PROSJEKTBESKRIVELSE. På scenen med en psykofysisk tilnærming. Tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE. På scenen med en psykofysisk tilnærming. Tema"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE På scenen med en psykofysisk tilnærming Tema Utøvere på høyt nivå lever i et kronisk tids- og prestasjonspress. Å oppdage og arbeide med funksjonelle blindsoner som vil kunne frigjøre uforløste ressurser fordrer at man går grundig til verks og setter av tid til å prioritere denne oppgaven. Etter 18 år som en av Norges mest aktive sangere, innser jeg at dette vil være av avgjørende betydning for min videre utvikling som sang- og scenekunstner. En kunstnerisk idé skal fritt kunne omsettes til stemmelyd og scenisk virksomhet/utstråling uten å bli hindret av for anspente eller for slappe partier i den helheten som består av kropp, psyke, følelsesliv, vokalteknikk, musikalitet og selvbevissthet. Dette temaet er komplekst, sammensatt, innvevd i personligheten og yrkesstoltheten og dermed svært krevende å arbeide med. I likhet med de fleste sangere og sangpedagoger har jeg intuitivt inkludert ulike helhetsøvelser i mitt arbeid for å oppnå økt selvinnsikt og kroppsbevissthet, i håp om at disse øvelsene ville bidra til vokalteknisk og kunstnerisk vekst. De fire siste årene har jeg brukt mye tid på litteratur om stemme, sangteknikk, åndedrett og psykofysisk tankegang og har dessuten tatt 150 sangtimer i bel canto-teknikk, der dyp pusteteknikk er et svært sentralt tema. Jeg søker nå Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid for å sette hele denne problemstillingen inn i en større faglig sammenheng og for arbeide med mine blindsoner på en mer systematisk måte. For å oppnå kunstnerisk utvikling og for å kunne møte de nye fordringene som stilles innenfor samtidskunsten er det nødvendig med en psykofysisk tilnærming til sangeryrket. Dette temaet er brennaktuelt. Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr studier innen de tre fagområdene teater, dans og ballett, og opera. I dette miljøet vil jeg finne nettopp den tverrfaglige ekspertise som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg til å drøfte sentrale problemstillinger med instruktørene og observere undervisningen, vil jeg etablere en tverrfaglig ressursgruppe som kan bidra med tilbakemeldinger med de innfallsvinkler som deres ulike fag representerer: musikk, tekst, bevegelse, regi og dramaturgi. Jeg vil også invitere fagfolk fra andre miljøer til å være med i gruppen. Fakultetet for scenekunst har også teknisk personale, lokaler og utstyr som er nødvendig for å gjennomføre møter, prøver, fremføringer og videoopptak. Opptakene vil bli også brukt som dokumentasjon av prosjektet. Njål Sparbos søknad s. 2

2 Ressursgruppens hovedformål vil være å avdekke mine blindsoner og gi meg konkrete tilbakemeldinger som jeg kan arbeide videre med, men jeg håper også at den vil bli et svært interessant tverrfaglig forum som kan diskutere kjernespørsmål vedrørende kunstnerisk virksomhet. Sammensettningen av fagfolk kan gjerne endre seg noe underveis, men det vil være gunstig å ha noen nøkkelpersoner som kan bidra med veiledning gjennom hele stipendperioden: en regissør (Hans Henriksen), en danser/trener (Jan de Miranda) og en musiker/komponist (Henrik Hellstenius). Å formulere trinnene i prosessen vil bidra til å skape den nødvendige disiplin for mitt eget arbeid, og vil dessuten kunne være relevant i forbindelse med revitalisering av andre profesjonelle utøvere som har behov for en tilsvarende tilnærming til sine blindsoner. Med utganspunkt i ressursgruppens tilbakemeldinger vil det utkrystallisere seg temaer som treffer midt i mine blindsoner og som klargjør mine ulike begrensninger. Jeg vil da velge temaer/repertoar som er best egnet til å omsette den psykofysiske tilnærmingen til forskjellige kunstneriske uttrykk. Verker (og etter hvert nye bestillingsverk) som fordrer et mangefassetert uttrykksregister, som inviterer til nye måter å bruke kroppen, stemmen og scenerommet på, og som det vil være spesielt utfordrende for meg å arbeide med. I samarbeid med regissør og komponist vil jeg utarbeide og fremføre flere verker (sanger/bilder/scener) underveis med utganspunkt i disse temaene, og ressursgruppen vil komme med nye tilbakemeldinger etter hver fremføring. Til slutt munner det hele ut i en helaftens forestilling med de beste «verkene» fra stipendperioden. Det er også stort tilfang av sanger fra det 20. århundre av høy kvalitet som egner seg for en slik tilnærming, og det vil være naturlig å samarbeide med samtidskomponister som kan skrive nye sanger som er egnet til mitt formål. Som utøver har jeg en enestående mulighet til å prøve verkene ut i praksis - i kunstnerisk dialog med utøvere, komponister, diktere, regissører og publikum. Norge har en sterk tradisjon innenfor psykomotorisk kroppsterapi, som bygger på erkjennelsen av at kropp og sinn utgjør en funksjonell enhet. Psykiater Trygve Braatøy og fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen utviklet den psykomotoriske tankegangen i årene, inspirert av psykoanalytikeren Wilhelm Reich. Fysioterapeut og psykolog Berit Heir Bunkan har utviklet en ressursorientert kroppsundersøkelse (en detaljert metode for kartlegging av kroppsholdning, pust, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde) og ressursorientert behandling (en behandlingsfilosofi basert på psykomotoriske prinsipper). Bunkan er seniorforsker på Høgskolen i Oslo, og hun vil bistå med sin kompetanse til å gå noen skritt videre, forbi det terapeutiske, og lage en ressursorientert metode med øvelser som egnet til å hjelpe sangere til å oppnå friere vokal utfoldelse og øket scenisk tilstedeværelse. Frigjøring av åndedrettet vil påvirke sangen, bedre kroppsbevissthet vil øke evnen til scenisk nærvær og arbeidet med selvbildet vil kunne føre til større kunstnerisk frihet og menneskelig vekst. Njål Sparbos søknad s. 3

3 Kunstnerisk utforskning - Kan psykofysiske øvelser bidra til å frigjøre kreative tankeprosesser? Nytenkning er nødvendig for å oppnå en leken/seriøs tankeprosess i forbindelse med hva som skal fremføres, og hvordan det skal fremføres og hvorvidt andre medier (feks skulpturer, bilder eller film) kan integreres i forestillingen. Hva er det som gjør konsertopplevelser spennende, aktuelle og fyllestgjørende? - Kan den psykofysiske tankegangen bidra til en mer nyansert oppfatning av det musikalske, tekstlige, dramaturgiske og regimessige innhold og oppbygning i en sang eller et verk? Å trenge dypere inn i det tekstlige og musikalske grunnlaget, finne ideene og drivkreftene bak de aktuelle verkene. Hva har inspirert opphavsmennene/kvinnene? Hva ligger til grunn for deres motivasjon? Hvordan kan man forsterke atmosfærene, linjene, fargene og kontrastene? Hvordan kan man gi plass til ulike, parallelle tolkninger i et verk og skape flertydighet og dybde? Hvilke øvelser fremmer vokalteknisk perfeksjonering og scenisk virksomhet/utstråling. Sammenhengen mellom de fysiologiske funksjoner og dynamikken/energiutladningen i et verk. Sammenhengen mellom det følelsesmessige forløp og klangbehandling/språklig nyansering. - Kan psykofysisk forarbeid bidra til bedre fremføringer - musikalsk og scenisk? Kan en slik innstudering føre til en større aksept for uventede, gode løsninger under en fremføring? Kan den åpne for økt sensitivitet overfor andre medvirkende og en større evne til å gi seg hen til høydepunkter og vendepunkter? Kan arbeidet med psykofysiske øvelser føre til mindre stress, færre prestasjonstanker og et redusert kontrollbehov i en fremføringssituasjon? Hva vil dette ha å si for formidlingen? Hvilken effekt har dette i forhold til øvrige utøvere og for publikum? Njål Sparbos søknad s. 4

4 Hvilke faglige sammenhenger prosjektet inngår i - Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo har utvilsomt det bredeste og mest egnede utvalg av fagfolk i forhold til dette prosjektet. En tverrfaglig ressursgruppe vil kunne gi meg tilbakemeldinger og utfordringer i forhold til samtlige problemstillinger jeg har tatt opp i denne søknaden. - Regissør Hans Henriksen vil bidra med øvelser, veiledning og regi til verkene som fremføres underveis og til sluttforestillingen. Han er utdannet som teaterregissør i Moskva og arbeider som linjeleder for regi ved Kunsthøgskolen i Oslo. - Komponst Henrik Hellstenius vil skrive nye sanger/verker til meg underveis i prosjektet og bidra som en kritisk medspiller med sitt kunstsyn og sin repertoarkunnskap. Han er professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og arbeider med prosjektet: Musikalske iscenesettelser. - Master trainer i Gyrotonic Jan de Miranda (tidligere ballettdanser) har undervist i Gyrotonic og Gyrokinesis siden 1998 og er Norges fremste på sitt felt. Vi har tidligere samarbeidet for å finne frem til fysiske øvelser som kan være spesielt egnet for sangere, og vi er begge motivert til å utvikle dette videre. Gyrotonicsystemet ble utviklet i USA med et ønske om å få mest mulig ut av kroppen med minst mulig belastning. Systemet har lang tradisjon i USA og treningsapparatene blir brukt av hverdagsmosjonister, idrettsutøvere og dansere over hele verden. Systemet er unikt både til rehabilitering, mosjonering og til utvikling av bevegelse og kroppskontakt. - Fysioterapeut, Magister i psykologi, Dr. philos. Berit Heir Bunkan er en av Norges mest respekterte psykomotorikere og er seniorforsker ved Høgskolen i Oslo. Hun har arbeidet med utdanning innenfor psykomotorisk fysioterapi og har bl.a. skrevet boken: Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Bunkan vil gjerne hjelpe meg å bygge opp øvelser som egner seg for mitt program. - Sangpedagog Tor Arnessøn Hommeren har et Studio for italiensk sangteknikk der han underviser bel canto-teknikk. Han har undervist meg siden 2003 og er spesielt opptatt av åndedrett og naturlig sangteknikk basert på akustiske prinsipper. - Norges Musikkhøgskole er et viktig samlingssted for kompetanse både innenfor vokalpedagogikk og musikkterapi, og har bl.a. en diskusjonsgruppe med både sangere (Folke Bengtsson m.fl.) og musikere som arbeider med å integrere helhetlige kroppsøvelser i musikkutøving. Musikkhøgskolen har en lang rekke tangerende prosjekter, bal. vokalavdelingens prosjekt Songbook 2000 med utvikling av nye norske sanger. Njål Sparbos søknad s. 5

5 - Professor Svein Bjørkøy ved Norges Musikkhøgskole har omfattende kunnskap om anatomi og stemmefysiologi, og er godt kjent med stemmeterapeuten Oren Browns bidrag til sangpedagogikken, som også er i tråd med mitt tema. - Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Merete Sparre var også en av de første utøvere og instruktører i taijiquan og qigong i Norge. Videre har hun en tverrfaglig utdannelse i kommunikologi studiet av kommunikasjon og forandring. Hun har behandlet og undervist sangere og skuespillere i en årrekke, og har skrevet en kompetanseoppgave med tittelen: Psykomotorisk fysioterapi som sangpedagogisk supplement. Hun er villig til å bistå med sin kompetanse. - Jeg har samarbeidet med professor Einar Henning Smebye siden Han er en av Norges fremste pianister med svært omfattende repertoarkunnskap og bred erfaring med innstuderinger og konserter, også med nyere musikk. Han vil gjerne være med under innstuderinger og konserter i forbindelse med mitt ev. stipendprogram. - Jeg har ofte samarbeidet med professor Einar Røttingen på Griegakademiet i Bergen og professor Erling Eriksen ved Universitetet i Stavanger. De vil gjerne medvirke på eventuelle fremføringer i Bergen og Stavanger. - Kåre Bjørkøy er professor i sang ved NTNU, Institutt for musikk. Han arbeider med Emosjonalitet og stemme og undersøker hvordan personregi påvirker stemmeklang. - Stemmepedagogen Susanna Eken baserer sin undervisning på et holistisk menneskesyn og har bl.a. skrevet boka: Den menneskelige stemme (Psyke, Soma, Funksjon, Formidling). Jeg har hatt timer hos henne i København og vil opprettholde kontakten. - Jeg har selv initiert og medvirket på flere Feldenkrais-kurs for sangere, og vil opprettholde kontakten med Feldenkraispedagog Günther Bisges, som for tiden arbeider i London. Njål Sparbos søknad s. 6

6 Hva prosjektet vil kunne tilføre et større fagmiljø - For de ansatte ved Fakultet for scenekunst ved Høgskolen i Oslo vil dette prosjektet kunne bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Ressursgruppen vil være en arena for svært interessante diskusjoner, og prosjektet kan få ringvirkninger for studentene. - For sangere, pedagoger og andre utøvere vil det være relevant at jeg utvikler og prøver ut øvelser med en psykofysisk tilnærming og tester hvordan de virker i praksis, under fremføringer med publikum til stede. Det finnes øvelser for sangere basert på feks. Feldenkrais-metoden, Alexander-teknikk eller Autogen trening, men ingen har koblet en psykofysisk tilnærming sammen med innstudering og fremføring av sangkunst på den ressursorienterte måten som jeg har beskrevet i denne søknaden. - For brukere av internett vil det bli større tilgang til informasjon og dialog om emnet. Jeg har bygget opp to nettsteder og en e-postliste for for sangere og sangpedagoger: norskesanger.no, norskesangere.no og Sangerlista. Jeg kan dermed raskt og enkelt drøfte ulike temaer med ca. 250 sangere og sangpedagoger fra hele landet. - For norske komponister vil det kunne virke inspirerende at jeg viser en sterk og vedvarende interesse for norsk musikk og at jeg arbeider målrettet for å mestre de fordringene som samtidens komponister stiller til utøvere. Jeg er ofte i kontakt med norske komponister og har medvirket ved tallrike urfremføringer og i flere utviklingsprosjekter (Operatoriet). - For norsk musikkliv er det viktig at jeg tilfører nytt materiale og fremføringspraksis ved å inkludere nyere norske verker på mine konsertprogram. - For dem som arbeider innenfor det psykomotoriske fagfeltet vil det være av interesse hvilke resultater jeg oppnår ved å bruke tankegangen som utgangspunkt for kunstnerisk vekst. Det er også stor interesse for norsk kroppsterapi-tradisjon i utlandet. Njål Sparbos søknad s. 7

7 Motivasjon og grunnlag for å gjennomføre prosjektet Jeg har studert interpretasjon med noen av verdens ledende sangere og har hatt inspirerende samarbeid med mange av Norges fremste pianister. Jeg har holdt 135 helaftens romansekonserter og er dermed en av Norges mest aktive romansesangere. Jeg har hatt statens arbeidsstipend i to 3-årsperioder (januar desember 1999 / mai april 2008) for å arbeide med romanse-tradisjonen og for å tilegne meg et overblikk over norske sanger gjennom de siste 150 årene. Jeg har medvirket i ca 600 opera/musikkteater-forestillinger, og er dypt fascinert av denne kunstformens mangefasseterte uttrykksmuligheter. Ved bruk av en helhetlig, psykofysisk tilnærming vil jeg kunne bli en bedre og mer allsidig sang- og scenekunstner og kan gjøre meg mer disponibel for skapende samtidskunstnere som ønsker å gå nye veier. Jeg har arbeidet mye med samtidsmusikk og ønsker å bruke min kompetanse på oppnå en helhetlig forståelse for den norske sangtradisjonen og opparbeide et rikt og representativt utvalg av norske verker på mitt repertoar. Jeg har funnet et stort antall sanger som sjelden eller aldri blir fremført, hvorav enkelte er av så høy kvalitet at de bør inngå i norsk standardrepertoar. Jeg har påbegynt en CD-antologi over norske sanger (vedlagt: QCD 9409 Norge, mitt Norge! ) som jeg ønsker å fullføre. Den neste platen vil inneholde sanger fra og den siste skal inneholde verker fra 1950 til dags dato. Å fullføre denne triologien vil falle naturlig sammen med de første fasene en stipendiatstilling. Kunstnerisk resultat og dokumentasjon - En helaftens forestilling - med utvalgte «verker» (sanger/arier/bilder/scener) fra stipendperioden - Opptak fra flere konserter/fremføringer (audio og video) med kommentarer - To plateinnspillinger med norske verker (Norwegian songs - vol 2 og 3) - Skriftlig oppsummering av arbeidsprosessen og nøyaktig beskrivelse av øvelsene som har vist seg å være fruktbare Njål Sparbos søknad s. 8

8 FAGLIGE FORUTSETNINGER Ettersom jeg ikke har noen formell kompetanse, anser jeg det som nødvendig å gi en fyllestgjørende oversikt over min virksomhet samt en fullstendig repertoarliste. I forbindelse med et kort engasjement som timelærer ved Fakultet for scenekunst vurderte KHIO den 27. september 2006 min tjenesteansiennitet, og fastsatte min ansiennitetsdato til (Med 16 års godskrevet ansiennitet etter endt utdanning ble jeg da lønnet i stillingskode 1008 som høgskolelektor med avlønning i lønnstrinn 55.) - Sangstudier og mesterklasser (se vedlegg) - Debutkonsert i ca 130 helaftener med repertoar for sang og klaver - Omlag 1800 offentlige opptredener til sammen - Et meget stort repertoar som spenner over romanser, opera, kirkemusikk, tidlig musikk og samtidsmusikk - Solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge - Konserter over hele Europa, i Russland, Japan og USA - Medvirket ved tallrike urfremføringer av norske komponister - Jevnlige opptredener på festivaler, operascener, i radio og fjernsyn og med Rikskonsertene - Medvirket på 30 plateinnspillinger, hvorav 3 solo-plater - Statens 3-årige arbeidsstipend i to perioder for å arbeide med romanser og sanger - Bygget opp nettsteder for sangere og sangpedagoger - Konserter i London, med bl.a. Händel Baroque Orchestra og med St. Martin-in-the- Fields-orkesteret - Turne med BIT 20 til Paris og London - Konserter i New York med Trond Kvernos Matteuspasjon og G.F. Händels Esther - Hovedrolle i Patrik Lamas opera Kanaan, sunget på arabisk under Ruhrgebietfestivalen i Tyskland - Fremførte samtlige 172 Grieg-sanger i en konsertrekke på syv konserter under Griegjubileet i Bergen 2007, med pianisten Einar Røttingen Jeg har holdt foredrag, interpretasjonsseminarer og mesterklasser på Norges musikkhøgskole, Barratt Dues musikkinstitutt, Det kunstfaglige fakultet ved universitetet i Tromsø, Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, Institutt for musikk og dans ved universitetet i Stavanger og Griegakademiet i Bergen. For mer informasjon, se Njål Sparbos søknad s. 9

9 TIDSPLAN 2009 høstsemesteret - Div. planlegging og etablering av en tverrfaglig ressursgruppe - Bestilling av et nytt verk av Henrik Hellstenius - Innstudering og fremføringer av norske sanger fra ca Arbeid med psykofysiske øvelser med hovedvekt på å forbedre fysiske funksjoner - Arbeid med pusteteknikk (frigjøring av åndedrett og bel canto) - Øvelser i fysisk balanse - Gyrotonic, danseteknikk, kampsport el.l. - Arbeid med akustikk og lydbølger 2010 vårsemesteret - Som høstsemesteret 2009 og en preliminær formulering av de valgte øvelsene - Plateinnspilling (Norwegian songs vol 2) - Studiereise til Stockholm. Et 14 dagers opphold ved Kungliga Tekniska Högskolan for å orientere meg om professor emeritus Johan Sundbergs forskning om musikkens lydlære 2010 høstsemesteret - Innstudering og fremføringer av norske sanger fra ca Arbeid med psykofysiske øvelser med hovedvekt på å erkjenne psykiske og emosjonelle funksjoner, samt ulike sensitivitetsmetoder - Arbeid med pusteteknikk (frigjøring av åndedrett og bel canto) - Arbeid med Feldenkrais-metoden, Roy Hart, Alexander-teknikk, Autogen trening el.l - Øvelser i teatersport regi timing - Arbeid med bestillingsverk av Henrik Hellstenius 2011 vårsemesteret - Som høstsemesteret og en preliminær formulering av de valgte øvelsene - Studiereise til USA. En 3 ukers arbeidsperiode med en amerikansk spesialist i bel canto-teknikk 2011 høstsemesteret - Påbegynne arbeidet med en oppsummering (metodisk tilnærming og egnede øvelser) - Videre arbeid med bestillingsverk av Henrik Hellstenius, med regi - Studiereise til Susanna Eken i København - Plateinnspilling (Norwegian songs vol 3) 2012 vårsemesteret - Skriftlig beskrivelse og oppsummering av arbeidet med de psykofysiske øvelsene og formulering av en arbeidsmetode som vil kunne anvendes av andre utøvere. Seminar, workshops eller foredrag - Helaftens forestilling på KHIO med utvalgte verk (sanger/arier/bilder/scener) fra stipendperioden Njål Sparbos søknad s. 10

10 FINANSIERINGSPLAN RESSURSBEHOV - Arbeidsrom, kontorutstyr og datautstyr med nødvendig software - Lokaler til prøver, konserter/forestillinger, seminarer og foredrag - Utstyr til opptak (audio/video) av en rekke konserter/forestillinger KHIO har disse ressursene til rådighet, og jeg fastsetter derfor ikke kostnadspris for dem. KOSTNADER Utgifter Studiereise til Stockholm ,- Studiereise til USA ,- Studiereise til København ,- Honorar til ressursgruppen ,- Honorar til medvirkende utøvere ,- Honorar til regissør (Hans Henriksen) ,- Honorar til komponist (Henrik Hellstenius) ,- Honorar til lysdesigner (Kurt Hermansen) ,- SUM ,- Njål Sparbos søknad s. 11

11 Relevant litteratur - Kropp, respirasjon og kroppsbilde av Berit Heir Bunkan Gyldendal Norsk Forlag, Alexanderprincippet av Wilfred Barlow Borgen Forlag, Voice and the Alexander Technique av Jane Heinrich Active Exploration for Speaking and Singing, Mornum Time Press, Singing with Your Whole Self av Blades-Zeller Elizabeth The Feldenkrais Method and Voice, Rowman, Littlefield Pub Inc. - Bel Canto av James Stark University of Toronto Press, Innføring i anatomi og stemmefysiologi av Svein Bjørkøy kompendium, Psykomotorisk fysioterapi som sangpedagogisk supplement av Merete Sparre kompetanseoppgave, Den menneskelige stemme av Susanna Eken Hans Reitzels Forlag, Discover your voice av Oren Brown Singular Publishing group, Opera Regi av Göran Järvefelt Bonniers, Destined to sing av Robert Lee Mazarella Egen utgivelse, Vocal Wisdom av Giovanni Battista Lemperti Taplinger Publishing Company, Det frigjørende åndedrett av Lillemor Johnsen Pax forlag, What Every Musician Needs to Know About the Body av Barbara Conable The Practical Application of Body Mapping & the Alexander Technique to Making Music, Andover Press, Dynamics of the Singing Voice av Meribeth Bunch Springer-Verlag, The Stanislavski System av Sonia Moore The Professional Training of an Actor, Penguin Group Stemme og Sang av Sine Butenschøn Dreyer, 1977 Njål Sparbos søknad s. 12

MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING

MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING Njål Sparbo Øvre Ljanskoll vei 10, 1169 OSLO tel + 47 4550 7580 njal@sparbo.com, www.sparbo.com Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid Å SYNGE PÅ SCENEN MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING NJÅL SPARBO

Detaljer

Å synge på scenen. med en psykofysisk tilnærming. Njål Sparbo. Prosjektpresentasjon, 21.10.2009. stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid:

Å synge på scenen. med en psykofysisk tilnærming. Njål Sparbo. Prosjektpresentasjon, 21.10.2009. stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: Njål Sparbo Øvre Ljanskoll vei 10 1169 OSLO, Norge tel + 47 4550 7580 njal@sparbo.com www.sparbo.com Prosjektpresentasjon, 21.10.2009 stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: Å synge på scenen

Detaljer

Å SYNGE PÅ SCENEN MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING. Njål Sparbo NJÅL SPARBO. Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid

Å SYNGE PÅ SCENEN MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING. Njål Sparbo NJÅL SPARBO. Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid Njål Sparbo Øvre Ljanskoll vei 10, 1169 OSLO tel + 47 4550 7580 njal@sparbo.com, www.sparbo.com Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid Å SYNGE PÅ SCENEN MED EN PSYKOFYSISK TILNÆRMING NJÅL SPARBO

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Revidert av dekan 16.06.08 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

<%@LANGUAGE=JAVASCRIPT CODEPAGE=65001%> 16/10/2014 Njål Sparbo ENGLISH Kalender Kort CV og foto Langt CV Repertoar CD-plater Fotografier Program Presseklipp Forskning Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 28. februar 2007 ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse kunstneriske

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i opera / program in Opera 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse DEL 1...2 1.1. OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for klassisk ballett 1. Innhold 2. Mål 3. Organisering 4. Rammefaktorer 5. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans, og ønsker

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet

ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet Redigert av Arvid O. Vollsnes Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo 1988 ISBN 82-991841-2-6

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Ph.dprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan dans. Lærer: Kristine Øseth

Kvæfjord kulturskole. Fagplan dans. Lærer: Kristine Øseth Kvæfjord kulturskole Fagplan dans Lærer: Kristine Øseth Kvæfjord kulturskole Fagplan for dans Innledning 1. Innhold 1.1. Barnedans 1.2. Hip hop 1.3. Formidling; opptredener og forestillinger 2. Mål 2.1.

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH STEMMENS DIMENSJONER 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH 1-årig etterutdannelse STEMMENS DIMENSIONER STEMMEN ER VORT VISITKORT. DEN FORTELLE HVEM VI ER. LÆR Å BRUKE STEMMEN SOM ET VIGTIG FORMID- LIGSREDSKAP,

Detaljer

Søknad om tilskudd til kulturarrangement

Søknad om tilskudd til kulturarrangement 1 Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 Steinkjer Steinkjer, 5.4.2017 Søknad om tilskudd til kulturarrangement Sparbu songlag og Sparbu hornmusikklag har gjennom mange tiår vært en del av et aktivt kulturliv

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans

Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Oslo musikk- og kulturskole, seksjon dans Fagplan for moderne dans/ samtidsdans 1. Innhold 1. Mål 2. Organisering 3. Rammefaktorer 4. Vurdering Innledning Skolen har et bredt tilbud innenfor faget dans,

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM Godkjent av NOKUT mai 2008 Oppdatert august 2009 GENERELL DEL...4 Innledning...4 for studiet...4 Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter...4 Opptak...5

Detaljer

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK

GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK GRUNNSKOLERETTET FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak: Saksframlegg Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 24 innkommende søknader, har Utvelgelseskomiteen for Trondheim kommunes Arbeidsstipend

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

Et Teater for Trondheim... med asylsøkere og innvandrere i alle aldre som aktører

Et Teater for Trondheim... med asylsøkere og innvandrere i alle aldre som aktører Et Teater for Trondheim... med asylsøkere og innvandrere i alle aldre som aktører kjøpmannsgata 23 Hva er TEATER POLYFON TEATER POLYFON er initert av Panter Tanter Produksjoner. TEATER POLYFON er inspirert

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid FLERFAMILIEGRUPPER Stavanger Universitetssjukehus PSYKIATRISK KLINIKK, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN Institutt for kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Detaljer

HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER

HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER Utdanning i musikk? Søk Musikkonservatoriet i Tromsø Musikkonservatoriet Faglærerutdanning i musikk, 3-årig bachelor Dette studiet er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager

Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager Plager fra muskel og skjelett: sitter det i kropp eller sjel? Psykomotorisk tilnærming til muskel skjelett plager INNHOLD Utvikling av norsøøøk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) NPMF i praksis, - undersøkelse

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! Målgruppe: aldersgruppen 3-6 år, men det er muligheter for å utvide konseptet også for andre aldersgrupper Cello n med det rare

Detaljer

Samisk gjøgler ut i verden

Samisk gjøgler ut i verden Sara Margrethe Oskal Samisk gjøgler ut i verden samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik, og moderne sceneuttrykk Davvi Girji 2010 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Begrepenes betydning i elevenes læringsutbytte 27.10.15 Kunnskap for en bedre verden Innhold Hvorfor valgte jeg å skrive om Newton Energirom. Metoder i

Detaljer

Commitment to quality A pilot project for recognizing pedagogical merits

Commitment to quality A pilot project for recognizing pedagogical merits Commitment to quality A pilot project for recognizing pedagogical merits CDIO Seminar Chalmers 8 March 2017 Reidar Lyng Førsteamanuensis Uniped, IPL, NTNU 2 Bakgrund Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Malika Makouf Rasmussen post@malikamakoufrasmussen.com www.malikamakoufrasmussen.com. Komponistenes vederlagsfond post@musikkfondene.

Malika Makouf Rasmussen post@malikamakoufrasmussen.com www.malikamakoufrasmussen.com. Komponistenes vederlagsfond post@musikkfondene. Malika Makouf Rasmussen post@malikamakoufrasmussen.com www.malikamakoufrasmussen.com Komponistenes vederlagsfond post@musikkfondene.no RAPPORT FOR FORDYPNINGSTIPEND 2012 - REFERANSE KVF/H12 Først og fremst

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst

Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst SPEAK OUT RAPPORT. Bakgrunn: Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst som et sentralt tema. NF inviterte i mai 2010 til informasjonsseminar der Camilo Heredia fra

Detaljer

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt Musikkpedagogikk Musikkpedagogiske videreutdanninger på Barratt Due musikkinstitutt Søknadsfrist: 15. april 2014 Velkommen som søker til Barratt Due! Barratt Due musikkinstitutt har siden 1927 vært en

Detaljer