Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen"

Transkript

1 Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk Endrede planløsninger tekniske fag Ekstra utvendig spylepunkt SFO Studiokabling mellom musikkrom og studiorom Vinyl i stedet for gulvflis i fellesområder Utbygging av lager i flerbrukshall Klargjøring av sokkel til lager Vinduskontakter utgår Redusert solavskjerming fasade mot skolegård og hovedinngang Teppeflis i stedet for keramisk flis i styrkerom Diverse utstyr til hall Nettverkspunkter, reduksjon i antall Redusert omfang teleslynger Diverse endringer elektro Diverse endringer bygningsmessig Kabling for utstyr til auditorium og hall Vinyl i dusjer i stedet for gulvflis Kjøkkeninnredninger Sum total bygg Utomhus 19 Fangnett på ballbane mot parkering Håndballbane, grus i stedet for asfalt Ny utforming av på- og avstigningssone og gangveier generelt Ny varelevering til flerbrukshall Flettverksgjerde mellom skole og Fv Varelevering-Lomme langs Fv Samlet endring mengder asfalt Kunstgressbane endres til grusbane Endringer lekeutstyr Graving, montering nedgravde søppelcontainere Nedgravde containere Brannhydrant Belysning håndballbane Sum total utomhus Bestilte endringer i samspillsfasen EA1 Forsinket oppstart byggefase 0 EA2 VA-rådgiver for Einmoen 0 EA3 Geoteknikk for Einmoen EA4 Endret løsning midl. skole EA5 Prosjektering kantinekjøkken EA6 Prosjektering kjøkken EA7 Forsinkelse pga uavh. kontroll 0 EA8 Kopiering og scanning tegninger eksist bygg Sum bestilte endringer i samspillsfasen Totalt, bygg, utomhus og bestilte endringer

2 BØRSA SKOLE Forprosjektbeskrivelse

3 Innledning Skaun kommune skal bygge en ny barneskole for 300 elever i Børsa sentrum. Skanska Norge AS har i samarbeid med Eggen Arkitekter AS, Løvetanna Landskap AS og rådgivere for tekniske fag utarbeidet forprosjekt på grunnlag av vinnerutkast fra konkurranse. Det er avholdt samspillsfase med innspill og bearbeidning av prosjektets løsninger. Masterplanen Anlegget er planlagt i tråd med utarbeidet reguleringsplan og masterplan for Børsa sentrum. Barneskole og flerbrukshall plasseres der eksisterende barneskole ligger, nord for Fv773. Hallen skal ligge mot Fv773 og skolen langs sentrumsgaten Fv803. Når Fv773 legges utenom sentrum skal det etableres en gangakse fra barnehagen til prestegården, med et kultursted mellom ungdomsskolen og barneskolen. Nye kulturfunksjoner som kino, bibliotek og svømmehall kan etter hvert tilknyttes kulturstedet og ungdomsskolen. Parkering for skoleanleggene skal skje i ytterkant av skoleområdene. Når skoleanleggene utvides skal dette skje i retning bort fra kulturstedet. Prosjektet ivaretar Masterplanens intensjoner på følgende måter: Flerbrukshallen er lagt mot Fv773 og kan knyttes til det fremtidige kulturstedet. Flerbrukshallen og skolen har felles hovedinngang og forplass, med atkomst fra det fremtidige kulturstedet. Flerbruksrommene i skoleanlegget - hallen, treningsrom, auditorium, musikkrom, kantine og personalrom er alle knyttet til hovedvestibylen, med atkomst fra kulturstedet. Parkering for skolens ansatte er plassert i utkant av området mot nord. Bilkjøring sør for skolen er begrenset til HC-transport og økonomiatkomst for hallen slik at det fremtidige kulturstedet vil kunne forbeholdes myke trafikkanter. Skolegården og nye baneanlegg knyttes til grøntdraget fra idrettsbanene vest for ungdomsskolen ned mot friarealene ved Børselva. Skolens fasade følger byggelinjen langs sentrumsgaten Fv803. Fremtidig utvidelse av skoleanlegget (til 500 elever) kan skje mot nord. Masterplanen forutsetter at barneskole bygges i to etasje mens ungdomsskolen skal bygges over tre plan. Prosjektet ivaretar Masterplanens intensjoner på følgende måter: Forplassen, hovedinngang og flerbrukshallen er lagt på kote +16,54, på nivå med sentrumsgaten.

4 Kulturstedet og innganger til fremtidige kulturfunksjoner legges på kote +17,5, på nivå med gatekrysset Fv773 og Fv803. Inngangsnivået for fremtidige kulturfunksjoner kan kobles til ungdomsskolens sokkelnivå på ca. kote +20. Terrengfallet på 2,5m og 1,0 m kan utnyttes som område for amfi/utescene for uformelle møter og offentlige begivenheter. Målsettinger for prosjektet Som svar på programmets krav viser prosjektet hvordan: Anleggets forplass kan være 1. trinn i etablering av det fremtidige kulturstedet. skolens kapasitet kan økes til 500 elever med tilbygg uten ombygging av bygget. anlegget integrerer skole og idrettshall og legger til rette for sambruk mellom skole, kultur og idrett. elevkantina danner et samlingspunkt for skolen, kulturarenaen og idrettshallen. det opprettes en naturlig og funksjonell tredeling i bygget som gjenspeiler trinn og SFO, trinn, trinn. anlegget sonedeles for fleksibel kveldsbruk. uteoppholdsareal sonedeles for ulike aldersgrupper. fleksible og robuste romløsninger gir likeverdige elevarealer med gode dagslysforhold for alle årstrinn. arbeidsplasser for lærere og administrasjon kan samles nært personalrommet, fellesområdene og undervisningsarealene. anleggets plassering gir lite terrengbearbeiding og dermed størst mulig sikkerhet i forhold til grunnforhold og rasfare. Situasjonen Børsa sentrum preges av det store landskapsrommet avgrenset av åsene på hver side, landbruksarealene mot sør og fjorden mot nord. Børselva, Børsøra og Børsa kirke er landemerker i landskapet. Tomten er i dag bebygd med eksisterende barneskole. Spesielle kvaliteter med tomten er den bratte skråningen mot vest og de tre landskapsplatåene som trapper tomten nedover i nordlig retning. Hovedatkomst til skoleanlegget er forutsatt fra FV 803. Gang- sykkelatkomst til skolen skal skje via eksisterende veinett fra omkringliggende boligfelt. FV803 forbinder Børsøra med kommunesenterets

5 tilbud og blir den framtidige hovedgaten i Børsa sentrum. Et framtidig kultursted skal legges til aksen med prestegården, mellom ny barneskole og eksisterende ungdomsskole. Grunnforhold Prosjektet er utarbeidet i tett samarbeid med geotekniker på grunn av de krevende grunnforholdene. Det er påvist kvikkleire under skoletomten, med stor dybde til fjell. Geoteknisk rapport påpeker at skoletomta er svært krevende mht. fare for setninger og utglidning, og at nybygg må dimensjoneres for jordskjelv. Forbelastet område hvor de eksisterende skolebygningene står vurderes som sikreste plassering av nybygg. Skaun kommune forutsetter at eksisterende overvannsledning i den gamle bekkedalen vest på tomten må legges i kulvert dersom det bygges over den. Prosjektet er plassert med avstand fra overvannsledningen slik at prosjektet kan bygges uten kulvert. Prosjektet er plassert og utformet for å minimere belastningen på grunnen. Det er vurdert som fordelaktig å ikke grave ned mot kvikkleirelagene eller etablere store terrengfyllinger. Prosjektet foreslår derfor å trappe bygget nedover på de to øverste landskapsplatåene. Skolen er lagt på terreng på kote +15,15. Flerbrukshallen legges på kote +16,54. Den innvendige høydeforskjellen utnyttes med amfi mellom vestibylen og kantinen. Belastning på eksisterende og ny bebyggelse er vurdert i forhold til globalstabiliteten i området og er i stor grad avgjørende for den løsningen som er valgt. Ut fra risikobildet har prosjektet følgende fordeler: nybygget plasseres på det forbelastede område hvor eksisterende skole står, hvor man kan forvente minst setningsfare nybygget direktefundamenteres på hel bunnplate av betong, som gir jevn lastoverføring til grunnen. nybygget bygges med lette konstruksjoner slik at lastene som føres til grunnen ikke blir vesentlig høyere enn dagens situasjon, noe som minker faren for utglidning nybygget plasseres på dagens terrengnivå slik at det unngås fyllinger og skjæringer som kan påvirke grunnens stabilitet nybygget er dimensjonert for jordskjelv kunstgressbanen med bærelag legges på det nederste platået, som motvekt for mulig utglidning Med disse tiltakene reduseres Byggherrens risiko for økte kostnader pga grunnforhold, byggskader pga setninger, og evt. fare for menneskers liv og helse.

6 Hovedgrep Plasseringen av ny skole på tomta følger Masterplanens intensjon. Hovedinngangen vender mot en solrik forplass med belegning, som er første trinn i det fremtidige kulturstedet. Forplassen vil være en attraktiv oppholdssone for brukere av skolen og flerbrukshallen, og kan møbleres med bord for å kunne spise lunsj ute. Når Fv773 legges om kan plassen forlenges sørover og integreres med "kulturstedet". Elevinngangene er henvendt mot leke- og idrettsarealene vest og nord for skolen. Aktivitetsarealene for elevene er trukket mot den sør-østvendte skråningen hvor det er gode solforhold. Skolebygget og hovedinngangen er plassert langs FV803 og styrker veiens karakter som fremtidig hovedgate i Børsa. Landskap og uterom Atkomstsplassen med byggets hovedinngang er plassert med visuell kontakt mot Prestegården, Rådhuset og den nyere sentrumsbebyggelse med de store parkeringsanlegg som forutsettes å dekke sentrums behov for parkering. Parkeringsarealene vil gi god kapasitet for kveldsarrangement i idrettshallen og skolen. Elevenes nære aktivitetsområder legges mot sør og vest avgrenset av skråningen i landskapet sørvest for tomta. Sammen med denne skråningen danner nybygget et lunt uteareal som åpner seg mot fjordutsikten i nord. Ferdsel inn til skolens uteareal etableres med gangveier som knyttes til omkringliggende boligområder. Utomhusanleggene er utformet med sonedeling mellom alderstrinnene. Solforhold Gode uteoppholdsarealer krever gode solforhold. Prosjektet har lagt vekt på at skråningen mot vest sammen med ny bebyggelse skal danne lune og solrike utearealer. Bygning Byggets form er gitt ut fra intensjon om å benytte skolen som samlingsplass med elevkantine på dagtid og vestibyle/ kafe for idrettshallen på kveldstid. Musikkrommet er plassert med foldevegg mot kantinen, og kan brukes som scene med støttearealer tilgjengelig i skolen. Auditoriet er plassert ved hovedinngangen, lett tilgjengelig for skolens brukere og for utleie. Det samme gjelder personalrommet som ofte vil benyttes som møterom på kveldstid.

7 Undervisningsarealene er samlet rundt fellesarealene med møtesteder, kantine og åpne garderober. Brannkonseptet muliggjør åpne garderober. De halvhøye garderobeskapene er vist plassert i definerte soner hvor lærerne kan holde oppsikt med elevenes aktivitet. Garderobeinnredningen er organisert slik at hvert årstrinn har egne garderobesoner. Elevkantina er skolens hjerte og knytter seg til alle skolens funksjoner, samt til hovedinngang og idrettshall. Prosjektet har vektlagt fleksible romløsninger for å gi skolen mulighet for utvikling og endring over tid. Sirkulasjon og flyt gjennom skolen, og mellom skolens ulike funksjoner, er lagt opp for å skape god oversikt og orientering. Skoleanlegget har områder for nærlek som ligger i nærheten av inngangene til hvert trinn. Felles lekeområde består av mer aktiv og plasskrevende lek. Dette området er lagt et nivå høyere enn elevinngangene. På det laveste nivået på tomta nord for hallen er det lagt 5-bane. Banen ligger lunt og skjermet i forhold til andre deler av skolegården. Eksisterende sokkeletasje i den gamle skole vil bli beholdt i nybygget. sokkelen er planlagt brukt til lager med utvendig atkomst. Utomhusarealene Forplassen ved byggets hovedinngang blir et naturlig stoppested langs hovedveien ned gjennom Børsa sentrum. Forplassen blir i fremtiden knyttet opp til kulturstedet mellom barneskolen og ungdomsskolen. Hele plassen er planlagt uten biltrafikk. Bilatkomst til flerbrukshallen og HC-parkering ligger inntil plassen i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Nye og eksisterende gangatkomster til skolen er lagt slik at de forsterker de naturlige bevegelseslinjene fra boligområdene rundt skolen og inn til skolegården. Hovedgangvei går fra ungdomsskolen, gjennom skolegården og ned til idrettsbanene. Gangveien skal være kjørbar for brøyting/drift og som atkomst for brannbiler. Uteanleggene er formet som «stasjoner» med aktiviteter for barn i ulike aldersgrupper, sonedelt med naturlige linjer og nivåforskjeller i landskapet. Apparatene er spesifisert gjennom samspillsfasen. Baneanleggene er plassert på de stedene på tomta som tillater større flater. Banene er lagt på terrasser i terrenget for å minske behov for skjæring og fylling. Håndballbanen/ skøytebanen ligger inntil øvrige lekearealer, mens 5- banen er lagt til det nederste landskapsplatået hvor grunnforholdene tillatter nødvendig fundamentering og underbygning.

8 Sykkelparkering er lagt i overgangssonene mellom atkomst og aktivitetsområder i nærhet til både skolegård og hovedinngang ved forplass og flerbrukshall. Nærsonen til skolebygget benyttes for mindre plasskrevende uteaktiviteter og uteundervisning. Sonene inn til inngangene blir beskyttet av byggets konstruksjoner, med lune kroker hvor elevene kan oppholde seg, solfylte etter skoledagen. De to store, utvendige trappene som fører opp til inngangene i 2. etasje kan benyttes som amfi og møteplass. Skolegården utføres med asfalt inntil bygget, med mulighet for tilkjøring av rullestolbrukere. Forplassen utføres med asfaltdekke som deles opp med striper av gangbaneheller. Skolen Elevarealer Elevene kommer til skolen via sine utvendige aktivitets- og oppholdsplasser. 1- og 2. trinn har garderobe på 1. etasje, mens trinn og trinn har hver sin garderobe i 2. etasje. Brede, utvendige trappeløp med takoverdekning fører fra bakkenivå opp til 2. etasje og inngangsdørene. Elevgarderobene har toaletter for utebruk og skitten sone for utesko. Fra undervisningsarealene går elevene videre med rene sko til sine elevarealer. Heis ligger sentralt plassert i fellearealet i skolen. Spesialrom for elever med særskilte behov har iht. programmet egen inngang med ladestasjon for rullestol og lagerfunksjoner. Det skal være kjørbare flater frem til inngangene slik at bevegelseshemmede elever kan skysses til døra. Hvert alderstrinn består av to klasserom for henholdsvis 28 og 22 elever med tilhørende grupperom og lager. Klasserommene er organisert slik at lettvegger kan flyttes for å møte krav til fleksibilitet i planløsningen. Lærerarbeidsplasser og administrasjon Lærerarbeidsplasser og administrasjon er samlet med nærhet til personalrom, fellesområder og undervisningsarealer. Personalet ankommer bygget via hovedinngangen i 1. etasje eller fra parkeringsarealer i nord. Administrasjon og personalgarderober ligger umiddelbart innenfor hovedinngangen. Interntrapp opp til lærerarbeidsplasser og personalrom forbinder etasjene. Det er også lagt til rette for en egen personalinngang direkte inn til personalgarderober og interntrapp.

9 Lærerarbeidsplassene er organisert med rom for inntil fem lærere for hvert trinn rundt et stort fellesareal. Møterom for personalet er knyttet sammen med nærhet både til arbeidsplassene og personalrommet. Det er lagt vekt på gode dagslys- og utsynforhold til alle arbeidsplasser. Skolens hjerte elevkantina Elevkantina danner skolens hjerte og binder sammen skolens funksjoner med idrettsanlegget. Kantina er åpen over to plan og henvender seg ut mot atkomstplassen og sentrum. Nivåforskjellen mellom de to landskapsplatåene går gjennom kantina og danner et lite amfi med trapper som en uformell møteplass. Besøkende ankommer via hovedinngangen til kantina og skolens administrasjon. Vestibyleområdet åpner seg mot kantina og gir visuell oversikt over fellesarealene. Amfiet i kantina kan brukes som en uformell møteplass for skolen og samlingsplass for undervisning avhengig av situasjon. Kantinearealet benyttes til bespisning men også som studie- og møteplass. Musikkrommet er lagt inntil elevkantina. Musikkrommet utformes med foldevegg mot kantina. Da kan musikkrommet fungere som en utvidelse av kantina ved kulturarrangement alternativt som sceneareal. Kantinekjøkken er knyttet opp til både SFO-areal, vestibyle og idrettshallen. Biblioteket og "Hagen" Bibliotek et er knyttet til et åpent areal med overlys som kan nyttes som studieareal og for gruppearbeid. Det er vist organiske innredningselementer og beplantning som kan skape ro, luft og avdempede lydforhold. Hagen knyttes med hovedtrappen over to plan og blir et naturlig møtested og pusterom mellom elevarealene, spesialrommene og SFO. Hagen kan benyttes som en ekstra undervisningsarena og er skjermet med glassvegger mot tilliggende romsoner i 2. etasje. Trappen gis en skulpturell utforming med en romslig åpning mellom etasjene. Arealet får rikelig med dagslys gjennom glasstaket over trappen. Hagen kan beplantes med trær som understreker rommets vertikale bevegelse. SFO SFO-arealet er nært knyttet til elevarealene og garderobene til 1. og 2. trinn. Arealet åpner seg ut mot musikkrom og elevkantine som i deler av skoledagen kan fungere som ekstra arealressurs. Utelager for SFO er lagt i tilknytning til inngangen for 1. og 2. trinn.

10 Spesialrom Kunst og håndverk er organisert som verksteder med store vindusarealer mot øst for å gi gode dagslyskvaliteter. Det er lagt vekt på utstrakt bruk av glass mellom verkstedene. Fellesarealene kan benyttes som kunst og håndverkstorg og utstillingsareal. Innervegger kan innredes med hyller og skap for større lagerkapasiet. Naturfag med forberedelsesrom er lagt til 2. etasje sammen med øvrige elevarealer for trinn. Musikkrom med øvingsrom er tenkt som et black box teater lagt midt i skolens fellesareal. Musikkrommet kan åpnes mot kantine eller benyttes som bakscene ved arrangement i kantina. Spesialrom for elever med særskilte behov er lagt med egen inngang i nord. Romprogrammet med flere mindre spesialrom er organisert rundt fellesareal og kjøkken. Mat- og helse med sine kjøkken og eget spiserom åpnes med glassvegger ut mot fellesarealet. Auditoriet er plassert ved hovedvestibylen, lett tilgjengelig for både skole og utleie. Auditoriet har fast amfi med rullestoltilgang både til nedre og øvre nivå. Personal- og driftsarealer Det er lagt til rette for en egen drifts-/ personalinngang inn til verksted for drift, driftslager, renholdssentral og personalgarderober. Varemottak skjer via driftsinngangen hvor det er tilrettelagt med egen parkeringslomme for lastebiler. Kunst og håndverk har egen rømningsdør som kan benyttes for mottak av materialer. Renholdssentral er plassert sentralt i skolen, nær heis.. Et mindre renholdsrom er plassert ved flerbrukshallen med tanke på renholdsmaskin for vedlikehold av hallgulvet og for kveldsutleie. Ventilasjons- og varmeanlegg er samlet i ett stort, oversiktlig felles rom med direkte inngang fra 2. etasje. Tavlerom og sprinklersentral er plassert i 1. etg. rett under teknisk rom som gir korte og oversiktlige føringer. Arkitektur Planløsningen er utformet med hensiktsmessige arbeids- og undervisningslokaler med gode dagslysforhold, gjennomlys og med god kontakt med utemiljøet og interne fellesarealer. Inngangsforholdene og fellesarealer er utformet for å gjøre den interne sirkulasjonen oversiktlig for alle brukerne, med et variert spekter av sosiale møte- og pauseplasser.

11 Skolens funksjoner er organisert rundt to åpne plasser; elevkantina og trapperommet/hagen. Sirkulasjon gir en oversiktlig og lett fattbar struktur. Trinnarealene er organisert rundt åpne fellesarealer med nærhet til både egne garderober og spesialrommene i skolen. Bygget er gitt en kompakt form med standardiserte rom og regelmessige moduler med tanke på lav energibruk og effektiv og rimelig produksjon av bygnings- og innredningselementer. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer. Store klasserom har høye vinduer som reflekterer dagslyset langt inn rommet, mens mindre rom har lavere vinduer som gir variasjon i dagslysog utsiktsforhold. Bæresystem og rominndeling er utformet med tanke på generalitet og fleksibilitet som kan fange opp framtidige endringer i skolen. Byggets flate tak er lite synlig fra bakkeplanet, mens boligområdet overfor beholder sin utsikt over skoleanlegget. Fasaden utformes med platekledning av lakkerte stålplater i kombinasjon av trepanel, vinduer og solavskjerming. Idrettshallens fasade er bygd opp av sandwich elementer med overflate av lakkerte stålplater. Vinduene kles med aluminium. Ytterdører og store fasadefelt i glass utføres i aluminiumskonstruksjoner. Utvendige overdekninger, vindfang og fast solavskjerming utføres som frittstående konstruksjoner av tre/stål/ aluminium. Materialbruken skal være nøktern, men robust med tanke på renhold og vedlikehold. Fasadene er anti-tag behandlet og vil kreve minimalt med vedlikehold. Overflater på innvendige vegger utføres i en kombinasjon av malte flater og kledning av trepanel på utsatte veggpartier. Det er planlagt utstrakt bruk av glassfelt i innervegger for å gi god oversikt mellom de ulike arealene. Innvendig veggoverflate i flerbrukshallen kles med lakkert spaltepanel i nedre del (ca 3 m høyde). I alle himlinger legges lyse akustiske plater med god lydabsorpsjon som gir et rolig arbeidsmiljø for elever og personale. I store rom med høye vegger suppleres det med akustikkplater på vegger. Gulvoverflater i fellesarealer i 1. etasje utføres med flis. Øvrige gulv er hovedsaklig banebelegg. Idrettsgulv av parkett i flerbrukshall. Gulv i dusjrom i idrettsgarderobene er vinyl.

12 Innslag av fargefelt i glassfelt, i banebelegg på gulv, på malte veggflater i interiøret og laminatdører brukes bevisst i kombinasjon med treverk for å skape identitet, orienterbarhet og gjenkjennelse. De forskjellige trinnarealene gis egne fargepaletter, samstemt med helheten. Kultur- og idrettsarena på kveldstid Det nye skoleanlegget med idrettshall inviterer til utstrakt kultur- og idrettsaktivitet på kveldstid. Publikumsarealene omfatter hallen med tribune som kan tredeles, kantine, scene, musikkrom, SFO areal, personalrom og tilhørende støttearealer. Publikumsarealer Publikum ankommer forplassen og hovedinngangen fra sentrum. Vrimleareal for publikum er knyttet til kantinekjøkkenet og elevkantina, som kan foreta anretning for arrangement. Toaletter for publikum er plassert ved inngangen til idrettshallen. Kantina kan forvandles til liten kultursal ved bruk av lystetting og møblering, evt. med musikkrommet som scene. Musikkrommet har tilgang til støtteareal i bakkant scene, f.eks. kan "hagen" benyttes som skuespillerfoyer med tilgang til egen inngang, toaletter mm. Planløsningen gjør det mulig å skille publikum fra de som skal opptre, som i et kulturhus. Flerbrukshallen Flerbrukshallen har alle støttefunksjoner for en ordinær flerbrukshall med spilleflate 25x45 meter. Hallen kan deles i tre saler. Styrkerommet er lagt som et utadvendt areal mot atkomstplassen og har samtidig glassfelt inn mot hallen slik at læreren har oversikt over alle elevene. Hallen er dimensjonert for rømning av 1000 personer med tribuneareal med sitteplass for til sammen 300 personer. Det er valgt å legge tribunene på 1. etasjenivå slik at publikum får nærhet og sikt til hele spilleflaten. Denne tribuneløsningen inviterer også til sambruk for skole- og kulturarrangementer. Garderobeanlegget består av seks idrettsgarderober med egne toalett og dusjrom. Idrettsgarderobene har egen utgang og skogarderobe for bruk av nærområdet med bla. kunstgressbane, grusbane og buldrevegg. Universell utforming Landskap og bygning er tilrettelagt slik at alle elever, personale og besøkende lett skal kunne orientere seg og ta seg fram i anlegget.

13 Gangveger og stier har dekke som gir god framkommelighet og stigningsforhold tilpasset rullestolbrukere, kotert med maksimum stigning 1:20 så framt det er mulig i forhold til eksisterende terreng. Lekearealer tilpasses rullestolbrukere. Det sørges for trinnfri atkomst til alle byggets innganger på 1. etasje. Plater av lys betong markerer inngangene og gir kontrast til asfaltdekket, med naturlige ledelinjer mot hovedinnganger. Ledelinjene videreføres i bygningens gulv slik at besøkende lett kan finne fram til ekspedisjonen fra hovedinngangen. Fotskraperister utgjør oppmerksomhetsfelt foran inngangene. Bygningen får materialkvaliteter som tydeliggjør den, både visuelt og taktilt. Funksjonenes plassering, siktlinjer til landskapet og gjennom bygningen, samt visuell oversikt skal gjøre det enkelt å orientere seg i anlegget. Det legges vekt på at fargebruken skal gi en god romoppfatning og tilstrekkelige kontraster, både utendørs og innendørs. Alle nivåsprang i de åpne arealene tydeliggjøres med kontraster og taktile markeringer. Akustiske forhold ivaretas med lydisolerende konstruksjoner og lydabsorberende himlinger og veggkledninger. Det anlegges teleslynge i ekspedisjonen og i alle arealer der det er aktuelt med forsterket tale. Det er HC-toalett i forbindelse med alle toalettkjernene. Garderober med dusj har dusj for rullestolbrukere. Heisen og administrasjonens henvendelse er plassert sentralt ved hovedinngang og fellesfunksjoner. Det benyttes mest mulig robuste naturmaterialer med lave emisjonsverdier og med overflatebehandlinger som ikke er allergifremkallende. Utendørs beplantning ved byggets luftinntak og nær vinduer skal ikke være allergifremkallende. Inngangspartier og garderober, med uteskosoner, er utformet for å redusere inntransport av skitt, støv og pollen. Miljø og energi konstruksjons- og kledningsmaterialer er hovedsaklig av vedlikeholdsfri utførelse skolen har en kompakt utforming for å skape et energieffektivt anlegg med rasjonell og god arealbruk. gulvflis er et materiale som eliminerer behovet for kjemisk lim. Gulvflis på betong har gode varmemagasinerende egenskaper og virker temperaturregulerende. det er lagt vekt på en god sonedeling av bygget på flere nivå, for enkelt å kunne skille ut områder som brukes utover normal undervisningstid.

14 Framtidig utvidelse av bygget Prosjektet er planlagt slik at en utvidelse til 500 elever ikke medfører stor ombygging av skolen. Utvidelse vil kunne skje mot nord med undervisnings- og lærerarbeidsrom i 1. og 2. etasje og ny inngang med elevgarderober i sokkelen. Årstrinnene kan omorganiseres internt i skolen uten ombygging. Reservearealer i prosjektet - vestibyle, resepsjon, studiehagen, mm - vil bidra for at skolens fellesarealer ikke blir for trange når utvidelsen kommer. Plassering av auditoriet og hovedvestibyle muliggjør også en utvidelse mot sør som kan øke både vestibylens, auditoriets og kantinens kapasitet. Tekniske anlegg Rom for ventilasjons- og varmeanlegg er sentralt plassert i 2. etasje i overgangen mellom skole og idrettshall. Ventilasjonssystemer deles opp iht. brukssonene og kan behovsstyres. Tavlerom og sprinklersentral plasseres i 1. etasje direkte under teknisk rom. Varmepumpe plasseres på tak over idrettsgarderobene og skjermes slik at den ikke er sjenerende for skolens utearealer, atkomst eller omkringliggende boliger. Belysning og lysstyring prosjekteres for effektiv energiutnyttelse, med automatisk styring til ønsket lysnivå ut fra dagslysandel og bruksbehov. Horisontale føringer skjer over himlinger, hovedsaklig parallelt med byggets hovedbæresystem. Brutto etasjehøyde 4,0 m vil gi god romhøyde, selv med nødvendige nedforinger i begrensede soner. For å gi et mest mulig fleksibelt bygg, samt muliggjøre utstrakt bruk av trekledninger i interiøret og bruk av lysutstyr/scenetekstiler i kantine forutsettes bruk av et heldekkende brannalarm- og sprinkleranlegg i skoledelen. Idrettshallen er røykventilert.

15 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Bygningsmessig og teknisk beskrivelse 0 Generelt Skolen bygges på et område med svært krevende grunnforhold bestående av mye kvikkleire. Skanska har egen geoteknisk kompetanse og god kjennskap til grunnforholdene i området etter bygging av ny E39 forbi Børsa. Vesentlig bruk av geoteknisk kompetanse har derfor vært avgjørende for vårt løsningsforslag. Vi har vurdert området til å ha den mest krevende grunntypen, klasse S2 som videre gjør at bygget er dimensjonert for jordskjelv. Grunnbelastning av ny og gammel bebyggelse har vært førende for vår løsning for å minimere endringer av globalstabiliteten i området. Viser til vedlagt Geoteknisk rapport. Vi har valgt løsninger som gir bygget en god og rimelig tilpasningsdyktighet innen generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Materialvalg er utført med tanke på vedlikeholdsbehov, kvalitet, driftsøkonomiske løsninger og miljøkriterier med bakgrunn i kravspesifikasjon og Skanska sine egne miljøkrav. Prosjektet er videreutviklet fra tilbudsprosjekt gjennom en samspillsfase. Leveransen baseres på byggherrens kravspesifikasjon sammen med denne beskrivelse og vedtatte endringer i samspillsfasen. Bilde 1. Tett samarbeid mellom arkitekt og geotekniker har vert avgjørende for og opprettholde globalstabiliteten i området. 1

16 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 2 Bygning 20 Bygning generelt Før rivning av eksisterende skole forutsettes det at alt løst inventar og utstyr er fjernet av tiltakshaveren til avtalt tid. For tilbakeflytting til ny skole forutsettes det at tømming av midlertidig brakkerigg utføres av skolen til avtalt tid. 21 Grunn og fundament På grunn av grunnforhold, se vedlagt Geoteknisk rapport, blir bygget plassert i overflaten av eksisterende terreng uten dype gravedybder i kvikkleirelagene. Som fundament og med geoteknisk hensyn vil vi beholde eksisterende sokkel under bygg fra Bearbeidelse av sokkel er inkludert i prosjektet. Skal benyttes til kaldt lager. På grunn av grunnklasse og krav om jordskjelvdimensjonering vil fundamentering skje ved hjelp av kompensert fundamentering. Det støpes en hel bunnplate forsterket med banketter og punktfundamenter. Radonsperre av folie type Icopal RMA1200 eller tilsvarende. Tiltak midlertidig skole Det utføres stabiliserende tiltak med massefylling for midlertidig skole, se Geoteknisk rapport. Tiltak ny skole Skaun kommune må utføre nødvendig stabiliserende tiltak utenfor tomten iht. geotekniske vurderinger og krav fra NVE, se vedlagt referat NVE og Geoteknisk rapport. Dette må utføres før skolen tas i bruk. 22 Bæresystem Bæresystemet er dimensjonert for jordskjelv. Det leveres et prefabrikkert bæresystem i stål med hulldekker i betong og tak elementer. Stålsøyler er RHS og dragere hovedsakelig HSQ og HEA bjelker. Etasjeskille i skole er betong hulldekker. For bæring av flerbrukshallen etableres gitterdragere som sammen med perforert plate på underside av lett-tak vil utgjøre et visuelt element i hallen. Bilde 2. Skisse av byggets bæresystem (IFC-modell RIB). 2

17 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 23 Yttervegger Yttervegger i skolen bygges som bindingsverkskonstruksjoner. Flerbrukshallen bygges med elementer av Ruukki Sandwich, RR/23 eller tilsvarende. Glass/aluminium Glass/aluminium felt er tatt med i henhold til omfang på fasadetegning. Hovedinngang har 2 doble skyvedører med tilhørende glassfelt. Elevinnganger er enkle glass/ aluminium dører med tilhørende glassfelt. Vinduer, dører, porter Alle trevinduer har luftet aluminiumkledning type NorDan eller tilsvarende. Aluminiumbeslag i over- og underkant. Rømningsdører i hall er doble lakkerte galvaniserte ståldører av solid kvalitet type Daloc eller tilsvarende. Leveres i valgfri RAL-farge med lakkerte karmar. Rømningsdører i skole er glass/tre dører type Swedoor eller tilsvarende. Øvrige ytterdører ved bi-innganger er tatt med som tette dører type Swedoor eller tilsvarende. Vises til vedlagt Oversikt ytterdører. Lydklassifiserte vinduer og dører mot veien leveres iht. behov fra Vurdering av utendørs støynivå fra veitrafikk. Vinduer og dører leveres i standard RAL-farge. Utvendig kledning og overflate Generelt er det benyttet stålplatekledning av Ruukki Design Venice S10 eller tilsvarende. Hallen har yttervegger av Ruukki sandwich, RR/23 Dark Grey eller tilsvarende. Dette er en mer eksklusiv overflate enn den typiske sandwichelement fasaden og vil sammen med stålplater og felt med trekledning gi et bra utseende. Viser til fasadetegning. På nedre del av hall og lager har vi benyttet synlig betongoverflate. På utside av garderober og styrkerom samt inngangspartier av skolen benyttes Kebony kledning av 19*148mm. Kebony kledninger er kjent for enestående holdbarhet, lav levetidskostnad, stabilitet og en fin estetikk. Kebony kledning er miljøsertifisert impregnering av bærekraftig trevirke. Bygningens fasade vil bli svært holdbar og vedlikeholdsvennlig. Buldreveggen blir bygget på betongoverflate. Bilde 3. Bilde av Kebony kledning sammen med buldrevegg. (Kilde: På synlig utvendig mur og brystninger er det tatt med plater av type frontex eller tilsvarende. Vegger antitagg behandles opp til høyde 3 meter. 3

18 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Solavskjerming Det er tatt med solavskjerming med utenpåliggende zip-screen-duk med styreskinner og motorstyring på fasader mot sør og øst (omfang iht. vedlagt Skjema Solavskjerming). Styres av sol og vindføler samt kobling mot brannalarmanlegg. I tillegg har alle rom med solavskjerming egen bryter for manuell styring. 24 Innervegger Vegger bygges som bindingsverksvegger i henhold til brannplaner og lydkrav i klasse C i NS 8175:2012. Bærende innervegger oppføres som betongvegger med synlig malt betong. Systemvegger / glass / aluminium Omfang og høyde på systemvegger i glass er vist på tegninger Skjema veggbehandling. Generelt er høyden 2,1m. Dører er kompakte dører, høyde 2,1m. Det er tatt med synlighetsmarkering iht. krav type matt folie eller tilsvarende. Skjørt Over systemvegger / glass / aluminiumvegger og i sprang i himlingshøyder er beregnet skjørt som bindingsverk med gips tilpasset brann- og lydkrav. Kledning og overflate Generelt vises det til tegning Skjema veggbehandling som viser ulike veggoverflater. I elevarealer og fellesarealer er det tatt med to lag gips der ytterste lag er robustgips. Gipsplater sparkles og males til full dekk. Det er inkludert fargetillegg for 6 stk. fondvegger. På vegger mot garderober og gangareal i 1. og 2. etg. blir montert trepanel eller overflatebehandlede finerplater (brannklassifisert) som vil gi et robust og solid utseende gjennomgående i byggets fellesareal. Utside av vegger på musikkrom vil få en robust overflate lignende cor-ten stålplater eller tilsvarende, dette gjør at rommet vil framstå som egne element i fellesområdet. For våtrom benyttes flis, type Marazzi Graniti eller tilsvarende, prisgruppe 1 i dusjgarderober. Flis er tatt med som 20x20cm i prisgruppe 1 i fellesdusjer i garderobe. Bak toaletter legges veggvinyl. Det er tatt med Formicaplater over kjøkkenbenker. Over vaskerenner er tatt med blanke stålplater. Gips og betongvegger er sparklet og malt. Enkelt listverk med synlig innfesting i håndverksmessig utførelse. I flerbrukshallen benyttes lakkert/laserte spile eller spaltepanel i høyde opp til 3 meter som vil gi god akustikkdemping og et bra utseende. Fra 3m og opp er glatt overflate på sandwichelementer. For og tilfredsstille akustikk i hall leveres nødvendige felt av lydabsorbenter, som limes på innside av sandwichelementer. Dører / porter Dører er generelt tilbudt som kompaktdører med høytrykkslaminat dørblad type Swedoor eller lignende. Dører i underliggende rom/korridorer og med EI60-krav er tatt med som ståldører. Dører mot klasserom og i kommunikasjonsveier er høytrykkslaminat med glassfelt iht. tegning Skjema veggbehandling. 4

19 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Lås og beslag Lås og beslag tilbys med produkter av god kvalitet tilpasset byggets bruk som skole med rustfrie vridere og skilt. Adgangskontroll og solide elektriske låser på alle ytterdører som er tiltenkt daglig bruk (hovedinngang, personalinngang og 6 stk. elevinnganger) Alle rømningsdører er tilbudt med panikkbeslag, magnetlås koblet til brann og lokal utløser. Magnetlås har tilbakemelder for alarm. Innvendig soneinndeling er tilpasset skolens flerbruk iht. vedlagt skisse Soneplaner alarmsystemer. I tillegg har 6 stk. innvendige dører adgangskontroll som beskrevet i byggherrens kravspesifikasjon. Installasjonen vil tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter. Tilbudt system er FG-godkjent. 25 Dekker Dekke mellom 1. og 2. etasje bygges som hulldekker med støvbundet underkant og tynnavrettet overkant. Overflater Generelt vises det til tegning Skjema gulvbehandling som viser ulike gulvoverflater. I hovedinngang i skolens plan 1 er beregnet keramisk flis 30x60 format, av type Dual Grafite eller tilsvarende. Taktile ledelinjer er tatt med i nødvendig omfang. Gulvbelegg er homogent vinylbelegg av type Tarkett Granitt eller tilsvarende. I 2.etg. er det beregnet 2mm PE-foam under gulvbelegg for å tilfredsstille krav til trinnlydsisolasjon. Sklisikkert golvbelegg benyttes der det kreves. Miljømatter er tatt med av type Renholdssoner eller tilsvarende. I flerbrukshallen har vi valgt et massivt flateelastisk sportsgulv fra Junckers sports floor av type Unobat 50 med 22mm parkett. Gulvet oppfyller alle krav for kombinasjonselastiske sportsgulv iht. EN klasse 4. og har 25 års garanti. Oppmerking er tatt med iht. supplerende informasjon nr.4 og veileder for flerbrukshaller. På gulv i hallens dusjgarderober er tatt med membran og keramisk flis av type Marazzi Graniti griggio Chiaro R10/A 20x20cm. el tilsvarende, garderobene har vinyl på gulv. Himlinger Generelt vises det til tegning Skjema himling som viser ulike himlingstyper. I flerbrukshall er beregnet perforerte stålplater som gir en god akustikkdempende effekt. Platene er blanke, men kan leveres hvitmalt mot tillegg. Generelt er det tatt med systemhimling 60x60cm av mineralull med A-kant. Fast himling i oppholdsarealer utføres som fastklipset systemhimling. Det er tatt med hygienehimling i kantinekjøkken og garderobeanlegg for flerbrukshall. I randsonen på auditorium, musikkrom og enkelte andre områder er det beregnet akustiske lydabsorbenter av type Rockfon Sonar Activity, hvit kant B 4x60x60cm eller tilsvarende. Lager i flerbrukshall og tekniske rom har lett-tak eller malt betonghimling som synlig himling. Utvendig himling over innganger er malt platekledning. 5

20 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 26 Yttertak Tak etableres med elementer fra lett-takkonstruksjoner. Stålkonstruksjonen bygges med fall slik at lett-tak får naturlig fall uten falloppbygging. Det benyttes Protan 1,6mm. PVC belegg, el. tilsvarende som taktekking. Yttervegg føres over tak og avsluttes med klemt papp og toppbeslag. Tak over hovedinngang bygges ved hjelp av stålplater som tekkes og tilsluttes på samme måte som taket ellers. Glasstak i midtdelen av skolen leveres som glass/aluminium med 1stk. lufteluke. Bilde 4. Bilde fra lett-tak montasje. (Kilde: 27 Inventar/utstyr Det er tatt med 3 moppevaskemaskiner, 1 moppekjøleskap og 1 moppetørkeskap. I idrettshallen leveres 2stk bom frittstående virklund inkl. hylser, 2 stk Ifas takhengte tauskinne Safe med 6 stk tauvogner, 2 stk R:s takh. ringar rom J101 i tillegg til utstyr iht. opplisting i supplerende informasjon nr. 4 i kontrakt. Det plassbygges 3stk. tribuner for tilsammen 300 personer i hallen. I auditorium leveres oppbygd ferdig gulv med gulvbelegg, stoler/bord er ikke inkludert. Speil leveres over vask på alle toaletter. Inventar og utstyr utover overnevnte er kun skissert og ikke medregnet i vår leveranse. 28 Trapper og ramper Alle trapper, rekkverk, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer o.l. leveres iht. TEK10. U-trapp mellom plan 1 og plan 2 i administrasjonsdel er definert som hovedtrapp utføres som betongtrapp. Trapp i åpent areal mellom plan 1 og plan 2 i skolens midtdel samt trapp i vestibyle utføres som ståltrapp. Ståltrappene leveres med istøpte betongtrinn og vinylbelegg i inntrinn og repos. Nivået fra kantine mot skoledel er utformet med 2 trapper + felt med høye trinn med vinylbelegg som benyttes som amfi. Rekkverk leveres med enkelt spilerekkverk, håndløper i tre med unntak av vestibyle mot 2.etg. hvor det benyttes rekkverk med glassfylling. Utvendige trapper er i betong med kostet eller tilsvarende sklisikker overflate og galvanisert spilerekkverk. Begge trappene til elevinnganger har takoverbygg. Det er tatt med taktile og visuelle oppmerksomhetsfelt foran øverste og nederste trinn. Fotskraperister er tatt med på primærinnganger i 1.etg. Terrengtrapp, amfi og støttemur bygges iht. Landskapsplan med nødvendige rekkverk og markeringer. 6

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer