Semicolon)kokebok)2.0$! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semicolon)kokebok)2.0$! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!"

Transkript

1 Semicolonkokebok2.0$!! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!!!!!!!!! Versjon!:! 2.0! Dato! :! 14.!Mars!2014! Forfattere:!!! - Per!Myrseth!(DNV!GL! - Erlend!Øverby!(Karde!AS! - Terje!Grimstad!(Karde!AS!! - ThomIKåre!Granli,!Institutt!for!Privat!rett,!Juridisk!fakultet,!Universitetet!i!Oslo!!!

2 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! Versjonshistorikk!for!dette!dokumentet! Versjon(&(Dato( 1.0,!Desember!2012! 2.0,!Mars!2014!! Innholdsfortegnelse! Kommentar(og(ansvarlig( Basert!på!UDIs!effektprogram!og!Semicolons!erfaringer.! Basert!på!innspill!gjennom!Semicolon!case!for!DIFI!i!2013!og!andre! Semicolon!erfaringer.! 1! Introduksjon!...!3! 1.1! Vurdering!av!omfanget!til!sjekklisten!...!4! 2! Sjekklister!til!intensjonsavtalen!...!4! 2.1! Veiledning!til!kolonnene!i!sjekklistene:!...!4! 2.2! Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Mottaker!...!5! 2.3! Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Avsender!...!5! 3! Sjekkliste!til!utvekslingsavtalen!...!6! 3.1! Utvekslingsavtalen,!sjekklister!for!Avsender!...!6! 3.2! Utvekslingsavtalen,!sjekkliste!for!Mottaker!...!12! 4! Appendiks:!Faglig!supplement!til!sjekklistene!...!12! 4.1! Beskrivelse!av!data/opplysningstype!...!12! 4.1.1! Populasjon!og!endringer!i!populasjoner!...!13! 4.2! Prosesser!knyttet!til!etablering,!forvaltning!og!utveksling!av!data!...!14! 4.3! Kobling!mellom!aktiviteter!og!den!informasjon!som!benyttes!i!aktiviteter!...!15! 4.4! Jus!og!hjemler!for!informasjonsutveksling!...!16! 4.5! Transformasjoner!...!18! 4.6! Risikostyring,!kvalitetssystemer!og!gevinstrealisering!...!20! 4.7! Kvalitet!på!data!...!24! 4.8! Gevinstrealisering!...!26! 4.9! Håndtering!av!endring!av!opplysninger,!klagebehandling!og!omgjøring!...!27! 4.10! Sikkerhet!...!28! 4.11! Virksomhetsmodell!...!28! 4.12! Budsjett!og!planlegging!...!30! 4.13! Metoder!og!modenhetsmålinger!ved!etablering!og!forvaltning!av!informasjonsutveksling!30! 4.14! Prosess!for!avklaring!av!komplekse!begreper!...!34! ! Koordinering!av!regler!...!35! ! Konstruksjon!av!nye!begreper!...!36! ! Vurdering!av!harmoniseringsbehov!og!harmonisering!av!regler!...!36!!! Side!2!av!42!

3 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! 5! Referanser!...!37! 6! Appendiks:!Teknisk!gjeld!og!integrasjonsgjeld!...!38!! 1 Introduksjon! Hensikt!med!dette!dokumentet!er!å!gi!mottaker!og!avsender!i!en!informasjonsutveksling!en!sjekkliste! for!hva!de!bør!avklare,!utrede!og!beslutte!når!de!innleder!samarbeid!om!å!etablere!eller!endre! informasjonsutveksling.!! Sjekklistene!for!avsender!og!mottaker!som!er!beskrevet!i!dette!dokumentet!må!sees!i!sammenheng! med!dokumentene:! Veiledning!i!bruk!av!Semicolon!kokebok! Intensjonsavtale! Utvekslingsavtale! Sjekklistene!er!ment!å!dekke!sentrale!spørsmål!fra!idestadiet!frem!til!signert!utvekslingsavtale.! Utvekslingsavtalen!med!bilag!beskriver!bl.a.!hvilken!informasjon!som!skal!utveksles!for!å!oppnå! hvilke!mål.!etter!signering!av!utvekslingsavtalen!anbefaler!vi!at!en!starter!detaljert!design!av!nye! arbeidsprosesser!og!design!av!ny!itistøtte!for!å!realisere!informasjonsutvekslingen.!! Hindringer!for!informasjonsutvekslingen!og!elektronisk!samhandling!er:! Organisatorisk!og!enkeltpersoners!manglende!vilje!og!evne!til!å!samhandle! Uavklarte!og!eller!motstridende!juridiske!aspekter! Budsjetter!og!ressurser,!fraværende!eller!i!utakt!mellom!etater.! Ukjent!eller!lav!datakvalitet! Ukjent!eller!for!høy!risiko! Uklart!gevinstpotensial!! For!lite!innsalg!av!hvorfor!informasjonsutvekslingen!bør!etableres.! For!liten!vilje!til!å!endre!det!faktum!at!borger/næringsdrivende!for!ofte!er!«brevdue»!mellom! offentlige!etater.! Fordeling!av!kostnader!og!uttak!av!gevinster!mellom!partene!skaper!ulik!motivasjon!for! deltakelse.! IKTIproblemer,!gjerne!knyttet!til!eldre!IT!systemer!eller!mangel!på!et!tidsvindu!for!å!kunne! gjennomføre!koordinerte!endringer!hos!flere!parter.! Termer!og!begreper!som!ikke!lar!seg!samordne! Gjeldende!arkitekturprinsipper!for!offentlig!sektor!er!tjenesteorientering,!interoperabilitet,! tilgjengelighet,!sikkerhet,!åpenhet,!fleksibilitet!og!skalerbarhet![19].!semicolons!sjekklister!og!avtaler! vil!hjelpe!etater!med!å!følge!disse!prinsippene.!! Ansvaret!for!tilstrekkelig!kvalitet!på!data!som!benyttes!i!saksbehandling,!ligger!hos!bruker/mottaker.! Avsender!må!beskrive!og!avgi!data!slik!at!mottaker!har!mulighet!til!å!både!vurdere!om!det!er!mulig!!! Side!3!av!42!

4 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! forstå!dem!og!om!de!er!egnet!til!bruk.!avsender!har!et!ansvar!for!at!avgitte!data!brukes!i!henhold!til! hjemler!hos!avsender.!! En!ferdig!utfylt!sjekkliste!for!både!avsender!og!mottaker!er!anbefalte!bilag!til!utvekslingsavtalen.!! I!tillegg!til!sjekklistene!under,!er!det!laget!egne!kapitler!i!dette!dokumentet!som!beskriver!viktige! momenter,!reiser!spørsmål!og!gir!litteraturhenvisninger!som!kan!være!relevant!for!etablering!av! informasjonsutvekslingen.! 1.1 Vurdering!av!omfanget!til!sjekklisten! Kokeboken!med!sjekklister!kan!virke!litt!omfattende!for!noen!informasjonsutvekslingsprosjekter.!Vi! vil!derfor!anbefale!at!prosjekter!som!benytter!kokeboken!gjør!en!analyse!og!vurdering!av!hvilke! sjekklistepunkter!som!er!relevante.!vi!vil!også!anbefale!at!det!vurderes!hvilke!sjekklistepunkter!som! bør!dokumenteres!og!legges!til!intensjonsavtalen.!! 2 Sjekklister!til!intensjonsavtalen! 2.1 Veiledning!til!kolonnene!i!sjekklistene:! Kolonnene!i!sjekklistene!under!har!følgende!betydning! Nr:!Er!kun!for!identifikasjon!og!henvisning!til!spørsmålet.! Spørsmål.!!Er!basert!på!Semicolons!arbeid!med!avtalene!og!sjekklistene.!Motivasjon!og! forklaring!til!flere!av!spørsmålene!er!beskrevet!i!egne!kapitler!i!dette!dokumentet.! Ja/nei.!Avgrensning!til!ja!eller!nei!som!svaralternativer!på!spørsmålet!er!bevisst.!Dette!fordi! ett!nei!bør!fører!til!stopp!eller!utsettelse!av!prosjektet.!! Dokument.!Her!oppgis!hvor!spørsmålet!er!besvart,!gjerne!med!henvisning!til!avtaleIbilag,! notat,!rapport,!forskrift!etc.! Signatur(&(rolle.!Viser!hvem!som!har!ansvaret!for!at!spørsmålet!er!tilstrekkelig!utredet!og!at! vedkommende!har!fullmakt!og!kompetanse!til!å!besvare!spørsmålet! Kolonner!som!kun!finnes!i!sjekklisten!for!utvekslingsavtalen:! Kategori.!Viser!hvilke!av!følgende!kategorier!det!enkelte!spørsmålet!er!knyttet!til:! o Informasjon:!Fokuserer!på!informasjon!med!sin!selvstendige!verdi!uavhengig!av! hvilket/hvilke!itisystem!som!benyttes!for!å!håndtere!informasjonen.!beskrivelse!av! betydning!og!begrepsmodeller!er!koblet!til!dette!laget.! o Prosess:!En!etats!interne!prosess! o Prosjekt:!Det!aktuelle!prosjektet!som!bruker!sjekklisten.! o Jus:!Knyttet!til!betydning!av!informasjon,!hjemler!for!å!innhente,!benytte,!avgi,!samt! krav!til!forvaltning!og!sikkerhet.! o Risikostyring:!gevinstanalysen,!endringsstyring,!kvalitetsledelse,!risikoledelse!mm.! Mottakersjekkliste.!!Kommentar!om!punktet!er!gyldig!kun!for!avsender!eller!både!mottaker! og!avsender.!!!! Side!4!av!42!

5 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! Følgende!sjekkliste!bør!benyttes!før!en!inngår!intensjonsavtalen.! 2.2 Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Mottaker! Nr( Spørsmål(( Ja/nei( Dokument( Signatur( &(rolle( 1( Har!vi!budsjett!for!gjennomføring!av!!!! planleggingsfasen?! 2( Har!vi!beskrevet!prosessen!hvor!data!skal!!!! anvendes?! 3( Har!vi!beskrevet!hvilke!data!vi!trenger?!!!! 4( Hvilke!alternative!kilder!til!data!finnes,!!!! egen!datafangst,!hente!fra!andre,!flette!fra! flere!kilder!etc.! 5( Har!vi!hjemmel!til!å!spørre!om!data!fra!!!! avsender?!/!har!vi!hjemmel!til!å!innhente! data!fra!andre!enn!avsender.! 6( Har!vi!lov!til!å!benytte!data?!!!!! 2.3 Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Avsender! Nr( Spørsmål(( Ja/nei/( Dokument( Signatur( &(rolle( 1( Har!vi!aktuelle!data?!!!! 2( Er!data!underlagt!utleverings!restriksjoner?!!!!! 3( Er!det!hjemmel/lov!til!å!avgi!data!til!aktuelt!!!! formål?! 4( Kan!data!bli!åpne!data?!!!! 5( Er!det!alternative!kilder!til!sammenlignbare!!!! data?! 6( Har!vi!beskrevet!prosessen!for!hvordan!!!! data!blir!opprettet!og!forvaltet?! 7( Har!vi!budsjett!for!gjennomføring!av!!!! planleggingsfasen?! 8( Har!mottaker!egnede!prosesser!og! sikkerhetsmekanismer!for!å!kunne!bruke! og!forvalte!mottatte!data?!!!!!!! Side!5!av!42!

6 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 3 Sjekkliste*til*utvekslingsavtalen* 3.1 Utvekslingsavtalen,*sjekklister*for*Avsender* DennesjekklistenforutvekslingsavtalenforutsetteratAvsendersjekklistenforintensjonsavtaleerbesvart. Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste 1. Erdetalternativekildertilsammenlignbaredata?Omflerekilder: Bilag1 Kopi Basertpåhvilkekriterierblekildevalgt? Ersammekildebestegnetgjennomheleåret/livsløpet? Erdetdefaktiskeverdierfradatakildensomerinteressantellerkanenkleja/neisvarellersvarpå over/underterskelverdierbenyttes. 2. Erdevalgteopplysningstypeneforutvekslingbeskrevetslikatmottakerenkeltkanforstådem. Bilag1,3 Snusp. Erinformasjonsmodell,begrepsmodellmedidentifikatorerogutvekslingsmodelletablertfor utvekslingen?sekap4.1beskrivelseavdata. Eropphavetogforvaltningsregimettildatabeskrevet(provenancedata Erkvalitetskravtildatakildenhensiktsmessigbeskrevet? 3. EvnerIT9systemeneåhenteutdeaktuelledataihtforventninger? Bilag1,3 Snusp. KanavgiversystemenemøtemottakerskravtilSLAogrisikoappetitt. Erdetbeskrevethvorivårtsysteminformasjonfinnesogharsystemetevnetilåavgideaktuelledata påenegnetmåteformottaker? 4. Errettigheter,kildeogforvaltningskravbeskrevetpåenhensiktsmessigmåteformottaker Bilag1,3 Snusp. Opphavtildataklart?Sekap4.2Etableringogforvaltning,4.3aktiviteter&infobruk+[9] Opphavtilopplysningstyper?ErdetgjortsøkiSERESogevt.andremetadatakilderomnoenhar beskrevetrelevantfellesmodell/deleravmodell? Hva/hvemenhardataom(populasjon?Se4.1.1Populasjon. Tilhørendeforvaltningsregime?Sekap4,7Datakvalitet Sikkerhetskrav?Sekap4.10Sikkerhet 5. Erjuridiskekravogforutsetningersomavsendermåforholdesegtilisindatabehandlingog utleveringkartlagt? Bilag1,2 Snusp. Erdetrettsligegrunnlagetforinformasjonsbehovetbeskrevet? Side6av42

7 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste Sekap4.3,virksomhetsmodell. 6. Erdetbeskrevetenvirksomhetsmodellsombeskriverplasseringavinformasjonsutvekslingen? Bilag1,2 Kopi Erkoblingmellomarbeidsprosesser,informasjonsutveksling,ITZsystemerogkrav/jusbeskrevet. Eransvar/eierfordeprosessersomblirberørtavinformasjonsutvekslingenklart Seogsåvirksomhetsmodellkap4.11ogKapJus Håndteringvedendringidatasomerutvekslet(klagebehandlingmm. Deterenutfordringåvitehvilkentilstandenopplysningeri,ognoengangermåendringeriinnholdeller tilstandtilenopplysningettersendes. Bilag1 Snusp. Erhåndteringavendringervedbl.a.klagebehandlingidatabeskrevetsomaktivitetermellom avsenderogmottaker? Erdissetilstander(uliketyperendringerpådatadelavinformasjonsmodell,begrepsmodellog utvekslingsmodellhosavsender? Bilag4 Håndteringvedfeilidata. (SLA,5 Erhåndteringavfeilsituasjonerpådatabeskrevetsomaktivitetermellomavsenderogmottaker? Erdissetilstander(feiloguliketyperendringerpådatadelavinformasjonsmodell,begrepsmodell, prosessmodellogutvekslingsmodellhosavsender? 8. Hvordansikrestilstrekkeligdatakvalitet Hvakjennetegnergjeldendeminimumsnivåfordatakvalitet?Sekap4.5Transformasjoner,4.7 Datakvalitetog4.9Endringer. Eravsenderogmottakerskravtildatakvalitetsnivåbeskrevetogharmonisert.Se4.7Datakvalitetog ISO8000[10]. Hvordanmålesogsikresforventetnivåavdatakvalitet 9. Ervirksomhetenskultur,modenhet,rutinerogkompetanseegnetforåetablere informasjonsutveksling. Virksomheteneogevt.innleidevirksomhetsutviklere,ITZressursermm,måspillehverandregodeforåfåfull uttellingavinformasjonsutvekslingen. Harvirksomhetenhattsuksessmedtilsvarendeprosjekter o nårdetgjelderprosjektleveranser? o uttakavplanlagteeffekter? Harvirksomhetenegnedesystemutviklingsmetoder,rutinerogverktøy? Bilag1 Kopi Bilag1,4 Kopi Side7av42

8 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle ErITarkitekturerogsikkerhetsarkitektureregnetforønsketinformasjonsutveksling? Harvirksomhetenprosjekteiereogprosjektlederesomvilogkanhåndtereprosjektet? 10. Kanavsenderforsikresegomatmottakerforstårdatakorrekt? Bilag1 Erfølgendebeskrevettilstrekkelig. Avsenderstolkningavdata?Se4.1Beskrivelseavdata. Mottakerstolkningavdata?Se4.1Beskrivelseavdata. Transformeringavdataformat,datastrukturogsemantikk.Se4.5transformasjoner. Kanavsenderforsikresegomatmottakerfårdeopplysningenederettsligsettharbrukfor? Erfølgendebeskrevettilstrekkelig. Bilag1,2 Mottakerssaksbehandling/oppgaveløsningogvirksomhetsmodell 11. Hvilkenyerutinermåetableresknyttettilutvekslingavdata? Eksempelpårutiner: Sletterutinerinternt Håndteringavloggerfordatautveksling Ettersendingvedfeilidata Endringersommåhåndteresknyttettilomgjøringsplikthosmottaker Varslingvedendringeri:forskrifter,tolkningavdata/begrepsmodell,programvareogbrukavdata, etc. Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte? Rutinerforhåndteringvedfeilpåteknologi Erhåndteringavfeilsituasjonerpåteknologibeskrevetsomaktivitetermellomavsenderog mottaker? Erdettilrettelagtfortestogdriftsmessigovervåkingavteknisketjenester. 12. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforrisikoanalyseravklart? Gjelderblantannetrisikoanalyseavprosjektmål,effektmålogoperasjonellrisiko: Designogetableringavdatautvekslingenmedtilhørendetiltakgodkjentavrelevantansvarlig/rolle? Etableringavtestmetode,testmiljøogtestdataietinterZetattestmiljø. Eransvarforetatsprosesserklartbeskrevetogavklart. Bilag1 Bilag4 Bilag5 Bilag6 Bilag4 (SLA Bilag11: Mandatog prosjektpla n Kopi Mottaker9 sjekkliste kopi. Kopi Side8av42

9 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Eransvarforprosjektleveranserklartbeskrevetogavklart. Eransvarforinformasjonsutvekslingenbeskrevetogavklart. Endringeriinformasjonsutvekslingenogkonsekvenserpåulikenivå(teknisk,organisatoriskmm. Forholdhosinvolverteparter,inkltredjeparter Helhetenavsamhandlingen Bilag6 Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte Sekap4.6Risikoanalyserogrisikostyring. 13. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforkvalitetsstyringavklart? Errutinerforkvalitetssikringetablerthosbeggeparter,eksempelvisISO9000el. Eksempelvis:kvalitetssikringav: Nyerutinerforsaksbehandling,informasjonsforvaltningetc. Nyteknologiogprogramvare,inkl.konfigurasjonsstyringavprogramvare Nyegrensesnittinterntogeksternt Systemutviklingsrutiner,testingavprogramvaremm Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte Etableringavsikkerhetsmekanismer Dettemåseesoppmotavtalebilageneforbl.a.prosessbeskrivelse,begrepsmodelleroghjemmel/juridiske krav. 14. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforgevinstrealiseringavklart? Hvordanerdetplanlagtåmåleatgevinstensomlåtilgrunnforetableringav informasjonsutvekslingen,eroppnåddoghvemeransvarlig? 15. Erinnsalgogforankringavprosjektetsamtetableringavbudsjetter,mandatogfullmakteretc. etablert? Gjelderforhverprosjektfaseforetableringavinformasjonsutvekslingen. 16. Erplanlagtetidsvindurealistisk? Utredningsaktiveterogrisikoanalyserfremtilavtaleinngåelse? Utviklingavløsningerhosdeenkelte,erdettilstrekkeligtilgangtilressurserforopplæring, systemutvikling,rutineutviklingetc. Erdetegnedetidsvinduhosalleinvolverte(ogsåunderleverandørerogtredjepartersomgjørdet muligåtestesystemer,rutinermmhosalleinvolverte. Bilag11: Bilag6 Kopi Bilag11 Kopi Bilag11 Kopi Mottaker9 sjekkliste Bilag11 Kopi Side9av42

10 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste Erendringerisaksbehandlingsrutinerogprogramvaremuligågjennomførepåønskettidhos(i avsenderog(iimottaker,(iiitredjeparter/asp/cloudtjenesterog/elleroffentligefelleskomponenter somaltinn,seresmm. 17. Hvordanhåndteresendringer? Bilag5 Kopi Overtidendresmåtenvijobberpå,hvilkesystemersomsamvirker,hvorenmottardatafraetc. Hvordanskalendringersompåvirkerinformasjonsutvekslingenhåndteres? Hvemharansvarforåfangedemoppsamttaansvarforatdeblirhåndtert? Hvordanhåndtereeventuelleøkonomiskekonsekvenser(sompartenekanpåførehverandre? 18. Måsupport,øvelserogavtalerkoordineres? Bilag4 Kopi Vilinnføringavinformasjonsutvekslingmellometaterføretilatøvelser,beredskap,supportavtaler,avtaler fortjenestenivå(sla/oppetiderm.m.måkoordineresparteneimellom? 19. Errutinerforkonfigurasjonsstyringavendringersompåvirkerannenpartbeskrevet? Bilag4,5 Kopi Erplanforinnføringavkonfigurasjonsstyringhensiktsmessigforåsikreinformasjonsutvekslingen? Eransvarforgodkjenningoggjennomføringavendringerplasserthensiktsmessig Bilag6 Ernødvendigeswutviklingsmiljø,testmiljøogtestdataogtilgjengeligforenkeltåhåndterefeilretting ogvidereutvikling? Bilag10, Erdetetablertetforum/samhandlingsforumhvorpartenemøtesogdiskutererfremtidfor samhandlingen. Samledoku ment Konfigurasjonsstyringbørgjeldealletypermodeller,ITZsystemer,operativerutinerforsaksbehandling, informasjonsforvaltning,datakvalitet,dataztransformasjoneroggrensesnittpåallenivåer. Bilag10, Samledoku ment 20. Eransvaroginnholditredjepartsrollerogtjenesteravklarttilstrekkelig? Bilag5 Kopi Erdetavhengighetertilandreparter,tredjeparter,driftsleverandører,forvaltereogdriftsoperatører avfelleskomponenteretc.sliktmåavklareogkoordineres. Ertransformasjonerogprotokollkonverteringerbeskrevetogansvarforvedlikeholdog konfigurasjonsstyringavdissehensiktsmessig? 21. Harpartenesikretsegtilgangtilhverandresressurserogtjenester Bilag4,11 Kopi Gjelderpersonell,ITutstyr,kapasiteter,ITZsystemer,sikkerhetsmekanismer,datakilder,økonomi Tilgangtilbådeegneogandresunderleverandører(drift,nett,beredskap,felleskomponenteretc. EksempelvisviaServiceLevelAgreementsforånåkravtiltilgjengelighet,kapasiteter, sikkerhetsmekanismerogprotokollerosv. Side10av42

11 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Gjelderideulikeprosjektfaser,initiering,utredning,utvikling,testogdriftsituasjon. Mottaker9 sjekkliste Spørsmåleneisjekklistentrefferulikefaserietinformasjonsutviklingsprosjekt,ognoentrefferogsåforvaltningsfasen.Spørsmålenebesvaresitidlig prosjektfase,menseffektenogrisikoreduksjoneninntrefferpåetsenerestadiumiprosjektzogforvaltningsforløpet.spørsmåleneerrettetmot interoperabilitetslagenedeltitemasomteknologi,informasjonogsemantikk,arbeidsprosesserogstøtteprosessersamtjuridiskeutfordringer.forå visualiserehvorsjekklistentrefferprosjektfaserharviifigurenundergrovtplassertdeenkeltespørsmålinniforholdtilenmatrisehvorakseneer henholdsvisprosjektfaseroginteroperabilitetslag.hensiktenmeddenneøvelseneråsehvorimatrisenviharklartåbidratilbedring/risikoreduksjon versushvorviikkeharhattfokus.såledesvilogsåoversiktenværetilhjelpforlesereavdettedokumentetslikatdetertydeligerehvorviikkeharfokusert. Interoperabilietslagetforprosessogorganisasjonvilværedeltivirksomhetenshovedprosesserogstøtteprosesser.Prosjektgjennomføring,systemutvikling ogforvaltningvilværestøtteprosesser.gevinstervilvanligvisværeknyttettilforeksempelsaksbehandlingsomhovedprosesser. Side11av42

12 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 3.2 Utvekslingsavtalen,0sjekkliste0for0Mottaker0 Forhvertspørsmålisjekklistaerdetkommentertomspørsmåletskalsnustilåsettemottakeri sentrumelleromspørsmålstekstenkankopierssomdenstår. MottakersjekklistenforutsetteratMottakerAsjekklistenforintensjonsavtaleerbesvart. 4 Appendiks:0Faglig0supplement0til0sjekklistene0 4.1 Beskrivelse0av0data/opplysningstype00 Databørbeskrivesihenholdtilen3Alagsinndelingmedmodellerforfølgendelag: Begrepsmodell,sombeskriver/definererhvordandatasomutvekslesskaltolkes. o DennemodellenlagesgjerneiUMLverktøyelleretontologiverktøy. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES,evtverktøysomerevaluertiSemicolons notat«surveyonvocabularyandontologytools»[29] o DIFIstandardforbegrepsbeskrivelsergjelderfordettenivået[6]. o Opplysningstypene/begrepenesombeskrivesskalværeuttryktidennemodellen Informasjonsmodell,sombeskriverdensammenhengendeutvekslededataskaltolkesi lysetav. o DennemodellenlagesgjerneiUMLAverktøyelleretontologiverktøy. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES,evtse[29]. Utvekslingsmodell/meldingsmodellsombeskriverdataformatetsombenyttesvedselve utvekslingen.formatetmåevneåkoblealleverdieriengittutvekslingtilaktuellebegreperi enbegrepsmodell. o DennemodellenlagesgjernesometXMLSchemaeventueltsometUML klassediagramhvorxmlschemamodellkangenereresbasertpåumlamodellen. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES. Selvforsmåmodellervilengodeditorsombistårmedåholdedetrenivåenesammenværetilstor nytte.hveravdissemodelleneeribevegelsevedendringavsaksbehandlingspraksis,endringilover ogregler.konfigurasjonsstyringerlikeviktigfordissemodellenesomforprogramkode.mange prosjekterstartergjernemedålagemodelleneitekstbehandlingsverktøyellerregneark. Foråfåmedtidsdimensjonenvedinformasjonsforvaltningogbruk,kanenstillespørsmålknyttettil endring,eksempelvis:hardetværtellervildebliendringeri: 1. hvadatabrukestil? 2. hvordandatatolkes? 3. hvilkeloverogreglersomgjeldervedutveksling,forvaltningogbrukavdata. 4. hvordandatainnhentes? 5. hvordaninformasjonkoblestilanneninformasjon? 6. hvordandataoppbevares,struktureres,formatvalgetc? 7. datakvalitetellermåtenenmålerdatakvalitet? Godebegrepsmodellerskalkunnegisvarpåbl.afølgende: Side12av42

13 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Hvorkommerbegrepenefra,eksempelvislov,forskrift,praksisetc.Seogsåbilag2til utvekslingsavtalen,hjemmelsgrunnlag. Forholdtiltilsvarendebegrephosdeinvolvertepartersamtjuridiskkildeomdetfinnes. Vurdereom o begrepeneersemantiskekvivalente o begrepeneeroverlappende,sub/supertypebegreper,synonymebegreper o hvordantransformasjoneravdatamellombegreperkangjøres Eravsenderogmottakermodellenepåsammenivå?Vanligeksempelpåuliktnivåerhvis begreperhosavsenderikkeerbegreperhosmottaker,menverdierienkodelisteimottakers modell? Supplerendelitteraturkanvære: Sjekklistefortestingavelektroniskemeldingermellomvirksomheter[3] ISO704Terminologistandardisering[5] DIFIstandardforbegrepsbeskrivelser[6] SERESmetoderformodelleringogkvalitetssikringavmodeller[7] Livssyklusprosessforutarbeidelseogforvaltningavbegrepssystemer[22] Standardforbegrepskoordinering[23] Kapittelomharmoniseringavbegreper,basertpåSemicoloncaseforSKD Populasjon0og0endringer0i0populasjoner00 Somdelavbegrepsmodellenmådetogsåbeskrivesegenskapervedpopulasjonenellermengden (hvilkepersoner/bedrifter/husstanderetcenhardataom.eksempelvisharskdoversiktover personersomharenskattemessigrelasjontildennorskestat(detvilsienpopulasjonavpersoner, mensuditrengeropplysningerommangepersonersomikkefinnesiskdsinesystemereihelleri folkeregisteret,detvilsiuditrengerinformasjonommangeavdepersonerskdhardataom,men trengerogsådataomenrekkeandrepersoner. Figur81,8sammenheng8og8ulikhet8i8populasjoner8av8personer8 VenAdiagrammetoversøkerågjenspeileatpopulasjonerkanoverlappeogatenpersonkanvære mediflerepopulasjoner.hvilkeellerhvilkedelmengderenpersonermedivilogsåendresovertid. Side13av42

14 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling VedinformasjonsutvekslingenerpopulasjonogendringeripopulasjonvesentligsideninformasjonsA utvekslingenetablererentypedistribuertinformasjonssystemsomerenkleståforvalteomdeter mestmuligstabiltogkonsistentovertid.dethjelperliteåbeskrivehvilkedataduharidagogsette oppinformasjonsutvekslingenbasertpåetnåtidsbilde,forsååoppleveatovertidsåendres populasjonenhosdegellerdinepartnereslikatforutsetningerforinformasjonsutvekslingenikkeer tilstedelengre.denneutfordringenskalværeivaretattomspørsmål«17.hvordanhåndteres endringer?»ergodtbesvart.tilsvarendekandetbliutfordrendeåfinneuthvasomvartilstandeni summenavdistribuerteinformasjonskilderpåetgitttidspunkt. 4.2 Prosesser0knyttet0til0etablering,0forvaltning0og0utveksling0av0data0 Prosesserhosavsenderogmottakerbørbeskrivesslikatdetermuligåsetteprosessmodellene sammenforåvisegrensesnittetiinformasjonsutvekslingen.vanligfremgangsmåtevilværeførstå beskriveaktiviteteroginformasjonsutvekslinghosavsenderogmottakerslikdetgjøresperidagog deretteråbeskrivehvordanenønskerågjøredetifremtiden. Funksjoneltellerlogiskkanenforenklemedåutelateinformasjonsflytsominvolverer underleverandører,tredjeparterellerfelleskomponenterforåforenkle.veddesignavtekniskløsning mådisseaktøreneogderesgrensesnittmediarkitekturoginformasjonsflytmodellene. Prosessdiagrammersomvisergrensesnitt/dataflytutavenvirksomhetmåbeskrivehvasomgjøres før,underogetterutvekslingen.hvorenstarteråbeskriveaktiviteteneeretdesignvalgogmå tilpassesdetenkeltecaseoghvorsaksbehandlingogbrukavdatastarter.foråforstådiagrammene børprosessdiagrammetbeskrivekriterierforåstartedetenkelteprosessastegsamtkriterierforat prosessastegeterferdigstilt. Metodeforslag:Enmuligmetodeogvisualiseringavinformasjonsutvekslingenog samhandlingerumlswimlanes. Eksempelpåverktøy:Swimlanediagramtypestøttesideallerflesteopensourceog kommersielleumlverktøy. Avklaringomhvasomskalinkluderesiprosessmodellenoghvasomskalbeskrivesiprosasomtillegg erlittsmakogbehag,samtavhengigavhvorstormodellenønskeråvisualisereogforvalte. Spørsmålsombørbesvaresvedetableringavinformasjonsutvekslingenogsamhandlingsomangår bådeprosess,livssyklusfordataoginformasjonsforvaltningerbl.a.: 1. Hvoriegensaksbehandlingsprosessproduseresdata? 2. Hvordanforvaltesdata(informasjonsforvaltningsregime? 3. Erdataienendeligtilstand,ellervilendring/klagebehandlingetc.kunneføretilatendringer? 4. Vedendringidata,hvaerprosessenogkriterierforomdataskalettersendestildemsom hargjortsaksbehandlingbasertpågittedata? Klagebehandlinghosavsender,hvorklagetastilfølge,skaloppdatertedata ettersendemottaker?opplysningsplikt? 5. Hvaeralternativedataogtilstander? 6. Finneshistoriskedata,ellererdetkunsisteversjonsomeraktuell? Kandetværeaktueltåspørreetterdatasomvargyldigepåtidspunktx,ellerble dataendretiløpetavperiodeaab? Side14av42

15 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 7. Hvaerlevetidtildatasomutleveres,hvorlengeetterutleveringansesdesomgodenokfor andressaksbehandling? 8. Hvaerkriterierforslettingavdata? 9. SkaldatasendestildeponeringhosRiksarkivetihtgjeldendearkivreglerforoffentligsektor? 10. Vedlengreverdikjederavdatautvekslingarvesdaplikterogbegrensningerfraflerennkun densomeravsender?haravsendervideresendtdatahanselvharmottattoghvordeter knyttetbetingelser/begrensningertildata?sefigurunder,«egenskapervedinformasjon arvesiverdikjeder». 11. Hvilkerutinererbeskrevetsomsikrerhensiktsmessigvarslingavendringersompåvirker mottakersbrukavdata?eksempelvisoppdateringeriprosesser,lover,organisering, datakvalitetetc. Figur81,8Egenskaper8ved8informasjon8arves8i8verdikjeder8 4.3 Kobling0mellom0aktiviteter0og0den0informasjon0som0benyttes0i0 aktiviteter0 Forhveraktivitetbørkoblingtilinformasjonbeskrivesbasertpåfølgende: 1. Inputtilaktivitetenfraanneninternaktivitet/hendelseellertidstrigger. 2. Utvekslingmedeksternaktørellerforespørselomdatafraeksternaktør. 3. Mottakavdatafraeksternaktør,evt.mottakavforespørselomdata. 4. Outputfraaktivitetentilinterntilstand/aktivitet. 5. Informasjonsomertilgjengeligforaktiviteten Side15av42

16 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Figur83,8Informasjon8som8bindeledd8mellom8aktiviteter8 Forhveravinformasjonsflytpileneifigurenbørensikreatenvet: koblingmellomaktivitetenogdata,ogvideretilbådeinformasjonsmodellogtil begrepsmodell koblingmellomaktivitetsmodellmedtilhørendedataflyttiljus hvilkedatakvalitetskriteriersomskaloppfyllesogvurderingavomdisseertilstrekkeligefor saksbehandlingogforåoppfylleloverogkrav hvilkesikkerhetsmessigeaspektersomskaloppfyllesogvurderingavomdisseer tilstrekkeligeforsaksbehandlingogforåoppfyllelovkrav hvordanfeilhåndteringisaksbehandling,dataflyt,datakvalitet,teknisksystemm.m.skal utføres. 4.4 Jus0og0hjemler0for0informasjonsutveksling0 Følgendeersentralebetraktningerknyttettiljus,seogsåinnholdetiutvekslingsavtalensomeren merkomplettopplistingavjuridiskemomenter. Leseveiledning:Termene/ordenebegrepogopplysningstypeerbenyttetmedsammebetydningi dettekapittelet. Jushosavgiver:Avgiversmateriellereglerdefinererbegrepene/opplysningstypene.Avgivermå derfordefineresinebegrepergrundig.dersomdetteerjuridiskebegreper,såvildefinisjonenvære enrettsligdefinisjon,ogdenvilværebasertpåkilder(rettskildefaktorer.tolkningenkanogskal dokumenteres. Dissedefinisjonenedefinereropplysningstypene,oggirforståelsenavopplysningene/data/verdiene. Foratmottakerskalforståverdieneavbegrepene,erdetnødvendigatavgiverforklarerden saksbehandlingensomledertilfastsettelsenavverdiene/opplysningene/dataene. Jushosmottakererdetrettsligegrunnlagsominneholdervilkårformaterielleavgjørelsersomhører undermottakerspersonellekompetanse/ansvarsområde.vilkåreneerihovedsakformulertilovog forskrift.disseformulertevilkåreneerbareutgangspunktetforfastsettelsenavinnholdetivilkårene. Deterinnholdetivilkårenesomdefinerermottakersopplysningstyper,altsåhvilkeopplysningstyper somerrelevanteformottaker.innholdetivilkårenemåderforfastsettes.dettegjøresveden prosesssomkallesjuridiskmetode,ogsomerstyrtavrettskildeprinsipper.fastsettelsenavinnholdet ivilkårene,ogdermedhvilkeopplysningstypersomerrelevantekanentengjøresgenerelteller Side16av42

17 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling konkret.detmesthensiktsmessigeerheratmottakergjørdettekonkret,somaltsåinnebærerat mottakertarstandpunkttilomdeopplysningeneavgiverharerrelevanteundervilkårene. (Alternativtkanmottakertastandpunkttilomenkelteelementer/kriterieriavgivers opplysningstypererrelevante.deterikkesærlighensiktsmessigatmottakertargenerelt standpunkttilhvilkeandreopplysningstypersomerrelevante,abstrahertfradekonkrete opplysningstypeneavgiverkangi. Resultatetmåbeskrivespåenmåtesomerforståeligfordesomskallesedette,altsåbådejurister ogteknologer?detteerjuristerhosmottakerogavgiver,ogteknologerhosavgiverogmottaker.for atmottakerskalkunnetastandpunkttilomavgiversopplysningstypererrelevante,såforutsetter detatmottakerforståravgiversopplysningstyper.skinnenighetogskinnuenighetmåoppklares,og detmåverifiseres. Dersomavgiversopplysningerumiddelbarterrelevanteformottakerihenholdtildette,såkan utvekslingskjeutenvidere. Dersomdetmågjøresnoemedavgiversbegreper/opplysninger,såkandelikevelutveksles,menkan ikkebrukeshosmottakerutentilpasninger/transformasjon. Jushosmottaker:Mottakerplikteråkvalitetssikredeopplysningstypeneogopplysningenedefårfra avgiver,ogkanikkebenytteopplysningeneiegensaksbehandlingutenatdeertilstrekkeligsikrepå atopplysningeneerkorrekte,ogatdeforståropplysningenesinnhold,jfforvaltningsloven 17? Dettemedførerogsåatmottakerharenvisspliktåkontrollereavsendersorganisasjonfor opplysningsinnhenting/opplysningsfastsettelse.dettegjeldersærligdersombeviskraveneer forskjelligepåavsendersidenogmottakersiden,ogdeopplysningenesomutveksleser faktaopplysninger.dersomavsendersopplysningereropplysningerominnholdetivedtakhos avsender,såmådettesomutgangspunkttolkesslikatopplysningeneertilstrekkeliggode. Spørsmåletomopplysningeneerblittforfeiletfravedtaktiloversendelse,eretannetspørsmål.Det eråpenbartatdetikkemåskje,ogatmottakermåkontrollereatavsenderssystemsikreratdette ikkeskjer.hvordandetteskalsikreserikkeetrettsligspørsmål. Jussomramme:avgivermåforsikresegomatdeharrettsliganledningtilåutlevereopplysningene tilmottaker.detberorpåentolkningoganvendelseavalleregleneomtaushetsplikthosavgiverog innhentingshjemmelhosmottaker. Dersomavgiverbarekanutlevereopplysningersomer«nødvendige»imottakerssaksbehandling, (ogslikvilinnhentingshjemlenevanligvismåtteforståsentendetståruttrykkeligellerikke,så innebærerdetatmottakermåredegjørefortolkningenavvilkåreneidemateriellehjemlene(som altsåmåviseatavsendersopplysningererrelevanteformottakerssaksbehandlingslikatavgiver kanseatopplysningeneer«nødvendige». Jushosmottaker:Irelasjontilpersonopplysningslovensbehandlingsansvar,såblirmottaker behandlingsansvarligforopplysningenevedoverlevering,ogdettebetyrantakeligatavsenderikke harnoerettsligplikttilåkontrollerehvordanmottakerbenytteropplysningene.unntakkannok tenkesforenkeltetyperopplysningerogirelasjontilenkeltepersongrupper. Relevantespørsmålkanvære: Side17av42

18 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 1. Harvihjemmelforåbeomdatafraannenetat? 2. Erdetkravtillevetidfordata? 3. Hvordanskalslettinghåndteres? 4. Fletting/koblingavregistre,erdetproblematisk? 5. Erdetkravtiloppdatering,omgjøringspliktmm. 6. Hvaerkravtilintegritet? 7. Hvaerkravtilkonfidensialitet? 8. Hvaerkravtilsporbarhet? o Hvorkommerdatafra,hardinavsenderogsåmottattdatafraenannen avsender/borger/næringsdrivende? 9. Hvem/hvilkerolleharogharhattinnsyntildata?(tilgangogaksessrettigheter 10. Hvemplanleggeråbenyttedeaktuelledatavidereogtilhva? Vanligeloverogreglersomkangjeldeforinformasjonsoppbevaring,utveksling,åpenhet,sletting, koblingavinformasjoner: 1. Personopplysningsloven 2. Offentlighetsloven 3. Arkivloven 4. Regnskapogrevisjonslovgivning 5. Sikkerhetsinstrukser 4.5 Transformasjoner0 Nårensenderenforespørselomdatatilannenetatogfårsvarihenholdtilforespørselskjerdeten rekketransformasjoner.eksemplerpåtransformasjonerer: Bæreprotokoll,selveutvekslingsmekanismenpåetlavereteknisknivå. Sikkerhetsmekanismerhvorkombinasjonermellomkanalsikkerhet,meldingssikkerhetog skallsikkerhet/sikresonerogapplikasjonmedautentiseringogautorisasjonsstyringbenyttes. Formatkonvertering,mellomformatersomforeksempel:eksportformatfordatabase,XML, CSV,EDIFACT,RDF,proprietæreformatosv. Modellkonvertering,transformererdataietgittformattilåværeioverensstemmelsemed enanneninformasjonsmodellennkilde. o AttributtAtilpasninger.Eksempelvis,ometavsendersystemskillerpåfornavn, mellomnavnogetternavn,vildatakunnekonverterespresisttilenmodellfor fornavn+etternavnhvormellomnavnersistedelavfornavnet.motsattveigårikke, dermederdetteentransformasjonmedtapipresisjon,dvs.hvasomermellomnavn blirvanskeligåfinneutidatasomerihenholdtilmodellenhosmottaker. Begrepskonvertering,ermuligiendeltilfellerdersammenhengermellombegreperer tydeligbeskrevet. o Eksempel:avsenderkanhamerpresisebegreperennmottaker.Detåpnerfor mulighetentilatalledatasomerihenholdtilavsendersbegrepogsåvilvære innenfordefinisjonenavmottakersbegrep.konkretisert:omavsendersbegrepfor personinntektperår(ihtetgittregelverkermerpresistennmottakerstilsvarende personinntektperårbegrep,vilmottakertroligkunnebenyttedatasomerihenhold tilavsendersbegrepsmodell.motsatttrengerikkeværetilfelle,detmåutredesomer mulig. Side18av42

19 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling o Eksempelpåendringavbenevnelse/type:enkanformangeformålomforme opplysningersomeroppgittperårtiletgjennomsnittpermnd.omendaspørpå inntektforjuni2012måmottakerviteatsvareteretgjennomsnittogikkefaktisk verdi. Populasjonstilpasninger.Informasjonsutvekslingenutfordreroffentligsektoriretningavåse påsegselvsomforvalteravetstortdistribuertinformasjonssystem.ulikeoffentligeregistre ogsaksbehandlingssystemervilhadataomulikedeleravbefolkningen,bilparken, næringslivetetc.detmåderforavklareshvafraværavdataometobjektietsystemegentlig betyroghvasomskalgjøresometspørsmålikkereturnereretsvar. Som figuren under viser to hovedtidspunkt for transformasjon, det er ved spørring og ved svar. Figur84,8Transformasjoner8av8data,8vanlige8alternativer8 Den som spør kan lage en forespørsel basert på sin informasjons- og begrepsmodell og transformere spørringen til modeller hos den som skal avgi informasjon. Alternativt kan tredjepart eller avsender gjøre transformasjon av spørringen. Når svaret på forespørselen lages kan avsender transformere til mottakers modell, evt. tredjepart eller mottaker kan selv gjøre transformasjonen. I praksis blir det ofte transformasjoner både ved spørring og ved svarhåndtering. Disse transformasjonene er kritiske for at utvekslingen skal fungere i henhold til hensikt. I forbindelse med transformasjon endres gjerne data fra eksakte verdier som konkret diagnose til et svar som er godt nok for den som spør. Eksempelvis kan svaret være «sykemeldt». I noen tilfeller håndteres de faktiske verdiene og terskelsvar på ulike måter sikkerhetsmessig siden de kan ha ulik krav til konfidensialitet. Det er sentralt at mottaker har tilstrekkelig forståelse for saksbehandlingen bak dataene (hvordan verdiene har fremkommet både internt hos avsender, men også hva som skjer med data i transformasjonene. Side19av42

20 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 4.6 Risikostyring,0kvalitetssystemer0og0gevinstrealisering0 Detersentraltatdeltakerneserforskjellpåetinformasjonsutvekslingsprosjektmellometater/ virksomheterogetetatsinterntitaprosjekt. Etbildekanværeforskjellenpåenenkeltfotballspillersomharindividuelleferdigheter versusfotballalagetskollektiveferdigheter.trenerenskalhjelpebådepådetindividuelleog detkollektiveplan.tilsvarendemåprosjekterforinformasjonsutvekslinghaentrenerog risikostyring,kvalitetssikringoggevinstrealiseringmåfokuserepåbådeindividueltnivåog kollektivtnivå.suksesseneretresultatavlagetskollektiveprestasjoner. Tretilnærmingertilmåloppnåelseer(1risikostyring,(2helhetligkvalitetssystemog(3 gevinstrealisering.dissetrebørvedinformasjonsutvekslingenseesisammenhengogavsenderog mottakerhargjerneuliketradisjonerforhvilkentilnærmingdeleggermestvektpåi prosjektgjennomføringogiorganisasjonsaforbedringsprogrammer.fokusmåendresfraåvære etatsinternttilåfokuserepåkollektivemål.etateneskalsikregevinsterbasertpå informasjonsutvekslingenogdemåspillehverandregod.kulturmessigvilfokuspåkollektiv måloppnåelsebypåendringogutfordringer.vianbefaleråsedetrehovedspørsmåleneunder samletforåsikreathovedmål,leveranseroggevinsterskalværegodtegnetogkunnerealiseres. 128 Risikostyring8 Ermetodisktilnærmingogtidsplanforrisikoanalyseravklart?8 138 Risikostyring Ermetodisktilnærmingogtidsplanforkvalitetsstyringavklart? 148 Risikostyring Ermetodisktilnærmingogtidsplanforgevinstrealiseringavklart? Flereavelementenesomersentraleigevinstrealiseringerogsåsentraleideandremåteneå strukturere"prosjekter"på.vianbefaleratetateneserdissetre(12a14somsupplerende,menogså overlappende.utfordringenforetatenebliråkombineredeuliketilnærmingene.sjekklistautfordrer etatenetilåtastillingtilhvordandetretilnærmingeneertenktbenyttet.vedåbruke risikotilnærmingforgevinstrealisering,dvsatengevinstsomkanskjeikkeoppnåserenrisiko,dakan enbenytterisikometodermedtiltakogsåforåsikregevinstrealisering.semeromgevinstrealisering ikapittelgevinstrealisering,4.8. DIFIsmalerogarbeidmedrisikostyringfokusererprimærtpåinformasjonssikkerhet,meni beskrivelseavmotivasjonviserdifioverordnetforståelseforhvapotensialetvedgodrisikostyring kanbetyforvirksomheter.difisformuleringeriveilederen[21]ersomfølger: Kunnskap1om1risiko31og1mulighetsbildet1 God1informasjonssikkerhet1forutsetter1kunnskap1om1risiko31og1mulighetsbildet.1For1å1kunne1 prioritere1riktig1og1begrunne1sine1valg,1eventuelt1manglende1valg,1av1sikkerhetstiltak,1må1 virksomheten1først1ha1oversikt1over1egne1oppgaver1og1verdier,1hvilke1regler1som1gjelder1og1 hvilken1trussel1og1risiko1de1står1overfor.1sikkerhetstiltak1kan1avverge1og1forebygge1trusler,1 men1også1gjøre1løsninger1mulig1som1ikke1ellers1ville1vært1gjennomførbare.1 SemicolonsundersøkelseromrisikoanalyseriIKTprosjekterviseratdeteretstort forbedringspotensialebådeiutnyttelseogutbredelse[26]. Side20av42

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger

Avtale mellom. om elektronisk utveksling av opplysninger Avtale mellom og.. om elektronisk utveksling av opplysninger INNHOLD 1. AVTALENS PARTER 3 2. AVTALENS GJENSTAND OG AVTALENS DOKUMENTER 3 3. HJEMMEL FOR UTLEVERING, INNHENTING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet 26. standardiseringsrådsmøte Beslutningssak 16.03.2011 Bakgrunn I 23.rådsmøte (2.- 3. juni) ble forprosjektsrapporten og arbeidsgruppens innstilling

Detaljer

Semicolon. Veiledning i bruk av maler og sjekklister.

Semicolon. Veiledning i bruk av maler og sjekklister. Semicolon Veiledning i bruk av maler og sjekklister. Til bruk ved etablering og endring av elektronisk samhandling Versjon: 1.0. Dato: 18. Desember 2012 Forfattere: - Thom-Kåre Granli, Institutt for Privat

Detaljer

Semicolon kokebok 2.0

Semicolon kokebok 2.0 Semicolon kokebok 2.0 Veiledning i bruk av Semicolon kokebok Versjon : 2.0 Dato : 14. mars 2014 Forfattere: - Per Myrseth (DNV GL) - Erlend Øverby (Karde AS) - Terje Grimstad (Karde AS) - Thom- Kåre Granli,

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon Metoder for bedre samhandling erfaringer fra Semicolon Norstella/RNeF-seminar Oslo, 27. august 2009 Terje Grimstad, Karde Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Innhold 1. Litt om Semicolon-prosjektet

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Norsk modell for informasjonsutveksling

Norsk modell for informasjonsutveksling Norsk modell for informasjonsutveksling Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon, Karde AS Sesjon 3C - Hva skal til for at offentlige virksomheter utnytter og deler informasjon mer effektivt? NOKIOS 2013

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer? Nasjonal møteplass Når pasienten skriver journalen, om pasientinvolvering og bruk av nye verktøy i psykiatrien Tromsø 7. september 2010 Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon Metoder for bedre samhandling erfaringer fra Semicolon Norstella/RNeF-seminar Oslo, 27. august 2009 Terje Grimstad, Karde Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Innhold 1. Litt om Semicolon-prosjektet

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE 10 TJENESTE OG BOLIGKONTOR 18. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier Side: 1 av 7 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 51: Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.01.2004

Detaljer

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv.

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Samdok- konferansen 2013 Gardermoen, 4. desember 2013 Semicolon Etater SKD UDI Helsedir

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Difis veiledningsmateriell, ISO 27001 og Normen

Difis veiledningsmateriell, ISO 27001 og Normen Difis veiledningsmateriell, ISO 27001 og Normen Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver Helsedirektoratet Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Informa(onsförvaltning och utbyte av informa(on i offentlig sektor

Informa(onsförvaltning och utbyte av informa(on i offentlig sektor Informa(onsförvaltning och utbyte av informa(on i offentlig sektor Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Sundsvall 42 16. oktober 2013 Karakteris@kk Offentlige administrasjon er en informasjonsfabrikk.

Detaljer

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Spesielt om personvern og krav til sikring av personopplysninger Dag Wiese Schartum Personvern i forvaltningen - et problem! Generelt Forvaltningens IKT-bruk må alltid vurderes konkret i forhold til personopplysningslovens

Detaljer

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen?

Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Risikoanalyse i arkivarbeidet Ta sjansen? Jorunn Bødtker, 23. mars 2010 1 Risikoanalyse - NA 23.3.2010 - Jorunn Bødtker Begreper Norsk standard 5814:2005 og ISO 27002 Risiko: Muligheten for å lide tap

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

DRI 1001 Saksbehandlersystemer Forelesning Okt. 2009, Arild Jansen, AFIN

DRI 1001 Saksbehandlersystemer Forelesning Okt. 2009, Arild Jansen, AFIN IKT i det offentlige saksbehandlersystemer for DRI 1001 06-10-09 Hva er [offentlig] saksbehandling og saksbehandlersystemer Noen krav til saksbehandlersystemer Beslutningsstøttesystemer og beslutningssystemer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

DRI 1001 Saksbehandlersystemer Forelesning Okt. 2007, Arild Jansen, AFIN

DRI 1001 Saksbehandlersystemer Forelesning Okt. 2007, Arild Jansen, AFIN IKT i det offentlige Saksbehandlersystemer mm DRI 1001 09-10-07 Hva er saksbehandling og saksbehandlersystemer Noen krav til saksbehandlersystemer Beslutningsstøtte og automatiserte beslutninger Automatisering

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Terje Grimstad Altinn brukerforum Oslo, 27. november 2009 Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Semicolon Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Frokostseminar ISO 30300-serien Hva kan den brukes til i Norge?

Frokostseminar ISO 30300-serien Hva kan den brukes til i Norge? Frokostseminar ISO 30300-serien Hva kan den brukes til i Norge? Martin Bould Ciber Norge AS i samarbeid med Norsk arkivråd, 17.6.2014 6/24/2014 1 2014 Ciber Eller - Hvor skal jeg begynne? En liten omvei

Detaljer

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til:

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: ASSS - hva nå? ASSS (Tjenester til utviklingshemmede) ble startet som et prosjektnettverk, og skal etter planen avsluttes 31.12.15.

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Hvilken rolle spiller sikkerhetspolicy for UUS? Heidi Thorstensen IKT-sikkerhetssjef/Personvernombud

Hvilken rolle spiller sikkerhetspolicy for UUS? Heidi Thorstensen IKT-sikkerhetssjef/Personvernombud Hvilken rolle spiller sikkerhetspolicy for UUS? Heidi Thorstensen IKT-sikkerhetssjef/Personvernombud Hva slags opplysninger håndteres? Sykehuset har store mengder svært sensitive personopplysninger om

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

Veiledning. levering av avdragsnota på elektronisk format. februar 2005. Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459

Veiledning. levering av avdragsnota på elektronisk format. februar 2005. Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format februar 2005 Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Innholdsfortegnelse Introduksjon...3

Detaljer

Strategi for Informasjonssikkerhet

Strategi for Informasjonssikkerhet Strategi for Informasjonssikkerhet Vedtatt 2015 Informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av Bergen kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Visjon 3 Innledning 4 Begreper 5 Nasjonalt

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Skiptvet kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Postboks 115 1806 Skiptvet Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen 1 av 5 HMS-avdelingen Notat Til: Organisasjonsprosjektet Kopi til: Fra: HMS-sjefen Signatur: Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen HMS-avdelingen har diskutert

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet. Karin Kristiansen og Amund Eriksen

Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet. Karin Kristiansen og Amund Eriksen Rettslige krav til styring av informasjonssikkerhet Karin Kristiansen og Amund Eriksen Hva får dere IKKE? Informasjonssikkerhet? Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens

Detaljer

Hva er et styringssystem?

Hva er et styringssystem? Hva er et styringssystem? Og forholdet mellom ISO 27001 og 27002 Seminar 12. april 2012 Ingvild Høvik Kiland Riksrevisjonens Dok 1 (2010-2011) Revisjonen var basert på Nasjonale retningslinjer for å styrke

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune Fagområde: Administrasjon Dok. type: Rutine Dok. nr.: BKDOK-2005-00432.01 Rev. dato: 24.06.02 Gyldig til: 31.12.2012 Side 1 av 5 Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune 1. Innledning

Detaljer

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015 ASSS TTU høstsamling 2015 Oslo, 3-4 november 2015 ASSS ASSS; samarbeid mellom KS og de ti mest folkerike kommunene Vedtekter som regulerer samarbeidet Oslo er ny lederkommune i ASSS (overtar etter Kristiansand)

Detaljer

IKT-utfordringer nå og i fremtiden. Integreringskonferansen i Narvik 2012

IKT-utfordringer nå og i fremtiden. Integreringskonferansen i Narvik 2012 IKT-utfordringer nå og i fremtiden Integreringskonferansen i Narvik 2012 Stortingsmelding En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Viktigste tiltak i meldingen jf Aftenposten 27. oktober

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Telenor Norge AS. Kunde

Telenor Norge AS. Kunde Leide Samband Side 1 av 5 Versjon 010212 Rabattavtale for leide samband mellom Telenor Norge AS og Utgave 01.02.2012 Avtale nummer: Telenor Norge AS Dato og underskrift Dato og underskrift NN Tittel NN

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Anskaffelsesregelverk Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjon Hovedregel for kommunikasjon mellom oppdragsgivere og leverandører Kunngjøring, konkurransegrunnlag og innlevering,

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Informasjonssikkerhet og ISO 27001

Informasjonssikkerhet og ISO 27001 Informasjonssikkerhet og ISO 27001 Erfaringer fra Asker kommune Asker - Norges største bygd 11. største norske kommune 59.000 innbyggere Beste karakterer på avgangsklassene i 10.klasse 2014 Beste servicekommune

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 06.07 Juni 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.06.07 Rapporttittel: Enova byggstatistikk 2006

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

Hvilke opplysninger om målingene vil vi lagre?

Hvilke opplysninger om målingene vil vi lagre? Hvilke opplysninger om målingene vil vi lagre? Etter at vi har analysert detektorene og sendt deg måleresultatene, vil vi slette navn, e- postadresse og telefonnummer. Resten av opplysningene som er gitt

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr. 9 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling samarbeidsavtalen 0..204 Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling Formål Samhandlingsrutinen skal sikre at begge parter følger opp meldingene etter lik rutine og praksis. Begge parter føler

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE ARKIVAVDELING. Retningslinjer for bruk av e-post

STAVANGER KOMMUNE ARKIVAVDELING. Retningslinjer for bruk av e-post STAVANGER KOMMUNE ARKIVAVDELING Retningslinjer for bruk av e-post Arkivreglement Fastsatt: 01.06.2007 Sist endret: 14.04.2008 1 Innhold Innledning: Formål og ansvar.. 3 1. Journalføring og arkivering..

Detaljer