Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan 2016-2018"

Transkript

1 Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan

2 Side 2

3 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen... 4 Økonomiavdelingen... 6 HR-avdelingen... 7 Sosial- og barnevernstjenesten... 8 NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Hjemmetjenesten Berge gård senter Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Grimstad bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole og ressurssenter Plan-, miljø- og landbruksenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Byggesaksenheten Oppmålingsenheten Side 3

4 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Fra 1. januar 2015 har avdelingen (tidligere administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen) ansvar for kommunens IKT-virksomhet, kommunens fellestjenester, koordinering, politisk sekretariat, kommunikasjons- og informasjonstjenester, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost m.m., samt generell service. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis og avdelingen skal være pådriver i digitaliseringsarbeidet. E-forvaltnings-/digitalkommunen Grimstad er i utvikling og KDA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon, Brukere og innbyggere vil være aktive deltakere i det digitale offentlige rom. Avdelingen skal også jobbe aktivt for å bedre kommunens omdømme Kommunen vil styrke lokaldemokratiet og forholde seg til kravene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. 1 Gjennomføre valg 2015 på en lovlig og forsvarlig måte. Bygge opp og utvikle en robust og kompetent valgorganisasjon slik at valg 2015 kan gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til valglovens bestemmelser. 2 Øke antall facebook-likere til 2000 i løpet av 2015 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen. 3 Vurdere bruk av en ny kanal for sosiale medier 4 Bidra til å øke organisasjonens kompetanse i å uttrykke seg klart og godt Utarbeide kursplan for klarspråkprosjekt og gjennomføre 2-3 kurs skriftlig. 5 Videreføre velkomstarrangementer for studentene ved UIA i forbindelse Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. med Studiestartfestivalen. 6 Vurdere om Grimstad kommune skal ha egen løsning for e-læring, eller benytte seg av KS Læring og bidra med mer innhold til denne fellesløsningen. 7 Koordinere og følge opp: kommunens IKT-strategi IKT-plan for barnehager og skoler IKT-løsninger knyttet til kommunedelplan for helse- og omsorgssektoren 8 Tilby oppgaver for studenter innen IKT, e-læring, helse og sikkerhet/beredskap, i samarbeid med UiA. Arrangert kurs og samlinger lokalt i Grimstad, og sammen med våre samarbeidskommuner når det er hensiktsmessig. Side 4

5 9 Gjennomføre kommunikasjonsplan for helse- og omsorgssektoren I samarbeid med sektoren 10 Legge til rette for økt effektivisering og modernisering av kommunes fagsystem, og være en pådriver for digitale tjenester på nett. Dette skal gjøres i samarbeid med IKT Agder, IKT Agders eiere og andre samarbeidskommuner (Østre Agder mm.). Koordinere og bistå utvikling av IKT-løsninger innen Helse- og omsorgssektoren. 11 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til 12 Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 10 % i forhold til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt. Side 5

6 Økonomiavdelingen Enhetsleder: Helge Moen Fra 1. januar 2015 blir den nåværende enheten en del av den nye enheten for virksomhetsstyring. Den nye enheten er ikke beskrevet i dette dokumentet. I det følgende er de mål beskrevet som kan bli en del av den nye enheten. De mål som vil være viktige å fremheve i ny enhet vil ny kommunalsjef ha ansvar for. Avdelingen skal sørge for en god finans- og økonomiforvalting gjennom økonomiplaner, budsjetter samt regnskap. Avdelingen er ansvarlig for at saker som legges frem for folkevalgte er forsvarlig utredet med hensyn til finans og økonomi. Avdelingen funger som en faglig ressursbase for kommunens enheter og folkevalgte organer. Avdelingen arbeider også for at skatter, avgifter og gebyrer blir innbetalt til vedtatte forfallsdatoer etter vedtatt forskrifter. Avdelingen består av to seksjoner: kemner og faktura- og gebyr samt økonområdgivere. Regnskapsfunksjonen er overført til Agder Kommunale støttetjenester (AKST). 1 En effektiv totaltjeneste med Agder kommunale støttetjenester (AKST) som Gjennomgå og oppdatere rutiner og utarbeid sjekklister for å sikre leveransekvaliteten. delleverandør. 2 Redusere sykefraværet med 0,5 prosentpoeng i forhold til fravær i Oppfølging av sykemeldte. 3 Ta initiativ til minst to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. Vurdere driften opp mot beste praksis. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Gjennomgå alle arbeidsprosesser og rutiner innenfor avdelingens Dokumentere rutinene i ansattportal. ansvarsområde 2 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i kommunen for å Vurdere driften opp mot beste praksis. vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 3 Utvikle analysekompetansen i kommunen. Kompetansebygging og rekruttering, samt utarbeide kommunerelaterte analyser. Side 6

7 HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Fra 1. januar 2015 blir den nåværende enheten en del av den nye enheten for virksomhetsstyring. Den nye enheten er ikke beskrevet i dette dokumentet. I det følgende er de mål beskrevet som kan bli en del av den nye enheten. De mål som vil være viktige å fremheve i ny enhet vil ny kommunalsjef ha ansvar for. 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 2 Oppfølging av alle enhetsledere hvert tertial på HR-tall. Sektorrådgiverne skal gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HR-utfordringer 3 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. Oppgjør i 2015 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. 4 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2015, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. 5 Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha et lavt sykefravær sammenlignet med kommunene i Agder gjennom aktive tiltak. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar Videreføre arbeidet med reduksjon av sykefravær, med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. 6 Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere ulike endringer, insentivordninger og prosjekter. 7 Oppstart av utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i planprosesser hvor store verdier er under behandling. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. 2 Bidra til strategisk utvikling av kommunen i et HR-perspektiv. Gjennomføre planer og prosjektarbeid etter avtale. 3 Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram. Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Forankre visjon og verdier i organisasjonskulturen. Implementeres i utviklingsprogrammet for lederne. 4 Gjennomføre utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i planprosesser hvor store verdier er under behandling. 5 Opparbeide rekrutteringskompetanse og kartlegge fremtidige kompetansebehov. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Analysere fremtidige behov, lære opp organisasjonen. Vurdere innføring av rekrutteringsverktøy for nøkkelstillinger. Side 7

8 Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Barnevernet er enhetens største aktør. Den er delt inn i en tiltaksgruppe og en omsorgsgruppe. I tillegg har vi EM, med blant annet bolig for enslige mindreårige flyktninger. Sosialtjenesten består av en rusgruppe, som driver med saksbehandling, og en miljøtjeneste. Bli med, som har et fritidstilbud opp mot rusgruppen, er fra 2013 en del av miljøtjenesten. Jobbsentralen sysselsetter og utvikler sine deltakere, og skaffer arbeid til deres gruppe. Merkantil tjeneste betjener alle disse, og jobber i stab hos enhetsleder. Barnevernet er egen enhet fra , og ny enhetsleder vil foreta en revisjon av målene for 2014 og handlingsprogramperioden. 1 Forbedre kvaliteten i pasientforløpene for rusmiddelmisbrukere Delta i læringsnettverket for sømløse pasientforløp for rus og psykisk helse. Det skal jobbes mye med kvaliteten i egen tjeneste og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er meget sentralt i dette arbeidet. 2 Bygge 4 småhus i prosjektet Fra bostedsløs til sjef i egen bolig Boligene skal bygges etter mal fra Nøtterøy-prosjektet. Brukerne som får tildelt disse boligene skal delta i byggeprosessen. 3 Utvikle ettervernsgrupper basert på selvhjelpsgruppemodell Prosjekt ettervernsgrupper videreføres i Det vil jobbes med å videreutvikle modellen og sette disse gruppene i gang. 4 Organisere barnevernet i tre team et med denne organiseringen er å utvikle team som er mer spesialiserte for å forbedre kvaliteten. Teamene vil være mottaksteam, tiltaksteam og omsorgsteam. 5 Videreutvikle Hjemme hos-tjenesten i barnevernet Hjemme hos-tjenesten vil startes opp i siste del av 2014 og tjenesten vil videreutvikles i Det er nødvendig med kompetanseheving av de tre medarbeiderne som vil jobbe i denne tjenesten. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørsmål om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle enheten skal ha i utviklingen av Familiens hus. Strategier og tiltak Vi vil ikke ha kapasitet til å utarbeide en tiltaks- og handlingsplan for barns levekår slik det er formulert i kommuneplanen uten hjelp fra andre. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. Vi vil ha avtaler om faste møter med våre samarbeidspartnere. Side 8

9 2 Utvikle robuste rus- og miljøtjeneste som sikrer brukerne forsvarlige tjenester. 3 Samordning og effektivisere tjenestene for å redusere kjøp av private tjenester i samsvar med budsjettet. Vi ser for oss en evaluering av de ressursene vi i dag har i rus og miljøtjenesten, og vil ta initiativ i forhold til hvordan dette kan se ut fremover, forankre arbeidet oppover, trekke med tillitsvalgte og satse på gode omforente løsninger. Vi har behov for i større grad å være tilstede i Ekelunden, og ønsker også å trekke med det som i dag er ettervern i Charlottenlund. Sett i lys av at enheten må effektivisere og samordne virksomheten, vil vi tidlig i perioden ta initiativ gjennom å finne lokale løsninger der vi tidligere har kjøpt tjenester av andre, vi vil kontakte psykiatrien for å se hva vi kan gjøre sammen med dem for felles brukergrupper, og gjøre det samme overfor NAV i forhold til bolig og andre felles utfordringer. Side 9

10 NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen NAV Grimstad har som formål å bidra til at alle brukere i arbeidsfør alder kommer i jobb. I vårt arbeid skal vi motivere brukerne til å være aktive i prosessen mot arbeid. NAV Grimstad har 31,7 årsverk fordelt på 21,7 statlige og 10 kommunale stillinger. Vi har organisert oss i to avdelinger, en markedsavdeling og en oppfølgingsavdeling. De kommunale oppgavene i NAV Grimstad er økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, disponering, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger samt råd og veiledning samt totalansvar for midlertidig bolig. 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Vårt mål er å opprettholde nok plasser på Jobbsentralen i NAV Grimstad må vurdere behovet for en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen som eventuelt finansieres med overføring av midler fra NAV Grimstad. Det er i dag 3-4 ukers ventetid på nye saker. Vi har ca. 30 løpende saker. et er å få 2 Tilbud om gjeldsrådgivning innen 3 uker for de som har behov for denne tjenesten. mer fornøyde brukere og med god service. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning skal være over 65 % ved utgangen av året. utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et sykefravær på maksimum 6 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss-runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av året. 5 Rutiner for ansattes sikkerhet skal gjennomgås og implementeres. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå rutinen for vold og sikkerhet. En mer detaljert sikkerhetsrutine iverksettes innen januar Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. 7 Reduksjon i forbruk av papir, forbruket skal ned med 40 %. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige utskrifter. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte Side 10

11 Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin psykiske og evt. fysiske funksjonshemming har behov for tilrettelagt hjelp for å kunne fungere i dagliglivet. Tjenesten bidrar til at familier og personer med store omsorgsbelastninger får nødvendige tjenester, slik at de kan takle hverdagen bedre. Vi kan bidra med bistand, slik at personer kan få en meningsfull fritid. Vi skal bidra til størst mulig grad av egenmestring og bidra til et så godt liv som mulig der vi ivaretar både behovet for omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert med bofellesskap/samlokaliserte boliger flere steder i kommunen, avlastningsinstitusjon og aktivitetshus. Boveiledertjenesten yter også tjenester til brukere som bor utenfor bofellesskap/hjemme. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i private hjem. Tjenestebehovet er økende, både når det gjelder nye brukere/brukergrupper og økende behov hos brukere som allerede har tjenester. Det er økt behov både innen avlastning, dagsenter, omsorgslønn og tjenester i bolig. Det er lite avgang i brukergruppa, både i den forstand at svært få trenger mindre bistand/blir betydelig mer selvhjulpne, men også at personer med utviklingshemming og/eller andre store funksjonshemminger, lever lengre. Enkeltpersoner kan utløse til dels betydelige ressursbehov. Alle vedtak om tjenester gjøres av bestillerenheten. Enheten er den største i helse- og omsorgssektoren. 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. Aktivitetshuset/dagsenteret skal være et alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke får mulighet til arbeid eller skoleplass. Behovet for plass på aktivitetshuset er økende. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig Ha kompetente medarbeidere Ha turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet Fokus på egenmestring 3 Lavest mulig sykefravær- max 10%. Redusere korttidsfraværet. 4 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. 5 Gjennomføre opplæringsprogram i miljøarbeid for ansatte uten formell kompetanse. Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. Ha et godt arbeidsmiljø, blant annet med fokus på ansvarliggjøring. Ha gode oppfølgingsrutiner Medarbeidersamtaler Forebyggende tiltak knyttet til hygiene, fysisk og mentalt. Gode rutiner for opplæring. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Det er utarbeidet et eget undervisningsopplegg for nyansatte og ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Setter større krav til den enkelte om egeninnsats. Er et krav for å kunne opprettholde kompetansen. Side 11

12 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte Utvikle samarbeid og felles forståelse. 7 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller Behovet for plass på aktivitetshuset er økende. flere dager i uka. Aktivitetshuset/dagsenteret skal være et alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke får mulighet til arbeid eller skoleplass. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. Enhetens målsetninger for handlingsprogram De samme som for 2015, med tillegg av dette: Strategier og tiltak 1 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 70 % (er per i dag 64 %) Samarbeide om turnuser Sikre fortrinnsretten, lage kombinasjonsstillinger Fortsette og evt utvide alternative turnusordninger. Side 12

13 Helsetjenesten Enhetsleder: Vegar Vige Helsetjenesten består av tjenesteområdene familiesenteret, helsesøsterog jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten inkludert hverdagsrehabilitering og frisklivssentral, psykisk helsetjenester, folkehelse, kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, legetjenesten og Brannstasjonen legesenter. Enheten har hovedfokus på helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende arbeid. Tidlig innsats innen alle tjenesteområder står sentralt. Enheten tilbyr tjenester innenfor de nevnte tjenesteområdene til hele kommunens befolkning. 1 Innarbeide og videreutvikle modell for Familiens hus Felles kompetansebygging, møtepunkter (formelle, uformelle). Utarbeide og implementere rutiner for mottak, samarbeid oppfølging og av brukere i Familiens hus. Koordinator. Videreutvikle kafé/kantine. Tertialvis evaluering. 2 Etablere kontakt med minst 4 nye barnehager for systematisk arbeid med tidlig innsats 3 Etablere kontakt med minst 2 skoler for systematisk og tverrfaglig arbeid med tidlig innsats (i tillegg til etablert skolehelsetjeneste) Bidra til å videreutvikle basisteam for alle barnehager (4 ganger årlig). Ressursgruppen for barn som bekymrer ( Den nødvendige samtalen ) skal være i kontakt med barnehagene. Bidra til å videreutvikle basisteam for alle skoler (4 ganger årlig). Ressursgruppen for barn som bekymrer ( Den nødvendige samtalen ) skal være i kontakt med skolene. Bedre systematikk i arbeidet med problematisk skolefravær. 4 Tilby foreldreveiledningsgrupper Videreutvikle kontinuerlig ICDP- og PMTO-aktivitet. Settes inn i årshjul 5 Øke tilgjengeligheten av tjenestene for allmennheten Etablere bemannet resepsjon, informasjon på tv-skjermer, skilting ute, årshjul, åpen barnehage. Enhetens målsetninger for handlingsprogram Samarbeid mellom tjenestene og samordning av tjenestetilbud til gravide, barn, unge, familier og voksne brukere. Et helhetlig tjenestetilbud i Familiens hus. 2 Videreutvikle og innarbeide tilbud innen tidlig innsats overfor gravide, barn, unge og familier Strategier og tiltak Felles kompetanseplattform. Rutiner for mottak og oppfølging av brukere, og for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Brukerundersøkelse Evaluere arbeidet i Ressursgruppen for barn som bekymrer, ICDP, PMTO, Kvellomodellen og andre tiltak for tidlig innsats. Side 13

14 3 Styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet med flere varierte tilbud, videreutvikle hverdagsrehabilitering Øke aktiviteten i Frisklivssentralen. Videreutvikle Aktiv på dagtid og Innsatsteam for hverdagsrehabilitering. Dagrehabilitering og døgnrehabilitering. Tidlig psykisk helsehjelp og videreutvikling av dagaktiviteter. 4 Opprettholde nærvær på 96 % Rutiner for oppfølging av ansatte bl.a. ved medarbeidersamtaler, kompetanseplan, sykemeldingsoppfølging, sosiale arenaer, arbeidsmiljø Side 14

15 Hjemmetjenesten Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Tjenesten består av hjemmesykepleie, avlastningsoppdrag, fastvaktsoppdrag dag, kveld og natt, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende tjenester og brukerstyrte personlige assistenter. Det utføres tjenester til 500 brukere og utenom disse betjenes også ved behov trygghetsalarmer til 350 personer. Tjenesten har til sammen 72 faste årsverk. I tillegg drives enheten med et stort antall timeinnleide og midlertidig ansatte. Det vil si til enhver tid administreres i underkant av 200 ansatte. Enheten blir administrert av 1 årsverk enhetsleder og 3,8 årsverk fagledere. Formålet er å gi brukere hjelp til å være hjemme så lenge som det er mulig og tilrådelig. 1 Innføre i løpet av året modell med poliklinikk og samarbeid med frivillige i enheten 2 a) Gjennomgang av enhetens system for internkontroll, inklusive utarbeide prosedyrer basert på risikoanalyser der dette mangler. b) Deltar i forbedringsarbeidet med trygge, helhetlige og koordinerte pasientforløp, samt pasientsikkerhetsprogrammet. c) Ha årlige internundervisningsplaner for ansatte for å imøtekomme krav fra samhandlingsreformen og ny velferdsteknologi. 3 Faglederne skal ha ansvaret for sykefraværsoppfølgingen av ansatte i egen gruppe. Tilføre frivillige i tjenestens utføring av ledsager oppgaver og sosial stimulering, samt motivere til egenmestring Styrking av samarbeid med FOU med deltagelse i flere samarbeidsarenaer Være med i prosjekter som utviklingssenter og samarbeide med FOU, UIA, KS, helsedirektoratet og sykehuset. Ha intern undervisningsdrift. La ressurspersonene øke sin kompetanse og undervise kollegaer Tettere oppfølging av nærmeste ledelse vil gi mer stabil bemanning overfor brukergruppene Side 15

16 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Ha en grønn hjemmetjeneste. På sommeren skal sykler brukes når det er mulig. Ta i bruk kommunens el -sykler og el - bil. Fullstendig sortering av søppel. Miljøtenkning skal være gjennomgående i alt hjemmetjenesten driver med. Få miljøfyrtårnsertifisering i enheten. Samarbeid med kultur og teknisk internt i kommunen. 2 Gjennomføre brukerundersøkelser hvert annet år med medium til høye resultater. 3 Økt satsning på info om velferdsteknologi ut til de private hjem Samarbeid økes med E-helsekoordinator 4 Tidlig innsats gjennom hverdagsrehabilitering i private hjem Ansatte får opplæring i rehabilitering og motiverer til egenmestring Kommentarer Dette er oppnåelige mål i Som styrke er enheten Hjemmetjenesten en del av utviklingssenteret, og tar derfor automatisk del i en del prosjekter og undervisning og har også et samarbeid med FoU-avdelingen. Enheten har derfor mål om å fortsette å utvikle dette samarbeidet. Side 16

17 Berge gård senter Enhetsleder: Nina Vehus Visjon til Berge gård senter er kompetanse, trygghet og trivsel. Berge gård har som mål å gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetente og ansvarlige medarbeidere. Vi ønsker å gi trygghet og fremme trivsel og gode opplevelser for alle. Vi er en IA-organisasjon og vant årets IA-pris. Berge gård senter betjenes av 115 ansatte, hvorav ca. 85 faste ansatte og ca. 30 vikarer. Senteret består av 4 bygg, Berge Tun 1 og 2, Berge gård hovedbygg og Vossgate. Berge gård har ansvaret for hele nattjenesten ute i Grimstad kommune og leverer tekniske hjelpemidler til alle innbyggerne i Grimstad. Vi leverer tjenester til hjemmeboende, dagsenter, rehabilitering for psykisk psyke, og har et eget servicesenter, som forvalter ca.190 omsorgsboliger. Samarbeidspartnere som er fysisk plassert ved Berge gård er utviklingssenteret, fotpleier, frisør og deler av kjøkkentjenesten. Ved senteret har vi et varmtvannsbasseng og en sal for fysisk trening og rehabilitering. Berge gård ligger i landlige omgivelser med velstelt og estetisk uteareal. Kompetanse definerer vi som kunnskap, ferdigheter og holdninger. I vårt rekrutteringsarbeid vektlegges holdninger. Vi jobber etter Grimstad kommune sin visjon - med viten og vilje og Grimstad kommunes verdier: åpenhet, respekt, rederlighet og mot. 1 Trygg hjemmesituasjon for beboere på natt uten fast tilsyn ved hjelp av velferdsteknologi. Dialog med bruker, pårørende, ansatte for å identifisere behovet og se løsninger og teste det. 2 Sikre helhetlig og trygge pasientforløp. Brukermedvirkning som dokumenteres i tiltaksplan. Alle brukere har oppdatert tiltaksplan. Alle brukere vet hvem som er deres primærsykepleier. 3 Oppøve de ansatte i etisk refleksjon Alle lederne gjennomfører to refleksjonsarenaer pr. år med sin avdeling. Gir rom for daglig refleksjon. 4 Bedre tilbudet til personer med demens. Kartlegge hva som er viktig for dem. Rekruttere flere frivillige. Bruke demens midler, slik at brukerne opplever å få det bedre. 5 Opprettholde god servicen på levering av hjelpemidler og akseptabel ventetid Styre og prioritere, slik at brukere er fornøyde. Fremlegge grundig saksutredning, dersom det er behov for å øke bemanningen. 6 Trivsel, trygghet og kompetanse for medarbeiderne. Vernerunder, medarbeidersamtaler, spørrekultur, feedback kultur, refleksjonsarenaer. Medarbeiderundersøkelse. Side 17

18 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Alle deltidsansatte som ønsker det skal få stilling over 60 % (unntak Vurdere alle vakante stillinger før du utlyses. Samarbeide tett med tillittsvalgte. helgestillinger). 2 Sykefravær skal ikke være over 8 %. Tett oppfølging, identifisere om det er jobbrelatert, tilrettelegge. Få fastlegen tidlig inn. 3 Gjennomføre innovasjon og kvalitetstiltak Kontinuerlig forbedringer, legge til rette for et læringsmiljø, våge å ta risiko, se feil som en mulighet til forbedring, stille spørsmål ved inngrodde mønster, lete etter endringsagenter og entusiasme. Side 18

19 Frivolltun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy Frivolltun bo- og omsorgssenter består av et sykehjem med 48 rom, 42 heldøgns omsorgsboliger (HDO) og et dagsenter. Vi er et innovasjonssenter. Frivolltun innovasjonssenter har en visningsarena for velferdsteknologi og en testarena for utprøving av teknologi og neste praksiser i samhandling med brukere, pårørende og ansatte. Sykehjemmet har tre spesialenheter: lindrende enhet, ressursavdelingen for personer med demens og utagerende adferd og fra 2014 korttidsavdeling. Vi er et livsgledesykehjem, og ble resertifisert for andre gang i Vårt dagsenter arbeider med etablering av nye dagsenterplasser. Dagsenteret har tatt en aktiv rolle for at brukeren skal bo lengst mulig i eget hjem, både ved oppretting av utendørs treningssenter og i arbeidet med riktig ernæring. Vi har trådløst nett for beboere, pasienter og pårørende. Vi har flere lekekroker for barn og et møterom som også fungerer som kino. Vi samarbeider med frivillige og private både på organisasjonsnivå og på individnivå. Vi har et tett samarbeid med vår nærmeste nabo, kvalifiseringstjenesten. Vi jobber godt med vårt felles samfunnsansvar om integrering, språkopplæring og yrkespraksis for våre nye landsmenn og kvinner. Med viten og vilje er vi i et tett innovasjons og utviklingssamarbeid med UiA. Vår visjon er, Frivolltun det åpne bo og omsorgssenter. Våre mål er forankret i kommunens visjon, med viten og vilje. Vi forvalter kommunens etiske retningslinjer, målene er forankret i kommuneplanen og kommunens planprogram. 1 Resertifisering som Livsgledesykehjem. Systematisk arbeid med livsgledekriterier, Internkontrollarbeid. Bedre journalføring. Frivillighet 2 Nattilsyn med teknologistøtte. Innføring i 10 boliger, HDO. Et samarbeid med Hdir, Østre Agder og Ikt-Agder. Videreføre prosjektet, dele erfaringer og kompetanse. 3 Etablere avd. Bølgen som trygghetsavdeling Samarbeid med Hjemmesykepleie, innsatsteam. 4 Opprette egen korttidsavdeling for personer med demens i 2.etg. Legge vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats. 5 Styrke ressursavdelingenes utadrettede virksomhet for kompetanseutvikling og bedra samhandling innen demens. Bedre samhandling, bo lengst mulig i eget hjem. Ha en rådgivningsfunksjon i kommunen. Side 19

20 Enhetens målsetninger for handlingsprogram Strategier og tiltak 1 Fullføre mål om etablering av 16 korttidsplasser. Redusere liggetid for korttidspasienter. 2 Samarbeid med UiA, delta i forskning og utvikling. Samarbeid om to prosjekter, Frivillighet og spillteori læring. 3 Internkontroll: vi skal bli best i Norge på risikovurderinger i sykehjem og omsorgsboliger. Legge vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Utvikle gode rutiner for inn- og utskriving. Samt rutiner for arbeidet med korttidspasienter. Bedre utnyttelse av QM+, Enhver skal sørge for at vi arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Samarbeid med Fylkesmannen, Pasientsikkerhetskampanjen og UiA. Side 20

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 2. Økonomiavdelingen... 6 3. HR-avdelingen... 7 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 Handlingsprogram 2013-2016 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6

Detaljer

Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019

Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 2 Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 Grimstad kommune Virksomhetsstyring... 5 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06. Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.13 Omsorgstrappa en stilisert framstilling Brukerne er ofte i flere

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer