Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen"

Transkript

1 Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk Endrede planløsninger tekniske fag Ekstra utvendig spylepunkt SFO Studiokabling mellom musikkrom og studiorom Vinyl i stedet for gulvflis i fellesområder Utbygging av lager i flerbrukshall Klargjøring av sokkel til lager Vinduskontakter utgår Redusert solavskjerming fasade mot skolegård og hovedinngang Teppeflis i stedet for keramisk flis i styrkerom Diverse utstyr til hall Nettverkspunkter, reduksjon i antall Redusert omfang teleslynger Diverse endringer elektro Diverse endringer bygningsmessig Kabling for utstyr til auditorium og hall Vinyl i dusjer i stedet for gulvflis Kjøkkeninnredninger Sum total bygg Utomhus 19 Fangnett på ballbane mot parkering Håndballbane, grus i stedet for asfalt Ny utforming av på- og avstigningssone og gangveier generelt Ny varelevering til flerbrukshall Flettverksgjerde mellom skole og Fv Varelevering-Lomme langs Fv Samlet endring mengder asfalt Kunstgressbane endres til grusbane Endringer lekeutstyr Graving, montering nedgravde søppelcontainere Nedgravde containere Brannhydrant Belysning håndballbane Sum total utomhus Bestilte endringer i samspillsfasen EA1 Forsinket oppstart byggefase 0 EA2 VA-rådgiver for Einmoen 0 EA3 Geoteknikk for Einmoen EA4 Endret løsning midl. skole EA5 Prosjektering kantinekjøkken EA6 Prosjektering kjøkken EA7 Forsinkelse pga uavh. kontroll 0 EA8 Kopiering og scanning tegninger eksist bygg Sum bestilte endringer i samspillsfasen Totalt, bygg, utomhus og bestilte endringer

2 BØRSA SKOLE Forprosjektbeskrivelse

3 Innledning Skaun kommune skal bygge en ny barneskole for 300 elever i Børsa sentrum. Skanska Norge AS har i samarbeid med Eggen Arkitekter AS, Løvetanna Landskap AS og rådgivere for tekniske fag utarbeidet forprosjekt på grunnlag av vinnerutkast fra konkurranse. Det er avholdt samspillsfase med innspill og bearbeidning av prosjektets løsninger. Masterplanen Anlegget er planlagt i tråd med utarbeidet reguleringsplan og masterplan for Børsa sentrum. Barneskole og flerbrukshall plasseres der eksisterende barneskole ligger, nord for Fv773. Hallen skal ligge mot Fv773 og skolen langs sentrumsgaten Fv803. Når Fv773 legges utenom sentrum skal det etableres en gangakse fra barnehagen til prestegården, med et kultursted mellom ungdomsskolen og barneskolen. Nye kulturfunksjoner som kino, bibliotek og svømmehall kan etter hvert tilknyttes kulturstedet og ungdomsskolen. Parkering for skoleanleggene skal skje i ytterkant av skoleområdene. Når skoleanleggene utvides skal dette skje i retning bort fra kulturstedet. Prosjektet ivaretar Masterplanens intensjoner på følgende måter: Flerbrukshallen er lagt mot Fv773 og kan knyttes til det fremtidige kulturstedet. Flerbrukshallen og skolen har felles hovedinngang og forplass, med atkomst fra det fremtidige kulturstedet. Flerbruksrommene i skoleanlegget - hallen, treningsrom, auditorium, musikkrom, kantine og personalrom er alle knyttet til hovedvestibylen, med atkomst fra kulturstedet. Parkering for skolens ansatte er plassert i utkant av området mot nord. Bilkjøring sør for skolen er begrenset til HC-transport og økonomiatkomst for hallen slik at det fremtidige kulturstedet vil kunne forbeholdes myke trafikkanter. Skolegården og nye baneanlegg knyttes til grøntdraget fra idrettsbanene vest for ungdomsskolen ned mot friarealene ved Børselva. Skolens fasade følger byggelinjen langs sentrumsgaten Fv803. Fremtidig utvidelse av skoleanlegget (til 500 elever) kan skje mot nord. Masterplanen forutsetter at barneskole bygges i to etasje mens ungdomsskolen skal bygges over tre plan. Prosjektet ivaretar Masterplanens intensjoner på følgende måter: Forplassen, hovedinngang og flerbrukshallen er lagt på kote +16,54, på nivå med sentrumsgaten.

4 Kulturstedet og innganger til fremtidige kulturfunksjoner legges på kote +17,5, på nivå med gatekrysset Fv773 og Fv803. Inngangsnivået for fremtidige kulturfunksjoner kan kobles til ungdomsskolens sokkelnivå på ca. kote +20. Terrengfallet på 2,5m og 1,0 m kan utnyttes som område for amfi/utescene for uformelle møter og offentlige begivenheter. Målsettinger for prosjektet Som svar på programmets krav viser prosjektet hvordan: Anleggets forplass kan være 1. trinn i etablering av det fremtidige kulturstedet. skolens kapasitet kan økes til 500 elever med tilbygg uten ombygging av bygget. anlegget integrerer skole og idrettshall og legger til rette for sambruk mellom skole, kultur og idrett. elevkantina danner et samlingspunkt for skolen, kulturarenaen og idrettshallen. det opprettes en naturlig og funksjonell tredeling i bygget som gjenspeiler trinn og SFO, trinn, trinn. anlegget sonedeles for fleksibel kveldsbruk. uteoppholdsareal sonedeles for ulike aldersgrupper. fleksible og robuste romløsninger gir likeverdige elevarealer med gode dagslysforhold for alle årstrinn. arbeidsplasser for lærere og administrasjon kan samles nært personalrommet, fellesområdene og undervisningsarealene. anleggets plassering gir lite terrengbearbeiding og dermed størst mulig sikkerhet i forhold til grunnforhold og rasfare. Situasjonen Børsa sentrum preges av det store landskapsrommet avgrenset av åsene på hver side, landbruksarealene mot sør og fjorden mot nord. Børselva, Børsøra og Børsa kirke er landemerker i landskapet. Tomten er i dag bebygd med eksisterende barneskole. Spesielle kvaliteter med tomten er den bratte skråningen mot vest og de tre landskapsplatåene som trapper tomten nedover i nordlig retning. Hovedatkomst til skoleanlegget er forutsatt fra FV 803. Gang- sykkelatkomst til skolen skal skje via eksisterende veinett fra omkringliggende boligfelt. FV803 forbinder Børsøra med kommunesenterets

5 tilbud og blir den framtidige hovedgaten i Børsa sentrum. Et framtidig kultursted skal legges til aksen med prestegården, mellom ny barneskole og eksisterende ungdomsskole. Grunnforhold Prosjektet er utarbeidet i tett samarbeid med geotekniker på grunn av de krevende grunnforholdene. Det er påvist kvikkleire under skoletomten, med stor dybde til fjell. Geoteknisk rapport påpeker at skoletomta er svært krevende mht. fare for setninger og utglidning, og at nybygg må dimensjoneres for jordskjelv. Forbelastet område hvor de eksisterende skolebygningene står vurderes som sikreste plassering av nybygg. Skaun kommune forutsetter at eksisterende overvannsledning i den gamle bekkedalen vest på tomten må legges i kulvert dersom det bygges over den. Prosjektet er plassert med avstand fra overvannsledningen slik at prosjektet kan bygges uten kulvert. Prosjektet er plassert og utformet for å minimere belastningen på grunnen. Det er vurdert som fordelaktig å ikke grave ned mot kvikkleirelagene eller etablere store terrengfyllinger. Prosjektet foreslår derfor å trappe bygget nedover på de to øverste landskapsplatåene. Skolen er lagt på terreng på kote +15,15. Flerbrukshallen legges på kote +16,54. Den innvendige høydeforskjellen utnyttes med amfi mellom vestibylen og kantinen. Belastning på eksisterende og ny bebyggelse er vurdert i forhold til globalstabiliteten i området og er i stor grad avgjørende for den løsningen som er valgt. Ut fra risikobildet har prosjektet følgende fordeler: nybygget plasseres på det forbelastede område hvor eksisterende skole står, hvor man kan forvente minst setningsfare nybygget direktefundamenteres på hel bunnplate av betong, som gir jevn lastoverføring til grunnen. nybygget bygges med lette konstruksjoner slik at lastene som føres til grunnen ikke blir vesentlig høyere enn dagens situasjon, noe som minker faren for utglidning nybygget plasseres på dagens terrengnivå slik at det unngås fyllinger og skjæringer som kan påvirke grunnens stabilitet nybygget er dimensjonert for jordskjelv kunstgressbanen med bærelag legges på det nederste platået, som motvekt for mulig utglidning Med disse tiltakene reduseres Byggherrens risiko for økte kostnader pga grunnforhold, byggskader pga setninger, og evt. fare for menneskers liv og helse.

6 Hovedgrep Plasseringen av ny skole på tomta følger Masterplanens intensjon. Hovedinngangen vender mot en solrik forplass med belegning, som er første trinn i det fremtidige kulturstedet. Forplassen vil være en attraktiv oppholdssone for brukere av skolen og flerbrukshallen, og kan møbleres med bord for å kunne spise lunsj ute. Når Fv773 legges om kan plassen forlenges sørover og integreres med "kulturstedet". Elevinngangene er henvendt mot leke- og idrettsarealene vest og nord for skolen. Aktivitetsarealene for elevene er trukket mot den sør-østvendte skråningen hvor det er gode solforhold. Skolebygget og hovedinngangen er plassert langs FV803 og styrker veiens karakter som fremtidig hovedgate i Børsa. Landskap og uterom Atkomstsplassen med byggets hovedinngang er plassert med visuell kontakt mot Prestegården, Rådhuset og den nyere sentrumsbebyggelse med de store parkeringsanlegg som forutsettes å dekke sentrums behov for parkering. Parkeringsarealene vil gi god kapasitet for kveldsarrangement i idrettshallen og skolen. Elevenes nære aktivitetsområder legges mot sør og vest avgrenset av skråningen i landskapet sørvest for tomta. Sammen med denne skråningen danner nybygget et lunt uteareal som åpner seg mot fjordutsikten i nord. Ferdsel inn til skolens uteareal etableres med gangveier som knyttes til omkringliggende boligområder. Utomhusanleggene er utformet med sonedeling mellom alderstrinnene. Solforhold Gode uteoppholdsarealer krever gode solforhold. Prosjektet har lagt vekt på at skråningen mot vest sammen med ny bebyggelse skal danne lune og solrike utearealer. Bygning Byggets form er gitt ut fra intensjon om å benytte skolen som samlingsplass med elevkantine på dagtid og vestibyle/ kafe for idrettshallen på kveldstid. Musikkrommet er plassert med foldevegg mot kantinen, og kan brukes som scene med støttearealer tilgjengelig i skolen. Auditoriet er plassert ved hovedinngangen, lett tilgjengelig for skolens brukere og for utleie. Det samme gjelder personalrommet som ofte vil benyttes som møterom på kveldstid.

7 Undervisningsarealene er samlet rundt fellesarealene med møtesteder, kantine og åpne garderober. Brannkonseptet muliggjør åpne garderober. De halvhøye garderobeskapene er vist plassert i definerte soner hvor lærerne kan holde oppsikt med elevenes aktivitet. Garderobeinnredningen er organisert slik at hvert årstrinn har egne garderobesoner. Elevkantina er skolens hjerte og knytter seg til alle skolens funksjoner, samt til hovedinngang og idrettshall. Prosjektet har vektlagt fleksible romløsninger for å gi skolen mulighet for utvikling og endring over tid. Sirkulasjon og flyt gjennom skolen, og mellom skolens ulike funksjoner, er lagt opp for å skape god oversikt og orientering. Skoleanlegget har områder for nærlek som ligger i nærheten av inngangene til hvert trinn. Felles lekeområde består av mer aktiv og plasskrevende lek. Dette området er lagt et nivå høyere enn elevinngangene. På det laveste nivået på tomta nord for hallen er det lagt 5-bane. Banen ligger lunt og skjermet i forhold til andre deler av skolegården. Eksisterende sokkeletasje i den gamle skole vil bli beholdt i nybygget. sokkelen er planlagt brukt til lager med utvendig atkomst. Utomhusarealene Forplassen ved byggets hovedinngang blir et naturlig stoppested langs hovedveien ned gjennom Børsa sentrum. Forplassen blir i fremtiden knyttet opp til kulturstedet mellom barneskolen og ungdomsskolen. Hele plassen er planlagt uten biltrafikk. Bilatkomst til flerbrukshallen og HC-parkering ligger inntil plassen i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Nye og eksisterende gangatkomster til skolen er lagt slik at de forsterker de naturlige bevegelseslinjene fra boligområdene rundt skolen og inn til skolegården. Hovedgangvei går fra ungdomsskolen, gjennom skolegården og ned til idrettsbanene. Gangveien skal være kjørbar for brøyting/drift og som atkomst for brannbiler. Uteanleggene er formet som «stasjoner» med aktiviteter for barn i ulike aldersgrupper, sonedelt med naturlige linjer og nivåforskjeller i landskapet. Apparatene er spesifisert gjennom samspillsfasen. Baneanleggene er plassert på de stedene på tomta som tillater større flater. Banene er lagt på terrasser i terrenget for å minske behov for skjæring og fylling. Håndballbanen/ skøytebanen ligger inntil øvrige lekearealer, mens 5- banen er lagt til det nederste landskapsplatået hvor grunnforholdene tillatter nødvendig fundamentering og underbygning.

8 Sykkelparkering er lagt i overgangssonene mellom atkomst og aktivitetsområder i nærhet til både skolegård og hovedinngang ved forplass og flerbrukshall. Nærsonen til skolebygget benyttes for mindre plasskrevende uteaktiviteter og uteundervisning. Sonene inn til inngangene blir beskyttet av byggets konstruksjoner, med lune kroker hvor elevene kan oppholde seg, solfylte etter skoledagen. De to store, utvendige trappene som fører opp til inngangene i 2. etasje kan benyttes som amfi og møteplass. Skolegården utføres med asfalt inntil bygget, med mulighet for tilkjøring av rullestolbrukere. Forplassen utføres med asfaltdekke som deles opp med striper av gangbaneheller. Skolen Elevarealer Elevene kommer til skolen via sine utvendige aktivitets- og oppholdsplasser. 1- og 2. trinn har garderobe på 1. etasje, mens trinn og trinn har hver sin garderobe i 2. etasje. Brede, utvendige trappeløp med takoverdekning fører fra bakkenivå opp til 2. etasje og inngangsdørene. Elevgarderobene har toaletter for utebruk og skitten sone for utesko. Fra undervisningsarealene går elevene videre med rene sko til sine elevarealer. Heis ligger sentralt plassert i fellearealet i skolen. Spesialrom for elever med særskilte behov har iht. programmet egen inngang med ladestasjon for rullestol og lagerfunksjoner. Det skal være kjørbare flater frem til inngangene slik at bevegelseshemmede elever kan skysses til døra. Hvert alderstrinn består av to klasserom for henholdsvis 28 og 22 elever med tilhørende grupperom og lager. Klasserommene er organisert slik at lettvegger kan flyttes for å møte krav til fleksibilitet i planløsningen. Lærerarbeidsplasser og administrasjon Lærerarbeidsplasser og administrasjon er samlet med nærhet til personalrom, fellesområder og undervisningsarealer. Personalet ankommer bygget via hovedinngangen i 1. etasje eller fra parkeringsarealer i nord. Administrasjon og personalgarderober ligger umiddelbart innenfor hovedinngangen. Interntrapp opp til lærerarbeidsplasser og personalrom forbinder etasjene. Det er også lagt til rette for en egen personalinngang direkte inn til personalgarderober og interntrapp.

9 Lærerarbeidsplassene er organisert med rom for inntil fem lærere for hvert trinn rundt et stort fellesareal. Møterom for personalet er knyttet sammen med nærhet både til arbeidsplassene og personalrommet. Det er lagt vekt på gode dagslys- og utsynforhold til alle arbeidsplasser. Skolens hjerte elevkantina Elevkantina danner skolens hjerte og binder sammen skolens funksjoner med idrettsanlegget. Kantina er åpen over to plan og henvender seg ut mot atkomstplassen og sentrum. Nivåforskjellen mellom de to landskapsplatåene går gjennom kantina og danner et lite amfi med trapper som en uformell møteplass. Besøkende ankommer via hovedinngangen til kantina og skolens administrasjon. Vestibyleområdet åpner seg mot kantina og gir visuell oversikt over fellesarealene. Amfiet i kantina kan brukes som en uformell møteplass for skolen og samlingsplass for undervisning avhengig av situasjon. Kantinearealet benyttes til bespisning men også som studie- og møteplass. Musikkrommet er lagt inntil elevkantina. Musikkrommet utformes med foldevegg mot kantina. Da kan musikkrommet fungere som en utvidelse av kantina ved kulturarrangement alternativt som sceneareal. Kantinekjøkken er knyttet opp til både SFO-areal, vestibyle og idrettshallen. Biblioteket og "Hagen" Bibliotek et er knyttet til et åpent areal med overlys som kan nyttes som studieareal og for gruppearbeid. Det er vist organiske innredningselementer og beplantning som kan skape ro, luft og avdempede lydforhold. Hagen knyttes med hovedtrappen over to plan og blir et naturlig møtested og pusterom mellom elevarealene, spesialrommene og SFO. Hagen kan benyttes som en ekstra undervisningsarena og er skjermet med glassvegger mot tilliggende romsoner i 2. etasje. Trappen gis en skulpturell utforming med en romslig åpning mellom etasjene. Arealet får rikelig med dagslys gjennom glasstaket over trappen. Hagen kan beplantes med trær som understreker rommets vertikale bevegelse. SFO SFO-arealet er nært knyttet til elevarealene og garderobene til 1. og 2. trinn. Arealet åpner seg ut mot musikkrom og elevkantine som i deler av skoledagen kan fungere som ekstra arealressurs. Utelager for SFO er lagt i tilknytning til inngangen for 1. og 2. trinn.

10 Spesialrom Kunst og håndverk er organisert som verksteder med store vindusarealer mot øst for å gi gode dagslyskvaliteter. Det er lagt vekt på utstrakt bruk av glass mellom verkstedene. Fellesarealene kan benyttes som kunst og håndverkstorg og utstillingsareal. Innervegger kan innredes med hyller og skap for større lagerkapasiet. Naturfag med forberedelsesrom er lagt til 2. etasje sammen med øvrige elevarealer for trinn. Musikkrom med øvingsrom er tenkt som et black box teater lagt midt i skolens fellesareal. Musikkrommet kan åpnes mot kantine eller benyttes som bakscene ved arrangement i kantina. Spesialrom for elever med særskilte behov er lagt med egen inngang i nord. Romprogrammet med flere mindre spesialrom er organisert rundt fellesareal og kjøkken. Mat- og helse med sine kjøkken og eget spiserom åpnes med glassvegger ut mot fellesarealet. Auditoriet er plassert ved hovedvestibylen, lett tilgjengelig for både skole og utleie. Auditoriet har fast amfi med rullestoltilgang både til nedre og øvre nivå. Personal- og driftsarealer Det er lagt til rette for en egen drifts-/ personalinngang inn til verksted for drift, driftslager, renholdssentral og personalgarderober. Varemottak skjer via driftsinngangen hvor det er tilrettelagt med egen parkeringslomme for lastebiler. Kunst og håndverk har egen rømningsdør som kan benyttes for mottak av materialer. Renholdssentral er plassert sentralt i skolen, nær heis.. Et mindre renholdsrom er plassert ved flerbrukshallen med tanke på renholdsmaskin for vedlikehold av hallgulvet og for kveldsutleie. Ventilasjons- og varmeanlegg er samlet i ett stort, oversiktlig felles rom med direkte inngang fra 2. etasje. Tavlerom og sprinklersentral er plassert i 1. etg. rett under teknisk rom som gir korte og oversiktlige føringer. Arkitektur Planløsningen er utformet med hensiktsmessige arbeids- og undervisningslokaler med gode dagslysforhold, gjennomlys og med god kontakt med utemiljøet og interne fellesarealer. Inngangsforholdene og fellesarealer er utformet for å gjøre den interne sirkulasjonen oversiktlig for alle brukerne, med et variert spekter av sosiale møte- og pauseplasser.

11 Skolens funksjoner er organisert rundt to åpne plasser; elevkantina og trapperommet/hagen. Sirkulasjon gir en oversiktlig og lett fattbar struktur. Trinnarealene er organisert rundt åpne fellesarealer med nærhet til både egne garderober og spesialrommene i skolen. Bygget er gitt en kompakt form med standardiserte rom og regelmessige moduler med tanke på lav energibruk og effektiv og rimelig produksjon av bygnings- og innredningselementer. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer. Store klasserom har høye vinduer som reflekterer dagslyset langt inn rommet, mens mindre rom har lavere vinduer som gir variasjon i dagslysog utsiktsforhold. Bæresystem og rominndeling er utformet med tanke på generalitet og fleksibilitet som kan fange opp framtidige endringer i skolen. Byggets flate tak er lite synlig fra bakkeplanet, mens boligområdet overfor beholder sin utsikt over skoleanlegget. Fasaden utformes med platekledning av lakkerte stålplater i kombinasjon av trepanel, vinduer og solavskjerming. Idrettshallens fasade er bygd opp av sandwich elementer med overflate av lakkerte stålplater. Vinduene kles med aluminium. Ytterdører og store fasadefelt i glass utføres i aluminiumskonstruksjoner. Utvendige overdekninger, vindfang og fast solavskjerming utføres som frittstående konstruksjoner av tre/stål/ aluminium. Materialbruken skal være nøktern, men robust med tanke på renhold og vedlikehold. Fasadene er anti-tag behandlet og vil kreve minimalt med vedlikehold. Overflater på innvendige vegger utføres i en kombinasjon av malte flater og kledning av trepanel på utsatte veggpartier. Det er planlagt utstrakt bruk av glassfelt i innervegger for å gi god oversikt mellom de ulike arealene. Innvendig veggoverflate i flerbrukshallen kles med lakkert spaltepanel i nedre del (ca 3 m høyde). I alle himlinger legges lyse akustiske plater med god lydabsorpsjon som gir et rolig arbeidsmiljø for elever og personale. I store rom med høye vegger suppleres det med akustikkplater på vegger. Gulvoverflater i fellesarealer i 1. etasje utføres med flis. Øvrige gulv er hovedsaklig banebelegg. Idrettsgulv av parkett i flerbrukshall. Gulv i dusjrom i idrettsgarderobene er vinyl.

12 Innslag av fargefelt i glassfelt, i banebelegg på gulv, på malte veggflater i interiøret og laminatdører brukes bevisst i kombinasjon med treverk for å skape identitet, orienterbarhet og gjenkjennelse. De forskjellige trinnarealene gis egne fargepaletter, samstemt med helheten. Kultur- og idrettsarena på kveldstid Det nye skoleanlegget med idrettshall inviterer til utstrakt kultur- og idrettsaktivitet på kveldstid. Publikumsarealene omfatter hallen med tribune som kan tredeles, kantine, scene, musikkrom, SFO areal, personalrom og tilhørende støttearealer. Publikumsarealer Publikum ankommer forplassen og hovedinngangen fra sentrum. Vrimleareal for publikum er knyttet til kantinekjøkkenet og elevkantina, som kan foreta anretning for arrangement. Toaletter for publikum er plassert ved inngangen til idrettshallen. Kantina kan forvandles til liten kultursal ved bruk av lystetting og møblering, evt. med musikkrommet som scene. Musikkrommet har tilgang til støtteareal i bakkant scene, f.eks. kan "hagen" benyttes som skuespillerfoyer med tilgang til egen inngang, toaletter mm. Planløsningen gjør det mulig å skille publikum fra de som skal opptre, som i et kulturhus. Flerbrukshallen Flerbrukshallen har alle støttefunksjoner for en ordinær flerbrukshall med spilleflate 25x45 meter. Hallen kan deles i tre saler. Styrkerommet er lagt som et utadvendt areal mot atkomstplassen og har samtidig glassfelt inn mot hallen slik at læreren har oversikt over alle elevene. Hallen er dimensjonert for rømning av 1000 personer med tribuneareal med sitteplass for til sammen 300 personer. Det er valgt å legge tribunene på 1. etasjenivå slik at publikum får nærhet og sikt til hele spilleflaten. Denne tribuneløsningen inviterer også til sambruk for skole- og kulturarrangementer. Garderobeanlegget består av seks idrettsgarderober med egne toalett og dusjrom. Idrettsgarderobene har egen utgang og skogarderobe for bruk av nærområdet med bla. kunstgressbane, grusbane og buldrevegg. Universell utforming Landskap og bygning er tilrettelagt slik at alle elever, personale og besøkende lett skal kunne orientere seg og ta seg fram i anlegget.

13 Gangveger og stier har dekke som gir god framkommelighet og stigningsforhold tilpasset rullestolbrukere, kotert med maksimum stigning 1:20 så framt det er mulig i forhold til eksisterende terreng. Lekearealer tilpasses rullestolbrukere. Det sørges for trinnfri atkomst til alle byggets innganger på 1. etasje. Plater av lys betong markerer inngangene og gir kontrast til asfaltdekket, med naturlige ledelinjer mot hovedinnganger. Ledelinjene videreføres i bygningens gulv slik at besøkende lett kan finne fram til ekspedisjonen fra hovedinngangen. Fotskraperister utgjør oppmerksomhetsfelt foran inngangene. Bygningen får materialkvaliteter som tydeliggjør den, både visuelt og taktilt. Funksjonenes plassering, siktlinjer til landskapet og gjennom bygningen, samt visuell oversikt skal gjøre det enkelt å orientere seg i anlegget. Det legges vekt på at fargebruken skal gi en god romoppfatning og tilstrekkelige kontraster, både utendørs og innendørs. Alle nivåsprang i de åpne arealene tydeliggjøres med kontraster og taktile markeringer. Akustiske forhold ivaretas med lydisolerende konstruksjoner og lydabsorberende himlinger og veggkledninger. Det anlegges teleslynge i ekspedisjonen og i alle arealer der det er aktuelt med forsterket tale. Det er HC-toalett i forbindelse med alle toalettkjernene. Garderober med dusj har dusj for rullestolbrukere. Heisen og administrasjonens henvendelse er plassert sentralt ved hovedinngang og fellesfunksjoner. Det benyttes mest mulig robuste naturmaterialer med lave emisjonsverdier og med overflatebehandlinger som ikke er allergifremkallende. Utendørs beplantning ved byggets luftinntak og nær vinduer skal ikke være allergifremkallende. Inngangspartier og garderober, med uteskosoner, er utformet for å redusere inntransport av skitt, støv og pollen. Miljø og energi konstruksjons- og kledningsmaterialer er hovedsaklig av vedlikeholdsfri utførelse skolen har en kompakt utforming for å skape et energieffektivt anlegg med rasjonell og god arealbruk. gulvflis er et materiale som eliminerer behovet for kjemisk lim. Gulvflis på betong har gode varmemagasinerende egenskaper og virker temperaturregulerende. det er lagt vekt på en god sonedeling av bygget på flere nivå, for enkelt å kunne skille ut områder som brukes utover normal undervisningstid.

14 Framtidig utvidelse av bygget Prosjektet er planlagt slik at en utvidelse til 500 elever ikke medfører stor ombygging av skolen. Utvidelse vil kunne skje mot nord med undervisnings- og lærerarbeidsrom i 1. og 2. etasje og ny inngang med elevgarderober i sokkelen. Årstrinnene kan omorganiseres internt i skolen uten ombygging. Reservearealer i prosjektet - vestibyle, resepsjon, studiehagen, mm - vil bidra for at skolens fellesarealer ikke blir for trange når utvidelsen kommer. Plassering av auditoriet og hovedvestibyle muliggjør også en utvidelse mot sør som kan øke både vestibylens, auditoriets og kantinens kapasitet. Tekniske anlegg Rom for ventilasjons- og varmeanlegg er sentralt plassert i 2. etasje i overgangen mellom skole og idrettshall. Ventilasjonssystemer deles opp iht. brukssonene og kan behovsstyres. Tavlerom og sprinklersentral plasseres i 1. etasje direkte under teknisk rom. Varmepumpe plasseres på tak over idrettsgarderobene og skjermes slik at den ikke er sjenerende for skolens utearealer, atkomst eller omkringliggende boliger. Belysning og lysstyring prosjekteres for effektiv energiutnyttelse, med automatisk styring til ønsket lysnivå ut fra dagslysandel og bruksbehov. Horisontale føringer skjer over himlinger, hovedsaklig parallelt med byggets hovedbæresystem. Brutto etasjehøyde 4,0 m vil gi god romhøyde, selv med nødvendige nedforinger i begrensede soner. For å gi et mest mulig fleksibelt bygg, samt muliggjøre utstrakt bruk av trekledninger i interiøret og bruk av lysutstyr/scenetekstiler i kantine forutsettes bruk av et heldekkende brannalarm- og sprinkleranlegg i skoledelen. Idrettshallen er røykventilert.

15 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Bygningsmessig og teknisk beskrivelse 0 Generelt Skolen bygges på et område med svært krevende grunnforhold bestående av mye kvikkleire. Skanska har egen geoteknisk kompetanse og god kjennskap til grunnforholdene i området etter bygging av ny E39 forbi Børsa. Vesentlig bruk av geoteknisk kompetanse har derfor vært avgjørende for vårt løsningsforslag. Vi har vurdert området til å ha den mest krevende grunntypen, klasse S2 som videre gjør at bygget er dimensjonert for jordskjelv. Grunnbelastning av ny og gammel bebyggelse har vært førende for vår løsning for å minimere endringer av globalstabiliteten i området. Viser til vedlagt Geoteknisk rapport. Vi har valgt løsninger som gir bygget en god og rimelig tilpasningsdyktighet innen generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Materialvalg er utført med tanke på vedlikeholdsbehov, kvalitet, driftsøkonomiske løsninger og miljøkriterier med bakgrunn i kravspesifikasjon og Skanska sine egne miljøkrav. Prosjektet er videreutviklet fra tilbudsprosjekt gjennom en samspillsfase. Leveransen baseres på byggherrens kravspesifikasjon sammen med denne beskrivelse og vedtatte endringer i samspillsfasen. Bilde 1. Tett samarbeid mellom arkitekt og geotekniker har vert avgjørende for og opprettholde globalstabiliteten i området. 1

16 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 2 Bygning 20 Bygning generelt Før rivning av eksisterende skole forutsettes det at alt løst inventar og utstyr er fjernet av tiltakshaveren til avtalt tid. For tilbakeflytting til ny skole forutsettes det at tømming av midlertidig brakkerigg utføres av skolen til avtalt tid. 21 Grunn og fundament På grunn av grunnforhold, se vedlagt Geoteknisk rapport, blir bygget plassert i overflaten av eksisterende terreng uten dype gravedybder i kvikkleirelagene. Som fundament og med geoteknisk hensyn vil vi beholde eksisterende sokkel under bygg fra Bearbeidelse av sokkel er inkludert i prosjektet. Skal benyttes til kaldt lager. På grunn av grunnklasse og krav om jordskjelvdimensjonering vil fundamentering skje ved hjelp av kompensert fundamentering. Det støpes en hel bunnplate forsterket med banketter og punktfundamenter. Radonsperre av folie type Icopal RMA1200 eller tilsvarende. Tiltak midlertidig skole Det utføres stabiliserende tiltak med massefylling for midlertidig skole, se Geoteknisk rapport. Tiltak ny skole Skaun kommune må utføre nødvendig stabiliserende tiltak utenfor tomten iht. geotekniske vurderinger og krav fra NVE, se vedlagt referat NVE og Geoteknisk rapport. Dette må utføres før skolen tas i bruk. 22 Bæresystem Bæresystemet er dimensjonert for jordskjelv. Det leveres et prefabrikkert bæresystem i stål med hulldekker i betong og tak elementer. Stålsøyler er RHS og dragere hovedsakelig HSQ og HEA bjelker. Etasjeskille i skole er betong hulldekker. For bæring av flerbrukshallen etableres gitterdragere som sammen med perforert plate på underside av lett-tak vil utgjøre et visuelt element i hallen. Bilde 2. Skisse av byggets bæresystem (IFC-modell RIB). 2

17 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 23 Yttervegger Yttervegger i skolen bygges som bindingsverkskonstruksjoner. Flerbrukshallen bygges med elementer av Ruukki Sandwich, RR/23 eller tilsvarende. Glass/aluminium Glass/aluminium felt er tatt med i henhold til omfang på fasadetegning. Hovedinngang har 2 doble skyvedører med tilhørende glassfelt. Elevinnganger er enkle glass/ aluminium dører med tilhørende glassfelt. Vinduer, dører, porter Alle trevinduer har luftet aluminiumkledning type NorDan eller tilsvarende. Aluminiumbeslag i over- og underkant. Rømningsdører i hall er doble lakkerte galvaniserte ståldører av solid kvalitet type Daloc eller tilsvarende. Leveres i valgfri RAL-farge med lakkerte karmar. Rømningsdører i skole er glass/tre dører type Swedoor eller tilsvarende. Øvrige ytterdører ved bi-innganger er tatt med som tette dører type Swedoor eller tilsvarende. Vises til vedlagt Oversikt ytterdører. Lydklassifiserte vinduer og dører mot veien leveres iht. behov fra Vurdering av utendørs støynivå fra veitrafikk. Vinduer og dører leveres i standard RAL-farge. Utvendig kledning og overflate Generelt er det benyttet stålplatekledning av Ruukki Design Venice S10 eller tilsvarende. Hallen har yttervegger av Ruukki sandwich, RR/23 Dark Grey eller tilsvarende. Dette er en mer eksklusiv overflate enn den typiske sandwichelement fasaden og vil sammen med stålplater og felt med trekledning gi et bra utseende. Viser til fasadetegning. På nedre del av hall og lager har vi benyttet synlig betongoverflate. På utside av garderober og styrkerom samt inngangspartier av skolen benyttes Kebony kledning av 19*148mm. Kebony kledninger er kjent for enestående holdbarhet, lav levetidskostnad, stabilitet og en fin estetikk. Kebony kledning er miljøsertifisert impregnering av bærekraftig trevirke. Bygningens fasade vil bli svært holdbar og vedlikeholdsvennlig. Buldreveggen blir bygget på betongoverflate. Bilde 3. Bilde av Kebony kledning sammen med buldrevegg. (Kilde: På synlig utvendig mur og brystninger er det tatt med plater av type frontex eller tilsvarende. Vegger antitagg behandles opp til høyde 3 meter. 3

18 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Solavskjerming Det er tatt med solavskjerming med utenpåliggende zip-screen-duk med styreskinner og motorstyring på fasader mot sør og øst (omfang iht. vedlagt Skjema Solavskjerming). Styres av sol og vindføler samt kobling mot brannalarmanlegg. I tillegg har alle rom med solavskjerming egen bryter for manuell styring. 24 Innervegger Vegger bygges som bindingsverksvegger i henhold til brannplaner og lydkrav i klasse C i NS 8175:2012. Bærende innervegger oppføres som betongvegger med synlig malt betong. Systemvegger / glass / aluminium Omfang og høyde på systemvegger i glass er vist på tegninger Skjema veggbehandling. Generelt er høyden 2,1m. Dører er kompakte dører, høyde 2,1m. Det er tatt med synlighetsmarkering iht. krav type matt folie eller tilsvarende. Skjørt Over systemvegger / glass / aluminiumvegger og i sprang i himlingshøyder er beregnet skjørt som bindingsverk med gips tilpasset brann- og lydkrav. Kledning og overflate Generelt vises det til tegning Skjema veggbehandling som viser ulike veggoverflater. I elevarealer og fellesarealer er det tatt med to lag gips der ytterste lag er robustgips. Gipsplater sparkles og males til full dekk. Det er inkludert fargetillegg for 6 stk. fondvegger. På vegger mot garderober og gangareal i 1. og 2. etg. blir montert trepanel eller overflatebehandlede finerplater (brannklassifisert) som vil gi et robust og solid utseende gjennomgående i byggets fellesareal. Utside av vegger på musikkrom vil få en robust overflate lignende cor-ten stålplater eller tilsvarende, dette gjør at rommet vil framstå som egne element i fellesområdet. For våtrom benyttes flis, type Marazzi Graniti eller tilsvarende, prisgruppe 1 i dusjgarderober. Flis er tatt med som 20x20cm i prisgruppe 1 i fellesdusjer i garderobe. Bak toaletter legges veggvinyl. Det er tatt med Formicaplater over kjøkkenbenker. Over vaskerenner er tatt med blanke stålplater. Gips og betongvegger er sparklet og malt. Enkelt listverk med synlig innfesting i håndverksmessig utførelse. I flerbrukshallen benyttes lakkert/laserte spile eller spaltepanel i høyde opp til 3 meter som vil gi god akustikkdemping og et bra utseende. Fra 3m og opp er glatt overflate på sandwichelementer. For og tilfredsstille akustikk i hall leveres nødvendige felt av lydabsorbenter, som limes på innside av sandwichelementer. Dører / porter Dører er generelt tilbudt som kompaktdører med høytrykkslaminat dørblad type Swedoor eller lignende. Dører i underliggende rom/korridorer og med EI60-krav er tatt med som ståldører. Dører mot klasserom og i kommunikasjonsveier er høytrykkslaminat med glassfelt iht. tegning Skjema veggbehandling. 4

19 TOTALENTREPRISE Børsa Skole Lås og beslag Lås og beslag tilbys med produkter av god kvalitet tilpasset byggets bruk som skole med rustfrie vridere og skilt. Adgangskontroll og solide elektriske låser på alle ytterdører som er tiltenkt daglig bruk (hovedinngang, personalinngang og 6 stk. elevinnganger) Alle rømningsdører er tilbudt med panikkbeslag, magnetlås koblet til brann og lokal utløser. Magnetlås har tilbakemelder for alarm. Innvendig soneinndeling er tilpasset skolens flerbruk iht. vedlagt skisse Soneplaner alarmsystemer. I tillegg har 6 stk. innvendige dører adgangskontroll som beskrevet i byggherrens kravspesifikasjon. Installasjonen vil tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter. Tilbudt system er FG-godkjent. 25 Dekker Dekke mellom 1. og 2. etasje bygges som hulldekker med støvbundet underkant og tynnavrettet overkant. Overflater Generelt vises det til tegning Skjema gulvbehandling som viser ulike gulvoverflater. I hovedinngang i skolens plan 1 er beregnet keramisk flis 30x60 format, av type Dual Grafite eller tilsvarende. Taktile ledelinjer er tatt med i nødvendig omfang. Gulvbelegg er homogent vinylbelegg av type Tarkett Granitt eller tilsvarende. I 2.etg. er det beregnet 2mm PE-foam under gulvbelegg for å tilfredsstille krav til trinnlydsisolasjon. Sklisikkert golvbelegg benyttes der det kreves. Miljømatter er tatt med av type Renholdssoner eller tilsvarende. I flerbrukshallen har vi valgt et massivt flateelastisk sportsgulv fra Junckers sports floor av type Unobat 50 med 22mm parkett. Gulvet oppfyller alle krav for kombinasjonselastiske sportsgulv iht. EN klasse 4. og har 25 års garanti. Oppmerking er tatt med iht. supplerende informasjon nr.4 og veileder for flerbrukshaller. På gulv i hallens dusjgarderober er tatt med membran og keramisk flis av type Marazzi Graniti griggio Chiaro R10/A 20x20cm. el tilsvarende, garderobene har vinyl på gulv. Himlinger Generelt vises det til tegning Skjema himling som viser ulike himlingstyper. I flerbrukshall er beregnet perforerte stålplater som gir en god akustikkdempende effekt. Platene er blanke, men kan leveres hvitmalt mot tillegg. Generelt er det tatt med systemhimling 60x60cm av mineralull med A-kant. Fast himling i oppholdsarealer utføres som fastklipset systemhimling. Det er tatt med hygienehimling i kantinekjøkken og garderobeanlegg for flerbrukshall. I randsonen på auditorium, musikkrom og enkelte andre områder er det beregnet akustiske lydabsorbenter av type Rockfon Sonar Activity, hvit kant B 4x60x60cm eller tilsvarende. Lager i flerbrukshall og tekniske rom har lett-tak eller malt betonghimling som synlig himling. Utvendig himling over innganger er malt platekledning. 5

20 TOTALENTREPRISE Børsa Skole 26 Yttertak Tak etableres med elementer fra lett-takkonstruksjoner. Stålkonstruksjonen bygges med fall slik at lett-tak får naturlig fall uten falloppbygging. Det benyttes Protan 1,6mm. PVC belegg, el. tilsvarende som taktekking. Yttervegg føres over tak og avsluttes med klemt papp og toppbeslag. Tak over hovedinngang bygges ved hjelp av stålplater som tekkes og tilsluttes på samme måte som taket ellers. Glasstak i midtdelen av skolen leveres som glass/aluminium med 1stk. lufteluke. Bilde 4. Bilde fra lett-tak montasje. (Kilde: 27 Inventar/utstyr Det er tatt med 3 moppevaskemaskiner, 1 moppekjøleskap og 1 moppetørkeskap. I idrettshallen leveres 2stk bom frittstående virklund inkl. hylser, 2 stk Ifas takhengte tauskinne Safe med 6 stk tauvogner, 2 stk R:s takh. ringar rom J101 i tillegg til utstyr iht. opplisting i supplerende informasjon nr. 4 i kontrakt. Det plassbygges 3stk. tribuner for tilsammen 300 personer i hallen. I auditorium leveres oppbygd ferdig gulv med gulvbelegg, stoler/bord er ikke inkludert. Speil leveres over vask på alle toaletter. Inventar og utstyr utover overnevnte er kun skissert og ikke medregnet i vår leveranse. 28 Trapper og ramper Alle trapper, rekkverk, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer o.l. leveres iht. TEK10. U-trapp mellom plan 1 og plan 2 i administrasjonsdel er definert som hovedtrapp utføres som betongtrapp. Trapp i åpent areal mellom plan 1 og plan 2 i skolens midtdel samt trapp i vestibyle utføres som ståltrapp. Ståltrappene leveres med istøpte betongtrinn og vinylbelegg i inntrinn og repos. Nivået fra kantine mot skoledel er utformet med 2 trapper + felt med høye trinn med vinylbelegg som benyttes som amfi. Rekkverk leveres med enkelt spilerekkverk, håndløper i tre med unntak av vestibyle mot 2.etg. hvor det benyttes rekkverk med glassfylling. Utvendige trapper er i betong med kostet eller tilsvarende sklisikker overflate og galvanisert spilerekkverk. Begge trappene til elevinnganger har takoverbygg. Det er tatt med taktile og visuelle oppmerksomhetsfelt foran øverste og nederste trinn. Fotskraperister er tatt med på primærinnganger i 1.etg. Terrengtrapp, amfi og støttemur bygges iht. Landskapsplan med nødvendige rekkverk og markeringer. 6

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

børsa skole LØVETANNA LANDSKAP AS

børsa skole LØVETANNA LANDSKAP AS børsa skole KONKURRANSE DEL 2 LØVETANNA LANDSKAP AS børsa skole Innledning 3 Masterplanen 3 Målsettinger for prosjektet 4 Situasjonen 5 Hovedgrep 6 Landskap og uterom Solforhold Bygning Utomhusarealene

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell JÆRENS TAK LYEFJELL 8 delikate eneboliger på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Dønski kommunale legesenter Romskjema

Dønski kommunale legesenter Romskjema Dønski kommunale legesenter Romskjema Rom nr. U etg Rombeskrivelse Lydkrav: Generelt NB! Varmekabler i gulvet hele u etg. Beskrivelse arbeid 34 db fra legekontor til korridor/gang 44 db mellom legekontor

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten JÆRENS TAK LYEFJELL 1 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer