SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli 2011 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Vel møtt Juli

2 Jan Solberg, InnoMed/Medinnova Einar Husebye, Sykehuset Buskerud HF Juli 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: , Telefaks: , 2

3 Innholdsfortegnelse Konklusjon Problemstilling Målsetting Organisering av arbeidet Delaktiviteter Resultater Forslag til løsning Resultatet fra Delaktivitetene Behov og marked Nasjonal forankring Konseptutvikling Identifisering og valg av industripartner Etablere avtaleverk mellom Sykehuset Buskerud HF og Industripartner OFU søknad Rapportering Konklusjon Vedlegg 1 (samlet prosjektregnskap)

4 Konklusjon Det er mulig å redusere ikke møtt prosenten ved helseinstitusjoner gjennom å endre rutinene for tildelig av timer. Et helt sentralt element er ansvarliggjøring av pasienten. Et annet viktig element er at helseinstitusjonen må kommunisere med pasienten i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om hvordan man skal gå frem for å få en time som passer både for pasient og helseinstitusjon hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en slik time hva som skjer dersom man ikke møter opp til den avtalte timen Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud HF (SBHF) har hatt ansvaret for å utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer, og implementere konseptet gjennom å utvikle og ta i bruk en IT-prototype løsning ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF. IT bedriften Prediktor har fått lisens på dette konseptet og denne IT løsningen. De vil industrialisere løsningen og tilby den til helseinstitusjoner. En hovedutfordring ved IT løsningen er å utvikle grensesnittet mot eksisterende systemer for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. 1. Problemstilling En av utfordringene sykehus står overfor er hvordan man skal begrense tap av poliklinisk aktivitet ved manglende oppmøte til utgitt time. Problemet er velkjent, og mange tiltak har vært prøvet. De senere år har forsøk med SMS varsling vært gjennomført, men det er uklart hvorvidt det har dokumentert effekt. Kommersielle system for SMS varsling er tilgjengelig 1. Årsakene til at pasienter ikke kommer til time er sammensatt: 1. Akutt sykdom; alt fra forbigående infeksjoner til alvorlig sykdom 2. Andre vesentlige hendelser i pasientens liv og/eller hverdag, som kommer i konflikt med avtalt time. 3. For lav prioritering av avtalte timer; serviceholdning 4. Helsemessige og /eller psykiske årsaker til at tilbakemelding ikke gis a. Alt fra legeskrekk til mental lidelse eller mental svikt b. Sviktende fysisk helse 5. Byttet adresse, feil adresse, ikke tilsted (bortreist) Årsakene 1, 2 og 3 gir "ikke møtt" problematikk med tap av time når pasient eller pårørende ikke gir beskjed, eller gir beskjed så kort tid før undersøkelsen at ny pasient ikke lar seg innkalle mens årsakene 4 og 5 gir "ikke møtt" problematikk uansett. Vi kjenner ikke i detalj alle årsakene til ikke møtt. Undersøkelser og erfaringer bl.a. fra forundersøkelsen ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF har vist at kravene til medbestemmelse i valg av timetidspunkt øker, blant yngre og middelaldrende pasienter. 1 Se for eksempel: LINK Mobility AS, 4

5 Det er forstålig at andre viktige hendelser, både helsemessige og på andre områder, kan konkurrere med avtalt time. Erfaringene viser at pasientens motivasjon for å møte til avtalt time, har avgjørende betydning. Den tradisjonelle timeutgivelse i sykehus er en ren enveisprosess. Sykehuset gir ut første og beste time til neste pasient på en prioritert liste. Pasienten ventes å være så motivert, at timen vil bli benyttet. Det kan se ut til at denne forutsetningen er ved å rokkes. Problemstillinger knyttet til pasient fremmøte har vært drøftet i en rekke publikasjoner 2. Norsk helsevesen er også i en utvikling mot et mer åpent helsevesen der pasientene for eksempel skal kunne bestille time, få svar på spørsmål, lese epikrise og laboratoriesvar via enkel oppkobling på internett Målsetting Målsettingene for dette InnoMed Forprosjektet var: a. verifisere behov og marked for produktet b. bygge relasjoner mot sentrale beslutningstakere for innføring av denne type løsning c. utrede forretningskonseptet d. identifisere og velge en samarbeidspartner med tanke på å videreutvikle løsningen i et OFU samarbeid Det overordnede målet var å utvikle en programvare som kunne gi en effektiviseringsgevinst for sykehuset og samtidig gi økt pasienttilfredshet. 3. Organisering av arbeidet Arbeidet har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Sykehuset Buskerud HF, ved klinikksjef Einar Husebye og InnoMed/Medinnova. Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF, Medisinsk klinikk v/ klinikksjef Einar Husebye InnoMed v/ Medinnova, Christoffer Ellingsen, fra Jan Solberg Prosjektgruppe: Sykehuset Buskerud: Klinikksjef Einar Husebye, sykepleier Illa Gustavson og sekretær Sultan InnoMed Christoffer Ellingsen og Jan Solberg 2 Se bl.a.: Kravspesifikasjon for nasjonale databaser i nasjonal timereservasjon hos spesialisthelsetjenesten. KITH / H-Dir Timereservasjonsprosjektet / Master i kommunikasjonsteknologi, NTNU, Solveig Midtbust, Februar 2007: En offentlig helsesektor uten ventetid. Drøm eller fremtidig virkelighet? / Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth, Nor. Tannlegeforen. Tid 2000; 10: Ikke møtt til avtalt time et problem? 3 Tegnologirådets rapport Pasient 2.0 fra 2010 og åpningen av den

6 Einar Husebye ved SBHF har i hele perioden vært en engasjert og samarbeidsvillig oppfinner og samarbeidspartner. Forstudien ble gjennomført på Gastroenterologisk avdeling SBHF vinteren Einar Husebye innleverte sin Melding om oppfinnelse til Medinnova Det ble søkt InnoMed om Forprosjektmidler. Søknaden ble Kvalifisert av Styringsgruppen på møtet den 21. september 2007 Søknaden ble derfor videresendt Helse direktoratet (H-Dir) og Innovasjon Norge (IN) Det ble gitt tilsagn om bevilgning fra H-Dir på kr til delfinansiering av forprosjektet konseptutvikling Vel møtt til poliklinikken. Tilsagnet ble gitt den Det ble gitt tilsagn om bevilgning fra IN på kr til delfinansiering av forprosjektet konseptutvikling Vel møtt til poliklinikken. Tilsagnet ble gitt den Prosjektet ble gjennomført i perioden innenfor den avtalte økonomiske rammen på kr Delaktiviteter Arbeidet ble planlagt gjennomført ved følgende 7 delaktiviteter: 1. Behov og marked Norsk, nordisk og internasjonalt. Verifisere behov. Hva finnes av løsninger i dag? 2. Nasjonal forankring Relasjonsbygging HF, RHF, SH-Dir, Nasjonal IKT, Norsk helsenett. Identifisere andre sykehus enn SBHF som vil delta i utvikling/test av produktet. Hva skal til for at det blir en nasjonal løsning? 3. Konseptutvikling Utrede forretningskonseptet. Vurdere eierskap, betalingsmekanismer og drift. Lage en strategi for hva man ønsker å få ut av samarbeidet, og underbygge argumentasjonen for hvorfor det vil være et gunstig forretningsområde for en industripartner. 4. Identifisering og valg av industripartner Gjennomføre sonderingsmøter med et utvalg bedrifter, og etablere avtale med den beste. 5. Etablere avtaleverk mellom SBHF og industriaktør Etablere avtaler internt på SBHF og mot eksterne aktører 6. OFU søknad Bidra til utformingen av en god OFU søknad. 7. Rapportering Utarbeide en sluttrapport fra prosjektet. 6

7 4. Resultater Erfaringene fra bl.a. forstudien viser, som nevnt, at pasientens motivasjon for å møte til avtalt time, har avgjørende betydning. Pasienter som venter på en planlagt behandling som han/hun vet vil fjerne en kjent plagsom lidelse eller alvorlig sykdom, vil vise et oppmøte anslått over %, av og til opp mot 100 %. Pasienter som er henvist til en undersøkelse av sin primærlege vil ikke alltid oppleve undersøkelsen som like betydningsfull. Dette kan dels skyldes at de ikke vet nok om undersøkelsen og om den vil få noen betydning i deres tilfelle. I slike tilfeller vil oppmøte være lavere, avhengig av årsaker som nevnt over. Oppmøte kan variere fra %. Når engstelse for en undersøkelse foreligger, enten pga frykt for resultatet eller for ubehag knyttet til undersøkelsen vil oppmøtet tendere til å ligge lavere enn ellers. Disse betraktningene styrkes av erfaringene fra screeningsundersøkelser, der frammøte varierer fra 45 % opp til %. Vanligvis ligger tallene på %. Her må manglende betydning for egen helse anta og være forklaringen. Tall fra poliklinikkene ved Medisinsk klinikk SBHF viser et "ikke møtt problem som varierer fra 1 2 % og opp til ca 20 %. Tall fra gastroenterologisk laboratorium ligger på ca 10 % mens tilsvarende tall fra kirurgisk poliklinikk ligger på ca 5 %. Her er både ubehag ved undersøkelse og opplevd betydning sannsynligvis medvirkende faktorer. Den lave andelen "ikke møtt" ved enkelte poliklinikker, tyder på at: a. forbigående sykdom b. vesentlige hendelse i pasientens liv, som kommer i veien for å møte opp, og c. feil i postgang med mer samlet sett har relativt begrenset betydning. På denne bakgrunn er det rimelig å anta at pasientens opplevelse av betydning for egen helse er en avgjørende enkeltfaktor. Når denne er sterk har vi erfaring med at "ikke møtt" problemet er lite. Et godt eksempel i denne sammenheng er time ved onkologisk poliklinikk for kurative cytostatisk behandling for kreftsykdom, eller time til kirurgisk behandling (evt. innleggelse) for kurativ behandling av kreft. Her er oppmøtet så godt som 100 %. Det ligger i sakens natur at mange undersøkelser som gjennomføres som ledd i medisinsk sett indiserte utredninger, også med rett til helsehjelp, av pasientene ikke oppleves like viktige som eksemplene over med aktiv kurativ kreftbehandling. Det er derfor rimelig å anta at potensialet for bedre oppmøte ligger nettopp ved undersøkelser som pasientene selv ikke opplever som så viktige. For å redusere ikke møtt prosenten må man utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. Det nye konseptet må ta hensyn til forholdene nevnt over for å lykkes. Når balansepunktet mellom opplevd betydning og konkurrerende hensyn går i favør av konkurrerende hensyn oppstar "ikke møtt" problemet. 7

8 Siden det er pasienten selv som foretar denne avveiningen er det sannsynlig at pasienten må involveres i prosessen med å bestemme tidspunkt for konsultasjon (time). I den foreslåtte modell presenteres derfor en metode med integrert timebestilling. En slik modell vil kreve en aktiv handling fra pasienten (involvering), som kan sees på som rimelig når det dreier seg om helsetilbud det er ventetid på, og spesielt når det er pasienter med rett til helsehjelp som også venter på time. Siden det er slik at stort sett 90 % kommer til avtalt time, er det viktig at denne aktive handlingen i seg selv ikke genererer andre problemer, større enn de man skal løse. Det kan i utgangspunktet være rimelig å rette innsatsen mot poliklinikker der ikke møtt problemet utgjør 5 % eller mer av alle utgitte timer. 5. Forslag til løsning Basert på de forutsetningene som er skissert innledningsvis beskrives her i korte trekk metodekonseptet: Pasienter tildeles en opsjon på time innen en gitt tidsperiode, bestemt av lege som har vurdert henvisning (prioritet og hastegrad) og av poliklinikkens kapasitet Samtidig legges en time inn i "ledig time" banken (database) Pasienten melder tilbake til sykehuset innen en gitt frist: o som bekreftelse på at han/hun ønsker time (time fortsatt er aktuelt) og o for å velge den av de tilgjenglige timer som passer best (ivaretar pasientautonomi og medbestemmelse) Gjennom å sørge for at det alltid er et fast antall timer tilgjengelig, utover det antall pasienter som har fått tilbud om å velge tidspunkt, vil alle ha valgfrihet. Graden av valgfrihet kan tilpasses etter behov og ønske. Det kan justeres i et fleksibelt system Ved å sørge for at timer fordeles fortløpende, beholder poliklinikkene full handlefrihet i forhold til øvrige tilgjengelige timer, for undersøkelser på ø. hjelps indikasjon, eller på halv øyeblikkelig hjelp indikasjon. Ikke benyttede timer skal falle tilbake til direkte disposisjon i tide. Dette gjelder både inneliggende pasienter og pasienter primærleger henvender seg direkte om, pga spesielle funn eller hastegrad Endelig brev om time sendes når pasienten har valgt time selv Ved denne framgangsmåten vil pasientene få tilbud om time iht forskrift. Når det foreligger forhold som er til hinder for at pasienten gir tilbakemelding i tide (sikker "ikke møtt" situasjon), vil sykehuset fange dette opp ved manglende tilbakemelding innen frist. Sykehuset kan da benytte timen til en annen pasient i tide, og forhindrer "ikke møtt" situasjonen i å oppstå. Pasienter som gir beskjed om "ting som er kommet i veien" innen frist, kan få annen time på et senere tidspunkt (selvvalgt forsinkelse). Når tilbakemelding ikke gis, kan beskjed sendes til henvisende lege som følger dette videre. Dette vil, i henhold til forutsetningene gitt over, omfatte de fleste "ikke møtt" situasjoner når omfanget ikke møtt er 5 % eller høyere. 8

9 Det er en forutsetning at pasienten møter en service innstilt person, som kjenner til konsultasjonens innhold, dersom pasienten velger å kontakte sykehuset via telefon. Denne personen bør også kunne svare på enkle medisinske spørsmål eller ha mulighet til å sette over til en annen som kan gjøre det. En annen forutsetning er at alle brev fra sykehuset til pasienten er utformet i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om, hvordan man skal gå frem for å få en time som passer og hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en time. Da forprosjektet ble gjennomført håndterte SBHF hevnisninger i IMX Classic (IMXC) og SBHF hadde utviklet en prototype programvare som de benyttet på utvalgte poliklinikker ved Medisinsk Klinikk. En sekretær og en sykepleier fikk opplæring til å håndtere IT-systemet og tok imot alle henvendelsene fra pasientene om timebestilling. De besvarte også enkle medisinske spørsmål. Alle brevmaler ble språkvasket for å få et tydelig og imøtekommende språk. Dette bidro i sum til en vesentlig reduksjon av ikke møtt prosenten ved de aktuelle poliklinikkene. Utfordringen var så å finne en industripartner som var interessert i å utvikle denne prototypen til en industriell IT løsning, og videreutvikle, markedsføre, selge og drifte løsningen for norske og utenlandske sykehus/helseinstitusjoner. Den industrialiserte løsningen må kunne integreres med systemene som finnes på sykehusene i dag (DIPS, Doculive, osv). 6. Resultatet fra Delaktivitetene 6.1 Behov og marked Norsk, nordisk og internasjonalt. Verifisere behov. Hva finnes av løsninger i dag? Gjennom nettverket til InnoMed og til deltagerne i prosjektgruppen var det lett å verifisere behovet for å få redusert ikke møtt prosenten ved norske sykehus. Erfaringene ved SBHF viste seg å være representative og gi et godt bilde av situasjonen ved norske sykehus. Når det gjelder det internasjonale bildet går det et skille på hvordan helsevesenet er finansiert: Der helsevesenet er direkte finansiert av pasientene (privat helsevesen), er det vanlig at helsevesenet fakturerer for timer som ikke blir avbestilt innen en gitt frist. Dette bidrar selvfølgelig til å redusere ikke møtt prosenten. Der helsevesenet er offentlig finansiert (offentlig helsevesen) og det i utgangspunktet ikke har noen konsekvenser at pasienten ikke møter opp, er bildet tilsvarende det vi har i Norge. Det betyr at markedet for en IT-løsning som kan redusere ikke møtt er stort i Norge: Alle norske sykehus! 9

10 Det betyr også at det er et betydelig internasjonalt marked i Sverige, Danmark osv, land med offentlig helsevesen som i Norge. En hovedutfordring for en slik IT-løsning er at den må kunne samvirke med sykehusets allerede eksisterende IT system for håndtering av henvisninger, for å unngå at det blir for mye dobbelt arbeid. Alternativt må industriaktøren i hvert enkelt tilfelle påta seg oppgaven med å integrere løsningen mot det som allerede finnes på det enkelte sykehus. I sykehus Norge er det de store IT systemene DIPS og Doculive som dominerer. Det finnes en rekke booking systemer på markedet. Noen av disse er skreddersydd for helsevesenet og både Siemens (Doculive) og DIPS leverer booking moduler til sine store IT systemer 4. Vel møtt konseptet, som er utviklet ved SBHF, er mer enn et booking system. Det begynner tidligere og slutter senere. Vel møtt konseptet baserer seg på tjeneste innovasjons tankegang. Konseptet favner saksgangen fra pasientens første kontakt med helsevesenet (for eks primærlegen) og til pasienten har møtt frem til avtalt time. Prosjektgruppen mener derfor at dette konseptet er bedre enn tradisjonelle booking systemer. Det er likevel ikke til å komme forbi at Simens (Doculive) og DIPS er på mange måter er premissleverandører for det norske helsevesenet. Det har vist seg å være svært krevende å introdusere en frittstående Vel møtt IT modul som skal kommunisere med Doculive eller DIPS gjennom et grensesnitt. Det kan se ut som om det oppleves tryggere for helseforetakene å kjøpe en booking modul til Doculive eller DIPS enn å kjøpe en frittstående Vel møtt modul Nasjonal forankring Relasjonsbygging HF, RHF, SH-Dir, Nasjonal IKT, Norsk helsenett. Identifisere andre sykehus enn SBHF som vil delta i utvikling/test av produktet. Hva skal til for at det blir en nasjonal løsning? Prosjektgruppen hadde tett og god kontakt med SBHF og Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har en helt klar holdning på at det ikke er en primær oppgave for helseforetakene å utvikle, markedsføre, selge og drifte nye IT løsninger. Helse Sør-Øst er opptatt av at prototyper med er kommersielt potensial skal bli lisensiert ut til en industriaktør som deretter kan tilby programvaren til norsk og internasjonalt helsevesen. Mange sykehus har, som nevnt behov for å redusere ikke møtt prosenten. Strategien for å utvikle dette til en nasjonal løsning ble derfor å utlisensiere prototypen til en industriaktør med sterke bånd til norsk helsevesen og la industriaktøren løse grensesnitt utfordringen (å tilpasse programvaren mot eksisterende løsninger). Industriaktøren skulle videreutvikle, markedsføre, selge og drifte løsningen for norske og utenlandske sykehus/helseinstitusjoner. 4 Doculive UltraGenda og DIPS Online timebestilling (utviklet med Volvat som pilot). 5 Den 10. mai 2011 innførte de tre Veste Viken-sykehusene Kongsberg sykehus, Sykehuset Buskerud og Ringerike Sykehus nytt elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. 10

11 6.3 Konseptutvikling Utrede forretningskonseptet. Vurdere eierskap, betalingsmekanismer og drift. Lage en strategi for hva man ønsker å få ut av samarbeidet, og underbygge argumentasjonen for hvorfor det vil være et gunstig forretningsområde for en industripartner. Målsettingen med Forprosjektet var å få til et OFU prosjekt med en industripartner. Det ble etter hvert klart at prototypen på SBHF var kommet så langt at produktet/teknologien kanskje var klar for industrialisering og at denne industrialiseringen ikke ville være så krevende at det var nødvendig å gjennomføre en OFU. Strategien ble derfor endret til: Enten et OFU prosjekt eller Direkte til en lisensavtale. En lisensavtale kunne ha følgende elementer: 1. Bedriften kunne få (eksklusive world wide ) rettigheter til å videreutvikle, markedsføre, selge og drifte Teknologien 2. Bedriften kunne få rettighetene til å publisere resultatene fra Medisinsk poliklinisk senter ved SBHF, sammen med oppfinner, for å benytte dette som referanse materiale 3. Medisinsk poliklinisk senter ved SBHF skulle ha gratis lisens til siste versjon av programvaren og være pilot for videreutvikling av programvaren 4. Bedriften skulle betale royalty av alle inntekter som kom fra rettighetene gitt i lisensavtalen. Royalty skulle være en definert prosent av inntektene. Royalty satsene kunne godt være trinnvis. For eksempel a % opp til NOK x mill, deretter y % til de neste NOK z mill. Det kommersielle potensialet for Industriaktøren ville være a. å selge brukerlisenser til sykehusene og b. å selge implementeringsjobben ved det enkelte sykehus Brukerlisensene kunne prises ut fra hvor mange timer som ble tildelt gjennom systemet og hvor mye sykehuset kunne forvente å spare gjennom reduksjon av ikke møtt. Her ville det være naturlig å lage noen prisnivåer for antall tildelte timer og erfaringstall på mulig reduksjon av ikke møtt ved de aktuelle enhetene. Implementeringsjobben vil normalt bli priset på timebasis. Her kunne det også ligge opplæring av ansatte. 11

12 6.4 Identifisering og valg av industripartner Gjennomføre sonderingsmøter med et utvalg bedrifter, og etablere avtale med den beste. Konseptet og programvaren ble presentert for en rekke industripartnere som: Well Diagnostics (senere DIPS) Imatis Prokom Visma Unique TietoEnator Hospital IT Både OFU prosjekt og lisens ble diskutert. Alle viste stor interesse for konseptet og programvaren men ingen av disse ville inngå noen forpliktende avtale. Begrunnelsene varierte: Bedriften ikke hadde kapasitet, markedet var for lite, produktet passet ikke inn i produktportefølgen osv. Konseptet og programvaren ble så presentert for Prediktor på et møte hos SBHF den 17. Mars Prediktor ble svært interessert. 6.5 Etablere avtaleverk mellom Sykehuset Buskerud HF og Industripartner Etablere avtaler internt på SBHF og mot eksterne aktører. I løpet av en serie møter med Prediktor ble følgende avklart: Detaljene i løsningen ble presentert, under konfidensialitet Markedet ble analysert Forretningsmodell og betalingsmekanismer ble diskutert Prediktor ønsket ikke å gå inn på en OFU kontrakt. De ville gå rett på en lisensavtale Det ble fremforhandlet en lisensavtale mellom Prediktor og Medinnova (på vegne av SBHF). Avtalen ble signert den 30. November OFU søknad Bidra til utformingen av en god OFU søknad. Denne aktiviteten falt bort. 6.7 Rapportering Utarbeide en sluttrapport fra prosjektet. Det ble utarbeidet en kort sluttrapport fra prosjektet den 24. Mars 2010 og en mer utfyllende Sluttrapport (denne) den 21. Juli

13 7. Konklusjon Det er mulig å redusere ikke møtt prosenten ved helseinstitusjoner gjennom å endre rutinene for tildelig av timer. Et helt sentralt element er ansvarliggjøring av pasienten. Et annet viktig element er at helseinstitusjonen må kommunisere med pasienten i et tydelig og imøtekommende språk. Det skal klart fremgå hva man får tilbud om hvordan man skal gå frem for å få en time som passer både for pasient og helseinstitusjon hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en slik time hva som skjer dersom man ikke møter opp til den avtalte timen. Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud HF (SBHF) har hatt ansvaret for å utvikle et nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer, og implementere konseptet gjennom å utvikle og ta i bruk en IT-prototype løsning ved Medisinsk poliklinisk senter på SBHF. IT bedriften Prediktor har fått lisens på dette konseptet og denne IT løsningen. De vil industrialisere løsningen og tilby den til helseinstitusjoner. En hovedutfordring ved IT løsningen er å utvikle grensesnittet mot eksisterende systemer for håndtering av henvisninger og tildeling av timer. Prosjektets totale økonomiske ramme på kr er forbrukt i dette prosjektarbeidet. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats fra SBHF. Økonomien er rapportert på rapporteringsskjema fra IN, og følger vedlagt denne sluttrapporten. 13

14 Vedlegg 1 (samlet prosjektregnskap) 14

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010

Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter 23. februar 2011 InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 Trondheim Telefon: +47 93 00 88 78, Fax: +47 93 07 08 00, www.innomed.no 2 RAPPORT

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan 19. august 2010 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer