Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 29. mai 2012 kl. 18:00 i Steinerskolens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om utbedring av sti mellom Piggsoppveien og Haukeveien B) Forslag om bedring av gatebelysning i borettslaget C) Forslag til fremtidige fargekombinasjoner D) Forslag om reduksjon av felleskostnader E) Forslag om balkong og terrasse F) Forslag om fyrverkeri (nytt punkt i husordensreglene) G) Forslag om katt (endring av husordensreglene) Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av minst 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av miljøutvalg for 1 år G) Valg av trafikkutvalg for 1 år Oslo, Styret i Stein Helstrøm /s/ Christen Tischbein /s/ Geir Bergersen /s/ Knut Helge Drivenes /s/ Geir Johnny Haugen /s/ Erlend Husby /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styreleder Stein Helstrøm Piggsoppveien 33 Nestleder Christen Tischbein Piggsoppveien 84 Styremedlem Geir Bergersen Kantarellveien 47 Knut Helge Drivenes Røyksoppstien 26 Geir Johnny Haugen Steinsoppveien 4 Erlend Husby Røyksoppstien 24 Varamedlem Helge Bjørn Piggsoppveien 42 Thomas Wahlgren Piggsoppveien 41 Delegert OBOS Stein Helstrøm Piggsoppveien 33 Varadelegert OBOS Christen Tischbein Piggsoppveien 84 Valgkomite Steinar Lingjerde Kantarellveien 65 Eilif Lundberg Piggsoppveien 47 Astrid Otnes Trøhaugen Røyksoppstien 31 Miljøutvalg Mark Gaughan Røyksoppstien 8 Kolbjørn Vilnes Steinsoppveien 6 Per Morten Rogstad Piggsoppveien 54 Jon Anders Lien Piggsoppveien 32 Hege Sneis Jensen Piggsoppveien 76 Trafikkutvalg Øystein Mangseth Kantarellveien 75 Leif W Larsen Steinsoppveien 13 Lennart Linnbar Røyksoppstien 5 Richard Harris Røyksoppstien 12 Av borettslagets 6 styremedlemmer er ingen kvinner. Borettslaget ønsker en jevnere representasjon av begge kjønn og oppfordrer derfor kvinner til å delta i styret eller utvalgene.

4 Side 4 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr , ligger i Lørenskog kommune og har adresse: Kantarellveien 44 56, 47 49, Piggsoppveien 30 34, 38 48, 52 60, 64 84, 31 35, 41 47, Røyksoppveien 2 18, 20 38, 5 17, Steinsoppveien 2 26, Borettslaget består av 120 andelsleiligheter, fordelt på 36 eneboliger og 84 rekkehus. Tomta, som ble kjøpt i 1989, har gårdsnr. 99, bruksnr. 535/536 og er på ca m 2. I tillegg kommer forretningstomta på ca m 2 (gårdsnr. 99 og bruksnr. 648) som eies sammen med Vallerudåsen Borettslag. Første innflytting skjedde i Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Det drives ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte. Styret Styret har ikke eget kontor, men ønsker man å komme i kontakt med styret, kan man legge en skriftlig henvendelse i postkassen til et av styrets medlemmer. Du kan også sende e-post til For øvrig vises til borettslagets internettsider Parkering Alle i Piggsoppveien har carport. De resterende har garasjeplass i felles garasjeanlegg. Borettslaget har ledige parkeringsplasser som fordeles etter behov. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med trafikkutvalget. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. For mer informasjon, gå inn på eller ta kontakt med Gets kundetjeneste på telefon Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

5 Side 5 Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio som omfatter rabatt på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi ditt OBOS-medlemsnummer. For mer informasjon, gå inn på eller ta kontakt med kundeservice hos Telio på telefon Individuell nedbetaling av fellesgjeld Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir i utgangspunktet andelseier mulighet til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Borettslaget har imidlertid inngått fastrenteavtale (2,7 %) med Husbanken og det vil derfor ikke være mulig å innbetale på fellesgjelden før avtalen utløper juli Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Rehabilitering og større vedlikehold 1996 Beising av utvendige fasader Oppgradering av lekeplassene Asfaltering, ny styrebrakke, oppgradert beising Oppgradert styrebrakke, beising av husene, installert elektriske garasjeporter, belysning på forretningstomta Full beising av alle hus, rømningsveier i fellesgarasjen Beising av resterende hus og garasjer Takstiger, nytt kabel-tv anlegg, totalrenovert grøntområde sør for stort garasjehus, nye pipebeslag Fullført montering av heldekkende pipebeslag på alle boliger. 2006/07/08 Utskifting av ventilasjonsanlegg Styret fornyet alle brannslukkere og brannvarslere i alle boliger Delvis skifte av kledning, vinduer og terrassedører. Delvis beising av utvendige fasader og garasjeanlegg. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Styret byttet ut gammelt utstyr vinteren Husk å skifte batteri i røykvarsler minst én gang pr. år og kontroller at varsleren fungerer (helst med røyk). Pulverapparat bør vendes én gang pr. år (helst utendørs) slik at pulveret ikke klumper seg og apparatet mister effekt.

6 Side 6 HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res med virkning fra Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Viktige lover i denne sammenheng er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. I vårt borettslag er følgende gjort: delvis kontroll av elektrisk anlegg i leilighetene (1999) anskaffet HMS-håndbok for boligselskaper (2000) oppgradert lekeplassene iht de nye lekeplassforskriftene (2000) delvis kontrollert og oppgradert el-anlegget på utomhusområdet (2001) montert rømningsdører og brannslokningsapparater i fellesgarasjene (2002) videre kontroll av elektrisk anlegg i noen av leilighetene (2002) oppgradert feievesenets adkomst til piper til alle hus, jf. forskrifter (2004) kontroll av lekeplassene (2006) utskifting av ventilasjonsanlegg i alle boenheter (2007/08) utdeling av 1 stk brannslukningsapparat og røykvarsler til hver boenhet (2009/10) Bruksoverlating (framleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseier utarbeide en energiattest for sin bolig.

7 Side 7 3. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, samt bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. For ytterligere informasjon, se OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr og ved øvrige skader er den på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Generalforsamlingen vedtok at andelseier og borettslaget deler egenandelen med 50 % hver, i de tilfeller der skaden overstiger kr 6 000,- (dvs. tilsvarende egenandelen). Innboforsikring Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer kan det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. 4. FORKJØPSRETT Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS og for hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon

8 Side 8 5. STYRETS ARBEID Styret har i perioden avholdt 10 ordinære styremøter og 1 møte med styret, utvalg og valgkomite. Det har også vært avholdt et beboermøte. Styret har som mål at det skal være lavest mulig husleie i forhold til vedlikeholdsbehovet, men dette må også veies opp mot hva som må gjøres for at boligmassen ikke skal forringes over tid. Det er fortsatt litt arbeider igjen når det gjelder utskifting av terassedører og vinduer. Dette har gått litt tregere enn det vi hadde forventet på grunn av leveranseproblemer, men i skrivende stund er snekkerne i full gang igjen. Det vil bli foretatt en befaring av boligmassen på vårparten for å se om det er boliger som ikke har fulgt opp og beiset nye vegger etc. eller om boliger trenger ytterligere beising/vedlikehold og vi ser også konkret på utvendig kledning i den forbindelse. Styret mener det er veldig viktig at alle boligene blir fulgt opp og utbedret så fort som mulig der det er behov for det slik at skader og liknende ikke går for langt og utbedringen blir unødvendig dyr. Vedlikehold av boligmassen har vært, og kommer til å fortsette å være, en viktig sak for styret i borettslaget. Det har også tradisjonen tro vært avholdt 2 dugnader i borettslaget gjennom foregående år, en på våren og en på høsten. Hovedfokuset på dugnadene i 2011 var å få gjort noe med beising av garasjer + å få tynnet ut litt vegetasjon i borettslaget. Dette gjelder både busker og trær. Det har vært en del kommunikasjon i denne forbindelse med naboer, og vi er veldig fornøyd med resultatet og også innsatsen til beboerne. For å holde kostnadene nede har vi bedt beboerne å holde sine nærområder ved like når det gjelder gressklipping o.l. Vi har et firma som utfører gartnertjenester, men det er kun på fellesområder. I samarbeid med trafikkutvalget har vi prøvd å få orden på trafikk/parkering i borettslaget. Her har trafikkutvalget gjort en god jobb. Vi har dessverre vært nødt til å ha et selskap som overvåker parkering og som også i tilfeller må bøtelegge, dette er noe vi i fremtiden håper at vi kan klare oss uten. Det har blitt laget fartsdumper i borettslaget, både faste og flyttbare. De faste fartsdumpene har fungert bra, det har ikke de flyttbare. Disse er tatt bort og vil senere bli erstattet av faste fartsdumper. Styret har også hatt et godt samarbeid med miljøutvalget som har stilt opp og ordnet i stand til forskjellige arrangementer. Ved dugnadene stilte de opp med både mat og drikke i et variert utvalg, noe beboerne satt stor pris på. Miljøutvalget planlegger også hva som skal skje når Vallerudtoppen skal feire sitt 25 års jubileum den 25. august i år! Når det gjelder renovasjonsproblematikken i borettslaget så har den etter å ha vært bra en stund nå i det siste begynt å dale litt. Dette er synd både når det gjelder det estetiske og ikke minst i henhold til skadedyr. Her trengs det litt skjerping fra de som fortsatt setter sitt søppel utenfor containerne.

9 Side 9 Vi har også en egen glass/metallembalasje container som er flittig i bruk. Styret ser nå aktivt på andre og bedre løsninger for renovasjon i borettslaget, vi håper at vi kan presentere konkrete planer på generalforsamlingen. Det har også vært en oppgradering av trappen som går mellom Kantarellveien og Steinsoppveien. Den er nå satt i stand og vi håper at den bir flittig brukt og holdt vedlike av de som er brukerne av denne trappen. Vi ser også på en løsning når det gjelder hva vi skal gjøre med stien som går mellom Piggsoppveien og Haukeveien ( Piggsoppstien ), et sted som blir mye trafikert av både barn og voksne på vei til/fra skole og jobb. Her vil vi prøve å få til en kommunikasjon med Lørenskog kommune og de nærmeste naboene. Styret vil oppfordre alle beboere til å ta aktiv del i borettslaget både når det gjelder å holde det fint og i orden, men også bidra med/komme med forslag til forbedringer der det trengs. 6. TRAFIKKUTVALGET Trafikkutvalget har i 2011 hatt 2 primæroppgaver som har vært å få kartlagt alle ekstraplasser på parkeringsområdet og være med på prosessen med å anskaffe fartsdumper. Jobben med å kartlegge alle ekstra parkeringsplasser har vært ganske omfattende men er nå så og si ferdig, det er kun noen få plasser som ikke er kartlagt pga litt vanskeligheter med å få tak i folk. Når det gjelder fartsdumper så ble de montert etter en befaring av trafikkutvalg og representanter fra styret. De asfalterte dumpene har fungert over all forventning. Når det gjelder de flyttbare dumpene så ble de fjernet litt for sent når vinteren satte inn og noen av dem ble dessverre ødelagt. Trafikkutvalget har avholdt 4 møter i løpet av året og består for tiden av 3 medlemmer, Lennart Linnbar, Leif W. Larsen og Øystein Mangseth. Trafikkutvalget v/ leder Øystein Mangseth

10 Side MILJØUTVALGET Miljøutvalget har fra Mai 2011 bestått av flg. personer: Per Morten Rogstad Jon Anders Lien Kolbjørn Vilnes Mark Gaughan Hege Sneis Vi har i 2011 gjennomført og eller bidratt på følgende arrangementer, og hatt 1-2 planleggingsmøter i forkant av disse. St.Hans feiring Høstdugnad Beboermøte Julegrantenning St.Hansfeiringen gikk vel OK, men kunne vært bedre besøkt. Usikkerheten rundt været må ta mye av skylden selv om det ble bra vær på dagen. De som var der koste seg. Høstdugnaden ble en suksess hvor vi i miljøutvalget sto for servering til ivrige dugnadsdeltakere. Godt oppmøte og god jobbing ble belønnet med kaffe, kjeks, pølser og brus. Samt årets nyvinning, Hamburgere som ble veldig godt tatt i mot. Dette følges opp ved neste dugnad. På høstens beboermøte vartet vi opp med kaffe og noe å bite i, samt at vi informerte litt om våre planer for resten av året og Vi informerte bl.a om julegrantenning og 25 års jubilemsfest i Julegrantenninga var som vanlig et fellesarrangement med Vallerudåsen Brl. Samt at vi også inviterte med oss Piggsoppveien sameie. Selv om det ikke vinterstemning så var det veldig godt oppmøte ca 80 betalende. Det ble servert gløgg og pepperkaker, vi gikk rundt juletreet og nissen med slede og godteposer. De som ville kunne bli med en runde i sleden hans etterpå. Planene for 2012 er å bidra og gjennomføre de samme arrangementene pluss 25 års jubileumsfesten som er planlagt til 25. august. For Miljøutvalget i Per Morten Rogstad

11 Side ÅRSREGNSKAPET 2011 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr mot budsjettert kr Andre inntekter består i hovedsak av salg portåpnere (3 stk.) og viderefakturering Vallerudåsen Borettslag for utlegg gartnertjenester fellestomta. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr mot budsjettert kr Hovedårsaken til avviket ligger i posten Drift og vedlikehold og skyldes mer vedlikehold av vegger, terrassedører og vinduer enn antatt. Styret valgte i 2011 å forsere en del utskifting, da det ville være bortkastet å beise ødelagt panel. I tillegg er det mange flere enn antatt som har beiset. Posten Kabel-/TV-anlegg viser også et avvik og skyldes omlegging av faktureringsrutiner hos Get. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til annen egenkapital. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) Pga. fastrente-avtale med Husbanken har det ikke vært mulig å innbetale ekstraordinært på IN-ordningen. Disponible midler Borettslagets disponible midler er i løpet av 2011 redusert med kr og utgjør kr pr

12 Side BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen har styret utarbeidet budsjett for Budsjettet fremgår av resultatregnskapet (kolonnen til høyre) og det forventes et overskudd (før avdrag) i I posten drift og vedlikehold er det budsjettert med midler til fortsatt vedlikehold av vegger, utskifting av vinduer/terrassedører. Kommunale avgifter Kommunestyret i Lørenskog har vedtatt at årsgebyr renovasjon, feie- og tilsyn, vann og avløp (kloakk) beholdes uendret. Se (bolig og eiendom) for ytterligere informasjon. Forsikring Forsikringspremien fastsettes individuelt av forsikringsselskapene på bakgrunn av borettslagets skadehistorikk. I tillegg justeres for byggekostnadsindeksen (som økte med 6,9 % i 2011). Hva premien blir for 2012 er ikke kjent, da terminforfall er Det er i budsjettet tatt høyde for en økning på ca. 10 %. Lån og innskuddsrente (pr ) Borettslaget har per annuitetslån i Husbanken med halvårlige terminforfall til fastrente 2,7 % (til juni 2013). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt I tillegg har borettslaget serielån i OBOS med månedlige terminforfall til flytende rente 4,35 %. Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret og medlemskontingent Forretningsførerhonoraret økes med 3 % gjeldende for Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Det er ikke budsjettert med låneopptak eller økning av felleskostnadene i Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til posten Drift og vedlikehold og styret vil fortløpende vurdere felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Stein Helstrøm /s/ Christen Tischbein /s/ Geir Bergersen /s/ Knut Helge Drivenes /s/ Geir Johnny Haugen /s/ Erlend Husby /s/

13 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

14 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 Side 15 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Elvesiden Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. april

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

594 1 Øvre Adamstuen Borettslag

594 1 Øvre Adamstuen Borettslag 594 1 Øvre Adamstuen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Åsgården Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer