Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?"

Transkript

1 TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje de største utfordringene verden står overfor i dag. Derfor er disse temaene sentrale i læreplanen for norsk skole, men de er også mye fremme i den offentlige debatten. I dette undervisningsopplegget får elvene gå i dybden, samtidig som de må sette seg inn i den offentlige debatt. Undervisningsopplegget er basert på de nye metodiske målene i samfunnsfag ( Utforskaren ). Fagstoffet egner seg også svært godt til tverrfaglig samarbeid innenfor fagene samfunnsfag, geografi og naturfag. Undervisningsopplegget er laget med støtte fra Norad

2 Dette undervisningsopplegget kan tilpasses til hvor mye tid du som lærer vil bruke. Du som lærer velger om dere skal jobbe med ett eller begge tema, hvilke oppgaver elevene skal løse og hvorvidt dere skal gjennomføre rollespillet. I til eleven finner elevene tips til studieteknikk og kildesøk. Dette kan dere bruke tid på om du som lærer mener det er hensiktsmessig. UNDERVISNINGSOPPLEGGET BESTÅR AV FØLGENDE DELER: samt ulike metodiske tips til studieteknikk og hvordan søke etter kilder på nettet forberedelsesark TEMA: Olje og fattigdomsreduksjon - Hvorfor har noen oljerike land blitt rike, mens andre har stor fattigdom? - Kan norske oljeselskap bidra til en positiv utvikling i fattige land med mye olje? Energi, klima og bærekraftig utvikling - Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? ARBEIDSMÅTE: Du står fritt til å velge hvordan du vil jobbe med dette, men undervisningsopplegget tar utgangspunkt i følgende aktiviteter: 1. Læreren introduserer tema: Presenterer mål og metode, kobler dette til det elevene har lært tidligere. 2. Elevene arbeider med tekstene. Dette kan gjøres i grupper. 3. Elevene skiller mellom meninger og fakta i tekstene, finner argumenter og motargumenter, og får trening i å finne hovedpoengene i en tekst og sammenligne ulike syn. 4. Elevene oppsummerer argumentene i tekstene, og diskuterer troverdigheten i argumentasjonen. 5. Elevene bruker nettet for å finne dokumentasjon og andre kilder. 6. Elevene skriver en tekst med utgangspunkt i en av refleksjons- og skriveoppgavene i emnet. Dette trener elevenes skriftlige ferdigheter og evne til kildehenvisning. 7. Tilleggsdel: Elevene forbereder seg til rollespillet i grupper, og må der argumentere for synet som deres rolle representerer (både forberedt og improvisert). Dette trener elevenes muntlige ferdigheter. 8. Læreren setter karakter på elevenes måloppnåelse basert på egenvurdering, skriftlig tekst og muntlig aktivitet i diskusjoner og rollespill. INNHOLD 1 Introduksjon til undervisningsopplegget 2 Tema 2 Arbeidsmåte 3 Kompetansemål, ungdomstrinnet 3 Kompetansemål videregående skole (Vg1 / Vg2) 4 Emne 1: Olje og fattigdomsreduksjon 4 Filmer som introduserer tema 4 Mer bakgrunnslesing for elevene 4 Mer bakgrunnslesing for lærer 4 Kommentarer og tips til oppgaver emne 1 5 Emne 2: Energi, klima og bærekraftig utvikling 5 Filmer som introduserer tema 5 Mer bakgrunnslesing for elevene 5 Mer bakgrunnslesing/ressurser for lærer 5 Kommentarer og tips til oppgaver emne 2

3 KOMPETANSEMÅL, UNGDOMSTRINNET Metodiske kompetansemål (Samfunnsfag 10. trinn, Utforskaren) drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar Kompetansemål knyttet til innhold (Samfunnsfag 10. trinn) forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling grunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling sar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Andre kompetansemål som delvis dekkes han heng saman med den globale økonomien (Samfunnsfag, 10. trinn) lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (RLE, 10. trinn) påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk (Naturfag, 10. trinn) KOMPETANSEMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE (VG1 / VG2) Kompetansemål knyttet til innhold (Samfunnsfag 10. trinn) og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling Kompetansemål knyttet til innhold, Samfunnsfag, Vg1 / Vg2 fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda og menneskerettar konsekvensar av globalisering livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei Kompetansemål knyttet til innhold, Geografi, Vg1 vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land Kompetansemål knyttet til innhold, Naturfag, Vg1 miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

4 Emne 1: Olje og fattigdomsreduksjon I denne delen skal elevene jobbe med følgende problemstillinger: - Hvorfor har noen oljerike land blitt rike, mens andre har stor fattigdom? - Kan norske oljeselskap bidra til en positiv utvikling i fattige land med mye olje? FILMER SOM INTRODUSERER TEMA berg-ii/ud/lyd-og-bilde/2011/lansering-av-filmen-hvorfor- av Utenriksdepartementet. i Angola, er: Norsk bistand i Angola. Angola er et rikt land, men mottar likevel bistand fra Norge. Hvor blir det MER BAKGRUNNSLESING FOR ELEVENE Norge-ein-global-energiprodusent er-en-del-av-hverdagen MER BAKGRUNNSLESING FOR LÆRER korrupsjonsparadis/ 12.Nov vil-kopiere-norsk-oljesuksess/ olje-kan-det-ga-bra.pdf - KOMMENTARER OG TIPS TIL OPPGAVER EMNE Her er en god og enkel kilde Elevene vil sannsynligvis finne mange kilder, blant Mer oljespill Her er noen momenter som listen kan inneholde: a. Åpenhet om skatt og inntekter b. En regjering som jobber for å redusere fattigdom og fordele rikdommene best mulig c. Utvikle en lokal industri som skaper arbeidsplasser for landets innbyggere d. Demokratiske valg e. Nulltoleranse for korrupsjon f. Frie medier / presse, journalister som jobber for å avdekke ulovligheter g. Nøytrale domstoler som kan felle dom i saker der lover er brutt 1.13 Her er noen momenter som teksten kan inneholde: a. Begge land har store oljeressurser. b. Norge var et industrialisert land da oljeproduksjonen starte. Angola var et land preget av en lang borgerkrig. c. Angola mangler demokrati / frie valg. d. Angola har ikke åpenhet om landets inntekter og hvor de tar veien. e. Angolas myndigheter har ikke prioritert å sikre lokale arbeidsplasser og utvikling av lokal industri. f. Norge stilte krav til oljeselskapene om at de skulle utdanne og bruke norsk arbeidskraft Her er noen momenter som et debattinnlegg kan inneholde: a. Norske selskap bidrar til å legitimere et korrupt regime når de engasjerer seg i Angola

5 b. Norske selskap i Angola bidrar til å finansiere et korrupt regime og til at dette regimet får større midler som det kan bruke til å beholde makten c. signaturbonuser til Angolas president og nesten selskapet har ikke full kontroll med at pengene virkelig går til det de skal d. Statoil henter ut en stor fortjeneste fra sine aktiviteter i Angola, og den norske stat tar sin andel av denne fortjenesten når den kommer til Norge. Det betyr at norske innbyggere tjener på at olje hentes opp og fraktes ut av Angola, mens den angolanske befolkningen får mer forurensning og dyrere varer. e. Olje er ikke en uendelig ressurs, og man risikerer at den dagen Angola har fått et reelt demokrati er det ikke mer olje igjen. Statoil og andre norske selskap bør ikke bidra til å tappe landets ressurser så lenge innbyggerne i Angola får en liten del av oljeinntektene Her er noen momenter som et debattinnlegg kan inneholde: a. Norge kan bidra til en positiv utvikling fordi vi har en sterk bedriftskultur mot korrupsjon og uetisk forretningsdrift b. Gjennom sin aktivitet i Angola bidrar Statoil og andre norske selskaper til store skatteinntekter for landet. Dette er inntekter som angolanske myndigheter kan bruke på veier, jernbane, utdanning og helse. c. En boikott av Angola tjener ingen. Et stort internasjonalt engasjement i Angola bidrar til større fokus på situasjonen i landet og øker presset på myndighetene. d. Angola er avhengig av utenlandske selskap for å drive oljeproduksjon. Dersom selskapene trekker seg ut vil landet tape både store inntekter og mange arbeidsplasser Også i denne oppgaven kan statistikk være en god kilde for elevene Emne 2: Energi, klima og bærekraftig utvikling I denne delen skal elevene jobbe med følgende problemstillinger: - Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? FILMER SOM INTRODUSERER TEMA (Se også satelittbilder hos Globalis / FN-sambandet: MER BAKGRUNNSLESING FOR ELEVENE av Norsk oljemuseum Produsert av Avis i skolen og Miljøstatus Norge. hefte%20til%20skjermlesing.pdf endringer i rike og fattige land. MER BAKGRUNNSLESING/RESSURSER FOR LÆRER gratispresentasjoner.html KOMMENTARER OG TIPS TIL OPPGAVER EMNE Svar: Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel 2.3 Løsningsforslag for tekst 2A og 2B: a. Energibehovet i verden er økende (eller er det en b. I de siste tiårene har levestandarden økt i flere områder av verden. c. Vi blir stadig flere mennesker på jorden. d. e. elektrisk kraft. f. Norge er en storeksportør av energi. g. Fornybare energikilder kan bidra til utslippsreduksjoner ettersom de er utslippsfrie. h. Ved å erstatte kullkraft med mer miljøvennlig gasskraft, vil de samlede CO2-utslippene bli redusert.

6 i. Verdens Meteorologiske organisasjon utelukker noen direkte link mellom klimaendringene og dette enkelttilfellet av ekstremvær. j. Norge er verdens reneste olje- og gassprodusent med snittet. 2.4 Løsningsforslag for tekst 2A og 2B: a. prognose). b. utviklingslandene (også en prognose eller en fremtidsutsikt). c. Gass fra Norge er helt nødvendig for at EU skal nå sine klimamål innen d. Fornybare energikilder vil spille en viktigere rolle for å møte verdens energibehov. e. Tradisjonelle fossile energikilder som olje og gass vil være de viktigste i de kommende tiårene. f. Sammenkoblingen mellom norsk olje- og gassproduksjon og katastrofen på Filippinene er grundig feil, og leder fram til en slutning om at Norge burde fase ned/ut sin petroleumsproduksjon. g. Fossil energi vil være en sentral energikilde for å dekke verdens energibehov i mange år framover. h. Skulle Norge ha sluttet å produsere olje og gass, ville altså skitnere produsenter ha tatt over. 2.5 Hvilke organisasjoner representerer forfatterne a. Framtiden i Våre Hender jobber for en grønnere og mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. b. organisasjon for global rettferdighet. c. Verden trenger energi for å få bukt med fattigdomsproblemene, og energien må skaffes mest mulig effektivt og miljøvennlig. Norsk olje og gass er en del 2.7 Løsningsforslag: a. Norsk olje og gass eksporteres ikke til fattige land. b. Norsk produksjon påvirker ikke den globale oljeprisen. c. Mindre enn halvparten av den norske oljen og gassen vil erstattes av kull hvis vi kutter i produksjonen. d. Mindre norsk produksjon vil føre til en nedgang av utslipp globalt. e. En ren oljeproduksjon i Norge er ikke vesentlig, fordi utslippene ved forbrenning av oljen uansett er mye høyere. f. Norsk oljeproduksjon bidrar ikke til reduserte CO2-utslipp, men redusert oljeutvinning kan gi lavere utslipp. 2.8 Løsningsforslag: a. Innrømme at vi produserer olje og gass for å tjene penger, ikke for å redusere fattigdom b. Vi må produsere mindre fossil energi og mer fornybart. c. Oljefondet må investere store summer i fornybar energi i fattige land. d. Norske myndigheter må legge til rette for at risikoen ved å investere i fornybar energi blir lavere. e. Vi må slutte å investere i nye felt for langsiktig oljeutvinning. 2.6 Løsningsforslag: a. Verden trenger masse energi. Hadde vi ikke produsert den oljen og gassen, hadde resten av verden b. Sikker tilgang på energi er nødvendig for økonomisk utvikling blant annet i u-landene. Redusert norsk olje og gass vil bare erstattes av mindre miljøvennlig Undervisningsopplegget er laget med støtte fra Norad

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Den Norske Oljen i Lærebøkene

Den Norske Oljen i Lærebøkene Den Norske Oljen i Lærebøkene av Pål Edvard Ljosland Kand.nr. 637 Veileder: Nanna Paaske, Samfunnsfag Avdeling for lærerutdanning G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4

CMIREPORT. Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland. Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 CMIREPORT Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland Ivar Kolstad Arne Wiig Heidi Larsen R 2008: 4 Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 2 N O R S K 3 I N N H O L D Eksport av tankegods F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer