Krav til kommunikasjonssikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til kommunikasjonssikkerhet"

Transkript

1 Krav til kommunikasjonssikkerhet for EDI-løsninger Versjon januar 2002 KITH Rapport 04/02 ISBN

2 KITH-rapport Tittel Krav til kommunikasjonssikkerhet for EDI-løsninger Forfatter(e) Arnstein Vestad Oppdragsgiver(e) SHD Rapportnummer R 04/02 ISBN Godkjent av URL Dato Antall sider Kvalitetssikret av 30. januar Tor Olav Grøtan Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode S-SV-SDO Gradering Jacob Hygen Adm. direktør Sammendrag Rapporten beskriver krav til kommunikasjonssikkerhet for EDI-løsninger i helsevesenet. Det stilles krav til valg av krypteringsløsninger, digitale signaturer og algoritmevalg for disse. Videre gis det anbefalinger knyttet til bl.a. kvitteringer, loggføring og nøkkelhåndtering.

3 Innhold INNLEDNING... 1 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET... 3 Konfidensialitet 3 Opphavsautentisering 3 Ikke benekting av opphav og mottak 3 Kvitteringer 3 Kvitteringer for X Kvitteringer for SMTP...4 Nøkkeladministrasjon 4 Meldingsoverføring 5 Utvekslings- og overføringslogg 5 Utvekslingslogg (Juridisk logg)...5 Overføringslogg...6 Bruk av logg i tvister...6 Forholdet til avtaler...6 Adgangskontroll 7 Programpakker 7

4 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET FOR EDI- LØSNINGER Kapittel Innledning Retningslinjene som er definert i dette dokumentet er et minimum av mekanismer for kommunikasjonssikkerhet. Retningslinjene er fremkommet som et resultat av Sosial - og helsedepartementets Standardiseringsprogram for elektronisk informasjonsutveksling i helsevesenet, og er ment å erstatte retningslinjene gitt i Meldingshåndboken for elektronisk informasjonsutveksling i helse og trygdesektoren, KITH R4-94, versjon 2.1 fra mars Retningslinjene tilfredsstiller: a) Den europeiske standarden ENV : Secure Data Object b) De krav som er framkommet gjennom Standardiseringsprogrammet og konsensus i arbeidsgruppe 3. Retningslinjene som beskrives i det følgende bør benyttes som krav for hvilke sikkerhetsfunksjoner som en leverandør av kommunikasjonsløsninger for helsevesenet må kunne levere. Ved definering av disse retningslinjene er det ikke gjort forutsetninger om meldingsformat eller overføringsprotokoll. Standarden som refereres er ment å være format- og protokolluavhengig, og skal kunne sikre alle typer binære data. Sikringsmekanismene som skal benyttes er beskrevet i ENV Dette innebærer at meldingen skal pakkes inn vha. S/MIME versjon 3 CMS (Cryptographic Message Service). Algoritmene som skal benyttes er RSA signaturer og RSA nøkkelutveksling, SHA-1 for meldings-hash og 3DES for kryptering av meldingsinnholdet. Figuren på neste side viser hvordan standarden er tenkt benyttet for å sikre et objekt. En applikasjon genererer data som skal sikres samt eventuell headerinformasjon som kan benyttes av mottaker for å tolke dataene, f.eks. for å indikere hvilken applikasjon som har generert dataene. Sikkerhetstjenestene kalles så for å sikre dataene og headerinformasjonen. Sikkerhetstjenestene behandler dataene som skal krypteres (evt. signeres), og generer en chiffertekst. Eventuelle data for valg av applikasjon som skal behandle de krypterte dataene legges så til det sikrede objektet. De to informasjonselementene (data for valg av applikasjon og 1

5 INNLEDNING Helseapplikasjon sikkerhetstjenester 1: generer applikasjonsdata 2: evt. legge til applikasjonsheader 3: usikret data 4:sikre data 5: sikret data 6: evt. legge til data for applikasjonsvalg Figur 1 - Prosessen for å sikre applikasjonsdata chifferteksten) regnes sammen som objektet klargjort for overføring, og kan overføres på valgfri måte til mottakeren. 2

6 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET FOR EDI- LØSNINGER Krav til kommunikasjonssikkerhet Kapittel Dette kapittelet beskriver de konkrete krav og anbefalinger som gis for meldingssikkerhet for EDI-kommunikasjon i helsevesenet. Kravene er rettet mot konfidensialitet, autentisering og meldingsintegritet. I tillegg gis bl.a. anbefalinger om kvitteringer, loggføring og nøkkelhåndtering. Konfidensialitet Metoder for konfidensialitet gir mottakeren av en melding mulighet til å være sikker på at meldingen kom frem fra avsender uten at noen hadde mulighet til å lese og forstå den. For å oppnå konfidensialitet krypteres dataene for å gjøre det umulig å tolke dem. For kryptering av meldingsinnholdet skal krypteringsalgoritmen 3DES benyttes sammen med RSA for nøkkelutveksling. Opphavsautentisering Autentisering er en metode som gir mottakeren av en melding mulighet til å sjekke at meldingen virkelig kom fra den oppgitte avsender. Som for integritet sikres opphavsautentisering vha. digital signatur. Ikke benekting av opphav og mottak Benekting betyr at en part som har deltatt i en kommunikasjon med en annen part på et senere tidspunkt nekter for å ha deltatt i kommunikasjonen eller å ha sendt en påstått utveksling, evt. påstår at den er endret av mottaker. Ikke-benekting av opphav sikres vha. digitale signaturer. I tillegg vil logging av utvekslinger hos avsender og mottaker bidra til å skape sporbarhet i meldingsutvekslingen. Mekanismer for ikke-benekting av mottak spesifiseres ikke i denne omgang. Kvitteringer Kvitteringer kan bidra til å lette feilsøking og til å avdekke problemer med meldingsoverføringen. Mekanismene for kvitteringer på overføringsnivå (f.eks. X.400, SMTP, HTTP) varierer med protokoll, og det 3

7 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET stilles derfor ikke absolutte krav til kvitteringsløsninger. Det følgende kan derfor anses som anbefalinger for henholdsvis X.400 og SMTP. I tillegg kan kvitteringsmekanismer på applikasjonsnivå benyttes. Kvitteringer for X.400 For X.400 bør følgende X.400-tjenester tas i bruk og håndteres av applikasjonene: Avleveringskvittering ("delivery report/notification"). Ikke-avleveringskvittering ("non-delivery report/notification"). Kvitteringer for SMTP SMTP opererer i større grad enn X.400 med direkte kommunikasjon mellom avsender og mottakers e-postserver, og behovet for kvitteringer blir derfor mindre. Det er likevel definert to kvitteringstyper som bør vurderes brukt: Delivery Status Notification som definert i RFC 1894 (kvittering gis av MTA) Message Disposition Notification som definert i RFC 2298 (kvittering gis av UA) Nøkkeladministrasjon For offentlig nøkkel kryptering må alle kommunikasjonspartene kjenne hverandres offentlige nøkler. Siden de offentlige nøklene ikke skal være hemmelige kan de overføres i klartekst sammen med annen kommunikasjon eller kommuniseres via andre mekanismer. Dette forutsetter at nøklenes integritet beskyttes, noe som normalt sikres ved at nøklene signeres av en tiltrodd tredjepart (TTP), som dermed genererer et digitalt sertifikat. Partene må derfor være enige om en eller flere TTP er som de velger å ha tillit til, og rotsertifikatene fra disse TTP ene må installeres hos alle parter. En mulighet er også at en virksomhet selv velger å opptre som TTP og utstede sertifikater til eget bruk. Alle aktuelle samarbeidspartnere må da ha dette rotsertifikatet installert. For å erstatte eksisterende bilaterale utvekslinger hvor DES-nøkler har vært avtalt mellom to kommunikasjonsparter kan overnevnte løsning hvor en av partene påtar seg TTPfunksjonen benyttes, evt. kan selvsignerte sertifikater utveksles. Hver part må beskytte sin private nøkkel på en måte som både avsender, mottaker (og eventuelt TTP) finner tilfredsstillende, og kravene bør inkluderes i utvekslingsavtalen. For mer automatiserte løsninger kan nøkler lagres på harddisk mens for løsninger som krever en mer direkte knytting mellom konkrete individer og meldinger (f.eks. for å fylle lovbestemte krav om signaturer), bør den private nøkkelen lagres på et smartkort. 4

8 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET Det bør benyttes separate nøkkelpar for kryptering og for digital signatur. Videre bør revokeringslister eller online-protokoller for kontroll av sertifikatstatus som OCSP benyttes. Meldingsoverføring Sikkerhetskravene som defineres her legger ingen føringer for valg av overføringsprotokoll o.l. Hvis SMTP benyttes skal S/MIME versjon 3 benyttes for å kode det beskyttede objektet. Hvis X.400 benyttes skal de følgende regler følges, som definert i RFC 2157 Mapping between X.400 and RFC-822/MIME Message Bodies : 1. Hele CMS meldingen skal sendes som en IA5 body part. 2. De første bytes av innholdet skal være MIME-version: 1.0 Content-type: application/pkcs7-mime Content-transfer-encoding: <7bit, quoted-printable or base 64> <Possibly other Content headings here, terminated by \r\n> \r\n <Here follows the bytes of the content, encoded in the proper encoding> 3. Hele innholdet følger og skal kodes i henhold til CMS. Hvis dataene kun er signert skal innholdet settes til application/pkcs7- signature Dette gjør det mulig for en mixer-gateway mellom X.400 og SMTPsystemer å konvertere til en S/MIME-melding og omvendt. Andre e-postsystemer skal benytte samme tilnærming som X.400. Utvekslings- og overføringslogg Avsender og mottaker må bli enig om nødvendig loggføring. Som minstekrav bør det genereres en juridisk logg, i tillegg kan det genereres en overføringslogg, f.eks X.400-logg eller logg av SMTPoverføringer. Utvekslingslogg (Juridisk logg) Denne inneholder en fullstendig og kronologisk journal (juridisk logg) for lagring av alle meldinger og evt. kvitteringsmeldinger (f.eks. CONTRL-meldinger). For hver utveksling skal loggen minimum inneholde følgende dataelementer: Avsender Mottaker Komplett melding. Unik meldingsidentifikator. Tid for sending/mottak (dato og tid). 5

9 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET Utvekslingene forutsettes lagret dekryptert. Overføringslogg Overføringsloggen inneholder data om hendelser i forbindelse med overføring av utvekslingen. For hver hendelse kan loggen inneholde: Avsender Mottaker Unik meldingsidentifikator Tidspunkt meldingen ble sendt Tidspunkt hendelsen ble ført på loggen Status, f.eks: Innkommende melding (mottak). Utgående avleveringskvittering ("delivery report/notification"). Utgående ikke-avleveringskvittering ("non-delivery report/notification"). Innkommende avleveringskvittering ("delivery report/notification"). Innkommende ikke-avleveringskvittering ("non-delivery report/notification"). Bruk av logg i tvister Loggenes beviskraft vil avhenge av muligheten til i ettertid å endre de lagrede data og dermed vil sikkerheten rundt loggene ha juridisk betydning ved eventuelle tvister. Avsender og mottaker skal sikre seg at utvekslingene lagres på en slik måte at lagrede data sikres mot bevisst eller ubevisst sletting eller endring. Endringer bør derfor kun skje gjennom spesielt sikrede transaksjoner og funksjoner som logges av operativsystemet. For meldinger som er sikret med personidentifiserende, kvalifiserte sertifikater vil lov om elektronisk signatur m.v., gjeldende fra 1. juli 2001, være av betydning. Forholdet til avtaler Det forutsettes at kommunikasjonspartene har inngått en utvekslingsavtale som sier om det er avsenders eller mottakers logg som gjelder i hvilke tilfeller osv. I utvekslingsavtalen vil det også være mulig å fravike kravet om at begge parter skal føre logg. I så fall vil begge parter måtte stole på den part som fører logg. Det forutsettes også inngått en dokumentavtale for hver type elektronisk melding der lagringstid for juridisk logg og for evt. overføringslogg avtales. 6

10 KRAV TIL KOMMUNIKASJONSSIKKERHET Adgangskontroll EDI-systemet må ha rutiner for adgangskontroll som forhindrer at uautorisert brukere får tilgang til systemet eller lagrede data. Programpakker Sikkerhetsfunksjonene som er beskrevet i standarden er tilgjengelig i en rekke programmeringsbiblioteker, både fritt tilgjengelige og kommersielle. Noen utgaver er: S/MIME Freeware Library (SFL) et fritt tilgjengelig programvarebibliotek som implementerer IETF S/MIME v3 RFC 2630 Cryptographic Message Syntax (CMS) and RFC 2634 Enhanced Security Services (ESS) spesifikasjonene. Det implementerer også deler av RFC 2633 Message Specification and RFC 2632 Certificate Handling dokumentet. Tilgjengelig fra: OpenSSL-biblioteket Tilgjengelig fra: RSA B-SAFE programvarebibliotek tilgjengelig i C og Java. Tilgjengelig fra: Cryptlib c-bibliotek også tilgjengelig som ActiveX komponent. Tilgjengelig fra: Mozilla S/MIME toolkit c-bibliotek som skal inngå i nettleseren Mozilla open source versjonen av Netscape Communicator. Noe uferdig ennå, men tilgjengelig fra: Dette er et lite utvalg av mulige programbibliotek, og er ikke ment å signalisere preferanse for et spesielt bibliotek eller type bibliotek. Bibliotekenes egnethet og kvalitet garanteres heller ikke. For å sikre at de ulike løsningene fungerer sammen bør det utføres interoperabilitetstesting. Mer informasjon om dette finnes på web-siden til RSA s S/MIME Interoperability Center som finnes på url: 7

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 2 : Sikre dataobjekter. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 2 : Sikre dataobjekter. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet Del 2 : Sikre dataobjekter Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet Forord Denne Europeiske Prestandard ble forberedt av CEN/TC251 Helseinformatikk

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS)

BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS) BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS) Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2015 Oslo Kongressenter 17 18.03.2015 SLIDE 1 INNHOLD Kryptering av web-trafikk Kryptering

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte

Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte #3 2015 16.09.2015 Transportsikring av e-post 16.09.2015 Forslag Foreslått første gang av Gjøran Breivik, Bergen kommune i arbeidsgruppen for sikkerhet

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS

Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Transportsikring av e-post rfc 3207 - STARTTLS Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Avgrensninger... 2 2 Behov... 2 3 Mål... 2 4 Om rfc 3207 - STARTTLS... 3 4.1 Bruksområder...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak

Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak Side 1 Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak Versjon 1.0 Dato: 06.01.2005 KITH Rapport 12/05 ISBN 82-7846-256-9 Side 2 KITH-rapport TITTEL Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak

Detaljer

1. Krypteringsteknikker

1. Krypteringsteknikker Krypteringsteknikker Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Krypteringsteknikker 1.1. Fire formål med sikker kommunikasjon Aller først, pålitelig

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 14 (U-14) Oppdatert: 2016-09-30 Transport Layer Security (TLS) Sikring av kommunikasjon med TLS Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren

Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren Versjon 1.1 Dato: 14.10.2004 KITH Rapport 13/04 ISBN 82-7846-230-5 KITH-rapport TITTEL Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren Forfatter(e):

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

Oppgaver til kapittel 19 - Kryptering og steganografi

Oppgaver til kapittel 19 - Kryptering og steganografi Oppgaver til kapittel 19 - Kryptering og steganografi Oppgave 1 - Cæsars kode (plenum) I symmetrisk kryptering brukes samme nøkkel både for å kryptere og dekryptere. Avhengig av hvordan nøkkelen utformes

Detaljer

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet Del 3 : Sikre datakanaler Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet Forord Denne Europeiske Prestandard ble forberedt av CEN/TC251 Helseinformatikk

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Tekniske problemer Feil ifm. signering med PGP Feilformatterte e-poster Får ikke svar på innsendt søknad Får avvisning av innsendt søknad Ikke

Detaljer

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Gjengangere fra kundesenteret Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos

Detaljer

Teknologien: Fra digitale signaturer til offentlig-nøkkel infrastruktur

Teknologien: Fra digitale signaturer til offentlig-nøkkel infrastruktur Teknologien: Fra digitale signaturer til offentlig-nøkkel infrastruktur Jon Ølnes (NR) Jon.Olnes@nr.no Seminar om elektronisk kommunikasjon med digitale signaturer Statskonsult, 4/4 2000 Innhold Hva kan

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

Veiledning i informasjonssikkerhet

Veiledning i informasjonssikkerhet Veiledning i informasjonssikkerhet ved bruk av e-post Versjon 0.4 19. oktober 1999 KITH Rapport X/99 ISBN 000-00-000-00 KITH-rapport Tittel Veiledning i informasjonssikkerhet ved bruk av e-post Forfatter(e)

Detaljer

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet Veileder for innsendingssystemet IPIS Versjon 1.9/07.12.2010/TJ Helsedirektoratet 2 Endringshistorikk Versjonsnr Dato Beskrivelse av endringer 1.1 27.04.2006 Nedlasting av.net Framework er fjernet i kap

Detaljer

ECC i akademia vs. industrien

ECC i akademia vs. industrien Conax AS 2007 RSA ECC Utbredelse Kampen mellom ECC og RSA har pågått lenge. I akademia går ECC av som vinner, mens i industrien er det fortsatt RSA som gjelder. RSA RSA ECC Utbredelse I 1977 publiserte

Detaljer

Smartkort og Windows 2000

Smartkort og Windows 2000 Smartkort og Windows 2000 Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Høgskolen i Agder Terje Landa Våren 2000 Sammendrag Sikkerhet er et viktig tema innenfor

Detaljer

Personinformasjon i norsk offentlig sektor et område i endring Jon Ølnes, UniBridge AS

Personinformasjon i norsk offentlig sektor et område i endring Jon Ølnes, UniBridge AS Personinformasjon i norsk offentlig sektor et område i endring Jon Ølnes, UniBridge AS DIGIT-seminar, SINTEF, Oslo, 19/4 2012 Terminologi (ikke helt omforent) e-id: Elektronisk legitimasjon for pålogging

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 14: Kryptering og steganografi

INF1040 Oppgavesett 14: Kryptering og steganografi INF1040 Oppgavesett 14: Kryptering og steganografi (Kapittel 19) Husk: De viktigste oppgavetypene i oppgavesettet er Tenk selv - og Prøv selv - oppgavene. Fasitoppgaver 1. Krypter følgende strenger ved

Detaljer

Elektronisk tilbudsinnlevering

Elektronisk tilbudsinnlevering Elektronisk tilbudsinnlevering Anskaffelseskonferansen 5. november 2015 Vibeke Engesæth Direktoratet for forvaltning og IKT Prosjektleder elektronisk tilbudsinnlevering Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

Symmetrisk En hemmelig nøkkel ( passord ) som brukes både ved kryptering og dekryptering.

Symmetrisk En hemmelig nøkkel ( passord ) som brukes både ved kryptering og dekryptering. 1 Hva? Hva er informasjonssikkerhet? Information security encompasses the study of the concepts, techniques, technical measures, and administrative measures used to protect information assets from deliberate

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Prosjektrapport HTTPS for offentlige webtjenester

Prosjektrapport HTTPS for offentlige webtjenester Rapport Sist oppdatert: 2016-05-12 Prosjektrapport HTTPS for offentlige webtjenester 1 Innledning Cybersikkerhetsavdelingen i (NSM) har utarbeidet anbefaling om bruk av Hypertext Transfer Protocol Secure

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Sikker Elektronisk Samhandling i helsesektoren

Sikker Elektronisk Samhandling i helsesektoren SESAM Sikker Elektronisk Samhandling i helsesektoren T T P Du ersyk! Dr.Iversen Prosjektbeskrivelse og hovedkonsepter Versjon 1.0 Mai 1999 KITH Rapport R 10/99 KITH-rapport Tittel SESAM Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Elektronisk tilbudsinnlevering og andre e-bestemmelser

Elektronisk tilbudsinnlevering og andre e-bestemmelser Elektronisk tilbudsinnlevering og andre e-bestemmelser Aksesspunktforum 25. september 2015 Vibeke Engesæth Avdeling for offentlige anskaffelser Nytt regelverk EØS-rettslig del Direktiv 2014/24/EU om offentlige

Detaljer

Om e-post Terminologi og standarder Sikkerhet. Om e-post. Hans Nordhaug. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014

Om e-post Terminologi og standarder Sikkerhet. Om e-post. Hans Nordhaug. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014 Om e-post Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014 Tema 1 Om e-post 2 Terminologi og standarder 3 Sikkerhet E-post Ble tatt i bruk allerede i 1965 lokalt på en maskin og i 1966

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Vurdering av standarder fra NOSIP Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 23.11.10 Om utredningen Utredningen omhandler hvilke standarder fra NOSIP som bør videreføres som obligatoriske forvaltningsstandarder

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

eforum: drøfting av Seid leveranse 2

eforum: drøfting av Seid leveranse 2 eforum: drøfting av Seid leveranse 2 16. februar 2006 John Bothner Teknisk Avdeling john.bothner@nsm.stat.no www.nsm.stat.no Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Agenda Kort om NSM Om Seid

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Utredning av behov for HTTPS i offentlig sektor. Tillit, tilgjengelighet, brukervennlighet og effektivisering

Utredning av behov for HTTPS i offentlig sektor. Tillit, tilgjengelighet, brukervennlighet og effektivisering Utredning av behov for HTTPS i offentlig sektor Tillit, tilgjengelighet, brukervennlighet og effektivisering Innhold Utredning av behov for HTTPS i offentlig sektor... 1 Tillit, tilgjengelighet, brukervennlighet

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Standardisering av krypto i offentlig sektor

Standardisering av krypto i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Standardisering av krypto i offentlig sektor Vedlegg - Kryptografi og bruksområder Versjon 1.0 2011-07-22 Innhold 1 Teoretisk grunnlag 3 1.1 Kryptografi 3 1.2

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 12a Kryptering, digitale sertifikater og PKI Fire behov for sikker kommunikasjon Tegnorientert kryptering Symmetrisk og asymmetrisk kryptering Digital signatur Digitale

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PKI og ikke-fornekting

PKI og ikke-fornekting Kryptografi MSc in Information Security PKI og ikke-fornekting Mats Byfuglien, mats@byfuglien.net Norwegian Information Security Laboratory NISlab Department of Computer Science and Media Technology Gjøvik

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer