Raftostiftelsens begrunnelse Raftopris-mottaker 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raftostiftelsens begrunnelse Raftopris-mottaker 2012"

Transkript

1 Raftostiftelsens begrunnelse Raftopris-mottaker 2012 Raftoprisen 2012 til Nnimmo Bassey fra Nigeria og kampen for grunnleggende menneskerettigheter knyttet til klima og miljø Klimaofrenes utrettelige forsvarer Raftoprisen 2012 tildeles nigerianeren Nnimmo Bassey for hans mangeårige kamp for menneskers rett til liv, helse, mat og vann i en verden preget av komplekse og truende klimaendringer og store miljøødeleggelser. Gjennom rettighetsbasert arbeid og systemkritikk, viser Bassey hvordan menneskerettighetene gir viktig beskyttelse mot konsekvensene av klimaendringene. Nnimmo Bassey knytter menneskerettigheter til klima ved å vise at klimaendringene rammer jordens mest sårbare mennesker verst, de som i tillegg har bidratt minst til problemet. Ved å gi sin årlige pris til Nnimmo Bassey understreker Raftostiftelsen viktigheten av å vise at klima- og miljøutfordringene også har en menneskerettslig side. En slik påminning er nødvendig etter at disse spørsmålene mistet mye oppmerksomhet med skuffelsen over FNs internasjonale klimakonferanse i København i 2009 (COP15) og de årlige påfølgende FN-konferansene. Menneskerettighetserklæringen slår fast at enhver har rett til liv (Art. 3). Når det internasjonale samfunnet ikke greier å forhandle seg fram til bindende klimaavtaler som også kan ivareta fundamentale menneskerettigheter, må nasjonalstater ta på seg dette ansvaret. Klimarettferdighet FNs høykommisær for menneskerettigheter påpeker i sin rapport om menneskerettigheter og klima fra 2009 at konsekvensene av de globale klimaendringene er svært ujevnt fordelt. De rammer uforholdsmessig hardt fattige land og regioner, det vil si de menneskene som er dårligst rustet til å takle konsekvensene. Det er også disse som har bidratt minst til ødeleggende CO 2- utslipp og menneskeskapte klimaendringer. Dette er et kjernepunkt i Nnimmo Basseys arbeid for å fremme klimarettferdighet. Han søker nye og bærekraftige løsninger for dem som gjennom historien er blitt frarøvet sine rettigheter. Målet er at lokalsamfunn skal gjøre bærekraftige valg med sunnere forbruksnivå, rike land skal gi fattige kompensasjon for at de ikke utvinner alle sine ressurser, og multinasjonale og andre store selskaper skal pålegges å ta hensyn til menneskerettigheter og miljø. På denne måten kobler Bassey klima- og miljøspørsmål som en menneskerettighetssak med fattigdom og andre sosiale og økonomiske problemstillinger. Gjennom tildelingen av Thorolf Raftos minnepris for 2012 til Nnimmo Bassey gir Raftostiftelsen sin støtte til hans arbeid innen organisasjonene Friends of the Earth International (FoEI) og Environmental Rights Action (ERA). 1

2 Klimautfordringene er globale, mens klimaendringene oppleves lokalt Menneskelige inngrep i naturen har global innflytelse på jordens klima. Opplagte eksempler er utvinning og bruk av fossile energikilder som olje og gass og nedhugging av regnskog. Noen regioner og deres folk er mer sårbare enn andre, ofte på grunn av allerede vanskelige sosiale og økonomiske forhold eller på grunn av kulturspesifikke levemåter utviklet i perioder med relativt forutsigbare klimaforhold. Klimaendringene må forstås i et globalt perspektiv, men de konkrete konsekvensene oppleves lokalt. Det er mennesker som lider og som opplever tap av grunnleggende rettigheter til liv, helse, mat og vann. Disse rettighetene er beskyttet av FNs menneskerettighetserklæring. Mange regioner og folkegrupper over hele verden fortjener at søkelyset blir rettet mot sammenhengen mellom klimaendringer og menneskerettigheter. Raftoprisen 2012 setter fokus på Afrika generelt og på menneskene i Nigeria spesielt. Dette fungerer som et illustrerende eksempel på de utfordringene verden står overfor i dag. I en av ERAs feltrapporter ( ) om konsekvensene av et oljeutslipp ved Ikebirielven i Nigeria, hvor fiske og jordbruk er viktigste leveveier, beskriver den lokale landsbybeboeren Ayibaditimi Adikoko sine observasjoner slik: Hele sumpområdet var ødelagt av olje. [ ]. Jeg kunne ikke engang puste der, måtte holde en klut for nesen for ikke å bli syk. I noen områder så jeg ikke vann i det hele tatt. Alt du ser er olje. Og du ser ingen levende fisk eller dyr. Jeg så bare død fisk som fløt rundt. Vi kan ikke lenger bruke dette området til noe som helst. [ ]. Og vi har ikke hørt noe om at området skal renses. Utvinningen skader miljøet, forbruket skader klimaet Fokuset på Afrika er viktig fordi klimaendringene forverrer store deler av den afrikanske befolknings allerede dramatiske situasjon relatert til sosial rettferd og økonomiske rettigheter. Samtidig representerer Nnimmo Basseys tilnærming til disse globale utfordringene et bidrag til debatten om klima og menneskerettigheter som Raftostiftelsen vil berømme. Nnimmo Bassey peker på den uretten Afrika har måttet tåle gjennom måten den rike verden i mange år har utnyttet kontinentets store fossile ressurser på. Africa needs soil, not oil, uttaler Bassey sammen med andre som kjemper for miljø- og klimarettferdighet. Utnyttingen av oljeressursene er i sin tur en av de største kildene til karbonutslipp i atmosfæren. Dette har konsekvenser for livet på hele kloden og fører blant annet til ødeleggelse og berøvelse av livsgrunnlaget for en stor del av Afrikas befolkning. Nnimmo Bassey et klart standpunkt for menneskerettigheter Nnimmo Bassey (født 1958) utdannet seg til arkitekt og arbeidet i offentlig sektor før han på 1980-tallet, som styremedlem i Nigeria s Civil Liberties Organization, engasjerte seg i saker knyttet til menneskerettigheter. I 1990 ble han vitne til nigerianske militære styrkers angrep på landsbybefolkningen i Umuechem, etter et fredelig opprop mot oljeindustriens miljøødeleggelser. Kampen for å beholde et naturlig og tradisjonelt næringsgrunnlag endte med to dagers voldelige angrep, som førte til flere titalls drepte og en nedbrent landsby. Dette ble et vendepunkt for Bassey. Sammen med sine kollegaer tok han et klart standpunkt, og i 1993 ble ERA dannet for å kjempe for menneskerettigheter i Nigeria. Bassey har også formidlet sine tanker i en rekke dikt og sine standpunkt i flere faktaorienterte rapporter og bøker. Hans mest kjente bøker er Knee Deep in Crude (2009) og To cook a continent. Destructive extraction and the climate crisis in Africa (2011/2012). 2

3 Tenke globalt, handle lokalt Bassey viser i praksis hva parolen "Tenke globalt, handle lokalt" er verdt. Han mobiliserer verden rundt for å motivere andre til å bidra i denne globale kampen for menneskerettigheter. I tillegg bruker han mye tid på grasrotnivå i sitt eget land for å lytte til og lære av lokalbefolkningens tanker og fortellinger. Samtidig formidler han kunnskap om deres rettigheter og hvordan de kan bidra til å forbedre sin egen situasjon. Nnimmo Basseys kamp foregår på flere nivåer, som knyttes sammen gjennom de overordnede felles menneskerettslige spørsmålene: 1) På lokalt nivå i Nigeria og Nigerdeltaet var Bassey en av grunnleggerne av Environmental Rights Action (ERA) i 1993 og han leder nå organisasjonen. Gjennom en årrekke har han stått på lokalbefolkningens side og hjulpet dem med å kjempe for deres rettigheter. Olje- og gassinstallasjoner generelt og store utslipp spesielt ødelegger jordbruksområder, fordriver lokalbefolkningen og forurenser luft og grunnvann. Det konkrete arbeidet består i å hjelpe og trene lokalbefolkningen innen ledelse, kontakt med media og mobilisering for å gjøre krav på fundamentale rettigheter til liv, arbeid, helse, mat og vann. ERA har bidratt i forberedelser til og gjennomføring av flere rettssaker. Bassey er sentral i dette på alle nivåer han lytter til og diskuterer med landsbyfolk og avgir vitneforklaringer i rettsapparatet. En større sak rettet mot skadene forårsaket av gassavbrenning ble vunnet i Nigeria i I september 2008 avga Bassey vitneforklaring i en høring i USA, organisert av senatets underkomité for menneskerettigheter og lov, om brudd på menneskerettigheter, om lokalbefolkningens mangel på rettsikkerhet overfor oljeutvinnende selskaper og om disses bruk av nigerianske militære styrker for å slå ned lokale protester. En annen stor sak relatert til oljeutvinning er nå under forberedelse og skal prøves i Haag i oktober ) På regionalt afrikansk nivå har han siden 1996 ledet Oilwatch Africa med det formål å hjelpe lokalsamfunn i Nigeria, Tsjad, Kamerun, Kongo, Ghana og Uganda til å mobilisere og kjempe mot ødeleggende aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning. I 2006 hadde dette initiativet utviklet seg i Sør-Amerika og Sørøst-Asia og blitt til Oilwatch International. I 2009 initierte Bassey en regional kampanje for å kjempe mot og gjøre oppmerksom på faren for ødeleggelse av naturlige matressurser i Afrika knyttet til utvikling av genmodifiserte organismer. Bassey har i flere sammenhenger arbeidet for å samle afrikanske interesser på tvers av landegrenser. Dette bidrar til økt bevisstgjøring og hjelp til ikke-voldelig mobilisering for de menneskerettighetene som stadig brytes gjennom store internasjonale selskapers virksomhet i Afrika. 3) På globalt nivå har Bassey siden 2008 ledet den verdensomfattende organisasjonen Friends of the Earth International (FoEI), med datterorganisasjoner i 76 land verden over. FoEI arbeider med miljøspørsmål knyttet til menneskerettslige, sosiale og politiske sammenhenger og går slik langt utover det tradisjonelle bevaringsperspektivet i ulike miljøbevegelser. Klimarettferdighet utgjør en av organisasjonens viktigste kampsaker. Nnimmo Bassey støtter seg på vitenskapelige resultater og FNs klimapanel (IPCC) når han påpeker at menneskelig aktivitet påvirker klimaet og fører til global oppvarming. For ham er atmosfæren et globalt fellesområde som alle har ansvar for, men som rike stater og store selskaper er i ferd med å ødelegge ved store utslipp av drivhusgasser fra forbrenning av fossilt brensel som olje, gass og kull. Konsekvensene kan være mange. I en rapport fra 2011 viser IPCC særlig til ulike typer ekstremvær. I sitt arbeid har Bassey fokusert på tørke og utbredelse av ørkenområdet i det globale sør. For allerede sårbare regioner og mennesker får dette dramatiske følger som mangel på mat og vann og dermed forverring av helsetilstand, og kan videre føre til 3

4 ufrivillig migrasjon og fortrengning av mennesker. I dette globale perspektivet påpeker Bassey også at rike land har en "klimagjeld" som må tilbakebetales til dem som har bidratt minst til klimaendringene. Innenfor denne rammen arbeider Bassey for å rette oppmerksomhet mot og formidle viktigheten av sosial og økonomisk forandring med en målsetting om å ta vare på jorden og å fremme utvikling. Et bærekraftig samfunn er avgjørende for å møte menneskenes basale behov og for å ivareta deres rettigheter også i fremtiden. Oljeutvinningens negative konsekvenser for menneskene i Nigerdeltaet Oljeutslipp og gassavbrenning har gjennom årtier bidratt til uopprettelige skader i Nigerdeltaet. Den nigerianske regjeringen har rapportert mer enn utslipp mellom 2006 og Flere av disse er aldri blitt fjernet og få har ført til rettferdig kompensasjon. ERA peker også på rustne rørledninger og annen ødeleggende infrastruktur som blir liggende. Oljeselskaper hevder ofte at utslippene skyldes tyveri, vandalisme eller sabotasje. Til tross for relevante politiske vedtak, evner ikke nigerianske myndigheter å implementere en mer forsvarlig og miljømessig tryggere olje- og gassutvinning, hvor inntektene også kan komme den vanlige befolkning til gode og hvor menneskerettigheter ivaretas. Nnimmo Bassey uttalte i The Observer ( ) at mens man ser voldsomme anstrengelser for å stoppe utslipp i USA, dekker selskaper i Nigeria over slike hendelser som ødelegger miljø og livsgrunnlag for folk. Han mener utslippet i Mexicogulfen kan betraktes som en metafor for det som hender daglig på oljefelt i Nigeria og i andre deler av Afrika. Gassavbrenning ved fakling har foregått siden 1950-tallet og foregår fortsatt til tross for at det nå er ulovlig. Dersom dette ikke gjøres på en forsvarlig måte, kan det gi stor forurensning og ha alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningens liv og helse. Forventet levealder i Nigerdeltaet er 41 år, mens det er 48 år i gjennomsnitt på nasjonalt nivå. Gassavbrenning er også et globalt problem fordi den forårsaker store CO 2-utslipp i atmosfæren. Nnimmo Bassey påpeker at denne ulovlige virksomheten intensiverer forgiftningen av miljø og mennesker i regionen og appellerer til alle om at denne galskapen må stoppes. Klimaødeleggelser er brudd på menneskerettighetene Nnimmo Bassey tildeles Raftoprisen 2012 for sitt utrettelige arbeid for å gjøre verden bevisst på den menneskerettslige siden av klima- og miljøutfordringer generelt og på det afrikanske kontinents situasjon spesielt. Han kjemper for lokalbefolkningers rettigheter til liv, helse, mat og vann i deres sårbare situasjon. Han viser at underpriviligerte grupper er spesielt utsatt for klimaendringer og miljøødeleggelser. FNs høykommisær for menneskerettigheter påpeker at alle stater er bundet av internasjonal lov til å sikre enkeltindivider mot følgene av klimaendringene. Klimaendringene er et globalt problem som overskrider landegrensene. Når det internasjonale samfunn ikke har klart å bli enig om de nødvendige avtalene for å begrense klimaendringene, mener Raftostiftelsen at FNs menneskerettighetserklæring pålegger statene å arbeide for å håndtere og motvirke klimaendringer på en måte som sikrer enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter over hele verden. I dette tilfellet vil vi understreke at: - Det påligger den nigerianske staten et spesielt, menneskerettslig ansvar for å hindre at miljøødeleggelser i forbindelse med oljeutvinning i Niger-deltaet fratar lokalbefolkningen deres rettigheter til liv, helse, mat og vann. - Det påligger internasjonale selskaper, som opererer i Nigeria, et ansvar for å forhindre at miljøødeleggelser i forbindelse med deres virksomhet fratar lokalbefolkningen deres rettigheter 4

5 til liv, helse, mat og vann. Dette ansvaret er uavhengig av den nigerianske statens evne til å sikre sine borgeres rettigheter. - Det påligger alle stater et menneskerettslig ansvar for å arbeide for å forhindre menneskeskapte klimaødeleggelser som har negativ effekt på menneskers grunnleggende livsvilkår i et globalt perspektiv. Alle stater har plikt til å bidra til at retten til liv, helse, mat og vann sikres på hele kloden. Som Nnimmo Bassey understreker, hviler dette ansvaret spesielt tungt på den mest privilegerte delen av jordens befolkning. Raftostiftelsen, Bergen, onsdag 15. august 2012 KILDER: Environmental Rights Action (ERA), Nigeria: Friends of the Earth International (FoEI): Om oljeutslipp i Nigeria: Feltrapport fra ERA: Mer om Nnimmo Bassey: Reportasje fra COP15-konferanen i København, 2009: Intervjuer med Nnimmo Bassey i Durban under COP17-konferansen, desember 2011: - Mercury: - Bergens Tidende, , artikkel av Atle Andersson - Democracy Now: Intervju med Nnimmo Bassey på bokmessen i Frankfurt, 2011: Inge Amundsen (CMI), Good Governance in Nigeria A Study in Political Economy and Donor Support, Norad report: Discussion 17/2010: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights: IPCC Special Report: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (2011, engelsk): 5

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Utviklingsaktuelt. hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no. Side 18: Familiehemmligheten

Utviklingsaktuelt. hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no. Side 18: Familiehemmligheten Utviklingsaktuelt hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no Side 15: Kirkene kjemper for klima Side 18: Familiehemmligheten Side 23: Historisk øyeblikk for

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2013

Sulten på rettferdighet 2013 Sulten på rettferdighet 2013 Demning i India gir flom i Nepal (bildet) Side 6-7 Ny lov i India skal bedre matsikkerheten Side 8-9 Kriser og retten til mat Side 10 Verdens matdag blir markert med stort

Detaljer

spar energi Kutter utslipp Sparer natur Skaper arbeidsplasser Spurvesnacks side 19-21 Kamp mot olje side 11-13 Båt i ålegress side 4-6

spar energi Kutter utslipp Sparer natur Skaper arbeidsplasser Spurvesnacks side 19-21 Kamp mot olje side 11-13 Båt i ålegress side 4-6 Foto: kjetil hansen Spurvesnacks side 19-21 Kamp mot olje side 11-13 natur & miljø / 5-2012 et magasin fra naturvernforbundet Båt i ålegress side 4-6 Kutter utslipp Sparer natur Skaper arbeidsplasser spar

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT Grafisk design: EEA/Intrasoft International S.A Layout: Rosendahl-Schultz Grafisk/EEA Juridisk meddelelse Innholdet i

Detaljer

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 CMIREPORT Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Årsmelding. 1. Styreleders innledning 3 2. India og Nepal 5 3. Norges menneskerettslige ansvar 10 4. FIAN Norge i 2014 12

Årsmelding. 1. Styreleders innledning 3 2. India og Nepal 5 3. Norges menneskerettslige ansvar 10 4. FIAN Norge i 2014 12 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål er å synliggjøre brudd på retten til mat der de

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

tidenes viktigste oppgave

tidenes viktigste oppgave Skogpoliti side 29-31 Klimaspesial side 10-15 natur & miljø / 6-2009 et magasin fra norges naturvernforbund Havnegørr side 6-7 Klimatoppmøtet i København: tidenes viktigste oppgave Samspill er vårt fortrinn

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer