Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF"

Transkript

1 Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014

2 Innhold 1. Overordnede føringer Eiers overordnede styringsbudskap Generelle føringer Strategi Andre strategier, planer og føringer som skal legges til grunn Hovedområder for styring og oppfølging Fokus Økonomi, investeringsramme og likviditet Resultatkrav Investeringsramme Endringer i driftskredittrammen Aktivitet Tilgjengelighet og brukerorientering Kvalitet og pasientsikkerhet Personell, utdanning og kompetanse Forskning og innovasjon Krav og rammer Øvrige styringskrav for Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Utvikling av nødmeldetjenesten Logistikk og økonomiløsning (HMN LØ) og innkjøp Integrering av ambulansetjenesten Innføring av ny multifunksjonsmonitor Styringsparametre Oppfølging og rapportering... 10

3 1. Overordnede føringer 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap Det er regjeringens ambisjon å skape pasientenes helsetjeneste. Helsetjenesten må bli mer brukerorientert. Pasientene skal medvirke aktivt i beslutninger som angår dem og erfaringene deres skal brukes aktivt i å forbedre tjenestene. Viktige forbedringstiltak som er igangsatt, må videreføres. Dette gjelder blant annet bedre oppgavedeling, utvidet åpningstid for planlagt virksomhet, øke andelen faste stillinger og etablere heltidskultur. Styret har overordnet ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret må forholde seg til de rammene som følger av helseforetaksloven, krav fra eier og overordnede politiske vedtak. Styret må være bevisste på å ivareta interessene til hele regionen og se regionens rolle i forhold til utviklingen av spesialisthelsetjenesten på nasjonalt nivå. Private aktører skal brukes i større grad for å redusere ventetider. Kapasitet som raskt kan realiseres innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk, skal utnyttes. Helseforetaket må bidra til å sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet, nærhet til tjenestene og bidra til mest mulig forutsigbare rammebetingelser innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser. Regjeringen vil følge opp den inngåtte samarbeidsavtalen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Rapporter fra Riksrevisjonen, andre tilsynsmyndigheter og interne rapporter fra sykehusene må brukes aktivt internt og på tvers mellom sykehus og regioner som grunnlag for forbedring. 1.2 Generelle føringer Gjennom styringskrav og rammer vil Helse Midt-Norge RHF gi Ambulanse Midt-Norge HF (AMN HF) et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap for Dette dokumentet skal klargjøre premissene og rammene for AMN HF. AMN HF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Helse Midt-Norge RHF forutsetter at AMN HF ser oppgavene gitt i dette dokumentet i sammenheng med de mål, rammer og føringer for helsetjenesten som går fram av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2014 til Helse Midt-Norge RHF og styringskrav formidlet i foretaksmøte til Helse Midt-Norge RHF. Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Helse Midt-Norge RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. AMN HF gir tjenester til befolkningen i sitt opptaksområde som en del av dette overordnede ansvaret. Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Helse Midt-Norge RHF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og regelmessig øve og oppdatere sine beredskapsplaner. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. AMN HF skal følge opp disse oppdragene og påse at de legges til grunn for tjenestene i sitt ansvarsområde. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. I dette ligger at det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas.

4 Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet må ikke stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. AMN HF skal tilpasse virksomheten til de økonomiske rammebetingelsene som er satt for driften i Samhandlingsreformen, Nasjonal helse- og omsorgsplan og Stortingets behandling (Innst. 212 S ( ) og Innst. 422 S ( )) utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for den videre utvikling av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær der pasientene bor er sentrale mål. AMN HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetjenester der dette er hensiktsmessig, samt bidra til å utvikle og styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom regionale helseforetak/foretak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner. Tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at forpliktende samhandling i tjenestene styrkes, både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Tjenestene bør fortrinnsvis tilbys nært pasientens bosted. Det er et mål at poliklinisk oppbygging innen rusbehandling ikke går på bekostning av døgnbehandling der det trengs. 1.3 Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt-Norge og legger føringer for utvikling av pasienttilbudet innen spesialisthelsetjenesten for regionen. For å nå hovedmålene i Strategi 2020 skal foretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiene: «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene skal realiseres gjennom Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Ta i bruk pasientens egne ressurser Strategi 2020 skal legges til grunn for de videre omstillingsprosessene i helseforetaket. 1.4 Andre strategier, planer og føringer som skal legges til grunn Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: Sammen mot kreft, Nasjonal kreftstrategi Likeverdige helse- og omsorgstjenester god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikkesmittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Følgende nye strategier, planer og føringer for Helse Midt-Norge RHF skal legges til grunn i utvikling av tjenestetilbudet: Helse Midt-Norge Langtidsplan og budsjett (styresak 52/13) IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan (styresak 53/13)

5 Omdanning av Rusbehandling Midt-Norge (styresak 55/13) Regional plan for utvikling av habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge (styresak 85/13) Integrering av ambulansetjenesten i sykehusforetakene i Helse Midt-Norge (styresak 98/13) Det må påregnes at det i løpet av 2014 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse vil bli gitt helseforetakene i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert. Det er likevel helseforetakets ansvar å påse at disse integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 1.5 Hovedområder for styring og oppfølging Fokus 2014 Basert på eiers overordna styringsbudskap og Helse Midt-Norges prioriteringer er det særskilt fem områder som vil kreve et særskilt gjennomgående ledelsesfokus i 2014 fokus 2014; Pasientsikkerhet færre pasientskader o Reduksjon i alvorlige pasientskader med 10 pst. i 2014 målt gjennom GTT resultater (alvorlighetsgrad F-I) Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Ventetiden skal ned o Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Bærekraftig økonomi o Årsresultat og investeringer skal samlet ligge på et nivå som styrker foretakets egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Arbeidet med å bedre kvaliteten generelt og pasientsikkerhet spesielt skal ha et høyt fokus. Helse Midt-Norge RHF vil igangsette er femårig regionalt program for kvalitetsforbedring med utgangspunkt i vedtatt kvalitetsstrategi. Områdene kunnskap, samhandling, pasientsikkerhet, HMS og ledelse er viktige dimensjoner som inngår i kvalitetsstrategien. I første fase av programmet skal området pasientsikkerhet prioriteres. Arbeidet med dette skal integreres tett med det nasjonale programmet for pasientsikkerhet. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet må skapes gjennom endring i ledelse, systemer og kultur. Tenkning om risiko og forbedring må være betydelig større del av den daglige virksomheten. Det har over tid vært et klart styringsmål å unngå fristbrudd og redusere ventetidene. Selv om det er registrert en positiv utvikling er målene likevel ikke nådd. Fristbrudd skal ikke forekomme og ventetidene skal ned slik at vi når målet om en gjennomsnittlig ventetid under 65 dager for spesialisthelsetjenesten samlet. Sykehusforetakene skal utarbeide og ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetidene og unngå fristbrudd. Antall avvik i forhold til arbeidstidsbestemmelser har hatt en kraftig reduksjon i Gjennom å videreføre og forsterke det systematiske forbedringsarbeidet knyttet til aktivitetsplanlegging, arbeidsplanlegging og HMS, skal AMN HF understøtte arbeidet med å styrke pasientsikkerheten. Økonomisk bærekraft er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. God økonomistyring og økonomioppfølging vil være en forutsetning for å nå fastsatte mål, og må fortsatt være en prioritert oppgave. Ambulanse Midt- Norge HF s årsresultat og investeringer skal samlet ligge på et nivå som styrker foretakets egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt.

6 2. Økonomi, investeringsramme og likviditet 2.1 Resultatkrav Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt et budsjett (sak 83/13 og 96/13) med krav om resultatmessig overskudd for å få midler til fremtidige investeringer i bygg, MTU og IKT. Overskuddskravet er på 534,8 mill. kroner i 2014 for regionen. Det er fortsatt behov for omstilling og tiltak for å frigjøre midler fra drift til investering. Ambulanseforetaket må ha fokus på styring av egen likviditet og sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. Ambulanse Midt-Norge HF skal i 2014: gå i økonomisk balanse eller med overskudd sikre at årsresultat og investeringer samlet ligger på et nivå som styrker foretakets egenkapital, og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Tabell 1 - Inntektsrammer 2014 (Tall i tusen) AMN Basisramme - Særfinansiering Sum basisramme Sum bevilgning Andre driftsinntekter Investeringsramme For tildeling av investeringsramme for 2014 vises det til sak 5/2014 Helse Midt-Norge Resultat- og investeringsbudsjett Tabell 2 - Investeringsramme Investeringsramme 2014 (tall i tusen) AMN Ambulansebiler MTU EK-innskudd KLP 500 Sum investeringsplaner I tillegg kan helseforetaket få tildelt investeringsmidler til særskilte ENØK-tiltak. 2.3 Endringer i driftskredittrammen I Prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien blir 510 mill. kroner høyere enn pensjonskostnaden i Basert på disse anslagene blir samlet ramme for driftskreditt økt med 510 mill. kroner fra mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne justeringen utgjør 73 mill. kroner. I tillegg vil Helse Midt-Norge RHF få sin driftskredittramme nedjustert med 240 mill. kroner med bakgrunn i tidligere vedtak om fordeling av driftskredittrammen i henhold til ordinær inntektsfordeling. Samlet vil Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt bli nedjustert med 167 mill. kroner i 2014, fra mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Driftskredittrammen blir justert månedlig. Driftskredittrammen vil bli endelig vurdert når pensjonspremien og pensjonskostnaden for 2014 er kjent.

7 Foretakenes driftskredittrammer beregnes med bakgrunn i inngående saldo på driftskreditt, likviditet fra resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringer, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad og salgsinntekter. Tildelt ramme vil derfor forutsette at drift og investeringer holdes innenfor budsjetterte rammer i Det vil selv om foretaket ikke har behov for driftskreditt være behov for å holde seg innenfor rammen av tildelte midler til drift og investeringer. Dette for å sikre at regionens vedtatte planer på kort og lang sikt skal kunne realiseres. 3. Aktivitet Ambulanse Midt-Norge HF skal samarbeide med andre aktører i behandlingskjeden der dette er formålstjenlig. Det kan omfatte samarbeid med fastlege, kommunale helsetjenester og andre spesialisthelsetjenester. I forbindelse med forberedelsen til integrering av ambulansetjenesten i sykehusforetakene er det vesentlig med et tett samarbeid mellom AMN HF og de mottakende sykehusforetak. 4. Tilgjengelighet og brukerorientering Langsiktige mål: Gode og effektive pasientforløp. Pasienter og brukere opplever god kvalitet og service. Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. Mål 2014: Bidra til at det er etablert og implementert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer for de ulike fagområder og ved bruk av regional metodikk. Kompetansebehov skal beskrives og en bedre oppgavedeling skal vurderes i dette arbeidet. St. Olavs tar en aktiv ledende rolle i utviklingen av regionale standardiserte pasientforløp, jf. oppdrag om regionale fagledernettverk gitt i brev fra HMN RHF Kvalitet og pasientsikkerhet Langsiktige mål: Bedre behandlingstilbud, økt overlevelse og mindre variasjon i resultat mellom sykehusene. Helseforetakene har bidratt til å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Helseforetakene har implementert sentrale anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer. Andel forebyggbare pasientskader er redusert med 50 prosent innen fem år, målt ut fra GTTundersøkelsen for Mål 2014 Deltakelse i utforming og gjennomføring av regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet. GTT resultater, meldinger til Kunnskapssenteret ( 3 3 meldinger), varsel til Helsetilsynet, NPE saker med medhold, komplikasjonsdata fra relevante kvalitetsregistre, resultater fra egne gjennomførte hendelsesanalyser, internrevisjoner og risikoanalyser benyttes for å identifisere pasientsikkerhetsmessige problemområder, samt for å identifisere tiltak som kan hindre gjentakelser av uønskede hendelser med alvorlig pasientskade. Pasientsikkerhet inngår som fast punkt på agendaen i styremøter og ledermøter på alle nivå. Bidra til en samordnet utvikling av kvalitetsdokumentasjonssystemet (EQS), for å styrke muligheten for informasjonsutveksling og utviklingsarbeid på tvers i regionen.

8 Det er lagt til rette for en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Der det er naturlig skal dette skje i samarbeid med kommunene. 6. Personell, utdanning og kompetanse Langsiktige mål Tilstrekkelig kvalifisert kompetanse og bedre utnyttelse av de samlede personellressursene. Utdanningsoppgaver er godt ivaretatt. Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling. Mål 2014 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for rekruttering og videreutvikling av medarbeidere og ledere i tråd med behovene på kort og lang sikt. Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse, både individuelt og i team, for å sikre gode tjenestetilbud. Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetaket. Arbeidsprosesser knyttet til personalforvaltning skal standardiseres og effektiviseres. 7. Forskning og innovasjon Langsiktige mål: Økt omfang av og implementering av klinisk pasientrettet forskning, helsetjenesteforskning og innovasjoner som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp. Økt innovasjonseffekt av anskaffelser. Økt brukermedvirkning i innovasjon og i forskningens ulike faser. Økt antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier. 8. Krav og rammer 2014 Nedleggelse av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet, skal ikke skje før regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan er behandlet i Stortinget. Foretaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap norsk statlig eierskap i en global økonomi). Foretaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtida og forsikre seg om at ansatte hos leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår. Tidligere krav om intern kontroll og risikostyring, herunder krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet, skal videreføres. God ledelse som kan representere foretaket utad i offentligheten og overfor andre interessenter, er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene. Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. Foretakene må ta hensyn til dette når de planlegger og beslutter investeringer og innkjøp. 9. Øvrige styringskrav for Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) AMN HF skal: bidra i å gjennomføre arbeidet på IKT-området som følger av vedtatt IKT-strategi (sak 82/12) og vedtatt handlingsplan (sak 53/13)

9 bidra i arbeidet med nytt PAS/EPJ i regionen, bl.a. med å avgi nødvendig personell. 9.2 Utvikling av nødmeldetjenesten Det vises til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil den nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. AMN HF skal: bidra til videre utbygging av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11. november Logistikk og økonomiløsning (HMN LØ) og innkjøp Langsiktige mål: Helse Midt-Norge har besluttet å implementere en integrert logistikk- og økonomiløsning i foretakene. Løsningen skal dekke alle oppgaver, funksjoner og prosesser innenfor økonomi og logistikk. Prosessene skal standardiseres på tvers av alle foretakene, og det skal etableres en felles forvaltning av nytt system. En suksessfylt implementering av en integrert logistikkog økonomiløsning krever gode forberedelser av organisasjonen i forkant av at implementeringen tar til. AMN HF skal: bruke konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i anskaffelsesprosesser registrere avtaler i regional innkjøpsportal sørge for at innkjøp skjer i henhold til inngåtte avtaler. 9.4 Integrering av ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge skal f.o.m integreres i regionens tre sykehusforetak, jf. styrevedtak 99/13 Integrering av ambulansetjenesten i sykehusforetakene. I planleggingen av overføringen er det vesentlig med et tett samarbeid mellom Ambulanse Midt-Norge HF og de mottakende sykehusforetak. Helse Midt-Norge har en ambulansetjeneste som preges av høy faglig kvalitet og et godt omdømme. Overføringsprosessen må gjennomføres på en slik måte at den understøtter et fortsatt godt omdømme og at den faglige kvaliteten opprettholdes. Arbeidet med integrering av ambulansetjenesten vil bli organisert gjennom et forprosjekt og et overføringsprosjekt med tilhørende effekt- og resultatmål som vil fremgå av prosjektplanene. AMN HF skal: bidra med nødvendige ressurser og kompetanse i forprosjektet og overføringsprosjektet for å sikre en åpen og involverende prosess som ivaretar både ansatte og ledere og som bidrar til at prosjektene når definerte mål som vil fremgå av prosjektplanene 9.5 Innføring av ny multifunksjonsmonitor AMN HF skal: bidra med nødvendige ressurser og kompetanse i prosjektet for innføring av ny multifunksjonsmonitor, slik at prosjektet når definerte mål som vil fremgå av prosjektplanen. Hemit er koordinerende prosjektleder og prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med Ambulanse Midt-Norge HF og sykehusforetakene. 10 Styringsparametre 2014 Styringsparametrene skal gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. AMN HF skal med bakgrunn i alle kvalitetsindikatorene varsle Helse Midt-Norge RHF dersom indikatorene gir holdepunkter for kvalitetsbrist eller uønsket variasjon i kvalitet.

10 Tabell 3 - Styringsparametre Styringsparametre Mål Datakilde Rapporteringsfrekvens Kvalitet og pasientsikkerhet Nasjonal kvalitetsindikator Antall hendelsesanalyser/årsaksanalyser utført ved alvorlige pasientskader Andel ambulansestasjoner som rapporterer data til avviksregister. 5 analyser årlig Egne analyser Årlig Nei 100 pst Tertialvis Nei 11 Oppfølging og rapportering Helse Midt-Norge vil ha en tett dialog med helseforetakene om utviklingen Fokus 2014 gjennom året. Helse-Midt Norge RHF vil i dialogmøtene med AMN HF følge opp de valgte styringsparametrene samt andre kvalitetsindikatorer ved behov. I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 14. februar 2014 til Ambulanse Midt-Norge HF gis en oversikt over de krav som stilles til løpende rapportering fra helseforetaket til Helse Midt-Norge RHF. Den løpende rapporteringen skal gi Helse Midt-Norge RHF informasjon om måloppnåelse på de oppgaver, krav og styringsparametre som er gitt for året. Helseforetaket har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes Helse Midt-Norge RHF når slike avvik blir kjent. Rapportering på mål og krav 2014 Oppfølging av at tiltak utarbeides og grad av måloppnåelse gjøres gjennom året via egen matrise i virksomhetsportalen. Pr 1. tertial skal tiltak knyttet til oppgavene være registrert i matrisen og risiko være vurdert og styrebehandlet. Parameteren konsekvens i risikovurderingen settes av Helse Midt-Norge RHF i sin matrise i virksomhetsportalen. Helseforetakene skal benytte samme konsekvens som er satt av Helse Midt-Norge RHF. Pr 2. tertial skal en rapportere hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og ev. hvilke nye tiltak som iverksettes for å sikre måloppnåelse. Pr skal rammen Tekst til årlig melding være oppdatert og kvalitetssikret. Rapportering på styringsparametre Det fremgår av kapittel 10 hvilke styringsparametre knyttet til kvalitet det skal rapporteres på i 2014 samt rapporteringsfrekvens. Øvrig rapportering i forhold til økonomi, bemanning og aktivitet fremgår av vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 13. februar Samtlige styringsparametre skal rapporteres i henhold til rapporteringsmal (ØBAK) og mal for årlig melding. Det legges til grunn at helseforetaket bruker de datakilder som er angitt i kapittel 10 som grunnlag for rapporteringen. Helse Midt-Norge RHF kan be om ytterligere informasjon dersom det er uklarheter om enkelte styringsparametre.

11 Rapportering i årlig melding Oppfølging gjennom plan- og meldingssystemet skal gi informasjon om måloppnåelse på helsepolitiske mål. I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetaket har fulgt opp mål, krav og styringsparametre for Det skal ikke rapporteres på langsiktige mål. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er 31. januar Det forutsettes brukermedvirkning i utarbeidelsen av årlig melding. Dette skal komme tydelig frem i meldingen gjennom en beskrivelse av hvordan brukermedvirkningen er ivaretatt og at eventuelle synspunkter brukerrepresentantene ønsker å gi tas inn i meldingen på hensiktsmessig måte

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer