PROGRAMRÅDET, ET SAMTALEROM FOR VURDERING OG KUNNSKAPSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMRÅDET, ET SAMTALEROM FOR VURDERING OG KUNNSKAPSUTVIKLING"

Transkript

1 PROGRAMRÅDET, ET SAMTALEROM FOR VURDERING OG KUNNSKAPSUTVIKLING RIKSKONSERTENES FoU-KONFERANSE KRISTIN KJØLBERG, FØRSTEAMANUENSIS NORGES MUSIKKHØGSKOLE

2 INNHOLD OM FORSKNINGSPROSJEKTET Å VURDERE KUNSTNERISK KVALITET ØNSKEKVISTMODELLEN KONSERTDRAMATURGI PROGRAMRÅDETS VURDERINGSHANDLINGER MODELL FOR PLANLEGGING OG VURDERING AV KONSERTPROSJEKTER SAMTALEROMMET

3 PROGRAMRÅDET, MIN FORFORSTÅELSE Vurderingsinnstans Forum der produsenter sosialiseres inn / innlemmes i Rikskonsertenes produksjonsdiskurs Utviklende for eksterne representanter

4 FORSKNINGSPROSJEKTET

5 FORSKNINGSSPØRSMÅL Hvilke praksiser og implisitte og eksplisitte vurderingskriterier ligger til grunn for programrådets anbefalinger av konsertproduksjoner til videre bruk?

6 STUDIEN Høst 2011 vår 2012 Observasjon av 5 programrådsmøter Min forskerposisjon 32 produksjoner Analyse Forskningsrapport

7 PROGRAMRÅDETS Mandat: Programrådet er en nasjonal vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og produksjonsfaglig kvalitet for alle programmer som inngår i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Programrådet skal også ha en rådgivende funksjon for RK med hensyn til andre forhold relatert til utvikling av skolekonsertvirksomheten Representasjon: 1 representant for musikere 1 representant for grunnskolen 2 produsenter fra fylkene 1 produsent fra Rikskonsertene 1 utvalgsleder fra Rikskonsertene

8 Å VURDERE KUNSTNERISK KVALITET

9 OM VURDERING AV KUNSTERISK VIRKSOMHET (...) det er avgjørende at virksomheten ved kulturinstitusjonene må gjøres til gjenstand for systematiske evalueringer, med henblikk på de tre overnevnte dimensjonene kvalitet, publikum og mangfold. Kilde: Kulturutredingen 2014, Engerutvalget. NOU 2023:4, kapittel 14.4

10 MØTER MED KUNST HANDLER OGSÅ OM VURDERING En viktig del av møtet med kunst er å forholde seg til den og snakke om den. Tilsynelatende innskrenker mange diskusjoner om kunstnerisk kvalitet seg til den totale relativisme, hvor en syns noe, og en annen synes noe annet. Kilde: Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim

11 SMAK OG FORFORSTÅELSE Smakspreferanser basert på egne erfaringer, privat vurderingsagenda Ofte uartikulert, taus kunnskap Basert på forforståelse og fordommer

12 EKSPERTEN ELLER KJENNEREN Stor kompetanse Bruker sin kompetanse situasjonelt Fare for elitisme og ekspertmakt Standarder er utviklet i et praksisfelleskap, det sosiale, kulturelle og politiske miljøet man befinner seg i Dialogiske vurderingshandlinger i et felleskap kan forhindrer privat og uartikulert vurdering. Kjenneren vil ha kompetanse til å få fram det intuitive, nyanserte og unike. En styrke der kjenneren kan ha bred kompetanse innen flere felt Kilde: Orr, Susan 'We kind of try to merge our own experience with the objectivity of the criteria': The role of connoisseurship and tacit practice in undergraduate fine artassessment. Art, Design & Communication in Higher Education, 9(1), 5-19

13 HVA LIGGER TIL BAK VÅRE VURDERINGER? Selve diskusjonen og til en viss grad hele kritikerinstitusjonen er imidlertid uttrykk for, at man mener (med Kant) at det lar seg gjøre å vurdere utfra noen kriterier som verken er rent private eller rent subjektive, som man så (med Bourdieu) prøver å overbevise den andre om. Kilde: Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim

14 STRUKTUR OG SYSTEMATIKK Strukturert og systematisk arbeid med å bedømme noe i forhold til visse kriterier. Persepsjon, valg, sortering Kilde: Hanken og Johansen(1998): Musikkundervisningens didaktikk.

15 KAN/SKAL ALT VURDERES LIKT?

16 ANALYTISK ELLER HOLISTISK VURDERING? Analytisk: uttalte og eksplisitte vurderingskriterier. Transparent og diskuterbart. Forutsigbare kriterier. Utfordring: Kunst er så sammensatt, komplekst, ulike standarder, vi verdsetter det uforutsigbare, nyskapede. Kunstnerisk kvalitet lar seg vanskelig plasseres i eksplisitte vurderingskriterier. Holistisk: Vurderingen baseres på personlig, taus kunnskap og erfaring. Bør baseres på definerte standarder om angir nivå eller som er tematisert. Utfordring: Kan bli usystematisk og tilfeldig dersom det ikke foreligger definerte standarder. Kilde: Vinge, John (2011): Analytiske og holistiske tilganger til vurdering - en teoretisk drøfting av vurderingsstrategier og vurderingshandlinger i musikkfaget. i Norsk musikkpedagogisk forskning. Årbok ,

17 HVORDAN ARGUMENTERER VI? Sett i det lys, er verdidommer ikke alene basert på rituelle utvekslinger av meninger som avspeiler hva jeg liker og hva du liker. Verdidommer er også argumentasjoner som forsøkes basert på fornuft, på bevismateriale og på overtalelsesevne. Kilde: Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim

18 TAR VI ET SKRITT TILBAKE? Enhver vurdering av kunstnerisk kvalitet må naturlig nok ta høyde for de forskjelligheter som eksisterer i og imellom de enkelte kunstarter og genrer, men på tross av, at bedømmelsens gjenstander er vidt forskjellige kunstarter, ser det ut som om at selve bedømmelsesprosessen er den samme. Forskjellene ligger i de gjenstander som vurderes, i de diskurser som bedømmelsene foregår i, og de omstendigheter som omgir dem. Kilde: Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim

19 KVALITET Fra ordet qualis som betyr hvordan eller som beskriver noen egenskaper eller spesifikke karakterer Kan og skal kunstnerisk kvalitet standardiseres? Diskusjoner rundt stil/genre, tradisjon Diskusjoner rundt det etablerte og de nyskapende/utfordrende Kan kvalitet diskuteres uten å måtte fastsette godt og dårlig?

20 ØNSKEKVISTMODELLEN

21 Ja, tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det! (Henrik Ibsen: Peer Gynt) I'm watchin' Sis go pitterpat. Said, I can do that, I can do that. Knew ev'ry step right off the bat. Said, I can do that, I can do that. (Edward Kleban: A Chorous Line) V K S Joik har større kraft enn krutt. (Sverre Kjeldsberg: Sámiid Ædnan)

22 VILLEN KUNNEN 3 ASPEKTER: KUNSTNERISK FERDIGHETER KOMMUNIKATIVT SKULLEN

23 VILLEN Engasjement, vilje, ambisjoner, formidlingslyst, spilleglede, viljestyrke Evne til å uttrykke vilje Vilje knyttet til kunstneriske aspekter, ferdighetsaspekter, kommunikative aspekter Personlig vilje må ikke stå i veien for kunstnerisk vilje Hvilke ambisjoner uttrykkes for å skape meningsfulle møter mellom utøver, opphavsperson, musikkverk og publikum? Musikalsk vilje, dialog mellom utøver og verk der utøver løfter frem verket gjennom selv å tre tilbake der verket oppstår i møtet med utøverens kreativitet og improvisasjon i møtet mellom tradisjon og nyskaping der det er en total sammensmelting av opphavsperson, verk og utøver

24 KUNNEN Kunnskaper, ferdigheter, evner og talenter Relatert til tradisjon, stil, genre Nyskaping utfordrer etablerte diskurser Kunnen er ikke fastlagt, men i kontinuerlig endring I en produksjon er det mange ulike fagpersoners kunnen som presenteres Musikerkunnen Musisering, samspill, timing, rytmikk, fraseringe ect Teknisk kunnen Instrumentteknikk og -beherskelse, klang, intonasjon ect Scenisk kunnen Verbal og ikkeverbal kommunikasjon, timing, tilstedeværelse, bevegelse Dramaturgisk kunnen Programvalg, sammensetning, konsept, visuelle virkemidler, forestillingen som helhet ect.

25 SKULLEN De lengsler, drømmer og fantasier som er samtidens vendes ikke mot fortidens løsninger, men møtes og konfronteres på samtidens premisser Relevans, nødvendighet, aktualitet Dreier seg om samhandling mellom utøver og publikum Estetisk skullen, skape reaksjoner Emosjoner, nysgjerrighet, interesse, refleksjon Perspektiverer våre liv, samfunnet, kommentere samtiden Musikalsk mangfold Ivareta tradisjoner, musikalske miljøer, instrumenter, utøvere Utfordre, bidra med annerledeshet Realisere kulturpolitiske føringer Barn og unge Samtidsverk Norsk musikk Nye arenaer Nye målgrupper

26 PROGRAMRÅDETS VURDERINGSHANDLINGER

27 OBSERVASJONER: Deltagerne, både interne og eksterne, representerte og ivaretok Rikskonsertenes produksjonsdiskurs Interessante og kompetente samtaler og diskusjoner Hva slags struktur? Bruken av ønskekvistmodellen

28 KONSERTDRAMATURGI

29 HAROLD D. LASSEWELLS KOMMUNIKASJONSSETNING hvem hva i hvilken kanal til hvem med hvilken effekt? formidleren budskapet mediet publikum virkninger Kilde: Lasswell, Harold (1948). Bryson, L., ed. The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies

30 I KONSERTEN FINNES / BEFINNER DET SEG mennesker musikk andre kunstneriske uttrykk møter mellom mennesker og musikk paratekster kontekster

31 PARATEKSTER formidlingens virkemidler peker på teksten (kunstverket) terskler/veivisere inn til opplevelsen symboler, tegn, tekster, fysiske eller menneskelige objekter/redskaper/medier ulike funksjoner påpekende perspektiverende fortolkende retorisk/forsterkende markedsførende

32 KONSERTPRODUKSJONENS PARATEKSTER programmering og konsertkonsept interpretasjonens virkemidler ikkeverbal formidling verbal formidling romlige og scenografiske elementer adaptologi andre kunstuttrykk teknikk og multimediale uttrykk skrift- og billedbærende medier. Kilde: Kjølberg, Kristin (2010): Rom for romanser. Om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten Oslo: NMH-publikasjoner 2010:1

33 KONTEKSTER forståelsesrammer/perspektiver kunsten settes inn i eller oppleves gjennom de briller eller ører vi har på i møtet med kunst belyser kunsten knyttet opp mot verdier, makt/posisjon, sosiale forhold, klassifisering, kvalitet, økonomi, tid, sted

34 KONSERTPRODUKSJONENS KONTEKSTER RELATERT TIL tid sted konsept konvensjoner konsertdiskurser sosiale forhold kulturpolitikk Kilde: Kjølberg, Kristin (2010): Rom for romanser. Om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten Oslo: NMH-publikasjoner 2010:1

35 FEM KJERNEOMRÅDER FOR KONSERTPRODUKSJONER musikk (opphavspersoner) og musikkutøvere scenisk opptreden dramaturgi og produksjon mottager og mottagelse kontekster og føringer

36 MODELL FOR VURDERING (OG PLANLEGGING) AV KONSERTPROSJEKTER

37 ETABLERING AV SAMTALEROMMET, TO MULIGHETER 1. Etablere grenser som samtalen skal foregå i, og der man holder seg innenfor disse grensene 1. Definere noen kjernebegreper som samtalen skal utgå fra og utvikles utfra. Selv om man beveger seg utover kan man vende tilbake til kjernebegrepene for å hente inspirasjon eller fokus til samtalen. Kilde: Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim

38 ANALYSENS FØRSTE NIVÅ: DISKUTERE DE FEM KJERNEBEGREPENE musikk (opphavspersoner) og musikkutøvere scenisk opptreden dramaturgi og produksjon mottager og mottagelse kontekster og føringer I LYS AV KUNSTNERISKE, FERDIGHETSMESSIGE OG KOMMUNIKATIVE ASPEKTER

39 MUSIKK OG MUSIKKUTØVERE KONTEKSTER OG FØRINGER SCENISK OPPTREDEN VURDERING AV MOTTAGER OG MOTTAGELSE DRAMATURGI OG PRODUKSJON

40 KUNSTNERISK FERIDGHETER MUSIKK OG MUSIKKUTØVER: - instrumentteknisk: klang, intonasjon, fingerteknikk, virtuositet, instrumentbeherskelse ect. - musisering: samspill, timing, rytme, frasering, frihet, unikhet eller personlig fingeravtrykk - knyttet opp til repertoarvalg og - sammensetning - musikalske intensjoner -bevissthet om verkets iboende potensial - utøvernes møte med, fortolkning og formidling av det musikalske materialet KOMMUNIKATIVT

41 KUNSTNERISK FERDIGHETER SCENISK OPPTREDEN: -bevegelse: ikkeverbal kommunikasjon og som kunstnerisk uttrykk -tale: stemmeklang, stemmestyrke, diksjon og som kunstnerisk uttrykk - scenisk engasjement - timing og presisjon - tilstedeværelse - nå fram til publikum - se den andre - møte den andre - aktivisere den andre - vise interesse for den andres verden KOMMUNIKATIVT

42 KUNSTNERISK FERDIGHETER DRAMATURGI OG PRODUKSJON: - knyttet til produksjonen/forestillingen som helhet - knyttet til konsept/programidé - knyttet til ulike dramaturgiske virkemidler, scenografi, multimedia, lyd, lys - knyttet til dramaturgiske modeller og fortellerform - informasjonsmateriell KOMMUNIKATIVT

43 KUNSTNERISK FERDIGHETER MOTTAGER OG MOTTAGELSE: - møter mellom mennesker, sosialt og meningsbærende - møter mellom mennesker og musikk - berøre, vekke emosjoner - lære bort - åpne for nye innsikter - åpne opp for refleksjon - perspektivere våre liv - belyse eller kommentere samtiden - bidra med annerledes løsninger KOMMUNIKATIVT

44 KUNSTNERISK FERDIGHETER KONTEKSTER OG FØRINGER: - til kunstnerisk/musikalsk mangfold -til å ivareta miljøer, tradisjoner, sjangre, stiler -til å presentere opphavspersoner og utøvere - til å bidra med nytt, annerledes, det som utfordrer det etablerte - til nyskrevne verk - til å fremføre for spesifikke målgrupper -til å utforske nye konsert-/ forestillingsformer KOMMUNIKATIVT

45 ANALYSENS ANDRE NIVÅ: DISKUTERE DE FEM KJERNEBEGREPENES VILLEN, KUNNEN OG SKULLEN

46 KUNNE N SKULLEN VILLEN MUSIKK OG MUSIKKUTØVER SCENISK OPPTREDEN DRAMATURGI OG PRODUKSJON MOTTAGER OG MOTTAGELSE KONTEKSTER OG FØRINGER

47 SAMTALEROMMET

48 PROGRAMRÅDETS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Vurderingsinnstans Modell for andre kulturinstitusjoner Forum for å ivareta og videreutvikle Rikskonsertenes konsertproduksjons-diskurs Et forum for systematisk kunnskapsutvikling rundt konsertproduksjon som kan bidra nasjonalt og internasjonalt Hvordan fange det som uttrykkes i samtalerommet?

49 LITTERATUR Kjølberg, Kristin (2010): Rom for romanser. Om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten. Oslo: NMH-publikasjoner 2010:1 Kulturutredingen 2014, Engerutvalget. NOU 2023:4, kapittel 14.4 Langsted, Jørn, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen (2003): Ønskekvist-modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim Orr, Susan 'We kind of try to merge our own experience with the objectivity of the criteria': The role of connoisseurship and tacit practice in undergraduate fine artassessment. Art, Design & Communication i: Higher Education, 9(1), 5-19 Vinge, John (2011): Analytiske og holistiske tilganger til vurdering - en teoretisk drøfting av vurderingsstrategier og vurderingshandlinger i musikkfaget. i: Norsk musikkpedagogisk forskning. Årbok ,

NÅR MUSIKKEN GIR MENING HOVEDTREKK I EN STUDIE AV KVALITET I SKOLEKONSERTER

NÅR MUSIKKEN GIR MENING HOVEDTREKK I EN STUDIE AV KVALITET I SKOLEKONSERTER NÅR MUSIKKEN GIR MENING HOVEDTREKK I EN STUDIE AV KVALITET I SKOLEKONSERTER Torild Wagle Christensen INNHOLD FORORD 3 INNLEDNING 5 Prosjektet Kvalitet i skolekonserter 8 Prosjektets rolle i DKS-forskningen

Detaljer

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler.

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Helge Øye: Mamp -05 Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Det er torsdag på Fjordheim barneskole, klokka er 09.00, stedet er gymsalen.

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett

Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett David Skauen Veileder Martin Engebretsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som

Detaljer

Ekstraordinært eller selvfølgelig?

Ekstraordinært eller selvfølgelig? RAPPORT 5/2006 Jorunn Spord Borgen og Synnøve S. Brandt Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Detaljer

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd?

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? 1 det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det -Aristoteles DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? Masteroppgave i endringsledelse

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Forord. God lesing! Oslo, 4. oktober 2007 Eva Lutnæs

Forord. God lesing! Oslo, 4. oktober 2007 Eva Lutnæs Forord Masteroppgaven Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen vekselspill eller kokong? ble ferdigstilt våren 2006 av Eva Grøndalen, nå Lutnæs. HiO- publikasjonen og den opprinnelige masteroppgaven

Detaljer

Lekende struktur. Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid

Lekende struktur. Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid Lekende struktur Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid Jorunn Thortveit og Petter Frost Fadnes UiS, institutt for musikk og dans Mars 2011 Bilder: Karina Gytre Innhold 1.

Detaljer

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse.

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i lys av Bourdieu. Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. Individuell hjemmeoppgave vår 2009 Modul I 3489 Kultur og musikkadministrasjon

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Tom Tiller Artikkelen setter søkelys på dialogkonferanser som redskap

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Personlig publisering og mediekompetanse

Personlig publisering og mediekompetanse 1 av8 Jon Hoem, Mediesenteret, HiB / IKM, NTNU, september 2004 Personlig publisering og mediekompetanse Skrevet for ITU og prosjektet "Dramaturgi i distribuert læring" Bakgrunn Fra "digital kompetanse"

Detaljer

Rådgivning et mulighetsrom

Rådgivning et mulighetsrom Ruth Buø Rådgivning et mulighetsrom En kvalitativ studie av rådgiveres opplevelse av egen kreativitet i møte med klient Masteroppgave i Rådgivningsvitenskap Våren 2012 Veiledet av Eleanor Allgood Institutt

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

MELLOM KUNST OG KOMMERS

MELLOM KUNST OG KOMMERS Astrid K. S. Trondal MELLOM KUNST OG KOMMERS Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000-2012 Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering

Detaljer

Hvem kaster terningen?

Hvem kaster terningen? Hvem kaster terningen? En feltteoretisk studie av den norske populærmusikkritikken Ole Hovind Guldvog Masteroppgave i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon UNIVERSITETET I OSLO Vår 2010

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST Et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen Hege Hansson, Thor K. Sanna, Turid T. Jansen, Gunnar Aasen Rapport 5 / 2005 Rapport 5 / 2005 Høgskolen

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH.

Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Kapittel 4 «KAMP» i Libanon Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH. Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Viggo Krüger Gi en mann en fisk og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske og han har mat for resten av livet. Kinesisk ordtak Anne

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer