SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF"

Transkript

1 SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissar og rammer som gjeld for verksemda og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Denne forståelsen av styringsdokumentet sin rolle i styringsstrukturen leggast til grunn for strategiarbeid, handlingsplaner, og risikovurdering i SAV. Det er likevel ikkje slik at dei samla krav til helseføretaka går fram av styringsdokumentet. Dokumentet utfyller og konkretiserer ei rekkje oppgåver som skal vektleggast og prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei mål, rammer og retningslinjer for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2012 til Helse Vest RHF og styringskrav frå eigar formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka Vest skal levere legemidlar, apotekvarer og farmasøytiske tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Styringsdokumentet prøver å balansere det forhold at Sjukehusapoteka Vest har eit særskilt og avgrensa ansvar, samstundes som verksemda er ein del av føretaksgruppa i Helse Vest. 1.2 Helse 2020 Gjøre strategidokumentet Helse 2020 kjent internt i SAV. Bidra til gjennomføring av tiltak som sikrar identifisering og uthenting av gevinstområde. Helse 2020 er gjort kjent i internt i SAV gjennom å trekkast frem i eiget arbeid med utarbeiding og implementering av Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest Samstundes er styret gjort kjend med denne gjennom deltaking i utarbeiding av nemnde strategidokument og ved at Helse 2020 er distribuert i «styrepermen». Helse 2020 har vært nytta som ein premissgjevar for SAV sin eige strategiplan, og gjennom dette som premissgjevar for handlingsplaner. På denne måten sikrar SAV fokus på å identifisere og hente ut gevinstar som understøttar målbilete i Helse Vest. 1

2 2 Hovudområde for styring og oppfølging 2012 Styret må vere bevisst på sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlege helsetenester. Styret skal sjå til at samfunnsansvaret i vid forstand blir ivareteke, og at det blir sett i verk tiltak for å betre kvalitet og pasientsikkerheit. Spesialisthelsetenesta vil i 2012 i større grad bli styrt på kvaliteten i tilbodet. Dei overordna satsingsområda for 2012 om kvalitet og pasientsikkerheit, samhandlingsreforma, kreftbehandling, og rusbehandling vil bli følgd opp med fleire kvalitetsindikatorar som vil bli offentlig tilgjengelege. Dei 5 hovudområda som Helse Vest vil følgje særskilt opp på i 2012 ligg til grunn for prioriteringar i handlingsplan for Sjukehusapoteka Vest og er sett som overordna styringskrav til Administrerande direktør. Helse Vest sine fokusområder ligg og til grunn for dei tenesteområda SAV fokuserer på i samhandlinga med sjukehusforetaka (Samhandlingsreform, LOP, ASL, IMM modell for farmasøytisk rådgjeving). Kontroll på økonomien er viktig for å frigjere ressursar til investeringar, forsking, og for å styrke kvalitet i pasientbehandlinga. Helse Vest RHF er tilfreds med det samla resultatet for God økonomistyring og økonomioppfølging er ein grunnleggande føresetnad for å nå dei måla som blir sett, og dette vil derfor framleis vere ein prioritert oppgåve. Helseføretaka har eit særskilt ansvar for å sikre realistisk budsjettering og følgje opp rapporteringskrava til Helse Vest RHF. Helse Vest RHF vil i 2012 oppretthalde den dialogen med helseføretaka som er etablert i forhold til økonomistyring. Helse vest vil oppretthalde ein tett dialog for utvalde helsefaglege område og for utvikling i bemanninga. For føretaksgruppa er det 5 hovudområde som Helse Vest vil følgje særskilt opp i 2012: Samhandlingsreforma Pasienttryggleik Psykisk helsevern Ventetider og fristbrot Økonomi 2

3 3 Helsefaglege styringskrav for Sjukehusapoteka Vest HF Overordna er Sjukehusapoteka Vest HF forplikta til å delta med fagfolk i arbeidet med både nasjonale og regionale utgreiingar og prosjekt. Helse Vest RHF har eit ansvar for at deltakinga og avgjevinga av ressursar i slike tilfelle blir fordelt på dei ulike helseføretaka ut frå storleik og fagleg kompetanse. SAV er, samanlikna med sjukehusføretaka, eit lite føretak med avgrensa ressursar. Samstundes ønskjer SAV å ta ansvar i dei regionale prosessane som går. SAV deltar difor i dei aller fleste av disse prosessane, og i den grad ein må prioritere ressursbruk inn i dess skjer dette i ei tett samhandling med Helse Vest. 3.1 Nye lover og forskrifter Sjukehusapoteka Vest har eit særskilt ansvar for å forberede, følje opp og undervise om endringar på legemiddelområdet som følje av nye lovar og forskrifter. Sjukehusapoteka Vest er kjende med innhaldet i lovene og forskriftene. Sørgjer for nødvendig informasjon og opplæring til styret, administrasjonen og dei tilsette om nye helselover og -forskrifter. 3.2 Nasjonale strategiar og handlingsplanar Sjukehusapoteka Vest er kjende med innhaldet i nasjonale strategiar og handlingsplaner for spesialisthelsetenesta, og legg dei til grunn for utvikling av vareleveranse- og tenestetilbod på dei ulike områda. SAV overvakar endringar i lover og regler som gjeld apotekområdet. Endringar analyseras av fagdirektør i samråd med fagsjefar og faggrupper, og informasjon og opplæring blir gjeve både internt i SAV, etter avtale med sjukehusføretaka og inn i Direktørmøte i Helse Vest. I Helse Fonna inngår SAV i internt revisjonsteam, og gir gjennom dette systematisk informasjon om lovendringar. Generelt for heile SAV kan systematikken i dette arbeidet kan bli ennå betre, og dette er det fokus på nå ved nytilsett Kvalitets- og beredskapsleiar i 100 % stilling. Styret har i «styrepermen» som blei utlevert i mars i år mottatt ein oversikt over gjeldande lover og regleverk, og blir halden løypande orientert om mulige framtidige endringar gjennom løypande informasjon om høyringar og SAV sine svar på desse. Vi ber styret om å varsle SAV om dei ønskjer ein meir detaljert gjennomgang av dette. SAV er gjennom at det i Styringsdokument 2012 er blitt presisert eit krav om å halde seg oppdatert på nasjonale strategiar og handlingsplanar for spesialisthelsetenesta starta arbeid med å innarbeide alle dei ulike strategiane og handlingsplanane når vi utviklar våre leveransar. Dette arbeidet vil bli innarbeidd som eit tydeleg krav i framover. Spesifikt har SAV i år jobba aktivt for å ta del i samhandlingsreforma og pasientsikkerheitskampanjen. Ofte opplever vi at apoteka blir gløymd i slike handlingsplanar, men vi har ei offensiv innstilling og sørgjer for å minne samarbeidspartnare på kva vi kan bidra med. 3

4 3.3 Aktivitet Sjukehusapoteka Vest sin aktivitet heng tett saman med forventa aktivitetsvekst i sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest må med bakgrunn i dette innrette seg på ein slik måte, både med omsyn til legemiddelleveransar og leveransar av tenester, at: Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. 3.4 Vesentlege område for oppfølging og samarbeid Samhandlar med sjukehusføretaka for å etterleve og justere hovudavtalen og tilpasse lokale avtalar om farmasifaglege tenester og leveransar av legemidlar. Samhandlar med sjukehusføretaka: for å bidra til meir effektiv legemiddelforsyning og trygg legemiddelbruk for å vidareutvikla prismodellen for varer og tenester om leveranseløysingar og rådgjeving om legemiddelbruk som understøtter god sjukehusøkonomi, og dermed effektiviserer verdikjeda frå produsent til pasient om å utvikle og etablere logistikk- og rådgjevingsløysingar som sikrar pasienttryggleik i vareleveransar, legemiddelhandtering og legemiddelbehandling i føretaket om oppfølging av legemiddelbruken i føretaka gjennom leveranse av statistikk- og analyseverktøyet for legemiddelbruk Følgjer opp systemet for rapportering av legemiddelbruk til helseføretaka og Helse Vest RHF for å sikre at det fungerer godt. Sørgjer for kostnadsrett prising av tenestene sine, og bidrar til samordningsgevinstar. Følgjer opp LIS-samarbeidet, i tråd med konklusjonane som er trekte av dei regionale helseføretaka. Budsjettert aktivitet for 2012 er i samsvar med bestilling frå eigar og fastsett i tett samarbeid med Sjukehusforetaka. Dette ligg også til grunn for budsjettprosess i SAV for Hovudavtalen mellom SAV og sjukehusforetaka er til oppfølging årleg etter dei retningslinjer og prinsipp som er nedfelt i avtalen. Hovudavtalen skal gjennom ein hovudrevisjon i I mellomtida vert det sett fokus på felles forståing av nedfelte prinsipp og kvalitetssikring av kalkylar der mellom anna prismodell for varer og tenester som ligg til grunn for avtalen vert følgt opp i ei eiga prisgruppe med deltakara frå SAV og Sjukehusforetaka. SAV har i samarbeid med Sjukehusforetaka etablert logistikkløysingar som sikrar rettidige leveransar etter bestilling frå Sjukehusforetaka og krav til beredskapslager for legemidlar. For å sikre effektive bestillingsrutinar har SAV i samarbeid med Helse Vest IKT til vurdering anskaffing av nytt bestillingssystem for legemidlar i sjukehusa (TønSys). SAV leverer rapporter om legemiddelbruk periodisk til Sjukehusforetaka og til Helse Vest RHF via Fagdirektørmøtet. Rapportar vert utarbeidd ved uttrekk frå fagsystem (Apotekkube) i samarbeid med Sykehusapotekene HF. SAV ynskjer å vidareutvikle rapporteringsrutinar og innhald i rapportar og gjer dette gjennom ei eiga statistikkgruppe i SAV. Fokus i utviklingsarbeidet er mellom anna å standardisere rapportar og rette rapporteringa i endå større grad inn mot brukarstadar sjukehusforetaka (klinikk og avdeling). Budsjettmodell for SAV for 2013 rettar seg og inn mot dette. SAV har i hovudavtale med sjukehusforetaka fastsett prinsipp for prising av tenester som bygger på SAV sine direkte og indirekte kostnader knytt til leverte årsverk. SAV ynskjer å vidareutvikle modellen for prising av tenester gjennom auka fokus på innhald i leveransar, samordningsgevinstar og prising etter medgått tid. Kostnadsrett prising er til oppfølging ved kvalitetssikring av kalkylar og priser gjennom arbeid i prisgruppa som ein del budsjettprosess for Helse vest har vedteke at SAV skal delta i det nasjonale LIS samarbeidet Dette vert gjennomført ved at det vert inngått avtaler ved kvart sjukehusføretak. Sentrale i dette arbeidet er legemiddelkomiteane ved kvart sjukehusføretak og LIS kontaktane ved kvart sjukhusapotek i SAV. 4

5 3.5 Særskilde satsingsområde Kvalitetsforbetring Deltar i kvalitetssatsinga i Helse Vest, og bidrar med fagkompetanse og personellressursar i regionale prosjekt for å betre pasienttryggleik og kvalitet i helsetenestene. Bidrar til at kunnskap frå prosjekta blir overført til ulike einingar i helseføretaket, og at kunnskap frå prosjekta blir implementert i drifta av helseføretaket Nasjonale retningslinjer er gjort elektronisk lett tilgjengelige for dei tilsette. Faglege revisjonar og benchmarking mellom einingar og over føretaksgrenser blir gjennomført som metode, for å utvikle fag og organisasjon. Integrerer og prioriterer systematisk kvalitetsforbetringsarbeid i verksemda på lik linje med andre hovudoppgåver og som ein del av den daglege verksemda. Nasjonale retningslinjer er gjort kjent igjennom kvalitetssystemet KVASS. SAV følgjer opp kvalitetssatsinga via regional styringsgruppe og gjer ressursar til nye prosjekt. SAV deltar i prosjekt for innføring av e-resept i spesialisthelsetenesten. Det er så langt ikkje gjennomført interne revisjonar for Dette arbeidet har vært utsett i mens ein har venta på ny kvalitetsleiar. 5

6 3.5.2 Legemiddel og pasienttryggleik Deltek i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen med personell i tråd med vedtaka i styringsgruppa i kampanjen, og rapporterer data til kampanjesekretariatet i samsvar med fastsette tidsfristar Leiinga følgjer aktivt opp eigne resultat i kampanjen. Bidrar med å utvikle realistiske og hensiktsmessige mål og tiltak som kan takast inn i den nasjonale kampanjen. Legg til rette for og gjennomfører målingar av pasienttryggleikskultur, og arbeider med å forbetre resultatet. - IA Legg til rette for ein kultur for læring og forbetring som er forankra i leiinga. Dette inkluderar å sørgje for at det er lik praksis i apoteka for melding av avvik i Synergi, utarbeide gode rapportar frå Synergi og systematisk bruke desse slik at organisasjonen som kollektiv lærer av feil og systemsvikt. Bidrar i arbeidet med regionalt prosjekt om legemiddel og pasientryggleik (LOP), m.a. med aktuell fagkompetanse. I 2012 skal arbeidet med å realisere måla for LOP vidareførast og styrkjast. Sørgjer for å rigge føretaket til å kunne implementere tiltaka frå LOP, til dømes ved ein-dosepakking, fleire apotekstyrt legemiddellager (ASL), og farmasøytisk rådgjeving. Bidra i anskaffelsesprosess for LOP. Arbeidet i LOP må samordnas med Felles EPJ-prosjektet i regionen, og med nasjonalt arbeid med SykehusFEST 1 og e-resept. Bidrar i arbeidet med SykehusFEST og e-resept. Prosjektet SAV har meldt inn til Utviklingsprosjektet for Sjukehuset i Nordfjord støtter og vidareutviklar pasienttryggleikskampanjen. SAV støtter sjukehusforetaka med farmasøytisk rådgjeving slik at dei kan følgje opp tiltaka i kampanjen. SAV har avsett 120 % stilling til arbeid med LOP. Eindosepakking vert utreda og, det vert implementert stadig fleire ASL lager. Det er stort fokus på å selje farmasøytiske tenester, men ein har noe ulik suksess med gjennomføring av dette. SAV bidreg med 10 % stilling inn i SjukehusFEST og e-resept. 6

7 3.5.3 Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Alle helseføretak har styrebehandla mål og strategiar for brukarmedverknad. Understøtter sjukehusføretaka sitt arbeid med tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad. Gjennomfører brukarundersøkingar for å finne ut om brukarane er fornøgde. Vidareutviklar system for styringsdata og for måling av kvalitets- og servicenivå. Resultat frå pasienterfaringsundersøkingar, registrering og rapportering av uønskte hendingar og andre kvalitetsmålingar er offentleggjorde på nettsidene til helseføretaka. Sjukehusapoteka har jamlege møter med toppleiinga ved sjukehusforetaka. Her blir kvalitets- og servicenivå presentert. SAV har ikkje eit eige brukarutval, men vi vil oppmode Fagdirektør i Helse Vest RHF om å få plass også til apotekets saker på møte han har med det regionale brukarutvalet. Samstundes har SAV bede om mogelegheit til å få leggje frem saker til brukarutvalet ved det einskilde sjukehusføretak, og har som ledd i dette arbeidet hatt eit første møte med brukeutvalet i Helse Stavanger. Det blei eit særs konstruktivt møte. Det planleggast og ei brukarundersøking/ kundeundersøking som skal sendast til sjukehusforetaka Samhandlingsreforma Sjukehusapoteka Vest følgjer opp Samhandlingsreforma i tett samarbeid med sjukehusføretaka. SAV bruker mykje energi på å kome i posisjon i forhold til samhandlingsreforma. Slik strukturen for avtaleinngåing mellom sjukehusføretak og kommunar vart lagt opp, var det ikkje mulig for apoteket å bli direkte avtalepart i det dei første avtalane blei underteikna. SAV jobbar aktivt for å bli underleverandør for sjukehusa og å finne gode samarbeidsformar som sikrar at pasienten får korrekt legemiddelbehandling også ved skifte av omsorgsnivå. Utviklingsprosjektet for Nordfjord Sjukehus har gjort Nordfjordregionen til eit senter for utvikling av god samhandlingspraksis i Noreg. SAV har meldt inn eit prosjekt her som vil støtte både samhandlingsreforma og pasienttryggleikskampanjen, og som vil betre legemiddelbruken i kommunane. Farmasøytar frå SAV skal foreta legemiddelgjennomgangar i sjukeheimar, undervise helsepersonell, foreta utskrivingssamtalar på sjukehuset og samstemme legemiddellister. Forslaget er blitt svært godt mottatt både frå styringsgruppa, pasienttryggleikskampanjen og kommunane i Nordfjord-regionen. Vi ser fram til at prosjektet blir godkjent. SAV har også ein dialog med Stavanger kommune om å yte tenester i samband med samhandlingsreforma. I Haugesund er det allereie etablert eit prosjekt som har fått såkornmidlar frå Helse Vest. 7

8 3.5.5 Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og anna avhengigheitsbehandling Tar over leveranse av legemidlar til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) etter avtale med helseføretaka. SAV har tatt over leveranse av legemidlar til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Bergen og Stavanger. I Haugesund og Førde vil SAV ta over i løpet av året/ starten på Arbeidet med å levere desse legemidlane medfør betydelig meirarbeid i forhold til andre leveransar som går frå sjukehusekspedisjonen. Dette gjer at SAV nå i budsjettprosess med sjå på prismodell/ lønsamheit for desse leveransane. 3.6 Andre områder Beredskap og smittevern Har fokus på beredskapsarbeid og arbeid med smittevern. Bidrar i beredskapsarbeid og i arbeid med smittevern, særleg knytt til forsyning av viktig materiell, utstyr og viktige legemiddel. Har ein tilfredsstillande beredskap for forsyning av legemiddel, materiell og andre innsatsfaktorar, og tilfredstillande beredskap for sin del av den kritiske infrastrukturen i spesialisthelsetenesten. Innarbeider omsynet til beredskap i logistikksystema og i dei leveranseavtalane som blir inngått. Vidarefører oppdraget som koordinator for forsyningsberedskap, jf. planen om forsyningsberedskap. Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ( ) blir følgt opp (jfr. styresak 141/11B). Beredskapsplanen i helseføretaket er oppdatert og tilpassa, med utgangspunkt i erfaringane frå handteringane av terrorangrepet 22. juli 2011, andre tidlegare hendingar og den regionale beredskapsplanen. Beredskap blir ivaretatt av kvalitetsleiar. Fram til kvalitetsleiar blei tilsett var denne oppgåva ivaretatt av ein 30 % farmasøytstilling. Omsynet til beredskap er innarbeid i logistikksystem. Arbeidet med beredskap skjer i nært samarbeid med Helse Vest og sjukehusforetaka 8

9 3.7 Utdanning Deltar i, rettleiar og legg til rette for praksisundervisning for m.a. farmasistudentar og apotekteknikarelevar. Vurderer behovet for etterutdanning av eige personell og sikrar relevant kompetanse, mellom anna farmasøytisk kompetanse, apotekteknikarar, logistikk og controllarfunksjonar. Medverkar til gode rutinar for handtering av legemiddel, gir god opplæring og gir god informasjon til personell i eiget føretak og i sjukehusføretaka. SAV tilbyr praksisplassar for farmasistudentar og apotekteknikarelevar. SAV er ein populær praksisplass og det er kamp om å få praksis på apoteka. SAV vil følgje standardisert opplegg for studentar og praksiselevar frå Helse Vest, og vil gjennom dette arbeidet og sikre standardisert handtering av studentar internt i SAV. SAV sin årlege rullerande Handlingsplan for kompetanse legg grunnlag for kompetansetiltak. Planen tek utgangspunkt i gjeldande strategi og prioriteringar. Gjennom dette arbeidet har vi gode rutinar for, og gjer god opplæring i handtering av legemidlar intert i SAV. Slik opplæring kan betrast og systematiserast mot sjukehusa, men dette krev at sjukehuse prioritetar bruk av SAV til dette opplæringsarbeidet. 3.8 Forsking og innovasjon Forsking Bidrar til forsking og utviklingsarbeid på områda legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eiga verksemd og i samarbeid med dei andre helseføretaka. Samarbeider med sjukehusføretaka i relevante forskings- og utviklingsprosjekt for å sikre gode data på behandlingseffekt av legemiddelbruk og graden av, og konsekvensar av, uønska hendingar i legemiddelbehandlinga. Det er sikra transparens og god dokumentasjon i handteringa av det øyremerkte tilskotet til forsking i helseføretaka. Løna av SAV startar det for fyrste gong opp ein D-stilling 1/ og ein D- stilling 1/ Prosjekta gjeld utprøvande kreftmedisin og antibiotikabruk. Prosjekta skjer i samband med UiB og Helse Bergen. I tillegg driv SAV forsking gjennom prosjekt leia og finansiert av andre. For tida gjeld dette ein 50 % phd-stilling knytt til UiS og Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger, og ein mogeleg 50 % phd-stilling knytt til Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i Helse Stavanger. SAV er ikkje ferdig med systemet for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forsking i helseføretaka. Helseføretaka har etablert meir effektive system for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forsking i helseføretaka og rapportert i tråd med nye tidsfristar. 9

10 3.8.2 Innovasjon Helseføretaka skal vidareføre satsinga på innovasjon i tråd med gjeldande tiltaksplanar og nye føringar som blir avklara i ei eiga formidling frå HOD. SAV deltar i Helse Vest sitt innovasjonsnettverk og i arbeidet med Cristin. Helseføretaka skal, i samarbeid med dei andre regionane og i samarbeid med databasen Current Research Informastion System in Norway, Cristin (HSØ/UiO), etablere ein ny, felles nasjonal database for innovasjonsindikatorar i helseføretaka 3.9 Opplæring av pasientar/ pårørande Medverkar til gode rutinar for handtering av legemiddel, gir god opplæring og gir god informasjon til pasientar/ pårørande. Samarbeider med sjukehusføretaka om lærings- og meistringstilbod på legemiddelområdet. 4 Ressursgrunnlaget Sjukehusapoteka Vest sitt finansielle grunnlag er basert på eigen prisingsmodell, der Sjukehusapoteka Vest fakturerer sine kundar for leverte varer og tenester. Det er gode system for å gi rådgjeving og opplæring til kundar som hentar medisin i publikumsavdelinga. SAV vil gjennom eit kundetreningsprogram som startar nå i haust fokusere ytterlegare på dette. SAV arbeidar tett opp mot dei enkelte sjukehusavdelingane i forhold til læringsog meistringstilbod på legemiddelområdet. Vi er likevel ikkje fornøyd med vårt bidrag her og arbeidar aktivt for å ta del i ein større del av desse prosjekta. SAV må tydeleggjere overfor sjukehusa sin kompetanse på dette området, og at vi gjennom den er ein naturleg samarbeidspartner når det gjeld legemiddelopplæring. SAV sitt finansielle grunnlag er basert på fakturering av varer og tenester til kundar der ein eigen prismodell følgjer prisregulering frå SLV og prinsippa for prising av varer og tenester nedfelt i hovudavtalen med sjukehusforetaka. 10

11 5 Økonomiske krav og rammevilkår 5.1 Resultatkrav for 2012 Sjukehusapoteka Vest skal i 2012 oppnå eit positivt resultat på kr 13,9 mill. Føretaka må budsjettere drift, økonomisk resultat og investeringar innan tilgjengeleg likviditet, og på ein måte som gir rom for tilstrekkeleg buffer for likviditet gjennom året. SAV sitt budsjett for 2012 er i samsvar med resultatkrav frå eigar på 13,9 mill. Resultat per utgangen av juli 2012 er 11,0 mill. og prognose for 2012 viser at SAV forventar å nå resultatkrav for Årsaka til resultat over budsjett er i hovudsak meir sal av varer til sjukehusa og lågare varekostnad enn budsjettert. Likviditet situasjonen i SAV er god med 49 mill. i frie likvide midlar ved utgangen av juli I tillegg kjem 10 mill. i driftskreditt som ikkje er nytta. I alt gjev dette ein tilstrekkeleg buffer for likviditet gjennom året. 5.2 Investeringar Styre og prioritere investeringsplanar innafor den tilgjengelege driftsøkonomiske og finansielle ramme. SAV skal i samband med utarbeiding av langtidsbudsjett rapportere investeringsplanar med driftskonsekvens for kommande femårsperiode. SAV skal utarbeide risikoanalysar i tilknyting til større investeringsprosjekt og utarbeide konkrete tiltaksplanar for korleis føretaka skal handtere dei driftsmessige konsekvensane av investeringsplanane slik at resultatkravet blir innfridd. Tiltaksplanen for å løyse dei driftsmessige konsekvensane skal inngå som ein del av langtidsbudsjettet. Investeringane må finansierast innanfor tilgjengeleg likviditet ein klarer å skape gjennom drifta. Investeringsbudsjett for 2012 (15,6 mill.) ligg godt innanfor det som kan finansierast med eigne midlar. Investeringar vert prioriterte ut frå kva som tener drifta av SAV best. Per juli 2012 er det gjennomført investeringar for 2 mill. Det er spesielt budsjettert ombygging av lokalar i Haugesund som utgjer avviket mot årsbudsjettet. SAV har i langtidsbudsjett for perioden lagt op til eit investeringsprogram på i alt 45,7 mill. Investeringsprogrammet vert vurdert årleg gjennom prosess for år budsjett og langtidsbudsjett basert på vurdering av risiko og kost/ nytte for SAV og Helse Vest. Det vart i samband med investeringar laga planer for iverksetjing for å unngå unødig driftsmessige konsekvensar. Eit døme på dette er drift av nye automatar i ekspedisjonane. 11

12 5.3 Låneopptak og driftskreditt Helseføretaka har ikkje anledning til å nytte driftskreditt til å finansiere investeringar. SAV nyttar ikkje driftskreditt til finansiering av investeringar. 5.4 Rapporteringskrav økonomi SAV skal kvar månad rapportere til Helse Vest om den økonomiske utviklinga og status på dei tiltaka som skal setje helseføretaket i stand til å nå resultatkravet. SAV gjennomfører rapportering månadleg til Helse Vest basert på gjeldande malar i Helse Vest. SAV skal rette seg etter og bruke utsendte rekneskapsmalar. 12

13 6 Organisatoriske krav 6.1 Internkontroll og risikostyring Gjennomføre risikostyring i tråd med retningslinjene for risikostyring i Helse Vest Følgje opp rapportar frå ulike tilsynsmyndigheiter systematisk, for å sikre at tiltak vert sette i verk og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn. Følgje opp tilsynsnotat som grunnlag for læring sendt ut frå RHF-et til alle føretaka etter gjennomførte systemrevisjonar ved Helsetilsynet. Følgje opp førespurnader frå Statens helsetilsyn og andre tilsynsmyndigheiter og svare innanfor dei fristane som er sette. Rapportere månadleg til styra og til Helse Vest RHF på status i tilsynssaker.... SAV har etablert risikostyring etter retningslinjer i Helse Vest. Det vert gjennomført vurderingar knytt til identifikasjon av risiko innan kvart driftsområde og aktuelle tiltak for å redusere denne. Risikovurderingane og status på tiltak vert rapportert kvart tertial til Styret i SAV. I tillegg inngår det omtale i årleg melding til Helse Vest om korleis risikostyring er gjennomført og oppsummeringa av resultatet av den. Risikostyring er og tema i direktørmøter i Helse Vest gjennom året. Synergimeldingar blir gjennomgått og det blir teke lærdom av desse. SAV har forbetringsområde når det gjeld systematisk å vurdere risiko ved prosjektgjennomføringar, omstilling og omorganisering. Gjennomgå og lære av uønska hendingar og meldingar i Synergi. Ved omstilling av verksemda, ved innføring av ny teknologi og ved organisasjonsendringar gjennomføre risikovurderingar for kva for konsekvensar tiltaket vil ha, og for andre deler av verksemda og det samla tenestetilbodet for pasientane. Der det er risiko for uønska hendingar skal det etablerast særlege rutinar for overvaking og førebyggjande tiltak for å redusere risiko. 13

14 6.2 E-helse Helseføretaka skal arbeide for ei framtidsretta utvikling på e-helseområdet for å medverke til effektiv samhandling, betre ressursbruk, betre pasientsikring og kvalitetsheving i alle deler av behandlingskjeda ved å; SAV bidrar med fagressursar inn i desse prosjekta. Leggje til rette for implementering av helseinformasjonssikkerhetsforskriften Leggje til rette for utbreiing av elektronisk resept i helseføretaka Medverke i dei nasjonale prosjekta på e-helseområdet som m.a. helseportal, kjernejournal, elektroniske reseptar, nasjonalt standardiseringsarbeid, helse- og kvalitetsregistrene, automatisk frikort og arbeidet med felles løysing for folkeregisteropplysningar Sikre at alle helseføretaka i regionen følgjer opp dei nasjonale tiltaka for elektronisk meldingsutveksling. Alle helseføretak skal i løpet av 2012 være førebudd for mottak av elektroniske tilvisingar frå primærhelsetenesta Medverke i arbeidet med å utvikle ein standard for elektronisk tilvising med vedlegg mellom helseføretaka og pilotere denne Medverke til å få på plass eit elektronisk system for å støtte innføringa av melding etter spesialisthelsetenestelova 3-3 Ha metodar, basert på felles regionale prosessar, for å teste og overvake eventuelle svikt i det pasientadministrative arbeidet slik at tiltak vert sette i verk raskt Følgje opp arbeidet med kvalitetssikring av pasientadministrative rutinar med omsyn til leiing, organisasjons- og kompetanseutvikling Vere aktive bidragsytarar i dei prosjekt og program som til ei kvar tid er gitt prioritet i porteføljen og vidareutvikle kompetanse innan portefølje, program og prosjektstyring for leiing og medarbeidarar Etablere kompetanse og tilgjengelege ressursar innan kritiske område som verksemdarkitektur, endringsleiing og gevinstrealisering både for eigen bruk samt til å bidra i regionalt og nasjonalt prioriterte tiltak Sikre eit godt mottaksapparat for nye teknologiske løysingar og sikre god leiarmessig forankring i samspelet mellom teknologi og forbetringar gjennom endringsleiing 14

15 6.3 Tiltak på personalområdet Sørgjer for at medarbeidarane registrerer sine biververv i biervervsmodulen Modulen er innført. Årleg påminning vert sendt til alle tilsette Strategisk kompetansestyring Planlegge og gjere tiltak for å sikre riktig bemanning med riktig kompetanse, både på kort og lang sikt. Bidra til utvikling på området SAV sin årlege og rullerande Handlingsplan for kompetanse legg grunnlag for kompetansetiltak. Planen tek utgangspunkt i gjeldande strategi og prioriteringar Etnisk rekruttering og gode rutinar for tilsetting Bidra i utviklinga av området. WHO etiske retningsliner for rekruttering er integrert i SAV sin rekrutteringsrutine. Kvalitet i rekruttering er fokusområde. På trass av vårt fokus på kvalitetssikring av rutinar og opplæring sidan 2011, ser vi at prosessane ikkje vert dokumentert tilfredsstillande, og at program for nytilsette ikkje nyttast ved alle høve. Leiinga har fokus på dette HR- og HMS-arbeidet Implementere og levere i tråd med dei nasjonale HR- og HMS-indikatorane etter kvart som dei blir sette i verk. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer elektronisk, og gjennom dei IKT-løysingane som er tilgjengelege. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført enkle vernerundar med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. HR- og HMS-indikatorane følgjast i tråd med gjeldande føringar. HMS-kartleggingar har skjedd elektronisk frå og med Enkle vernerundar med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt er gjennomført sidan

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtatt av styret i Helse Vest RHF 06.03.2013. Styringsdokument 2013 Sjukehusapoteka Vest HF

Vedtatt av styret i Helse Vest RHF 06.03.2013. Styringsdokument 2013 Sjukehusapoteka Vest HF Vedtatt av styret i Helse Vest RHF 06.03.2013 Styringsdokument 2013 Sjukehusapoteka Vest HF 0 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2013...

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07)

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07) Styringsdokument 2007 Helse Vest IKT AS (utkast 15.02.07) 1. INNLEIING... 3 2. HELSE 2020... 3 3. RESSURSGRUNNLAG OG RESULTATKRAV... 4 Finansieringsmodell... 4 Forventa samordningsgevinstar over ein 5-års

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Risikorapport SAV 2013

Risikorapport SAV 2013 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam, HR-sjef Berit Berntsen Årleg melding Styringsdokument 2011 for SAV

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam, HR-sjef Berit Berntsen Årleg melding Styringsdokument 2011 for SAV Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 08.12.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam, HR-sjef Berit

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Februar 2015 1 INNLEIING OG INNHALD Revisjonsutvalet og internrevisjonen i Helse Vest er begge ledd i å styrke styret si overvaking av internkontrollen.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 28.04.2011 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Styringsdokument 2007. Apoteka Vest HF. (utkast 15.02.07)

Styringsdokument 2007. Apoteka Vest HF. (utkast 15.02.07) Styringsdokument 2007 Apoteka Vest HF (utkast 15.02.07) 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Om styringsbodskap for 2007... 3 1.3 Helse 2020... 3 2 Styringsbodskap knytt til ansvarsområde for Apoteka

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 01.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 A: Endring i overordna risikobilde sidan siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Ingen Ingen Element med redusert risiko

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010 Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Innhald 1 Innleiing 1 2 Formelle krav til regionalt brukarutval 1 3 Brukarmedverknad i drift,

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Plan for internrevisjon 2015-2016

Plan for internrevisjon 2015-2016 Plan for internrevisjon 2015-2016 1 INNLEIING OG INNHALD Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konstituert fagdirektør Petter Thornam Saken gjelder:

Detaljer

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF Innhald 1 2 3 4 5 6 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 3 Hovudområde for

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.05.11 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender» Status for Helse

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 23.08.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer