1 Bakgrunn Status Ny lov og nytt forvaltningsregime Mineralaktiviteter i fylket Potensialet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet..."

Transkript

1

2 Innhold 1 Bakgrunn Status Ny lov og nytt forvaltningsregime Mineralaktiviteter i fylket Potensialet Kjente forekomster med muligheter Ukjente forekomster? Behov for et næringspolitisk engasjement Rammebetingelser og forutsigbarhet Samfunnsansvar og informasjonsarbeid Rekruttering av kompetent arbeidskraft Kommunal tilrettelegging gjennom arealplaner, infrastruktur etc Industriell kapital Leverandørutvikling Stimulering til leting og prospektering Transport Saksbehandling Mineralforum Finnmark Målsetning Mandat og arbeidsoppgaver Organisering Eierskap Styringsgruppe Organisering for øvrig

3 1 Bakgrunn Mineralforum Finnmark er resultatet av et initiativ som ble tatt av Innovasjon Norge Finnmark. Hensikten var å igangsette prosesser for å få økt næringsutvikling basert på mineralressursene i fylket på en balansert måte som ivaretar behovet for sameksistens mellom ulike interesser. Det forberedende arbeidet startet i første kvartal 2009, og det ble invitert en interimsgruppe bestående av representanter for mineralindustrien, Finnmarkseiendommen (FeFo), Alta kommune, Origo, NGU, Innovasjon Norge Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Bergvesenet og Sametinget. Denne skissa er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra de møtende aktørene og annen informasjon om mineralsituasjonen i fylket. Følgende personer/instanser har deltatt i forarbeidene: Alta kommune Ommund Heggheim Leder avd for samfunnsutv Finnmarkseiendommen Søren Karlstrøm Ass dir Finnmark fylkeskommune Målfrid Baik Næringssjef Innovasjon Norge Finnmark Stein Mathisen Direktør Origo Harald Karlstrøm Direktør NGU Morten Often Forsker Bergvesenet Stein Erik Hansen Senioringeniør Nussir AS Øystein Rushfeldt Adm dir Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter Generalsekretær Sametinget Torvald Falch Seniorrådgiver Jan S. Dølør fra Origo har vært sekretær for arbeidet med å utvikle denne beskrivelsen. Det er bred enighet om at det er behov for større fokus på potensialet innen mineralnæring i fylket, og hvordan man skal gå fram med tanke på å utnytte dette potensialet. Det er samtidig en del forhold knyttet til mineralutvikling hvor det fortsatt pågår politiske prosesser for å få avklart saksbehandlingsrutiner, ansvars-/myndighetsfordeling og økonomisk vederlag. Til tross for at det gjenstår en del politiske problemstillinger, anbefales det å etablere et forum som bidrar til økt fokus på mineralutvikling i fylket. 2 Status Finnmark er et spennende mineralfylke, med store, påviste mineralressurser som kan ha kommersielt potensial. Det er også tradisjon for mineralutvikling i fylket basert på ulike mineraler (jernmalm, kopper, nefelinsyenitt, kvartsitt, gneis, skifer etc ). De siste årene har det vært ganske lav aktivitet på letesiden. Dette skyldes sannsynligvis at aktørene har ventet på en avklaring av rettighetsspørsmålene i fylket. En del av disse avklaringene har kommet på plass gjennom etableringen av Finnmarksloven, etableringen av Finnmarkseiendommen (FeFo) og vedtaket om en ny minerallov som trer i kraft Det finnes god dokumentasjon på mineralressursene i Finnmark. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) gjennomførte omfattende kartlegginger i forbindelse med Finnmarksprogrammet i perioden Regjeringen foreslår i sin nordområdestrategi at NGU skal gjennomføre en geofysisk kartlegging av Indre Finnmark og kystsonen i Vest-Finnmark. Det må arbeides aktivt for å få tatt inn finansieringen av disse arbeidene i forslaget til Statsbudsjett

4 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime Stortinget vedtok i 2009 en ny minerallov (Lov 19. juni 2009 nr 101 om erverv og utvinning av mineralressurser). Den nye loven er ment å innebære en forenkling av regelverket, ved at fem lover blir til en. I tillegg tetter man det som har blitt oppfattet som hull i dagens lovverk, og gir en helhetlig regulering av hele bransjen. Departementet mener at det er tatt tilbørlige hensyn til samiske hensyn i forslaget. Sametinget synes imidlertid ikke at samenes rettigheter og statens folkerettslige forpliktelser er godt nok ivaretatt i lovforslaget, og har ikke gitt sitt samtykke til loven. Sametingsrådet har derfor laget et eget forslag til mineralretningslinjer med vekt på Sametingets rolle i saksbehandlingen. Finnmarkseiendommen (FeFo) har overtatt eierskapet og eierforvaltningen av den tidligere statens grunn i Finnmark FeFo har utarbeidet et regime for grunneiers håndtering av mineraler i Finnmark, og regimet vil i stor grad bygger på prinsippene som legges til grunn i mineralloven. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket Finnmark lå i 2008 på 5. plass i landet, regnet i salgsverdi av mineralske råstoff. Fylket er på vei tilbake til toppen av denne statistikken, særlig fordi Sydvaranger vil være i full produksjon i Dette vil også gjøre et stort utslag på den nasjonale malmstatistikken. I dag er fylkets produksjon dominert av industrimineraler, nefelinsyenitt fra Stjernøy og kvarts fra Tana. Finnmark ligger også på 5. plass mht antall arbeidsplasser, med 286 ansatte i mineralbransjen i Pr dags dato er dette økt med ca 150 ansatte ved Sydvaranger, som forventer å øke til 250 ansatte ved årsskiftet. Det vil bringe Finnmark opp på 2. plass. Finnmarks geologi kan sammenlignes med tilstøtende områder i Finland, Russland og Sverige. På bakgrunn av opptreden av økonomiske forekomster og funn av nye, betydelige forekomster i disse områdene, for eksempel Kittilä Au-forekomst, kan det slås fast at det er et potensial for funn av nye forekomster i fylket 1. NGU og FeFo har utarbeidet en oversikt over hvilke ressurser det for tiden er drift i tilknytning til: Sydvaranger, som var i regulær produksjon i september Brytningsvolumet i full drift vil være ca 7 mill tonn, som gir ca 3 mill tonn konsentrat til en markedspris på ca 1,5 milliarder NOK. North Cape Minerals, Stjernøy tonn i 2008, salgsverdi 231 mill NOK. Elkem Tana. Kvarts til ferrosilisium og kvartsitt i Skallelv. Alta skifer. Årlig samlet omsetning på ca 100 mill NOK. Sand/grus/Pukk. Uttak ca tonn til en verdi av 38 mill NOK. Det er ganske stor undersøkelsesaktivitet i fylket. Undersøkelsestillatelser gir førsterett til undersøkelser og prøvedrift, og pr august 2009 var det registrert 1041 undersøkelsestillatelser i fylket. Når det gjelder utvinningstillatelse (rett til videre utvinning med utgangspunkt i tildelte undersøkelsesområder), er imidlertid bildet ganske annerledes. Status på utvinningstillatelser pr august 2009 var at Nussir har 20 utvinningstillatelser i Kvalsund mens AS Syd-Varanger har 59 utvinningstillatelser i Sør-Varanger. Forholdstallet mellom undersøkelsestillatelser og utvinningstillatelser (1041:69) gjør at Finnmark i dag fremstår som et umodent leteområde, til tross for de omfattende kartleggingene. 2 1 Kilde: Morten Often, NGU 2 Holst (2007), Bergrettigheter i Finnmark, status ultimo oktober 2007, Norut Alta, Notat 4

5 På grunn av den globale finanssituasjonen har mange aktører problemer med å finne investeringskapital til mineralletingsprosjekter. I Finnmark er det for tiden bare Store Norske som investerer i leting. Status pr august 2009 så slik ut 3 : Store Norske: Leteaktivitet etter gull og nikkel-kobber i Karasjok-Lakselv-området. 15 Mill NOK i meter kjerneboring. Nussir. Noe kjerneboring. Bearbeiding av data. Ca 5 mill NOK i IGE. Ingen aktivitet i Anglo American: Ingen aktivitet i Kimberlitt AS. Leting etter diamanter i Sør-Varanger. Nordic Mining: Ingen aktivitet i 2009 NGU/FeFo: Karbonatitt på Stjernøy. Undersøkes for NOK i Potensialet Kartet nedenfor viser at Finnmark er et potensielt viktig mineralfylke med flere kjente forekomster. I følge NGU 4 er det registrert hele 19 ulike forekomster i Finnmark som har nasjonal interesse, hvorav 8 er i drift. Det viser at potensialet for mineralutvikling i fylket er stort. Et eksempel er nefelinsyenitt (Stjernøya), hvor Norge er en av verdens ledende produsenter. Fylket rangeres av NGU som et av de viktigste bergverksfylkene i landet. Figur 1 Kjente mineralressurser (Kilde ) 3 Oversikten over aktivitet er utarbeidet av Morten Often, NGU 4 Norges geologiske undersøkelse, Mineralressurser i Norge 2007, Publikasjon nr

6 De mineralforekomstene som kan ha det største kommersielle potensialet ble for en tid tilbake vurdert å være kobber, gull, nikkel og diamanter 5. I tillegg må det antas å være et kommersielt potensial innen naturstein. 3.1 Kjente forekomster med muligheter 6 Som kartet viser, er det mange kjente forekomster i Finnmark, og noen av dem jobbes det med å få utviklet videre. Noen av de viktigste er: Nussir Cu-Au. Betydelige undersøkelser. Nærmer seg mulighet for å definere en malm. Ulveryggen Cu. Tidligere drevet. Nye undersøkelser. Bidjovagge Au-Cu. Tidligere drevet. Nye undersøkelser. Raitevarri Cu-Au. Undersøkes av Store Norske. Gallujavri Ni-Cu-PGE. Lite undersøkt. Rettigheter holdes av Anglo American. Karbonatitt Stjernøy. Muligheter for framtidig bruk som gjødsel. Svovelberget Ni-Cu-PGE. Indikasjoner, grunnleggende undersøkelser må gjøres. 3.2 Ukjente forekomster? I tillegg til de kjente forekomstene er det rimelig å anta at det er flere ukjente forekomster i fylket. Utfordringen er å finne dem. Da er det tre forhold som er særlig viktig 7 : Økt leteaktivitet. Det finske gruveselskapet Outokumpu hevdet for mer enn 20 år siden at det statistisk behøvdes 200 millioner NOK for å finne en økonomisk gullforekomst. I det perspektivet er Store Norskes letebudsjett i fylket i år på 15 mill NOK lite. Investere i grunnleggende undersøkelser. For eksempel NGU's forslag til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) om fly-/helikoptermålinger, dvs geofysisk kartlegging. Det bør gjøres over hele landet, slik det er gjort i våre naboland. Det foreliggende forslaget dekker områder i Finnmark, Troms og nordligste Nordland, prioritert med begrunnelse i geologisk prospektivitet. Oppmuntre til leteaktivitet. For eksempel en tilbakebetalingsordning for investeringer i leting, noe i retning av det som finnes på sokkelen? 4 Behov for et næringspolitisk engasjement Det er behov for et næringspolitisk engasjement for å løse en del av de sentrale utfordringene som man står ovenfor dersom man skal lykkes i å få verdiskaping basert på bergindustri i fylket på en balansert måte som ivaretar behovet for sameksistens mellom ulike interesser Rammebetingelser og forutsigbarhet Bergindustrien preges av internasjonale aktører. De fleste store eksportrettede bedriftene som driver i Norge i dag er utenlandsk eid 8, og dette er en næring som er kapitalintensiv. Aktørene opererer globalt, og de vil prioritere sine investeringer i områder hvor det er avklarte forhold mht rettigheter og økonomi. Dette gjør at en avklaring av rettighetsspørsmålene er en av de viktigste utfordringene for å få videreutviklet mineralindustrien i fylket Samfunnsansvar og informasjonsarbeid Det er behov for utstrakt informasjonsarbeid fra så vel regionale som nasjonale forvaltningsmyndigheter samt fra aktørene innen mineralindustrien for å sikre at både beslutningstakere og befolkningen får grunnlag for å vurdere mineralindustriens potensial og 5 Karlstrøm (2000), Mineralindustrien i Finnmark. FIFO-rapport 2000:3 6 Kilde: NGU 7 Kilde: Morten Often, NGU 8 Iflg NGU 6

7 konsekvenser i forhold til andre behov. Det er også viktig å understreke alle aktørers samfunnsansvar i utviklingen av mineralnæring Rekruttering av kompetent arbeidskraft Det er konkurranse om kompetansen i Finnmark og i landet for øvrig. Petroleumsnæringens inntog i regionen forsterker dette. Derfor vil rekruttering av kompetent arbeidskraft være en utfordring framover, og det må jobbes aktivt for å ivareta næringens fremtidige behov for kompetanse innen ingeniørfag, anleggsarbeid etc. I tillegg er det en utfordring å unngå at innpendling av ansatte blir hovedløsningen. Innpendling vil kunne føre til redusert skatteinngang og andre utfordringer for lokalsamfunnene. Derfor må det jobbes med tilrettelegging av attraktive boområder i de naturlige nedslagsfeltene til industrien. Det innebærer utvikling av barnehage- og skoletilbud, kulturtilbud, boligområder etc Kommunal tilrettelegging gjennom arealplaner, infrastruktur etc Det er viktig at kommunene tar høyde for de behovene en eventuell mineralindustri har, og at disse innarbeides i nærings-, utviklings- og arealplaner så tidlig som mulig. På den måten får man også avdekket mulige konfliktforhold tidlig, og man kan gjennomføre de nødvendige prosesser med andre berørte parter. Dette innebærer også at kommunene må legge planer for å kunne imøtekomme næringens behov for transport av materiell og personell til og fra fremtidige anlegg Industriell kapital Som nevnt, er de dominerende aktørene i regionen globale selskaper. På grunn av kapitalkravene som letevirksomheten fører med seg, er en av forutsetningene for økt næringsvirksomhet at disse selskapene finner det kommersielt interessant å lete i Finnmark. Samtidig kan det være viktig å stimulere til at lokale og regionale næringsaktører finner måter å samarbeide med de internasjonale aktørene slik at det utvikles regional kompetanse om mineralindustri Leverandørutvikling Leveranser til mineralindustrien vil være et spesielt aktuelt alternativ for lokalt næringsliv. Det er viktig at det stimuleres til utvikling av kvalifikasjoner og kompetanse som gjør lokalt næringsliv konkurransedyktig Stimulering til leting og prospektering Det er et generelt problem i Norge at det brukes lite midler til mineralleting og prospektering. (100 mill i Norge i 2007 mot 600 mill i Sverige og 400 mill i Finland.) 9 Derfor bør det utvikles økonomiske stimuleringstiltak rettet mot leting og prospektering. En mulighet er å etablere modeller basert på de stimuleringsordningene som finnes i petroleumssektoren Transport Finnmark ligger langt unna de fleste markeder. Det betyr at transportkostnadene alltid vil spille en rolle når bedrifter vurderer det økonomiske grunnlaget for mineralindustri i fylket. Siden dette er en viktig rammefaktor, bør det vurderes om det kan iverksettes tiltak for å bøte på eller redusere kostnadenes virkning. 4.2 Saksbehandling Den nye mineralloven inneholder krav til saksbehandling som skal ivareta de ulike hensyn som lovgiver mener skal ivaretas. I tillegg vil aktuelle utbyggingssaker måtte behandles i forhold til andre lovverk som plan- og bygningsloven, forurensningsloven mv. Samlet sett danner dette et saksbehandlingsregime som stiller store krav til utbygger. Det er viktig at man finner en 9 Norges geologiske undersøkelse, Mineralressurser i Norge 2007, Publikasjon 7

8 hensiktsmessig balansegang som både ivaretar de lovmessige kravene som må ivaretas, behovet for en prosess som er effektiv for forvaltningen og behovet for å stimulere aktuelle aktører til å utvikle fylkets mineralressurser. I og med at dette er et nytt lovverk, vil det sannsynligvis være behov for å ha fokus på om denne balansegangen er tilstrekkelig ivaretatt. En annen viktig lov er Finnmarksloven, som førte til endringer i flere paragrafer i den tidligere Bergverksloven. Søknader om undersøkelses- og utvinningstillatelser skal ut på høring til flere instanser før de kan innvilges; Sametinget, FeFo, reindriftsnæringen, fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE og angjeldende kommune(r). Det er også innført en klagerett til kongen i statsråd fra grunneier FeFo og Sametinget, og dette prinsippet er videreført i den nye mineralloven. 5 Mineralforum Finnmark I en situasjon hvor befolkningen i Finnmark har fått råderett over egen grunn gjennom Finnmarkseiendommen, samtidig som det er stor kommersiell interesse for mineralutvikling, er det svært viktig at beredskapen for å kunne håndtere utviklingen trappes opp. Etableringen av et Mineralforum Finnmark med en ansatt koordinator er et tiltak for å gjøre fylket bedre rustet til å oppnå effekter som kan gi lokal og regional verdiskaping. 5.1 Målsetning Målsetningen for Mineralforum Finnmark er økt verdiskaping og kommersialisering av mineralressursene i fylket på en balansert måte som ivaretar behovet for sameksistens mellom ulike interesser. 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver Mineralforum Finnmark skal være en arena som stimulerer til en samfunnsmessig forsvarlig næringsutvikling innen mineraler i Finnmark. Det innebærer at Mineralforum Finnmark skal fokusere på de faglige og næringsmessige spørsmålene knyttet til mineralutvikling, uten å være en politisk aktør. Følgende oppgaver inngår i mandatet: Mineralforum Finnmark skal: Dialog, interesseavklaringer og rammebetingelser i. Styrke tilretteleggerrollen ved å etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet. ii. Drive nettverksbygging mellom bedrifter, offentlige aktører, grunneiere, bruksrettshavere, kompetansemiljø og andre premissgivere. iii. Være en arena for samspill mellom aktørene, og holde oversikt over prosesser og aktører innen mineralleting og utvikling i fylket. iv. Bidra til økt fokus på mineralnæringen ved å stimulere til møteplasser og arenaer for dialog mellom de ulike aktørene. v. Stimulere til dialog, tidlig kartlegging av arealkonflikter og forslag til løsning av disse, slik at samtidig tilstedeværelse av samiske interesser og mineraldrift kan gjøres mulig. vi. Ha dialog med reindriftsnæringen gjennom Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) vii. Bidra til utvikling av en regional strategi for mineralutvikling i Finnmark. viii. Bidra til utvikling av en oppfølging av saksbehandlingsregler for mineralutvikling som er hensiktsmessig og akseptabelt for både næringen, andre berørte interesser og aktuelle forvaltningsorgan. Kompetanse- og kapasitetsutvikling ix. Bidra til informasjon om potensialet for mineralutvikling i fylket til ungdom, potensielle arbeidstakere og utdanningsaktører for å få økt fokus på mulighetene innen mineralnæringen. x. Bidra til å få utviklet utdanningstilbud rettet mot bergindustriens behov. 8

9 Konkrete tiltak i. Utrede og fastsette organisering og finansiering av Mineralforum Finnmark. ii. Planlegge en konferanse om mineralnæringen i Finnmark. Konferansen gjennomføres våren Arbeidsgruppe for dette, er Øystein Rushfeldt (leder) Søren Karlstrøm, Morten Often og Elisabeth Gammelsæter. Det vurderes om Norsk Bergindustri kan stille med sekretariat for dette arbeidet. 5.3 Organisering Forprosjektet har blitt ledet av et interimsstyre for Mineralforum Finnmark med utspring i de virksomhetene som har tatt initiativ til satsingen. Interimsstyret ønsker å utvide antallet aktører i Mineralforum Finnmark til å omfatte kommersielle aktører innen mineralutvikling, kapitalmiljø, offentlige aktører og utdanningsaktører for å nevne noen. Finnmark fylkeskommune og Sametinget må ha sentrale roller, da de er premissgivere for utviklingen Eierskap Finnmark fylkeskommune bør være eier av konseptet Mineralforum Finnmark i startfasen fordi dette er en satsing som vil ha stor betydning for det regionale utviklingsarbeidet Styringsgruppe Det foreslås at styringsgruppen består av følgende personer/representanter: Leder Målfrid Baik Finnmark fylkeskommune Torvald Falch Sametinget Søren Karlstrøm FeFo Stein Mathisen Innovasjon Norge Finnmark Øystein Rushfeldt Nussir/Norsk Bergindustri Jørgen Stenvold Store Norske Gull/Norsk Berginudustri Per Helge Høgaas Sydvaranger Gruve AS/Norsk Bergindustri Stein Erik Hansen Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Morten Often NGU Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter fra Norsk Bergindustri vil være observatør i styringsgruppa. I det videre arbeidet vil andre aktører bli invitert til å delta i prosessene. Dette gjelder både partene i arbeidslivet og representanter for de ulike interessegruppene Organisering for øvrig Det har vært drøftet ulike modeller for organisering. Det er to hovedmodeller som har utkrystallisert seg i prosessen. Det ene alternativet er prosjektorganisering. Det andre alternativet er å innlemme den daglige driften av Mineralforum Finnmark i organisasjonen til Finnmark fylkeskommune. Dette drøftes i et eget notat som er lagt ved. Interimsstyret anbefaler på bakgrunn av notatet og diskusjonene at den videre satsingen prosjektorganiseres, og foreslår at Finnmark fylkeskommune tar eierskapet til Mineralforum Finnmark og organiserer det slik de finner mest hensiktsmessig for å oppnå målsetningene og ivareta mandatet i denne beskrivelsen. 9

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 MINERALFYLKET FINNMARK - TREÅRIG MINERALPROSJEKT

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 MINERALFYLKET FINNMARK - TREÅRIG MINERALPROSJEKT Sentraladministrasjonen Næringsavdelinga Arkivsak: 10/00639 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Hans Inge Gloppen Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 (KNS)

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5608 Dato: 09.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte 26.06.2017 Innspill til evaluering av mineralloven Innledning: Nærings- og fiskeridepartementet skal gjennomføre

Detaljer

Mineraler som vekstnæring i Finnmark

Mineraler som vekstnæring i Finnmark Mineraler som vekstnæring i Finnmark Av Jørgen Stenvold, Store Norske Gull AS Finnmarkskonferansen 2007 Korte fakta om Store Norske Gull AS Et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen kulkompani

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

Ny minerallov tross protester

Ny minerallov tross protester Ny minerallov tross protester Norsk Bergindustri jubler. Sametinget protesterer. Så forskjellige er reaksjonene på forslaget til ny minerallov hos to av interessegruppene som har vært involvert i arbeidet

Detaljer

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser.

FeFos strategiplan fra 2011 gir overordnede føringer for FeFos forvaltning av land og ressurser. Fremlagt på møte 22.05.2015 Styresak 36/2015 Saksnr 15/830- Mineralstrategi for Finnmark 2015-2019 - høringssvar Innledning Finnmark fylkeskommune har sendt ut forslag til mineralstrategier for Finnmark

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

Fagseminar om Bergverk og Miljø. Meldal kommune 7. Mai 2013

Fagseminar om Bergverk og Miljø. Meldal kommune 7. Mai 2013 Fagseminar om Bergverk og Miljø Meldal kommune 7. Mai 2013 Disposisjon dagen Om DMF generelt Vårt samfunnsoppdrag Forvaltningsansvar Mineralstrategien for dagen Samfunnsoppdraget vårt DMF skal arbeide

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Fagdag - planlegging og drift av massetak Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Generelt om DMF Direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Forvalter

Detaljer

Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda

Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda 6.11.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som konsulent i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus» bakgrunn fra Franzefoss,

Detaljer

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini

Miljøringen. 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Miljøringen 12. Juni 2013 Randi Skirstad Grini Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard «Det minste direktoratet, med det lengste navnet» Disposisjon dagen Om DMF generelt Samfunnsoppdrag

Detaljer

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Bergindustriens rolle Behovet for forvaltning Utfordringer, herunder deponi Behovet for dialog med

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer!

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Nord-Norge - Europas framtidige ressurssenter Olje, gass, energi Mineraler Sjømat, fiskeri Marin bioteknologi Reiseliv, natur Norge et politisk

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl på FeFo kontoret, Alta

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl på FeFo kontoret, Alta Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 22.mai 2015 kl. 15.00 på FeFo kontoret, Alta Møtested: FeFo kontoret Alta Møtetid: 22.mai 2015 kl. 15.00 17.45 Møteleder:

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser - Litt om DMF - Hvem er vi og hva gjør vi? - Hvorfor forvalte mineralressurser?

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal 27.11.2014 senioringeniør Alf Viktor Larsen Dagens tema 1. Om Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 2. Fra undersøkelser til drift forholdet til mineralloven

Detaljer

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI?

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? En fortelling om de mange hensyn! Lokale interesser blir hørt! Fungerer det norske lovverket rundt etablering av ny gruveindustri hensiktsmesssig? Av Nils Tokheim, Rambøll

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Mineralstrategi for Finnmark 2015-2019 3 Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda Fylkeshuset, 9815 Vadsø Tlf. 78 96 30 00 Epost: postmottak@ffk.no www.ffk.no Innhold Forord Oversiktsbilde over

Detaljer

Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013

Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013 Senioringeniør Åse Bollingmo NGU-dagen 2013 Alf Viktor Larsen, sen.ing. Direktoratet for mineralforvaltning og Knut Særen, anleggssjef Franzefoss avd. Steinskogen 29.10.2012 Ny direktør Randi Skirstad

Detaljer

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Det kommer ingen radioaktive utslipp fra gruva i Repparfjord i Vest-Finnmark, konkluderer Statens strålevern. Dermed gjenstår kun driftskonsesjonen før gruva

Detaljer

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU Jobben som gjøres i Norge Tom Heldal med flere, NGU Lete og kartlegge Forstå hva som skjuler seg under overflaten God arealforvaltning av mineralressurser Hvorfor Kartlegging med moderne metoder har dokumentert

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

Nussir ASA. Mottatt utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. 8.des 2015

Nussir ASA. Mottatt utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. 8.des 2015 ASA Mottatt utslippstillatelse fra Miljødirektoratet 8.des 2015 1 Spennende utsikter Fasene i et gruveprosjekt Utforskning Utvikling Etablering Drift Tilbakeføring (lete, ressursestimering) (planer, godkjennelser)

Detaljer

Innst. 109 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:153 S (2010 2011)

Innst. 109 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:153 S (2010 2011) Innst. 109 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:153 S (2010 2011) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen,

Detaljer

BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING BETYDNING FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Vedlegg til søknad om Driftskonsesjon for Nussir ASA 1 Bakgrunn I DMFs behandling av søknader skal det legges vekt på flere faktorer, blant annet «tiltakets

Detaljer

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser Rolv Dahl 1,*, Tom Heldal 1, Henrik Schiellerup

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport

Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport Fremtidens mineralstatistikk Beslutningsrapport Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Mål for prosjektet 3 3. Nye statistikker og analyser 3 3.1 Fremtidens mineralstatistikk 3 3.2 Driftsstatistikken 4 3.2.1 Ikke-konsesjonspliktige

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

Store Norske Gull AS

Store Norske Gull AS Store Norske Gull AS 1 Store Norske 2013 Store Norske konsern Store Norske konsernet er verdens nordligste gruveselskap og en hjørnestensbedrift på Svalbard. Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis som

Detaljer

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Lise Risstad, DMF Dagens agenda: Forvaltning og uttak av mineralske ressurser

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER Norske Samers Riksforbund vil være en aktiv part i å diskutere premissene for forvaltningen av og eierskapet til ressursene i alle våre

Detaljer

Fra forekomst til god forvaltning

Fra forekomst til god forvaltning Fra forekomst til god forvaltning NGU-dagen 7. februar 2013 Rolv Dahl, NGU Med bidrag fra T. Heldal, P.-R. Neeb, E. Erichsen, P.Ryghaug med flere Hvor mange diamanter har et land? Oslo, da? Hvem passer

Detaljer

Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune

Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune Se mottakertabell Dato: 21.05.2015 Vår ref: 14/01268-9 Deres ref: Høring av søknad fra Hans Braarud om driftskonsesjon for Grønne Bakke i Marker kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8.

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8. Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Finnmarkskonferansen Alta, 8. september 2010 I løpet av foredraget skal jeg Presentere meg selv og hvem

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Jeg var på NGU-dagen i fjor. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit også i dag.

Jeg var på NGU-dagen i fjor. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit også i dag. Side 1 av 10 Nærings- og handelsdepartementet Tale 6. februar 2013, kl. 12:40 Taler: Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 20 min. Lengde: 2400 ord NGU-dagen Regjeringens arbeid med strategi for

Detaljer

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK

INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER I FORBINDELSE MED EN MULIG UTVIDELSE AV ØVRE ANARJOHKA NASJONALPARK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2009/3214 Trondheim 08.02.10 Vår ref.: 09/00227-6 Prosjekt: Saksbehandler Morten Often INFORMASJON OG INNSPILL TIL KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune

Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Se mottakertabell Dato: 16.06.2015 Vår ref: 15/00349-9 Deres ref: Høring av søknad fra Krokstrand Granitt AS om driftskonsesjon for Krokstrand i Rana kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Velkommen til WORKSHOP

Velkommen til WORKSHOP Velkommen til WORKSHOP Utnyttelse av mineralske overskuddsmasser Bærekraftig deponering av overskuddsmasser fra norsk bergindustri Trondheim, 8. mai 2012 1 Innledning MINFORSK-arbeidet Målsetning etablering

Detaljer

AREALUTVIKLING TAFTØY NÆRINGSPARK. Formannskap

AREALUTVIKLING TAFTØY NÆRINGSPARK. Formannskap AREALUTVIKLING TAFTØY NÆRINGSPARK Formannskap 03.03.2015 DISPOSISJON Status i prosjektet - Milepæler Økonomi i forprosjektet Forhandlingsresultatet og finansiering Innflaggingsprosjektet aktuelle næringer

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

forenkling: begrepsbruk og én minerallov

forenkling: begrepsbruk og én minerallov Ny minerallov! forenkling: begrepsbruk og én minerallov Bergverksloven fra 1972 Lov om erverv av kalkforekomster fra 1914 Lov om erverv av kvartsforekomster fra 1949 Industrikonsesjonsloven fra 1917 Lov

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge -

Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge - Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge - Dialogmøte 2, Naustdal 27. april 2016 Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Agenda Om klyngen og samarbeidets fokus Noen

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Etablering av bergverksindustri suksessfaktorer for å lykkes

Etablering av bergverksindustri suksessfaktorer for å lykkes Etablering av bergverksindustri suksessfaktorer for å lykkes Møte med Karlsøy kommune Øystein Rushfeldt, Nussir ASA 25.februar 2013 1 Fundamentet Det må oppnås bredt forankret lokalt aksept for gruvedriften

Detaljer

Utviklingstrekk og framtidsutfordringer. innenfor bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri

Utviklingstrekk og framtidsutfordringer. innenfor bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Utviklingstrekk og framtidsutfordringer innenfor bergindustrien Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri NGU-dagene 2009, Trondheim, 5. februar 2009 Norsk Bergindustri Takk for invitasjonen! Våre medlemmer

Detaljer

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million».

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg - Geonor17 21. mars 2017, Mo i Rana «Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Det konkluderte US Geological Survey med i en kost-nytte-analyse

Detaljer

MINN. Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014

MINN. Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014 MINN Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014 1. Økt datainnsamling og kartlegging 2. Styrket FoU-samarbeid med industrien og ulike forskningsinstitusjoner 3. Bedre tilrettelegging

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien?

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Administrerende Direktør John Masvik Agenda: Finnmark Kraft Hva er behovet i Finnmark Vindkraft

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2013 OM DRIFTSRAPPORTEN OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med året 2006 utgitt Mineralressurser

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Muligheter og utfordringer innen bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. CIENS, 31. mai 2011

Muligheter og utfordringer innen bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. CIENS, 31. mai 2011 Muligheter og utfordringer innen bergindustrien Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri CIENS, 31. mai 2011 Jeg skal snakke om Hvorfor bergindustri Behov for samfunnsaksept Behov for bærekraft Behov for

Detaljer

Gruvedrift kan koste mer enn det smaker

Gruvedrift kan koste mer enn det smaker Gruvedrift kan koste mer enn det smaker Det finnes ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at gruvedrift i Kvalsund er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen i en rapport bestilt av Sametinget. Innerst

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv. Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet

Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv. Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet Gruvedrift og vannutfordringer: Myndighetsperspektiv Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri Basert på innspill fra Per Zakken Brekke, Bergvesenet Mutbare vs. ikke mutbare mineraler Mutbare mineraler

Detaljer

Høringsinnspill til Internasjonale strategier for Finnmark

Høringsinnspill til Internasjonale strategier for Finnmark Høringsinnspill til Internasjonale strategier for Finnmark 2015-2019 Innspill til Internasjonale strategier for Finnmark 2015-2019 fra Vest Finnmark Regionråd som består av kommunene Alta, Kvalsund, Loppa,

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Steinar Ellefmo, Gerd Inger Sætrom, Aina Myrvold, Siri Todnem, Hans Jørgen Kjøll, Krishna Panthi, Inger Lise Sollie

Steinar Ellefmo, Gerd Inger Sætrom, Aina Myrvold, Siri Todnem, Hans Jørgen Kjøll, Krishna Panthi, Inger Lise Sollie Møtereferat Til stede: Forfall: Gjelder: Steinar Ellefmo, Gerd Inger Sætrom, Aina Myrvold, Siri Todnem, Hans Jørgen Kjøll, Krishna Panthi, Inger Lise Sollie Marte Kristoffersen, Ola Halseth, Rolf Martin

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Ommund Heggheim Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum. 25 år med sentrumsutvikling. Underpunkter i tittel på foredraget: Planmyndigheten

Detaljer

Arrangører: Norges Fiskarlag og Norsk Bergindustri. Scandic Bergen Airport Hotell, 8.-9. september 2011

Arrangører: Norges Fiskarlag og Norsk Bergindustri. Scandic Bergen Airport Hotell, 8.-9. september 2011 Arrangører: Norges Fiskarlag og Norsk Bergindustri Scandic Bergen Airport Hotell, 8.-9. september 2011 Norges Fiskarlag og Norsk Bergindustri arrangerer et felles seminar om sameksistens og bruk av norske

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Sølv var like ettertraktet som gull alllerede for 7000 år siden Sølvmalm Trådsølv

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030"

!!!!!!!!! Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord! Norge:'Status'og'potensial'mot'2030 Sektoranalyse,av,mineralnæringen,i,Nord Norge:'Status'og'potensial'mot'2030" Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT 2013/14 Sektoranalyse av mineralnæringen i Nord-Norge: Status og potensial

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi for mineralnæringen, Meyergården hotell, Mo i Rana

Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi for mineralnæringen, Meyergården hotell, Mo i Rana Side 1 av 16 Nærings- og handelsdepartementet Tale 31. januar 2013, kl. 13:00 Taler: Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 30 min. Lengde ord Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer