Mineralstrategi for Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mineralstrategi for Finnmark"

Transkript

1 Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark til behandling. Høringsuttalelsen er diskutert på fylkesstyremøte april 2015, og uttalelsen bygger på SVs helhetlige prinsipp-program, og Finnmark SVs egne programmer. SV ønsker diskusjonen om bruk, eierskap og forutsetninger for mineralutvinning i Finnmark velkommen. For å få til en ressursutnytting som er til beste for Finnmark fylke, trenger vi enighet om hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for utvinning, og for å skape positive ringvirkninger innad i fylket trenger vi en klar mineralstrategi Politiske prinsipper som ligger til grunn Finnmark SV legger en bærekraftig ressursutnytting til grunn for sin næringspolitikk. Lokal råderett over naturressursene er helt sentralt/avgjørende. Det kan enten være lokalt eierskap, eller en selvsagt rett til å få en del av inntektene ved uttak av ikke-fornybare naturressurser. Nord-Norge forvalter/besitter store naturressurser, både i form av ikke fornybare ressurser som mineraler, malmer og stein, men også ved globalt viktige fornybare ressurser som fisk, vidde, landbruksmark og uberørt natur med et stort artsmangfold. Finnmark SV legger til grunn at utnytting av ikkefornybare ressurser i minst mulig grad skal gå på bekostning av fornybare ressurser. Der det er direkte konflikt, må hensynet til de fornybare ressursene gå foran. Ressurser Som Norges tredje største bergverksfylke i Norge, har Finnmark store ressurser innen både byggeråstoff, industrimineraler, metallmalmer og naturstein. På sikt kan det vise seg å være drivverdige forekomster av blant annet gull, kobber og nikkel. Når det gjelder energimineraler som olje, gass, kull og liknende, er det ikke påvist interessante forekomster på land. På kysten utenfor Finnmark er det derimot både olje og gass. Finnmark fylke har en reserve av store naturressurser. Både Finnmark fylke og Sametinget er viktige parter i forvaltningen av Finnmarks ressurser. Utfordringen vil være å forvalte mineralressursene i tråd med lokalsamfunnene, og slik at det gir positive ringvirkninger for lokalsamfunn og regionen. Finnmark skal ikke være en ren råvareleverandør. Finnmark SV 2015 Side 1

2 Utvinning Det er et mål at Finnmark skal være et fylke med både infrastruktur og kompetanse til å utvinne disse ressursene på en bærekraftig og framtidsrettet måte. SV ønsker lokal arbeidskraft, og forutsetter at det legges vekt på å utdanne og kvalifisere arbeidskraft innad i regionen, og benytte underleverandører med lokal tilhørighet i størst mulig grad. I tillegg må det utformes en mineralavgift, slik at regionen direkte får tilført en viss andel av den verdien som uttak av naturressurser gir. Ved utvinning av enkelte ressurser får vi store dagbrudd, og store naturområder blir påvirket. Dette kan komme i konflikt med uberørt natur og primærnæringer, særlig reindrifta. I slike tilfeller må det være en reell diskusjon mellom partene. For Finnmark SV er det et mål at drift på ikke-fornybare ressurser skal skje på en slik måte at vi ikke samtidig ødelegger de fornybare og uvurderlige naturressursene regionen er i besittelse av. 2. Målsetninger 2.1 Hovedmål Utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring. Finnmark SV støtter hovedmålet om at mineralressursene i Finnmark skal forvaltes slik at det bidrar til utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring, til beste for Finnmarks befolkning, og i sameksistens med andre viktige næringer i fylket. En slik målsetning er krevende, og forutsetter at vi både tør, og kan, stille klare miljøkrav, og krav til hvordan driftsselskap kan forvalte ressursene, men også at mineralnæringen er lydhør overfor andre næringer, ikke minst primærnæringene og reiselivsnæringer basert på natur. Finnmark SV støtter prinsippet om at Mineralstrategien for Finnmark skal fokusere på utfordringer som er spesifikke og relevante for Finnmark. Dette er helt avgjørende fordi Finnmark har uvurderlige fornybare naturressurser i form av fisk, store naturområder med både vilt og rovdyr, reindrift og landbruk som utnytter marginale områder. 2.2 Nasjonal mineralstrategi Når det gjelder de fire målsettingene som punktes opp som Nasjonal mineralstrategi fra Regjeringen Stoltenberg IIs mineralstrategi fra 2013, støtter SV disse fullt ut: a. En verdiskapende og lønnsom næring med god vekstkraft b. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke framtidsrettede løsninger c. En forutsigbar og effektiv saksbehandling d. Styrket vekstkraft gjennom mineralkartlegging, tilgang på informasjon, bedre ressursplanlegging, fortsatt utviklet mineralforvaltning og satsing på kunnskap og kompetent arbeidskraft. Finnmark SV 2015 Side 2

3 2.3 Nordkloden Finnmark SV støtter en videreføring av mineralkartleggingen, også for Nord-Norge. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet, bedre saksbehandling, og mulighet for en demokratisk styring av mineralressursene. Etter norsk lov er det staten, ikke grunneier, som eier mineral-forekomstene i Norge. Dersom Sametinget skal være mer enn et «urfolkssmykke i Norges politiske organisering» må Sametingets mening likevel tillegges avgjørende vekt ved forvaltning av mineralressurser innenfor det norske, samiske kjerneområdet. Sjødeponi Regjeringen Solbergs nordområdestrategi fra 2014 åpner for sjødeponi, med «strenge krav og sikker miljøovervåking». Det finnes ikke strenge nok krav for sjødeponi pr i dag, og Finnmark SV aksepterer ikke bruk av sjødeponi/utslipp til sjø ved gruvedrift. Dette begrunner vi som følger: a. Kysten av Norge er kjerneområde for store fiskebestander, bestander som er en viktig internasjonal matressurs. Dårlig forvaltning, og forgiftning, vil både kunne ødelegge gyteområder, og ødelegge fiskens leveområder/biotop. SV ønsker å ta vare på, og høste av, våre store, fornybare matressurser for alltid, og kan ikke risikere dette for 20 års gruveindustri og uttak av ikkefornybare ressurser. b. Finnmark har rike lakseelver og laksefjorder. SV mener at disse må forvaltes sikkert, strengt og langsiktig, slik at den unike ressursen blir tatt vare på og kan styrkes. Dette er en naturressurs for framtiden, med et stort potensiale for næringsutvikling innen både matproduksjon og reiselivsnæring. c. SV ønsker en moderne og bærekraftig gruvedrift, og vi ønsker miljøvennlige og framtidsrettede deponeringstiltak, ikke sjødeponi. Finnmark forvalter store naturressurser. Utslipp til sjø og sjødeponi betyr restmineraler og fremmede kjemikalier ut i sjøvannet. SV vil at Finnmarks mineralressurser skal utvinnes på en måte som ikke gir langvarig skade på naturen. Ingen andre land i Europa, og ingen andre store, moderne stater tillater sjødeponi. EUs vanndirektiv stiller krav til at man ikke skal forringe vannkvalitet, verken ferskvann eller havvann. Dette er god og langsiktig tenkning. d. Finnmark SV forutsetter at fagmiljø og kunnskapsmiljøer må høres og tas med i vurderingene rundt avgjørelser som vi risikerer kan forårsake skade på fornybare ressurser. Her må vi praktisere et «Føre var-prinsipp»! 3. Utfordringer 3.1 Mineralpriser Mineralhøringen framholder det som en utfordring at mineralprisene er lave på verdensbasis. SV vil framholde at mineralressursene er ikke-fornybare, og således bør planlegges på svært lang sikt. Det betyr at man ikke for enhver pris skal utvinne alle mineralressurser i dag. Finnmark SV 2015 Side 3

4 Dersom prisnivået er så lavt at det er ulønnsomt, betyr det at verdensmarkedet ikke har tilstrekkelig bruk for mineralene pr i dag. Da bør utvinning utsettes, og vi må utvikle næringsliv og arbeidsplasser inne andre næringer. 3.2 Uforutsigbarhet Forutsigbarhet - Lokal forvaltning og urfolksrett Det er et mål at all forvaltning skal være forutsigbar og uten unødige forsinkelser. Finnmark SV mener at rammevilkår og juridiske rammer, lokale og samiske rettigheter må avklares. I et uklart landskap kan Finnmark fort bli stående igjen som en råvareleverandør som ikke får befolkningsmessig og økonomisk uttelling fra mineraluttak, mens de sitter igjen med miljøutfordringer i form av landskapsendring, deponi av restmineraler, giftutslipp og ødelagte primærnæringer pga arealsvekkelse og annet. 3.3 Lokal forankring Finnmark SV ønsker gruvedrift og mineraluttak, men under klare forhold, og slik at verdiskapningen også kommer lokalsamfunn og regionen til gode. Kommunene må ha en klar rett til en viss prosent av verdiskapningen, denne kan fastsettes i form av en mineralskatt. Lokal innflytelse og samiske rettigheter må vektlegges og sikres. Urfolksretten i Norge er ikke kun knyttet til Finnmark, og en avklaring mellom stat og Sameting må tilstrebes. 3.4 Et stort fylke med spredt bosetting Ved gruvedrift og mineraluttak i Finnmark skal det vektlegges at man bruker lokal arbeidskraft og benytter/utvikler lokale underleverandører der det er mulig. Nordsjø-turnus og varige pendlerordninger er ikke gunstig for å styrke Finnmarks bosetning. 3.5 Kompetanseutvikling Klima og produksjonsforhold kan være ekstra utfordrende i Nord-Norge. Ved bruk av lokal arbeidskraft vil kunnskap om lokale forhold være en tilleggskompetanse. Skal man nå målet om «utvikling av bærekraftig og miljøvennlig drift under harde forhold i sårbare strøk» og «Gode standarder for samfunnsansvar», må lokalsamfunn være en aktiv og hørt aktør, og oppbygging av lokal kompetanse er en forutsetning. Staten, regionen og næringen må bidra til kompetanseheving i de berørte områdene, både innen drift, og innen forvaltning. Med dette vil lokalsamfunnene få gode ringvirkninger både i form av økt fagkompetanse og sikrere forvaltning. 3.6 Miljø- og samfunnsmessig bærekraft Finnmark SV støtter fullt ut kravene om at mineralnæringen må ivareta samfunnets krav til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Finnmark SV 2015 Side 4

5 Dersom vi ikke har tilstrekkelig kunnskap og teknologi til å utvinne mineraler på en bærekraftig måte, og til gavn for lokalsamfunn pr i dag, bør utvinning utsettes til rammeverk, teknologi og kunnskap er på plass. 4. Strategiske innsatsområder 4.1 Rammevilkår og samarbeid Finnmark SV mener det er avgjørende å etablere rammeverk som bidrar til god dialog mellom mineralnæringen og berørte aktører, og at beslutningsprosessene er godt forankret i lokalsamfunn og urfolkets organer. Det må settes fortgang i arbeidet med et juridisk rammeverk og avklaring av rettigheter. 4.2 Økonomiske ringvirkninger Finnmark SV støtter en innretting av avgiftssystemet for mineralnæringen i Finnmark slik at en større del av verdiskapningen tilbakeføres til lokalsamfunnene og urfolk. 4.3 Og 4.4 Fagkompetanse, forskning og innovasjon For lokal forvaltning, lokale ringvirkninger og en effektiv mineralnæring er det avgjørende viktig at regional kompetanse styrkes og utvikles. Nødvendige studieretninger og fagmiljø må bygges opp. Mineral- og gruveindustrien må forutsettes å bruke eksisterende fagkompetanse og lokale miljøer med kompetanse innen næringen, og å bidra til opplæring ved å legge til rette for lærlinger. 5. Avsluttende kommentarer Utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring. Finnmark fylke har både store ikkefornybare og fornybare ressurser. En bærekraftig utvikling av mineralindustri forutsetter at vi både tør, og kan, stille klare miljøkrav, og krav til hvordan driftsselskap kan forvalte ressursene, men også at mineralnæringa er lydhør overfor andre næringer, ikke minst primærnæringene og reiselivsnæringer basert på natur. Skal bærekraftig utvinning være en realitet, forutsetter det at man innhenter kompetanse fra primærnæringene, og utvikler bergverk/mineralindustri som tar hensyn til primærnæringenes behov, det være seg fiskeri, reindrift eller annet. Det må til enhver tid kreves fullstendige konsekvensutredninger for kartlegging av ringvirkninger, positive og negative før oppstart av ny mineral- og gruveindustri. Det gjelder også ved større endringer av eksisterende drift. Finnmark SV 2015 Side 5

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013.

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. R A P P ORT 2 Forord Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. Gruppen har møttes til sammen syv ganger i perioden august 2013 til januar 2014,

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet...

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet... Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status... 3 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4 3 Potensialet... 5 3.1 Kjente forekomster med muligheter... 6 3.2 Ukjente forekomster?...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Politiske uttalelser

Politiske uttalelser Politiske uttalelser Innhold Nærings- og klimapolitisk uttalelse Markedsadgang...4 Finanspolitikk...4 Handlingsregelen...5 Statlig eierskap...5 Næringsrettet forskning og utvikling...5 Klima og miljø...5

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi. Strategi for mineralnæringen

Strategi. Strategi for mineralnæringen Strategi Strategi for mineralnæringen FOTO: NCC FOTO: SCANSTOCKPHOTO FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: GETTY IMAGES

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. FYLKESPROGRAM 2015-2019 MILJJØPARTIET DE GRØNNE I FINNMARK Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri

Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri NIVA- seminar om Vannutfordringer knyttet til mineralindustri og bergverk

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer