Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan 2016-2018"

Transkript

1 Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan

2 Side 2

3 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen... 4 Økonomiavdelingen... 6 HR-avdelingen... 7 Sosial- og barnevernstjenesten... 8 NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Hjemmetjenesten Berge gård senter Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Grimstad bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole og ressurssenter Plan-, miljø- og landbruksenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Byggesaksenheten Oppmålingsenheten Side 3

4 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Fra 1. januar 2015 har avdelingen (tidligere administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen) ansvar for kommunens IKT-virksomhet, kommunens fellestjenester, koordinering, politisk sekretariat, kommunikasjons- og informasjonstjenester, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost m.m., samt generell service. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis og avdelingen skal være pådriver i digitaliseringsarbeidet. E-forvaltnings-/digitalkommunen Grimstad er i utvikling og KDA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon, Brukere og innbyggere vil være aktive deltakere i det digitale offentlige rom. Avdelingen skal også jobbe aktivt for å bedre kommunens omdømme Kommunen vil styrke lokaldemokratiet og forholde seg til kravene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. 1 Gjennomføre valg 2015 på en lovlig og forsvarlig måte. Bygge opp og utvikle en robust og kompetent valgorganisasjon slik at valg 2015 kan gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til valglovens bestemmelser. 2 Øke antall facebook-likere til 2000 i løpet av 2015 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen. 3 Vurdere bruk av en ny kanal for sosiale medier 4 Bidra til å øke organisasjonens kompetanse i å uttrykke seg klart og godt Utarbeide kursplan for klarspråkprosjekt og gjennomføre 2-3 kurs skriftlig. 5 Videreføre velkomstarrangementer for studentene ved UIA i forbindelse Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. med Studiestartfestivalen. 6 Vurdere om Grimstad kommune skal ha egen løsning for e-læring, eller benytte seg av KS Læring og bidra med mer innhold til denne fellesløsningen. 7 Koordinere og følge opp: kommunens IKT-strategi IKT-plan for barnehager og skoler IKT-løsninger knyttet til kommunedelplan for helse- og omsorgssektoren 8 Tilby oppgaver for studenter innen IKT, e-læring, helse og sikkerhet/beredskap, i samarbeid med UiA. Arrangert kurs og samlinger lokalt i Grimstad, og sammen med våre samarbeidskommuner når det er hensiktsmessig. Side 4

5 9 Gjennomføre kommunikasjonsplan for helse- og omsorgssektoren I samarbeid med sektoren 10 Legge til rette for økt effektivisering og modernisering av kommunes fagsystem, og være en pådriver for digitale tjenester på nett. Dette skal gjøres i samarbeid med IKT Agder, IKT Agders eiere og andre samarbeidskommuner (Østre Agder mm.). Koordinere og bistå utvikling av IKT-løsninger innen Helse- og omsorgssektoren. 11 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til 12 Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 10 % i forhold til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt. Side 5

6 Økonomiavdelingen Enhetsleder: Helge Moen Fra 1. januar 2015 blir den nåværende enheten en del av den nye enheten for virksomhetsstyring. Den nye enheten er ikke beskrevet i dette dokumentet. I det følgende er de mål beskrevet som kan bli en del av den nye enheten. De mål som vil være viktige å fremheve i ny enhet vil ny kommunalsjef ha ansvar for. Avdelingen skal sørge for en god finans- og økonomiforvalting gjennom økonomiplaner, budsjetter samt regnskap. Avdelingen er ansvarlig for at saker som legges frem for folkevalgte er forsvarlig utredet med hensyn til finans og økonomi. Avdelingen funger som en faglig ressursbase for kommunens enheter og folkevalgte organer. Avdelingen arbeider også for at skatter, avgifter og gebyrer blir innbetalt til vedtatte forfallsdatoer etter vedtatt forskrifter. Avdelingen består av to seksjoner: kemner og faktura- og gebyr samt økonområdgivere. Regnskapsfunksjonen er overført til Agder Kommunale støttetjenester (AKST). 1 En effektiv totaltjeneste med Agder kommunale støttetjenester (AKST) som Gjennomgå og oppdatere rutiner og utarbeid sjekklister for å sikre leveransekvaliteten. delleverandør. 2 Redusere sykefraværet med 0,5 prosentpoeng i forhold til fravær i Oppfølging av sykemeldte. 3 Ta initiativ til minst to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. Vurdere driften opp mot beste praksis. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Gjennomgå alle arbeidsprosesser og rutiner innenfor avdelingens Dokumentere rutinene i ansattportal. ansvarsområde 2 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i kommunen for å Vurdere driften opp mot beste praksis. vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 3 Utvikle analysekompetansen i kommunen. Kompetansebygging og rekruttering, samt utarbeide kommunerelaterte analyser. Side 6

7 HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Fra 1. januar 2015 blir den nåværende enheten en del av den nye enheten for virksomhetsstyring. Den nye enheten er ikke beskrevet i dette dokumentet. I det følgende er de mål beskrevet som kan bli en del av den nye enheten. De mål som vil være viktige å fremheve i ny enhet vil ny kommunalsjef ha ansvar for. 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 2 Oppfølging av alle enhetsledere hvert tertial på HR-tall. Sektorrådgiverne skal gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HR-utfordringer 3 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. Oppgjør i 2015 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. 4 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2015, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. 5 Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha et lavt sykefravær sammenlignet med kommunene i Agder gjennom aktive tiltak. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar Videreføre arbeidet med reduksjon av sykefravær, med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. 6 Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere ulike endringer, insentivordninger og prosjekter. 7 Oppstart av utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i planprosesser hvor store verdier er under behandling. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. 2 Bidra til strategisk utvikling av kommunen i et HR-perspektiv. Gjennomføre planer og prosjektarbeid etter avtale. 3 Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram. Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Forankre visjon og verdier i organisasjonskulturen. Implementeres i utviklingsprogrammet for lederne. 4 Gjennomføre utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i planprosesser hvor store verdier er under behandling. 5 Opparbeide rekrutteringskompetanse og kartlegge fremtidige kompetansebehov. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Analysere fremtidige behov, lære opp organisasjonen. Vurdere innføring av rekrutteringsverktøy for nøkkelstillinger. Side 7

8 Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Barnevernet er enhetens største aktør. Den er delt inn i en tiltaksgruppe og en omsorgsgruppe. I tillegg har vi EM, med blant annet bolig for enslige mindreårige flyktninger. Sosialtjenesten består av en rusgruppe, som driver med saksbehandling, og en miljøtjeneste. Bli med, som har et fritidstilbud opp mot rusgruppen, er fra 2013 en del av miljøtjenesten. Jobbsentralen sysselsetter og utvikler sine deltakere, og skaffer arbeid til deres gruppe. Merkantil tjeneste betjener alle disse, og jobber i stab hos enhetsleder. Barnevernet er egen enhet fra , og ny enhetsleder vil foreta en revisjon av målene for 2014 og handlingsprogramperioden. 1 Forbedre kvaliteten i pasientforløpene for rusmiddelmisbrukere Delta i læringsnettverket for sømløse pasientforløp for rus og psykisk helse. Det skal jobbes mye med kvaliteten i egen tjeneste og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er meget sentralt i dette arbeidet. 2 Bygge 4 småhus i prosjektet Fra bostedsløs til sjef i egen bolig Boligene skal bygges etter mal fra Nøtterøy-prosjektet. Brukerne som får tildelt disse boligene skal delta i byggeprosessen. 3 Utvikle ettervernsgrupper basert på selvhjelpsgruppemodell Prosjekt ettervernsgrupper videreføres i Det vil jobbes med å videreutvikle modellen og sette disse gruppene i gang. 4 Organisere barnevernet i tre team et med denne organiseringen er å utvikle team som er mer spesialiserte for å forbedre kvaliteten. Teamene vil være mottaksteam, tiltaksteam og omsorgsteam. 5 Videreutvikle Hjemme hos-tjenesten i barnevernet Hjemme hos-tjenesten vil startes opp i siste del av 2014 og tjenesten vil videreutvikles i Det er nødvendig med kompetanseheving av de tre medarbeiderne som vil jobbe i denne tjenesten. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørsmål om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle enheten skal ha i utviklingen av Familiens hus. Strategier og tiltak Vi vil ikke ha kapasitet til å utarbeide en tiltaks- og handlingsplan for barns levekår slik det er formulert i kommuneplanen uten hjelp fra andre. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. Vi vil ha avtaler om faste møter med våre samarbeidspartnere. Side 8

9 2 Utvikle robuste rus- og miljøtjeneste som sikrer brukerne forsvarlige tjenester. 3 Samordning og effektivisere tjenestene for å redusere kjøp av private tjenester i samsvar med budsjettet. Vi ser for oss en evaluering av de ressursene vi i dag har i rus og miljøtjenesten, og vil ta initiativ i forhold til hvordan dette kan se ut fremover, forankre arbeidet oppover, trekke med tillitsvalgte og satse på gode omforente løsninger. Vi har behov for i større grad å være tilstede i Ekelunden, og ønsker også å trekke med det som i dag er ettervern i Charlottenlund. Sett i lys av at enheten må effektivisere og samordne virksomheten, vil vi tidlig i perioden ta initiativ gjennom å finne lokale løsninger der vi tidligere har kjøpt tjenester av andre, vi vil kontakte psykiatrien for å se hva vi kan gjøre sammen med dem for felles brukergrupper, og gjøre det samme overfor NAV i forhold til bolig og andre felles utfordringer. Side 9

10 NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen NAV Grimstad har som formål å bidra til at alle brukere i arbeidsfør alder kommer i jobb. I vårt arbeid skal vi motivere brukerne til å være aktive i prosessen mot arbeid. NAV Grimstad har 31,7 årsverk fordelt på 21,7 statlige og 10 kommunale stillinger. Vi har organisert oss i to avdelinger, en markedsavdeling og en oppfølgingsavdeling. De kommunale oppgavene i NAV Grimstad er økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, disponering, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger samt råd og veiledning samt totalansvar for midlertidig bolig. 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Vårt mål er å opprettholde nok plasser på Jobbsentralen i NAV Grimstad må vurdere behovet for en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen som eventuelt finansieres med overføring av midler fra NAV Grimstad. Det er i dag 3-4 ukers ventetid på nye saker. Vi har ca. 30 løpende saker. et er å få 2 Tilbud om gjeldsrådgivning innen 3 uker for de som har behov for denne tjenesten. mer fornøyde brukere og med god service. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning skal være over 65 % ved utgangen av året. utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et sykefravær på maksimum 6 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss-runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av året. 5 Rutiner for ansattes sikkerhet skal gjennomgås og implementeres. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå rutinen for vold og sikkerhet. En mer detaljert sikkerhetsrutine iverksettes innen januar Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. 7 Reduksjon i forbruk av papir, forbruket skal ned med 40 %. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige utskrifter. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte Side 10

11 Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin psykiske og evt. fysiske funksjonshemming har behov for tilrettelagt hjelp for å kunne fungere i dagliglivet. Tjenesten bidrar til at familier og personer med store omsorgsbelastninger får nødvendige tjenester, slik at de kan takle hverdagen bedre. Vi kan bidra med bistand, slik at personer kan få en meningsfull fritid. Vi skal bidra til størst mulig grad av egenmestring og bidra til et så godt liv som mulig der vi ivaretar både behovet for omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert med bofellesskap/samlokaliserte boliger flere steder i kommunen, avlastningsinstitusjon og aktivitetshus. Boveiledertjenesten yter også tjenester til brukere som bor utenfor bofellesskap/hjemme. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i private hjem. Tjenestebehovet er økende, både når det gjelder nye brukere/brukergrupper og økende behov hos brukere som allerede har tjenester. Det er økt behov både innen avlastning, dagsenter, omsorgslønn og tjenester i bolig. Det er lite avgang i brukergruppa, både i den forstand at svært få trenger mindre bistand/blir betydelig mer selvhjulpne, men også at personer med utviklingshemming og/eller andre store funksjonshemminger, lever lengre. Enkeltpersoner kan utløse til dels betydelige ressursbehov. Alle vedtak om tjenester gjøres av bestillerenheten. Enheten er den største i helse- og omsorgssektoren. 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. Aktivitetshuset/dagsenteret skal være et alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke får mulighet til arbeid eller skoleplass. Behovet for plass på aktivitetshuset er økende. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig Ha kompetente medarbeidere Ha turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet Fokus på egenmestring 3 Lavest mulig sykefravær- max 10%. Redusere korttidsfraværet. 4 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. 5 Gjennomføre opplæringsprogram i miljøarbeid for ansatte uten formell kompetanse. Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. Ha et godt arbeidsmiljø, blant annet med fokus på ansvarliggjøring. Ha gode oppfølgingsrutiner Medarbeidersamtaler Forebyggende tiltak knyttet til hygiene, fysisk og mentalt. Gode rutiner for opplæring. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Det er utarbeidet et eget undervisningsopplegg for nyansatte og ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Setter større krav til den enkelte om egeninnsats. Er et krav for å kunne opprettholde kompetansen. Side 11

12 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte Utvikle samarbeid og felles forståelse. 7 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller Behovet for plass på aktivitetshuset er økende. flere dager i uka. Aktivitetshuset/dagsenteret skal være et alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke får mulighet til arbeid eller skoleplass. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. Enhetens målsetninger for handlingsprogram De samme som for 2015, med tillegg av dette: Strategier og tiltak 1 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 70 % (er per i dag 64 %) Samarbeide om turnuser Sikre fortrinnsretten, lage kombinasjonsstillinger Fortsette og evt utvide alternative turnusordninger. Side 12

13 Helsetjenesten Enhetsleder: Vegar Vige Helsetjenesten består av tjenesteområdene familiesenteret, helsesøsterog jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten inkludert hverdagsrehabilitering og frisklivssentral, psykisk helsetjenester, folkehelse, kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, legetjenesten og Brannstasjonen legesenter. Enheten har hovedfokus på helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende arbeid. Tidlig innsats innen alle tjenesteområder står sentralt. Enheten tilbyr tjenester innenfor de nevnte tjenesteområdene til hele kommunens befolkning. 1 Innarbeide og videreutvikle modell for Familiens hus Felles kompetansebygging, møtepunkter (formelle, uformelle). Utarbeide og implementere rutiner for mottak, samarbeid oppfølging og av brukere i Familiens hus. Koordinator. Videreutvikle kafé/kantine. Tertialvis evaluering. 2 Etablere kontakt med minst 4 nye barnehager for systematisk arbeid med tidlig innsats 3 Etablere kontakt med minst 2 skoler for systematisk og tverrfaglig arbeid med tidlig innsats (i tillegg til etablert skolehelsetjeneste) Bidra til å videreutvikle basisteam for alle barnehager (4 ganger årlig). Ressursgruppen for barn som bekymrer ( Den nødvendige samtalen ) skal være i kontakt med barnehagene. Bidra til å videreutvikle basisteam for alle skoler (4 ganger årlig). Ressursgruppen for barn som bekymrer ( Den nødvendige samtalen ) skal være i kontakt med skolene. Bedre systematikk i arbeidet med problematisk skolefravær. 4 Tilby foreldreveiledningsgrupper Videreutvikle kontinuerlig ICDP- og PMTO-aktivitet. Settes inn i årshjul 5 Øke tilgjengeligheten av tjenestene for allmennheten Etablere bemannet resepsjon, informasjon på tv-skjermer, skilting ute, årshjul, åpen barnehage. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Samarbeid mellom tjenestene og samordning av tjenestetilbud til gravide, barn, unge, familier og voksne brukere. Et helhetlig tjenestetilbud i Familiens hus. 2 Videreutvikle og innarbeide tilbud innen tidlig innsats overfor gravide, barn, unge og familier Strategier og tiltak Felles kompetanseplattform. Rutiner for mottak og oppfølging av brukere, og for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Brukerundersøkelse Evaluere arbeidet i Ressursgruppen for barn som bekymrer, ICDP, PMTO, Kvellomodellen og andre tiltak for tidlig innsats. Side 13

14 3 Styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet med flere varierte tilbud, videreutvikle hverdagsrehabilitering Øke aktiviteten i Frisklivssentralen. Videreutvikle Aktiv på dagtid og Innsatsteam for hverdagsrehabilitering. Dagrehabilitering og døgnrehabilitering. Tidlig psykisk helsehjelp og videreutvikling av dagaktiviteter. 4 Opprettholde nærvær på 96 % Rutiner for oppfølging av ansatte bl.a. ved medarbeidersamtaler, kompetanseplan, sykemeldingsoppfølging, sosiale arenaer, arbeidsmiljø Side 14

15 Hjemmetjenesten Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Tjenesten består av hjemmesykepleie, avlastningsoppdrag, fastvaktsoppdrag dag, kveld og natt, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende tjenester og brukerstyrte personlige assistenter. Det utføres tjenester til 500 brukere og utenom disse betjenes også ved behov trygghetsalarmer til 350 personer. Tjenesten har til sammen 72 faste årsverk. I tillegg drives enheten med et stort antall timeinnleide og midlertidig ansatte. Det vil si til enhver tid administreres i underkant av 200 ansatte. Enheten blir administrert av 1 årsverk enhetsleder og 3,8 årsverk fagledere. Formålet er å gi brukere hjelp til å være hjemme så lenge som det er mulig og tilrådelig. 1 Innføre i løpet av året modell med poliklinikk og samarbeid med frivillige i enheten 2 a) Gjennomgang av enhetens system for internkontroll, inklusive utarbeide prosedyrer basert på risikoanalyser der dette mangler. b) Deltar i forbedringsarbeidet med trygge, helhetlige og koordinerte pasientforløp, samt pasientsikkerhetsprogrammet. c) Ha årlige internundervisningsplaner for ansatte for å imøtekomme krav fra samhandlingsreformen og ny velferdsteknologi. 3 Faglederne skal ha ansvaret for sykefraværsoppfølgingen av ansatte i egen gruppe. Tilføre frivillige i tjenestens utføring av ledsager oppgaver og sosial stimulering, samt motivere til egenmestring Styrking av samarbeid med FOU med deltagelse i flere samarbeidsarenaer Være med i prosjekter som utviklingssenter og samarbeide med FOU, UIA, KS, helsedirektoratet og sykehuset. Ha intern undervisningsdrift. La ressurspersonene øke sin kompetanse og undervise kollegaer Tettere oppfølging av nærmeste ledelse vil gi mer stabil bemanning overfor brukergruppene Side 15

16 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Ha en grønn hjemmetjeneste. På sommeren skal sykler brukes når det er mulig. Ta i bruk kommunens el -sykler og el - bil. Fullstendig sortering av søppel. Miljøtenkning skal være gjennomgående i alt hjemmetjenesten driver med. Få miljøfyrtårnsertifisering i enheten. Samarbeid med kultur og teknisk internt i kommunen. 2 Gjennomføre brukerundersøkelser hvert annet år med medium til høye resultater. 3 Økt satsning på info om velferdsteknologi ut til de private hjem Samarbeid økes med E-helsekoordinator 4 Tidlig innsats gjennom hverdagsrehabilitering i private hjem Ansatte får opplæring i rehabilitering og motiverer til egenmestring Kommentarer Dette er oppnåelige mål i Som styrke er enheten Hjemmetjenesten en del av utviklingssenteret, og tar derfor automatisk del i en del prosjekter og undervisning og har også et samarbeid med FoU-avdelingen. Enheten har derfor mål om å fortsette å utvikle dette samarbeidet. Side 16

17 Berge gård senter Enhetsleder: Nina Vehus Visjon til Berge gård senter er kompetanse, trygghet og trivsel. Berge gård har som mål å gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetente og ansvarlige medarbeidere. Vi ønsker å gi trygghet og fremme trivsel og gode opplevelser for alle. Vi er en IA-organisasjon og vant årets IA-pris. Berge gård senter betjenes av 115 ansatte, hvorav ca. 85 faste ansatte og ca. 30 vikarer. Senteret består av 4 bygg, Berge Tun 1 og 2, Berge gård hovedbygg og Vossgate. Berge gård har ansvaret for hele nattjenesten ute i Grimstad kommune og leverer tekniske hjelpemidler til alle innbyggerne i Grimstad. Vi leverer tjenester til hjemmeboende, dagsenter, rehabilitering for psykisk psyke, og har et eget servicesenter, som forvalter ca.190 omsorgsboliger. Samarbeidspartnere som er fysisk plassert ved Berge gård er utviklingssenteret, fotpleier, frisør og deler av kjøkkentjenesten. Ved senteret har vi et varmtvannsbasseng og en sal for fysisk trening og rehabilitering. Berge gård ligger i landlige omgivelser med velstelt og estetisk uteareal. Kompetanse definerer vi som kunnskap, ferdigheter og holdninger. I vårt rekrutteringsarbeid vektlegges holdninger. Vi jobber etter Grimstad kommune sin visjon - med viten og vilje og Grimstad kommunes verdier: åpenhet, respekt, rederlighet og mot. 1 Trygg hjemmesituasjon for beboere på natt uten fast tilsyn ved hjelp av velferdsteknologi. Dialog med bruker, pårørende, ansatte for å identifisere behovet og se løsninger og teste det. 2 Sikre helhetlig og trygge pasientforløp. Brukermedvirkning som dokumenteres i tiltaksplan. Alle brukere har oppdatert tiltaksplan. Alle brukere vet hvem som er deres primærsykepleier. 3 Oppøve de ansatte i etisk refleksjon Alle lederne gjennomfører to refleksjonsarenaer pr. år med sin avdeling. Gir rom for daglig refleksjon. 4 Bedre tilbudet til personer med demens. Kartlegge hva som er viktig for dem. Rekruttere flere frivillige. Bruke demens midler, slik at brukerne opplever å få det bedre. 5 Opprettholde god servicen på levering av hjelpemidler og akseptabel ventetid Styre og prioritere, slik at brukere er fornøyde. Fremlegge grundig saksutredning, dersom det er behov for å øke bemanningen. 6 Trivsel, trygghet og kompetanse for medarbeiderne. Vernerunder, medarbeidersamtaler, spørrekultur, feedback kultur, refleksjonsarenaer. Medarbeiderundersøkelse. Side 17

18 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Alle deltidsansatte som ønsker det skal få stilling over 60 % (unntak Vurdere alle vakante stillinger før du utlyses. Samarbeide tett med tillittsvalgte. helgestillinger). 2 Sykefravær skal ikke være over 8 %. Tett oppfølging, identifisere om det er jobbrelatert, tilrettelegge. Få fastlegen tidlig inn. 3 Gjennomføre innovasjon og kvalitetstiltak Kontinuerlig forbedringer, legge til rette for et læringsmiljø, våge å ta risiko, se feil som en mulighet til forbedring, stille spørsmål ved inngrodde mønster, lete etter endringsagenter og entusiasme. Side 18

19 Frivolltun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy Frivolltun bo- og omsorgssenter består av et sykehjem med 48 rom, 42 heldøgns omsorgsboliger (HDO) og et dagsenter. Vi er et innovasjonssenter. Frivolltun innovasjonssenter har en visningsarena for velferdsteknologi og en testarena for utprøving av teknologi og neste praksiser i samhandling med brukere, pårørende og ansatte. Sykehjemmet har tre spesialenheter: lindrende enhet, ressursavdelingen for personer med demens og utagerende adferd og fra 2014 korttidsavdeling. Vi er et livsgledesykehjem, og ble resertifisert for andre gang i Vårt dagsenter arbeider med etablering av nye dagsenterplasser. Dagsenteret har tatt en aktiv rolle for at brukeren skal bo lengst mulig i eget hjem, både ved oppretting av utendørs treningssenter og i arbeidet med riktig ernæring. Vi har trådløst nett for beboere, pasienter og pårørende. Vi har flere lekekroker for barn og et møterom som også fungerer som kino. Vi samarbeider med frivillige og private både på organisasjonsnivå og på individnivå. Vi har et tett samarbeid med vår nærmeste nabo, kvalifiseringstjenesten. Vi jobber godt med vårt felles samfunnsansvar om integrering, språkopplæring og yrkespraksis for våre nye landsmenn og kvinner. Med viten og vilje er vi i et tett innovasjons og utviklingssamarbeid med UiA. Vår visjon er, Frivolltun det åpne bo og omsorgssenter. Våre mål er forankret i kommunens visjon, med viten og vilje. Vi forvalter kommunens etiske retningslinjer, målene er forankret i kommuneplanen og kommunens planprogram. 1 Resertifisering som Livsgledesykehjem. Systematisk arbeid med livsgledekriterier, Internkontrollarbeid. Bedre journalføring. Frivillighet 2 Nattilsyn med teknologistøtte. Innføring i 10 boliger, HDO. Et samarbeid med Hdir, Østre Agder og Ikt-Agder. Videreføre prosjektet, dele erfaringer og kompetanse. 3 Etablere avd. Bølgen som trygghetsavdeling Samarbeid med Hjemmesykepleie, innsatsteam. 4 Opprette egen korttidsavdeling for personer med demens i 2.etg. Legge vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats. 5 Styrke ressursavdelingenes utadrettede virksomhet for kompetanseutvikling og bedra samhandling innen demens. Bedre samhandling, bo lengst mulig i eget hjem. Ha en rådgivningsfunksjon i kommunen. Side 19

20 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Fullføre mål om etablering av 16 korttidsplasser. Redusere liggetid for korttidspasienter. 2 Samarbeid med UiA, delta i forskning og utvikling. Samarbeid om to prosjekter, Frivillighet og spillteori læring. 3 Internkontroll: vi skal bli best i Norge på risikovurderinger i sykehjem og omsorgsboliger. Legge vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Utvikle gode rutiner for inn- og utskriving. Samt rutiner for arbeidet med korttidspasienter. Bedre utnyttelse av QM+, Enhver skal sørge for at vi arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Samarbeid med Fylkesmannen, Pasientsikkerhetskampanjen og UiA. Side 20

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Grimstad

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer