SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF"

Transkript

1 SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissar og rammer som gjeld for verksemda og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Denne forståelsen av styringsdokumentet sin rolle i styringsstrukturen leggast til grunn for strategiarbeid, handlingsplaner, og risikovurdering i SAV. Det er likevel ikkje slik at dei samla krav til helseføretaka går fram av styringsdokumentet. Dokumentet utfyller og konkretiserer ei rekkje oppgåver som skal vektleggast og prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei mål, rammer og retningslinjer for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementet sitt oppdragsdokument for 2012 til Helse Vest RHF og styringskrav frå eigar formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka Vest skal levere legemidlar, apotekvarer og farmasøytiske tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Styringsdokumentet prøver å balansere det forhold at Sjukehusapoteka Vest har eit særskilt og avgrensa ansvar, samstundes som verksemda er ein del av føretaksgruppa i Helse Vest. 1.2 Helse 2020 Gjøre strategidokumentet Helse 2020 kjent internt i SAV. Bidra til gjennomføring av tiltak som sikrar identifisering og uthenting av gevinstområde. Helse 2020 er gjort kjent i internt i SAV gjennom å trekkast frem i eiget arbeid med utarbeiding og implementering av Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest Samstundes er styret gjort kjend med denne gjennom deltaking i utarbeiding av nemnde strategidokument og ved at Helse 2020 er distribuert i «styrepermen». Helse 2020 har vært nytta som ein premissgjevar for SAV sin eige strategiplan, og gjennom dette som premissgjevar for handlingsplaner. På denne måten sikrar SAV fokus på å identifisere og hente ut gevinstar som understøttar målbilete i Helse Vest. 1

2 2 Hovudområde for styring og oppfølging 2012 Styret må vere bevisst på sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlege helsetenester. Styret skal sjå til at samfunnsansvaret i vid forstand blir ivareteke, og at det blir sett i verk tiltak for å betre kvalitet og pasientsikkerheit. Spesialisthelsetenesta vil i 2012 i større grad bli styrt på kvaliteten i tilbodet. Dei overordna satsingsområda for 2012 om kvalitet og pasientsikkerheit, samhandlingsreforma, kreftbehandling, og rusbehandling vil bli følgd opp med fleire kvalitetsindikatorar som vil bli offentlig tilgjengelege. Dei 5 hovudområda som Helse Vest vil følgje særskilt opp på i 2012 ligg til grunn for prioriteringar i handlingsplan for Sjukehusapoteka Vest og er sett som overordna styringskrav til Administrerande direktør. Helse Vest sine fokusområder ligg og til grunn for dei tenesteområda SAV fokuserer på i samhandlinga med sjukehusforetaka (Samhandlingsreform, LOP, ASL, IMM modell for farmasøytisk rådgjeving). Kontroll på økonomien er viktig for å frigjere ressursar til investeringar, forsking, og for å styrke kvalitet i pasientbehandlinga. Helse Vest RHF er tilfreds med det samla resultatet for God økonomistyring og økonomioppfølging er ein grunnleggande føresetnad for å nå dei måla som blir sett, og dette vil derfor framleis vere ein prioritert oppgåve. Helseføretaka har eit særskilt ansvar for å sikre realistisk budsjettering og følgje opp rapporteringskrava til Helse Vest RHF. Helse Vest RHF vil i 2012 oppretthalde den dialogen med helseføretaka som er etablert i forhold til økonomistyring. Helse vest vil oppretthalde ein tett dialog for utvalde helsefaglege område og for utvikling i bemanninga. For føretaksgruppa er det 5 hovudområde som Helse Vest vil følgje særskilt opp i 2012: Samhandlingsreforma Pasienttryggleik Psykisk helsevern Ventetider og fristbrot Økonomi 2

3 3 Helsefaglege styringskrav for Sjukehusapoteka Vest HF Overordna er Sjukehusapoteka Vest HF forplikta til å delta med fagfolk i arbeidet med både nasjonale og regionale utgreiingar og prosjekt. Helse Vest RHF har eit ansvar for at deltakinga og avgjevinga av ressursar i slike tilfelle blir fordelt på dei ulike helseføretaka ut frå storleik og fagleg kompetanse. SAV er, samanlikna med sjukehusføretaka, eit lite føretak med avgrensa ressursar. Samstundes ønskjer SAV å ta ansvar i dei regionale prosessane som går. SAV deltar difor i dei aller fleste av disse prosessane, og i den grad ein må prioritere ressursbruk inn i dess skjer dette i ei tett samhandling med Helse Vest. 3.1 Nye lover og forskrifter Sjukehusapoteka Vest har eit særskilt ansvar for å forberede, følje opp og undervise om endringar på legemiddelområdet som følje av nye lovar og forskrifter. Sjukehusapoteka Vest er kjende med innhaldet i lovene og forskriftene. Sørgjer for nødvendig informasjon og opplæring til styret, administrasjonen og dei tilsette om nye helselover og -forskrifter. 3.2 Nasjonale strategiar og handlingsplanar Sjukehusapoteka Vest er kjende med innhaldet i nasjonale strategiar og handlingsplaner for spesialisthelsetenesta, og legg dei til grunn for utvikling av vareleveranse- og tenestetilbod på dei ulike områda. SAV overvakar endringar i lover og regler som gjeld apotekområdet. Endringar analyseras av fagdirektør i samråd med fagsjefar og faggrupper, og informasjon og opplæring blir gjeve både internt i SAV, etter avtale med sjukehusføretaka og inn i Direktørmøte i Helse Vest. I Helse Fonna inngår SAV i internt revisjonsteam, og gir gjennom dette systematisk informasjon om lovendringar. Generelt for heile SAV kan systematikken i dette arbeidet kan bli ennå betre, og dette er det fokus på nå ved nytilsett Kvalitets- og beredskapsleiar i 100 % stilling. Styret har i «styrepermen» som blei utlevert i mars i år mottatt ein oversikt over gjeldande lover og regleverk, og blir halden løypande orientert om mulige framtidige endringar gjennom løypande informasjon om høyringar og SAV sine svar på desse. Vi ber styret om å varsle SAV om dei ønskjer ein meir detaljert gjennomgang av dette. SAV er gjennom at det i Styringsdokument 2012 er blitt presisert eit krav om å halde seg oppdatert på nasjonale strategiar og handlingsplanar for spesialisthelsetenesta starta arbeid med å innarbeide alle dei ulike strategiane og handlingsplanane når vi utviklar våre leveransar. Dette arbeidet vil bli innarbeidd som eit tydeleg krav i framover. Spesifikt har SAV i år jobba aktivt for å ta del i samhandlingsreforma og pasientsikkerheitskampanjen. Ofte opplever vi at apoteka blir gløymd i slike handlingsplanar, men vi har ei offensiv innstilling og sørgjer for å minne samarbeidspartnare på kva vi kan bidra med. 3

4 3.3 Aktivitet Sjukehusapoteka Vest sin aktivitet heng tett saman med forventa aktivitetsvekst i sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest må med bakgrunn i dette innrette seg på ein slik måte, både med omsyn til legemiddelleveransar og leveransar av tenester, at: Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. 3.4 Vesentlege område for oppfølging og samarbeid Samhandlar med sjukehusføretaka for å etterleve og justere hovudavtalen og tilpasse lokale avtalar om farmasifaglege tenester og leveransar av legemidlar. Samhandlar med sjukehusføretaka: for å bidra til meir effektiv legemiddelforsyning og trygg legemiddelbruk for å vidareutvikla prismodellen for varer og tenester om leveranseløysingar og rådgjeving om legemiddelbruk som understøtter god sjukehusøkonomi, og dermed effektiviserer verdikjeda frå produsent til pasient om å utvikle og etablere logistikk- og rådgjevingsløysingar som sikrar pasienttryggleik i vareleveransar, legemiddelhandtering og legemiddelbehandling i føretaket om oppfølging av legemiddelbruken i føretaka gjennom leveranse av statistikk- og analyseverktøyet for legemiddelbruk Følgjer opp systemet for rapportering av legemiddelbruk til helseføretaka og Helse Vest RHF for å sikre at det fungerer godt. Sørgjer for kostnadsrett prising av tenestene sine, og bidrar til samordningsgevinstar. Følgjer opp LIS-samarbeidet, i tråd med konklusjonane som er trekte av dei regionale helseføretaka. Budsjettert aktivitet for 2012 er i samsvar med bestilling frå eigar og fastsett i tett samarbeid med Sjukehusforetaka. Dette ligg også til grunn for budsjettprosess i SAV for Hovudavtalen mellom SAV og sjukehusforetaka er til oppfølging årleg etter dei retningslinjer og prinsipp som er nedfelt i avtalen. Hovudavtalen skal gjennom ein hovudrevisjon i I mellomtida vert det sett fokus på felles forståing av nedfelte prinsipp og kvalitetssikring av kalkylar der mellom anna prismodell for varer og tenester som ligg til grunn for avtalen vert følgt opp i ei eiga prisgruppe med deltakara frå SAV og Sjukehusforetaka. SAV har i samarbeid med Sjukehusforetaka etablert logistikkløysingar som sikrar rettidige leveransar etter bestilling frå Sjukehusforetaka og krav til beredskapslager for legemidlar. For å sikre effektive bestillingsrutinar har SAV i samarbeid med Helse Vest IKT til vurdering anskaffing av nytt bestillingssystem for legemidlar i sjukehusa (TønSys). SAV leverer rapporter om legemiddelbruk periodisk til Sjukehusforetaka og til Helse Vest RHF via Fagdirektørmøtet. Rapportar vert utarbeidd ved uttrekk frå fagsystem (Apotekkube) i samarbeid med Sykehusapotekene HF. SAV ynskjer å vidareutvikle rapporteringsrutinar og innhald i rapportar og gjer dette gjennom ei eiga statistikkgruppe i SAV. Fokus i utviklingsarbeidet er mellom anna å standardisere rapportar og rette rapporteringa i endå større grad inn mot brukarstadar sjukehusforetaka (klinikk og avdeling). Budsjettmodell for SAV for 2013 rettar seg og inn mot dette. SAV har i hovudavtale med sjukehusforetaka fastsett prinsipp for prising av tenester som bygger på SAV sine direkte og indirekte kostnader knytt til leverte årsverk. SAV ynskjer å vidareutvikle modellen for prising av tenester gjennom auka fokus på innhald i leveransar, samordningsgevinstar og prising etter medgått tid. Kostnadsrett prising er til oppfølging ved kvalitetssikring av kalkylar og priser gjennom arbeid i prisgruppa som ein del budsjettprosess for Helse vest har vedteke at SAV skal delta i det nasjonale LIS samarbeidet Dette vert gjennomført ved at det vert inngått avtaler ved kvart sjukehusføretak. Sentrale i dette arbeidet er legemiddelkomiteane ved kvart sjukehusføretak og LIS kontaktane ved kvart sjukhusapotek i SAV. 4

5 3.5 Særskilde satsingsområde Kvalitetsforbetring Deltar i kvalitetssatsinga i Helse Vest, og bidrar med fagkompetanse og personellressursar i regionale prosjekt for å betre pasienttryggleik og kvalitet i helsetenestene. Bidrar til at kunnskap frå prosjekta blir overført til ulike einingar i helseføretaket, og at kunnskap frå prosjekta blir implementert i drifta av helseføretaket Nasjonale retningslinjer er gjort elektronisk lett tilgjengelige for dei tilsette. Faglege revisjonar og benchmarking mellom einingar og over føretaksgrenser blir gjennomført som metode, for å utvikle fag og organisasjon. Integrerer og prioriterer systematisk kvalitetsforbetringsarbeid i verksemda på lik linje med andre hovudoppgåver og som ein del av den daglege verksemda. Nasjonale retningslinjer er gjort kjent igjennom kvalitetssystemet KVASS. SAV følgjer opp kvalitetssatsinga via regional styringsgruppe og gjer ressursar til nye prosjekt. SAV deltar i prosjekt for innføring av e-resept i spesialisthelsetenesten. Det er så langt ikkje gjennomført interne revisjonar for Dette arbeidet har vært utsett i mens ein har venta på ny kvalitetsleiar. 5

6 3.5.2 Legemiddel og pasienttryggleik Deltek i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen med personell i tråd med vedtaka i styringsgruppa i kampanjen, og rapporterer data til kampanjesekretariatet i samsvar med fastsette tidsfristar Leiinga følgjer aktivt opp eigne resultat i kampanjen. Bidrar med å utvikle realistiske og hensiktsmessige mål og tiltak som kan takast inn i den nasjonale kampanjen. Legg til rette for og gjennomfører målingar av pasienttryggleikskultur, og arbeider med å forbetre resultatet. - IA Legg til rette for ein kultur for læring og forbetring som er forankra i leiinga. Dette inkluderar å sørgje for at det er lik praksis i apoteka for melding av avvik i Synergi, utarbeide gode rapportar frå Synergi og systematisk bruke desse slik at organisasjonen som kollektiv lærer av feil og systemsvikt. Bidrar i arbeidet med regionalt prosjekt om legemiddel og pasientryggleik (LOP), m.a. med aktuell fagkompetanse. I 2012 skal arbeidet med å realisere måla for LOP vidareførast og styrkjast. Sørgjer for å rigge føretaket til å kunne implementere tiltaka frå LOP, til dømes ved ein-dosepakking, fleire apotekstyrt legemiddellager (ASL), og farmasøytisk rådgjeving. Bidra i anskaffelsesprosess for LOP. Arbeidet i LOP må samordnas med Felles EPJ-prosjektet i regionen, og med nasjonalt arbeid med SykehusFEST 1 og e-resept. Bidrar i arbeidet med SykehusFEST og e-resept. Prosjektet SAV har meldt inn til Utviklingsprosjektet for Sjukehuset i Nordfjord støtter og vidareutviklar pasienttryggleikskampanjen. SAV støtter sjukehusforetaka med farmasøytisk rådgjeving slik at dei kan følgje opp tiltaka i kampanjen. SAV har avsett 120 % stilling til arbeid med LOP. Eindosepakking vert utreda og, det vert implementert stadig fleire ASL lager. Det er stort fokus på å selje farmasøytiske tenester, men ein har noe ulik suksess med gjennomføring av dette. SAV bidreg med 10 % stilling inn i SjukehusFEST og e-resept. 6

7 3.5.3 Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Alle helseføretak har styrebehandla mål og strategiar for brukarmedverknad. Understøtter sjukehusføretaka sitt arbeid med tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad. Gjennomfører brukarundersøkingar for å finne ut om brukarane er fornøgde. Vidareutviklar system for styringsdata og for måling av kvalitets- og servicenivå. Resultat frå pasienterfaringsundersøkingar, registrering og rapportering av uønskte hendingar og andre kvalitetsmålingar er offentleggjorde på nettsidene til helseføretaka. Sjukehusapoteka har jamlege møter med toppleiinga ved sjukehusforetaka. Her blir kvalitets- og servicenivå presentert. SAV har ikkje eit eige brukarutval, men vi vil oppmode Fagdirektør i Helse Vest RHF om å få plass også til apotekets saker på møte han har med det regionale brukarutvalet. Samstundes har SAV bede om mogelegheit til å få leggje frem saker til brukarutvalet ved det einskilde sjukehusføretak, og har som ledd i dette arbeidet hatt eit første møte med brukeutvalet i Helse Stavanger. Det blei eit særs konstruktivt møte. Det planleggast og ei brukarundersøking/ kundeundersøking som skal sendast til sjukehusforetaka Samhandlingsreforma Sjukehusapoteka Vest følgjer opp Samhandlingsreforma i tett samarbeid med sjukehusføretaka. SAV bruker mykje energi på å kome i posisjon i forhold til samhandlingsreforma. Slik strukturen for avtaleinngåing mellom sjukehusføretak og kommunar vart lagt opp, var det ikkje mulig for apoteket å bli direkte avtalepart i det dei første avtalane blei underteikna. SAV jobbar aktivt for å bli underleverandør for sjukehusa og å finne gode samarbeidsformar som sikrar at pasienten får korrekt legemiddelbehandling også ved skifte av omsorgsnivå. Utviklingsprosjektet for Nordfjord Sjukehus har gjort Nordfjordregionen til eit senter for utvikling av god samhandlingspraksis i Noreg. SAV har meldt inn eit prosjekt her som vil støtte både samhandlingsreforma og pasienttryggleikskampanjen, og som vil betre legemiddelbruken i kommunane. Farmasøytar frå SAV skal foreta legemiddelgjennomgangar i sjukeheimar, undervise helsepersonell, foreta utskrivingssamtalar på sjukehuset og samstemme legemiddellister. Forslaget er blitt svært godt mottatt både frå styringsgruppa, pasienttryggleikskampanjen og kommunane i Nordfjord-regionen. Vi ser fram til at prosjektet blir godkjent. SAV har også ein dialog med Stavanger kommune om å yte tenester i samband med samhandlingsreforma. I Haugesund er det allereie etablert eit prosjekt som har fått såkornmidlar frå Helse Vest. 7

8 3.5.5 Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og anna avhengigheitsbehandling Tar over leveranse av legemidlar til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) etter avtale med helseføretaka. SAV har tatt over leveranse av legemidlar til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Bergen og Stavanger. I Haugesund og Førde vil SAV ta over i løpet av året/ starten på Arbeidet med å levere desse legemidlane medfør betydelig meirarbeid i forhold til andre leveransar som går frå sjukehusekspedisjonen. Dette gjer at SAV nå i budsjettprosess med sjå på prismodell/ lønsamheit for desse leveransane. 3.6 Andre områder Beredskap og smittevern Har fokus på beredskapsarbeid og arbeid med smittevern. Bidrar i beredskapsarbeid og i arbeid med smittevern, særleg knytt til forsyning av viktig materiell, utstyr og viktige legemiddel. Har ein tilfredsstillande beredskap for forsyning av legemiddel, materiell og andre innsatsfaktorar, og tilfredstillande beredskap for sin del av den kritiske infrastrukturen i spesialisthelsetenesten. Innarbeider omsynet til beredskap i logistikksystema og i dei leveranseavtalane som blir inngått. Vidarefører oppdraget som koordinator for forsyningsberedskap, jf. planen om forsyningsberedskap. Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ( ) blir følgt opp (jfr. styresak 141/11B). Beredskapsplanen i helseføretaket er oppdatert og tilpassa, med utgangspunkt i erfaringane frå handteringane av terrorangrepet 22. juli 2011, andre tidlegare hendingar og den regionale beredskapsplanen. Beredskap blir ivaretatt av kvalitetsleiar. Fram til kvalitetsleiar blei tilsett var denne oppgåva ivaretatt av ein 30 % farmasøytstilling. Omsynet til beredskap er innarbeid i logistikksystem. Arbeidet med beredskap skjer i nært samarbeid med Helse Vest og sjukehusforetaka 8

9 3.7 Utdanning Deltar i, rettleiar og legg til rette for praksisundervisning for m.a. farmasistudentar og apotekteknikarelevar. Vurderer behovet for etterutdanning av eige personell og sikrar relevant kompetanse, mellom anna farmasøytisk kompetanse, apotekteknikarar, logistikk og controllarfunksjonar. Medverkar til gode rutinar for handtering av legemiddel, gir god opplæring og gir god informasjon til personell i eiget føretak og i sjukehusføretaka. SAV tilbyr praksisplassar for farmasistudentar og apotekteknikarelevar. SAV er ein populær praksisplass og det er kamp om å få praksis på apoteka. SAV vil følgje standardisert opplegg for studentar og praksiselevar frå Helse Vest, og vil gjennom dette arbeidet og sikre standardisert handtering av studentar internt i SAV. SAV sin årlege rullerande Handlingsplan for kompetanse legg grunnlag for kompetansetiltak. Planen tek utgangspunkt i gjeldande strategi og prioriteringar. Gjennom dette arbeidet har vi gode rutinar for, og gjer god opplæring i handtering av legemidlar intert i SAV. Slik opplæring kan betrast og systematiserast mot sjukehusa, men dette krev at sjukehuse prioritetar bruk av SAV til dette opplæringsarbeidet. 3.8 Forsking og innovasjon Forsking Bidrar til forsking og utviklingsarbeid på områda legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eiga verksemd og i samarbeid med dei andre helseføretaka. Samarbeider med sjukehusføretaka i relevante forskings- og utviklingsprosjekt for å sikre gode data på behandlingseffekt av legemiddelbruk og graden av, og konsekvensar av, uønska hendingar i legemiddelbehandlinga. Det er sikra transparens og god dokumentasjon i handteringa av det øyremerkte tilskotet til forsking i helseføretaka. Løna av SAV startar det for fyrste gong opp ein D-stilling 1/ og ein D- stilling 1/ Prosjekta gjeld utprøvande kreftmedisin og antibiotikabruk. Prosjekta skjer i samband med UiB og Helse Bergen. I tillegg driv SAV forsking gjennom prosjekt leia og finansiert av andre. For tida gjeld dette ein 50 % phd-stilling knytt til UiS og Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger, og ein mogeleg 50 % phd-stilling knytt til Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i Helse Stavanger. SAV er ikkje ferdig med systemet for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forsking i helseføretaka. Helseføretaka har etablert meir effektive system for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forsking i helseføretaka og rapportert i tråd med nye tidsfristar. 9

10 3.8.2 Innovasjon Helseføretaka skal vidareføre satsinga på innovasjon i tråd med gjeldande tiltaksplanar og nye føringar som blir avklara i ei eiga formidling frå HOD. SAV deltar i Helse Vest sitt innovasjonsnettverk og i arbeidet med Cristin. Helseføretaka skal, i samarbeid med dei andre regionane og i samarbeid med databasen Current Research Informastion System in Norway, Cristin (HSØ/UiO), etablere ein ny, felles nasjonal database for innovasjonsindikatorar i helseføretaka 3.9 Opplæring av pasientar/ pårørande Medverkar til gode rutinar for handtering av legemiddel, gir god opplæring og gir god informasjon til pasientar/ pårørande. Samarbeider med sjukehusføretaka om lærings- og meistringstilbod på legemiddelområdet. 4 Ressursgrunnlaget Sjukehusapoteka Vest sitt finansielle grunnlag er basert på eigen prisingsmodell, der Sjukehusapoteka Vest fakturerer sine kundar for leverte varer og tenester. Det er gode system for å gi rådgjeving og opplæring til kundar som hentar medisin i publikumsavdelinga. SAV vil gjennom eit kundetreningsprogram som startar nå i haust fokusere ytterlegare på dette. SAV arbeidar tett opp mot dei enkelte sjukehusavdelingane i forhold til læringsog meistringstilbod på legemiddelområdet. Vi er likevel ikkje fornøyd med vårt bidrag her og arbeidar aktivt for å ta del i ein større del av desse prosjekta. SAV må tydeleggjere overfor sjukehusa sin kompetanse på dette området, og at vi gjennom den er ein naturleg samarbeidspartner når det gjeld legemiddelopplæring. SAV sitt finansielle grunnlag er basert på fakturering av varer og tenester til kundar der ein eigen prismodell følgjer prisregulering frå SLV og prinsippa for prising av varer og tenester nedfelt i hovudavtalen med sjukehusforetaka. 10

11 5 Økonomiske krav og rammevilkår 5.1 Resultatkrav for 2012 Sjukehusapoteka Vest skal i 2012 oppnå eit positivt resultat på kr 13,9 mill. Føretaka må budsjettere drift, økonomisk resultat og investeringar innan tilgjengeleg likviditet, og på ein måte som gir rom for tilstrekkeleg buffer for likviditet gjennom året. SAV sitt budsjett for 2012 er i samsvar med resultatkrav frå eigar på 13,9 mill. Resultat per utgangen av juli 2012 er 11,0 mill. og prognose for 2012 viser at SAV forventar å nå resultatkrav for Årsaka til resultat over budsjett er i hovudsak meir sal av varer til sjukehusa og lågare varekostnad enn budsjettert. Likviditet situasjonen i SAV er god med 49 mill. i frie likvide midlar ved utgangen av juli I tillegg kjem 10 mill. i driftskreditt som ikkje er nytta. I alt gjev dette ein tilstrekkeleg buffer for likviditet gjennom året. 5.2 Investeringar Styre og prioritere investeringsplanar innafor den tilgjengelege driftsøkonomiske og finansielle ramme. SAV skal i samband med utarbeiding av langtidsbudsjett rapportere investeringsplanar med driftskonsekvens for kommande femårsperiode. SAV skal utarbeide risikoanalysar i tilknyting til større investeringsprosjekt og utarbeide konkrete tiltaksplanar for korleis føretaka skal handtere dei driftsmessige konsekvensane av investeringsplanane slik at resultatkravet blir innfridd. Tiltaksplanen for å løyse dei driftsmessige konsekvensane skal inngå som ein del av langtidsbudsjettet. Investeringane må finansierast innanfor tilgjengeleg likviditet ein klarer å skape gjennom drifta. Investeringsbudsjett for 2012 (15,6 mill.) ligg godt innanfor det som kan finansierast med eigne midlar. Investeringar vert prioriterte ut frå kva som tener drifta av SAV best. Per juli 2012 er det gjennomført investeringar for 2 mill. Det er spesielt budsjettert ombygging av lokalar i Haugesund som utgjer avviket mot årsbudsjettet. SAV har i langtidsbudsjett for perioden lagt op til eit investeringsprogram på i alt 45,7 mill. Investeringsprogrammet vert vurdert årleg gjennom prosess for år budsjett og langtidsbudsjett basert på vurdering av risiko og kost/ nytte for SAV og Helse Vest. Det vart i samband med investeringar laga planer for iverksetjing for å unngå unødig driftsmessige konsekvensar. Eit døme på dette er drift av nye automatar i ekspedisjonane. 11

12 5.3 Låneopptak og driftskreditt Helseføretaka har ikkje anledning til å nytte driftskreditt til å finansiere investeringar. SAV nyttar ikkje driftskreditt til finansiering av investeringar. 5.4 Rapporteringskrav økonomi SAV skal kvar månad rapportere til Helse Vest om den økonomiske utviklinga og status på dei tiltaka som skal setje helseføretaket i stand til å nå resultatkravet. SAV gjennomfører rapportering månadleg til Helse Vest basert på gjeldande malar i Helse Vest. SAV skal rette seg etter og bruke utsendte rekneskapsmalar. 12

13 6 Organisatoriske krav 6.1 Internkontroll og risikostyring Gjennomføre risikostyring i tråd med retningslinjene for risikostyring i Helse Vest Følgje opp rapportar frå ulike tilsynsmyndigheiter systematisk, for å sikre at tiltak vert sette i verk og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn. Følgje opp tilsynsnotat som grunnlag for læring sendt ut frå RHF-et til alle føretaka etter gjennomførte systemrevisjonar ved Helsetilsynet. Følgje opp førespurnader frå Statens helsetilsyn og andre tilsynsmyndigheiter og svare innanfor dei fristane som er sette. Rapportere månadleg til styra og til Helse Vest RHF på status i tilsynssaker.... SAV har etablert risikostyring etter retningslinjer i Helse Vest. Det vert gjennomført vurderingar knytt til identifikasjon av risiko innan kvart driftsområde og aktuelle tiltak for å redusere denne. Risikovurderingane og status på tiltak vert rapportert kvart tertial til Styret i SAV. I tillegg inngår det omtale i årleg melding til Helse Vest om korleis risikostyring er gjennomført og oppsummeringa av resultatet av den. Risikostyring er og tema i direktørmøter i Helse Vest gjennom året. Synergimeldingar blir gjennomgått og det blir teke lærdom av desse. SAV har forbetringsområde når det gjeld systematisk å vurdere risiko ved prosjektgjennomføringar, omstilling og omorganisering. Gjennomgå og lære av uønska hendingar og meldingar i Synergi. Ved omstilling av verksemda, ved innføring av ny teknologi og ved organisasjonsendringar gjennomføre risikovurderingar for kva for konsekvensar tiltaket vil ha, og for andre deler av verksemda og det samla tenestetilbodet for pasientane. Der det er risiko for uønska hendingar skal det etablerast særlege rutinar for overvaking og førebyggjande tiltak for å redusere risiko. 13

14 6.2 E-helse Helseføretaka skal arbeide for ei framtidsretta utvikling på e-helseområdet for å medverke til effektiv samhandling, betre ressursbruk, betre pasientsikring og kvalitetsheving i alle deler av behandlingskjeda ved å; SAV bidrar med fagressursar inn i desse prosjekta. Leggje til rette for implementering av helseinformasjonssikkerhetsforskriften Leggje til rette for utbreiing av elektronisk resept i helseføretaka Medverke i dei nasjonale prosjekta på e-helseområdet som m.a. helseportal, kjernejournal, elektroniske reseptar, nasjonalt standardiseringsarbeid, helse- og kvalitetsregistrene, automatisk frikort og arbeidet med felles løysing for folkeregisteropplysningar Sikre at alle helseføretaka i regionen følgjer opp dei nasjonale tiltaka for elektronisk meldingsutveksling. Alle helseføretak skal i løpet av 2012 være førebudd for mottak av elektroniske tilvisingar frå primærhelsetenesta Medverke i arbeidet med å utvikle ein standard for elektronisk tilvising med vedlegg mellom helseføretaka og pilotere denne Medverke til å få på plass eit elektronisk system for å støtte innføringa av melding etter spesialisthelsetenestelova 3-3 Ha metodar, basert på felles regionale prosessar, for å teste og overvake eventuelle svikt i det pasientadministrative arbeidet slik at tiltak vert sette i verk raskt Følgje opp arbeidet med kvalitetssikring av pasientadministrative rutinar med omsyn til leiing, organisasjons- og kompetanseutvikling Vere aktive bidragsytarar i dei prosjekt og program som til ei kvar tid er gitt prioritet i porteføljen og vidareutvikle kompetanse innan portefølje, program og prosjektstyring for leiing og medarbeidarar Etablere kompetanse og tilgjengelege ressursar innan kritiske område som verksemdarkitektur, endringsleiing og gevinstrealisering både for eigen bruk samt til å bidra i regionalt og nasjonalt prioriterte tiltak Sikre eit godt mottaksapparat for nye teknologiske løysingar og sikre god leiarmessig forankring i samspelet mellom teknologi og forbetringar gjennom endringsleiing 14

15 6.3 Tiltak på personalområdet Sørgjer for at medarbeidarane registrerer sine biververv i biervervsmodulen Modulen er innført. Årleg påminning vert sendt til alle tilsette Strategisk kompetansestyring Planlegge og gjere tiltak for å sikre riktig bemanning med riktig kompetanse, både på kort og lang sikt. Bidra til utvikling på området SAV sin årlege og rullerande Handlingsplan for kompetanse legg grunnlag for kompetansetiltak. Planen tek utgangspunkt i gjeldande strategi og prioriteringar Etnisk rekruttering og gode rutinar for tilsetting Bidra i utviklinga av området. WHO etiske retningsliner for rekruttering er integrert i SAV sin rekrutteringsrutine. Kvalitet i rekruttering er fokusområde. På trass av vårt fokus på kvalitetssikring av rutinar og opplæring sidan 2011, ser vi at prosessane ikkje vert dokumentert tilfredsstillande, og at program for nytilsette ikkje nyttast ved alle høve. Leiinga har fokus på dette HR- og HMS-arbeidet Implementere og levere i tråd med dei nasjonale HR- og HMS-indikatorane etter kvart som dei blir sette i verk. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer elektronisk, og gjennom dei IKT-løysingane som er tilgjengelege. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført enkle vernerundar med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. HR- og HMS-indikatorane følgjast i tråd med gjeldande føringar. HMS-kartleggingar har skjedd elektronisk frå og med Enkle vernerundar med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt er gjennomført sidan

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer