SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli

2 Jan Solberg, InnoMed/Medinnova Einar Husebye, Sykehuset Buskerud HF Juli 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: , Telefaks: , 2

3 Innholdsfortegnelse Konklusjon Problemstilling Målsetting Organisering av arbeidet Delaktiviteter Resultater Forslag til løsning Resultatet fra Delaktivitetene Behov og marked Nasjonal forankring Konseptutvikling Identifisering og valg av industripartner Etablere avtaleverk mellom Sykehuset Buskerud HF og Industripartner OFU søknad Rapportering Konklusjon Vedlegg 1 (samlet prosjektregnskap)

4 Konklusjon Det er mulig å redusere ikke møtt prosenten ved helseinstitusjoner gjennom å endre rutinene for tildelig av timer. Et helt sentralt element er ansvarliggjøring av pasienten. Et annet viktig element er at helseinstitusjonen må kommunisere med pasienten i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om hvordan man skal gå frem for å få en time som passer både for pasient og helseinstitusjon hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en slik time hva som skjer dersom man ikke møter opp til den avtalte timen Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud HF (SBHF) har hatt ansvaret for å utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer, og implementere konseptet gjennom å utvikle og ta i bruk en IT-prototype løsning ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF. IT bedriften Prediktor har fått lisens på dette konseptet og denne IT løsningen. De vil industrialisere løsningen og tilby den til helseinstitusjoner. En hovedutfordring ved IT løsningen er å utvikle grensesnittet mot eksisterende systemer for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. 1. Problemstilling En av utfordringene sykehus står overfor er hvordan man skal begrense tap av poliklinisk aktivitet ved manglende oppmøte til utgitt time. Problemet er velkjent, og mange tiltak har vært prøvet. De senere år har forsøk med SMS varsling vært gjennomført, men det er uklart hvorvidt det har dokumentert effekt. Kommersielle system for SMS varsling er tilgjengelig 1. Årsakene til at pasienter ikke kommer til time er sammensatt: 1. Akutt sykdom; alt fra forbigående infeksjoner til alvorlig sykdom 2. Andre vesentlige hendelser i pasientens liv og/eller hverdag, som kommer i konflikt med avtalt time. 3. For lav prioritering av avtalte timer; serviceholdning 4. Helsemessige og /eller psykiske årsaker til at tilbakemelding ikke gis a. Alt fra legeskrekk til mental lidelse eller mental svikt b. Sviktende fysisk helse 5. Byttet adresse, feil adresse, ikke tilsted (bortreist) Årsakene 1, 2 og 3 gir "ikke møtt" problematikk med tap av time når pasient eller pårørende ikke gir beskjed, eller gir beskjed så kort tid før undersøkelsen at ny pasient ikke lar seg innkalle mens årsakene 4 og 5 gir "ikke møtt" problematikk uansett. Vi kjenner ikke i detalj alle årsakene til ikke møtt. Undersøkelser og erfaringer bl.a. fra forundersøkelsen ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF har vist at kravene til medbestemmelse i valg av timetidspunkt øker, blant yngre og middelaldrende pasienter. 1 Se for eksempel: LINK Mobility AS, 4

5 Det er forstålig at andre viktige hendelser, både helsemessige og på andre områder, kan konkurrere med avtalt time. Erfaringene viser at pasientens motivasjon for å møte til avtalt time, har avgjørende betydning. Den tradisjonelle timeutgivelse i sykehus er en ren enveisprosess. Sykehuset gir ut første og beste time til neste pasient på en prioritert liste. Pasienten ventes å være så motivert, at timen vil bli benyttet. Det kan se ut til at denne forutsetningen er ved å rokkes. Problemstillinger knyttet til pasient fremmøte har vært drøftet i en rekke publikasjoner 2. Norsk helsevesen er også i en utvikling mot et mer åpent helsevesen der pasientene for eksempel skal kunne bestille time, få svar på spørsmål, lese epikrise og laboratoriesvar via enkel oppkobling på internett Målsetting Målsettingene for dette InnoMed Forprosjektet var: a. verifisere behov og marked for produktet b. bygge relasjoner mot sentrale beslutningstakere for innføring av denne type løsning c. utrede forretningskonseptet d. identifisere og velge en samarbeidspartner med tanke på å videreutvikle løsningen i et OFU samarbeid Det overordnede målet var å utvikle en programvare som kunne gi en effektiviseringsgevinst for sykehuset og samtidig gi økt pasienttilfredshet. 3. Organisering av arbeidet Arbeidet har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Sykehuset Buskerud HF, ved klinikksjef Einar Husebye og InnoMed/Medinnova. Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF, Medisinsk klinikk v/ klinikksjef Einar Husebye InnoMed v/ Medinnova, Christoffer Ellingsen, fra Jan Solberg Prosjektgruppe: Sykehuset Buskerud: Klinikksjef Einar Husebye, sykepleier Illa Gustavson og sekretær Sultan InnoMed Christoffer Ellingsen og Jan Solberg 2 Se bl.a.: Kravspesifikasjon for nasjonale databaser i nasjonal timereservasjon hos spesialisthelsetjenesten. KITH / H-Dir Timereservasjonsprosjektet / Master i kommunikasjonsteknologi, NTNU, Solveig Midtbust, Februar 2007: En offentlig helsesektor uten ventetid. Drøm eller fremtidig virkelighet? / Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth, Nor. Tannlegeforen. Tid 2000; 10: Ikke møtt til avtalt time et problem? 3 Tegnologirådets rapport Pasient 2.0 fra 2010 og åpningen av den

6 Einar Husebye ved SBHF har i hele perioden vært en engasjert og samarbeidsvillig oppfinner og samarbeidspartner. Forstudien ble gjennomført på Gastroenterologisk avdeling SBHF vinteren Einar Husebye innleverte sin Melding om oppfinnelse til Medinnova Det ble søkt InnoMed om Forprosjektmidler. Søknaden ble Kvalifisert av Styringsgruppen på møtet den 21. september 2007 Søknaden ble derfor videresendt Helse direktoratet (H-Dir) og Innovasjon Norge (IN) Det ble gitt tilsagn om bevilgning fra H-Dir på kr til delfinansiering av forprosjektet konseptutvikling Vel møtt til poliklinikken. Tilsagnet ble gitt den Det ble gitt tilsagn om bevilgning fra IN på kr til delfinansiering av forprosjektet konseptutvikling Vel møtt til poliklinikken. Tilsagnet ble gitt den Prosjektet ble gjennomført i perioden innenfor den avtalte økonomiske rammen på kr Delaktiviteter Arbeidet ble planlagt gjennomført ved følgende 7 delaktiviteter: 1. Behov og marked Norsk, nordisk og internasjonalt. Verifisere behov. Hva finnes av løsninger i dag? 2. Nasjonal forankring Relasjonsbygging HF, RHF, SH-Dir, Nasjonal IKT, Norsk helsenett. Identifisere andre sykehus enn SBHF som vil delta i utvikling/test av produktet. Hva skal til for at det blir en nasjonal løsning? 3. Konseptutvikling Utrede forretningskonseptet. Vurdere eierskap, betalingsmekanismer og drift. Lage en strategi for hva man ønsker å få ut av samarbeidet, og underbygge argumentasjonen for hvorfor det vil være et gunstig forretningsområde for en industripartner. 4. Identifisering og valg av industripartner Gjennomføre sonderingsmøter med et utvalg bedrifter, og etablere avtale med den beste. 5. Etablere avtaleverk mellom SBHF og industriaktør Etablere avtaler internt på SBHF og mot eksterne aktører 6. OFU søknad Bidra til utformingen av en god OFU søknad. 7. Rapportering Utarbeide en sluttrapport fra prosjektet. 6

7 4. Resultater Erfaringene fra bl.a. forstudien viser, som nevnt, at pasientens motivasjon for å møte til avtalt time, har avgjørende betydning. Pasienter som venter på en planlagt behandling som han/hun vet vil fjerne en kjent plagsom lidelse eller alvorlig sykdom, vil vise et oppmøte anslått over %, av og til opp mot 100 %. Pasienter som er henvist til en undersøkelse av sin primærlege vil ikke alltid oppleve undersøkelsen som like betydningsfull. Dette kan dels skyldes at de ikke vet nok om undersøkelsen og om den vil få noen betydning i deres tilfelle. I slike tilfeller vil oppmøte være lavere, avhengig av årsaker som nevnt over. Oppmøte kan variere fra %. Når engstelse for en undersøkelse foreligger, enten pga frykt for resultatet eller for ubehag knyttet til undersøkelsen vil oppmøtet tendere til å ligge lavere enn ellers. Disse betraktningene styrkes av erfaringene fra screeningsundersøkelser, der frammøte varierer fra 45 % opp til %. Vanligvis ligger tallene på %. Her må manglende betydning for egen helse anta og være forklaringen. Tall fra poliklinikkene ved Medisinsk klinikk SBHF viser et "ikke møtt problem som varierer fra 1 2 % og opp til ca 20 %. Tall fra gastroenterologisk laboratorium ligger på ca 10 % mens tilsvarende tall fra kirurgisk poliklinikk ligger på ca 5 %. Her er både ubehag ved undersøkelse og opplevd betydning sannsynligvis medvirkende faktorer. Den lave andelen "ikke møtt" ved enkelte poliklinikker, tyder på at: a. forbigående sykdom b. vesentlige hendelse i pasientens liv, som kommer i veien for å møte opp, og c. feil i postgang med mer samlet sett har relativt begrenset betydning. På denne bakgrunn er det rimelig å anta at pasientens opplevelse av betydning for egen helse er en avgjørende enkeltfaktor. Når denne er sterk har vi erfaring med at "ikke møtt" problemet er lite. Et godt eksempel i denne sammenheng er time ved onkologisk poliklinikk for kurative cytostatisk behandling for kreftsykdom, eller time til kirurgisk behandling (evt. innleggelse) for kurativ behandling av kreft. Her er oppmøtet så godt som 100 %. Det ligger i sakens natur at mange undersøkelser som gjennomføres som ledd i medisinsk sett indiserte utredninger, også med rett til helsehjelp, av pasientene ikke oppleves like viktige som eksemplene over med aktiv kurativ kreftbehandling. Det er derfor rimelig å anta at potensialet for bedre oppmøte ligger nettopp ved undersøkelser som pasientene selv ikke opplever som så viktige. For å redusere ikke møtt prosenten må man utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. Det nye konseptet må ta hensyn til forholdene nevnt over for å lykkes. Når balansepunktet mellom opplevd betydning og konkurrerende hensyn går i favør av konkurrerende hensyn oppstar "ikke møtt" problemet. 7

8 Siden det er pasienten selv som foretar denne avveiningen er det sannsynlig at pasienten må involveres i prosessen med å bestemme tidspunkt for konsultasjon (time). I den foreslåtte modell presenteres derfor en metode med integrert timebestilling. En slik modell vil kreve en aktiv handling fra pasienten (involvering), som kan sees på som rimelig når det dreier seg om helsetilbud det er ventetid på, og spesielt når det er pasienter med rett til helsehjelp som også venter på time. Siden det er slik at stort sett 90 % kommer til avtalt time, er det viktig at denne aktive handlingen i seg selv ikke genererer andre problemer, større enn de man skal løse. Det kan i utgangspunktet være rimelig å rette innsatsen mot poliklinikker der ikke møtt problemet utgjør 5 % eller mer av alle utgitte timer. 5. Forslag til løsning Basert på de forutsetningene som er skissert innledningsvis beskrives her i korte trekk metodekonseptet: Pasienter tildeles en opsjon på time innen en gitt tidsperiode, bestemt av lege som har vurdert henvisning (prioritet og hastegrad) og av poliklinikkens kapasitet Samtidig legges en time inn i "ledig time" banken (database) Pasienten melder tilbake til sykehuset innen en gitt frist: o som bekreftelse på at han/hun ønsker time (time fortsatt er aktuelt) og o for å velge den av de tilgjenglige timer som passer best (ivaretar pasientautonomi og medbestemmelse) Gjennom å sørge for at det alltid er et fast antall timer tilgjengelig, utover det antall pasienter som har fått tilbud om å velge tidspunkt, vil alle ha valgfrihet. Graden av valgfrihet kan tilpasses etter behov og ønske. Det kan justeres i et fleksibelt system Ved å sørge for at timer fordeles fortløpende, beholder poliklinikkene full handlefrihet i forhold til øvrige tilgjengelige timer, for undersøkelser på ø. hjelps indikasjon, eller på halv øyeblikkelig hjelp indikasjon. Ikke benyttede timer skal falle tilbake til direkte disposisjon i tide. Dette gjelder både inneliggende pasienter og pasienter primærleger henvender seg direkte om, pga spesielle funn eller hastegrad Endelig brev om time sendes når pasienten har valgt time selv Ved denne framgangsmåten vil pasientene få tilbud om time iht forskrift. Når det foreligger forhold som er til hinder for at pasienten gir tilbakemelding i tide (sikker "ikke møtt" situasjon), vil sykehuset fange dette opp ved manglende tilbakemelding innen frist. Sykehuset kan da benytte timen til en annen pasient i tide, og forhindrer "ikke møtt" situasjonen i å oppstå. Pasienter som gir beskjed om "ting som er kommet i veien" innen frist, kan få annen time på et senere tidspunkt (selvvalgt forsinkelse). Når tilbakemelding ikke gis, kan beskjed sendes til henvisende lege som følger dette videre. Dette vil, i henhold til forutsetningene gitt over, omfatte de fleste "ikke møtt" situasjoner når omfanget ikke møtt er 5 % eller høyere. 8

9 Det er en forutsetning at pasienten møter en service innstilt person, som kjenner til konsultasjonens innhold, dersom pasienten velger å kontakte sykehuset via telefon. Denne personen bør også kunne svare på enkle medisinske spørsmål eller ha mulighet til å sette over til en annen som kan gjøre det. En annen forutsetning er at alle brev fra sykehuset til pasienten er utformet i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om, hvordan man skal gå frem for å få en time som passer og hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en time. Da forprosjektet ble gjennomført håndterte SBHF hevnisninger i IMX Classic (IMXC) og SBHF hadde utviklet en prototype programvare som de benyttet på utvalgte poliklinikker ved Medisinsk Klinikk. En sekretær og en sykepleier fikk opplæring til å håndtere IT-systemet og tok imot alle henvendelsene fra pasientene om timebestilling. De besvarte også enkle medisinske spørsmål. Alle brevmaler ble språkvasket for å få et tydelig og imøtekommende språk. Dette bidro i sum til en vesentlig reduksjon av ikke møtt prosenten ved de aktuelle poliklinikkene. Utfordringen var så å finne en industripartner som var interessert i å utvikle denne prototypen til en industriell IT løsning, og videreutvikle, markedsføre, selge og drifte løsningen for norske og utenlandske sykehus/helseinstitusjoner. Den industrialiserte løsningen må kunne integreres med systemene som finnes på sykehusene i dag (DIPS, Doculive, osv). 6. Resultatet fra Delaktivitetene 6.1 Behov og marked Norsk, nordisk og internasjonalt. Verifisere behov. Hva finnes av løsninger i dag? Gjennom nettverket til InnoMed og til deltagerne i prosjektgruppen var det lett å verifisere behovet for å få redusert ikke møtt prosenten ved norske sykehus. Erfaringene ved SBHF viste seg å være representative og gi et godt bilde av situasjonen ved norske sykehus. Når det gjelder det internasjonale bildet går det et skille på hvordan helsevesenet er finansiert: Der helsevesenet er direkte finansiert av pasientene (privat helsevesen), er det vanlig at helsevesenet fakturerer for timer som ikke blir avbestilt innen en gitt frist. Dette bidrar selvfølgelig til å redusere ikke møtt prosenten. Der helsevesenet er offentlig finansiert (offentlig helsevesen) og det i utgangspunktet ikke har noen konsekvenser at pasienten ikke møter opp, er bildet tilsvarende det vi har i Norge. Det betyr at markedet for en IT-løsning som kan redusere ikke møtt er stort i Norge: Alle norske sykehus! 9

10 Det betyr også at det er et betydelig internasjonalt marked i Sverige, Danmark osv, land med offentlig helsevesen som i Norge. En hovedutfordring for en slik IT-løsning er at den må kunne samvirke med sykehusets allerede eksisterende IT system for håndtering av henvisninger, for å unngå at det blir for mye dobbelt arbeid. Alternativt må industriaktøren i hvert enkelt tilfelle påta seg oppgaven med å integrere løsningen mot det som allerede finnes på det enkelte sykehus. I sykehus Norge er det de store IT systemene DIPS og Doculive som dominerer. Det finnes en rekke booking systemer på markedet. Noen av disse er skreddersydd for helsevesenet og både Siemens (Doculive) og DIPS leverer booking moduler til sine store IT systemer 4. Vel møtt konseptet, som er utviklet ved SBHF, er mer enn et booking system. Det begynner tidligere og slutter senere. Vel møtt konseptet baserer seg på tjeneste innovasjons tankegang. Konseptet favner saksgangen fra pasientens første kontakt med helsevesenet (for eks primærlegen) og til pasienten har møtt frem til avtalt time. Prosjektgruppen mener derfor at dette konseptet er bedre enn tradisjonelle booking systemer. Det er likevel ikke til å komme forbi at Simens (Doculive) og DIPS er på mange måter er premissleverandører for det norske helsevesenet. Det har vist seg å være svært krevende å introdusere en frittstående Vel møtt IT modul som skal kommunisere med Doculive eller DIPS gjennom et grensesnitt. Det kan se ut som om det oppleves tryggere for helseforetakene å kjøpe en booking modul til Doculive eller DIPS enn å kjøpe en frittstående Vel møtt modul Nasjonal forankring Relasjonsbygging HF, RHF, SH-Dir, Nasjonal IKT, Norsk helsenett. Identifisere andre sykehus enn SBHF som vil delta i utvikling/test av produktet. Hva skal til for at det blir en nasjonal løsning? Prosjektgruppen hadde tett og god kontakt med SBHF og Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har en helt klar holdning på at det ikke er en primær oppgave for helseforetakene å utvikle, markedsføre, selge og drifte nye IT løsninger. Helse Sør-Øst er opptatt av at prototyper med er kommersielt potensial skal bli lisensiert ut til en industriaktør som deretter kan tilby programvaren til norsk og internasjonalt helsevesen. Mange sykehus har, som nevnt behov for å redusere ikke møtt prosenten. Strategien for å utvikle dette til en nasjonal løsning ble derfor å utlisensiere prototypen til en industriaktør med sterke bånd til norsk helsevesen og la industriaktøren løse grensesnitt utfordringen (å tilpasse programvaren mot eksisterende løsninger). Industriaktøren skulle videreutvikle, markedsføre, selge og drifte løsningen for norske og utenlandske sykehus/helseinstitusjoner. 4 Doculive UltraGenda og DIPS Online timebestilling (utviklet med Volvat som pilot). 5 Den 10. mai 2011 innførte de tre Veste Viken-sykehusene Kongsberg sykehus, Sykehuset Buskerud og Ringerike Sykehus nytt elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. 10

11 6.3 Konseptutvikling Utrede forretningskonseptet. Vurdere eierskap, betalingsmekanismer og drift. Lage en strategi for hva man ønsker å få ut av samarbeidet, og underbygge argumentasjonen for hvorfor det vil være et gunstig forretningsområde for en industripartner. Målsettingen med Forprosjektet var å få til et OFU prosjekt med en industripartner. Det ble etter hvert klart at prototypen på SBHF var kommet så langt at produktet/teknologien kanskje var klar for industrialisering og at denne industrialiseringen ikke ville være så krevende at det var nødvendig å gjennomføre en OFU. Strategien ble derfor endret til: Enten et OFU prosjekt eller Direkte til en lisensavtale. En lisensavtale kunne ha følgende elementer: 1. Bedriften kunne få (eksklusive world wide ) rettigheter til å videreutvikle, markedsføre, selge og drifte Teknologien 2. Bedriften kunne få rettighetene til å publisere resultatene fra Medisinsk poliklinisk senter ved SBHF, sammen med oppfinner, for å benytte dette som referanse materiale 3. Medisinsk poliklinisk senter ved SBHF skulle ha gratis lisens til siste versjon av programvaren og være pilot for videreutvikling av programvaren 4. Bedriften skulle betale royalty av alle inntekter som kom fra rettighetene gitt i lisensavtalen. Royalty skulle være en definert prosent av inntektene. Royalty satsene kunne godt være trinnvis. For eksempel a % opp til NOK x mill, deretter y % til de neste NOK z mill. Det kommersielle potensialet for Industriaktøren ville være a. å selge brukerlisenser til sykehusene og b. å selge implementeringsjobben ved det enkelte sykehus Brukerlisensene kunne prises ut fra hvor mange timer som ble tildelt gjennom systemet og hvor mye sykehuset kunne forvente å spare gjennom reduksjon av ikke møtt. Her ville det være naturlig å lage noen prisnivåer for antall tildelte timer og erfaringstall på mulig reduksjon av ikke møtt ved de aktuelle enhetene. Implementeringsjobben vil normalt bli priset på timebasis. Her kunne det også ligge opplæring av ansatte. 11

12 6.4 Identifisering og valg av industripartner Gjennomføre sonderingsmøter med et utvalg bedrifter, og etablere avtale med den beste. Konseptet og programvaren ble presentert for en rekke industripartnere som: Well Diagnostics (senere DIPS) Imatis Prokom Visma Unique TietoEnator Hospital IT Både OFU prosjekt og lisens ble diskutert. Alle viste stor interesse for konseptet og programvaren men ingen av disse ville inngå noen forpliktende avtale. Begrunnelsene varierte: Bedriften ikke hadde kapasitet, markedet var for lite, produktet passet ikke inn i produktportefølgen osv. Konseptet og programvaren ble så presentert for Prediktor på et møte hos SBHF den 17. Mars Prediktor ble svært interessert. 6.5 Etablere avtaleverk mellom Sykehuset Buskerud HF og Industripartner Etablere avtaler internt på SBHF og mot eksterne aktører. I løpet av en serie møter med Prediktor ble følgende avklart: Detaljene i løsningen ble presentert, under konfidensialitet Markedet ble analysert Forretningsmodell og betalingsmekanismer ble diskutert Prediktor ønsket ikke å gå inn på en OFU kontrakt. De ville gå rett på en lisensavtale Det ble fremforhandlet en lisensavtale mellom Prediktor og Medinnova (på vegne av SBHF). Avtalen ble signert den 30. November OFU søknad Bidra til utformingen av en god OFU søknad. Denne aktiviteten falt bort. 6.7 Rapportering Utarbeide en sluttrapport fra prosjektet. Det ble utarbeidet en kort sluttrapport fra prosjektet den 24. Mars 2010 og en mer utfyllende Sluttrapport (denne) den 21. Juli

13 7. Konklusjon Det er mulig å redusere ikke møtt prosenten ved helseinstitusjoner gjennom å endre rutinene for tildelig av timer. Et helt sentralt element er ansvarliggjøring av pasienten. Et annet viktig element er at helseinstitusjonen må kommunisere med pasienten i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om hvordan man skal gå frem for å få en time som passer både for pasient og helseinstitusjon hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en slik time hva som skjer dersom man ikke møter opp til den avtalte timen. Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud HF (SBHF) har hatt ansvaret for å utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer, og implementere konseptet gjennom å utvikle og ta i bruk en IT-prototype løsning ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF. IT bedriften Prediktor har fått lisens på dette konseptet og denne IT løsningen. De vil industrialisere løsningen og tilby den til helseinstitusjoner. En hovedutfordring ved IT løsningen er å utvikle grensesnittet mot eksisterende systemer for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. Prosjektets totale økonomiske ramme på kr er forbrukt i dette prosjektarbeidet. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats fra SBHF. Økonomien er rapportert på rapporteringsskjema fra IN, og følger vedlagt denne sluttrapporten. 13

14 Vedlegg 1 (samlet prosjektregnskap) 14

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/christoffer Ellingsen, Medinnova AS, Rikshospitalet 0027

Detaljer

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Elisabeth Strugstad Levanger 24.03.13.

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 100 % epikriser innen 7 dager: Hvordan skal vi oppnå det? Hva er en epikrise? Like viktig

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal 22. desember 2010 RAPPORT - Forstudie Prosjekttittel: Pasientforståelig sykehusjournal Prosjektområde: IKT Dato: 22.12.2010 Utarbeidet av: Karl Øyri,

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Astrid Brevik Svarlien Annebeth Askevold www.kith.no Forprosjekt Elektronisk Helsekort for Gravide EHG Oppdrag fra Helsedirektoratet i

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Marjolein M. Iversen 16. november 2012 Diabetes Forskningskonferanse Clin.Trial.gov: NCT01710774 Prosjektet har så langt fått

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss?

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? 1. Del med hverandre en suksesshistorie fra hvert HF, en ting som dere har greid å få til. o Veileder for håndtering av uheldige hendelser. o Laget

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak. Jan E. Kristoffersen, avd. for samhandling, Ahus

Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak. Jan E. Kristoffersen, avd. for samhandling, Ahus Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak Jan E. Kristoffersen, avd. for samhandling, Ahus Målsetting: Bedre samhandling mellom henviser og helseforetak. Bedre kvalitet i henvisninger med utgangspunkt

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasient- og brukerrettighetsloven Levende juridisk instrument i sikringen av pasienters

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11 Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram Olav Klausen Haugesund 07.04.11 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet For å få en mest mulig ensartet prioritering

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

+ 12-15 mill kr per år

+ 12-15 mill kr per år Horten kommune - noen demografiske særtrekk 2013, 2020 og 2040 + 12-15 mill kr per år Kilde: St. meld nr 12 (2012) Perspektivmeldingen, H.dir og SSB Kommunedata Våre pasienter/brukere Inntegnet 281 pasienter/brukere

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Utviklingsprosjekt Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Eirik Eliassen kull 9 November 2010 Bakgrunn for prosjektet: Erkjennelse av at fristbrudd forekommer og må reduseres til et absolutt

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde...

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde... ljenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Omforent 18.I.01 Avklaringer - Forutsetninger... Rutiner for samhandling ved øyeblikkelig hielp... Rutiner for samhandling ved planlagte innleggelser...

Detaljer