MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Mandag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Kommunedelplan omsorg Plangruppas forslag til rullert plan

3 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ G00 &30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/11 Plangruppe Omsorg Ark.: Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef KOMMUNEDELPLAN OMSORG PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Omsorg godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene september 2011.

4 LUNNER KOMMUNE Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Omsorg er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Omsorg skal rulleres fra til og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5, 6,7,8 og 9 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Omsorg og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen samt arbeidet med samhandlingsreformen på Hadeland. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:

5 LUNNER KOMMUNE Tiltaksplan investering Pri Tiltak Merknad 1/7 Nøkkelsystem Los 800 Behov for bedret sikkerhet 2/13 Parkeringsplasser ved Los Asfaltering, carporter hjemmetjenesten, skilting 3/15 Utskifting av møbler Los 150 Nødvendig utskifting Demensbolig og fellesareal Beregnet moderat tilskudd, 25% kr 4,7 mill Boliger og dagtilbud psykiatri Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert 480 Dagens bil er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsref Prosj av tiltak i hht vedtak samh.ref, evt egne utredninger Los - teknisk oppgradering Ventilasjon, brannsikr, el.sikr, bygn.m, leie av inst plasser Los - maskiner og utstyr Kjøkkenmaskiner, ringesignal, senger og annet Sum Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 Tiltaksplan drift Pri Tiltak Merknad V=vedtatt, F=føringer, R=rettighetsutløst F Krisesenter 730 Blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 Økt bevilgning F R kvalifiseringsprogrammet 400 Jfr. føringer i statsbudsjett 2011 Økt drift barnebolig/avlastning Harestua /2 Dagtilbud Bergosenteret Transport dagtilbud Bergosenteret 105 2/5 4/10 I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Mellomløsningen Haugentoppen/Røyskattlia (barnebolig/omsorgsbolig) Flytting fra Røyskattlia og Haugentoppen samt barneboliger (Lubo bygger) Var midlertidig tiltak fondsfinansiert i Ble vedtatt som fast bevilgning fra og med 2011 med kr 400' årlig. Økte driftskostnader dagtilbudet TT En økning som er i forhold til nye brukere Samhandlingsreformen, rådgiver PUF fra Helårsvirkning jfr. statsbudsjettet 2010/2011 Styrking hjemmetjenesten 750 Red. Fo knyttet til brukere i TT Tilskudd Lunner boligstiftelse Brukere får tjenester i TT slik at tjenester fra FO reduseres Dekning av finanskostnader knyttet til bygging av barneboliger/avlastning Økte kostnader nøkkelsystem og parkeringsplass 18 Nøkkelsystem kr 10' og parkeringsplass kr 8' Økte kostnader LOS Reduserte kostnader Bergo -80 Fysioterapitjeneste 200 Jfr. statsbudsjettet 2010 Økt fysioterapi Side 6

7 Nye innspill Samlokalisering nødetater/leiekostnader. Legevakt 216 TT institusjonsplass Side 7 Grunnbemanning kr 900`+ anslått tillegg (bruker betjenes høsten 2011 innenfor eksisterende ramme i 2011) TT som krever ambulante tjenester gitt av TT 300 Fra , men kan i 2011 dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte 66 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 Midler samhandling- Folkehelsekoordinator 730 Midler samhandling- Innføring Fysak kommune 50 Midler samhandling- Styrket kompetanse ut og innskrivning 50 Midler samhandling- Medfinansiering sykehusopphold Disse 4 postene gjelder midler vridd fra sykehus til kommune fra Midlene overføres i rammeoverføringen. Disse 8,5 mill kr bør føres på bundet driftsfond, og ved overskudd overføres til de følgende år og i størst mulig utstrekning vris mot forebygging. Demens dagtilbud 480 Ny stilling TT merkantil Psykisk helse 250 Økt kapasitet kontor psykisk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslegerekrutteringsstilling 300 Boveiledere 220 LK andel av 100 % stilling NAV Ungdomskontakt -50 Prosjekt opphører Ungdomskontakt 220 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning av bevilgning gitt i 1 tertial mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisponeringen Yttertøy og sko hjemmtj 100 Nærmere beregning følger senere Bemanning boliger demes. I denne planen ligger et Demensboliger ytterligere opptak av bemanning som er beregnet til 2,4

8 mill kr i 2016 Samordning psykiatri Bemannning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner Driftskostnader demensboliger og fellesareal 474 NB: Til teknisk plan Driftskostnader bygning psykiatritilbud Beregnes siden Sum Kommentarer Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke stor grad av nye tiltak. Det kan imidlertid være nye tiltak som bør prioriteres opp i forhold til dagens drift. Administrasjonen vil i plangruppas møte presentere sitt forslag til prioriteringer. Det kan være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Det vil til kommunestyrets strategi- og plandager bli laget oversikter som viser kommunens handlingsrom i forhold til de signaler som er gitt fra staten i kommuneøkonomiproposisjonen. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak: Side 8

9 INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK SAMLET Tiltak Kod e Plan KOMMENTAR Organisasjon EK innskudd KLP V OR Vedtatt hpø IKT investering O/V OR Vedtatt hpø ESA 8.0 oppgradering O OR Geovekstdata O SA Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr , kr i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU Vedtatt hpø Grua kirkegård O KU Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP K sak 52/11, av bevilgning i HPØ Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP Rest av bevilgning vedtatt i HPØ , Fremmes som egen sak, jf K sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP Vedtatt hpø Roa barnehage R OP Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ Vognskur Malmgruven barnehage O OP For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Side 9

10 Omsorg Los teknisk oppgradering F OM Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under ombygging. Parkeringsplasser ved LOS O OM Vedtatt hpø Demensbolig og fellesareal O OM Bereget moderat tilskudd, 25%, kr Boliger og dagtilbud psykiatri O OM Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM Utskifting av gamle maskiner og utstyr Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE Vedtatt hpø Formidlingslån V TE Vedtatt hpø Gatelys S TE Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og Brannsikring i hht pålegg F TE tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav Grua skole, oppgradering O TE Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø Vedtatt for 2012 i hpø Vegbelysning, oppgradering O TE Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE Vedtatt hpø Vedtatt hpø Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" Trafikksikkerhetstiltak O TE vedtas Trafikksikkerhet O TE Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE Vedtatt hpø Side 10

11 Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE Vedtatt hpø Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE Jevnlig utskifting av biler Tilknytn. Bjørgeseter Skipperud fjellhammer (vann) S TE Vedtatt hpø Tilknytn. Bjørgeseter Skipperud fjellhammer (avløp) S TE Vedtatt hpø Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv tilknytning Oppdalen S TE opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa 000 Total Side 11

12 INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK SAMLET INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK SAMLET Tiltak Kode * KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold oppfølging naturmangfoldsloven O Byggesak opplæring O Fallvilt opplæring O Fallvilt utstyr O Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O Vedtak HPØ : økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O Vedtak HPØ : økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O Sykkelstativ rådhuset O Jf rapport "Reisevaner Hadeland 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O ESA opplæring O Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet sikkerhetsrevisjon O Opplæring ESA og offentlighetslov O med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O Videref. med endr. Fra Etter /videreutdanning O Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O Bruker og innbyggerundersøkelse O Gjennomføres hvert 2. år Side 12

13 Kultur Bibliotek micromarc O Bibliotek micromarc lisenser O Bibliotek micromarc opplæring O Barnebibliotekar O Bibliotek 100 år O Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O Opptrapping, jfr KOSTRA tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O Kostnadene sendes dir. til kommunen Driftstilskudd kirken/styrking b/u arbeid O Balanse i driften, tilsvarende 2008 nivå kr 240', 100' ytterligere styrking til b/u Videreføring trosopplæring O Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S trolig statsfinansiert Barnevern R/S trolig statsfinansiert Nye ord. plasser barnehage R Spes ped, økt behov barn førskolealder R Driftskons. inv. Roa barnehage R Kun bygningsmessig Side 13

14 Valgfag ungdomsskole F PPT, LK's andel 200% stilling O? jfr IS møte Omsorg Samlokalisering nødetater leiekostn. Legevakt V Økte driftskostnader TT R Økning i fht nye brukere TT institusjonsplass, usikker R Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst 2011, kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R Fra , men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift avlastning/barnebolig/ omsorgsbolig Harestua R I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Midler samhandl Folkehelsekoordinator F Midler samhandl Innf. Fysak kommune F Midler samh. Styrket komp. Ut/innskriving F ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh. Medfin. sykehusopphhold F Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F Ny stilling TT merkantil O Psykisk helse O økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege rekrutteringsstilling O Boveiledere O LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O Prosjekt opphører Ungdomskontakt O Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O Nærmere beregning følger seinere Demens boliger O Bemanning boliger demens Samordning psykiatri O Bemanning basert på å benytte dagens PU boliger Lunner, med bemanning Driftskons. demensb. og fellesareal D Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Side 14

15 Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V Tapte leieinntekter LUS V Samlokalisering nødetater leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader er kr leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere Vaktmester nye Lus 100 % stilling O Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende Samlet Side 15

16 Side 16

17 LUNNER KOMMUNE Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt møte 5. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Omsorg Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert kommunedelplan Omsorg Øvrige dokument: Kommunedelplan Omsorg Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaksnr.: 10/1031-20 Arkivnr.: 101 Saksbehandlere: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer