Handlingsprogram Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune"

Transkript

1 Handlingsprogram Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune

2 Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten Økonomiavdelingen HR-avdelingen Sosial- og barnevernstjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester Berge gård senter Frivolltun bo- og omsorgsenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Grimstad bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole og ressurssenter Plan, miljø og landbruk Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Byggesaksenheten Opping

3 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Virksomheten: AKA har ansvar for kommunens fellestjenester, koordinering, politisk sekretariat, dokumenthåndtering (post- og arkivtjenester), kommunikasjons- og informasjonstjenester, juridisk rådgivning for kommunen, den kommunale IKT-virksomhet, rådgivning ved anskaffelse/kontraktsinngåelse, bostøtteordning, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost m.m., samt generell service. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis. Avdelingen skal også jobbe aktivt for å bedre kommunens omdømme. E-Forvaltnings- /digitalkommunen Grimstad er i utvikling og AKA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon, Brukere og innbyggere vil være aktive deltakere i det digitale offentlige rom. Kommunen vil styrke lokaldemokratiet og forholde seg til kravene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. Enhetens setninger for budsjett Ta i bruk teknologiske løsninger for alle ambulerende forhåndsstemmemottak slik at de er klare for valg De folkevalgte skal kjenne til og benytte digitale verktøy i sitt arbeid. 3 Sørge for at Grimstad kommune får en sikker og effektiv arkivdanning. 4 Øke antall facebooklikere med 500 i perioden Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte Gjennomføre opplæring av folkevalgte i praktisk IKT bruk i løpet av våren Avholde månedlige oppfriskningskurs/internopplæring i ephorte Gjennomføre rettede kampanjer for å øke tilslutningen til dette effektive kommunikasjonsmediet Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad kommune arbeider systematisk med innovasjon Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad kommune arbeider systematisk med innovasjon Målsetting fra kommuneplanen: Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift 5 Etablere klarspråkprosjekt Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» 6 Gjennomføre 3 velkomstarrangementer for studentene i forbindelse med Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. 3 Målsetting fra kommuneplanen: Grimstad er en

4 Studiestartfestivalen. 7 Halvårlig gjennomgang av rutinedokument for arkiv og saksbehandling 8 Sikre kvaliteten på tjenestene i politisk sekretariat. 9 Sikre kvaliteten på tjenestene i Informasjonsteamet 10 Få bedre kommunikasjon med innbyggerne og oppfordre til medvirkning i kommunale planprosesser. 11 Utvikle kommunens juridiske ressurser 12 Oppnå en nærværsprosent på minst Reduksjon av avdelingens kopiog utskriftskostnader med 30% i forhold til Øke den praktiske IKT kompetansen i organisasjonen. 15 Øke organisasjonens kompetanse innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Rutinedokumentet vil være oppdatert med siste endringer og vil være et oppslagsverk for saksbehandler i arkivdanningen i ephorte. Gjennomgå og forbedre rutinebeskrivelser på oppgavene i politisk sekretariat i løpet av 2014 Forbedre interne rutiner informasjonsteamet i løpet av 2014 Gjennomføre minst ett kommunikasjonsprosjekt i samarbeid med planavdelingen Etablere juridisk fagforum Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter. Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt, samt si opp leie av en av avdelingens kopimaskiner. Gjennomføre en Officeopplæringsrunde kurs hvert halvår- innovasjonskurs. Gjennomføre obligatorisk internkurs for ansatte med bestillermyndighet i løpet av anerkjent Universitetsby Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Målsetning fra kommuneplanen: «Samarbeid og læring på tvers av sektorer» Målsetning fra kommuneplanen: «Samarbeid og læring på tvers av sektorer Kommuneplanen «Arbeid med tiltak som reduserer sykefraværet.» Målsettning fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Målsettning fra kommuneplanen: «Tiltak som fremmer en læringsorientert kultur» Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» 16 Heve kunnskapen om god forvaltningspraksis, arkiv- og journalføring i Gjennomføre obligatorisk internkurs for berørte ansatte. 4 Målsetning fra kommuneplanen: «Ha systemer som

5 anskaffelsesprosessene, ved å forsterke/utvikle økt samhandling mellom enhetene og kommunens dokumentsenter. sikrer kvaliteten på kommunens tjenester» Enhetens setninger for handlingsprogram Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift Heldigitalisering av minst 2 tjenester og halvdigitaliering av minst 10 tjenester pr år. Kommuneplanen Grimstad er en åpen kommune med innbyggernes tillit 2 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 gjennom hele perioden 3 Redusere eksterne henvendelser vedrørende kommunal informasjon til sentralbord med 5 % hvert år. 4 Redusere postforsendelser med ytterligere 5 % hvert år. Fokus på trivsel, fellesskap, humor og god oppfølging. Få publikum til å benytte digitale informasjonskanaler som internett og sosiale medier. Være vaktbikkjer og motivatorer for at ansatte sender så mye post som mulig pr e- post. Kommuneplanen «Arbeid med tiltak som reduserer sykefraværet.» Målsetting fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Målsetting fra kommuneplanen: «Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen 2015» Kommentarer Grimstad kommune har på AKAs arbeidsfelt de siste årene arbeidet med blant annet å få på plass et digitalt arkiv og en velorganisert og velfungerende innbygger- og ansattportal. Videre digitalisering av tjenester vil være en av kommunens utfordringer på kommunikasjonssiden også de neste årene. Avdelingen vil også jobbe for videre for å være en pådriver for å få en god informasjonsstruktur også innad i kommunen. Forutsetninger for at avdelingen kan drive systematisk jobbing med forbedring av informasjonsflyt og kommunens digitale tjenester er at man har tilstrekkelig med ressurser til dette samtidig som det foregår en nedbygging av kommunens manuelle tjenester. 5

6 2. Økonomiavdelingen Økonomisjef: Helge Moen Økonomiavdelingen skal sørge for en god finans- og økonomiforvalting gjennom økonomiplaner, budsjetter samt regnskap. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at saker som legges frem for folkevalgte er forsvarlig utredet med hensyn til finans og økonomi. Økonomiavdelingen funger som en faglig ressursbase for kommunens enheter og folkevalgte organer. Økonomiavdelingen arbeider også for at skatter, avgifter og gebyrer blir innbetalt til vedtatte forfallsdatoer etter vedtatt forskrifter. Økonomiavdelingen består av tre seksjoner: skatt, regnskap og faktura- og gebyr samt økonområdgivere. De tre seksjonsledere, samt økonomirådgivere rapporterer til økonomisjef, som igjen rapporterer til rådmannen. Enhetens setninger for budsjett Revidere arbeidsprosesser og rutiner innenfor inngående og utgående fakturering samt hovedbok. Dokumentere rutinene i ansattportal. 2 Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til fravær i Ta initiativ til minst to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 4 Forenkle utgående fakturering gjennom sentralisering av ansvar foranalyse starter i Videreutvikle tertialrapporteringen for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Videreutvikle budsjettarbeidet for å 6 kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Oppfølging av sykemeldte gjennom dialogplassen. Vurdere driften opp mot beste praksis. Økonomiavdelingen tar et helhetlig prosessansvar. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,d. Kommuneplan L,d. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,c. Enhetens setninger for handlingsprogram Gjennomgå alle arbeidsprosesser og rutiner innenfor avdelingens ansvarsområde Dokumentere rutinene i ansattportal. 2 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i kommunen for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. Vurdere driften opp mot beste praksis. Kommuneplan L,c. Kommuneplan L,d. 6

7 3. HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli HR-avdelingen har ansvar for personal- og lønnsfaglig støtte til alle kommunens enheter, og utøver HR-faglig arbeid på vegne av Rådmannen. Inkludert ansvar for lønnsarbeid, sykepenge- og foreldrepengerefusjoner, kommunens lærlingordning, systematisk HMS-arbeid, IA-arbeid og bedriftsintern attføring. Avdelingen har et faglig ansvar for å ivareta HR i kommunens strategiske planlegging og utvikling. Avdelingen lønner Hovedverneombud og frikjøpte tillitsvalgte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av IT-systemene Webcruiter, Dossier, QM+ og Agresso lønn og personal, i tillegg til en del sentrale velferdsmessige ordninger. I dette dokumentet fremhever vi kun de overordnede settinger for avdelingen. I budsjettet er det foretatt en korrigering slik at enheten har driftsmidler i tråd med en fortsatt nøktern drift på linje med tidligere år. Enhetens setninger for budsjett 2013 Mål I hovedsak fra Kommuneplanen Strategier og tiltak Forankring 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Drifte avdelingen i henhold til avtalte og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Mandat 2 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid, bokførings- og avstemmingsarbeid. Ajourhold av pliktige offentlige registre. 3 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HR-tall. 4 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. 5 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 6 Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 7 Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. Fortsatt kompetanseutvikling av lønningskontorets ansatte og fortsatt omlegging av rutiner. De tre HR-rådgiverne skal i sin sektor gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HRutfordringer. Oppgjør i 2013 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2013, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreutvikle arbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV. Opprettholde Dialogplassen som en sentral arena for sykefraværsoppfølging. Innføring av 7 Mandat Kommuneplan J) f. Hovedavtale og Hovedtariffavt ale. Kommuneplan J) e, f. Kommuneplan J) e, f. Kommuneplan J) f.

8 8 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning før lønnsoppgjøret. 9 Revidere Arbeidsgiverstrategi klar for politisk behandling i våren Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. 11 Oppstart av utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram ultimo 2014 IKT-system for sykefraværsoppfølging. Vurdere stillingene ut fra kriterier på Personell, Økonomi, Fag og Informasjon (PØFI). Gjennomføres i henhold til planstrategi. Samkjøre ulike dokumenter til en helhetlig arbeidsgiverstrategi. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere insentivordninger og prosjekter for økt helgearbeid. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i våre planprosesser hvor store verdier er under behandling. Protokoll fra lønnsforhandli ngene. Kommuneplan J) g. Kommunens planstrategi. Kommuneplan I) d. Kommuneplan J) a, g, e, f. Enhetens setninger for handlingsprogram Relevant og rettidig støtte og faglig Drifte avdelingen i henhold til avtalte Mandat bistand til rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte. og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 2 Bidra til strategisk utvikling av kommunen i et HR-perspektiv. Gjennomføre planer og prosjektarbeid etter avtale. Mandat 3 Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram. Forankre visjon og verdier i organisasjonskulturen. Implementeres i utviklingsprogrammet for lederne. Kommuneplan J) a. 4 Ha kompetente og dyktige ledere med handlekraft og initiativ, og med god balanse mellom rollene administrator, motivator, ekspert og utvikler (helhetlig ledelse). Ledere skal legge til rette for medinnflytelse på arbeidsplassene og drive enhetene i økonomisk balanse. 5 Opparbeide rekrutteringskompetanse og kartlegge fremtidige kompetansebehov. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i våre planprosesser hvor store verdier er under behandling. Analysere fremtidige behov, lære opp organisasjonen. Vurdere innføring av rekrutteringsverktøy for nøkkelstillinger. Kommuneplan J) g, e, f. Kommuneplan J) h. 8

9 Kommentarer: Detaljerte planer, programmer, metoder og gjennomføringsstrategier er under utvikling og av den grunn er lite detaljert. 9

10 4. Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Barnevernet er enhetens største aktør. Den er delt inn i en tiltaksgruppe, og en omsorgsgruppe. I tillegg har vi EM, med blant annet to boliger for enslige mindreårige flyktninger. Sosialtjenesten består av en rusgruppe, som driver med saksbehandling, og en miljøtjeneste. Bli med, som har et fritidstilbud opp mot rusgruppen, er fra 2013 en del av miljøtjenesten. Jobbsentralen sysselsetter og utvikler sine deltakere, og skaffer arbeid til deres gruppe. Merkantil tjeneste server alle disse, og jobber i stab hos enhetsleder. Enhetens setninger for budsjett Opprette miljøtjeneste i barnevernet innenfor egen ramme Ved å omdisponere midler brukt til å kjøpe private tjenester og ved å flytte to ansatte fra saksbehandling til miljøtjeneste. Det er i tillegg et forslag om å styrke barnevernet med en stilling til miljøtjeneste. Dette er et tiltak for å jobbe forebyggende og med tidlig Deloitte-rapporten 2 Gi et arbeids- eller aktivitetstilbud for de som er i ettervern 3 Gjennomføre brukerundersøkelse i barnevernet 4 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med Enslig mindreårige innsats. Jobbsentralen vil gi et arbeids- eller aktivitetstilbud til de brukerne som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten Det skal gjennomføres en slik undersøkelse i løpet av 2014 Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. Forskrift om internkontroll i barnevernstjenesten Enhetens setninger for handlingsprogram Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørs om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle vi vil ha i utviklingen av Familiens hus. Vi vil ikke ha kapasitet til å utarbeide en tiltaks- og handlingsplan for barns levekår slik det er formulert i kommuneplanen, uten hjelp fra andre. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. Vi vil ha avtaler om faste møter med våre Deloitte-rapporten 10

11 samarbeidspartnere. 2 Utvikle rustjeneste og miljøtjeneste, evt. også i samarbeid med psykiatri og andre. Vi ser for oss en evaluering av de ressursene vi i dag har i rus og miljøtjenesten, og vil ta initiativ i forhold til hvordan dette kan se ut fremover, forankre arbeidet oppover, trekke med tillitsvalgte og satse på gode omforente løsninger. Vi har behov for i større grad å være tilstede i Ekelunden, og ønsker også å trekke med det som i dag er ettervern i Charlottenlund. 4 Samordning og effektivisering Sett i lys av at enheten må effektivisere og samordne virksomheten, vil vi tidlig i perioden ta initiativ gjennom å finne lokale løsninger der vi tidligere har kjøpt tjenester av andre, vi vil kontakte psykiatrien for å se hva vi kan gjøre sammen med dem for felles brukergrupper, og gjøre det samme overfor NAV i forhold til bolig og andre felles utfordringer. Kommentarer Vi har hatt stillinger på vent i miljøtjenesten, og kuttet stillingsressurser i merkantil, dels gjennom å overføre oppgaver til andre, og dels gjennom å fordele / omfordele oppgaver internt. Videre har vi kuttet en stilling til Miljøtjeneste og Bli Med som resultat av overgang fra prosjekt til drift. Med reduserte rammer er vi utfordret på å finne nye løsninger innenfor rus og miljøtjeneste, og i forhold til samarbeid med andre. 11

12 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen NAV Grimstad har som for å bidra til at alle brukere i arbeidsfør alder kommer i jobb. I vårt arbeid skal vi motivere brukerne til å være aktive i prosessen mot arbeid. NAV Grimstad har 30 årsverk fordelt på 21,7 statlige og 8,3 kommunale stillinger. Vi har organisert oss i tre avdelinger, en veiledningsavdeling, markedsavdeling og en oppfølgingsavdeling. De kommunale oppgavene i NAV Grimstad er økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, disponering, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger samt råd og veiledning. Enhetens setninger for budsjett 2014 Alle arbeidssøkende brukere som Alle brukere skal få vurdert sitt Kommuneplan trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. bistandsbehov mot arbeid. Vårt er å opprettholde nivået på antall brukere ved Jobbsentralen fra 2013 til Tiltaket krever en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen og finansieres med overføring av midler fra NAV Grimstad til Sosialtjenesten. Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Det er i dag 12 måneders ventetid på nye saker. Vi har 23 ubehandlede saker og videre 26 saker hvor vi har bedt kreditor stille kravet i bero i inntil ett år. Ved å øke stillingen fra 20 prosent til 100 prosent vil bruker få raskt tilbud om gjeldsrådgivning, tidlig avklaring av brukers økonomiske situasjon, reduksjon av økonomisk sosialhjelp og bedre service og mer fornøyde brukere. Kommuneplan Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Energisparing Reduksjon i forbruk av papir Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av andre halvår. Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. Den medarbeider som går sist har ansvar for slukking i sin avdeling alternativt innkjøp av tidsbryter. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre 12 Kommuneplan HMS- plan Kommuneplan Kommuneplan

13 alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige utskrifter. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte Enhetens setninger for handlingsprogram Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Ulike tiltak er: Arbeidspraksis ved: Jobbsentralen, kommunen og ekstern arbeidsgiver Lønnstilskudd Arbeidsmarkedskurs Øvrige statlige rammestyrte tiltak Kommuneplan Raskt tilbud om gjeldsrådgivning Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95%. Energisparing Reduksjon i forbruk av papir Dette sikres gjennomført ved sterkt fokus i kontormøter, avdelingsmøter og fagmøter. Alle nye søknader skal vurderes av gjeldsrådgiver før det fattes vedtak i saken Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler minimum en gang per år Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. Den medarbeider som går sist har ansvar for slukking i sin avdeling. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte. Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte utskrifter. Kommuneplan HMS-plan Kommuneplan Kommuneplan 13

14 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin psykiske og evt fysiske funksjonshemming har behov for tilrettelagt hjelp, for å kunne fungere i dagliglivet. Tjenesten bidrar til at familier og personer med store omsorgsbelastninger får nødvendige tjenester, slik at de kan takle hverdagen bedre. Vi kan bidra med bistand, slik at personer kan få en meningsfull fritid. Vi skal bidra til størst mulig grad av egenmestring og bidra til et så godt liv som mulig der vi ivaretar både behovet for omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert med bofellesskap/samlokaliserte boliger flere steder i kommunen, avlastningsinstitusjon og aktivitetssenter. Boveiledertjenesten yter også tjenester til brukere som bor utenfor bofellesskap/hjemme. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i private hjem. Tjenestebehovet er økende. Både nye brukere/brukergrupper og økende behov hos brukere som allerede har tjenester. Det er økt behov både innen avlastning, dagsenter, omsorgslønn og tjenester i bolig. Det er lite avgang i brukergruppa, både i den forstand at svært få trenger mindre bistand/blir betydelig mer selvhjulpne, men også at personer med utviklingshemming og/eller andre store funksjonshemminger, lever lengre. Enkeltpersoner kan utløse til dels betydelig ressursbehov. Alle vedtak om tjenester gjøres av bestillerenheten. Enheten er den største i H/S. Enhetens setninger for budsjett Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig 3 Lavest mulig sykefravær- max 10 % 4 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon 5 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Øke antallet st. kont. med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak og hvor det mangler støttekontakt) Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. Ha kompetente medarbeidere Ha turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet Fokus på egenmestring Ha fokus på nærvær Følge opp sykemeldte Ha gode turnuser Ha dyktige leder Ha fokus på positive tilbakemeldinger Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. For å oppnå et er det nødvendig med høyere timelønn. Det er også nødvendig å frigjøre mer 14 Kommuneplan. Levekår og folkehelse pkt I. Kommuneplan Levekår og folkehelse pkt I. Kommuneplanen, Levekår og folkehelse pkt I. Helse/omsorgstj.loven og kommuneplanen; kommunen som organisasjon pkt J Helse- og omsorgstjenesteloven Jfr kommunestyrevedtak PS 38/12

15 6 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikamenthåndtering gjennomføres som e- læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 7. Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold. for foresatte arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt 2013 Sparer tid og ressurser. Setter større krav til den enkelte om egeninnsats. Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Kommuneplanen, kommunen som organisasjon pkt J Omsorgstjenesteloven; bruker-medvirkning og samarbeid. Enhetens setninger for handlingsprogram De samme som for 2014 med tillegg av disse settingene.: 1. Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 70 %. Er per i dag 63 %. 2. Utarbeide plan for utviklingen av tjenestene Samarbeide om turnuser Sikre fortrinnsretten, lage kombinasjonsstillinger Fortsette og evt utvide alternative turnusordninger. Sette av nødvendig tid/ studentoppgave. Samarbeid med UIA Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid og kommuneplanen; Kommunestyrevedtak 29/

16 7. Helsetjenesten Enhetsleder: Bente Somdal Helsetjenesten består av tjenesteområdene familiesenteret, helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helsetjenester, folkehelse, kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, legetjenesten og Brannstasjonen legesenter. Enheten har hovedfokus på helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende arbeid. Tidlig innsats innen alle tjenesteområder står sentralt. Enheten tilbyr tjenester innenfor de nevnte tjenesteområdene til hele kommunens befolkning. Enhetens setninger for budsjett Videreutvikle og innarbeide modell for Familiens hus 2 Samarbeide systematisk med 6-8 barnehager for å styrke arbeidet med tidlig innsats 3 Etablere kontakt med 2-4 skoler for systematisk og tverrfaglig arbeid med tidlig innsats (i tillegg til etablert skolehelsetjeneste) Evaluere og følge opp felles arenaer. Felles kompetansebygging for tjenestene. Utarbeide og implementere rutiner for mottak og oppfølging av brukere i Familiens hus. Innføre Kvellomodellen i 2-4 barnhager. Etablere samarbeid med Ressursgruppen for barn som bekymrer, om Den nødvendige samtalen i 2-4 barnehager. Minst 2 barnehager får opplæring i foreldreveiledning Kommuneplanen K-sak 12/77 Kommuneplan s. 19 K-sak 10/132 Folkehelseloven Helse- og omsorgstjenesteloven Kommuneplanen K-sak 12/124 4 Tilby foreldreveiledningsgrupper Kommuneplanen s. 18 og Oppnå nærvær på 90 % 16

17 Enhetens setninger for handlingsprogram Mål 1 Samarbeid mellom tjenestene og samordning av tjenestetilbud til gravide, barn, unge, familier og voksne brukere. Et helhetlig tjenestetilbud i Familiens hus. Felles kompetanseplattform. Rutiner for mottak og oppfølging av brukere, og for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene. Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven Kommuneplanen 2 Videreutvikle og innarbeide tilbud innen tidlig innsats overfor gravide, barn, unge og familier 3 Styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet med flere varierte tilbud Brukerundersøkelse(r) Evaluere arbeidet i Ressursgruppen for barn som bekymrer, ICDP, PMTO, Kvellomodellen og andre tiltak for tidlig innsats. Øke aktiviteten i Frisklivssentralen. Innarbeide Aktiv på dagtid. Innsatsteam for hverdagsrehabilitering. Dagrehabilitering og døgnrehabilitering. Tidlig psykisk helsehjelp. Folkehelseloven Folkehelsemeldingen Helse- og omsorgstjenesteloven Samhandlingsreformen Kommuneplanen Helse- og omsorgstjenesteloven, Morgendagens omsorg Folkehelseloven Folkehelsemeldingen Samhandlingsreformen Kommuneplanen 4 Opprettholde nærvær på 96 % Rutiner for oppfølging av ansatte bl.a. ved medarbeidersamtaler, kompetanseplan, sykemeldingsoppfølging, sosiale arenaer, arbeidsmiljø Kommentarer: Helsetjenesten har valgt ut noen sentrale arbeidsområder i neste handlingsperiode. Stadig mer forskning viser viktigheten av tverrfaglig innsats rettet mot de små barna. Barnehagene og skolene er prioriterte arenaer for helsetjenestene. Organiseringen av tjenestene i Familiens hus og et helhetlig tjenestetilbud underbygger tidlig innsats og egenmestring. Familiens hus er enhetens innovasjonsarena og utvikling og evaluering av modellen står sentralt i handlingsperioden. Samarbeid med barnevern og PPT er sentralt, disse tjenestene er også en del av Familiens hus. Livsstilsendring, lærings- og mestringstilbud i regi av Frisklivssentralen vil også være prioriterte områder. Styrking av forebyggende tilbud og rehabiliteringstilbudet er i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Tidlig psykisk helsehjelp til ungdom og unge voksne prioriteres, også med mestring som satsningsområde. For å kunne nå ene må forebyggende tjenester styrkes ressursmessig. Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Samhandlingsreformen, Morgendagens omsorg og Folkehelsemeldingen understøtter retningen tidlig innsats med mer helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Det er helt i tråd med enhetens satsingsområder. 17

18 8. Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester. Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende bruker og brukerstyrte personlige assistenter. Tjenesten har til sammen ca.68 faste årsverk med et total budsjett på 47 millioner. I tillegg drives enheten med ca.30 årsverk med timeinnleide og midlertidig ansatte. Enhetens 68 årsverk består av 6 årsverk Brukerstyrte personlige assistenter som betjener 17 brukere. Hjemmesykepleie har 53 årsverk og betjener 450 brukere. Praktisk bistand har 1,4 årsverk hjemmehjelpere som betjener 150 brukere. På Fevik er det 3 årsverk som betjener en ressurskrevende bruker. 350 brukere har trygghetsalarm, en del av disse har ikke andre tjenester. 13 brukere får avlastningstjeneste i hjemmet. Enheten blir administrert av 2,8 årsverk fagledere og 1 årsverk enhetsleder. Foret er gi brukere hjelp til å være hjemme så lenge som det er mulig og tilrådelig. Enhetens setninger for budsjett Opprette poliklinikk i enheten Endre tjenestens utføring av oppdrag og utnytte ressurser perioder av dagen med mindre oppdrag blant sykepleierne Kommuneplan, samt rapporter fra Rune Devold og Deloitte 2 Gjennomgang av internkontrollsystem, utarbeide nødvendige prosedyrer og risikoanalyser. Ansatte får kompetanse om sykepleieprosedyrer for å komme i møte med samhandlingsreformen. Ansatte får også økt kompetanse om ny velferdsteknologi. 3 Faglederne tar ansvar for sykefraværsoppfølgingen som ansattes nærmeste leder Styrking av samarbeid med FOU Være med i prosjekter som utviklingshjemmetjeneste og samarbeide med FOU, UIA og sykehuset. Ha intern undervisningsdrift. La ressurspersonene øke sin kompetanse og undervise kollegaer Tettere oppfølging og mer kontroll over driften Kommuneplan Kommuneplan, samt Utvikling gjennom kunnskap - utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester -en nasjonal satsning. Overordnet strategi fra Helsedirektoratet 18

19 Enhetens setninger for handlingsprogram Hjemmetjenesten skal i løpet av 2015 miljøsertifiseres. Samarbeid med kultur og teknisk internt i kommunen På sommeren skal sykler brukes når det er mulig. Fullstendig Handlingsprogram 2 Gjennomføre brukerundersøkelser hvert annet år med medium til høye resultater. Økt satsning på info om velferdsteknologi ut til brukere og pårørende. Info om mulighetene til et mer selvstendig liv for brukerne. Tidlig innsats gjennom hverdagsrehabilitering i private hjem sortering av søppel. Samarbeid med administrasjonen, frivillige og politikere Samarbeid med de som har ansvar i enheten for velferdsteknologi Interne kurs for alle ansatte i enheten Kommuneplan NOU 2011:11 Innovasjon i Omsorg IS Helsedirektoratet: En kommunal satsning for å ta i bruk det velferdsteknologiske mulighetsrommet. Kommuneplan, Samhandlingsreformen, samt rapporter fra Rune Devold og Deloitte Kommentarer Dette er oppnåelige i Som styrke er enheten hjemmetjenesten en del av utviklingssenteret og tar derfor automatisk del i en del prosjekter og undervisning og har også et samarbeid med FOU avdelingen. Enheten har derfor om å fortsette med dette. 19

20 9. Berge gård senter Enhetsleder: Nina Vehus Visjon: Berge Gård kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Verdier: Åpenhet, redelighet, mot og respekt. Berge gård har som å gi tjenester med høy kvalitet, og ha kompetente og ansvarlige medarbeidere. Berge gård består av 7 avdelinger: Hjemmetjeneste, nattjeneste, dagsenter, rehabiliteringsavdeling, merkantil, hjelpemiddelavdeling og boliger for psykisk helse. Det er ca. 120 ansatte hvorav ca. 90 faste ansatte og ca. 30 vikarer. Berge gård senter betjener til sammen 418 brukere. Enhetens setninger for budsjett Nærvær 92 % Gjennomføre medarbeidersamtaler, vernerunde og rutine for oppfølging av sykemeldte. Arbeidsmiljøloven Kommuneplanen Plan for oppfølging av sykemeldte Internkontrollforskriften Rådmannens føringer 2 Internkontroll på vedtaksstatistikk hvert kvartal. 3 Innføre e-opplæring i medikamenthåndtering 4 Sikre minst 2 hjelpepleiere og 2 sykepleiere i 100 % stilling. 5 Gjøre innovasjonsbegrepet kjent og styrke kompetansen til ledergruppen Vedtaksstatistikk kontrolleres av fagleder. Stikkprøve på 10 beboere. Teste e- læringsmodulen til Boot Apotek. Målgruppe: Hjelpepleiere og sykepleiere. Antall alle som trenger å fornye sitt kursbevis (ca. 10stk). Lage ny turnus Gjennomføre opplæring KS-modul Styrke kompetanse ved å samarbeide med UiA Ha innovasjon på agendaen på ledersamlinger Gjennomføre N3- prosess i egen enhet Delta på innovasjonsseminar. for redusert sykefravær. Kommuneplan Rådmannens føringer i forhold til å forbedre internkontrollen. Kommuneplan Rådmannens føringer i forhold til å fremme en læringskultur. Samhandlingsreformen og delavtale 1. Kommuneplan Arbeidsmiljøloven Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11 Kommuneplan Rådmannens føringer på prioritering av om innovasjon 20

21 Enhetens setninger for handlingsprogram Alle som har deltidsstillinger under 60 % skal få tilbud om høyere stilling innen Gjennomføre 1 konkret innovasjonstiltak Vurdere alle vakante stillinger og bygge opp stillinger som er under 60 %. Samarbeide med tilitsvalgte. Lage ny turnus i hjemmetjenesten. Obs! Gelder ikke helgestillingene F.eks aktivitetspark, natt tilsyn, prosjekt lettere demens, hjemmerehabiltering, e- opplæring evt. annet. Kommuneplanen Arbeidsmiljøloven «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) Rådmannens føringer i forhold til. Kommuneplan Handlingsplan. Kommuneproposisjonen 21

22 10. Frivolltun bo- og omsorgsenter Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy 41 omsorgsboliger, 48 (pluss evt. Bølgen 8) sykehjemsplasser og et dagsenter. I sykehjemsavdelingen har vi to spesialenheter. Lindrende enhet og ressursavdelingen for personer med demens og utagerende adferd. Vi har en stor sansehage, et eget beboer- og ansattbibliotek. Vi har frisør og fotpleie. Vi har sanserom og velværerom, et fysioterapirom og vi har to flotte hundegårder for terapeutisk bruk av hunder i vår behandling. Vi har trådløst nett i deler av bygget, vi har flere lekekroker for barn og et møterom som også fungerer som kino. Vår visjon er, Frivolltun det åpne bo og omsorgssenter. Våre skal være forankret i kommunens visjon, med viten og vilje. De skal forvalte kommunens etiske retningslinjer, ene er forankret i kommuneplanen og kommunens planprogram. Enhetens setninger for budsjett 2014 Rådmannen har bedt om gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte. 1 Visningsarena, visningsrom brukes til opplæring av ansatte i kommunen. Rommene tas i bruk av pasienter pårørende for kortere opplæringsopphold hvor et er å lære for å kunne bo lengst mulig hjemme. 2 Oppstart av prosjekt Nattilsyn. Et samarbeidsprosjekt mellom Arena Helse, UiA og oss. Prosjektet skal effektivisere og trygge kommunens nattjenester ved bruk av forskjellige, sammenkoblede sensorer. Sensorene sender signaler til en sentral som skal betjenes av personell på natt. Signalet/alarmens karakter vil avgjør om og hvem som bør rykke ut. 3 Opprettelse av nye dagsenterplasser. Vi har i år søkt om midler fra Helsedirektoratet om opprettelse av 8 nye dagsenterplasser for personer med demens på GROM. Prosjektet som startet har vært en suksess fra dag en. For 2014 vil vi søke om mer midler for utvidelse fra 8 til 16. Midlene Hdir gir kan ikke brukes til lønn. I år har dagsenter tilbudet på Grom vært Forankres som opplæringstiltak i vår sektor. Hvordan opplæring av ansatte skal gis må inn i sektorens kompetansestrategi. Vi må utvikle, ta i bruk gode plattformer for e- læring og kunnskapsutvikling. Prosjektet er forankret i Østre Agder (ØA) samarbeidet. Det vurderes her om ØA skal bidra til finansiering. Først skal prosjektet iverksettes på Grom i ca.10 leiligheter. Prosjektet er allerede forankret i ansatte gruppa og blant tillitsvalgte, alle er svært positive og ser frem til oppstart. 22 Leder av dagsenteret på Frivolltun bør øke sin stillingsprosent fra ca.85 % i dag til 100 % fra Vi ønsker å utvikle dagsentertilbudet som et lavterskel tilbud for flere. Målgruppen er først og fremst Helse og Sosialutvalget jan for innovasjon og læring. Kommuneplan P:e Kommuneplan P:b og e Forankret i Østre Agder sitt fagråd for e- helse. Dette blir et viktig samarbeidsprosjekt mellom kommune, næringsliv og forskning (UiA) Et hoved i kommuneplan for Helse og sosial.

23 bemannet ev en aktivitør i praksis. personer med demens og deres pårørende. En forsterkning av dagsenter tilbudet vårt er tidlig innsats for å gjøre det mulig å bo lenge i eget hjem. Vi anser dette som et svært viktig satsningsområde for en bærekraft eldreomsorg i årene som kommer. 4 Etablere en korttidsavdeling i 3 etg. Samarbeid internt, pluss fysio, ergo. Samt studenter fra UiA. Kommuneplan P:b. Enhetens setninger for handlingsprogram Rådmannens ønske om gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte fortsetter her. 1 Ernæring, oppfølging og behandling av underernæring i Aivo. Ernæringsgruppa jobber konkret med hva gjør vi etter kartlegginegen. Samarbeid GK storkjøkken Kommuneplan D:c 2 Internkontroll: vi skal bli best i Norge på Risikovurderinger i sykehjem og omsorgsboliger. En organisasjonkultur er noen ganger vanskelig å e direkte. Indirekte inger kan noen ganger gi viktige svar. Men holdningsarbeid er og blir noe mer en enkle SMART. Ambisiøse for utvikling av en god organisasjonskultur er viktige for en kunnskapsorganisasjon som vår. 3 Etablere treningsoaser innendørs og utendørs treningspark. Fokus på det helsefremmende arbeidet både blant beboere, pasienter, dagsenterbrukere og ansatte. Prosjektets navn, aktivitet og helse, det er aldri for sent! Målet er flere brukere på dagsenter, lavere sykefravær og tidlig innstas for å hindre/forsinke sykehjemsinnleggelser. Samt forebygging av ensomhet og depresjon. 4 Fortsette arbeidet med myndiggjorte medarbeidere. Ansatte driver selv gjennom ulike grupper og komiteer i stor grad trivsels arbeidet i vår organisasjon. Målet er økt trivsel, økt samarbeid og samhold. Ansatte har startet Basarer som også gir inntekter og UiA. Bedre utnyttelse av QM+, Enhver skal sørge for at vi arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Samarbeid Fylkesmannen, Pasientsikkerhetskampanjen og UiA. Søker om midler fra Hdir. Til innkjøp av utstyr. Frivolltun, det åpne bo og omsorgssenter. Gjennom vårt pågående livsgledearbeid, styrke ansatte ønske og muligheter for engasjement på egen arbeidsplass. Og ved bruk 23 Kommuneplan D:b,e og g Kommuneplan P:f og Rådmannens. Kommuneplan J:e, f og g

24 til trivsel tiltak for pasienter og beboere. Et arbeid som øker rekruttering av frivillige. Samarbeidet på tvers av avdelingene gir redusert sykefravær, og reduserer behovet for ekstra innleie ved fravær. av sosiale medier jobbe aktivt med vår omdømmebygging, Både for å rekruttere og beholde. Kommentarer: Målene er forankret i organisasjonen. I årets arbeid har vi både blitt bedt om å utvikle SMART og å lage gjennomgående for innovasjon, kvalitet og ansatte. Jeg håper vi i dette dokumentet har klart å få frem begge. 24

25 11. Feviktun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Hilde Johnsen Feviktun bo og omsorgssenter er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Dette er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet med kunnskap og kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. Vi skal være pådrivere i kommunen og i eget fylke når det gjelder kvalitetsarbeid. Pågående prosjekter er helsedirektoratets Pasientsikkerhetskampanje; Rett medisin til rett bruker. Ett stort og viktig område som skal implementeres på alle team på huset. Feviktuns visjon er I trygge hender og hovedet vårt er å være et innovativt ressurssenter hvor høy kompetanse, kvalitet og kultur skaper trygghet og livsglede. Oktober 2013 arrangeres Livsglede Kick-off for alle ansatte. Da starter Feviktun arbeidet med å sertifiseres som Livsgledesykehjem. Dette er forankret i Forskrift om en verdig eldreomsorg og Kvalitetsforskriften i pleie og omsorg. Vi gleder oss til å komme i gang. Feviktun har 56 senger, 42 av disse sengene er for personer med demenssykdom, 14 for somatisk syke. Vi har et flott dagsenter tilknyttet oss med åpningstid 5 dager i uka, hvor aktivitet og trivsel er i høysetet. På Feviktun er det ca 110 fast ansatte. Vi har fokus på kompetanse heving.6 av sykepleierne har videreutdanning innen eldre og aldring. Mange helsefagarbeidere og sykepleiere har deltatt og gjennomført Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC. Feviktun ønsker å være ett treffsted på Fevik, en åpen institusjon. Vi samarbeider godt med idrettslag, kirke og skole og med prosjektet Godhet på Fevik. Torsdagsklubben er en gjeng med unge pensjonister som kommer hit hver torsdag for å drikke kaffe og prate. De har hatt møteplass her i alle år og er særdeles behjelpelig når det gjelder dugnad og andre oppdrag. Bridgeklubben kommer hver tirsdag for å spille bridge. Trekkspillklubben øver her jevnlig. Dette og mer til skaper liv på institusjonen. For tiden har vi 3 undulater og en huskatt. I sommer har vi hatt en 3 dverghøns. Ansatte tar også med seg sine hunder på jobb når det er pasienter som ønsker kontakt med hunder. Mulighet for kontakt med dyr er viktig. Det er med på å øke trivselen og kan også ha en særdeles beroligende og/eller oppmuntrende effekt på pasientene.. Enhetens setninger for budsjett Feviktun sertifiseres som Livsgledesykehjem innen Orden i huset- god internkontroll. 3. Differensiert dagaktivitetstilbud med særlig fokus på personer med demens sykdom. Kick-off 30/ Systematisk arbeid iht. livsgledekriterier. Internkontrollarbeid. Samarbeid med ekstern prosessveileder. Kontinuerlig forbedrings- arbeid med HMS, beredskapsplaner, avvikshåndtering og pasientsikkerhetsarbeid. Opprette ulike, innovative tilbud til brukere på dagsenteret hvor minst ett av tilbudene bygger på velferdsteknologi. Nettbrett/pc tilrettelagt for brukere. Treningskjøkken/ernæringsfokus. 25 St.m; Morgendagens omsorg. Kommunalsjef/enhetsleder signert avtale august 2013 med Stiftelsen for Livsglede for eldre (sertifisør). Forskrift om Verdighetsgarantien. Kvalitetsforskrift i pleie og omsorg. Internkontroll forskrift. Kommuneplan s 22, del B. Demensplan 2015 Tiskudd fra HOD til nye demensplasser på dagsenter. Kommuneplan s 24, del a og b. Meld.St.29 Morgendagens

26 Musikk terapi Øke andel frivillige på dagsenter. Legge til rette for at brukeren kan være hjemme lengst mulig. 4 Nærvær på 92 % Trivselstiltak for ansatte. God oppfølging av sykmeldte Jevnlige møter mellom TV, verneombud og ledelse med fokus på arbeidsmiljø. omsorg. Kommuneplanen s. 22. Enhetens setninger for handlingsprogram Beholde status som Utviklingssenter for sykehjem i Aust-Agder 2 Delta i utredning angående kommunal øyeblikkelig hjelpplasser og tilrettlegge for dette. Være pådriver for fag og utvikling i egen kommune og spredningsansvar i fylket. Legge til rette for forskning. Nært samarbeid med FOU avdelingen. Kompetanseheving hos ansatte. God rekruttering av fagfolk. Hospitering for sykepleiere på sykehuset. Oppgradere medisinsk teknisk utstyr. Overordnet strategi , Helsedirektoratet Samhandlingsreformen. Helse og omsorgtjenestelov Opprette 14 korttidsplasser. Omgjøre langtidsplasser til korttid. Bedre ressursutnyttelse i omsorgstrappa. Handlingsprogram s 46. Rune Devolds rapport. Deloittes rapport 26

27 12. Bestillerenheten Enhetsleder: Marit Henriksen Bestillerenheten har ansvaret for mottak og saksbehandling av alle søknader om tjenester innenfor pleie- og omsorg, inkludert boveiledertjeneste og psykiatri. Dette medfører et bredt samarbeid med alle tjenesteutøvere innen sektoren. Enheten har også fått oppgaven med å koordinere kommunikasjon mellom kommunen og sykehusene i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen. Andre kjerneoppgaver er utarbeidelse av virksomhetsrapporter, ansvar for IPLOS- opplæring og kontakt med departementet, samt systemansvar for Gerica. Sektoren har også en egen FoU-avdelingen som er organisert i Bestillerenheten. I FoU avdelingen ligger utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust Agder. Senteret har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og omsorgstjenester, og med et særskilt fokus på eldre og geriatrisk omsorgsarbeid. Utviklingssentrene er en nasjonal satsing fra Helsedirektoratet, samtidig som de i sin helhet er kommunalt forankret. Satsingen omfatter to kommunale enheter i hvert fylke. FoU-avdelingen er også engasjert i flere store prosjekter finansiert av Helsedepartementet og Fylkesmannen. Enhetens setninger for budsjett Faglig forsvarlig og kostnadseffektiv omsorgstrapp 2 Hverdagsrehabilitering skal inngå i det ordinære tjenestetilbudet i løpet av Vedlikeholde og styrke kompetanse i enhetene. 4 Videreføre prosessen med å utarbeide helhetlige pasientforløp. 5 Øke tildeling av tjenester knyttet til korttidsopphold, samtidige som antallet langtidsvedtak reduseres i løpet av 2014 Revidere tildelingskriterier for alle tjenester innen pleie og omsorgssektoren innen Implementere prosjektplan, samt bidra aktivt for å etablere rutiner og arena for samhandling med relevante aktører. FoU skal bidra aktivt i alle enheter innen pleie og omsorg for å fremme faglig forståelse og kunnskap. Utarbeide helhetlige pasientforløp for nye pasientgrupper som kommunen må ivareta. Dette må sees i sammenheng med nye pasientgrupper definert gjennom Samhandlingsreformen Styrke samarbeidet med brukere, hjemmetjeneste og institusjonene. Tydeliggjøre behovet for nødvendig helsehjelp i vedtakene. Kommuneplanen Punkt O, del a Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Vedtatt kompetanseplan Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren Prosjekt i Østre Agder Samhandlingsreformen Kommunalsjef Helse- og omsorgssektoren 27

28 Enhetens setninger for handlingsprogram Videreutvikle og være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Grimstad kommune og Aust-Agder fylke 2 Være pådriver for implementering av velferdsteknologi, for å sikre at brukere som ønsker å bo lengre hjemme skal ha mulighet til det. 3 Videreføre prosjekt og etablere et forebyggende team for eldre hjemmeboende over 75 år 4 Bidra aktivt i prosesser som utfordrer kommunen gjennom Samhandlingsreformen Se virksomhetsbeskrivelse USHT og strategi for Utviklingssentre Kompetanseløftet 2015 Delta aktivt på relevante arenaer. Tilegne seg informasjon og kunnskap om aktuelle hjelpemidler. Kartlegge behov hos brukerne. Stortingsmelding 47 Bestillerenheten må tilpasse drift og arbeidsmetodikk i henhold til nye oppgaver. FoU legger til rette for kompetansehevning hos tjenesteutøverne Kommunalsjef Helse- og sosialsektoren Kommuneplanen Punkt P, del b, e Kommunalsjefen Helse- og sosialsektoren Samarbeidsavtale/delavtaler mellom kommunen og SSHF Kommentarer Det skjer mange spennende og krevende prosesser innen for pleie- og omsorgssektoren. Hvordan Bestillerenheten og FoU organiserer sitt arbeid, er i stor grad avhengig av de ulike premissleverandørene. Av den grunn kan beskrivelsen av strategier/tiltak oppfattes som lite konkrete, men de vil bli spisset når bestillingene blir tydeligere. Enheten er bevisst sitt ansvar om at man til enhver tid skal sikre brukerne forsvarlig helsehjelp, samtidig som tjenestetildelingen er nøktern, og i minst mulig grad presser økonomien til tjenesteutøverne utover budsjettert rammer. Brukermedvirkning står sentralt i saksbehandlingen, men det er også viktig å kommuniser til brukerne, hvilke kriterier som vektlegges ved tildeling av tjenester. Dette vil medføre større grad av forutsigbarhet og avklare brukers forventninger til de tjenester som søkes. 28

Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan 2016-2018

Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan 2016-2018 Enhetenes mål for budsjett 2015 og handlingsplan 2016-2018 Side 2 Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen... 4 Økonomiavdelingen... 6 HR-avdelingen... 7 Sosial- og barnevernstjenesten... 8 NAV Grimstad...

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Grimstad

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: Kari Eriksen Klassering: 150 VEDTATT Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Helse- og omsorgsplan for Halden kommune

Helse- og omsorgsplan for Halden kommune Helse- og omsorgsplan for Halden kommune 1 Helse- og omsorgsplan for Halden kommune... 13 Visjon for helse- og omsorgssektoren og Halden kommune... 13 Forholdet til andre planer... 13 Organisering av arbeidet

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. SAMMENDRAG... 3 3. KJERNEOPPGAVER... 4 4. ORGANISERING... 4 5. INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 6. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER... 7 7.

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer