Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret"

Transkript

1 Kvalitetsbok for saksbehandlingsrutinar på fagopplæringskontoret OPPDATERT Internopplæring Introduksjonsrutinar Marknadsføring av lærlingordninga Samarbeid med vidaregåande skular Samarbeid med ungdomsskular Samarbeid med NAV Hordaland Informasjon og tiltak for minoritetsspråklege Formidling Intensjonsavtaler Informasjon til bedrifter om VIGO Web Bedrift Formidling av lærlingar Godkjenne lærekontrakt Godkjenne opplæringskontrakt Innmelding til teoriundervisning Lærebedrift/opplæringskontor/lærekontrakt/opplæringskontrakt Godkjenning av lærebedrift Godkjenning av opplæringskontor Tilbaketrekking av godkjenning av lærebedrifter Endringar under læreforholdet Heving av lærekontrakt Søknad om å behalde retten til vidaregåande opplæring Bedriftsbesøk Prøvenemnd Årshjul Prøveadministrasjon Oppnemning av prøvenemnd og yrkesutval Informasjon til prøvenemndene Opplæring av prøvenemnder og yrkesutval Supplering av prøvenemnd og yrkesutval Utbetaling av honorar og reiseutgifter til prøvenemnd og yrkesutval

2 6 Oppmelding til fag-, sveine- og kompetanseprøve Administrere preutfylte oppmeldingar for lærling og lærekandidat Førebuande saksbehandling 1. gongs prøve for elev, lærling og lærekandidat frå Hordaland Førebuande saksbehandling 2. gongs prøve elev, lærling og lærekandidat frå Hordaland Førebuande saksbehandling til prøve for praksiskandidat Godkjenne oppmelding til prøve for elev og lærling (VKII/Vg3) Godkjenne oppmelding til prøve for lærekandidat Godkjenne oppmelding til prøve for praksiskandidat Behandle søknad om tilrettelegging av prøve for elev, lærling, lære- og praksiskandidat Oppmeldingar frå andre fylke Prøvar avlagt i andre fylke Prøvar avlagt i Hordaland med prøvenemnd frå anna fylke Prosedyre for purring på ikkje avlagte prøvar Dokumentasjon på avlagt prøve og eksamen Skrive ut kompetansebevis ved bestått prøve Skrive ut kompetansebevis for lærling/ elev med ikkje bestått allmenne fag Skrive ut melding om ikkje bestått 1. gongs prøve (lærling, lærekandidat og elev) Skrive ut melding om ikkje bestått 2. gongs prøve (lærling, lærekandidat og elev) Skrive ut melding om ikkje bestått for praksiskandidat Behandle søknader om fritak i inntil 2 fellesfag Behandle klage på ikkje bestått - fagleg grunnlag Behandle klage på ikkje bestått - formelt grunnlag Skrive ut fag-/sveinebrev Skrive ut vitnemål eller vitnemål etter bestått prøve for elev, lærling, lærekandidat eller praksiskandidat etter avlagt fag-/sveineprøve Utdeling av fag-/sveinebrev Administrere utdeling av fag- sveinebrev Læretilskot, stipend og lån Utbetaling av lærlingtilskot Søknad om stipend og lån Opplæring instruktør og fagleg leiar Kurs Internettsider Telefonteneste

3 1 Internopplæring 1.1 Introduksjonsrutinar Ansvarleg: Administrasjonsseksjonen S1: Initialar Kompetansekrav: Namn System: S2 Initialar Frekvens: To gangar i året, vår og haustsemester Namn Revidert dato / namn: 20. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Personalhandboka Leiarhandboka Fullmaktsreglement for organisasjonsavdelinga Registrering av nytilsett første arbeidsdag Før lunsj: Administrasjonsseksjonen Før den nytilsette kjem: Blomar, mappe med innhald, kontor, e-posttilgang, opprette brukar, Adm seksj Etter lunsj: Aktuell seksjon innmelding til lønsavd., personal, resepsjon i 1. etasje, rutinehandboka osv. Adm. seksjon: - Innleiingssamtale, adm. rutinar, felles lover og reglar, tilgangskort, bli vist rundt på avdeling, bygget elles med kantine og treningsrom Aktuell seksjon: lunsj, bli-kjent-runde, presentasjon av arbeidsoppgåver, opplæring Introduksjonskurs Gjennomførast ein gong om våren og ein gong om hausten à to arbeidsdagar Velkomst Overordna føringar for Opplæringsavdelinga og informasjon om dei vg. skulane (SEF) Om Hordaland fylkeskommune Oppbygging, ansvar, roller (politikk administrasjon) (SEF/BERROK) Presentasjon av dei fire seksjonane på avdelinga Opplæring i gjeldande lover Orientering frå Sentralarkivet Saksbehandlarrutinar Introduksjonstur Ansvar og oppgåver (aktuelle saker) Opplæringslova, Offentlegheitslova og Forvaltningslova DocuLive, andre rutinar Både fellesorientering og seksjonsvis Korleis utforme eit skriv sak/notat/ standardbrev Gjennomførast ein gong om våren og ein gong om hausten à to arbeidsdagar. 3

4 2 Marknadsføring av lærlingordninga 2.1 Samarbeid med vidaregåande skular Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office Namn Gruppekoordinator formidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar Alle Frekvens: Namn Alle Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda Sende brev kvar haust til alle elevar på Vg2 Gjer i brevet merksam på at høgt fråvær kan GKF Alle yrkesfag som har meir enn 10 dagar og / eller gjera det vanskeleg å få læreplass. Dette gjeld 20 timer fråvær frå Vg1. Sende samleskjema til likevel ikkje lovleg fråvær. Rektor vert med rektorane om elevar med stort fråvær. kopi av brevet orientert om kva elevar dette gjeld. Brev: Standardbrev nr 2.1.1(1) og 2.1.1(2) Rådgjevarsamlingar oktober / november Samlingane i samarbeid med inntakskontoret, Inntak OT/PPT Konferanse for opplæringskontora medio februar Gjera avtale med hotellet i mai året før. Nemna opp komite til å førebu konferanse. Sjå eiga mappe. F.sjef 4

5 2.2 Samarbeid med ungdomsskular Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing S1: Initialar TM, LT, MV, KK, KH Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office Brukerhåndbok Vigo-WEB S2 Initialar TM, LT, MV, KK, KH Frekvens: November og desember Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar KK Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Kjell Helge Kleppestø Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-6. Oppfølgingstenesta FOR Samarbeid og samordning Utarbeide informasjonsmateriell I samarbeide med NAV TM LT KH Utarbeide/oppdatere heimesida I samarbeide med NAV LT KH Tilby besøk bedrifter til ungdomskular i Hordaland Ha med informasjonsmateriell til 90 skular TM, MV, KK, LT, KH Oppdatere kontaktnett for skular i Hordaland Informere om senteret sitt tilbod til bedrifter, opplæringskontor og bransjeorganisasjonar A jourføre databasen for registrering av avtalar Rådgjevarar på 9. steget. Skulebesøk frå senteret inngår som ein del av faget Utdanningsval. Rettleiing av informantar, (sjekkliste for informasjon som blir gjennomgått på skulane). Rettyrke.no blir brukt som reiskap for å registrere/ styre logistikk rundt møta. Totalt 900 møte blir gjennomførte i løpet av eit skuleår. TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH TM, MV, KK, LT, KH KH KH KH KH 5

6 2.3 Samarbeid med NAV Hordaland Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing S1: Initialar TM, LT, MV, KK, KH Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Tore Muren, Lene Thowsen, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar TM, MV, KK, KH Frekvens: November og desember Namn Tore Muren, Marte Veim, Kjersti Kvaløy, Kjell Helge Kleppestø Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar KH Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Kjell Helge Kleppestø Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-6. Oppfølgingstenesta Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Samarbeid og samordning Avtale med NAV datert Individuell rettleiing Senteret set av 20% av tida, dvs. knapt eit TM, TM, KH årsverk, til individuelle yrkesrettleiingssamtalar. Avtalane blir avtalte ved at brukarar tek kontakt direkte med senteret eller ved at NAVmedarbeidar tek kontakt med senteret for brukar. I tillegg svarar senteret på spørsmål via spørsmål og svarteneste på Mittyrke.no. MV, KK MV, KK Arrangere rådgjevarsamlingar Rådgjevarsamlingar kvart år. Deltakarane er KH TM KH rådgivarar frå grunnskulane og vidaregåande skular i Hordaland. Arbeidslivsinformasjon har fast plass på programmet til møta. Det er Senteret som har ansvar for å skaffe innleiarar. Brev nr Oppdatere heimesider Senter for yrkesrettleiing har ei eiga heimeside: LT KH Oppdatere Database Frå utdanning til arbeid Samarbeid Senter for yrkesrettleiing - OT Informasjon til NAV-medarbeidarar om vidaregåande opplæring, fagopplæringsordninga og realkompetanseordninga. Består av utdanningsprogramma med tilhøyande programområde. Ved å gjøre val i desse, kje, to typar lister opp: - Liste over godkjente lærebedrifter i regionen. - Liste over alle bedrifter i regionen som er knytt til eit utdanningsprogram. Senteret har tatt initiativ til samarbeid med Oppfylgingstenesta i Hordaland fylkeskommune om et tilbod om yrkesrettleiing i grupper for unge som har falle ut av vidaregåande skule. Senteret har begynt arbeidet med plan for eit slikt rettleiingskonseptet og hatt møte med OT/PPT om dette. Kvar gruppe får tilbod om tre møte samt tilbod om besøk ved aktuelle bedrifter. Vidaregåande skule, fagopplæringsordninga og realkompetanseordninga er viktige område for samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen. (Sjå eigen delavtale.). Det er planlagt møte sju om desse emna for i alt 14 NAV - einingar ulike datoar i januar KK KH KH TM, KK TM KK, TM KH 6

7 2.4 Informasjon og tiltak for minoritetsspråklege Ansvarleg: Senter for yrkesrettleiing/opplæringsavdelinga S1: Initialar PB Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Petter Borthen System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar MV Frekvens: November og desember Namn Marte Veim/Laila Kleppe Revidert dato / namn: 15. februar 2010 / Kjell Helge Kleppestø K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Betre overgangen mellom grunnskule og vidaregåande skule for minoritetsspråklege elevar Deltaking i nettverk for ungdomsskular med minoritetsspråklege elevar i Bergen kommune, Fagavdeling skule i Bergen kommune og vidaregåande skular med høg andel PB MV Arrangere informasjonsmøte for minoritetsspråklege søkjarar Spesialrådgiving for minoritetsspråklege minoritetsspråklege. Brev nr Minoritetsspråklege søkjarar med føresette frå grunnskule og vaksenopplæringa inviterast til møte med fylkeskommunen for informasjon om vidaregåande opplæring. Hente info frå Standard invitasjonsbrev Ulike tiltak mot fråfall og økt gjennomstrømming. Brev nr PB PB MV 7

8 3 Formidling 3.1 Intensjonsavtaler Ansvarleg: Formidlingsgruppe S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Gruppekoordinator Gormidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive, Office S2 Initialar FG Brukerhåndbok, Vigo-WEB Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Vidaregåande trinn 3 FOR Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kjøre rapporten som kopierer intensjonsavtalar Rapport o3a001 i VIGOfag: GKF FG frå året før for alle bedrifter som er godkjende på gyldig kurs. Fylle ut og oppdatere intensjonsavtalar Sende brev til bedrifter som det er registrert Hyperion og StdDok: Intensjonsavtale GKF FG intensjonsavtalar på for inneverande år, med frist for tilbakemelding Brev nr (November / desember) Sende brev til bedrifter og orientere om at dei GKF FG Lage rapport over bedrifter som ikkje har hatt lærling dei siste to åra må søkje om ny godkjenning dersom det går meir enn to år før dei tar inn lærling Registrere tilbakemeldingar. Oppdater VIGOfag slik at det alltid er registert GKF FG Korrigere intensjonsavtaler etter tilbakemeldingar frå opplæringskontor og bedrifter riktig tal intensjonsavtalar på opplæringskontor, bedrifter og kurs Lage oversikt over alle godkjente lærebedrifter. Utheva dei lærebedriftene / opplæringskontora som har teikna intensjonsavtale med Fagopplæringskontoret, og sette på tal intensjonsavtaler for komande formidlingsrunde. Lista vert gjort tilgjengeleg på internettsidene til Hordaland. Oppdatere bedriftslista og VIGOfag kontinuerleg m.o.t. nye godkjende bedrifter/opplæringskontor nye kurs på eksisterande bedrifter endre tal intensjonsavtaler fjerne opphørte bedrifter Leggje oversikten (bedriftslista) ut på: Hordaland.no\vidaregåande opplæring. Sjå kap. 11. Bedriftsliste nettutgåve korrigerast av formidlingsgruppa. Nye godkjende bedrifter eller ny kursgodkjenning på bedrift/opplæringskontor opphørte bedrifter behandlast av bedriftsgruppa, som MÅ melde dette vidare til formidlingsgruppa. GKF FG GKF FG 8

9 3.2 Informasjon til bedrifter om VIGO Web Bedrift Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: Namn Gruppekoordinator formidling System: S2 Initialar FG Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 15. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Sende informasjon om VIGO web til alle Informasjon sendast så langt det lar seg gjere GKF FG bedrifter/opplæringskontor som har teikna intensjonsavtale. per e-post Registrere tilsette i bedrift og tildele webrettar i GKF FG VIGOfag Kjøre rapport o1a020 (generer tilsette sine webpassord) Gi brukerhjelp og informasjon om bedriftsweb til bedrifter/opplæringskontor etter behov. Sende e-post til dei tilsette i bedrift som det er generert passord på. GKF FG GKF FG 9

10 3.3 Formidling av lærlingar Ansvarleg: Formidling S1: Initialar GKF Kompetansekrav: VIGOfag, Office, Hyperion StdDok, DocuLive Namn Gruppekoordinator Formidling System: VIGOfag, Hyperion StdDok, DocuLive Office S2 Initialar FG Registreringshåndbok vigo fag Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Revidert dato / namn: 26. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa FOR Vidaregåande trinn 3 FOR Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kvalitetssikre søkjarar i VIGOfag: Etter søknadsfrist 1.mars: Kjøre hyperion GKF FG At søkaren har rett skolebakgrunn for det rapportar for å finna dei ulike søkjarane. lærefaget som er søkt. Søkjarar som ikkje har registrert rett søknad Ta ut liste på alle som har søkt lærekandidat. eller som ikkje er kvalifisert til å søkje læreplass i Hordaland vert tilskrevet, eller Sjekke at alle som har søkt full opplæring i bedrift også har søkt skole kontakta pr. tlf. Brev nr Lese og behandle evt. Fritekst som søker har skrevet m.o.t. søknaden. For eksempel spesielle behov, osv. Sjekke kva søker har skrevet som melding til bedrift. I dette meldingsfeltet bør det ikkje framkoma sensitive opplysningar. Stoppe formidling for søkjarar frå andre fylker.(i tilfelle det er fleire intensjonsavtaler enn søkjarar på eit kurs, formidlast også søkjarar frå andre fylker.) Formidling av søkjarar til opplæringskontor som har intensjonsavtale registrert i VIGOfag: Formidle søkjarar til bedrifter som har intensjonsavtale registrert i VIGOfag. med parameter U-RETT og formidle alle søkjarar til lærefag der det er registrert intensjonsavtale på bedrift. Med unntak av faga tømrar, frisør, elektrikar, lette kjøretøy, rørleggjar og kokk. Desse faga må formidlast med parameter U-RETT og geografisk nærleik og setje minimum tal på søkjarar på bedrift Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L Merke av på: Formidle berre til opplæringskontor. Med dette vert alle søkjarar sendt til alle opplæringskontor som har teikna intensjonsavtale i det faget som søkjaren har søkt. Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L Formidle til alle bedrifter og opplæringskontor. Formidle alle ønskjer til alle plasser dersom tal søkarar til læreplass er mindre enn 30 (registrer 30 som parameter) og registrer kurskoder. Dette gir alle søkjarane forslag til bedrifter som har teikna intensjonsavtale i faga der tal ønskjer til søkjarar er lik 30 eller mindre. GKF FG GKF FG Formidle alle søkjarar i store fag tømrar-, frisør-, elektrikar, lette kjøretøy-, røyrleggjar-, og kokkfaget til bedrifter som ikkje er medlem av opplæringskontor og som har intensjonsavtale: Kjøre rapport o1a001(automatisk formidling i VIGOfag) med parameter : Full opplæring i bedrift = Nei og Type = L. Formidle til alle bedrifter og opplæringskontor. Formidle etter geografisk nærheit og sette minimum tal bedriftsforslag pr. ønske til 20 Dette gir alle søkjarane forslag til bedrifter som har teikna intensjonsavtale. i faga: tømrar, frisør, elektrikar, lette kjøretøy, rørleggar og kokk. (Små) bedriftene får då avgrensa tal søkjarar til læreplassar, samt at dei får dei søkjarane som er i same kommune eller nærliggande kommunar. GKF FG 10

11 Opne bedriftsweb slik at den einskilte bedrift/ opplæringskontor kan sjå kva for søkjarar som er sendt til vurdering hos dei Sende brev og søkarliste med karakterutskrift til bedrifter og opplæringskontor med oversikt over alle søkjarar til aktuelt fag kor det er registrert intensjonsavtale. Sende brev til alle søkjarar som har søkt læreplass og som har fått oppretta et forslag etter at det er kjørt automatisk formidling i VIGOfag. SMS varsling til søkjarar når det er registrert nye bedriftsforslag på søkjarønska deira Gjenta kontinuerlig til der det i formidlings prosessen kjem til nye godkjende bedrifter, eller bedrifter som ettermelder intensjonsavtale og ønskjer oversikt over søkjarar. SMS varsling til søkjarar om at dei må vere aktive og søkje læreplass. Føregår kontinuerlig i heile formidlingsprosessen. SMS varsling til søkjarar om at dei må gi melding tilbake viss dei har fått læreplass. Føregår kontinuerlig i heile formidlingsprosessen Registrere aktuelle kodar på forslag og ønskje på søkjar til læreplass Dersom det viser seg at det er mogleg å få læreplass i et anna fag enn det dei har søkt Kontakte søkjarar for å registrere nye fag og ønskje på dei, der dei er kvalifiserte til andre fag enn det dei har søkt. Opprette lærekontrakt i VIGOfag. Dette blir gjort kvar veke, og kontraktane vert sende til opplæringskontor og bedrifter for underteikning. Opprette gjestelærling kontrakt Sende lærekontraktar til bedrifter og opplæringskontor for godkjenning. Gjøres kvar veke i samband med punkt På bedriftsweb eller kan opplæringskontor og bedrifter få opplysningar om dei søkjarane dei har fått til vurdering. Søkjarane kan sjå kva opplæringskontor og bedrifter som har fått søkjaropplysningar om dei på vigo.no Kjøre rapport o3a002 (brev til bedrifter med søknader i VIGOfag). Det blir berre sendt liste til dei opplæringskontora som reserverer seg, eller ikkje ønskjar å ta i bruk bedriftsweb. Rapportane kjørast kvar gang det kjem nye søkjarar eller bedrifter som melder nye ønskje om lærlingar. Brev nr Kjøre rapport o2r002 (brev til søkjar) i VIGOfag Sende brev til søkjarar om kva bedrifter deira karakter utskrift er sendt til. Denne rapporten kjørast kvar veke for nye søkjarar og kvar gong en søkjar blir sendt til en ny bedrift.. Brev nr I meldinga blir det opplyst kva bedrifter som har fått tilsendt / tilgang til deira karakter utskrift. Det vert sendt melding samt brev til alle søkjarar til læreplass, kvar veke dersom det er blitt registrert nye bedrift forslag på ønske til søkjaren. Det er mogeleg for søkjarar å svare tilbake på SMS. Alle tilbakemeldingar blir registrert i VIGOfag (enten på fritekst eller som status på søknaden deira) Alle tilbakemeldingar blir registrert i VIGOfag (enten på friktekst eller som status på søknaden deira) Registrere kontinuerlig etter kvart som det kjem meldingar frå opplæringskontor, bedrifter og søkjarar Sjå registreringshandbok for VIGO om bruk av kodar Dette gjerast når bedrifter ber om å få tilsendt fleire søkjarar i eit fag, og det ikkje er nok søkjarar til lærefaget Kjør rapport o1a011. Sett parameter: Søker til lærefag = L. Alle opplæringskontor og bedrifter som har gitt beskjed om at dei har teke inn lærling får oppretta lærekontrakt i vigo teke i bruk Bedriftsweb, har høve å setje formidla på ønske til aktuell søkjarar og blir synkronisert frå Weben kvar natt, slik at fagopplæringskontoret til ei kvar tid har oversikt over formidla lærlingar. Brev nr For søkjarar frå Hordaland som får læreplass i andre fylker (ikkje p.d. ferdig i vigo) Kjør rapport: o1a031 for å skrive ut alle kontraktar som er oppretta i et gitt tidsrom. (sjå punkt ) Fjern markering utskrift av karakterar i prametersetting. GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG 11

12 Sende brev til alle søkjarar med rett som ikkje har fått læreplass og ev. tilby alternativ sluttopplæring i skule (Vg3) eller Alm.påbygg i eget fylke eller ved kjøp av plass i andre fylker. Sende brev til alle søkjarar (med unntak av dei som har RETT) at formidlinga er avslutta for i år Skrive brev evt. ringe bedrifter som ikkje har sendt inn lærekontrakt til godkjenning (sjå punkt ) Registrere status i VIGOfag. Ha løypande kontakt med inntakskontoret. og Fylkeskommunar i andre fylker. Brev nr Registrere status i VIGOfag. Brev nr Kjøre rapporten o1a012 Ureturnerte kontraktar for formidlingsperioden. Brev nr GKF FG GKF FG GKF FG Dersom det ikkje er råd å formidle lærling, må det opprettast alternativ Vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rett, der vi spørr om dei kan være interesert i alternativt Vg3 i skole. Det vil i dette skrivet være ein svarfrist. Registrere svar frå søkjarane vedkommande tilbod om alternativt vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rett, og orientere plass ved Alternativ vg3 i skole Sende brev til søkjarar med rette, dersom det ikkje er mogleg å opprett alternativ vg3. Og orientere om kva fylkeskommunen vil gjøre for at dei ska få oppfulgt sin rett til vidaragåande opplæring Tett samarbeid med inntakskontoret og opplæringsavdelinga m.o.t. kva for skoler som har kapasitet til å legge tilrette for slike klassar. Brev Eksisterande brev for oppretting av vg3-klasse Registrere i vigo at dei har fått ei genrell førespurnad om alt. Vg3 i skole. Dersom søkjaren svarer nei skal det meldast om at formidlinga er avslutta og at dei kan kome attende med ny søknad neste år innan søknadsfristen som er 1.mars. Brev nr. Her vil det være aktuelt med tiltak. Som for eksempel ekstratilskudd til de bedrifter som tar inn ein av dei søkjarane som har takka ja til alternativ vg3 i skole. Tett samarbeid med Nav og OT. GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG GKF FG 12

13 3.4 Godkjenne lærekontrakt Ansvarleg: Fagopplæring S1: Initialar Eksp Kompetansekrav: Opplæringslov/forskrift, VIGO, aktuell læreplan Namn Ekspedisjonen System: VIGO, Extens, DocuLive, Registreringshåndbok vigo fag S2 Initialar FG, AMJ, B.B Frekvens: Namn Formidlingsgruppa Ann Magritt Juvik, Britt Bugjerde Revidert dato / namn: 23. desember 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar FOR Innhaldet i og forma på kontraktane FOR Unntak frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten FOR Gjennomgått vidaregåande opplæring i skole i kunnskapsløftet Kontrakt kjem inn. Mottaksdato vert ført på. Skjer i ekspedisjonen. Eksp Norh.s og Registrere korrekt utfylt kontrakt, se Registrere i VIGO Kontrakt lærling frå anna fylke Behandle kontrakt, sjekke korrekt utfylling, fylle inn fagkode, utløpsdato, godskriving og heimel for kontrakt, godkjenne kontrakt ved å signere alle tre eks. av kontrakten. Det skal vere tre eks. av kontrakten med underskrift av lærling, fagleg leiar og ansvarleg leiar. Ved feil/manglar returnerast kontrakt til bedrift. Dersom all teori er OK: Utsending av godkjent kontrakt til bedrift og lærling med melding om at all teori OK Kontraktbilde oppretta, sjekk fagkode, bedrift og legg inn dato for registrering under formidling/våre søkjarar, opptrettast kontrakt under person/ønske, legg inn Registrere dato lærlingar frå andre fylke, reg. inn som ny person, kontrakt opptrettast under person i opplæring, heimfylke reg. i kontraktbilde, legg inn Registrere dato kontrakt med lærling utan opplæringsrett, opprett kontrakt under person i opplæring, legg inn Registrere dato Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Innhente garanti for tilskot frå heimfylke. Bruk e-post, (fast tekst) garantierklæring leggjast saman med kontrakt Bedrift må være godkjent oppl.bedrift i faget (sjå godkjenningsbrev og seinare registrerte endringar. Fagleg leiar må vere registert på bedrift. Fagleg og ansvarleg leiar må ha signert kontrakten Kontroller krav om godkjenning av praksistid Karakterar lastast over, ev. sjekk extens, kontroll på at all teori er bestått, ev. innmelding til teori/ restteori (VG3) sjå. 4.2 Ved tvil om ungdomsrett: sjekk elvebilde (rettsregister) Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO NB! Registrert godkjenningsdato legg grunnlag for tilskot til lærebedrift Brev: Standardbrev nr Stord B.B. Norh.s og Stord AMJ AMJ Norh.s og Stord FG FG FG 13

14 Dersom ikkje all teori er bestått: Utsending av godkjent kontrakt til bedrift og lærling med melding om ikkje bestått i alle fag Utsending av godkjent kontrakt m/innmelding til teoriundervisning Arkivering. I oversendingsbrev (Yrkes på Gyda/felles/ lærekontrakt/ godkjent kontrakt i retur og lærekontrakt til lærling /eigen flettefil i Word for begge breva) til bedrift gjer vi merksam på fag som ikkje er bestått. Kopi av brevet sendast lærling. Brev nr Same oversendingsbrev som i men i brev til bedrift flettast inn at vedl. varsel om manglande teori skal sendast i retur underteikna. Brev nr m/vedlegg AMJ Norh.s og Stord AMJ Norh.s og Stord AMJ Norh.s og Stord FG FG FG 14

15 3.5 Godkjenne opplæringskontrakt Ansvarleg: Formidling S1: Initialar BR, AMJ Kompetansekrav: VIGOfag, HYPERION, StdDok, Opplæringslova med forskrift Namn Torbjørn Mjelstad,Britt Bugjerde, Ann-Magritt Juvik System: VIGOfag, Hyperion StdDok,, Registreringshåndbok vigo S2 Initialar Eksp. fag Frekvens: Kontinuerlig Namn Ekspedisjonen Revidert dato / namn: 26. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar FOR Innhaldet i og forma på kontraktane FOR Unntak frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten Kontrakt kjem inn. Mottaksdato vert ført på. Skjer i ekspedisjonen. Eksp Ha møte med bedrift og kandidat Behandle søknad om opplæringskontrakt Ta imot kontrakt i ekspedisjon Registrer kontrakt mottatt i VIGO Kontrakt lærekandidat anna fylke Godkjenning kontrakt, sjekke korrekt utfylling, fylle inn fagkode, utløpsdato, godskriving og heimel for kontrakt, signer alle tre eks. av kontrakten Det skal vere tre eks. av kontrakten med underskrift lærekandidat/ ansvarleg, - og fagleg leiar. Ved mangel returnerast kontrakt til bedrift, med følgjebrev. Utsending av godkjent kontrakt m/innmelding til evnt. teori Orienter om ordninga, bli enig om oppfølging av lærekandidaten, start utarbeiding av IOP) NB! etterlys IOP (Individuell opplæringsplan) dersom denne ikkje er mottatt. Registrere svar i DocuLive, brev til søkjar. Sende pre-utfylt kontrakt til bedrift saman med IOP. Hugs å leggja inn IOP under fagplan Dato for mottak påførast alle tre eks. og på kontrakt i VIGO Kontraktbilde oppretta, sjekk fagkode, bedrift og legg inn dato for mottak under formidling/våre søkjarar, opptrettast kontrakt under person/ønskjer, legg inn mottatt dato lærekandidatar frå andre fylke, reg. inn som ny person, kontrakt opptrettast under person i opplæring, heimfylke reg. i kontraktbilde, legg inn mottatt dato kontrakt med lærekandidat utan opplæringsrett opprett kontrakt under person i opplæring, legg inn mottatt dato Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Innhente garanti for tilskot frå heimfylke. Bruk e-post, garantierklæring leggjast saman med kontrakt Bedrift må være godkjent oppl.bedrift i faget, fagleg leder må være registert på bedrift, same som underteiknar på kontrakten Karakterar lastast over, ev. sjekk extens, kontroll på at all teori er bestått, ev. innmelding til teori/ restteori (VG3) sjå. 4.2 Ved tvil om ungdomsrett sjekk elvebilde (rettsregister) Sjå rutinehandbok for registrering i VIGO Registrert godkjenningsdato legg grunnlag for tilskot til lærebedrift Oversendingsbrev til bedrift med kopi til lærekandidat. Same brev som under B.B. T.M Eksp. B.B AMJ TM AMJ 15

16 3.5.9 Arkivering med korrigering (flette inn autotekst). 16

17 3.6 Innmelding til teoriundervisning Ansvarleg: Fagopplæring / teorikoordinator Oppl.avd. S1: Initialar AMJ, Taa, PWMK Kompetansekrav: Opplæringslov/forskrift, VIGO, aktuell læreplan Namn Ann-Magritt Juvik, Terje Aarland, Per W Mørk Karlsen System: VIGO, Extens Microsoft Office S2 Initialar FG Frekvens: Hele året ved godkjenning av lærekontrakt Namn Formidlimgsgruppa Revidert dato / namn: 26. august 2009 / Vidar Heimset K Initialar Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Heimel: Opplæringslova og forskrifta Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring FOR Organisering for lærlingar og lærekandidatar Behandle innmelding til teoriundervisning 2 fletteskriv under : Yrkes på Gyda/felles/ AMJ FG full opplæring i bedrift lærekontrakt/ innmelding til teori. Innmelding til teoriundervisning = Fellesfag: VG1 VG2 framside med opplysningar lærling/bedrift 75t norsk 75t norsk Varsel om manglande teori, skriv kor 112t engelsk 75t engelsk mange undervisningstimar/fag 112t matematikk 112t samfunnslære Original innmelding m/kopi av varsel om 75t naturfag Programfag: 304t. VG2 manglande teori /kopi av kontrakt ev. andre relevante dokument leggjast i plastomslag i hyllen til teorikoordinator Ved spørsmål konf. teorikoordinator Betaling av teori Inntil program og rutinar for semestervis TAa fakturering for teoriopplæring er utarbeidd, vert TEST det trekt i tilskot til lærebedrift f.t. kr. 44 pr. time for kontraktar m/basis I kr. 15 pr. time for Utarbeide underlag for trekk i basistilskott for gjennomført teoriopplæring, kjelde Extens. Trekket vert normalt gjennomført etter kvart semester. Det blir arbeidd med omlegginga av betalingsordninga og med program og rutinar for semestervis fakturering av teoriopplæring. Ei mellombels løysing vert utvikla i Extens. VIGO vil seinare ha ei permanent løysing. Jfr kontraktar m/basis II 1. Registrer lærlingar med gjennomført teori for respektive semester i Extens. Val: Utskrift (Rapportgenerator), Rapportane: Eigne rapporer, Lærling: EL_FAGTIMER_EL1.RPT og HFK- LÆRLING-BASGRUPPER.RPT. 2. Kontroller for eventuelt avbrot eller heving av kontrakt. 3. Før timepris og talet på undervisningstimar i VIGO. Val: Respektive lærekontrakt, Manuelle tilskot. Felta: Beløp og tal PMK 17

18 4 Lærebedrift/opplæringskontor/lærekontrakt/opplæringskontrakt 4.1 Godkjenning av lærebedrift Ansvarleg: Bedriftsgruppa S1: Initialar Kompetansekrav: VIGO, DocuLive, opplæringsloven Namn Claus Nydegger System: VIGO, DocuLive, Registreringshåndbok vigo fag S2 Initialar Frekvens: Hele året Namn Lise Knag Revidert dato / namn: 4. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar, Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Natascha Rivera, Sigrid Isdal Heimel: Opplæringslova og forskrifta 4-3. Godkjenning av lærebedrift Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Godkjenning av lærebedrift Bedrift ønskjer å bli lærebedrift og tek kontakt med fagopplæringskontoret Sende aktuelt materiell til bedrift Sende søknadsskjema, informasjonsskriv, skriv om tilskot og læreplan i faget (ev. link til aktuell side). Brev nr kriterium for Registrere søknad Behandle søknad og kontrollere innkomne dokument. (Behandlingsmåte i samsvar med VIGO-handboka) Dersom feil/ manglar: Registrer søknaden i VIGO under behandling. Send brev med orientering om feil/manglar Dersom bedrifta må vurderast av yrkesutval: Sende brev til aktuelt yrkesutval Sende innkalling til informasjonsmøte og gi melding om ev. manglar/feil ved søknad Informasjonsmøte. (Kan også ta imot tilleggsdokument til søknad på møtet) Behandle søknad om godkjenning. Registrering av godkjente bedrifter i VIGO Lage saksførelegg med forslag til enkeltvedtak Fagopplæringssjefen gjer vedtak i saka Dersom lærebedrift blir godkjend: Sende godkjenningsbrev til bedrifta. NB! Alle nye lærebedrifter skal ha info om VigoWeb. Sendast ut saman med godkjenningspapir Dersom lærebedrift ikkje blir godkjend: Sende grunngjeving for avslag til bedrifta godkjenning av oppl.kont. Søknad mottatt dato DocuLive nr: Registrer søknaden i VIGO under behandling. Dokument som skal følgje søknad: -firmaattest - ikkje eldre enn 12 månader -dokumentasjon på fagleg leiar sine kvalifikasjonar -stadfesting på ev. medlemskap i oppl.kontor Kontrollsjekk om bedrifta har registrert seg i NAV Aa-registeret (www.brreg.no) Legg i fritekst i VIGO. Legg inn DocuLive nr. og saksbehandlar Brev nr mangelfull søknad om goskjenning Er aktuelt dersom søkjar er ukjent, eller det uvisse om tilstrekkeleg kompetanse i faget etc. Brev nr prøvenemnda / synfaring på bedrift Send brev med orientering om tid og stad. Brev nr innkalling til informasjonsmøte Presentere informasjon som finst på: info. til bedrifter 20.. Legg inn fag, fagleg leiar, dagleg leiar, tilsynsrepresentant, ev. opplæringskontor. Følgje mal for saksbehandling Mal: Saksbehandling Ved godkjenning etter 1. des. kopi av godkjenningsbrev til formidlingsansvarleg. Godkjenningsbrev sendast ut Kopi til ev. opplæringskontor Brev nr godkjenning som lærebedrift. Godkjent søknad arkiverast i bedriftsarkiv (dersom ikkje oppretta, arkiver i trillevogn) Dersom bedrifta er medlem i opplæringskontor, skal godkj. arkiverast under opplæringskontoret Legg ved informasjon om rett til å klage. Skriv i fritekst: avslag og DocuLive nr. Brev nr avslag på søknad om godkjenning. Avslag arkiverast i perm Søknader Avslag 18

19 Dersom det kjem klage på avslag: Skrive saksførelegg i klagesak. Dersom fagopplæringssjefen omgjer vedtak og godkjenner bedrifta som lærebedrift: Sende saksførelegg og vedtak til bedrifta Dersom fagoppl.sjefen opprettheld vedtak: Skrive saksførelegg i klagesak til klagenemnda Dersom klagenemnda omgjer vedtak og godkjenner bedrifta som lærebedrift: Sende saksførelegg og vedtak til bedrifta Dersom klagenemnda opprettheld avslag: Sende saksførelegg og vedtak til bedrifta Mal: Saksbehandling klagesak Godkjent søknad arkiverast i bedriftsarkiv (dersom ikkje oppretta, arkiver i trillevogn) Dersom bedrifta er medlem i opplæringskontor, skal godkj. arkiverast under opplæringskontoret Mal: Saksbehandling klagesak til klagenemnd. NB! Habil saksbehandlar. Saka endeleg avgjort. Godkjent søknad arkiverast i bedriftsarkiv (dersom ikkje oppretta, arkiver i trillevogn) Dersom bedrifta er medlem i opplæringskontor, skal godkj. arkiverast under opplæringskontoret Saka endeleg avgjort. Avslag arkiverast i perm: søknader avslag 19

20 4.2 Godkjenning av opplæringskontor Ansvarleg: Bedriftsgruppa S1: Initialar Kompetansekrav: VIGO, DocuLive, opplæringsloven Namn Claus Nydegger System: VIGO, DocuLive, Registreringshåndbok vigo fag S2 Initialar Frekvens: Hele året Namn Lise Knag Revidert dato / namn: 4. januar 2010 / Vidar Heimset K Initialar, Gjeld frå: 1. januar 2010 Namn Natascha Rivera, Sigrid Isdal Heimel: Opplæringslova og forskrifta 4-3. Godkjenning av lærebedrift Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda FOR Opplæringskontor og opplæringsring Gruppering av lærebedrifter ønskjer å bli opplæringskontor og tek kontakt med fagopplæringskontoret. Sende aktuelt materiell Sende søknadsskjema, informasjonsskriv, skriv om tilskot og læreplan i faget (ev. link til aktuell side). Brev nr kriterium for til gruppering godkjenning av oppl.kont Registrere søknad Søknad mottatt dato DocuLive nr: Registrer søknaden i VIGO Behandle innkomen søknad. (Kan behandlast under føresetnad av at opplæringskontoret er registrert i offentleg register). (Behandlingsmåte i samsvar med VIGOhandboka) Dersom feil eller manglar: Send søknaden i retur vedlagd brev med orientering om manglar Når søknad er komplett: Registrere opplæringskontor i VIGO under behandling Lage saksførelegg til enkeltvedtak. Fagoppl.sjefen gjer vedtak i saka Dersom opplæringskontor blir godkjent: Sende saksførelegg og vedtak til opplæringsktr. Dersom opplæringskontor ikkje blir godkjent: Sende saksførelegg og vedtak til opplæringsktr. Avslag må grunngjevast! Dersom det kjem klage på vedtak(avslag): Skrive saksførelegg i klagesak Dersom fagoppl.sjefen omgjer vedtak og godkjenner opplæringskontor som lærebedrift: Sende saksførelegg og vedtak til oppl.kontor Dersom fagoppl.sjefen opprettheld vedtak: Skrive saksførelegg i klagesak til klagenemnda Dersom klagenemnda omgjer vedtak: Sende saksførelegg og vedtak til oppl.kontor Dersom opplæringskontor ikkje blir godkjent: Sende saksførelegg og vedtak til bedrifta Avslag må grunngjevast! under behandling. Dokument som skal følgje søknad: - firmaattest / registreringsattest - vedtekter med organisering av kontoret - oversikt over fagområde - oversikt over medlemsbedrifter, minimum 2 i kvart fag - tilslutningsavtale bedrift/oppl.kont. Legg i fritekst i VIGO. Legg inn DocuLive nr. og saksbehandlar Brev nr Mangelfull søknad om godkjenning I fritekst med DocuLive nr. og saksbehandlar Følgje mal for saksbehandling Mal: Saksbehandling Brev nr godkjenning av opplæringskontor Legg ved informasjon om rett til å klage. Brev nr Avslag opplæringskontor Mal: Saksbehandling klagesak Vedtak arkiverast i delegerte saker Godkjente søknader arkiverast i bedriftsarkiv Mal: Saksbehandling klagesak. NB! Habil saksbehandlar. Saka endeleg avgjort Godkjent søknad arkiverast i bedriftsarkiv (dersom ikkje oppretta, arkiver i trillevogn) Saka endeleg avgjort. Avslag arkiverast i bedriftsarkiv 20

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor.

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor. Til våre abonnenter Kunnskapsdepartementet har den 7. november 2016 vedtatt en forskrift om endring i forskriften til opplæringsloven. Endringene trer i kraft 1. januar 2017. I hovedsak er endringene en

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Etterutdanningskurs for rådgjevarar i Bergen 20.jan.2009 Innlegg ved Ingmar Ljones 1 Grunnlag for prosjektet Satsing mot fråfall Kunnskapsløftet: Utnytta

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG OPPLÆRINGSKONTOR - TAP AV GODKJENNING SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT

OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG OPPLÆRINGSKONTOR - TAP AV GODKJENNING SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201100051-5 Arkivnr. 545 Saksh. Fredheim, Ole G. Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.03.2011 OPPFØLGING AV BEDRIFTER OG

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200707729-12 Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009 ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Modell vedrørande rutinar for elev med fare for avbrot og avbrot. Deltakarar: Føresette. Avklaringsmøte

Modell vedrørande rutinar for elev med fare for avbrot og avbrot. Deltakarar: Føresette. Avklaringsmøte Modell vedrørande rutinar for elev med fare for avbrot og avbrot Overgang frå 10. kl til vidaregåande opplæring Deltakarar: Internplan for elev «tidlig innsats når det gjeld» IKO Elev Elev Kontaktlærar

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4 0 Revidert februar 2015 Om heftet... 2 Kven er lærekandidat?... 3 Kontrakter, avtaler og planer... 3 Opplæringskontrakt... 3 Arbeidsavtale... 4 Lærekandidaten sin opplæringsplan... 4 Korleis teikne ein

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Gjeld frå 1.1.2017 Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av fagopplæring i Hordaland fylkeskommune. Prosjektet vart bestilt av

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter Hordaland fylkeskommune 15. desember 2017 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Vedlegg 1 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga SØKNAD OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING SPESIELT TILRETTELAGT FOR VAKSNE 1. PERSONOPPLYSNINGAR Namn Fødselsnummer, 11 siffer Adresse Tlf. privat Tlf.

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa.

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa. Side 1 av 5 Flora vidaregåande skule Notat Sakshandsamar: Knut Chr. Clausen E-post: Knut.Christian.Clausen@sfj.no Tlf.: 57 75 79 02 Vår ref. Sak nr.: 13/721-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova HJEMRESSURSER TJENESTERHJELPLENKER OM KONTAKT SØK LOVDATAOSS Skriv ut Forskrift til opplæringslova DATO: FOR-2006-06-23-724 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) AVD/DIR: Opplæringsavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer