Utviklingsprogram Nordland Vekstfylket som griper mulighetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene"

Transkript

1 Utviklingsprogram Vekstfylket som griper mulighetene

2 Foto: Britt Kjensli.

3 FORORD/Åvddåbáhko Utviklingsprogram (UPN) Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom sprogrammet skal mål og strategier iverksettes. Utviklingsprogrammet følger samme oppbygging som fylkesplanen for, hvor det fokuseres på 4 resultatområder: kompetanse, innovasjon og entreprenørskap, regionbygging og infrastruktur. UPN er forankret i Partnerskap, som er et rådgivende organ for fylkesrådet. Programmet har en 4-årig ramme, men rulleres hvert år for å fange opp nye sprosjekter. Utviklingsprogrammet er et verktøy for å samordne ulike aktørers innsats og skape en felles mobilisering rundt de viktigste innsatsområdene i fylket. SAMHANDLING GIR RESULTATER! Åvddånahttemprográmma Nordlánnda (ÅPN) Åvddånahttemprográmma Nordlánnda le fylkkaplána doajmmaprográmma. Åvddånahttemprográmma baktu galggi ulme ja strategia jåhtuj biejaduvvat. Åvddånahttemprográmman le sæmmi hábme dagu Nordlánda fylkkaplánan, gånnå sierraláhkáj 4 boadosoase li ájnnasa: máhtudahka, innovasjåvnnå ja álgadibme, guovllotsieggim ja infrastruktuvrra. Åvddånahttemprográmma Nordlánnda le tjanádum Guojmmevuohta Nordlánndaj, mij le fylkkaráde rádevadde orgádna. Prográmman le 4-jahkásasj rámma, valla rievddaduvvá jahkásattjat ådå åvddånahttemprosjevtaj diehti. Åvddånahttemprográmma le nævvon tjoahkkitjit moatte guojmij bargov ja aktisattjat låpptit fylka ájnnasamos vuorodimijt. AKTISASJBARGOS SJADDI BÅHTUSA! 1

4 2 Foto: Edmund Ulsnæs

5 Innholdsfortegnelse Utviklingsprogram FYLKESPLAN FOR NORDLAND visjon, OVERORDNEDE MÅL OG GJENNOMGÅENDE PERSPEKTIV... 4 overordnede mål... 4 mangfold og kvalitet i gjennomgående perspektiv STRUKTUR OG ORGANISERING UTVIKLINGSPROGRAM NORDLAND UTVIKLINGSPROGRAMMETS SAMARBEIDSPARTNERE initiering OG FINANSIERING mål- OG RESULTATSTYRING HANDLINGSPROGRAM mål FOR RESULTATOMRÅDENE OG TILHØRENDE STRATEGIER (KIRI) PRIORITERTE PROSJEKT

6 Fylkesplan for Fylkesplan for Fylkesplan for er utarbeidet i samarbeid med Partnerskap, kommuner, regionråd, regionale statlige aktører og næringslivet i fylket. I tillegg er det blitt gjennomført en regional foresight knyttet til framtidsbilder av i Fylkesplanen ses i sammenheng med den pågående debatten om ny regionreform (ikrafttredelse ), ny plan- og bygningslov og økt fokus på mål- og resultatstyring. Planen er et strategisk dokument, og er bygd opp rundt en visjon, overordnede mål, gjennomgående perspektiv og resultatområder med tilhørende strategier. I tillegg inneholder planen arealpolitiske retningslinjer. Nedenfor gjengis de viktigste hovedpunktene i fylkesplanen. 1.1 Visjon, overordnede mål og gjennomgående perspektiv Visjon: vekstfylket som griper mulighetene Overordnede mål Å få til felles innsats for felles framtid Felles innsats skal sikre framtidig bosetting og vekst i fylket. Det skal skapes felles forståelse for utfordringer og muligheter gjennom samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, aktører og sektorer. Å ta i bruk potensialet i skal ha et konkurransedyktig og omstillingsvillig næringsliv med fokus på kvalitet. Kunnskapsbaserte næringer skal tilby spennende arbeidsplasser for velutdannet ungdom. Gode rammevilkår for næringslivet I skal det arbeides aktivt og systematisk for å sikre næringslivet forutsigbare rammevilkår. Vi skal spille en aktiv rolle overfor nasjonale og internasjonale myndigheter for å påvirke avtaler og lovverk. Opplevelser i kjennetegnes av kvalitet og mangfold I skal vi tilby og synliggjøre opplevelser knyttet til reiseliv og kultur. I opplevelser ligger også elementer som fysisk aktivitet og livskvalitet. Befolkningen i skal ikke bare ha noe å leve av, men også noe å leve for. skal være aktiv og synlig i nordområdesatsingen I skal vi skape helhetlige løsninger for en bærekraftig utnytting av naturressursene, og styrke innsatsen for å utvikle ny 4

7 Fylkesplan for kunnskap om nordområdene. Vårt bidrag skal være avgjørende i den nasjonale nordområdepolitikken. Å skape sterke BAS-regioner skal kjennetegnes av sterke regionale sentra/byer som fungerer som base for kunnskapsbaserte næringer og et bredt utviklet service- og kulturtilbud. Samtidig skal vi ha levende distrikt og småsamfunn, med stabile arbeidsplasser og en god alders- og kjønnsfordeling. Gode samferdselsløsninger skaper balanse mellom sentrene og distriktene, og høy grad av mulighet til å bevege seg begge veier. Å skape sterke småsamfunn En del kommuner og områder i er preget av distrikt og småsamfunn. Disse vil i liten grad ha forutsetning til å kunne bli del av en sterk BAS-region. En stor del av befolkningen ønsker fortsatt å bo på små steder. Mangfold og kvalitet i gjennomgående perspektiv et samfunn for alle Likestilling og mangfold s samiske befolkning Internasjonalisering Ungdom og unge voksne Folkehelse Foto: Marine Harvest 5

8 STRUKTUR OG ORGANISERING 2. Struktur og organisering 2.1 Utviklingsprogram Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram, og beskriver hvordan vi skal gjennomføre fylkesplanens strategier. Utviklingsprogrammet er et verktøy for å samordne ulike aktørers innsats og skape en felles mobilisering rundt de viktige innsatsområdene i fylket. Utviklingsprogrammet er således et redskap for alle aktører i som jobber med regional. Programmet har en 4-årig ramme, men rulleres hvert år for å fange opp nye prosjekter. UPN har fokus på sarbeid. Det betyr at tiltak som karakteriseres som ordinær drift ikke skal synliggjøres gjennom sprogrammet. Prosjekter som er tatt inn i UPN har følgende kriterier. De skal være: avgrenset i tid samarbeidsprosjekter mellom minimum 2 institusjonelle aktører prosessinitiert nyskapende/fornyende basert på tydelige resultatmål UPN følger samme oppbygging som Fylkesplan for Utviklingsprosjektene er forankret i strategier knyttet til de 4 resultatområdene; kompetanse, innovasjon og entreprenørskap, regionbygging og infrastruktur. Prosjektene er også knyttet opp til de gjennomgående perspektiver i fylkesplanen, samtidig som alle prosjekt skal bidra til å oppnå de overordnede målene. Partnerskapsavtaler med: 6 regionråd 3 største bykommunene (Bodø, Narvik, Mo i Rana) Innovasjon Norge, Norges forskningsråd Fylkesmannen i (folkehelse) SIVA Statsskog Elkem Sørfold Høgskolene i Bodø, Narvik og Nesna Partnerskap (aktører) NAV Fylkesmannen i Fiskeridirektoratet, region Innovasjon Norge, LO- NHO- Norges forskningsråd fylkeskommune Tabell 1: Oversikt over partnerskapsavtaler og aktører i Partnerskap. 6

9 STRUKTUR OG ORGANISERING fylkeskommune tilrettelegger og koordinerer arbeidet med UPN. Programmet skal fremmes for Fylkestinget til årlig godkjenning. 2.2 Utviklingsprogrammets samarbeidspartnere I har vi sagt at partnerskapsavtaler og samarbeid skal være ett av våre viktigste verktøy for regional. fylkeskommune inngår partnerskapsavtaler med de viktigste samarbeidspartene, og er den mest forpliktende form for samarbeid fylkeskommunen har. En partnerskapsavtale er langsiktig og strategisk, med en klar målsetting, og skal være til gjensidig nytte for de involverte parter. Den skal være rettet inn mot formål som er knyttet til fylkesplanens strategier, og til avtalte virkemidler og oppfølging. De viktigste samarbeidspartene i er: kommunene, regionrådene, regionale statlige aktører, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene. 2.3 Initiering og finansiering Utviklingsprogram er ingen finansieringskilde for prosjekter. Rullering av Utviklingsprogrammet skal knyttes opp til samarbeidende parters budsjettarbeid, slik at prosjektene får en økonomisk forankring. Prosjekteiere må derfor sørge for å avklare finansieringen før arbeidet igangsettes. Innspill til nye prosjekter i forbindelse med årlig rullering, fanges i hovedsak opp gjennom etablerte partnerskap og samarbeidsstrukturer. fylkeskommune v/nærings- og samferdselsavdelingen er kontaktpunkt og sekretariat for Utviklingsprogram. 2.4 Mål- og resultatstyring Et av de viktigste formålene med Utviklingsprogram er å mobilisere til felles innsats på de områdene vi mener er strategisk viktige for å få til en god. Samtidig er det viktig å kunne vurdere om vi skaper de resultater og effekter vi ønsker i forhold til fylkesplanens mål og strategier. En forutsetning for dette arbeidet er å ha et godt planleggings- og styringsverktøy. fylkeskommune har utarbeidet og tatt i bruk et mål- og resultatstyringssystem for prosjekter underlagt Utviklingsprogram. Rapporteringssystemet er bygd opp rundt resultatindikatorer knyttet til de fire resultatområdene. De enkelte prosjektene legges inn i en database og prosjekteierne må rapportere/vurdere om og i hvor stor grad prosjektet har bidratt til i forhold til angitte indikatorer. Resultatene legges fram for Partnerskap og Fylkestinget i juni hvert år.

10 HANDLINGSPROGRAM 3. Handlingsprogram I Utviklingsprogram fokuseres det på 4 resultatområder: Kompetanse, innovasjon og entreprenørskap, regionbygging og infrastruktur. Regioner som lykkes er de som har tilgang på kompetanse på alle nivå, et innovativt og framtidsrettet næringsliv, samt gode kommunikasjons- og samferdselsløsninger. Tabellen i kapittel 3.1 viser en skjematisk oversikt over mål og strategier for hvert av de 4 resultatområdene. 3.1 Mål for resultatområdene og tilhørende strategier (KIRI) 8

11 KOMPETANSE Mål Kompetansenivået må heves og ny kunnskap må utvikles og tas i bruk, i samsvar med den enkeltes og arbeidslivets behov. Strategier Utvikle og forsterke samarbeidsnettverk og infrastrukturer regionalt og på fylkesnivå som bidrar til en kunnskapsbasert regional. Tilby fleksible opplæringstilbud som kan distribueres lokalt dvs av skreddersydde, fleksible og modulbaserte opplæringstilbud basert på arbeidslivets og individuelle behov. Utvikle et forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. For å sikre rekruttering og bidra til av framtidens arbeidsplasser, må samarbeid i nettverk og gjennom partnerskapsavtaler videreutvikles. Tilby en samordnet tjeneste for karriereveiledning til ungdom og voksne. Styrke videregående skoler som sentral aktør i regional dvs kompetanseressursene må utnyttes på nye områder ut over tradisjonell undervisning. Samtidig må skolenes rolle som nettverksbygger mellom lokalt næringsog arbeidsliv, utdanningssystemene og forskningsmiljøene videreutvikles og forsterkes. Utvikling av det internasjonale gjennom økt kompetanseoppbygging og kunnskapsutveksling over landegrensene dvs språk og kulturforståelse, og profesjonaliseringsbehov på ulike områder (forskningsbasert kunnskap). Økt innsats for å sikre at flere ungdommer fullfører utdanningen. Desentralisert struktur i videregående opplæring skal sikre at så mange som mulig kan bo hjemme under opplæringen. For borteboere må innsatsen for bedre botilbud, og oppfølging økes. Rådgivings-/elevtjenesten må utvikles og styrkes og det må settes inn virkemidler for økt innsats rundt elever som står i fare for å falle utenfor. Styrke høyere utdanning og forskningsmiljøer. Styrke de lengre utdanningsløpene i form av flere mastergrader og doktorgrader. FOU-institusjonene må videreutvikles som miljøer for oppdragsforskning med nasjonal konkurransekraft med relevans for regionalt nærings- og samfunnsliv. Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk er viktig for så vel høgskolene som forskningsinstitusjonene. Øke FoU-aktiviteten i næringslivet. Et innovativt og internasjonalt konkurransekraftig næringsliv forutsetter forskning og svirksomhet i bedriftene selv. Det er viktig å videreutvikle offentlige virkemidler som stimulerer bedriftene, samt styrke samhandlingen mellom bedriftene og forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Mål Å utvikle et framtidsrettet, nyskapende og lønnsomt næringsliv som gir attraktive arbeidsplasser og gode levevilkår. Dette skal skje gjennom å utnytte s ressurser og å styrke infrastruktur for innovasjon, entreprenørskap og FoU-virksomhet. Strategier Fremme kunnskapsbasert nærings gjennom å sikre tilgang på et sammenhengende utdanningstilbud og nye læremetoder i innovasjon og entreprenørskap. Fremme kulturbasert nærings, gjennom å tilrettelegge for lønnsomme, robuste og vekstkraftige bedrifter basert på ulike kulturformer. Bidra til økt aktivitet innen leting etter og utnyttelse av mineralske ressurser ved å foredle og presentere interessant geologisk informasjon for kommersielle aktører. Løfte fram miljø- og kulturaspektet i landbruksnæringen. Dette er en strategi som inviterer smiljø og støtteapparat til å legge til rette for mobilisering og økt verdiskaping i lokalsamfunn og bedrifter. Styrke markedsorienteringen og nyskapingsperspektivet i reiselivsnæringen. Vi må ha et kundefokus innen områdene kompetanse, profilering og reisemåls og framstå som et helhetlig og attraktivt reisemål. Fra ressurs til verdiskaping innen fiskeri- og havbruksnæringen større grad av lokal videreforedeling. Det vil si å bidra til å fremme konkurransefordeler for s marine næringsmiljø gjennom å bidra til å legge forholdene til rette for samarbeid, kunnskapsoppbygging, erfaringsutveksling og næringsrelatert forskning. Bidra til og forvaltning av det potensialet som ligger innen fornybar energi. Arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for prosessindustrien, samt støtte sarbeid med utgangspunkt i denne industrien. Nye olje- og gassfelt på ssokkelen skal gi betydelige ringvirkninger i. Økt aktivitet gir også muligheter for nærings knyttet til miljøutfordringene. Bidra til etablering av lønnsomme arbeidsplasser og mer robust og bredere næringsstruktur i kommunene, slik at avhengigheten av en enkelt virksomhet/næring blir mindre. Bidra til økt satsing på vinter- og villmarksturisme. 11 Videreutvikle næringshagene, forskningsparkene og kunnskapsparkene i til gode miljø for kompetanse og kommersialisering av forretningsideer. 9

12 REGIONBYGGING Mål Gjennom samhandling skape robuste og bærekraftige regioner som danner grunnlag for økt verdiskaping og trivsel i. Strategier Etablere og utvikle institusjoner som kan håndtere regionale funksjoner for å fremme robuste regioner. Regionale partnerskap er en slik viktig institusjon. Øke tilgjengeligheten for å gjøre det mulig for flere å få tilgang til regionale arbeidsmarkeder og servicefunksjoner. Tilgjengelighet økes gjennom av samferdsel, rutetilbud og infrastruktur. Videre spredning av bredbånd i fylket inngår som en del av strategien for økt tilgjengelighet. Skape regional identitet gjennom et bredt spekter av kulturelle tilbud med lokal og regional forankring. Etablering av nye og bruk av eksisterende møteplasser for idrett og kultur står sentralt. I særlig grad må dette rettes inn mot barn og ungdom for å styrke de langsiktige aspekter ved regionbygging. For å sikre bosetting, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn, må det legges til rette for at ungdom skal bosette seg i etter endt utdanning. Ungdom bør i sterkere grad involveres i av regionale fortrinn. Medvirkning fra ungdommen kan skje på ulike arenaer i kommunen, både innenfor politikk, kultur og skole. Legge til rette for økt samarbeid om felles utfordringer og felles løsninger både i og utenfor regionale sentra. Partnerskapsavtaler bør få en mer framtredende plass i dette arbeidet, og det samiske perspektivet bør innarbeides i småsamfunnssatsingen. Bysentrene i skal ta et spesielt ansvar overfor lokalsamfunn og nabokommuner for å bidra til vekst og i regionen. Bodøs rolle som fylkessenter må styrkes slik at byen i større grad kan ta på seg lands- og landsdelsdekkende oppgaver. Ivareta og forsterke s posisjon i nordområdene. Fokusområder er: stabilitet, bærekraftig ressursutnyttelse, miljøovervåking, reiseliv, samarbeid med andre regioner i et urfolksperspektiv. INFRASTRUKTUR Mål Å utvikle en effektiv og bærekraftig teknisk og fysisk infrastruktur som tilfredsstiller behovene til befolkningen og et konkurransedyktig næringsliv. Strategier Stimulere til effektive transportmuligheter tilpasset næringslivets behov, for å skape robuste regioner og økt verdiskaping. Tilstrebe økt bruk av miljøvennlige transportmidler. Arbeide for en vesentlig standardforbedret E6 som gjennomgående landverts infrastruktur for nordområdene, samt en vesentlig standardforbedret land- og sjøverts infrastruktur for mer effektiv sjøtransport. Bidra til å tilrettelegge for godt fungerende øst-vestforbindelser som transportkorridorer ut og inn av landet. Etablere et miljøvennlig, bærekraftig, samordnet og helhetlig kollektivtrafikksystem, med spesielt fokus på byområder, transportkorridorer og dag- og ukependling. Kollektivtrafikken i skal gjennom eksisterende rutemønster samarbeide tettere med reiselivet på en slik måte at oppleves som et turistfylke. Sikre næringsliv og befolkning god og ren vannforsyning i samsvar med internasjonale standarder og krav gjennom både nye og oppgraderte vannforsyningsanlegg. Ferskvannskildene er en ressurs som skal sikres mot ytre påvirkninger slik at de holder sin gode kvalitet. Bidra til at det etableres infrastruktur som gir alle deler av fylket tilgang på bredbånd. Bidra til å etablere IKT-løsninger for å fremme en positiv av småsamfunn, spesielt redusere avstandsulempene disse har. Forvalte kraftrettighetene på en strategisk og best mulig måte, samt ivareta sikkerhets- og beredskapsaspektet. 10

13 11

14 3.2 Prioriterte prosjekt RESULTATOMRÅDE: KOMPETANSE Prioriterte prosjekt Utvikle og gjennomføre utdanningstilbudet Pedagogisk entreprenørskap ved de tre lærerhøgskolene i, FT-sak 28/05, 3/06 Etablere folkehelsealliansen Bygge opp statistikk og kunnskapsbase for folkehelsearbeidet i Nettverksbygging for små og mellomstore bedrifter Iverksette tiltak iht. plan for av samisk språk og kultur i NFK, jf. forpliktelser i forhold til forvaltningsområdet Et felles løft for barn og ungdom et sammenhengende utdanningstilbud fra barnehage til høgskole universitet Forum for kompetanse og arbeidsliv Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner NHO, HS, FM, PN, Utdanningsdir., UE Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? 1 NFK, regionale aktører Folkehelse 1 NFK Folkehelse, Folkehelse 1 HS/universitet, Folkehelseinst. NFK, FM, IN, HiBo 1 Sametinget NHO, HS, FM, PN, Utdanningsdir. PN, HS, FoU-miljøer i fylket Alle, men spesielt Tysfjord s samiske befolkning Ungdom og unge voksne, Likestilling og mangfold Hvilke(n) strategi(er)? 1, 2, 3, 8, 9 Lærlingordning i høgre utdanning Høgskolene, PN Ungdom og unge voksne 1, 3, 8 Kvinner og teknologi HiN, NF, NFK, NHO, IN Likestilling og mangfold, Ungdom og unge voksne, Internasjonalisering 1, 5, 8, 9 Utvikle LOSA-modellen for høgskolesystemet Videreutvikle LOSA-modellen Videreføring av studiesentre i Fra yrkesfag til doktorgrad. Synliggjøre yrkesfaglig valg som karrierevei til forskning. Utvikle studiesentra i kommunale folkebibliotek Praktikantordninger for nyutdannede innenfor kunst og kreative fag Praksis i det offentlige relevante faglige engasjement/sommerjobber for studenter/elever NFK UT, vgs, studiesentra, HS og NFK NS NFK UT, NFK NF, vgs og lokalt arbeidsliv PN, KOM, regionråd, HS, vgs, studieorg., offentlige og private bedrifter NFK UT og NS, lokalt næringsliv, HS, NHO fylkesbibliotek, KOM, HS NFK, utøvere, institusjoner NFK, Hibo, KOM i Salten Ungdom og unge voksne 2 Andøy, Lødingen, Hamarøy, Steigen, Tysfjord, Træna, Lurøy, Værøy og Beiarn Alle, unntatt Ofoten Ungdom og unge voksne 2 Likestilling og mangfold, Ungdom og unge voksne 1 1 2, 1, 3, 5 Rana Ungdom og unge voksne 2, 3, 5, 3 3 Salten Ungdom og unge voksne 3 Oversikt forkortelser aktører: NFK = fylkeskommune NFK NS = Nærings- og samferdselsavdelingen NFK KM = Kultur- og miljøavdelingen NFK UT = Utdanningsavdelingen FM Fylkesmannen i IN Innovasjon Norge, avd. PN Partnerskap KOM = kommuner LO = Landsorganisasjonen NHO = Næringslivets hovedorganisasjon vgs = videregående skole/r HS = høgskoler (i ) Hibo = Høgskolen i Bodø UE = Ungt Entreprenørskap NF = sforskning 12

15 RESULTATOMRÅDE: KOMPETANSE Prioriterte prosjekt Samarbeid skole arbeidsliv. På basis av evaluering skal modellen videreutvikles i i ulike bransjer og på ulike utdanningsnivå. Realfagssatsing. Stimulere til å velge fordypning i realfag. Etablering av regionale karrieresentre Iverksette prosjekt Videregående opplæring som redskap for regional. Jf. FT-sak og FR-sak. Definere og utvikle helsefremmende skoler Regional idé og regionale kurs i partnersøk og skriving av søknader til ulike internasjonale prosjekt/eu-prosjekt Kontakt med bibliotek i Republic of Karelia Informasjons-, rådgivings- og støttesystem for internasjonal aktivitet i Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner NFK UT, NHO, aktuelle vgs, NFK NS, NFK KM og lokalt arbeidsliv NFK UT, vgs i Mo, Narvik og Glomfjord, HS, industrimiljøene i, NHO NAV, NHO, LO, KS, FM, KOM, Arbeidsog velferdsdir., NHO, og Utdanningsdir. vgs i Vefsn, Rana, Narvik, Lofoten NFK Folkehelse og UT, KOM NFK UT, vgs, studiesentra, HS, NFK NS fylkesbibliotek og The National Library of Karelia NFK, IN, næringsselskaper, næringshager, Vinn/EIC/KS, HS Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? Ungdom og unge voksne 3, 4 Helgeland, Salten, Ofoten Ungdom og unge voksne 3, 5, Alle regioner 4, 1, 5 Indre Helgeland (Vefsn), Rana, Narvik, Lofoten og Vesterålen Ungdom og unge voksne 5 Folkehelse 5, Vefsn, Rana, Narvik, Lofoten og Vesterålen /Barents/ Karelen Internasjonalisering 6 Internasjonalisering 6 Internasjonalisering 6, 8, 9 Utvikle internasjonale nettverk NFK, KOM, HS, IN Internasjonalisering 6, 8, 9 Iverksette tiltak i henhold til vedtatt plan for økt gjennomføring av videregående opplæring NFK UT, KOM, vgs, NFK NS Salten Ungdom og unge voksne, 4 Realisere forskningsprogrammet s historie. Bokverk og doktorgradsprosjekt på aktuelle problemstillinger i et historisk perspektiv. Delta i av studietilbud og kompetanse ved høgskoler/universitet Et forskningsløft for entreprenørskap i opplæring og utdanning i, FT-sak 128/0 Stimuleringstiltak for forskning, jf. FT-sak Iverksetting av FoU-strategi for, jf. FT-sak VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon, jf. FT-sak: Støtte havbruk NCE, Støtte reiseliv arena Helhetlig rekruttering og tilrettelegging av arbeidsinnvandring og tilflytting Hibo, NFK, museene, lokale historielag NFK Folkehelse, HS og universitet i NHO, HS, FM, PN, Utdanningsdir. NFK NS, Forskningsrådet, FoU-inst. i, NHO, LO, IN, PN NFK NS, Forskningsrådet, FoU-inst. i, NHO, LO, IN, PN NFK NS, Forskningsrådet, FoU-inst. i, NHO, LO, IN, PN 8 Helgeland, Salten og Ofoten Folkehelse 8 Ungdom og unge voksne, Likestilling og mangfold 9, 1, 8 9, 1, 8 9, 1, 8 NFK, NHO, KS Ungdom og unge voksne 3 Hvilke(n) strategi(er)? 8 13

16 RESULTATOMRÅDE: INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Prioriterte prosjekt Young Entrepreneurs in the Barents region Ungt entreprenørskap Entreprenørskap i fagopplæring, FT-sak 12/0 Samarbeid med Leningrad fylke og St Petersburg om Innføring av entreprenørskap i utdanninga Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner Barentssekretariatet, NFK, Troms og Finnmark fylkeskommune, Interreg IV A Nord NHO, FM, Utdanningsdirektoratet NHO, HS, UE, FM, PN NHO, HS, FM, PN, Utenriksdepartementet, UE, KOM i Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? Ungdom og unge voksne, Internasjonalisering Ungdom og unge voksne 1 Leningrad fylke, St Petersburg, kommuner på hver side Ungdom og unge voksne, Likestilling og mangfold Ungdom og unge voksne, Internasjonalisering Kulturbasert nærings NFK, IN 2 Den verdifulle kystkulturen NFK NS, kulturminner, Lofoten, Sør-Helgeland 2 Riksantikvaren, Vega kommune, Lofotrådet Tilrettelegge for produksjon innenfor NFK, kunstnere, 2 kunstfag, kreative fag og håndverk håndverkere, næringsliv, KOM, IN Internasjonalisere kulturlivet i NFK, KOM, inst., org. Internasjonalisering 2 Utvikle kulturbaserte reiselivsprodukter og reiselivspakker Oppfølging av strategisk plan for småskala matproduksjon Mineralske ressurser Oppfølging av handlingsplan for økologisk landbruk Bygdemobilisering og rekruttering i Grønn omsorg og kunnskapsformidling Kompetansesprogram for kvinnelige entreprenører i landbruket Tilrettelegging av kulturminner og naturvernområder for bevaring og bruk Profilering av opplevelser i og Nord-Norge Innovative opplevelser og reisemåls Samarbeid og kompetanse i reiselivet Hvilke(n) strategi(er)? NFK, KOM, reiselivsnæringen, 2, 4, 5 inst., org. FM, NFK, IN 2, 4, 6, 10 NFK, NGU, Statskog, industri, KOM FM, NFK, landbrukets næringsorg., forsøksringene, landbrukssamvirket Bondelag, FM, NFK, KOM FM, NFK, landbrukets næringsorg., KOM FM, IN, NFK, landbrukets næringsorg. NFK, KOM, grunneiere Reiseliv, næringsaktører, IN, destinasjonsselskap, sselskap, NFK IN, næringsaktører, NFK, FM landbruksavdeling, Hibo, NF, sselskap NF, Hibo, IN, NFK, sselskap og næringsaktører 3 Ungdom og unge voksne 4, Folkehelse , 1, 2 Likestilling og mangfold 4, 10 4, 5, 2, 1 Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Salten, Helgeland Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Salten, Helgeland Alle regionene i

17 RESULTATOMRÅDE: INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Prioriterte prosjekt Opprustning langs Nasjonal turistvei Sør-Helgeland Gjennomføring av tiltak i fylkesdelplan for Lomsdal-Visten Gjennomføring av tiltak i fylkesdelplan for Sjunkan-Misten, Barnas nasjonalpark Oppfølging av strategisk plan for grønt reiseliv Grønt reiseliv i Arena, nettverk, profilering KOM OPP Levendelagring og direktedistribusjon av fersk fisk Havbruk bedre utnyttelse av kystens ressurser Alternativ energi Fylkesdelplan Småkraftverk i Fylkesdelplan Vindkraft i Oppfølging av melding om kystskogbruket Økt hogst og bioenergibruk i Salten Arenabygging/nettverk (olje og gass, kraft) Ringvirkninger av olje og gass Inkubatorene Utvikling av helsefremmende arbeidsplasser Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner NFK, Statens vegvesen, aktuelle KOM NFK, FM, KOM Brønnøy, Vevelstad, Grane og Vefsn Kommunene Bodø, Fauske og Sørfold, NFK, FM Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? Sør-Helgeland Internasjonalisering 5 Sør-Helgeland Salten Hvilke(n) strategi(er)? FM, NFK, IN 5, 4, 10 FM, NFK, IN, næringsorg. 5, 4, 10 NFK, Vesterålen 6 Fiskeripark NFK, Sør-Helgeland Sør-Helgeland 6 Regionråd, FHL NFK, butikkjede, Sør-Helgeland 6 transportør, fiskere NFK, FOU-miljø, FHL 6 NFK, IN, KS, NHO, KOM, regionråd, HS, HiN, Hibo, energibedrifter, næringsforeninger NFK, FM, Sametinget, reindriftsforvaltningen, NVE og andre NFK, NHO-Reiseliv, KS, Sametinget, reindriftsforv., kraftsels., NVE, FM FM, NFK, IN, ALLSKOG, skogindustrien ALLSKOG, NFK, FM, KOM og IN NFK, KS, NHO, regionråd, KOM, HS, IN, næringsforeninger NFK, KS, NHO, regionråd, KOM, HS, IN, næringsforeninger NFK NS, kunnskapsparkene i Bodø og Rana NFK Folkehelse, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet 5, 2 5, 2, 4 Salten, 4, 8, 9, 10 9,, 8, 10 Ungdom og unge voksne 10 Folkehelse 10 Gründergrupper IN, NFK 10, 1, 2, 11 Næringshagene og kunnskapsog forskningsparkene NFK NS, næringshagene, kunnskapsog forskningsparkene 11, 1, 2, 10 15

18 RESULTATOMRÅDE: REGIONBYGGING Prioriterte prosjekt Styrke kommunens rolle som førstelinje i næringsarbeidet Oppfølging av Handlingsplan for universell utforming som en del av samisk språkforvaltningsområde Utvikling og etablering av samepolitiske arenaer Regionalt biblioteksamarbeid Snarveiprosjekt/barnetråkk RISKIT regionalt internasjonalt senter for kulturutveksling og innovativ tenking Småsamfunn/steds (herunder forsøk med fri båttransport, ordninger i boligfinansieringer, øykriterium i det kommunale inntektssystemet, ungdomstiltak) Vekstkraft gjennom regionale partnerskap. Omorganisering regionalt. Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner IN, NFK, FMLA, KS og KOM Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? 1 NFK og FM Et samfunn for alle NFK, regional stat, Tysfjord kommune NFK, Sametinget, samiske inst. fylkesbibliotek, KOM NFK, 3 kommuner i NFK NS, KOM i Lofoten, NAV, Lofoten Næringshage Kommunene Lurøy, Rødøy, Træna, Hamarøy, Steigen, Tysfjord og NFK NFK, regionrådene, NHO, regionale kompetansemiljø Nord-Salten s samiske befolkning 3 s samiske 3 befolkning 3 3 utvalgte regioner Ungdom og unge voksne 3 Hvilke(n) strategi(er)? Lofoten Likestilling og mangfold 3, 1, 4, 5 Helgeland, Salten/ Ofoten, enkeltprosjekt i andre regioner Alle regionene 5 Framtidsråd NFK, PN 5 Miljøsertifisering av bedrifter og organisasjoner NFK, NHO, IN, Stiftelsen Miljøfyrtårn, GRIP 5 Etablering av regionalt senter for likestilling og mangfold GenderAlp Spatial Development for Women and Men Utvikle et prosjekt for og ledelse av arkiv, bibliotek og museum (ABM) i fylkeskommunen, Bodø og kommunene i fylket Kvinnfolk og Folkestyre Stedsformingstiltak veiledning, oppfølging og deltakelse i kommunale prosesser Avfallsreduksjon i Salten Implementering av EUs rammedirektiv for vannressursforvaltning. Fase I: , Fase II: Klimautfordringer i Planstandard KUN, NFK, KRD, BLD, KvU, 6 fylkeskommuner NFK NS, interregprosjekt NFK, Bodø kommune, museene Saltdal kommune og Timisoara kommune, NFK, EØS-prosjekt Kommunene i, private grunneiere, NFK Grønn Hverdag, NFK, Bodø kommune, Salten Forvaltning, IKS FM, NFK, vannregionutvalget (VRU) NFK, KS, FM, NHO, Grønn Hverdag NFK, FM og regionale statsetater Nord-Norge, Midt-Norge, Innlandet, regioner i Alpene; AUS, ITA, TYS, FRA, SLO Likestilling og mangfold 5, 3 Likestilling og mangfold, Internasjonalisering 6 Saltdal, Timisoara, Romania Salten Likestilling og mangfold , 3 6, 5 16

19 RESULTATOMRÅDE: INFRASTRUKTUR Prioriterte prosjekt Intermodale transportløsninger for transport av sjømat New Corridor Problemområder og muligheter innen havne- og terminaldrift, samt intermodalitet Løsningsmodeller for samarbeid / Konkurranse innen havne- og terminaldrift og intermodale transporter Bedre kollektivtilbud i distriktene Publikumstiltak i kollektivtrafikken Kollektivtrafikk og infrastruktur Hovedansvarlig (uthevet) og samarbeidspartner Hvilke kommuner/ regioner? Ev. gjennomgående perspektiv(er)? NFK, Interreg 1, 2 NFK, Narvik kommune NFK NS, Hibo, Transport NFK NS, Hibo, Transport NFK NS, Samferdselsdepartementet NFK, Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Bodø, Narvik og Sortland NFK NS, Hibo, transport Ofoten 2 2, 1 2, 1 3 Helgeland, Salten, Ofoten og Vesterålen 4 Driftsassistanse for vann og avløp NFK og KOM Ingen spesiell 5, 6 Utbygging av bredbånd i NFK, KOM, regionrådene, Ingen spesiell næringslivet GIS i NFK, FM, Kartverket, regionale statsetater, KOM 8 Geodata satsing NFK, FM, Kartverket, regionale statsetater, KOM, næringslivet, alle kartbrukere på sjø og land Hvilke(n) strategi(er)? 3 8 Foto: Britt Kjensli.

20 GRAFISK PRODUKSJON: FORRETNINGSTRYKK AS, BODØ FOTO FORSIDE: REC, Damian Heinisch

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Målet for avtalen Å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv. Formål med avtalen Overordnet mål med avtalen er å legge forholdene

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013

Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013 Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013 Trine-Marie Fjeldstad 5. Desember 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Oppsett foreslått for planforum i 2013 Planforum arrangert i janaur 23. januar i Bodø, Fylkeshuset

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Slagkraftige Salten. livskvalitet og attraktivitet. folkehelse og kultur. kommunikasjon og infrastruktur. kunnskap, nyskaping og verdiskaping

Slagkraftige Salten. livskvalitet og attraktivitet. folkehelse og kultur. kommunikasjon og infrastruktur. kunnskap, nyskaping og verdiskaping Slagkraftige Salten livskvalitet og attraktivitet folkehelse og kultur kommunikasjon og infrastruktur kunnskap, nyskaping og verdiskaping Saltenstrategier 2012 2016 Innledning Slagkraftige Salten Salten

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer