i GKF FG VIGOfag Kjøre rapport o1a020 (generer tilsette sine webpassord) Gi brukerhjelp og informasjon om bedriftsweb til bedrifter/opplæringskontor etter behov. Sende e-post til dei tilsette i bedrift som det er generert passord på. GKF FG GKF FG 9

10 3.3 Formidling av lærlingar Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Gruppekoordinator Formidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar FG Registreringshåndbok vigo fag Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 26. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa FOR Vidaregåande trinn 3 FOR Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kvalitetssikre søkjarar i VIGOfag: Etter søknadsfrist 1.mars: Kjøre hyperion GKF FG At søkaren har rett skolebakgrunn for det rapportar for å finna dei ulike søkjarane. lærefaget som er søkt. Søkjarar som ikkje har registrert rett søknad Ta ut liste på alle som har søkt lærekandidat. eller som ikkje er kvalifisert til å søkje læreplass i Hordaland vert tilskrevet, eller Sjekke at alle som har søkt full opplæring i bedrift også har søkt skole kontakta pr. tlf. Brev nr Lese og behandle evt. Fritekst som søker har skrevet m.o.t. søknaden. For eksempel spesielle behov, osv. Sjekke kva søker har skrevet som melding til bedrift. I dette meldingsfeltet bør det ikkje framkoma sensitive opplysningar. Stoppe formidling for søkjarar frå andre fylker.(i tilfelle det er fleire intensjonsavtaler enn søkjarar på eit kurs, formidlast også søkjarar frå andre fylker.) Formidling av søkjarar til opplæringskontor som har intensjonsavtale registrert i VIGOfag: Formidle søkjarar til bedrifter som har intensjonsavtale registrert i VIGOfag. med parameter U-RETT og formidle alle søkjarar til lærefag der det er registrert intensjonsavtale på bedrift. Med unntak av faga tømrar, frisør, elektrikar, lette kjøretøy, rørleggjar og kokk. Desse faga må formidlast med parameter U-RETT og geografisk nærleik og setje minimum tal på søkjarar på bedrift Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L Merke av på: Formidle berre til opplæringskontor. Med dette vert alle søkjarar sendt til alle opplæringskontor som har teikna intensjonsavtale i det faget som søkjaren har søkt. Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L Formidle til alle bedrifter og opplæringskontor. Formidle alle ønskjer til alle plasser dersom tal søkarar til læreplass er mindre enn 30 (registrer 30 som parameter) og registrer kurskoder. Dette gir alle søkjarane forslag til bedrifter som har teikna intensjonsavtale i faga der tal ønskjer til søkjarar er lik 30 eller mindre. GKF FG GKF FG Formidle alle søkjarar i store fag tømrar-, frisør-, elektrikar, lette kjøretøy-, røyrleggjar-, og kokkfaget til bedrifter som ikkje er medlem av opplæringskontor og som har intensjonsavtale: Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L. Formidle til alle bedrifter og opplæringskontor. Formidle etter geografisk nærheit og sette minimum tal bedriftsforslag pr. ønske til 20 Dette gir alle søkjarane forslag til bedrifter som har teikna intensjonsavtale. i faga: tømrar, frisør, elektrikar, lette kjøretøy, rørleggar og kokk. (Små) bedriftene får då avgrensa tal søkjarar til læreplassar, samt at dei får dei søkjarane som er i same kommune eller nærliggande kommunar. GKF FG 10

11 Opne bedriftsweb slik at den einskilte bedrift/ opplæringskontor kan sjå kva for søkjarar som er sendt til vurdering hos dei Sende brev og søkarliste med karakterutskrift til bedrifter og opplæringskontor med oversikt over alle søkjarar til aktuelt fag kor det er registrert intensjonsavtale. Sende brev til alle søkjarar som har søkt læreplass og som har fått oppretta et forslag etter at det er kjørt automatisk formidling i VIGOfag. SMS varsling til søkjarar når det er registrert nye bedriftsforslag på søkjarønska deira Gjenta kontinuerlig til der det i formidlings prosessen kjem til nye godkjende bedrifter, eller bedrifter som ettermelder intensjonsavtale og ønskjer oversikt over søkjarar. SMS varsling til søkjarar om at dei må vere aktive og søkje læreplass. Føregår kontinuerlig i heile formidlingsprosessen. SMS varsling til søkjarar om at dei må gi melding tilbake viss dei har fått læreplass. Føregår kontinuerlig i heile formidlingsprosessen Registrere aktuelle kodar på forslag og ønskje på søkjar til læreplass Dersom det viser seg at det er mogleg å få læreplass i et anna fag enn det dei har søkt Kontakte søkjarar for å registrere nye fag og ønskje på dei, der dei er kvalifiserte til andre fag enn det dei har søkt. Opprette lærekontrakt i VIGOfag. Dette blir gjort kvar veke, og kontraktane vert sende til opplæringskontor og bedrifter for underteikning. Opprette gjestelærling kontrakt Sende lærekontraktar til bedrifter og opplæringskontor for godkjenning. Gjøres kvar veke i samband med punkt På bedriftsweb eller kan opplæringskontor og bedrifter få opplysningar om dei søkjarane dei har fått til vurdering. Søkjarane kan sjå kva opplæringskontor og bedrifter som har fått søkjaropplysningar om dei på vigo.no Kjøre rapport o3a002 (brev til bedrifter med søknader i VIGOfag). Det blir berre sendt liste til dei opplæringskontora som reserverer seg, eller ikkje ønskjar å ta i bruk bedriftsweb. Rapportane kjørast kvar gang det kjem nye søkjarar eller bedrifter som melder nye ønskje om lærlingar. Brev nr Kjøre rapport o2r002 (brev til søkjar) i VIGOfag Sende brev til søkjarar om kva bedrifter deira karakter utskrift er sendt til. Denne rapporten kjørast kvar veke for nye søkjarar og kvar gong en søkjar blir sendt til en ny bedrift.. Brev nr I meldinga blir det opplyst kva bedrifter som har fått tilsendt / tilgang til deira karakter utskrift. Det vert sendt melding samt brev til alle søkjarar til læreplass, kvar veke dersom det er blitt registrert nye bedrift forslag på ønske til søkjaren. Det er mogeleg for søkjarar å svare tilbake på SMS. Alle tilbakemeldingar blir registrert i VIGOfag (enten på fritekst eller som status på søknaden deira) Alle tilbakemeldingar blir registrert i VIGOfag (enten på friktekst eller som status på søknaden deira) Registrere kontinuerlig etter kvart som det kjem meldingar frå opplæringskontor, bedrifter og søkjarar Sjå registreringshandbok for VIGO om bruk av kodar Dette gjerast når bedrifter ber om å få tilsendt fleire søkjarar i eit fag, og det ikkje er nok søkjarar til lærefaget Kjør rapport o1a011. Sett parameter: Søker til lærefag = L. Alle opplæringskontor og bedrifter som har gitt beskjed om at dei har teke inn lærling får oppretta lærekontrakt i vigo teke i bruk Bedriftsweb, har høve å setje formidla på ønske til aktuell søkjarar og blir synkronisert frå Weben kvar natt, slik at fagopplæringskontoret til ei kvar tid har oversikt over formidla lærlingar. Brev nr For søkjarar frå Hordaland som får læreplass i andre fylker (ikkje p.d. ferdig i vigo) Kjør rapport: o1a031 for å skrive ut alle kontraktar som er oppretta i et gitt tidsrom. (sjå punkt ) Fjern markering utskrift av karakterar i prametersetting. GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG 11

12 Sende brev til alle søkjarar med rett som ikkje har fått læreplass og ev. tilby alternativ sluttopplæring i skule (Vg3) eller Alm.påbygg i eget fylke eller ved kjøp av plass i andre fylker. Sende brev til alle søkjarar (med unntak av dei som har RETT) at formidlinga er avslutta for i år Skrive brev evt. ringe bedrifter som ikkje har sendt inn lærekontrakt til godkjenning (sjå punkt ) Registrere status i VIGOfag. Ha løypande kontakt med inntakskontoret. og Fylkeskommunar i andre fylker. Brev nr Registrere status i VIGOfag. Brev nr Kjøre rapporten o1a012 Ureturnerte kontraktar for formidlingsperioden. Brev nr GKF FG GKF FG GKF FG Dersom det ikkje er råd å formidle lærling, må det opprettast alternativ Vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rett, der vi spørr om dei kan være interesert i alternativt Vg3 i skole. Det vil i dette skrivet være ein svarfrist. Registrere svar frå søkjarane vedkommande tilbod om alternativt vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rett, og orientere plass ved Alternativ vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rette, dersom det ikkje er mogleg å opprett alternativ vg3. Og orientere om kva fylkeskommunen vil gjøre for at dei ska få oppfulgt sin rett til vidaragåande opplæring Tett samarbeid med inntakskontoret og opplæringsavdelinga m.o.t. kva for skoler som har kapasitet til å legge tilrette for slike klassar. Brev Eksisterande brev for oppretting av vg3-klasse Registrere i vigo at dei har fått ei genrell førespurnad om alt. Vg3 i skole. Dersom søkjaren svarer nei skal det meldast om at formidlinga er avslutta og at dei kan kome attende med ny søknad neste år innan søknadsfristen som er 1.mars. Brev nr. Her vil det være aktuelt med tiltak. Som for eksempel ekstratilskudd til de bedrifter som tar inn ein av dei søkjarane som har takka ja til alternativ vg3 i skole. Tett samarbeid med Nav og OT. GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG 12

13 3.4 Godkjenne lærekontrakt Ansvarleg: Fagopplæring S1: Initialar Eksp Kompetansekrav: Opplæringslov/forskrift, VIGO, aktuell læreplan Namn Ekspedisjonen System: VIGO, Extens, DocuLive, Registreringshåndbok vigo fag S2 Initialar FG, AMJ, B.B Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Ann Magritt Juvik, Britt Bugjerde Revidert dato / namn: 23. desember 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar FOR Innhaldet i og forma på kontraktane FOR Unntak frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten FOR Gjennomgått vidaregåande opplæring i skole i kunnskapsløftet Kontrakt kjem inn. Mottaksdato vert ført på. Skjer i ekspedisjonen. Eksp Norh.s og Registrere korrekt utfylt kontrakt, se Registrere i VIGO Kontrakt lærling frå anna fylke Behandle kontrakt, sjekke korrekt utfylling, fylle inn fagkode, utløpsdato, godskriving og heimel for kontrakt, godkjenne kontrakt ved å signere alle tre eks. av kontrakten. Det skal vere tre eks. av kontrakten med underskrift av lærling, fagleg leiar og ansvarleg leiar. Ved feil/manglar returnerast kontrakt til bedrift. Dersom all teori er OK: Utsending av godkjent kontrakt til bedrift og lærling med melding om at all teori OK Kontraktbilde oppretta, sjekk fagkode, bedrift og legg inn dato for registrering under formidling/våre søkjarar, opptrettast kontrakt under person/ønske, legg inn Registrere dato lærlingar frå andre fylke, reg. inn som ny person, kontrakt opptrettast under person i opplæring, heimfylke reg. i kontraktbilde, legg inn Registrere dato kontrakt med lærling utan opplæringsrett, opprett kontrakt under person i opplæring, legg inn Registrere dato Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Innhente garanti for tilskot frå heimfylke. Bruk e-post, (fast tekst) garantierklæring leggjast saman med kontrakt Bedrift må være godkjent oppl.bedrift i faget (sjå godkjenningsbrev og seinare registrerte endringar. Fagleg leiar må vere registert på bedrift. Fagleg og ansvarleg leiar må ha signert kontrakten Kontroller krav om godkjenning av praksistid Karakterar lastast over, ev. sjekk extens, kontroll på at all teori er bestått, ev. innmelding til teori/ restteori (VG3) sjå. 4.2 Ved tvil om ungdomsrett: sjekk elvebilde (rettsregister) Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO NB! Registrert godkjenningsdato legg grunnlag for tilskot til lærebedrift Brev: Standardbrev nr Stord B.B. Norh.s og Stord AMJ AMJ Norh.s og Stord FG FG FG 13

14 Dersom ikkje all teori er bestått: Utsending av godkjent kontrakt til bedrift og lærling med melding om ikkje bestått i alle fag Utsending av godkjent kontrakt m/innmelding til teoriundervisning Arkivering. I oversendingsbrev (Yrkes på Gyda/felles/ lærekontrakt/ godkjent kontrakt i retur og lærekontrakt til lærling /eigen flettefil i Word for begge breva) til bedrift gjer vi merksam på fag som ikkje er bestått. Kopi av brevet sendast lærling. Brev nr Same oversendingsbrev som i men i brev til bedrift flettast inn at vedl. varsel om manglande teori skal sendast i retur underteikna. Brev nr m/vedlegg AMJ Norh.s og Stord AMJ Norh.s og Stord AMJ Norh.s og Stord FG FG FG 14

15 3.5 Godkjenne opplæringskontrakt Ansvarleg: Formidling S1: Initialar BR, AMJ Kompetansekrav: VIGOfag, HYPERION, StdDok, Opplæringslova med forskrift Namn Torbjørn Mjelstad,Britt Bugjerde, Ann-Magritt Juvik System: VIGOfag, Hyperion StdDok,, Registreringshåndbok vigo S2 Initialar Eksp. fag Frekvens: Kontinuerlig Namn Ekspedisjonen Revidert dato / namn: 26. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar FOR Innhaldet i og forma på kontraktane FOR Unntak frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten Kontrakt kjem inn. Mottaksdato vert ført på. Skjer i ekspedisjonen. Eksp Ha møte med bedrift og kandidat Behandle søknad om opplæringskontrakt Ta imot kontrakt i ekspedisjon Registrer kontrakt mottatt i VIGO Kontrakt lærekandidat anna fylke Godkjenning kontrakt, sjekke korrekt utfylling, fylle inn fagkode, utløpsdato, godskriving og heimel for kontrakt, signer alle tre eks. av kontrakten Det skal vere tre eks. av kontrakten med underskrift lærekandidat/ ansvarleg, - og fagleg leiar. Ved mangel returnerast kontrakt til bedrift, med følgjebrev. Utsending av godkjent kontrakt m/innmelding til evnt. teori Orienter om ordninga, bli enig om oppfølging av lærekandidaten, start utarbeiding av IOP) NB! etterlys IOP (Individuell opplæringsplan) dersom denne ikkje er mottatt. Registrere svar i DocuLive, brev til søkjar. Sende pre-utfylt kontrakt til bedrift saman med IOP. Hugs å leggja inn IOP under fagplan Dato for mottak påførast alle tre eks. og på kontrakt i VIGO Kontraktbilde oppretta, sjekk fagkode, bedrift og legg inn dato for mottak under formidling/våre søkjarar, opptrettast kontrakt under person/ønskjer, legg inn mottatt dato lærekandidatar frå andre fylke, reg. inn som ny person, kontrakt opptrettast under person i opplæring, heimfylke reg. i kontraktbilde, legg inn mottatt dato kontrakt med lærekandidat utan opplæringsrett opprett kontrakt under person i opplæring, legg inn mottatt dato Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Innhente garanti for tilskot frå heimfylke. Bruk e-post, garantierklæring leggjast saman med kontrakt Bedrift må være godkjent oppl.bedrift i faget, fagleg leder må være registert på bedrift, same som underteiknar på kontrakten Karakterar lastast over, ev. sjekk extens, kontroll på at all teori er bestått, ev. innmelding til teori/ restteori (VG3) sjå. 4.2 Ved tvil om ungdomsrett sjekk elvebilde (rettsregister) Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Registrert godkjenningsdato legg grunnlag for tilskot til lærebedrift Oversendingsbrev til bedrift med kopi til lærekandidat. Same brev som under B.B. T.M Eksp. B.B AMJ TM AMJ 15

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer