Årsrapport Avdeling for Samfunnsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Avdeling for Samfunnsvitenskap"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Avdeling for Samfunnsvitenskap Versjon

2 Årsrapporten for avdelingen bygger på HiLs mal for årsrapport og er strukturert i henhold til høgskolens sentrale målområder; universitetsbygging, utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samhandling med samfunns- og næringsliv og organisasjonsutvikling. I tillegg omhandler årsrapporten en kort gjennomgang av avdelingens regnskap for Årsrapporten bygger i tillegg på avdelingenes handlingsplaner (HIS, AHS og TVF) for 2011 og rapporterer i noen grad på måloppnåelse og tiltaksoppfølging. Det er utarbeidet en egen årsrapport for seksjonene filmog fjernsynsvitenskap og kulturprosjektledelse, som er skrevet av dekan Hege Michelsen (TVF). ASV ble opprettet 1. august 2011 og består av 8 seksjoner: Seksjon for internasjonale studier med historie, Seksjon for sosiologi, Seksjon for rettsvitenskap, Seksjon for filosofi, Seksjon for idrettsvitenskap, Seksjon for psykologi, Seksjon for kulturprosjektledelse og Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap. Det ble ansatt ny dekan for avdelingen fra 1. september Rapporteringen vil naturlig nok bære preg av at avdelingen kun har eksistert i et halvt år. Avdelingen som sådan har således ingen handlingsplan å rapportere i forhold til. Seksjonenes virksomhet er derfor hovedfokuset for denne rapporteringen. 1.0 Universitetsbygging Etableringen av ASV må i seg selv være et ledd i universitetsbyggingen. Et av de viktigste formålene med etableringen av avdelingen har vært å legge grunnlaget for utviklingen av sterke og bærekraftige fagmiljøer. Etter bare et halvt års virksomhet, er avdelingen kommet et stykke på vei i så måte. Film- og fjernsynsvitenskap har ledet arbeidet med utviklingen av doktorgradsområdet Visuelle Medier over flere år. For en nærmere utdyping av dette arbeidet vises det til egen rapport som er utarbeidet av dekan ved TVF. Idrettstudiet deltar aktivt i en arbeidsgruppe på tvers av de tre innlandshøgskolene for å etablere et doktorgradsprogram i helse og omsorg på Innlandet. Ansatte ved Seksjon for filosofi har bidratt med undervisning på vitenskapsteori på PhD-programmet BUK. Avdelingen har per i dag kun et tilbud innenfor masterstudier; Master i film- og fjernsynsvitenskap. Imidlertid sendte avdelingen to mastersøknader til NOKUT høsten Seksjon for psykologi avventer svar på sin mastersøknad Master i miljøpsykologi, i løpet av februar Søknaden fra seksjon for idrettsvitenskap ble sendt i retur av NOKUT med begrunnelse i at fagmiljøet ikke per dags dato har professorkompetanse. En av medarbeiderne på seksjonen har søkt om professoropprykk, hvor svar ventes i løpet av våren Ved et eventuelt opprykk vil søknaden bli sendt på nytt til NOKUT. Det arbeides også på seksjon for rettsvitenskap med å etablere et mastertilbud, noe som vil tilføre det nye universitetet et av de klassiske akademiske profesjonsstudier, - som både nasjonalt og internasjonalt viser seg å ha stor attraktivitet blant de studiesøkende. Det er tilknyttet 7 doktorgradsstipendiater ved avdelingen, hvor 4 er tilknyttet film- og fjernsynsvitenskap, og hvert av miljøene kulturprosjektledelse, psykologi og idrett har 1 doktorgradsstipendiat hver. Det ble lyst ut 1 ny stipendiatstilling ved avdelingen i 2011, med tiltredelse i begynnelsen av 2012, og denne er tilknyttet film- og fjernsynsvitenskap. I tillegg fikk idrettsvitenskap et doktorgradsstipend innen idrettsfysiologisk forskning, som vil bli lyst ut våren

3 2.0 Utdanning Fra høsten 2011 tilbyr ASV bachelorstudier i internasjonale studier med historie, sosiologi, rettsvitenskap, idrettsvitenskap, psykologi, kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap. Årsstudier tilbys også innenfor alle fagfeltene, bortsett fra rettsvitenskap. Sosiologi hadde sitt siste opptak av studenter til årsstudiet denne høsten. Avdelingen tilbyr et masterstudium innen film- og fjernsynsvitenskap. Utviklingen i studiepoengproduksjonen for avdelingens seksjoner har vært positiv i perioden Endelige tall for 2011 foreligger per 15. februar 2012, men avdelingen forventer totalt sett en økning i 2011 sammenlignet med I perioden vil studiepoengproduksjonen gå noe ned og stabilisere seg på ca 960. Det er noe usikkerhet i beregningen av avdelingens studiepoengprognose, og dette fordi avdelingsledelsen ikke har godt nok kjennskap til alle seksjonene per dags dato. Tabellen nedenfor viser utviklingen for studiene ved ASV i perioden Prognose studiepoengproduksjon ASV Finansieringskategori Studium Internasjonale studier med historie F , Sosiologi F Filosofi F , Idrett E , Psykologi F , Juss F , Kulturprosjektledelse F , Film- og fjernsynsvitenskap * F , Film- og fjernsynsvitenskap D , Internasjonalt kontor F 1,42 Avdelingens tall , * inkl. kunsthistorie (halvparten) Seksjon for internasjonale studier med historie Årsstudiet og BA i internasjonale studier med historie har hatt en positiv økning i antall søkere totalt sett, men studiet sliter med at det er få førsteprioritetssøkere. Studiet har ingen poenggrense. Årsstudiet har god gjennomstrømning og lav strykprosent. BA-studiet har noe lav gjennomstrømning og lav strykprosent. Studiet er under oppbygging og i 2010 ble ny studieplan vedtatt. Studiet oppnår vedtatt dimensjonering på årsstudiet (30 studenter) og de to første årene i BA-løpet (60 studenter per år). I perioden vil studiet ha en gradvis økning i studiepoengproduksjonen, fra 110 i 2011 til 128 i Gjennomførte tiltak i 2011: Den nye studieplanen følger kvalifikasjonsrammeverket, mens noen av emnebeskrivelsene gjør det. Dette vil bli fulgt videre opp i Oppstartseminaret for nye studenter er videreført. En tydeliggjøring og presentasjon av innholdet i 2. og 3. studieår samt mulige MA-studier er gjennomført gjennom seminarer og dialog med aktuelle studenter. 2

4 Studiemiljøet fikk i 2011 innvilget en søknad fra Internasjonalt utvalg som går ut på å tilrettelegge for studentutveksling fra og til Balkan (innreisende og utreisende studenter), samt å gjennomføre en studietur. Studiet vedtok ellers to engelskspråklige emner som en del av den nye studieplanen i 2010, og dette blir gjennomført første gang i Seksjon for sosiologi Høgskolestyret besluttet på høsten 2010 å avvikle studiet, hvor siste opptak til BA sosiologi var på høsten 2010 og siste opptak til årsstudiet var høsten Målsettingen i perioden har vært å holde et godt faglig nivå på studiet, og vedlikeholde de kvalitetskriterier som kreves. I perioden fremover vil det være en gradvis nedtrapping av antall emner som tilbys, og følgelig vil studiepoengproduksjonen være synkende. I handlingsplanen for HIS var det to tiltak som skulle følges opp i Begge tiltakene er fulgt opp og ivaretatt til det beste for studentene. Seksjon for rettsvitenskap Studiet har veldig god søkning, både på årsstudiet og BA. BA juss har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og lav strykprosent. På årsstudiet er det noe lav gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan og noe få gjennomførte studieprogram. Høsten 2011 ble årsstudiet i juss lagt ned. Prognosen for studiepoengproduksjonen viser at studiet vil ligge på ca. 230 i årene fremover. Gjennomførte tiltak i 2011: Våren 2011 deltok seksjonen i prosessen med organisering av avdeling for samfunnsvitenskap. Med bakgrunn i avdelingens sammensetning fremmet vi forslag om at de ulike fagmiljøer skulle organiseres i seksjoner og ledes av en seksjonssjef. Dette ble resultatet og seksjon for rettsvitenskap ble etablert høsten Fysisk er seksjonen nå etablert i 3. etasje i internatet. Flytteprosessen er ikke avsluttet enda pga fortsatt mangel på kontorer. I 2011 fortsatte arbeidet med å utrede ulike modeller for å kunne tilby våre studenter et mastertilbud i juss. En direkteovergang basert på eksamensresultat ved HiL har både UiO og UiB stilt seg positive til, forutsatt at staten bevilger studieplasser for å ta imot våre studenter. Dette er et arbeide som følges med stor interesse av studentene. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett tok studentene initiativ til underskriftlister og et brev til departementet for å legge press på slik at de nødvendige studieplassbevilgninger kom på plass. Dette har foreløpig ikke lykkes. Seksjonen er representert sammen med fakultetene i en utredningsgruppe som ser blant annet på det fremtidige behov for jurister og den fremtidige organiseringen av utdanningen. I dialog med UiO har ulike samarbeidsmodeller om master ved HiL vært diskutert. Uansett modell vil bevillinger fra staten være avgjørende for realisering. Men målet for seksjonen er fortsatt å utvikle en master i juss ved HiL. Seksjonen ser muligheter for masterutvikling dersom HiL samen med de to andre høgskolene blir universitet. I desember 2011 vedtok Det juridiske fakultet ved UiO at BA juss ved HiL godkjennes som de tre første studieår ved UiO. (Tidligere bare godkjent 2 år). Dette åpner nye muligheter for våre studenter. Fram til 2016 kan våre studenter som ikke kommer inn i Oslo eller Bergen via samordnet opptak benytte ordningen som privatist i Oslo og da gå rett innpå 4 studieår. Både studieutvalget og seksjonsmøtet har i løpet av året vurdert en omlegging av eksamensordningen (årseksamen) ved studiet. Studentene ønsker ikke en slik omlegging. Seksjonen mener at så vel faglige som økonomiske momenter taler for slik omlegging. Saken 3

5 er imidlertid utsatt i påvente av arbeidet med masterutviklingen. Det vil da antagelig uansett skje en vesentlig omlegging av hele studiet og eksamensordningen bør vurderes i den forbindelsen. Seksjon for filosofi Seksjon for filosofi har per d.d. ikke et eget årsstudium eller BA-program, men gir undervisning til andre studieprogram som krever ex.phil, ex.fac I og ex.fac II. I tillegg gir de undervisning i to enkeltstående emner som kunstfilosofi og bærekraftig samfunn. De har også undervisning i vitenskapsteori og metode på BUK (PhD-kurs). Det er utarbeidet en meget forsiktig prognose for seksjonen, grunnet i at antall studenter kan variere svært mye fra år til år. Høsten 2011 var det påmeldt 209 studenter på både ex.phil og ex.fac II. Gjennomførte tiltak i 2011: Det er opprettet og igangsatt egne tilbud i ex.phil og ex.fac for BA juss. Ex.phil for pedagogikk, film- og fjernsynsvitenskap, sosiologi og internasjonale studier med historie er gitt en tydeligere samfunnsvitenskapelig profil. Tiltak som vil bli videreført i 2012: Det er uavklart hvorvidt emnene ved filosofi er tilstrekkelig tilpasset kvalifikasjonsrammeverket arbeidet med å avklare dette fortsetter i Seksjon for idrettsvitenskap Søkningen til studiet er fortsatt veldig god, både på årsstudiet og BA. Studiet har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og strykprosent. Idrettsstudiet er nå oppe i full studiepoengproduksjon og oppnår vedtatt dimensjonering av antall studenter både på årsstudiet og BA. Studiepoengprognosen viser at studiet vil ligge på ca. 135 i årene fremover. Gjennomførte tiltak i 2011: Det er blitt vurdert en økning av antall studenter på første året, men det vil ikke bli gjennomført da det medfører for store utfordringer og kostnader knyttet til undervisning, spesielt i emnet idrettsaktiviteter. Idrettsmiljøet har ingen faste idrettsanlegg for undervisning og ser fram til at et eventuelt idrettsbygg for studentene bygges på Campus. Arealbehovene knyttet til undervisning og et fremtidig idrettsbygg er utredet i Det er igangsatt et arbeid sentralt for dette på HiL i Testlab en er utvidet i 2011 og det er også gjennomført en risikoanalyse for lab en som er tatt inn i arbeidet med utvidelsen. Mastersøknad i Idrettsvitenskap er ferdigstilt og oversendt NOKUT. NOKUT sendte søknaden i retur med begrunnelse i at fagmiljøet ikke har professorkompetanse. En av de ansatte har søkt professoropprykk i 2011 og svar ventes i løpet av våren Ved et opprykk vil søknaden gå videre. Oppstartseminar for nye studenter er videreført. Tiltak som vil bli videreført i 2012: Revisjon av emnet idrettsaktiviteter. For å gjøre dette var studiet avhengig av et samarbeid med Norges Skiforbund (NSF) og eksterne midler. Samarbeidet med NSF er godt, men det er 4

6 ikke tilført midler for å arbeide med emnet. I et pågående samarbeid med SELL og med midler fra Norgesuniversitetet får studiet gjort deler av det planlagte arbeidet i løpet av Behovet for et nytt emne på bachelorstudiet gjelder, spesielt med tanke på utvikling av en Master. Emneplan er under utvikling og det må i 2012 vurderes kostnader og inntekter knyttet til emnet. Emnet er planlagt innenfor rammen av valgemner på 5.semester. Det er et viktig grep, uavhengig av et kommende Mastertilbud ved HiL, for også å imøtekomme krav fra Norges Idrettshøyskole (NIH), slik at BA studenter fra HiL likestilles med studenter fra NIH ved søkning til MA studier ved NIH. Seksjon for psykologi Studiet har veldig god søkning, både på årsstudiet og BA. Studiet har gode poenggrenser, samt god gjennomstrømming og strykprosent. Psykologistudiet er oppe i full studiepoengproduksjon og prognosen viser at studiet vil ligge på ca. 237 i årene fremover. Høsten 2011 ble det kun tatt opp 44 studenter på årsstudiet, mens vedtatt dimensjonering er satt til 90 studenter. Opptaket til BA-løpet er høyere enn vedtatt dimensjonering (70 studenter), med henholdsvis 86 studenter på 1. år BA, 76 studenter på 2. året BA og 88 studenter på 3. år BA. Gjennomførte tiltak i 2011: Både årsstudiet og BA i psykologi rekrutterer godt, og opprettholder en ønskelig situasjon med vesentlig flere førsteprioritetssøkere enn plasser. Økningen i inntakskvalitet fra tidligere år er flatet ut, men uten nedgang. Ved årets inntak til Masterstudier i psykologi ved Universitetet i Århus ble det tatt opp om lag 20 studenter fra HiLs BA-studium. Dette er et godt resultat og det arbeides for å opprettholde den kvaliteten på studiet som dette indikerer. Fagpersonalet har samlet sett tilstrekkelig faglig bredde til å dekke undervisningsbehovene innenfor eksisterende studie- og emneplaner, men situasjonen er sårbar i den forstand at det er fagfelt /emner som i for stor grad er avhengige av enkeltmedarbeidere. Kapasiteten til å drive faglig videreutvikling og FoU-arbeid har imidlertid vært begrenset av undervisnings- og veiledningsomfanget. Vi har per dags dato bare lyktes i å rekruttere en ny medarbeider, i lektorstilling, til to utlyste stillinger (lektor professor). Laboratoriekapasiteten er tatt i bruk i undervisningen, men målet om mer omfattende bruk i forskningsaktivitet er i liten grad nådd, jf. punktet ovenfor. Søknad til NOKUT om mastergrad i Miljøpsykologi er levert og svar er forventet å foreligge medio februar Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Seksjonene ved ASV har i 2011 hatt en forskningsproduksjon, målt i publiseringspoeng, på ca. 40 poeng, noe som tilsvarer en økning på 25 % i forhold til Avdelingen hadde totalt 8 publikasjoner på nivå 2, og de fordeler seg som følger: Idrettsvitenskap 3, Psykologi 2 og Film- og fjernsynsvitenskap 3. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fordelingen av publiseringspoeng ved seksjonene ved ASV i perioden Det er viktig å merke seg at tallene for 2011 kun er foreløpige, da endelige tall først er klare 1. april

7 Seksjon Internasjonale studier med historie 4,70 0,70 5,00 0 8,00 11,50 8,55 Sosiologi 0 1,50 6,70 0,50 2,43 1,73 1,75 Rettsvitenskap Filosofi 5,50 2,70 4,00 8,00 2,50 10,00 7,00 Idrett 0 0 0,08 0,57 0 1,93 4,86 Psykologi 0,87 1,91 2,79 0,85 1,08 2,08 1,99 Kulturprosjektledelse Film- og fjernsynsvitenskap 12,33 7,90 8,10 15,50 8,10 4,53 15,71 Totalt 23,40 14,71 26,67 25,42 22,11 31,77 39,86 Publiseringspoeng for seksjonene ved ASV i perioden Avdelingen har i 2011 hatt følgende eksternt finansierte forskningsprosjekter: Kartlegging av sammenhengende mellom variasjon i trenbarhet og ulikheter i muskelfenotype hos kvinner et bioteknologisk studium, Regionale forskningsfond Innlandet, ansvarlig Stian Ellefsen. Samarbeid med andre forskningsmiljøer: Avtale med Sykehus Innlandet og Revmatismesykehuset ble signert i Idrettsmiljøet har forskningssamarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I 2011 ledet og/eller deltok seksjonen i flere prosjekter i samarbeid med NIH. Dette har gitt inntekter til lab en og muliggjort vekst og utvikling her. Forskningsopphold i Russland gjennom prosjektet MOdernizing the Russian North: Politics and Practice, som ledes av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Prosjektet er et samarbeid mellom NUPI, HiL og Universitetet i Nordland, og har et bredt internasjonalt nettverk og en faglig referanse-/styringsgruppe. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Internasjonale studier med historie og rettsvitenskap har godt samarbeid med forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo gjennom blant annet søknader til NFR som er under vurdering. 4.0 Samhandling med samfunns- og næringsliv Seksjonene ved avdelingen har gjennom flere år hatt en betydelig samhandling med samfunns- og næringsliv, og dette gjør seg gjeldende også i De ulike seksjonene har bidratt på ulike måter. Seksjon for internasjonale studier med historie har gjennomført blant annet en forelesningsrekke om lokalhistorie i samarbeid med lokalhistorielaget i Lillehammer. Samarbeid med Maihaugen om 200-årsjubileet for grunnloven i 2014, innlegg og diskusjon om et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk på et refleksjonsmøte i regi av Foreningen Norden, samt representasjon og møtevirksomhet i Nansen fredssenters faglige råd. 6

8 Noen ansatte på Seksjon for sosiologi har blant annet samarbeidet med Stiftelsen Tvergastein i Buskerud og Likestillingssenteret på Hamar. Flere av de ansatte skriver innlegg i ulike aviser på nasjonalt nivå, og deltar i debatter på NRK Radio som for eksempel Hedmark og Oppland sendinger. Seksjon for rettsvitenskap har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen (Juristgruppen) som er nedsatt av Kulturdepartementet, som skal vurdere fremtidig omfang av og struktur på den juridiske utdannelsen i Norge. Seksjonen har også hatt en vararepresentant i Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Oslo og Akershus. En av de ansatte er også engasjert for Den norske advokatforeningen og NORAD med initiering og drift av rettshjelpprosjekter i Nepal, Uganda og Guatemala. Videre er vedkommende engasjert i ulike prosjekter under Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Seksjonen har også deltatt med foredrag på Regionalt dommermøte Eidsivating lagdømme. Seksjon for filosofi har inngått avtale med NKS om utvikling av ex.phil og ex.fac for nettstudier. Seksjon for idrettsvitenskap har deltatt i ulike arbeids- og styringsgrupper i løpet av året. Dette gjelder spesielt i forhold til Olympiatoppen og utvikling av Lillehammer som vintersportsdestinasjon. Dette arbeidet skaffer idrettstudiet og HiL viktig kjennskap til regionens satsning og øker HiLs mulighet til å samarbeide og påvirke. Videre har idrettstudiet stort fokus på samhandling med skoler og institusjoner, og idrettstudenter arrangerer aktiviteter for barneskoler i regionen og er viktige ressurser som praksisstudenter på institusjoner. Dette har bidratt til gode samarbeidsfora mellom idrett, helsesektor og utdanningsinstitusjonen. Fagansatte og bachelorstudenter (bacheloroppgaver) er tilknyttet flere institusjoner i forhold til forskning og utvikling av relevante helse- og idrettsrelaterte prosjekter. Noen av de ansatte holder foredrag og kurs i idretten. I 2011 har en ansatt ved seksjonen vært involvert i arrangement av konferanser/seminarer i regi av Norges Idrettsforbund. Videre er flere ansatte vært med i ulike styrer og utvalg knyttet til idretts virksomhetsområde. Dette spenner seg fra styringsgruppe for forskningssamarbeid, Olympiatoppens virksomhet på Lillehammer, Oppland Skikrets og Oppland Idrettskrets. 5.0 Organisasjonsutvikling Avdelingens øverste organ er avdelingsstyret. Kontorsjef er sekretær i avdelingsstyret. I løpet av 2011 er det blitt avholdt 5 møter og til sammen 52 saker har vært oppe til behandling (36 saker HIS og 16 saker ASV). Sammensetningen i avdelingsstyret oppfyller kravene med hensyn til kjønnsbalanse. ASV består av åtte seksjoner som ledes av en seksjonsleder. Studiemiljøene avholder regelmessige fagmøter, og ved aktuelle saker har også dekan/kontorsjef vært til stede på disse møtene. På hvert studiemiljø er det et studieutvalg som er sammensatt av seksjonsleder, emneansvarlige og tillitsvalgte studenter. Ledergruppa på avdelingen består av seksjonslederne, dekan og kontorsjef. Dekan er sekretær for ledermøtene. I tillegg møter verneombud når aktuelle saker skal diskuteres. Det har vært avholdt 9 ledermøter i løpet av Ved en normal situasjon skal avdelingens administrasjon bestå av dekan, kontorsjef og førstekonsulent, men frem til september 2011 har avdelingens administrasjon kun bestått av fungerende dekan og en førstekonsulent i 70 % -stilling. Det ble tilsatt ny dekan med virkning fra september og stillingen som førstekonsulent ble økt til 100 % i samme periode. Deltakelse i råd og utvalg: 1 medarbeider er medlem i Internasjonalt utvalg 7

9 1 medarbeider er vararepresentant i Høgskolestyret 1 medarbeider er hovedverneombud Høsten 2011 var det 73 medarbeidere ved ASV eller 61,5 årsverk, inkludert administrasjonen. En nærmere detaljering av kompetanseprofilen fremgår av HiLs årlige rapport for forskning og utviklingsarbeid. Deltakelse på førstelektor og doktorgradsprogrammer: 2 medarbeidere i doktorgradsløp 2 medarbeidere på førstelektorprogram Alle medarbeidere ved avdelingen skal i utgangspunktet få et tilbud om en årlig medarbeidersamtale. Siden det har vært en ekstraordinær situasjon på avdelingen har det ikke blitt gjennomført systematiske medarbeidersamtaler. I perioden har avdelingsledelsen hatt fokus på daglig drift og oppfølging av de enkelte ansatte, men dog ikke systematisert dette. Den årlige vernerunde for alle medarbeidere ble besluttet utsatt til våren 2012, grunnet omorganisering og flytting til nye kontorlokaler for flere av våre medarbeidere. 6.0 Økonomi Grunnlaget for seksjonenes budsjetter er utarbeidet ved de tidligere avdelingene AHS, TVF og HIS. Fra ble budsjettenhetene overflyttet til den nye avdelingen ASV. Avdelingens reviderte budsjett viser et merforbruk på kr. 3.5 mill. for Regnskapet per viser at avdelingen har et merforbruk på kr. 3.0 mill., og dette er i utgangspunktet en forbedring på kr i forhold til revidert budsjett. Men resultatet må også ses i sammenheng med styrets vedtak om en tilleggsbevilgning til oppstart av jusstudiet og omstrukturering av internasjonale studier med historie på til sammen kr. 3 mill. Tilleggsbevilgningen ble ikke budsjettert. For alle seksjonene ved avdelingen var det budsjettert med et negativt resultat eller i balanse, med unntak av psykologi, for regnskapsåret Avdelingsledelsen ønsker å gi noen kommentarer på de største avvikene i regnskapet, men det er viktig å merke seg at kommentarene er gjort med forsiktighet, da vi ikke kjenner til alle detaljene i budsjettarbeidet for Seksjon for rettsvitenskap fikk en tilleggsbevilgning til oppstart av jusstudiet på kr. 1.5 mill. i 2011, noe som ikke ble lagt inn i budsjettet. Merforbruket på seksjonen skyldes økte lønnsutgifter på ca kr og økte sensorutgifter på kr Seksjon for internasjonale studier fikk omstruktureringsmidler på kr. 1.5 mill. i 2011, i tillegg fikk de et krav om å redusere underskuddet på kr gjennom økte inntekter og/eller reduksjon av kostnader. Seksjonen oppnådde ikke dette kravet. I forhold til Seksjon for kulturprosjektledelse og Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap/kunsthistorie gjenstår det noen samtaler med avdelingsadministrasjonen på TVF, vedrørende interne avregninger mellom studiemiljøene, som kan påvirke resultatet. Avdelingen sliter med trange budsjettrammer, og det har også i 2011 vært et stort fokus på å oppnå på sikt et budsjett i balanse. Det har vært arbeidet med kortsiktige løsninger for å redusere kostnader og/eller øke inntekter, og tiltak er gjennomført innenfor områdene studieportefølje og økonomistyring, men også langsiktige løsninger hvor fokuset er mer rettet mot FoU og EVU. Det er utarbeidet et eget strateginotat for avdelingen som er blitt diskutert med HiLs ledelse høsten

10 Tabellen nedenfor viser en oversikt over regnskapet for 2011 sammenliknet med periodisert revidert budsjett. Avdelingen totalt Regnskap 2011 Periodisert revidert budsjett 2011 Avvik Inntekter Bevilgning fra KD Investeringer - bevilningsreduksjon Bevilgningsendring avskrivninger Netto bevilgning fra KD Bevilgning fra PIU Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter- og kostnader Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Periodens resultat (endring virksomhetskapital)

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer