Årsrapport Avdeling for Samfunnsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Avdeling for Samfunnsvitenskap"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Avdeling for Samfunnsvitenskap Versjon

2 Årsrapporten for avdelingen bygger på HiLs mal for årsrapport og er strukturert i henhold til høgskolens sentrale målområder; universitetsbygging, utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samhandling med samfunns- og næringsliv og organisasjonsutvikling. I tillegg omhandler årsrapporten en kort gjennomgang av avdelingens regnskap for Årsrapporten bygger i tillegg på avdelingenes handlingsplaner (HIS, AHS og TVF) for 2011 og rapporterer i noen grad på måloppnåelse og tiltaksoppfølging. Det er utarbeidet en egen årsrapport for seksjonene filmog fjernsynsvitenskap og kulturprosjektledelse, som er skrevet av dekan Hege Michelsen (TVF). ASV ble opprettet 1. august 2011 og består av 8 seksjoner: Seksjon for internasjonale studier med historie, Seksjon for sosiologi, Seksjon for rettsvitenskap, Seksjon for filosofi, Seksjon for idrettsvitenskap, Seksjon for psykologi, Seksjon for kulturprosjektledelse og Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap. Det ble ansatt ny dekan for avdelingen fra 1. september Rapporteringen vil naturlig nok bære preg av at avdelingen kun har eksistert i et halvt år. Avdelingen som sådan har således ingen handlingsplan å rapportere i forhold til. Seksjonenes virksomhet er derfor hovedfokuset for denne rapporteringen. 1.0 Universitetsbygging Etableringen av ASV må i seg selv være et ledd i universitetsbyggingen. Et av de viktigste formålene med etableringen av avdelingen har vært å legge grunnlaget for utviklingen av sterke og bærekraftige fagmiljøer. Etter bare et halvt års virksomhet, er avdelingen kommet et stykke på vei i så måte. Film- og fjernsynsvitenskap har ledet arbeidet med utviklingen av doktorgradsområdet Visuelle Medier over flere år. For en nærmere utdyping av dette arbeidet vises det til egen rapport som er utarbeidet av dekan ved TVF. Idrettstudiet deltar aktivt i en arbeidsgruppe på tvers av de tre innlandshøgskolene for å etablere et doktorgradsprogram i helse og omsorg på Innlandet. Ansatte ved Seksjon for filosofi har bidratt med undervisning på vitenskapsteori på PhD-programmet BUK. Avdelingen har per i dag kun et tilbud innenfor masterstudier; Master i film- og fjernsynsvitenskap. Imidlertid sendte avdelingen to mastersøknader til NOKUT høsten Seksjon for psykologi avventer svar på sin mastersøknad Master i miljøpsykologi, i løpet av februar Søknaden fra seksjon for idrettsvitenskap ble sendt i retur av NOKUT med begrunnelse i at fagmiljøet ikke per dags dato har professorkompetanse. En av medarbeiderne på seksjonen har søkt om professoropprykk, hvor svar ventes i løpet av våren Ved et eventuelt opprykk vil søknaden bli sendt på nytt til NOKUT. Det arbeides også på seksjon for rettsvitenskap med å etablere et mastertilbud, noe som vil tilføre det nye universitetet et av de klassiske akademiske profesjonsstudier, - som både nasjonalt og internasjonalt viser seg å ha stor attraktivitet blant de studiesøkende. Det er tilknyttet 7 doktorgradsstipendiater ved avdelingen, hvor 4 er tilknyttet film- og fjernsynsvitenskap, og hvert av miljøene kulturprosjektledelse, psykologi og idrett har 1 doktorgradsstipendiat hver. Det ble lyst ut 1 ny stipendiatstilling ved avdelingen i 2011, med tiltredelse i begynnelsen av 2012, og denne er tilknyttet film- og fjernsynsvitenskap. I tillegg fikk idrettsvitenskap et doktorgradsstipend innen idrettsfysiologisk forskning, som vil bli lyst ut våren

3 2.0 Utdanning Fra høsten 2011 tilbyr ASV bachelorstudier i internasjonale studier med historie, sosiologi, rettsvitenskap, idrettsvitenskap, psykologi, kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap. Årsstudier tilbys også innenfor alle fagfeltene, bortsett fra rettsvitenskap. Sosiologi hadde sitt siste opptak av studenter til årsstudiet denne høsten. Avdelingen tilbyr et masterstudium innen film- og fjernsynsvitenskap. Utviklingen i studiepoengproduksjonen for avdelingens seksjoner har vært positiv i perioden Endelige tall for 2011 foreligger per 15. februar 2012, men avdelingen forventer totalt sett en økning i 2011 sammenlignet med I perioden vil studiepoengproduksjonen gå noe ned og stabilisere seg på ca 960. Det er noe usikkerhet i beregningen av avdelingens studiepoengprognose, og dette fordi avdelingsledelsen ikke har godt nok kjennskap til alle seksjonene per dags dato. Tabellen nedenfor viser utviklingen for studiene ved ASV i perioden Prognose studiepoengproduksjon ASV Finansieringskategori Studium Internasjonale studier med historie F , Sosiologi F Filosofi F , Idrett E , Psykologi F , Juss F , Kulturprosjektledelse F , Film- og fjernsynsvitenskap * F , Film- og fjernsynsvitenskap D , Internasjonalt kontor F 1,42 Avdelingens tall , * inkl. kunsthistorie (halvparten) Seksjon for internasjonale studier med historie Årsstudiet og BA i internasjonale studier med historie har hatt en positiv økning i antall søkere totalt sett, men studiet sliter med at det er få førsteprioritetssøkere. Studiet har ingen poenggrense. Årsstudiet har god gjennomstrømning og lav strykprosent. BA-studiet har noe lav gjennomstrømning og lav strykprosent. Studiet er under oppbygging og i 2010 ble ny studieplan vedtatt. Studiet oppnår vedtatt dimensjonering på årsstudiet (30 studenter) og de to første årene i BA-løpet (60 studenter per år). I perioden vil studiet ha en gradvis økning i studiepoengproduksjonen, fra 110 i 2011 til 128 i Gjennomførte tiltak i 2011: Den nye studieplanen følger kvalifikasjonsrammeverket, mens noen av emnebeskrivelsene gjør det. Dette vil bli fulgt videre opp i Oppstartseminaret for nye studenter er videreført. En tydeliggjøring og presentasjon av innholdet i 2. og 3. studieår samt mulige MA-studier er gjennomført gjennom seminarer og dialog med aktuelle studenter. 2

4 Studiemiljøet fikk i 2011 innvilget en søknad fra Internasjonalt utvalg som går ut på å tilrettelegge for studentutveksling fra og til Balkan (innreisende og utreisende studenter), samt å gjennomføre en studietur. Studiet vedtok ellers to engelskspråklige emner som en del av den nye studieplanen i 2010, og dette blir gjennomført første gang i Seksjon for sosiologi Høgskolestyret besluttet på høsten 2010 å avvikle studiet, hvor siste opptak til BA sosiologi var på høsten 2010 og siste opptak til årsstudiet var høsten Målsettingen i perioden har vært å holde et godt faglig nivå på studiet, og vedlikeholde de kvalitetskriterier som kreves. I perioden fremover vil det være en gradvis nedtrapping av antall emner som tilbys, og følgelig vil studiepoengproduksjonen være synkende. I handlingsplanen for HIS var det to tiltak som skulle følges opp i Begge tiltakene er fulgt opp og ivaretatt til det beste for studentene. Seksjon for rettsvitenskap Studiet har veldig god søkning, både på årsstudiet og BA. BA juss har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og lav strykprosent. På årsstudiet er det noe lav gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan og noe få gjennomførte studieprogram. Høsten 2011 ble årsstudiet i juss lagt ned. Prognosen for studiepoengproduksjonen viser at studiet vil ligge på ca. 230 i årene fremover. Gjennomførte tiltak i 2011: Våren 2011 deltok seksjonen i prosessen med organisering av avdeling for samfunnsvitenskap. Med bakgrunn i avdelingens sammensetning fremmet vi forslag om at de ulike fagmiljøer skulle organiseres i seksjoner og ledes av en seksjonssjef. Dette ble resultatet og seksjon for rettsvitenskap ble etablert høsten Fysisk er seksjonen nå etablert i 3. etasje i internatet. Flytteprosessen er ikke avsluttet enda pga fortsatt mangel på kontorer. I 2011 fortsatte arbeidet med å utrede ulike modeller for å kunne tilby våre studenter et mastertilbud i juss. En direkteovergang basert på eksamensresultat ved HiL har både UiO og UiB stilt seg positive til, forutsatt at staten bevilger studieplasser for å ta imot våre studenter. Dette er et arbeide som følges med stor interesse av studentene. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett tok studentene initiativ til underskriftlister og et brev til departementet for å legge press på slik at de nødvendige studieplassbevilgninger kom på plass. Dette har foreløpig ikke lykkes. Seksjonen er representert sammen med fakultetene i en utredningsgruppe som ser blant annet på det fremtidige behov for jurister og den fremtidige organiseringen av utdanningen. I dialog med UiO har ulike samarbeidsmodeller om master ved HiL vært diskutert. Uansett modell vil bevillinger fra staten være avgjørende for realisering. Men målet for seksjonen er fortsatt å utvikle en master i juss ved HiL. Seksjonen ser muligheter for masterutvikling dersom HiL samen med de to andre høgskolene blir universitet. I desember 2011 vedtok Det juridiske fakultet ved UiO at BA juss ved HiL godkjennes som de tre første studieår ved UiO. (Tidligere bare godkjent 2 år). Dette åpner nye muligheter for våre studenter. Fram til 2016 kan våre studenter som ikke kommer inn i Oslo eller Bergen via samordnet opptak benytte ordningen som privatist i Oslo og da gå rett innpå 4 studieår. Både studieutvalget og seksjonsmøtet har i løpet av året vurdert en omlegging av eksamensordningen (årseksamen) ved studiet. Studentene ønsker ikke en slik omlegging. Seksjonen mener at så vel faglige som økonomiske momenter taler for slik omlegging. Saken 3

5 er imidlertid utsatt i påvente av arbeidet med masterutviklingen. Det vil da antagelig uansett skje en vesentlig omlegging av hele studiet og eksamensordningen bør vurderes i den forbindelsen. Seksjon for filosofi Seksjon for filosofi har per d.d. ikke et eget årsstudium eller BA-program, men gir undervisning til andre studieprogram som krever ex.phil, ex.fac I og ex.fac II. I tillegg gir de undervisning i to enkeltstående emner som kunstfilosofi og bærekraftig samfunn. De har også undervisning i vitenskapsteori og metode på BUK (PhD-kurs). Det er utarbeidet en meget forsiktig prognose for seksjonen, grunnet i at antall studenter kan variere svært mye fra år til år. Høsten 2011 var det påmeldt 209 studenter på både ex.phil og ex.fac II. Gjennomførte tiltak i 2011: Det er opprettet og igangsatt egne tilbud i ex.phil og ex.fac for BA juss. Ex.phil for pedagogikk, film- og fjernsynsvitenskap, sosiologi og internasjonale studier med historie er gitt en tydeligere samfunnsvitenskapelig profil. Tiltak som vil bli videreført i 2012: Det er uavklart hvorvidt emnene ved filosofi er tilstrekkelig tilpasset kvalifikasjonsrammeverket arbeidet med å avklare dette fortsetter i Seksjon for idrettsvitenskap Søkningen til studiet er fortsatt veldig god, både på årsstudiet og BA. Studiet har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og strykprosent. Idrettsstudiet er nå oppe i full studiepoengproduksjon og oppnår vedtatt dimensjonering av antall studenter både på årsstudiet og BA. Studiepoengprognosen viser at studiet vil ligge på ca. 135 i årene fremover. Gjennomførte tiltak i 2011: Det er blitt vurdert en økning av antall studenter på første året, men det vil ikke bli gjennomført da det medfører for store utfordringer og kostnader knyttet til undervisning, spesielt i emnet idrettsaktiviteter. Idrettsmiljøet har ingen faste idrettsanlegg for undervisning og ser fram til at et eventuelt idrettsbygg for studentene bygges på Campus. Arealbehovene knyttet til undervisning og et fremtidig idrettsbygg er utredet i Det er igangsatt et arbeid sentralt for dette på HiL i Testlab en er utvidet i 2011 og det er også gjennomført en risikoanalyse for lab en som er tatt inn i arbeidet med utvidelsen. Mastersøknad i Idrettsvitenskap er ferdigstilt og oversendt NOKUT. NOKUT sendte søknaden i retur med begrunnelse i at fagmiljøet ikke har professorkompetanse. En av de ansatte har søkt professoropprykk i 2011 og svar ventes i løpet av våren Ved et opprykk vil søknaden gå videre. Oppstartseminar for nye studenter er videreført. Tiltak som vil bli videreført i 2012: Revisjon av emnet idrettsaktiviteter. For å gjøre dette var studiet avhengig av et samarbeid med Norges Skiforbund (NSF) og eksterne midler. Samarbeidet med NSF er godt, men det er 4

6 ikke tilført midler for å arbeide med emnet. I et pågående samarbeid med SELL og med midler fra Norgesuniversitetet får studiet gjort deler av det planlagte arbeidet i løpet av Behovet for et nytt emne på bachelorstudiet gjelder, spesielt med tanke på utvikling av en Master. Emneplan er under utvikling og det må i 2012 vurderes kostnader og inntekter knyttet til emnet. Emnet er planlagt innenfor rammen av valgemner på 5.semester. Det er et viktig grep, uavhengig av et kommende Mastertilbud ved HiL, for også å imøtekomme krav fra Norges Idrettshøyskole (NIH), slik at BA studenter fra HiL likestilles med studenter fra NIH ved søkning til MA studier ved NIH. Seksjon for psykologi Studiet har veldig god søkning, både på årsstudiet og BA. Studiet har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og strykprosent. Psykologistudiet er oppe i full studiepoengproduksjon og prognosen viser at studiet vil ligge på ca. 237 i årene fremover. Høsten 2011 ble det kun tatt opp 44 studenter på årsstudiet, mens vedtatt dimensjonering er satt til 90 studenter. Opptaket til BA-løpet er høyere enn vedtatt dimensjonering (70 studenter), med henholdsvis 86 studenter på 1. år BA, 76 studenter på 2. året BA og 88 studenter på 3. år BA. Gjennomførte tiltak i 2011: Både årsstudiet og BA i psykologi rekrutterer godt, og opprettholder en ønskelig situasjon med vesentlig flere førsteprioritetssøkere enn plasser. Økningen i inntakskvalitet fra tidligere år er flatet ut, men uten nedgang. Ved årets inntak til Masterstudier i psykologi ved Universitetet i Århus ble det tatt opp om lag 20 studenter fra HiLs BA-studium. Dette er et godt resultat og det arbeides for å opprettholde den kvaliteten på studiet som dette indikerer. Fagpersonalet har samlet sett tilstrekkelig faglig bredde til å dekke undervisningsbehovene innenfor eksisterende studie- og emneplaner, men situasjonen er sårbar i den forstand at det er fagfelt /emner som i for stor grad er avhengige av enkeltmedarbeidere. Kapasiteten til å drive faglig videreutvikling og FoU-arbeid har imidlertid vært begrenset av undervisnings- og veiledningsomfanget. Vi har per dags dato bare lyktes i å rekruttere en ny medarbeider, i lektorstilling, til to utlyste stillinger (lektor professor). Laboratoriekapasiteten er tatt i bruk i undervisningen, men målet om mer omfattende bruk i forskningsaktivitet er i liten grad nådd, jf. punktet ovenfor. Søknad til NOKUT om mastergrad i Miljøpsykologi er levert og svar er forventet å foreligge medio februar Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Seksjonene ved ASV har i 2011 hatt en forskningsproduksjon, målt i publiseringspoeng, på ca. 40 poeng, noe som tilsvarer en økning på 25 % i forhold til Avdelingen hadde totalt 8 publikasjoner på nivå 2, og de fordeler seg som følger: Idrettsvitenskap 3, Psykologi 2 og Film- og fjernsynsvitenskap 3. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fordelingen av publiseringspoeng ved seksjonene ved ASV i perioden Det er viktig å merke seg at tallene for 2011 kun er foreløpige, da endelige tall først er klare 1. april

7 Seksjon Internasjonale studier med historie 4,70 0,70 5,00 0 8,00 11,50 8,55 Sosiologi 0 1,50 6,70 0,50 2,43 1,73 1,75 Rettsvitenskap Filosofi 5,50 2,70 4,00 8,00 2,50 10,00 7,00 Idrett 0 0 0,08 0,57 0 1,93 4,86 Psykologi 0,87 1,91 2,79 0,85 1,08 2,08 1,99 Kulturprosjektledelse Film- og fjernsynsvitenskap 12,33 7,90 8,10 15,50 8,10 4,53 15,71 Totalt 23,40 14,71 26,67 25,42 22,11 31,77 39,86 Publiseringspoeng for seksjonene ved ASV i perioden Avdelingen har i 2011 hatt følgende eksternt finansierte forskningsprosjekter: Kartlegging av sammenhengende mellom variasjon i trenbarhet og ulikheter i muskelfenotype hos kvinner et bioteknologisk studium, Regionale forskningsfond Innlandet, ansvarlig Stian Ellefsen. Samarbeid med andre forskningsmiljøer: Avtale med Sykehus Innlandet og Revmatismesykehuset ble signert i Idrettsmiljøet har forskningssamarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I 2011 ledet og/eller deltok seksjonen i flere prosjekter i samarbeid med NIH. Dette har gitt inntekter til lab en og muliggjort vekst og utvikling her. Forskningsopphold i Russland gjennom prosjektet MOdernizing the Russian North: Politics and Practice, som ledes av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Prosjektet er et samarbeid mellom NUPI, HiL og Universitetet i Nordland, og har et bredt internasjonalt nettverk og en faglig referanse-/styringsgruppe. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Internasjonale studier med historie og rettsvitenskap har godt samarbeid med forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo gjennom blant annet søknader til NFR som er under vurdering. 4.0 Samhandling med samfunns- og næringsliv Seksjonene ved avdelingen har gjennom flere år hatt en betydelig samhandling med samfunns- og næringsliv, og dette gjør seg gjeldende også i De ulike seksjonene har bidratt på ulike måter. Seksjon for internasjonale studier med historie har gjennomført blant annet en forelesningsrekke om lokalhistorie i samarbeid med lokalhistorielaget i Lillehammer. Samarbeid med Maihaugen om 200-årsjubileet for grunnloven i 2014, innlegg og diskusjon om et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk på et refleksjonsmøte i regi av Foreningen Norden, samt representasjon og møtevirksomhet i Nansen fredssenters faglige råd. 6

8 Noen ansatte på Seksjon for sosiologi har blant annet samarbeidet med Stiftelsen Tvergastein i Buskerud og Likestillingssenteret på Hamar. Flere av de ansatte skriver innlegg i ulike aviser på nasjonalt nivå, og deltar i debatter på NRK Radio som for eksempel Hedmark og Oppland sendinger. Seksjon for rettsvitenskap har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen (Juristgruppen) som er nedsatt av Kulturdepartementet, som skal vurdere fremtidig omfang av og struktur på den juridiske utdannelsen i Norge. Seksjonen har også hatt en vararepresentant i Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Oslo og Akershus. En av de ansatte er også engasjert for Den norske advokatforeningen og NORAD med initiering og drift av rettshjelpprosjekter i Nepal, Uganda og Guatemala. Videre er vedkommende engasjert i ulike prosjekter under Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Seksjonen har også deltatt med foredrag på Regionalt dommermøte Eidsivating lagdømme. Seksjon for filosofi har inngått avtale med NKS om utvikling av ex.phil og ex.fac for nettstudier. Seksjon for idrettsvitenskap har deltatt i ulike arbeids- og styringsgrupper i løpet av året. Dette gjelder spesielt i forhold til Olympiatoppen og utvikling av Lillehammer som vintersportsdestinasjon. Dette arbeidet skaffer idrettstudiet og HiL viktig kjennskap til regionens satsning og øker HiLs mulighet til å samarbeide og påvirke. Videre har idrettstudiet stort fokus på samhandling med skoler og institusjoner, og idrettstudenter arrangerer aktiviteter for barneskoler i regionen og er viktige ressurser som praksisstudenter på institusjoner. Dette har bidratt til gode samarbeidsfora mellom idrett, helsesektor og utdanningsinstitusjonen. Fagansatte og bachelorstudenter (bacheloroppgaver) er tilknyttet flere institusjoner i forhold til forskning og utvikling av relevante helse- og idrettsrelaterte prosjekter. Noen av de ansatte holder foredrag og kurs i idretten. I 2011 har en ansatt ved seksjonen vært involvert i arrangement av konferanser/seminarer i regi av Norges Idrettsforbund. Videre er flere ansatte vært med i ulike styrer og utvalg knyttet til idretts virksomhetsområde. Dette spenner seg fra styringsgruppe for forskningssamarbeid, Olympiatoppens virksomhet på Lillehammer, Oppland Skikrets og Oppland Idrettskrets. 5.0 Organisasjonsutvikling Avdelingens øverste organ er avdelingsstyret. Kontorsjef er sekretær i avdelingsstyret. I løpet av 2011 er det blitt avholdt 5 møter og til sammen 52 saker har vært oppe til behandling (36 saker HIS og 16 saker ASV). Sammensetningen i avdelingsstyret oppfyller kravene med hensyn til kjønnsbalanse. ASV består av åtte seksjoner som ledes av en seksjonsleder. Studiemiljøene avholder regelmessige fagmøter, og ved aktuelle saker har også dekan/kontorsjef vært til stede på disse møtene. På hvert studiemiljø er det et studieutvalg som er sammensatt av seksjonsleder, emneansvarlige og tillitsvalgte studenter. Ledergruppa på avdelingen består av seksjonslederne, dekan og kontorsjef. Dekan er sekretær for ledermøtene. I tillegg møter verneombud når aktuelle saker skal diskuteres. Det har vært avholdt 9 ledermøter i løpet av Ved en normal situasjon skal avdelingens administrasjon bestå av dekan, kontorsjef og førstekonsulent, men frem til september 2011 har avdelingens administrasjon kun bestått av fungerende dekan og en førstekonsulent i 70 % -stilling. Det ble tilsatt ny dekan med virkning fra september og stillingen som førstekonsulent ble økt til 100 % i samme periode. Deltakelse i råd og utvalg: 1 medarbeider er medlem i Internasjonalt utvalg 7

9 1 medarbeider er vararepresentant i Høgskolestyret 1 medarbeider er hovedverneombud Høsten 2011 var det 73 medarbeidere ved ASV eller 61,5 årsverk, inkludert administrasjonen. En nærmere detaljering av kompetanseprofilen fremgår av HiLs årlige rapport for forskning og utviklingsarbeid. Deltakelse på førstelektor og doktorgradsprogrammer: 2 medarbeidere i doktorgradsløp 2 medarbeidere på førstelektorprogram Alle medarbeidere ved avdelingen skal i utgangspunktet få et tilbud om en årlig medarbeidersamtale. Siden det har vært en ekstraordinær situasjon på avdelingen har det ikke blitt gjennomført systematiske medarbeidersamtaler. I perioden har avdelingsledelsen hatt fokus på daglig drift og oppfølging av de enkelte ansatte, men dog ikke systematisert dette. Den årlige vernerunde for alle medarbeidere ble besluttet utsatt til våren 2012, grunnet omorganisering og flytting til nye kontorlokaler for flere av våre medarbeidere. 6.0 Økonomi Grunnlaget for seksjonenes budsjetter er utarbeidet ved de tidligere avdelingene AHS, TVF og HIS. Fra ble budsjettenhetene overflyttet til den nye avdelingen ASV. Avdelingens reviderte budsjett viser et merforbruk på kr. 3.5 mill. for Regnskapet per viser at avdelingen har et merforbruk på kr. 3.0 mill., og dette er i utgangspunktet en forbedring på kr i forhold til revidert budsjett. Men resultatet må også ses i sammenheng med styrets vedtak om en tilleggsbevilgning til oppstart av jusstudiet og omstrukturering av internasjonale studier med historie på til sammen kr. 3 mill. Tilleggsbevilgningen ble ikke budsjettert. For alle seksjonene ved avdelingen var det budsjettert med et negativt resultat eller i balanse, med unntak av psykologi, for regnskapsåret Avdelingsledelsen ønsker å gi noen kommentarer på de største avvikene i regnskapet, men det er viktig å merke seg at kommentarene er gjort med forsiktighet, da vi ikke kjenner til alle detaljene i budsjettarbeidet for Seksjon for rettsvitenskap fikk en tilleggsbevilgning til oppstart av jusstudiet på kr. 1.5 mill. i 2011, noe som ikke ble lagt inn i budsjettet. Merforbruket på seksjonen skyldes økte lønnsutgifter på ca kr og økte sensorutgifter på kr Seksjon for internasjonale studier fikk omstruktureringsmidler på kr. 1.5 mill. i 2011, i tillegg fikk de et krav om å redusere underskuddet på kr gjennom økte inntekter og/eller reduksjon av kostnader. Seksjonen oppnådde ikke dette kravet. I forhold til Seksjon for kulturprosjektledelse og Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap/kunsthistorie gjenstår det noen samtaler med avdelingsadministrasjonen på TVF, vedrørende interne avregninger mellom studiemiljøene, som kan påvirke resultatet. Avdelingen sliter med trange budsjettrammer, og det har også i 2011 vært et stort fokus på å oppnå på sikt et budsjett i balanse. Det har vært arbeidet med kortsiktige løsninger for å redusere kostnader og/eller øke inntekter, og tiltak er gjennomført innenfor områdene studieportefølje og økonomistyring, men også langsiktige løsninger hvor fokuset er mer rettet mot FoU og EVU. Det er utarbeidet et eget strateginotat for avdelingen som er blitt diskutert med HiLs ledelse høsten

10 Tabellen nedenfor viser en oversikt over regnskapet for 2011 sammenliknet med periodisert revidert budsjett. Avdelingen totalt Regnskap 2011 Periodisert revidert budsjett 2011 Avvik Inntekter Bevilgning fra KD Investeringer - bevilningsreduksjon Bevilgningsendring avskrivninger Netto bevilgning fra KD Bevilgning fra PIU Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter- og kostnader Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Periodens resultat (endring virksomhetskapital)

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Studiekvalitetsrapport 2012 Versjon 22. mars 2013 1. Kommentarer til og vurderinger av viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens og studienes nøkkeltallsrapporter.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Instituttrapport for studieåret

Instituttrapport for studieåret Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: Institutt for Produktdesign Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): BAPD og MAPD Emneevalueringene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN Avdeling for Samfunnsvitenskap

HANDLINGSPLAN Avdeling for Samfunnsvitenskap HANDLINGSPLAN 2012 Avdeling for Samfunnsvitenskap 1 1 Innledning Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) ble etablert 1. august 2011. Den består pr i dag av åtte seksjoner hvorav syv skal videreføres, dvs.

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

HØRINGSNOTAT - ORGANISERING AV HØGSKOLENS

HØRINGSNOTAT - ORGANISERING AV HØGSKOLENS HØRINGSNOTAT - ORGANISERING AV HØGSKOLENS FAGAVDELINGER BAKGRUNN: Høgskolens nåværende avdelingsorganisering ble vedtatt av høgskolestyret i juni 2008 og ble med unntak av vedtak om etablering av én avdeling

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato:

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Anne Bang Lyngdal 22.06.2015 27.03.2015 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 15/01017-2 10/6077 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Svar på

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

VI. Årsregnskap. Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer. Virksomhetens formål

VI. Årsregnskap. Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer. Virksomhetens formål VI. Årsregnskap Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer Regnskapsrapporteringen for 2015 foretas i samsvar med maler og retningslinjer fra departementet, og regnskapet

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Møtedato: 13.11.2014, sak Dato: 10.11.2014 J.nr.: 2014/ ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Antall møter og saker Likestillingsutvalget gjennomførte 7 møter i 2006 med totalt 58 saker på sakslisten.

Antall møter og saker Likestillingsutvalget gjennomførte 7 møter i 2006 med totalt 58 saker på sakslisten. Medlemmer i likestillingsutvalget pr. 31.12.2006 Likestillingsutvalget er oppnevnt i tråd med mandat og sammenstning av høgskolens likestillingsutvalg fastsatt av styret 27.04.2004. Det ble foretatt nyoppnevning

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer