PROSJEKTBESKRIVELSE. På scenen med en psykofysisk tilnærming. Tema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. På scenen med en psykofysisk tilnærming. Tema"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE På scenen med en psykofysisk tilnærming Tema Utøvere på høyt nivå lever i et kronisk tids- og prestasjonspress. Å oppdage og arbeide med funksjonelle blindsoner som vil kunne frigjøre uforløste ressurser fordrer at man går grundig til verks og setter av tid til å prioritere denne oppgaven. Etter 18 år som en av Norges mest aktive sangere, innser jeg at dette vil være av avgjørende betydning for min videre utvikling som sang- og scenekunstner. En kunstnerisk idé skal fritt kunne omsettes til stemmelyd og scenisk virksomhet/utstråling uten å bli hindret av for anspente eller for slappe partier i den helheten som består av kropp, psyke, følelsesliv, vokalteknikk, musikalitet og selvbevissthet. Dette temaet er komplekst, sammensatt, innvevd i personligheten og yrkesstoltheten og dermed svært krevende å arbeide med. I likhet med de fleste sangere og sangpedagoger har jeg intuitivt inkludert ulike helhetsøvelser i mitt arbeid for å oppnå økt selvinnsikt og kroppsbevissthet, i håp om at disse øvelsene ville bidra til vokalteknisk og kunstnerisk vekst. De fire siste årene har jeg brukt mye tid på litteratur om stemme, sangteknikk, åndedrett og psykofysisk tankegang og har dessuten tatt 150 sangtimer i bel canto-teknikk, der dyp pusteteknikk er et svært sentralt tema. Jeg søker nå Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid for å sette hele denne problemstillingen inn i en større faglig sammenheng og for arbeide med mine blindsoner på en mer systematisk måte. For å oppnå kunstnerisk utvikling og for å kunne møte de nye fordringene som stilles innenfor samtidskunsten er det nødvendig med en psykofysisk tilnærming til sangeryrket. Dette temaet er brennaktuelt. Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr studier innen de tre fagområdene teater, dans og ballett, og opera. I dette miljøet vil jeg finne nettopp den tverrfaglige ekspertise som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg til å drøfte sentrale problemstillinger med instruktørene og observere undervisningen, vil jeg etablere en tverrfaglig ressursgruppe som kan bidra med tilbakemeldinger med de innfallsvinkler som deres ulike fag representerer: musikk, tekst, bevegelse, regi og dramaturgi. Jeg vil også invitere fagfolk fra andre miljøer til å være med i gruppen. Fakultetet for scenekunst har også teknisk personale, lokaler og utstyr som er nødvendig for å gjennomføre møter, prøver, fremføringer og videoopptak. Opptakene vil bli også brukt som dokumentasjon av prosjektet. Njål Sparbos søknad s. 2

2 Ressursgruppens hovedformål vil være å avdekke mine blindsoner og gi meg konkrete tilbakemeldinger som jeg kan arbeide videre med, men jeg håper også at den vil bli et svært interessant tverrfaglig forum som kan diskutere kjernespørsmål vedrørende kunstnerisk virksomhet. Sammensettningen av fagfolk kan gjerne endre seg noe underveis, men det vil være gunstig å ha noen nøkkelpersoner som kan bidra med veiledning gjennom hele stipendperioden: en regissør (Hans Henriksen), en danser/trener (Jan de Miranda) og en musiker/komponist (Henrik Hellstenius). Å formulere trinnene i prosessen vil bidra til å skape den nødvendige disiplin for mitt eget arbeid, og vil dessuten kunne være relevant i forbindelse med revitalisering av andre profesjonelle utøvere som har behov for en tilsvarende tilnærming til sine blindsoner. Med utganspunkt i ressursgruppens tilbakemeldinger vil det utkrystallisere seg temaer som treffer midt i mine blindsoner og som klargjør mine ulike begrensninger. Jeg vil da velge temaer/repertoar som er best egnet til å omsette den psykofysiske tilnærmingen til forskjellige kunstneriske uttrykk. Verker (og etter hvert nye bestillingsverk) som fordrer et mangefassetert uttrykksregister, som inviterer til nye måter å bruke kroppen, stemmen og scenerommet på, og som det vil være spesielt utfordrende for meg å arbeide med. I samarbeid med regissør og komponist vil jeg utarbeide og fremføre flere verker (sanger/bilder/scener) underveis med utganspunkt i disse temaene, og ressursgruppen vil komme med nye tilbakemeldinger etter hver fremføring. Til slutt munner det hele ut i en helaftens forestilling med de beste «verkene» fra stipendperioden. Det er også stort tilfang av sanger fra det 20. århundre av høy kvalitet som egner seg for en slik tilnærming, og det vil være naturlig å samarbeide med samtidskomponister som kan skrive nye sanger som er egnet til mitt formål. Som utøver har jeg en enestående mulighet til å prøve verkene ut i praksis - i kunstnerisk dialog med utøvere, komponister, diktere, regissører og publikum. Norge har en sterk tradisjon innenfor psykomotorisk kroppsterapi, som bygger på erkjennelsen av at kropp og sinn utgjør en funksjonell enhet. Psykiater Trygve Braatøy og fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen utviklet den psykomotoriske tankegangen i årene, inspirert av psykoanalytikeren Wilhelm Reich. Fysioterapeut og psykolog Berit Heir Bunkan har utviklet en ressursorientert kroppsundersøkelse (en detaljert metode for kartlegging av kroppsholdning, pust, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde) og ressursorientert behandling (en behandlingsfilosofi basert på psykomotoriske prinsipper). Bunkan er seniorforsker på Høgskolen i Oslo, og hun vil bistå med sin kompetanse til å gå noen skritt videre, forbi det terapeutiske, og lage en ressursorientert metode med øvelser som egnet til å hjelpe sangere til å oppnå friere vokal utfoldelse og øket scenisk tilstedeværelse. Frigjøring av åndedrettet vil påvirke sangen, bedre kroppsbevissthet vil øke evnen til scenisk nærvær og arbeidet med selvbildet vil kunne føre til større kunstnerisk frihet og menneskelig vekst. Njål Sparbos søknad s. 3

3 Kunstnerisk utforskning - Kan psykofysiske øvelser bidra til å frigjøre kreative tankeprosesser? Nytenkning er nødvendig for å oppnå en leken/seriøs tankeprosess i forbindelse med hva som skal fremføres, og hvordan det skal fremføres og hvorvidt andre medier (feks skulpturer, bilder eller film) kan integreres i forestillingen. Hva er det som gjør konsertopplevelser spennende, aktuelle og fyllestgjørende? - Kan den psykofysiske tankegangen bidra til en mer nyansert oppfatning av det musikalske, tekstlige, dramaturgiske og regimessige innhold og oppbygning i en sang eller et verk? Å trenge dypere inn i det tekstlige og musikalske grunnlaget, finne ideene og drivkreftene bak de aktuelle verkene. Hva har inspirert opphavsmennene/kvinnene? Hva ligger til grunn for deres motivasjon? Hvordan kan man forsterke atmosfærene, linjene, fargene og kontrastene? Hvordan kan man gi plass til ulike, parallelle tolkninger i et verk og skape flertydighet og dybde? Hvilke øvelser fremmer vokalteknisk perfeksjonering og scenisk virksomhet/utstråling. Sammenhengen mellom de fysiologiske funksjoner og dynamikken/energiutladningen i et verk. Sammenhengen mellom det følelsesmessige forløp og klangbehandling/språklig nyansering. - Kan psykofysisk forarbeid bidra til bedre fremføringer - musikalsk og scenisk? Kan en slik innstudering føre til en større aksept for uventede, gode løsninger under en fremføring? Kan den åpne for økt sensitivitet overfor andre medvirkende og en større evne til å gi seg hen til høydepunkter og vendepunkter? Kan arbeidet med psykofysiske øvelser føre til mindre stress, færre prestasjonstanker og et redusert kontrollbehov i en fremføringssituasjon? Hva vil dette ha å si for formidlingen? Hvilken effekt har dette i forhold til øvrige utøvere og for publikum? Njål Sparbos søknad s. 4

4 Hvilke faglige sammenhenger prosjektet inngår i - Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo har utvilsomt det bredeste og mest egnede utvalg av fagfolk i forhold til dette prosjektet. En tverrfaglig ressursgruppe vil kunne gi meg tilbakemeldinger og utfordringer i forhold til samtlige problemstillinger jeg har tatt opp i denne søknaden. - Regissør Hans Henriksen vil bidra med øvelser, veiledning og regi til verkene som fremføres underveis og til sluttforestillingen. Han er utdannet som teaterregissør i Moskva og arbeider som linjeleder for regi ved Kunsthøgskolen i Oslo. - Komponst Henrik Hellstenius vil skrive nye sanger/verker til meg underveis i prosjektet og bidra som en kritisk medspiller med sitt kunstsyn og sin repertoarkunnskap. Han er professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og arbeider med prosjektet: Musikalske iscenesettelser. - Master trainer i Gyrotonic Jan de Miranda (tidligere ballettdanser) har undervist i Gyrotonic og Gyrokinesis siden 1998 og er Norges fremste på sitt felt. Vi har tidligere samarbeidet for å finne frem til fysiske øvelser som kan være spesielt egnet for sangere, og vi er begge motivert til å utvikle dette videre. Gyrotonicsystemet ble utviklet i USA med et ønske om å få mest mulig ut av kroppen med minst mulig belastning. Systemet har lang tradisjon i USA og treningsapparatene blir brukt av hverdagsmosjonister, idrettsutøvere og dansere over hele verden. Systemet er unikt både til rehabilitering, mosjonering og til utvikling av bevegelse og kroppskontakt. - Fysioterapeut, Magister i psykologi, Dr. philos. Berit Heir Bunkan er en av Norges mest respekterte psykomotorikere og er seniorforsker ved Høgskolen i Oslo. Hun har arbeidet med utdanning innenfor psykomotorisk fysioterapi og har bl.a. skrevet boken: Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Bunkan vil gjerne hjelpe meg å bygge opp øvelser som egner seg for mitt program. - Sangpedagog Tor Arnessøn Hommeren har et Studio for italiensk sangteknikk der han underviser bel canto-teknikk. Han har undervist meg siden 2003 og er spesielt opptatt av åndedrett og naturlig sangteknikk basert på akustiske prinsipper. - Norges Musikkhøgskole er et viktig samlingssted for kompetanse både innenfor vokalpedagogikk og musikkterapi, og har bl.a. en diskusjonsgruppe med både sangere (Folke Bengtsson m.fl.) og musikere som arbeider med å integrere helhetlige kroppsøvelser i musikkutøving. Musikkhøgskolen har en lang rekke tangerende prosjekter, bal. vokalavdelingens prosjekt Songbook 2000 med utvikling av nye norske sanger. Njål Sparbos søknad s. 5

5 - Professor Svein Bjørkøy ved Norges Musikkhøgskole har omfattende kunnskap om anatomi og stemmefysiologi, og er godt kjent med stemmeterapeuten Oren Browns bidrag til sangpedagogikken, som også er i tråd med mitt tema. - Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Merete Sparre var også en av de første utøvere og instruktører i taijiquan og qigong i Norge. Videre har hun en tverrfaglig utdannelse i kommunikologi studiet av kommunikasjon og forandring. Hun har behandlet og undervist sangere og skuespillere i en årrekke, og har skrevet en kompetanseoppgave med tittelen: Psykomotorisk fysioterapi som sangpedagogisk supplement. Hun er villig til å bistå med sin kompetanse. - Jeg har samarbeidet med professor Einar Henning Smebye siden Han er en av Norges fremste pianister med svært omfattende repertoarkunnskap og bred erfaring med innstuderinger og konserter, også med nyere musikk. Han vil gjerne være med under innstuderinger og konserter i forbindelse med mitt ev. stipendprogram. - Jeg har ofte samarbeidet med professor Einar Røttingen på Griegakademiet i Bergen og professor Erling Eriksen ved Universitetet i Stavanger. De vil gjerne medvirke på eventuelle fremføringer i Bergen og Stavanger. - Kåre Bjørkøy er professor i sang ved NTNU, Institutt for musikk. Han arbeider med Emosjonalitet og stemme og undersøker hvordan personregi påvirker stemmeklang. - Stemmepedagogen Susanna Eken baserer sin undervisning på et holistisk menneskesyn og har bl.a. skrevet boka: Den menneskelige stemme (Psyke, Soma, Funksjon, Formidling). Jeg har hatt timer hos henne i København og vil opprettholde kontakten. - Jeg har selv initiert og medvirket på flere Feldenkrais-kurs for sangere, og vil opprettholde kontakten med Feldenkraispedagog Günther Bisges, som for tiden arbeider i London. Njål Sparbos søknad s. 6

6 Hva prosjektet vil kunne tilføre et større fagmiljø - For de ansatte ved Fakultet for scenekunst ved Høgskolen i Oslo vil dette prosjektet kunne bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Ressursgruppen vil være en arena for svært interessante diskusjoner, og prosjektet kan få ringvirkninger for studentene. - For sangere, pedagoger og andre utøvere vil det være relevant at jeg utvikler og prøver ut øvelser med en psykofysisk tilnærming og tester hvordan de virker i praksis, under fremføringer med publikum til stede. Det finnes øvelser for sangere basert på feks. Feldenkrais-metoden, Alexander-teknikk eller Autogen trening, men ingen har koblet en psykofysisk tilnærming sammen med innstudering og fremføring av sangkunst på den ressursorienterte måten som jeg har beskrevet i denne søknaden. - For brukere av internett vil det bli større tilgang til informasjon og dialog om emnet. Jeg har bygget opp to nettsteder og en e-postliste for for sangere og sangpedagoger: norskesanger.no, norskesangere.no og Sangerlista. Jeg kan dermed raskt og enkelt drøfte ulike temaer med ca. 250 sangere og sangpedagoger fra hele landet. - For norske komponister vil det kunne virke inspirerende at jeg viser en sterk og vedvarende interesse for norsk musikk og at jeg arbeider målrettet for å mestre de fordringene som samtidens komponister stiller til utøvere. Jeg er ofte i kontakt med norske komponister og har medvirket ved tallrike urfremføringer og i flere utviklingsprosjekter (Operatoriet). - For norsk musikkliv er det viktig at jeg tilfører nytt materiale og fremføringspraksis ved å inkludere nyere norske verker på mine konsertprogram. - For dem som arbeider innenfor det psykomotoriske fagfeltet vil det være av interesse hvilke resultater jeg oppnår ved å bruke tankegangen som utgangspunkt for kunstnerisk vekst. Det er også stor interesse for norsk kroppsterapi-tradisjon i utlandet. Njål Sparbos søknad s. 7

7 Motivasjon og grunnlag for å gjennomføre prosjektet Jeg har studert interpretasjon med noen av verdens ledende sangere og har hatt inspirerende samarbeid med mange av Norges fremste pianister. Jeg har holdt 135 helaftens romansekonserter og er dermed en av Norges mest aktive romansesangere. Jeg har hatt statens arbeidsstipend i to 3-årsperioder (januar desember 1999 / mai april 2008) for å arbeide med romanse-tradisjonen og for å tilegne meg et overblikk over norske sanger gjennom de siste 150 årene. Jeg har medvirket i ca 600 opera/musikkteater-forestillinger, og er dypt fascinert av denne kunstformens mangefasseterte uttrykksmuligheter. Ved bruk av en helhetlig, psykofysisk tilnærming vil jeg kunne bli en bedre og mer allsidig sang- og scenekunstner og kan gjøre meg mer disponibel for skapende samtidskunstnere som ønsker å gå nye veier. Jeg har arbeidet mye med samtidsmusikk og ønsker å bruke min kompetanse på oppnå en helhetlig forståelse for den norske sangtradisjonen og opparbeide et rikt og representativt utvalg av norske verker på mitt repertoar. Jeg har funnet et stort antall sanger som sjelden eller aldri blir fremført, hvorav enkelte er av så høy kvalitet at de bør inngå i norsk standardrepertoar. Jeg har påbegynt en CD-antologi over norske sanger (vedlagt: QCD 9409 Norge, mitt Norge! ) som jeg ønsker å fullføre. Den neste platen vil inneholde sanger fra og den siste skal inneholde verker fra 1950 til dags dato. Å fullføre denne triologien vil falle naturlig sammen med de første fasene en stipendiatstilling. Kunstnerisk resultat og dokumentasjon - En helaftens forestilling - med utvalgte «verker» (sanger/arier/bilder/scener) fra stipendperioden - Opptak fra flere konserter/fremføringer (audio og video) med kommentarer - To plateinnspillinger med norske verker (Norwegian songs - vol 2 og 3) - Skriftlig oppsummering av arbeidsprosessen og nøyaktig beskrivelse av øvelsene som har vist seg å være fruktbare Njål Sparbos søknad s. 8

8 FAGLIGE FORUTSETNINGER Ettersom jeg ikke har noen formell kompetanse, anser jeg det som nødvendig å gi en fyllestgjørende oversikt over min virksomhet samt en fullstendig repertoarliste. I forbindelse med et kort engasjement som timelærer ved Fakultet for scenekunst vurderte KHIO den 27. september 2006 min tjenesteansiennitet, og fastsatte min ansiennitetsdato til (Med 16 års godskrevet ansiennitet etter endt utdanning ble jeg da lønnet i stillingskode 1008 som høgskolelektor med avlønning i lønnstrinn 55.) - Sangstudier og mesterklasser (se vedlegg) - Debutkonsert i ca 130 helaftener med repertoar for sang og klaver - Omlag 1800 offentlige opptredener til sammen - Et meget stort repertoar som spenner over romanser, opera, kirkemusikk, tidlig musikk og samtidsmusikk - Solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge - Konserter over hele Europa, i Russland, Japan og USA - Medvirket ved tallrike urfremføringer av norske komponister - Jevnlige opptredener på festivaler, operascener, i radio og fjernsyn og med Rikskonsertene - Medvirket på 30 plateinnspillinger, hvorav 3 solo-plater - Statens 3-årige arbeidsstipend i to perioder for å arbeide med romanser og sanger - Bygget opp nettsteder for sangere og sangpedagoger - Konserter i London, med bl.a. Händel Baroque Orchestra og med St. Martin-in-the- Fields-orkesteret - Turne med BIT 20 til Paris og London - Konserter i New York med Trond Kvernos Matteuspasjon og G.F. Händels Esther - Hovedrolle i Patrik Lamas opera Kanaan, sunget på arabisk under Ruhrgebietfestivalen i Tyskland - Fremførte samtlige 172 Grieg-sanger i en konsertrekke på syv konserter under Griegjubileet i Bergen 2007, med pianisten Einar Røttingen Jeg har holdt foredrag, interpretasjonsseminarer og mesterklasser på Norges musikkhøgskole, Barratt Dues musikkinstitutt, Det kunstfaglige fakultet ved universitetet i Tromsø, Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, Institutt for musikk og dans ved universitetet i Stavanger og Griegakademiet i Bergen. For mer informasjon, se Njål Sparbos søknad s. 9

9 TIDSPLAN 2009 høstsemesteret - Div. planlegging og etablering av en tverrfaglig ressursgruppe - Bestilling av et nytt verk av Henrik Hellstenius - Innstudering og fremføringer av norske sanger fra ca Arbeid med psykofysiske øvelser med hovedvekt på å forbedre fysiske funksjoner - Arbeid med pusteteknikk (frigjøring av åndedrett og bel canto) - Øvelser i fysisk balanse - Gyrotonic, danseteknikk, kampsport el.l. - Arbeid med akustikk og lydbølger 2010 vårsemesteret - Som høstsemesteret 2009 og en preliminær formulering av de valgte øvelsene - Plateinnspilling (Norwegian songs vol 2) - Studiereise til Stockholm. Et 14 dagers opphold ved Kungliga Tekniska Högskolan for å orientere meg om professor emeritus Johan Sundbergs forskning om musikkens lydlære 2010 høstsemesteret - Innstudering og fremføringer av norske sanger fra ca Arbeid med psykofysiske øvelser med hovedvekt på å erkjenne psykiske og emosjonelle funksjoner, samt ulike sensitivitetsmetoder - Arbeid med pusteteknikk (frigjøring av åndedrett og bel canto) - Arbeid med Feldenkrais-metoden, Roy Hart, Alexander-teknikk, Autogen trening el.l - Øvelser i teatersport regi timing - Arbeid med bestillingsverk av Henrik Hellstenius 2011 vårsemesteret - Som høstsemesteret og en preliminær formulering av de valgte øvelsene - Studiereise til USA. En 3 ukers arbeidsperiode med en amerikansk spesialist i bel canto-teknikk 2011 høstsemesteret - Påbegynne arbeidet med en oppsummering (metodisk tilnærming og egnede øvelser) - Videre arbeid med bestillingsverk av Henrik Hellstenius, med regi - Studiereise til Susanna Eken i København - Plateinnspilling (Norwegian songs vol 3) 2012 vårsemesteret - Skriftlig beskrivelse og oppsummering av arbeidet med de psykofysiske øvelsene og formulering av en arbeidsmetode som vil kunne anvendes av andre utøvere. Seminar, workshops eller foredrag - Helaftens forestilling på KHIO med utvalgte verk (sanger/arier/bilder/scener) fra stipendperioden Njål Sparbos søknad s. 10

10 FINANSIERINGSPLAN RESSURSBEHOV - Arbeidsrom, kontorutstyr og datautstyr med nødvendig software - Lokaler til prøver, konserter/forestillinger, seminarer og foredrag - Utstyr til opptak (audio/video) av en rekke konserter/forestillinger KHIO har disse ressursene til rådighet, og jeg fastsetter derfor ikke kostnadspris for dem. KOSTNADER Utgifter Studiereise til Stockholm ,- Studiereise til USA ,- Studiereise til København ,- Honorar til ressursgruppen ,- Honorar til medvirkende utøvere ,- Honorar til regissør (Hans Henriksen) ,- Honorar til komponist (Henrik Hellstenius) ,- Honorar til lysdesigner (Kurt Hermansen) ,- SUM ,- Njål Sparbos søknad s. 11

11 Relevant litteratur - Kropp, respirasjon og kroppsbilde av Berit Heir Bunkan Gyldendal Norsk Forlag, Alexanderprincippet av Wilfred Barlow Borgen Forlag, Voice and the Alexander Technique av Jane Heinrich Active Exploration for Speaking and Singing, Mornum Time Press, Singing with Your Whole Self av Blades-Zeller Elizabeth The Feldenkrais Method and Voice, Rowman, Littlefield Pub Inc. - Bel Canto av James Stark University of Toronto Press, Innføring i anatomi og stemmefysiologi av Svein Bjørkøy kompendium, Psykomotorisk fysioterapi som sangpedagogisk supplement av Merete Sparre kompetanseoppgave, Den menneskelige stemme av Susanna Eken Hans Reitzels Forlag, Discover your voice av Oren Brown Singular Publishing group, Opera Regi av Göran Järvefelt Bonniers, Destined to sing av Robert Lee Mazarella Egen utgivelse, Vocal Wisdom av Giovanni Battista Lemperti Taplinger Publishing Company, Det frigjørende åndedrett av Lillemor Johnsen Pax forlag, What Every Musician Needs to Know About the Body av Barbara Conable The Practical Application of Body Mapping & the Alexander Technique to Making Music, Andover Press, Dynamics of the Singing Voice av Meribeth Bunch Springer-Verlag, The Stanislavski System av Sonia Moore The Professional Training of an Actor, Penguin Group Stemme og Sang av Sine Butenschøn Dreyer, 1977 Njål Sparbos søknad s. 12

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 TEMA: VIBRATO INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK 14 Ingvild Koksvik INNHOLD FEBRUAR 2015 VOL.19

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN

NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN Method Acting, en fagutdanning i filmskuespill Innhold HOVEDDEL... 4 INNLEDNING... 4 MÅL MED UTDANNINGEN... 5 OPPTAKSKRAV... 6 YRKESKOMPETANSE... 6 FAG OG MÅLOMRÅDER...

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr 1.7.2015 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr 1.07.2015... 3 Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Anne Haugland Balsnes Sang og velvære En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Norsk visearkiv Oslo 2010 1 Anne H augland Balsnes Syng for livet Sangløftet Norsk visearkiv Norsk visearkivs

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer!

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! 20 ÅR Lillehammer 18. - 20. sept. 2015 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2015 VELKOMMEN! Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! Teaterelskere fra hele

Detaljer

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Kompetanseprofil Innhold: side nr Å styre egen utvikling... 4 Prosess og historie... 5 Mulig bruk... 6 Organisasjon og struktur... 6 Holdninger og verdier... 8 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Fotojournalistikkens nyere utvikling

Fotojournalistikkens nyere utvikling Fotojournalistikkens nyere utvikling En kvalitativ studie av Bergens Tidende fra 1990 til 2010 Hildegunn Holtet Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet

Detaljer