Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF"

Transkript

1 Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den

2 INNHOLD 1. Innledning Nye lover og forskrifter Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner Økonomi, investeringsramme og likviditet Økonomi Investeringsramme Likviditet Aktivitet Satsingsområder Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Beredskap og smittevern Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Oppfølging og rapportering

3 1. Innledning Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (Sykehusapotekene) skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt i dokumentet. Videre skal oppgavene utføres i henhold til våre grunnleggende verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. Helse Midt-Norge skal ha rett kompetanse på rett sted til rett tid. Dette krever både synlige og ansvarlige ledere og godt medarbeiderskap. Helse Midt-Norge (HMN) er gitt et samlet ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehusapotekene må innenfor sine økonomiske rammer sørge for at virksomheten innrettes slik kvaliteten på egne tjenester forbedres og at forventet kvalitetsforbedring i helseforetakene oppnås. Sykehusapotekene skal også kunne dokumentere en produktivitetsforbedring i egen virksomhet. Regjeringens samhandlingsreform legger til rette for at spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunene skal utvikles i en spesialisert retning i kombinasjon med vekt på standardiserte behandlingsforløp og pasientenes behov for koordinerte tjenester. Dette er i tråd med HMNs strategi og et viktig innsatsområde framover for å sikre god pasientbehandling og effektiv bruk av helsekronene. Sykehusapotekene vil kunne bidra til samordning og koordinering av legemiddelbruk på tvers av helseforetak og forvaltningsnivå. I tråd med samhandlingsreformens intensjoner forventes det at foretaket bidrar til en slik utvikling. Strategi 2020 innebærer at utvikling av gode, kunnskapsbaserte og ressurseffektive pasientforløp skal ligge til grunn for de endringer som gjøres i tjenestetilbudet. Bedre samarbeid og arbeidsdeling både mellom sykehus og mellom helseforetak og kommuner skal bidra til mer helhetlige pasientforløp. Arbeidet med implementering av foretaksgruppens kvalitetsstrategi Litt bedre i dag enn i går skal påbegynnes. Strategi 2020 beskriver et fremtidsbilde som stiller store krav til kvalitet i alle ledd i helsetjenesten samt gode pasientforløp hvor sanntids informasjon må følge pasienten. For at vi skal oppfylle slike krav, må det skje en betydelig videreutvikling av vår elektroniske informasjonsflyt. For å sikre at utviklingen av våre IKT-systemer understøtter operasjonaliseringen av Strategi 2020, må HMN legge en helhetlig IKT-strategi som gjenspeiler de endringene vi ønsker å gjennomføre til det beste for pasienten. IKT-systemene er viktige verktøy for alle ansatte i helsetjenesten og vi må sørge for at ansatte finner en bedre støtte for sine arbeidsprosesser i denne verktøykassa enn det som er tilfelle i dag. Derfor vil HMN i 2012 arbeide med å revidere regionens IKT-strategi. Dette skal skje gjennom en bredt involverende prosess hvor Sykehusapotekene og de øvrige helseforetakene skal delta samt at lokale og nasjonale kompetansemiljø vil bli involvert. Strategien skal utformes i et tverrfaglig samarbeid og den skal være solid forankret blant de som jobber nærmest pasienten da det er de som kjenner hverdagsutfordringene aller best. Lokalt utviklings- og omstillingsarbeid skal ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser. Ved omstilling av virksomheten må det foreligge konsekvensvurderinger av hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet. Samarbeid mellom helseforetak og kommuner, og mellom ledelse, tillitsvalgte, ansatte og brukere skal legges til grunn i slike prosesser. Framlagt metode for konsekvensutredning og forholdet til ROS-analyser legges til grunn i endringsprosesser i foretaksgruppen. 3

4 Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. Sykehusapotekene skal ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen. For å sikre at avvik fra tilsyn og andre uønskede hendelser blir fanget opp i hele organisasjonen, må Sykehusapotekene legge til rette for at hele organisasjonen lærer kollektivt av feil og systemsvikt. Sykehusapotekene skal videreføre tiltak for å begrense bruk av deltid og midlertidige ansettelser i helseforetakene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. HMN forutsetter at Sykehusapotekene til enhver tid setter seg inn i og forholder seg til de vedtak som fattes av styret for HMN. 2. Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 17. juni 2010 ny helse- og omsorgstjenestelov (lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester). I den forbindelse vedtok Stortinget også en rekke viktige endringer i spesialisthelsetjenestelovgivningen, blant annet ny 3-3 om meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I tillegg inneholder helse- og omsorgstjenesteloven i seg selv flere forslag som indirekte har betydning for helseforetakene. Lovendringene trer i kraft 1. januar Samtidig med helse- og omsorgstjenesteloven vedtok Stortinget også ny folkehelselov (lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid). Det forutsettes at helseforetakene er kjent med innholdet i lovene og forskriftene. Sykehusapotekene skal sørge for nødvendig informasjon og opplæring til styret, administrasjon og ansatte om nye helselover og forskrifter. 3. Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner For 2012 gjelder følgende nasjonale strategier og handlingsplaner for spesialisthelsetjenesten: Aksept og mestring nasjonal hivstrategi ( ) Demensplan 2015 Den gode dagen ( ) Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom ( ) Handlingsplan for habilitering av barn og unge Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Nasjonal strategi for bioteknologi ( ) Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ) Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade ( ). Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer ( ) Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten...og bedre skal det bli! ( ) Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern ( ) Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre ( ) Nasjonal strategi for tobakksforebyggende arbeid ( ) Nevroplan 2015 ( ) Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Strategi for kvinners helse ( ) 4

5 Følgende regionale strategier og handlingsplaner gjelder: Strategi 2020 Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge ( ) Regional kvalitetsstrategi: Litt bedre i dag enn i går Handlingsplan for avtalespesialistene Handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Midt-Norge ( ) Handlingsplan for diabetes i Helse Midt-Norge Det forutsettes at Sykehusapotekene er kjent med innholdet i strategiene og handlingsplanene, og at de legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet på de ulike områdene. 4. Økonomi, investeringsramme og likviditet 4.1. Økonomi Helse Midt-Norge RHF har et krav fra eier om økonomisk balanse i 2012, og må gå i overskudd for å dekke planlagte investeringer. Det er fortsatt behov for at omstillingsprosesser og tiltak for å kunne omfordele midler fra drift til investeringer fortsetter. Regionen har betydelige utfordringer knyttet til kapitalkostnader og likviditeten er presset som følge av tidligere års underskudd. Sykehusapotekene må ha kontinuerlig fokus på styring av egen likviditet og sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. Resultatkravet til Sykehusapotekene settes til et overskudd på 1,5 million kroner eller bedre. Tabell 1 Inntektsrammer 2012 (Tall i tusen) APO Basisramme - Særfinansiering - klinisk farmasi SUM Investeringsramme For tildeling av investeringsramme for 2011 vises det til sak 08/2012 Helse Midt-Norge Resultat- og investeringsbudsjett Styret i HMN har i saken vedtatt et samlet resultat for foretaksgruppen på 275 mill kroner i overskudd. Tildelt investeringsramme for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er basert på at foretaket oppnår et overskudd i 2012 på 1,5 mill kroner. Tabell 2 Tildelt investeringsramme Planlagte investeringer 2012 (tall i tusen) APO Ombygging av prod.lokaler Sykehusapotekene Annet EK-innskudd KLP 100 Sum investeringsplaner I tillegg kan helseforetaket få tildelt investeringsmidler til særskilte ENØK-tiltak. 5

6 4.3. Likviditet Sykehusapotekene kan ikke ta opp lån eller driftskreditter ut over det som gis av eller fastsettes av HMN RHF. I tillegg til regelmessig rapportering av likviditetsprognose må eier varsles i god tid, og senest 8 uker ved eventuelt behov for utvidet driftskreditramme. Administrasjonen i HMN RHF kan i deler av året, av hensyn til foretaksgruppens totale ramme, fastsette en lavere ramme for driftskreditten 5. Aktivitet 5.1 En av to hovedoppgaver til Sykehusapotekene er å levere farmasøytiske tjenester for å kvalitetssikre legemiddelbruk. Overordnet mål: For å levere gode farmasøytiske tjenester og dermed bidra til å forbedre kvaliteten på legemiddelbehandlingen i sykehusene, skal sykehusapotekene i samarbeid med sykehusforetakene gjennomføre og videreutvikle klinisk farmasi med hovedmodulene: legemiddelintervju, legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler. På systemnivå vil det også være viktig å forbedre rutiner og prosedyrer. Dette kan gjøres gjennom legemiddelkomitearbeid og rådgivning til sykehusforetakene i deres implementering og etterlevelse av ny legemiddelhåndteringsforskrift. I forbindelse med implementering av samhandlingsreformen skal sykehusapotekene bidra til å sikre en helhetlig legemiddelbehandling i et standardisert pasientforløp på tvers av omsorgsnivåene. Mål 2012 Sykehusapotekene skal levere klinisk farmasi som en tjeneste til helseforetakene Sykehusapotekene skal videreutvikle IMM Sykehusapotekene skal implementere IMM i kommunehelsetjenesten Sykehusapotekene skal delta i Standardiserte pasientforløp Sykehusapotekene skal delta i Program for legemiddelkjeden og KMF-prosjektet for å sikre kvaliteten på systemene knyttet til legemiddelterapi Styringsparametre: Leveranse av klinisk farmasi i forhold til avtaler. Antall samarbeidsavtaler som er inngått med kommunegrupperinger i regionen. 5.2 En av to hovedoppgaver for Sykehusapotekene er å sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon til helseforetakene i Helse Midt- Norge. Overordnede mål Sykehusapotekene skal sikre helseforetakene legemiddelforsyning av høy kvalitet og til riktig pris. Dette skal gjøres gjennom effektive arbeidsprosesser hvor tilgjengelig kompetanse skal brukes kostnadseffektivt i foretaksgruppen; noe som krever et etablert samarbeid mellom sykehusapotekforetaket og de øvrige helseforetakene. 6

7 Sykehusapotekene skal levere forbruksstatistikker og trendanalyser som foretaksgruppen kan bruke til planlegging og prioritering. Sykehusapotekene skal bidra til at pasienter har med seg nødvendige legemidler og utstyr når de forlater sykehuset og at de vet hvordan de skal bruke legemidlene/utstyret. Mål 2012 Sykehusapotekene skal regelmessig levere statistikker til helseforetakene for å følge utviklingen av legemiddelbruken i sykehusene. DELTA skal implementeres for å sikre elektronisk bestilling av legemidler fra sykehusene. For å effektivisere prosessen og gi bedre sikkerhet i legemiddelforløpene skal det inngås regionale LIS-avtaler gjeldende fra Sykehusapotekene skal gjennom egenproduksjon sikre at pasientene får nødvendige legemidler som ikke er kommersielt tilgjengelig eller som av holdbarhetsårsaker må produseres kort tid før administrering. Sykehusapotekene skal vurdere konsekvensen av kommende revidering av legemiddelhåndteringsforskriften på nåværende produksjon i helseforetakene og i sykehusapotekene. Tilsvarende må det vurderes om samhandlingsreformen kan ha innvirkning på produksjon. Sykehusapotekene skal utarbeide kvalitetsindikatorer for legemiddelforsyningen. Styringsparametere: Forbruksstatistikk med tilbakemeldinger til HFene er levert kvartalsvis. Rapportere på kostnadsindikatorer for legemiddelforsyning Rapportere på kvalitetsindikatorer for legemiddelforsyningen i 2. halvår 6. Satsingsområder Kvalitetsforbedring Overordnede mål Sykehusapotekene skal ha en god kvalitetskultur og en stolthet i organisasjonen. Gode rutiner og dokumentert kvalitet skal være grunnleggende i foretaket. Sykehusapotekene har mål- og resultatstyring som styringsprinsipp. Gjennom videreutvikling av nåværende styring til en mer helhetlig virksomhetsstyring skal ledere og beslutningstagere i foretaket kunne styre organisasjonen enda bedre og mer forutsigbart. Dette danner grunnlag for gode beslutninger og effektiv ressursutnyttelse. Som del av en mer helhetlig virksomhetsstyring skal risiko- og kvalitetsstyring integreres bedre som verktøy. Sykehusapotekene skal gjennom risikostyring sørge for sikker drift og god måloppnåelse. Som del av kvalitetsstyringen skal det etableres et helhetlig system for kvalitets- og produktivitetsvurdering i foretaket. Sykehusapotekene skal kontinuerlig jobbe med forbedringer og ha et særskilt fokus på oppfølging av tiltaksgivende prosesser som tilsyn fra eksterne, internrevisjoner, risikovurderinger og avvikshåndtering. Det er et ledelsesansvar på alle nivå å sikre velfungerende systemer for melding av avvik. Ansatte skal oppleve det som trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et systemforbedringsperspektiv. Mål

8 Sykehusapotekene skal utarbeide handlingsplaner for implementering av den regionale kvalitetsstrategien. Handlingsplanen bør samordnes med helseforetakets arbeid med pasientsikkerhetskampanjen og lederutviklingsprogram. Handlingsplanen må identifisere målsetning for helseforetakets arbeid med kvalitetskultur og identifisere aktuelle virkemidler tilpasset utfordringene i det enkelte helseforetak. Sykehusapotekene skal videreutvikle helhetlig virksomhetsstyring som inneholder: o Mål- og resultatstyring o Risikostyring o Kvalitetsstyring Sykehusapotekene skal videreutvikle system for oppfølging og læring av tiltaksgivende prosesser Sykehusapotekene skal dokumentere kvalitet. o Måle helhetlig kvalitetsforbedring o Dokumentere kvalitet/forbedring i kjerneprosessene 6.2. Pasientsikkerhet Overordnede mål Sykehusapoteket har en særskilt viktig rolle for å sikre riktig legemiddelbruk slik at foretaksgruppen skal nå målene i Strategi 2020 om kunnskapsbasert pasientbehandling og gode pasientforløp. Sykehusapotekene skal gjennom implementering av IMM bidra til å sikre samstemming av legemiddellister i helseregionen. For å sikre at farmasøytiske tjenester er under kontinuerlig forbedring, skal kvalitetsindikatorer defineres og benyttes som et verktøy for å overvåke og dokumentere kvalitet både internt i Sykehusapotekene og med hensyn til kvalitet på legemiddelbruk i helseforetakene. Sykehusapoteket skal bidra i arbeidet med å oppnå en tryggere legemiddelbruk. Uønskede hendelser/avvik skal brukes aktivt til læring og forbedring. Ledelsen på alle nivå skal sikre velfungerende systemer for melding og håndtering av uønskede hendelser. Ansatte opplever det trygt å melde, og meldingene følges opp fra et system- og læringsperspektiv. Sykehusapotekene skal organiseres på en hensiktsmessig måte for å sikre pasientsikkerhet Mål 2012: Sykehusapotekene deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens beslutninger, og rapporterer data til kampanjens sekretariat i henhold til fastsatte tidsfrister. Ledelsen i Sykehusapotekene følger aktivt opp egne resultater i kampanjen. Sykehusapotekene skal videreutvikle IMM Sykehusapotekene skal implementere IMM i kommunehelsetjenesten Sykehusapotekene skal delta i Standardiserte pasientforløp Deltakelse i Program for legemiddelkjeden og KMF-prosjektet for å sikre kvaliteten på systemene knyttet til legemiddelterapi Færre uønskede hendelser/avvik Sykehusapotekene skal aktivt delta i utviklingen av nye 3.3 meldeordning 8

9 6.3. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Overordnede mål: Pasienter, brukere og pårørende møtes med respekt og omsorg. Pasienter, brukere og pårørende har innflytelse over utformingen av eget behandlingstilbud og virksomhetenes tjenestetilbud. Tjenestene er innrettet etter brukernes behov, både når det gjelder fysisk, kulturell og språklig tilgjengelighet. Pasienter og pårørendes erfaringer og klager brukes systematisk i kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og innovasjon. Mål 2012: Sykehusapotekene har styrebehandlet mål og strategier for brukermedvirkning. Resultater fra pasienterfaringsundersøkelser, registrering og rapportering av uønskede hendelser og andre kvalitetsmålinger er offentliggjort på helseforetakenes nettsider Beredskap og smittevern Mål 2012: Beredskapsplanene i Sykehusapotekene er oppdatert og tilpasset.. 7. Utdanning av helsepersonell Overordnede mål: Riktig kompetanse, tilstrekkelig helsepersonell, god utvikling og utnyttelse av personellressursene. Utdanning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring som støtter opp under samhandlingsreformen. Nødvendig etter- og videreutdanning av helsepersonell i helseforetakene ivaretar kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Praksis- og turnusordninger bidrar til at helseforetakene framstår som gode og attraktive læringsarenaer og arbeidsplasser. Etablerte samarbeidsorganer med utdanningsinstitusjoner er utnyttet på en god og kraftfull måte og i samsvar med utviklingen av tjenestetilbudet. Best mulig kvalitet i tilbudet og bærekraftig utvikling mht personell og arbeidskraftbehov i sektoren. Implementere et felles gjennomgående system for kompetanseplanlegging og kompetansestyring på kort og lang sikt. Mål 2012 Vurdere fremtidens kompetansebehov Implementere kompetanseplaner 8. Forskning og innovasjon Sykehusapotekene er HMNs farmasifaglige kompetansesenter og skal drive forskning og fagutvikling for å yte bedre tjenester til pasienter og helseforetak. FoU skal gjøres i samarbeid med helseforetakene og/eller kommunene og det skal være en ambisjon om å gjennomføre helseøkonomiske vurderinger. Prosjekter som igangsettes skal ha en design som gjør resultatene publiserbare. 9

10 Overordnede mål: Økt synliggjøring og bruk av resultater oppnådd gjennom forskning og innovasjon. Sykehusapotekene skal prioritere forskning innenfor 2 hovedområder: Legemiddelkjeden og Integrated Medicine Management (IMM). Økt nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid. Økt norsk deltakelse i det europeiske forskningsområdet, herunder EUs 7. rammeprogram, felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak. Mål 2012 Resultater fra gjennomførte prosjekter skal søkes publisert. Det skal utarbeides en samlet handlingsplan for forskning og utvikling Følgeforskning på IMM Følgeforskning knyttet til implementeringen av ALF Minst 2 av publikasjonene fra 2012 i Sykehusapotekene har internasjonalt forskningssamarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). Minst 1 av artiklene fra 2012 i Sykehusapotekene er på nivå 2/2a (publisert i tidsskrifter vurdert å ha høy kvalitet og relevans). 9. Oppfølging og rapportering Oppfølging gjennom plan og meldingssystemet skal gi HMN informasjon om måloppnåelse. Oppfølging av at tiltak utarbeides og grad av måloppnåelse gjøres gjennom året via egen matrise i virksomhetsportalen. Pr 1. tertial skal tiltak knyttet til oppgavene være registrert i matrisen og risiko være vurdert og styrebehandlet. Pr 2. tertial skal en rapportere hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og ev. hvilke nye tiltak som iverksettes for å sikre måloppnåelse. Sykehusapotekene har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes til HMN når slik avvik blir kjent. Rapportering på styringsparametre Det fremgår av vedlegg 2 hvilke styringsparametre det skal rapporteres på i 2012 samt rapporteringsfrekvens. Samtlige styringsparametre skal rapporteres i henhold til rapporteringsmal (ØBAK) som vil bli overlevert det regionale helseforetaket i foretaksmøtet i januar 2012 i tillegg til årlig melding. HMN legger til grunn at Sykehusapotekene bruker de datakilder som er angitt i vedlegg 2 som grunnlag for rapporteringen. Rapportering i årlig melding I årlig melding skal det rapporteres på hvordan Sykehusapotekene har fulgt opp oppgaver og styringsparametre i oppdragsdokumentet for 2011 og oppgaver som gis gjennom foretaksmøter. Videre er det i vedlegg 2 angitt rapporteringskrav på spesifiserte områder. Rapporteringen skal følge rapporteringsmalen som departementet har fastsatt. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er januar

11 Vedlegg 1 Styringsparametre 2012 Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringsfrekvens Leveranse av klinisk Egen farmasi i forhold til avtaler. Rapporteringsfrekvens Tertialvis Antall samarbeidsavtaler som er inngått med kommunegrupperinger i regionen. Forbruksstatistikk med tilbakemeldinger til HFene er levert kvartalsvis. Kostnadsindikatorer for legemiddelforsyning Kvalitetsindikatorer for legemiddelforsyningen i 2. halvår Egen Egen Egen Egen Årlig Tertialvis Tertialvis Årlig 11

12 Vedlegg 2 Rapportering på særskilte områder i årlig melding Vedlegg 3 Rapportering på særskilte områder Forskning og innovasjon Datakilde Kommentar Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader totalt for det regionale helseforetaket. Helseforetakene skal ha rapportert på forskningsaktivitet for 2011 til Cristin (alle vitenskapelige publikasjoner) og NIFU (avlagte doktorgrader) innen 30. mars Det er ønskelig at også vitenskapelige monografier og vitenskapelige artikler i antologier registreres og at HRCS benyttes. Cristin Ekstern tilbyder Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i det regionale helseforetaket, herunder andel til psykisk helse og rus. Rapporteringsfrist til NIFU 27. februar Fra 2013 vil endelig frist være 15. mars. Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler (pr år)fra Norges forskningsråd og EUs 7.ramme-program for forskning og teknologiutvikling i Antall og verdi av innrapporterte forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, Regionale fond for forskning og innovasjon, Innovasjon Norge og InnoMed i 2012 Innovasjonsindikatorene fra helseforetakene i 2012 o Antall aktive innovasjonsprosjekter med prosjektfase, samarbeidsrelasjoner og ressursbruk o Antall nye patentsøknader o Innovasjonskultur-tiltak (tekstlig omtale) NIFU Norges forskningsråd Norges forskningsråd Innovasjon Norge InnoMed HF Beregnes av ekstern tilbyder med frist 1. juni Beregnes og kvalitetssikres av NIFU, med frist 30. mars Skriftlig tilbakemelding Skriftlig tilbakemelding Skriftlig tilbakemelding Infeksjoner Datakilde Kommentar Andel inngrep meldt til NOIS av alle gjennomførte inngrep for hver av de fem kirurgiske prosedyrene som inngår i NOIS NOIS/NPR Skriftlig tilbakemelding 12

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 1. INNLEDNING, OVERORDNET STRATEGI OG MÅLSETNING... 3 1.1.1 Overordnet visjon og hovedmål... 3 1.1.2 Handlingsplanens oppbygging... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 2.1.1

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Rusbehandling Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Rusbehandling Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Rusbehandling Midt-Norge HF Stjørdal, 10. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav...5 2.2 Fordeling av inntekter 2010... 5 2.3 Raskere

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 7 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Øyvind Hope Seniorrådgiver Avdeling for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Helse Midt-Norge RHF Agenda Hvorfor forskning og innovasjon Premisser

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017

INTERNREVISJONEN. Aktivitetsplan 2015-2017 INTERNREVISJONEN Aktivitetsplan 2015-2017 I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom en systematisk og strukturert metode bidra til forbedringer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013 Helgelandssykehuset HF Rapport andre tertial 2013 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 4 2.1 KVALITETSFORBEDRING 4 2.2 PASIENTSIKKERHET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer