Handlingsprogram Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune"

Transkript

1 Handlingsprogram Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune

2 Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten Økonomiavdelingen HR-avdelingen Sosial- og barnevernstjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester Berge gård senter Frivolltun bo- og omsorgsenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Grimstad bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole og ressurssenter Plan, miljø og landbruk Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Byggesaksenheten Opping

3 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Virksomheten: AKA har ansvar for kommunens fellestjenester, koordinering, politisk sekretariat, dokumenthåndtering (post- og arkivtjenester), kommunikasjons- og informasjonstjenester, juridisk rådgivning for kommunen, den kommunale IKT-virksomhet, rådgivning ved anskaffelse/kontraktsinngåelse, bostøtteordning, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost m.m., samt generell service. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis. Avdelingen skal også jobbe aktivt for å bedre kommunens omdømme. E-Forvaltnings- /digitalkommunen Grimstad er i utvikling og AKA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon, Brukere og innbyggere vil være aktive deltakere i det digitale offentlige rom. Kommunen vil styrke lokaldemokratiet og forholde seg til kravene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. Enhetens setninger for budsjett Ta i bruk teknologiske løsninger for alle ambulerende forhåndsstemmemottak slik at de er klare for valg De folkevalgte skal kjenne til og benytte digitale verktøy i sitt arbeid. 3 Sørge for at Grimstad kommune får en sikker og effektiv arkivdanning. 4 Øke antall facebooklikere med 500 i perioden Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte Gjennomføre opplæring av folkevalgte i praktisk IKT bruk i løpet av våren Avholde månedlige oppfriskningskurs/internopplæring i ephorte Gjennomføre rettede kampanjer for å øke tilslutningen til dette effektive kommunikasjonsmediet Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad kommune arbeider systematisk med innovasjon Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad kommune arbeider systematisk med innovasjon Målsetting fra kommuneplanen: Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift 5 Etablere klarspråkprosjekt Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» 6 Gjennomføre 3 velkomstarrangementer for studentene i forbindelse med Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. 3 Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad er en

4 Studiestartfestivalen. 7 Halvårlig gjennomgang av rutinedokument for arkiv og saksbehandling 8 Sikre kvaliteten på tjenestene i politisk sekretariat. 9 Sikre kvaliteten på tjenestene i Informasjonsteamet 10 Få bedre kommunikasjon med innbyggerne og oppfordre til medvirkning i kommunale planprosesser. 11 Utvikle kommunens juridiske ressurser 12 Oppnå en nærværsprosent på minst Reduksjon av avdelingens kopiog utskriftskostnader med 30% i forhold til Øke den praktiske IKT kompetansen i organisasjonen. 15 Øke organisasjonens kompetanse innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Rutinedokumentet vil være oppdatert med siste endringer og vil være et oppslagsverk for saksbehandler i arkivdanningen i ephorte. Gjennomgå og forbedre rutinebeskrivelser på oppgavene i politisk sekretariat i løpet av 2014 Forbedre interne rutiner informasjonsteamet i løpet av 2014 Gjennomføre minst ett kommunikasjonsprosjekt i samarbeid med planavdelingen Etablere juridisk fagforum Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter. Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt, samt si opp leie av en av avdelingens kopimaskiner. Gjennomføre en Officeopplæringsrunde kurs hvert halvår- innovasjonskurs. Gjennomføre obligatorisk internkurs for ansatte med bestillermyndighet i løpet av anerkjent Universitetsby Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Samarbeid og læring på tvers av sektorer» Målsetning fra kommuneplanen: «Samarbeid og læring på tvers av sektorer Kommuneplanen «Arbeid med tiltak som reduserer sykefraværet.» Målsettning fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Målsettning fra kommuneplanen: «Tiltak som fremmer en læringsorientert kultur» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» 16 Heve kunnskapen om god forvaltningspraksis, arkiv- og journalføring i Gjennomføre obligatorisk internkurs for berørte ansatte. 4 Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som

5 anskaffelsesprosessene, ved å forsterke/utvikle økt samhandling mellom enhetene og kommunens dokumentsenter. sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Enhetens setninger for handlingsprogram Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift Heldigitalisering av minst 2 tjenester og halvdigitaliering av minst 10 tjenester pr år. Kommuneplanen Grimstad er en åpen kommune med innbyggernes tillit 2 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 gjennom hele perioden 3 Redusere eksterne henvendelser vedrørende kommunal informasjon til sentralbord med 5 % hvert år. 4 Redusere postforsendelser med ytterligere 5 % hvert år. Fokus på trivsel, fellesskap, humor og god oppfølging. Få publikum til å benytte digitale informasjonskanaler som internett og sosiale medier. Være vaktbikkjer og motivatorer for at ansatte sender så mye post som mulig pr e- post. Kommuneplanen «Arbeid med tiltak som reduserer sykefraværet.» Målsetting fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Målsetting fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Kommentarer Grimstad kommune har på AKAs arbeidsfelt de siste årene arbeidet med blant annet å få på plass et digitalt arkiv og en velorganisert og velfungerende innbygger- og ansattportal. Videre digitalisering av tjenester vil være en av kommunens utfordringer på kommunikasjonssiden også de neste årene. Avdelingen vil også jobbe for videre for å være en pådriver for å få en god informasjonsstruktur også innad i kommunen. Forutsetninger for at avdelingen kan drive systematisk jobbing med forbedring av informasjonsflyt og kommunens digitale tjenester er at man har tilstrekkelig med ressurser til dette samtidig som det foregår en nedbygging av kommunens manuelle tjenester. 5

6 2. Økonomiavdelingen Økonomisjef: Helge Moen Økonomiavdelingen skal sørge for en god finans- og økonomiforvalting gjennom økonomiplaner, budsjetter samt regnskap. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at saker som legges frem for folkevalgte er forsvarlig utredet med hensyn til finans og økonomi. Økonomiavdelingen funger som en faglig ressursbase for kommunens enheter og folkevalgte organer. Økonomiavdelingen arbeider også for at skatter, avgifter og gebyrer blir innbetalt til vedtatte forfallsdatoer etter vedtatt forskrifter. Økonomiavdelingen består av tre seksjoner: skatt, regnskap og faktura- og gebyr samt økonområdgivere. De tre seksjonsledere, samt økonomirådgivere rapporterer til økonomisjef, som igjen rapporterer til rådmannen. Enhetens setninger for budsjett Revidere arbeidsprosesser og rutiner innenfor inngående og utgående fakturering samt hovedbok. Dokumentere rutinene i ansattportal. 2 Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til fravær i Ta initiativ til minst to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 4 Forenkle utgående fakturering gjennom sentralisering av ansvar foranalyse starter i Videreutvikle tertialrapporteringen for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Videreutvikle budsjettarbeidet for å 6 kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Oppfølging av sykemeldte gjennom dialogplassen. Vurdere driften opp mot beste praksis. Økonomiavdelingen tar et helhetlig prosessansvar. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,d. Kommuneplan L,d. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,c. Enhetens setninger for handlingsprogram Gjennomgå alle arbeidsprosesser og rutiner innenfor avdelingens ansvarsområde Dokumentere rutinene i ansattportal. 2 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i kommunen for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. Vurdere driften opp mot beste praksis. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,d. 6

7 3. HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli HR-avdelingen har ansvar for personal- og lønnsfaglig støtte til alle kommunens enheter, og utøver HR-faglig arbeid på vegne av Rådmannen. Inkludert ansvar for lønnsarbeid, sykepenge- og foreldrepengerefusjoner, kommunens lærlingordning, systematisk HMS-arbeid, IA-arbeid og bedriftsintern attføring. Avdelingen har et faglig ansvar for å ivareta HR i kommunens strategiske planlegging og utvikling. Avdelingen lønner Hovedverneombud og frikjøpte tillitsvalgte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av IT-systemene Webcruiter, Dossier, QM+ og Agresso lønn og personal, i tillegg til en del sentrale velferdsmessige ordninger. I dette dokumentet fremhever vi kun de overordnede settinger for avdelingen. I budsjettet er det foretatt en korrigering slik at enheten har driftsmidler i tråd med en fortsatt nøktern drift på linje med tidligere år. Enhetens setninger for budsjett 2013 Mål I hovedsak fra Kommuneplanen Strategier og tiltak Forankring 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Drifte avdelingen i henhold til avtalte og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Mandat 2 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid, bokførings- og avstemmingsarbeid. Ajourhold av pliktige offentlige registre. 3 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HR-tall. 4 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. 5 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 6 Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 7 Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. Fortsatt kompetanseutvikling av lønningskontorets ansatte og fortsatt omlegging av rutiner. De tre HR-rådgiverne skal i sin sektor gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HRutfordringer. Oppgjør i 2013 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2013, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreutvikle arbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV. Opprettholde Dialogplassen som en sentral arena for sykefraværsoppfølging. Innføring av 7 Mandat Kommuneplan J) f. Hovedavtale og Hovedtariffavt ale. Kommuneplan J) e, f. Kommuneplan J) e, f. Kommuneplan J) f.

8 8 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning før lønnsoppgjøret. 9 Revidere Arbeidsgiverstrategi klar for politisk behandling i våren Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. 11 Oppstart av utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram ultimo 2014 IKT-system for sykefraværsoppfølging. Vurdere stillingene ut fra kriterier på Personell, Økonomi, Fag og Informasjon (PØFI). Gjennomføres i henhold til planstrategi. Samkjøre ulike dokumenter til en helhetlig arbeidsgiverstrategi. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere insentivordninger og prosjekter for økt helgearbeid. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i våre planprosesser hvor store verdier er under behandling. Protokoll fra lønnsforhandli ngene. Kommuneplan J) g. Kommunens planstrategi. Kommuneplan I) d. Kommuneplan J) a, g, e, f. Enhetens setninger for handlingsprogram Relevant og rettidig støtte og faglig Drifte avdelingen i henhold til avtalte Mandat bistand til rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte. og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 2 Bidra til strategisk utvikling av kommunen i et HR-perspektiv. Gjennomføre planer og prosjektarbeid etter avtale. Mandat 3 Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram. Forankre visjon og verdier i organisasjonskulturen. Implementeres i utviklingsprogrammet for lederne. Kommuneplan J) a. 4 Ha kompetente og dyktige ledere med handlekraft og initiativ, og med god balanse mellom rollene administrator, motivator, ekspert og utvikler (helhetlig ledelse). Ledere skal legge til rette for medinnflytelse på arbeidsplassene og drive enhetene i økonomisk balanse. 5 Opparbeide rekrutteringskompetanse og kartlegge fremtidige kompetansebehov. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i våre planprosesser hvor store verdier er under behandling. Analysere fremtidige behov, lære opp organisasjonen. Vurdere innføring av rekrutteringsverktøy for nøkkelstillinger. Kommuneplan J) g, e, f. Kommuneplan J) h. 8

9 Kommentarer: Detaljerte planer, programmer, metoder og gjennomføringsstrategier er under utvikling og av den grunn er lite detaljert. 9

10 4. Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Barnevernet er enhetens største aktør. Den er delt inn i en tiltaksgruppe, og en omsorgsgruppe. I tillegg har vi EM, med blant annet to boliger for enslige mindreårige flyktninger. Sosialtjenesten består av en rusgruppe, som driver med saksbehandling, og en miljøtjeneste. Bli med, som har et fritidstilbud opp mot rusgruppen, er fra 2013 en del av miljøtjenesten. Jobbsentralen sysselsetter og utvikler sine deltakere, og skaffer arbeid til deres gruppe. Merkantil tjeneste server alle disse, og jobber i stab hos enhetsleder. Enhetens setninger for budsjett Opprette miljøtjeneste i barnevernet innenfor egen ramme Ved å omdisponere midler brukt til å kjøpe private tjenester og ved å flytte to ansatte fra saksbehandling til miljøtjeneste. Det er i tillegg et forslag om å styrke barnevernet med en stilling til miljøtjeneste. Dette er et tiltak for å jobbe forebyggende og med tidlig Deloitte-rapporten 2 Gi et arbeids- eller aktivitetstilbud for de som er i ettervern 3 Gjennomføre brukerundersøkelse i barnevernet 4 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med Enslig mindreårige innsats. Jobbsentralen vil gi et arbeids- eller aktivitetstilbud til de brukerne som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten Det skal gjennomføres en slik undersøkelse i løpet av 2014 Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. Forskrift om internkontroll i barnevernstjenesten Enhetens setninger for handlingsprogram Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørs om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle vi vil ha i utviklingen av Familiens hus. Vi vil ikke ha kapasitet til å utarbeide en tiltaks- og handlingsplan for barns levekår slik det er formulert i kommuneplanen, uten hjelp fra andre. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. Vi vil ha avtaler om faste møter med våre Deloitte-rapporten 10

11 samarbeidspartnere. 2 Utvikle rustjeneste og miljøtjeneste, evt. også i samarbeid med psykiatri og andre. Vi ser for oss en evaluering av de ressursene vi i dag har i rus og miljøtjenesten, og vil ta initiativ i forhold til hvordan dette kan se ut fremover, forankre arbeidet oppover, trekke med tillitsvalgte og satse på gode omforente løsninger. Vi har behov for i større grad å være tilstede i Ekelunden, og ønsker også å trekke med det som i dag er ettervern i Charlottenlund. 4 Samordning og effektivisering Sett i lys av at enheten må effektivisere og samordne virksomheten, vil vi tidlig i perioden ta initiativ gjennom å finne lokale løsninger der vi tidligere har kjøpt tjenester av andre, vi vil kontakte psykiatrien for å se hva vi kan gjøre sammen med dem for felles brukergrupper, og gjøre det samme overfor NAV i forhold til bolig og andre felles utfordringer. Kommentarer Vi har hatt stillinger på vent i miljøtjenesten, og kuttet stillingsressurser i merkantil, dels gjennom å overføre oppgaver til andre, og dels gjennom å fordele / omfordele oppgaver internt. Videre har vi kuttet en stilling til Miljøtjeneste og Bli Med som resultat av overgang fra prosjekt til drift. Med reduserte rammer er vi utfordret på å finne nye løsninger innenfor rus og miljøtjeneste, og i forhold til samarbeid med andre. 11

12 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen NAV Grimstad har som for å bidra til at alle brukere i arbeidsfør alder kommer i jobb. I vårt arbeid skal vi motivere brukerne til å være aktive i prosessen mot arbeid. NAV Grimstad har 30 årsverk fordelt på 21,7 statlige og 8,3 kommunale stillinger. Vi har organisert oss i tre avdelinger, en veiledningsavdeling, markedsavdeling og en oppfølgingsavdeling. De kommunale oppgavene i NAV Grimstad er økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, disponering, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger samt råd og veiledning. Enhetens setninger for budsjett 2014 Alle arbeidssøkende brukere som Alle brukere skal få vurdert sitt Kommuneplan trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. bistandsbehov mot arbeid. Vårt er å opprettholde nivået på antall brukere ved Jobbsentralen fra 2013 til Tiltaket krever en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen og finansieres med overføring av midler fra NAV Grimstad til Sosialtjenesten. Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Det er i dag 12 måneders ventetid på nye saker. Vi har 23 ubehandlede saker og videre 26 saker hvor vi har bedt kreditor stille kravet i bero i inntil ett år. Ved å øke stillingen fra 20 prosent til 100 prosent vil bruker få raskt tilbud om gjeldsrådgivning, tidlig avklaring av brukers økonomiske situasjon, reduksjon av økonomisk sosialhjelp og bedre service og mer fornøyde brukere. Kommuneplan Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Energisparing Reduksjon i forbruk av papir Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av andre halvår. Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. Den medarbeider som går sist har ansvar for slukking i sin avdeling alternativt innkjøp av tidsbryter. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre 12 Kommuneplan HMS- plan Kommuneplan Kommuneplan

13 alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige utskrifter. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte Enhetens setninger for handlingsprogram Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Ulike tiltak er: Arbeidspraksis ved: Jobbsentralen, kommunen og ekstern arbeidsgiver Lønnstilskudd Arbeidsmarkedskurs Øvrige statlige rammestyrte tiltak Kommuneplan Raskt tilbud om gjeldsrådgivning Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95%. Energisparing Reduksjon i forbruk av papir Dette sikres gjennomført ved sterkt fokus i kontormøter, avdelingsmøter og fagmøter. Alle nye søknader skal vurderes av gjeldsrådgiver før det fattes vedtak i saken Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler minimum en gang per år Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. Den medarbeider som går sist har ansvar for slukking i sin avdeling. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte utskrifter. Kommuneplan HMS-plan Kommuneplan Kommuneplan 13

14 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin psykiske og evt fysiske funksjonshemming har behov for tilrettelagt hjelp, for å kunne fungere i dagliglivet. Tjenesten bidrar til at familier og personer med store omsorgsbelastninger får nødvendige tjenester, slik at de kan takle hverdagen bedre. Vi kan bidra med bistand, slik at personer kan få en meningsfull fritid. Vi skal bidra til størst mulig grad av egenmestring og bidra til et så godt liv som mulig der vi ivaretar både behovet for omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert med bofellesskap/samlokaliserte boliger flere steder i kommunen, avlastningsinstitusjon og aktivitetssenter. Boveiledertjenesten yter også tjenester til brukere som bor utenfor bofellesskap/hjemme. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i private hjem. Tjenestebehovet er økende. Både nye brukere/brukergrupper og økende behov hos brukere som allerede har tjenester. Det er økt behov både innen avlastning, dagsenter, omsorgslønn og tjenester i bolig. Det er lite avgang i brukergruppa, både i den forstand at svært få trenger mindre bistand/blir betydelig mer selvhjulpne, men også at personer med utviklingshemming og/eller andre store funksjonshemminger, lever lengre. Enkeltpersoner kan utløse til dels betydelig ressursbehov. Alle vedtak om tjenester gjøres av bestillerenheten. Enheten er den største i H/S. Enhetens setninger for budsjett Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig 3 Lavest mulig sykefravær- max 10 % 4 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon 5 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Øke antallet st. kont. med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak og hvor det mangler støttekontakt) Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. Ha kompetente medarbeidere Ha turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet Fokus på egenmestring Ha fokus på nærvær Følge opp sykemeldte Ha gode turnuser Ha dyktige leder Ha fokus på positive tilbakemeldinger Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. For å oppnå et er det nødvendig med høyere timelønn. Det er også nødvendig å frigjøre mer 14 Kommuneplan. Levekår og folkehelse pkt I. Kommuneplan Levekår og folkehelse pkt I. Kommuneplanen, Levekår og folkehelse pkt I. Helse/omsorgstj.loven og kommuneplanen; kommunen som organisasjon pkt J Helse- og omsorgstjenesteloven Jfr kommunestyrevedtak PS 38/12

15 6 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikamenthåndtering gjennomføres som e- læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 7. Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold. for foresatte arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt 2013 Sparer tid og ressurser. Setter større krav til den enkelte om egeninnsats. Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Kommuneplanen, kommunen som organisasjon pkt J Omsorgstjenesteloven; bruker-medvirkning og samarbeid. Enhetens setninger for handlingsprogram De samme som for 2014 med tillegg av disse settingene.: 1. Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 70 %. Er per i dag 63 %. 2. Utarbeide plan for utviklingen av tjenestene Samarbeide om turnuser Sikre fortrinnsretten, lage kombinasjonsstillinger Fortsette og evt utvide alternative turnusordninger. Sette av nødvendig tid/ studentoppgave. Samarbeid med UIA Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid og kommuneplanen; Kommunestyrevedtak 29/

16 7. Helsetjenesten Enhetsleder: Bente Somdal Helsetjenesten består av tjenesteområdene familiesenteret, helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjenester, folkehelse, kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, legetjenesten og Brannstasjonen legesenter. Enheten har hovedfokus på helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende arbeid. Tidlig innsats innen alle tjenesteområder står sentralt. Enheten tilbyr tjenester innenfor de nevnte tjenesteområdene til hele kommunens befolkning. Enhetens setninger for budsjett Videreutvikle og innarbeide modell for Familiens hus 2 Samarbeide systematisk med 6-8 barnehager for å styrke arbeidet med tidlig innsats 3 Etablere kontakt med 2-4 skoler for systematisk og tverrfaglig arbeid med tidlig innsats (i tillegg til etablert skolehelsetjeneste) Evaluere og følge opp felles arenaer. Felles kompetansebygging for tjenestene. Utarbeide og implementere rutiner for mottak og oppfølging av brukere i Familiens hus. Innføre Kvellomodellen i 2-4 barnhager. Etablere samarbeid med Ressursgruppen for barn som bekymrer, om Den nødvendige samtalen i 2-4 barnehager. Minst 2 barnehager får opplæring i foreldreveiledning Kommuneplanen K-sak 12/77 Kommuneplan s. 19 K-sak 10/132 Folkehelseloven Helse- og omsorgstjenesteloven Kommuneplanen K-sak 12/124 4 Tilby foreldreveiledningsgrupper Kommuneplanen s. 18 og Oppnå nærvær på 90 % 16

17 Enhetens setninger for handlingsprogram Mål 1 Samarbeid mellom tjenestene og samordning av tjenestetilbud til gravide, barn, unge, familier og voksne brukere. Et helhetlig tjenestetilbud i Familiens hus. Felles kompetanseplattform. Rutiner for mottak og oppfølging av brukere, og for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven Kommuneplanen 2 Videreutvikle og innarbeide tilbud innen tidlig innsats overfor gravide, barn, unge og familier 3 Styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet med flere varierte tilbud Brukerundersøkelse(r) Evaluere arbeidet i Ressursgruppen for barn som bekymrer, ICDP, PMTO, Kvellomodellen og andre tiltak for tidlig innsats. Øke aktiviteten i Frisklivssentralen. Innarbeide Aktiv på dagtid. Innsatsteam for hverdagsrehabilitering. Dagrehabilitering og døgnrehabilitering. Tidlig psykisk helsehjelp. Folkehelseloven Folkehelsemeldingen Helse- og omsorgstjenesteloven Samhandlingsreformen Kommuneplanen Helse- og omsorgstjenesteloven, Morgendagens omsorg Folkehelseloven Folkehelsemeldingen Samhandlingsreformen Kommuneplanen 4 Opprettholde nærvær på 96 % Rutiner for oppfølging av ansatte bl.a. ved medarbeidersamtaler, kompetanseplan, sykemeldingsoppfølging, sosiale arenaer, arbeidsmiljø Kommentarer: Helsetjenesten har valgt ut noen sentrale arbeidsområder i neste handlingsperiode. Stadig mer forskning viser viktigheten av tverrfaglig innsats rettet mot de små barna. Barnehagene og skolene er prioriterte arenaer for helsetjenestene. Organiseringen av tjenestene i Familiens hus og et helhetlig tjenestetilbud underbygger tidlig innsats og egenmestring. Familiens hus er enhetens innovasjonsarena og utvikling og evaluering av modellen står sentralt i handlingsperioden. Samarbeid med barnevern og PPT er sentralt, disse tjenestene er også en del av Familiens hus. Livsstilsendring, lærings- og mestringstilbud i regi av Frisklivssentralen vil også være prioriterte områder. Styrking av forebyggende tilbud og rehabiliteringstilbudet er i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Tidlig psykisk helsehjelp til ungdom og unge voksne prioriteres, også med mestring som satsningsområde. For å kunne nå ene må forebyggende tjenester styrkes ressursmessig. Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Samhandlingsreformen, Morgendagens omsorg og Folkehelsemeldingen understøtter retningen tidlig innsats med mer helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Det er helt i tråd med enhetens satsingsområder. 17

18 8. Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester. Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende bruker og brukerstyrte personlige assistenter. Tjenesten har til sammen ca.68 faste årsverk med et total budsjett på 47 millioner. I tillegg drives enheten med ca.30 årsverk med timeinnleide og midlertidig ansatte. Enhetens 68 årsverk består av 6 årsverk Brukerstyrte personlige assistenter som betjener 17 brukere. Hjemmesykepleie har 53 årsverk og betjener 450 brukere. Praktisk bistand har 1,4 årsverk hjemmehjelpere som betjener 150 brukere. På Fevik er det 3 årsverk som betjener en ressurskrevende bruker. 350 brukere har trygghetsalarm, en del av disse har ikke andre tjenester. 13 brukere får avlastningstjeneste i hjemmet. Enheten blir administrert av 2,8 årsverk fagledere og 1 årsverk enhetsleder. Foret er gi brukere hjelp til å være hjemme så lenge som det er mulig og tilrådelig. Enhetens setninger for budsjett Opprette poliklinikk i enheten Endre tjenestens utføring av oppdrag og utnytte ressurser perioder av dagen med mindre oppdrag blant sykepleierne Kommuneplan, samt rapporter fra Rune Devold og Deloitte 2 Gjennomgang av internkontrollsystem, utarbeide nødvendige prosedyrer og risikoanalyser. Ansatte får kompetanse om sykepleieprosedyrer for å komme i møte med samhandlingsreformen. Ansatte får også økt kompetanse om ny velferdsteknologi. 3 Faglederne tar ansvar for sykefraværsoppfølgingen som ansattes nærmeste leder Styrking av samarbeid med FOU Være med i prosjekter som utviklingshjemmetjeneste og samarbeide med FOU, UIA og sykehuset. Ha intern undervisningsdrift. La ressurspersonene øke sin kompetanse og undervise kollegaer Tettere oppfølging og mer kontroll over driften Kommuneplan Kommuneplan, samt Utvikling gjennom kunnskap - utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester -en nasjonal satsning. Overordnet strategi fra Helsedirektoratet 18

19 Enhetens setninger for handlingsprogram Hjemmetjenesten skal i løpet av 2015 miljøsertifiseres. Samarbeid med kultur og teknisk internt i kommunen På sommeren skal sykler brukes når det er mulig. Fullstendig Handlingsprogram 2 Gjennomføre brukerundersøkelser hvert annet år med medium til høye resultater. Økt satsning på info om velferdsteknologi ut til brukere og pårørende. Info om mulighetene til et mer selvstendig liv for brukerne. Tidlig innsats gjennom hverdagsrehabilitering i private hjem sortering av søppel. Samarbeid med administrasjonen, frivillige og politikere Samarbeid med de som har ansvar i enheten for velferdsteknologi Interne kurs for alle ansatte i enheten Kommuneplan NOU 2011:11 Innovasjon i Omsorg IS Helsedirektoratet: En kommunal satsning for å ta i bruk det velferdsteknologiske mulighetsrommet. Kommuneplan, Samhandlingsreformen, samt rapporter fra Rune Devold og Deloitte Kommentarer Dette er oppnåelige i Som styrke er enheten hjemmetjenesten en del av utviklingssenteret og tar derfor automatisk del i en del prosjekter og undervisning og har også et samarbeid med FOU avdelingen. Enheten har derfor om å fortsette med dette. 19

20 9. Berge gård senter Enhetsleder: Nina Vehus Visjon: Berge Gård kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Verdier: Åpenhet, redelighet, mot og respekt. Berge gård har som å gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetente og ansvarlige medarbeidere. Berge gård består av 7 avdelinger: Hjemmetjeneste, nattjeneste, dagsenter, rehabiliteringsavdeling, merkantil, hjelpemiddelavdeling og boliger for psykisk helse. Det er ca. 120 ansatte hvorav ca. 90 faste ansatte og ca. 30 vikarer. Berge gård senter betjener til sammen 418 brukere. Enhetens setninger for budsjett Nærvær 92 % Gjennomføre medarbeidersamtaler, vernerunde og rutine for oppfølging av sykemeldte. Arbeidsmiljøloven Kommuneplanen Plan for oppfølging av sykemeldte Internkontrollforskriften Rådmannens føringer 2 Internkontroll på vedtaksstatistikk hvert kvartal. 3 Innføre e-opplæring i medikamenthåndtering 4 Sikre minst 2 hjelpepleiere og 2 sykepleiere i 100 % stilling. 5 Gjøre innovasjonsbegrepet kjent og styrke kompetansen til ledergruppen Vedtaksstatistikk kontrolleres av fagleder. Stikkprøve på 10 beboere. Teste e- læringsmodulen til Boot Apotek. Målgruppe: Hjelpepleiere og sykepleiere. Antall alle som trenger å fornye sitt kursbevis (ca. 10stk). Lage ny turnus Gjennomføre opplæring KS-modul Styrke kompetanse ved å samarbeide med UiA Ha innovasjon på agendaen på ledersamlinger Gjennomføre N3- prosess i egen enhet Delta på innovasjonsseminar. for redusert sykefravær. Kommuneplan Rådmannens føringer i forhold til å forbedre internkontrollen. Kommuneplan Rådmannens føringer i forhold til å fremme en læringskultur. Samhandlingsreformen og delavtale 1. Kommuneplan Arbeidsmiljøloven Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11 Kommuneplan Rådmannens føringer på prioritering av om innovasjon 20

21 Enhetens setninger for handlingsprogram Alle som har deltidsstillinger under 60 % skal få tilbud om høyere stilling innen Gjennomføre 1 konkret innovasjonstiltak Vurdere alle vakante stillinger og bygge opp stillinger som er under 60 %. Samarbeide med tilitsvalgte. Lage ny turnus i hjemmetjenesten. Obs! Gelder ikke helgestillingene F.eks aktivitetspark, natt tilsyn, prosjekt lettere demens, hjemmerehabiltering, e- opplæring evt. annet. Kommuneplanen Arbeidsmiljøloven «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) Rådmannens føringer i forhold til. Kommuneplan Handlingsplan. Kommuneproposisjonen 21

22 10. Frivolltun bo- og omsorgsenter Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy 41 omsorgsboliger, 48 (pluss evt. Bølgen 8) sykehjemsplasser og et dagsenter. I sykehjemsavdelingen har vi to spesialenheter. Lindrende enhet og ressursavdelingen for personer med demens og utagerende adferd. Vi har en stor sansehage, et eget beboer- og ansattbibliotek. Vi har frisør og fotpleie. Vi har sanserom og velværerom, et fysioterapirom og vi har to flotte hundegårder for terapeutisk bruk av hunder i vår behandling. Vi har trådløst nett i deler av bygget, vi har flere lekekroker for barn og et møterom som også fungerer som kino. Vår visjon er, Frivolltun det åpne bo og omsorgssenter. Våre skal være forankret i kommunens visjon, med viten og vilje. De skal forvalte kommunens etiske retningslinjer, ene er forankret i kommuneplanen og kommunens planprogram. Enhetens setninger for budsjett 2014 Rådmannen har bedt om gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte. 1 Visningsarena, visningsrom brukes til opplæring av ansatte i kommunen. Rommene tas i bruk av pasienter pårørende for kortere opplæringsopphold hvor et er å lære for å kunne bo lengst mulig hjemme. 2 Oppstart av prosjekt Nattilsyn. Et samarbeidsprosjekt mellom Arena Helse, UiA og oss. Prosjektet skal effektivisere og trygge kommunens nattjenester ved bruk av forskjellige, sammenkoblede sensorer. Sensorene sender signaler til en sentral som skal betjenes av personell på natt. Signalet/alarmens karakter vil avgjør om og hvem som bør rykke ut. 3 Opprettelse av nye dagsenterplasser. Vi har i år søkt om midler fra Helsedirektoratet om opprettelse av 8 nye dagsenterplasser for personer med demens på GROM. Prosjektet som startet har vært en suksess fra dag en. For 2014 vil vi søke om mer midler for utvidelse fra 8 til 16. Midlene Hdir gir kan ikke brukes til lønn. I år har dagsenter tilbudet på Grom vært Forankres som opplæringstiltak i vår sektor. Hvordan opplæring av ansatte skal gis må inn i sektorens kompetansestrategi. Vi må utvikle, ta i bruk gode plattformer for e- læring og kunnskapsutvikling. Prosjektet er forankret i Østre Agder (ØA) samarbeidet. Det vurderes her om ØA skal bidra til finansiering. Først skal prosjektet iverksettes på Grom i ca.10 leiligheter. Prosjektet er allerede forankret i ansatte gruppa og blant tillitsvalgte, alle er svært positive og ser frem til oppstart. 22 Leder av dagsenteret på Frivolltun bør øke sin stillingsprosent fra ca.85 % i dag til 100 % fra Vi ønsker å utvikle dagsentertilbudet som et lavterskel tilbud for flere. Målgruppen er først og fremst Helse og Sosialutvalget jan for innovasjon og læring. Kommuneplan P:e Kommuneplan P:b og e Forankret i Østre Agder sitt fagråd for e- helse. Dette blir et viktig samarbeidsprosjekt mellom kommune, næringsliv og forskning (UiA) Et hoved i kommuneplan for Helse og sosial.

23 bemannet ev en aktivitør i praksis. personer med demens og deres pårørende. En forsterkning av dagsenter tilbudet vårt er tidlig innsats for å gjøre det mulig å bo lenge i eget hjem. Vi anser dette som et svært viktig satsningsområde for en bærekraft eldreomsorg i årene som kommer. 4 Etablere en korttidsavdeling i 3 etg. Samarbeid internt, pluss fysio, ergo. Samt studenter fra UiA. Kommuneplan P:b. Enhetens setninger for handlingsprogram Rådmannens ønske om gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte fortsetter her. 1 Ernæring, oppfølging og behandling av underernæring i Aivo. Ernæringsgruppa jobber konkret med hva gjør vi etter kartlegginegen. Samarbeid GK storkjøkken Kommuneplan D:c 2 Internkontroll: vi skal bli best i Norge på Risikovurderinger i sykehjem og omsorgsboliger. En organisasjonkultur er noen ganger vanskelig å e direkte. Indirekte inger kan noen ganger gi viktige svar. Men holdningsarbeid er og blir noe mer en enkle SMART. Ambisiøse for utvikling av en god organisasjonskultur er viktige for en kunnskapsorganisasjon som vår. 3 Etablere treningsoaser innendørs og utendørs treningspark. Fokus på det helsefremmende arbeidet både blant beboere, pasienter, dagsenterbrukere og ansatte. Prosjektets navn, aktivitet og helse, det er aldri for sent! Målet er flere brukere på dagsenter, lavere sykefravær og tidlig innstas for å hindre/forsinke sykehjemsinnleggelser. Samt forebygging av ensomhet og depresjon. 4 Fortsette arbeidet med myndiggjorte medarbeidere. Ansatte driver selv gjennom ulike grupper og komiteer i stor grad trivsels arbeidet i vår organisasjon. Målet er økt trivsel, økt samarbeid og samhold. Ansatte har startet Basarer som også gir inntekter og UiA. Bedre utnyttelse av QM+, Enhver skal sørge for at vi arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Samarbeid Fylkesmannen, Pasientsikkerhetskampanjen og UiA. Søker om midler fra Hdir. Til innkjøp av utstyr. Frivolltun, det åpne bo og omsorgssenter. Gjennom vårt pågående livsgledearbeid, styrke ansatte ønske og muligheter for engasjement på egen arbeidsplass. Og ved bruk 23 Kommuneplan D:b,e og g Kommuneplan P:f og Rådmannens. Kommuneplan J:e, f og g

24 til trivsel tiltak for pasienter og beboere. Et arbeid som øker rekruttering av frivillige. Samarbeidet på tvers av avdelingene gir redusert sykefravær, og reduserer behovet for ekstra innleie ved fravær. av sosiale medier jobbe aktivt med vår omdømmebygging, Både for å rekruttere og beholde. Kommentarer: Målene er forankret i organisasjonen. I årets arbeid har vi både blitt bedt om å utvikle SMART og å lage gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte. Jeg håper vi i dette dokumentet har klart å få frem begge. 24

25 11. Feviktun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Hilde Johnsen Feviktun bo og omsorgssenter er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Dette er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet med kunnskap og kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. Vi skal være pådrivere i kommunen og i eget fylke når det gjelder kvalitetsarbeid. Pågående prosjekter er helsedirektoratets Pasientsikkerhetskampanje; Rett medisin til rett bruker. Ett stort og viktig område som skal implementeres på alle team på huset. Feviktuns visjon er I trygge hender og hovedet vårt er å være et innovativt ressurssenter hvor høy kompetanse, kvalitet og kultur skaper trygghet og livsglede. Oktober 2013 arrangeres Livsglede Kick-off for alle ansatte. Da starter Feviktun arbeidet med å sertifiseres som Livsgledesykehjem. Dette er forankret i Forskrift om en verdig eldreomsorg og Kvalitetsforskriften i pleie og omsorg. Vi gleder oss til å komme i gang. Feviktun har 56 senger, 42 av disse sengene er for personer med demenssykdom, 14 for somatisk syke. Vi har et flott dagsenter tilknyttet oss med åpningstid 5 dager i uka, hvor aktivitet og trivsel er i høysetet. På Feviktun er det ca 110 fast ansatte. Vi har fokus på kompetanse heving.6 av sykepleierne har videreutdanning innen eldre og aldring. Mange helsefagarbeidere og sykepleiere har deltatt og gjennomført Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC. Feviktun ønsker å være ett treffsted på Fevik, en åpen institusjon. Vi samarbeider godt med idrettslag, kirke og skole og med prosjektet Godhet på Fevik. Torsdagsklubben er en gjeng med unge pensjonister som kommer hit hver torsdag for å drikke kaffe og prate. De har hatt møteplass her i alle år og er særdeles behjelpelig når det gjelder dugnad og andre oppdrag. Bridgeklubben kommer hver tirsdag for å spille bridge. Trekkspillklubben øver her jevnlig. Dette og mer til skaper liv på institusjonen. For tiden har vi 3 undulater og en huskatt. I sommer har vi hatt en 3 dverghøns. Ansatte tar også med seg sine hunder på jobb når det er pasienter som ønsker kontakt med hunder. Mulighet for kontakt med dyr er viktig. Det er med på å øke trivselen og kan også ha en særdeles beroligende og/eller oppmuntrende effekt på pasientene.. Enhetens setninger for budsjett Feviktun sertifiseres som Livsgledesykehjem innen Orden i huset- god internkontroll. 3. Differensiert dagaktivitetstilbud med særlig fokus på personer med demens sykdom. Kick-off 30/ Systematisk arbeid iht. livsgledekriterier. Internkontrollarbeid. Samarbeid med ekstern prosessveileder. Kontinuerlig forbedrings- arbeid med HMS, beredskapsplaner, avvikshåndtering og pasientsikkerhetsarbeid. Opprette ulike, innovative tilbud til brukere på dagsenteret hvor minst ett av tilbudene bygger på velferdsteknologi. Nettbrett/pc tilrettelagt for brukere. Treningskjøkken/ernæringsfokus. 25 St.m; Morgendagens omsorg. Kommunalsjef/enhetsleder signert avtale august 2013 med Stiftelsen for Livsglede for eldre (sertifisør). Forskrift om Verdighetsgarantien. Kvalitetsforskrift i pleie og omsorg. Internkontroll forskrift. Kommuneplan s 22, del B. Demensplan 2015 Tiskudd fra HOD til nye demensplasser på dagsenter. Kommuneplan s 24, del a og b. Meld.St.29 Morgendagens

26 Musikk terapi Øke andel frivillige på dagsenter. Legge til rette for at brukeren kan være hjemme lengst mulig. 4 Nærvær på 92 % Trivselstiltak for ansatte. God oppfølging av sykmeldte Jevnlige møter mellom TV, verneombud og ledelse med fokus på arbeidsmiljø. omsorg. Kommuneplanen s. 22. Enhetens setninger for handlingsprogram Beholde status som Utviklingssenter for sykehjem i Aust-Agder 2 Delta i utredning angående kommunal øyeblikkelig hjelpplasser og tilrettlegge for dette. Være pådriver for fag og utvikling i egen kommune og spredningsansvar i fylket. Legge til rette for forskning. Nært samarbeid med FOU avdelingen. Kompetanseheving hos ansatte. God rekruttering av fagfolk. Hospitering for sykepleiere på sykehuset. Oppgradere medisinsk teknisk utstyr. Overordnet strategi , Helsedirektoratet Samhandlingsreformen. Helse og omsorgtjenestelov Opprette 14 korttidsplasser. Omgjøre langtidsplasser til korttid. Bedre ressursutnyttelse i omsorgstrappa. Handlingsprogram s 46. Rune Devolds rapport. Deloittes rapport 26

27 12. Bestillerenheten Enhetsleder: Marit Henriksen Bestillerenheten har ansvaret for mottak og saksbehandling av alle søknader om tjenester innenfor pleie- og omsorg, inkludert boveiledertjeneste og psykiatri. Dette medfører et bredt samarbeid med alle tjenesteutøvere innen sektoren. Enheten har også fått oppgaven med å koordinere kommunikasjon mellom kommunen og sykehusene i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen. Andre kjerneoppgaver er utarbeidelse av virksomhetsrapporter, ansvar for IPLOS- opplæring og kontakt med departementet, samt systemansvar for Gerica. Sektoren har også en egen FoU-avdelingen som er organisert i Bestillerenheten. I FoU avdelingen ligger utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust Agder. Senteret har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og omsorgstjenester, og med et særskilt fokus på eldre og geriatrisk omsorgsarbeid. Utviklingssentrene er en nasjonal satsing fra Helsedirektoratet, samtidig som de i sin helhet er kommunalt forankret. Satsingen omfatter to kommunale enheter i hvert fylke. FoU-avdelingen er også engasjert i flere store prosjekter finansiert av Helsedepartementet og Fylkesmannen. Enhetens setninger for budsjett Faglig forsvarlig og kostnadseffektiv omsorgstrapp 2 Hverdagsrehabilitering skal inngå i det ordinære tjenestetilbudet i løpet av Vedlikeholde og styrke kompetanse i enhetene. 4 Videreføre prosessen med å utarbeide helhetlige pasientforløp. 5 Øke tildeling av tjenester knyttet til korttidsopphold, samtidige som antallet langtidsvedtak reduseres i løpet av 2014 Revidere tildelingskriterier for alle tjenester innen pleie og omsorgssektoren innen Implementere prosjektplan, samt bidra aktivt for å etablere rutiner og arena for samhandling med relevante aktører. FoU skal bidra aktivt i alle enheter innen pleie og omsorg for å fremme faglig forståelse og kunnskap. Utarbeide helhetlige pasientforløp for nye pasientgrupper som kommunen må ivareta. Dette må sees i sammenheng med nye pasientgrupper definert gjennom Samhandlingsreformen Styrke samarbeidet med brukere, hjemmetjeneste og institusjonene. Tydeliggjøre behovet for nødvendig helsehjelp i vedtakene. Kommuneplanen Punkt O, del a Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Vedtatt kompetanseplan Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Prosjekt i Østre Agder Samhandlingsreformen Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren 27

28 Enhetens setninger for handlingsprogram Videreutvikle og være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Grimstad kommune og Aust-Agder fylke 2 Være pådriver for implementering av velferdsteknologi, for å sikre at brukere som ønsker å bo lengre hjemme skal ha mulighet til det. 3 Videreføre prosjekt og etablere et forebyggende team for eldre hjemmeboende over 75 år 4 Bidra aktivt i prosesser som utfordrer kommunen gjennom Samhandlingsreformen Se virksomhetsbeskrivelse USHT og strategi for Utviklingssentre Kompetanseløftet 2015 Delta aktivt på relevante arenaer. Tilegne seg informasjon og kunnskap om aktuelle hjelpemidler. Kartlegge behov hos brukerne. Stortingsmelding 47 Bestillerenheten må tilpasse drift og arbeidsmetodikk i henhold til nye oppgaver. FoU legger til rette for kompetansehevning hos tjenesteutøverne Kommunalsjef Helse- og sosialsektoren Kommuneplanen Punkt P, del b, e Kommunalsjefen Helse- og sosialsektoren Samarbeidsavtale/delavtaler mellom kommunen og SSHF Kommentarer Det skjer mange spennende og krevende prosesser innen for pleie- og omsorgssektoren. Hvordan Bestillerenheten og FoU organiserer sitt arbeid, er i stor grad avhengig av de ulike premissleverandørene. Av den grunn kan beskrivelsen av strategier/tiltak oppfattes som lite konkrete, men de vil bli spisset når bestillingene blir tydeligere. Enheten er bevisst sitt ansvar om at man til enhver tid skal sikre brukerne forsvarlig helsehjelp, samtidig som tjenestetildelingen er nøktern, og i minst mulig grad presser økonomien til tjenesteutøverne utover budsjettert rammer. Brukermedvirkning står sentralt i saksbehandlingen, men det er også viktig å kommuniser til brukerne, hvilke kriterier som vektlegges ved tildeling av tjenester. Dette vil medføre større grad av forutsigbarhet og avklare brukers forventninger til de tjenester som søkes. 28

Handlingsprogram 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 Handlingsprogram 2013-2016 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Helse og omsorg Kartlegging

Helse og omsorg Kartlegging Helse og omsorg Kartlegging Kartlagt dagens organisering i de tre kommunene: Lindesnes: Helse- og omsorgssjef, 4 enheter Marnardal: Kommunalsjef, 4 enheter Mandal: Kommunalsjef, 5 enheter, stab helse og

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell.

Ut fra våre erfaringer som enhetsledere i Helse og Omsorg ser vi kommunen med fordel kunne organisert seg ut fra en strategisk ledelsesmodell. Forslag til prosjekt Fremtidens organisering av helse og omsorgstjenester fra Anita akkestad (enhetsleder nhet for hjemmetjeneste og rehabilitering) og Ann Cathrin uenes (enhetsleder nhet Venneslaheimen

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer