Semicolon)kokebok)2.0$! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semicolon)kokebok)2.0$! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!"

Transkript

1 Semicolonkokebok2.0$!! Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av! informasjonsutveksling!!!!!!!!!!! Versjon!:! 2.0! Dato! :! 14.!Mars!2014! Forfattere:!!! - Per!Myrseth!(DNV!GL! - Erlend!Øverby!(Karde!AS! - Terje!Grimstad!(Karde!AS!! - ThomIKåre!Granli,!Institutt!for!Privat!rett,!Juridisk!fakultet,!Universitetet!i!Oslo!!!

2 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! Versjonshistorikk!for!dette!dokumentet! Versjon(&(Dato( 1.0,!Desember!2012! 2.0,!Mars!2014!! Innholdsfortegnelse! Kommentar(og(ansvarlig( Basert!på!UDIs!effektprogram!og!Semicolons!erfaringer.! Basert!på!innspill!gjennom!Semicolon!case!for!DIFI!i!2013!og!andre! Semicolon!erfaringer.! 1! Introduksjon!...!3! 1.1! Vurdering!av!omfanget!til!sjekklisten!...!4! 2! Sjekklister!til!intensjonsavtalen!...!4! 2.1! Veiledning!til!kolonnene!i!sjekklistene:!...!4! 2.2! Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Mottaker!...!5! 2.3! Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Avsender!...!5! 3! Sjekkliste!til!utvekslingsavtalen!...!6! 3.1! Utvekslingsavtalen,!sjekklister!for!Avsender!...!6! 3.2! Utvekslingsavtalen,!sjekkliste!for!Mottaker!...!12! 4! Appendiks:!Faglig!supplement!til!sjekklistene!...!12! 4.1! Beskrivelse!av!data/opplysningstype!...!12! 4.1.1! Populasjon!og!endringer!i!populasjoner!...!13! 4.2! Prosesser!knyttet!til!etablering,!forvaltning!og!utveksling!av!data!...!14! 4.3! Kobling!mellom!aktiviteter!og!den!informasjon!som!benyttes!i!aktiviteter!...!15! 4.4! Jus!og!hjemler!for!informasjonsutveksling!...!16! 4.5! Transformasjoner!...!18! 4.6! Risikostyring,!kvalitetssystemer!og!gevinstrealisering!...!20! 4.7! Kvalitet!på!data!...!24! 4.8! Gevinstrealisering!...!26! 4.9! Håndtering!av!endring!av!opplysninger,!klagebehandling!og!omgjøring!...!27! 4.10! Sikkerhet!...!28! 4.11! Virksomhetsmodell!...!28! 4.12! Budsjett!og!planlegging!...!30! 4.13! Metoder!og!modenhetsmålinger!ved!etablering!og!forvaltning!av!informasjonsutveksling!30! 4.14! Prosess!for!avklaring!av!komplekse!begreper!...!34! ! Koordinering!av!regler!...!35! ! Konstruksjon!av!nye!begreper!...!36! ! Vurdering!av!harmoniseringsbehov!og!harmonisering!av!regler!...!36!!! Side!2!av!42!

3 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! 5! Referanser!...!37! 6! Appendiks:!Teknisk!gjeld!og!integrasjonsgjeld!...!38!! 1 Introduksjon! Hensikt!med!dette!dokumentet!er!å!gi!mottaker!og!avsender!i!en!informasjonsutveksling!en!sjekkliste! for!hva!de!bør!avklare,!utrede!og!beslutte!når!de!innleder!samarbeid!om!å!etablere!eller!endre! informasjonsutveksling.!! Sjekklistene!for!avsender!og!mottaker!som!er!beskrevet!i!dette!dokumentet!må!sees!i!sammenheng! med!dokumentene:! Veiledning!i!bruk!av!Semicolon!kokebok! Intensjonsavtale! Utvekslingsavtale! Sjekklistene!er!ment!å!dekke!sentrale!spørsmål!fra!idestadiet!frem!til!signert!utvekslingsavtale.! Utvekslingsavtalen!med!bilag!beskriver!bl.a.!hvilken!informasjon!som!skal!utveksles!for!å!oppnå! hvilke!mål.!etter!signering!av!utvekslingsavtalen!anbefaler!vi!at!en!starter!detaljert!design!av!nye! arbeidsprosesser!og!design!av!ny!itistøtte!for!å!realisere!informasjonsutvekslingen.!! Hindringer!for!informasjonsutvekslingen!og!elektronisk!samhandling!er:! Organisatorisk!og!enkeltpersoners!manglende!vilje!og!evne!til!å!samhandle! Uavklarte!og!eller!motstridende!juridiske!aspekter! Budsjetter!og!ressurser,!fraværende!eller!i!utakt!mellom!etater.! Ukjent!eller!lav!datakvalitet! Ukjent!eller!for!høy!risiko! Uklart!gevinstpotensial!! For!lite!innsalg!av!hvorfor!informasjonsutvekslingen!bør!etableres.! For!liten!vilje!til!å!endre!det!faktum!at!borger/næringsdrivende!for!ofte!er!«brevdue»!mellom! offentlige!etater.! Fordeling!av!kostnader!og!uttak!av!gevinster!mellom!partene!skaper!ulik!motivasjon!for! deltakelse.! IKTIproblemer,!gjerne!knyttet!til!eldre!IT!systemer!eller!mangel!på!et!tidsvindu!for!å!kunne! gjennomføre!koordinerte!endringer!hos!flere!parter.! Termer!og!begreper!som!ikke!lar!seg!samordne! Gjeldende!arkitekturprinsipper!for!offentlig!sektor!er!tjenesteorientering,!interoperabilitet,! tilgjengelighet,!sikkerhet,!åpenhet,!fleksibilitet!og!skalerbarhet![19].!semicolons!sjekklister!og!avtaler! vil!hjelpe!etater!med!å!følge!disse!prinsippene.!! Ansvaret!for!tilstrekkelig!kvalitet!på!data!som!benyttes!i!saksbehandling,!ligger!hos!bruker/mottaker.! Avsender!må!beskrive!og!avgi!data!slik!at!mottaker!har!mulighet!til!å!både!vurdere!om!det!er!mulig!!! Side!3!av!42!

4 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! forstå!dem!og!om!de!er!egnet!til!bruk.!avsender!har!et!ansvar!for!at!avgitte!data!brukes!i!henhold!til! hjemler!hos!avsender.!! En!ferdig!utfylt!sjekkliste!for!både!avsender!og!mottaker!er!anbefalte!bilag!til!utvekslingsavtalen.!! I!tillegg!til!sjekklistene!under,!er!det!laget!egne!kapitler!i!dette!dokumentet!som!beskriver!viktige! momenter,!reiser!spørsmål!og!gir!litteraturhenvisninger!som!kan!være!relevant!for!etablering!av! informasjonsutvekslingen.! 1.1 Vurdering!av!omfanget!til!sjekklisten! Kokeboken!med!sjekklister!kan!virke!litt!omfattende!for!noen!informasjonsutvekslingsprosjekter.!Vi! vil!derfor!anbefale!at!prosjekter!som!benytter!kokeboken!gjør!en!analyse!og!vurdering!av!hvilke! sjekklistepunkter!som!er!relevante.!vi!vil!også!anbefale!at!det!vurderes!hvilke!sjekklistepunkter!som! bør!dokumenteres!og!legges!til!intensjonsavtalen.!! 2 Sjekklister!til!intensjonsavtalen! 2.1 Veiledning!til!kolonnene!i!sjekklistene:! Kolonnene!i!sjekklistene!under!har!følgende!betydning! Nr:!Er!kun!for!identifikasjon!og!henvisning!til!spørsmålet.! Spørsmål.!!Er!basert!på!Semicolons!arbeid!med!avtalene!og!sjekklistene.!Motivasjon!og! forklaring!til!flere!av!spørsmålene!er!beskrevet!i!egne!kapitler!i!dette!dokumentet.! Ja/nei.!Avgrensning!til!ja!eller!nei!som!svaralternativer!på!spørsmålet!er!bevisst.!Dette!fordi! ett!nei!bør!fører!til!stopp!eller!utsettelse!av!prosjektet.!! Dokument.!Her!oppgis!hvor!spørsmålet!er!besvart,!gjerne!med!henvisning!til!avtaleIbilag,! notat,!rapport,!forskrift!etc.! Signatur(&(rolle.!Viser!hvem!som!har!ansvaret!for!at!spørsmålet!er!tilstrekkelig!utredet!og!at! vedkommende!har!fullmakt!og!kompetanse!til!å!besvare!spørsmålet! Kolonner!som!kun!finnes!i!sjekklisten!for!utvekslingsavtalen:! Kategori.!Viser!hvilke!av!følgende!kategorier!det!enkelte!spørsmålet!er!knyttet!til:! o Informasjon:!Fokuserer!på!informasjon!med!sin!selvstendige!verdi!uavhengig!av! hvilket/hvilke!itisystem!som!benyttes!for!å!håndtere!informasjonen.!beskrivelse!av! betydning!og!begrepsmodeller!er!koblet!til!dette!laget.! o Prosess:!En!etats!interne!prosess! o Prosjekt:!Det!aktuelle!prosjektet!som!bruker!sjekklisten.! o Jus:!Knyttet!til!betydning!av!informasjon,!hjemler!for!å!innhente,!benytte,!avgi,!samt! krav!til!forvaltning!og!sikkerhet.! o Risikostyring:!gevinstanalysen,!endringsstyring,!kvalitetsledelse,!risikoledelse!mm.! Mottakersjekkliste.!!Kommentar!om!punktet!er!gyldig!kun!for!avsender!eller!både!mottaker! og!avsender.!!!! Side!4!av!42!

5 Semicolon!kokebok:!Sjekkliste!ved!endring!og!etablering!av!informasjonsutveksling! Følgende!sjekkliste!bør!benyttes!før!en!inngår!intensjonsavtalen.! 2.2 Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Mottaker! Nr( Spørsmål(( Ja/nei( Dokument( Signatur( &(rolle( 1( Har!vi!budsjett!for!gjennomføring!av!!!! planleggingsfasen?! 2( Har!vi!beskrevet!prosessen!hvor!data!skal!!!! anvendes?! 3( Har!vi!beskrevet!hvilke!data!vi!trenger?!!!! 4( Hvilke!alternative!kilder!til!data!finnes,!!!! egen!datafangst,!hente!fra!andre,!flette!fra! flere!kilder!etc.! 5( Har!vi!hjemmel!til!å!spørre!om!data!fra!!!! avsender?!/!har!vi!hjemmel!til!å!innhente! data!fra!andre!enn!avsender.! 6( Har!vi!lov!til!å!benytte!data?!!!!! 2.3 Intensjonsavtale:!Sjekkliste!for!Avsender! Nr( Spørsmål(( Ja/nei/( Dokument( Signatur( &(rolle( 1( Har!vi!aktuelle!data?!!!! 2( Er!data!underlagt!utleverings!restriksjoner?!!!!! 3( Er!det!hjemmel/lov!til!å!avgi!data!til!aktuelt!!!! formål?! 4( Kan!data!bli!åpne!data?!!!! 5( Er!det!alternative!kilder!til!sammenlignbare!!!! data?! 6( Har!vi!beskrevet!prosessen!for!hvordan!!!! data!blir!opprettet!og!forvaltet?! 7( Har!vi!budsjett!for!gjennomføring!av!!!! planleggingsfasen?! 8( Har!mottaker!egnede!prosesser!og! sikkerhetsmekanismer!for!å!kunne!bruke! og!forvalte!mottatte!data?!!!!!!! Side!5!av!42!

6 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 3 Sjekkliste*til*utvekslingsavtalen* 3.1 Utvekslingsavtalen,*sjekklister*for*Avsender* DennesjekklistenforutvekslingsavtalenforutsetteratAvsendersjekklistenforintensjonsavtaleerbesvart. Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste 1. Erdetalternativekildertilsammenlignbaredata?Omflerekilder: Bilag1 Kopi Basertpåhvilkekriterierblekildevalgt? Ersammekildebestegnetgjennomheleåret/livsløpet? Erdetdefaktiskeverdierfradatakildensomerinteressantellerkanenkleja/neisvarellersvarpå over/underterskelverdierbenyttes. 2. Erdevalgteopplysningstypeneforutvekslingbeskrevetslikatmottakerenkeltkanforstådem. Bilag1,3 Snusp. Erinformasjonsmodell,begrepsmodellmedidentifikatorerogutvekslingsmodelletablertfor utvekslingen?sekap4.1beskrivelseavdata. Eropphavetogforvaltningsregimettildatabeskrevet(provenancedata Erkvalitetskravtildatakildenhensiktsmessigbeskrevet? 3. EvnerIT9systemeneåhenteutdeaktuelledataihtforventninger? Bilag1,3 Snusp. KanavgiversystemenemøtemottakerskravtilSLAogrisikoappetitt. Erdetbeskrevethvorivårtsysteminformasjonfinnesogharsystemetevnetilåavgideaktuelledata påenegnetmåteformottaker? 4. Errettigheter,kildeogforvaltningskravbeskrevetpåenhensiktsmessigmåteformottaker Bilag1,3 Snusp. Opphavtildataklart?Sekap4.2Etableringogforvaltning,4.3aktiviteter&infobruk+[9] Opphavtilopplysningstyper?ErdetgjortsøkiSERESogevt.andremetadatakilderomnoenhar beskrevetrelevantfellesmodell/deleravmodell? Hva/hvemenhardataom(populasjon?Se4.1.1Populasjon. Tilhørendeforvaltningsregime?Sekap4,7Datakvalitet Sikkerhetskrav?Sekap4.10Sikkerhet 5. Erjuridiskekravogforutsetningersomavsendermåforholdesegtilisindatabehandlingog utleveringkartlagt? Bilag1,2 Snusp. Erdetrettsligegrunnlagetforinformasjonsbehovetbeskrevet? Side6av42

7 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste Sekap4.3,virksomhetsmodell. 6. Erdetbeskrevetenvirksomhetsmodellsombeskriverplasseringavinformasjonsutvekslingen? Bilag1,2 Kopi Erkoblingmellomarbeidsprosesser,informasjonsutveksling,ITZsystemerogkrav/jusbeskrevet. Eransvar/eierfordeprosessersomblirberørtavinformasjonsutvekslingenklart Seogsåvirksomhetsmodellkap4.11ogKapJus Håndteringvedendringidatasomerutvekslet(klagebehandlingmm. Deterenutfordringåvitehvilkentilstandenopplysningeri,ognoengangermåendringeriinnholdeller tilstandtilenopplysningettersendes. Bilag1 Snusp. Erhåndteringavendringervedbl.a.klagebehandlingidatabeskrevetsomaktivitetermellom avsenderogmottaker? Erdissetilstander(uliketyperendringerpådatadelavinformasjonsmodell,begrepsmodellog utvekslingsmodellhosavsender? Bilag4 Håndteringvedfeilidata. (SLA,5 Erhåndteringavfeilsituasjonerpådatabeskrevetsomaktivitetermellomavsenderogmottaker? Erdissetilstander(feiloguliketyperendringerpådatadelavinformasjonsmodell,begrepsmodell, prosessmodellogutvekslingsmodellhosavsender? 8. Hvordansikrestilstrekkeligdatakvalitet Hvakjennetegnergjeldendeminimumsnivåfordatakvalitet?Sekap4.5Transformasjoner,4.7 Datakvalitetog4.9Endringer. Eravsenderogmottakerskravtildatakvalitetsnivåbeskrevetogharmonisert.Se4.7Datakvalitetog ISO8000[10]. Hvordanmålesogsikresforventetnivåavdatakvalitet 9. Ervirksomhetenskultur,modenhet,rutinerogkompetanseegnetforåetablere informasjonsutveksling. Virksomheteneogevt.innleidevirksomhetsutviklere,ITZressursermm,måspillehverandregodeforåfåfull uttellingavinformasjonsutvekslingen. Harvirksomhetenhattsuksessmedtilsvarendeprosjekter o nårdetgjelderprosjektleveranser? o uttakavplanlagteeffekter? Harvirksomhetenegnedesystemutviklingsmetoder,rutinerogverktøy? Bilag1 Kopi Bilag1,4 Kopi Side7av42

8 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle ErITarkitekturerogsikkerhetsarkitektureregnetforønsketinformasjonsutveksling? Harvirksomhetenprosjekteiereogprosjektlederesomvilogkanhåndtereprosjektet? 10. Kanavsenderforsikresegomatmottakerforstårdatakorrekt? Bilag1 Erfølgendebeskrevettilstrekkelig. Avsenderstolkningavdata?Se4.1Beskrivelseavdata. Mottakerstolkningavdata?Se4.1Beskrivelseavdata. Transformeringavdataformat,datastrukturogsemantikk.Se4.5transformasjoner. Kanavsenderforsikresegomatmottakerfårdeopplysningenederettsligsettharbrukfor? Erfølgendebeskrevettilstrekkelig. Bilag1,2 Mottakerssaksbehandling/oppgaveløsningogvirksomhetsmodell 11. Hvilkenyerutinermåetableresknyttettilutvekslingavdata? Eksempelpårutiner: Sletterutinerinternt Håndteringavloggerfordatautveksling Ettersendingvedfeilidata Endringersommåhåndteresknyttettilomgjøringsplikthosmottaker Varslingvedendringeri:forskrifter,tolkningavdata/begrepsmodell,programvareogbrukavdata, etc. Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte? Rutinerforhåndteringvedfeilpåteknologi Erhåndteringavfeilsituasjonerpåteknologibeskrevetsomaktivitetermellomavsenderog mottaker? Erdettilrettelagtfortestogdriftsmessigovervåkingavteknisketjenester. 12. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforrisikoanalyseravklart? Gjelderblantannetrisikoanalyseavprosjektmål,effektmålogoperasjonellrisiko: Designogetableringavdatautvekslingenmedtilhørendetiltakgodkjentavrelevantansvarlig/rolle? Etableringavtestmetode,testmiljøogtestdataietinterZetattestmiljø. Eransvarforetatsprosesserklartbeskrevetogavklart. Bilag1 Bilag4 Bilag5 Bilag6 Bilag4 (SLA Bilag11: Mandatog prosjektpla n Kopi Mottaker9 sjekkliste kopi. Kopi Side8av42

9 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Eransvarforprosjektleveranserklartbeskrevetogavklart. Eransvarforinformasjonsutvekslingenbeskrevetogavklart. Endringeriinformasjonsutvekslingenogkonsekvenserpåulikenivå(teknisk,organisatoriskmm. Forholdhosinvolverteparter,inkltredjeparter Helhetenavsamhandlingen Bilag6 Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte Sekap4.6Risikoanalyserogrisikostyring. 13. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforkvalitetsstyringavklart? Errutinerforkvalitetssikringetablerthosbeggeparter,eksempelvisISO9000el. Eksempelvis:kvalitetssikringav: Nyerutinerforsaksbehandling,informasjonsforvaltningetc. Nyteknologiogprogramvare,inkl.konfigurasjonsstyringavprogramvare Nyegrensesnittinterntogeksternt Systemutviklingsrutiner,testingavprogramvaremm Eransvarforrisikostyringtydelighosdeinvolverte Etableringavsikkerhetsmekanismer Dettemåseesoppmotavtalebilageneforbl.a.prosessbeskrivelse,begrepsmodelleroghjemmel/juridiske krav. 14. Ermetodisktilnærmingogtidsplanforgevinstrealiseringavklart? Hvordanerdetplanlagtåmåleatgevinstensomlåtilgrunnforetableringav informasjonsutvekslingen,eroppnåddoghvemeransvarlig? 15. Erinnsalgogforankringavprosjektetsamtetableringavbudsjetter,mandatogfullmakteretc. etablert? Gjelderforhverprosjektfaseforetableringavinformasjonsutvekslingen. 16. Erplanlagtetidsvindurealistisk? Utredningsaktiveterogrisikoanalyserfremtilavtaleinngåelse? Utviklingavløsningerhosdeenkelte,erdettilstrekkeligtilgangtilressurserforopplæring, systemutvikling,rutineutviklingetc. Erdetegnedetidsvinduhosalleinvolverte(ogsåunderleverandørerogtredjepartersomgjørdet muligåtestesystemer,rutinermmhosalleinvolverte. Bilag11: Bilag6 Kopi Bilag11 Kopi Bilag11 Kopi Mottaker9 sjekkliste Bilag11 Kopi Side9av42

10 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Mottaker9 sjekkliste Erendringerisaksbehandlingsrutinerogprogramvaremuligågjennomførepåønskettidhos(i avsenderog(iimottaker,(iiitredjeparter/asp/cloudtjenesterog/elleroffentligefelleskomponenter somaltinn,seresmm. 17. Hvordanhåndteresendringer? Bilag5 Kopi Overtidendresmåtenvijobberpå,hvilkesystemersomsamvirker,hvorenmottardatafraetc. Hvordanskalendringersompåvirkerinformasjonsutvekslingenhåndteres? Hvemharansvarforåfangedemoppsamttaansvarforatdeblirhåndtert? Hvordanhåndtereeventuelleøkonomiskekonsekvenser(sompartenekanpåførehverandre? 18. Måsupport,øvelserogavtalerkoordineres? Bilag4 Kopi Vilinnføringavinformasjonsutvekslingmellometaterføretilatøvelser,beredskap,supportavtaler,avtaler fortjenestenivå(sla/oppetiderm.m.måkoordineresparteneimellom? 19. Errutinerforkonfigurasjonsstyringavendringersompåvirkerannenpartbeskrevet? Bilag4,5 Kopi Erplanforinnføringavkonfigurasjonsstyringhensiktsmessigforåsikreinformasjonsutvekslingen? Eransvarforgodkjenningoggjennomføringavendringerplasserthensiktsmessig Bilag6 Ernødvendigeswutviklingsmiljø,testmiljøogtestdataogtilgjengeligforenkeltåhåndterefeilretting ogvidereutvikling? Bilag10, Erdetetablertetforum/samhandlingsforumhvorpartenemøtesogdiskutererfremtidfor samhandlingen. Samledoku ment Konfigurasjonsstyringbørgjeldealletypermodeller,ITZsystemer,operativerutinerforsaksbehandling, informasjonsforvaltning,datakvalitet,dataztransformasjoneroggrensesnittpåallenivåer. Bilag10, Samledoku ment 20. Eransvaroginnholditredjepartsrollerogtjenesteravklarttilstrekkelig? Bilag5 Kopi Erdetavhengighetertilandreparter,tredjeparter,driftsleverandører,forvaltereogdriftsoperatører avfelleskomponenteretc.sliktmåavklareogkoordineres. Ertransformasjonerogprotokollkonverteringerbeskrevetogansvarforvedlikeholdog konfigurasjonsstyringavdissehensiktsmessig? 21. Harpartenesikretsegtilgangtilhverandresressurserogtjenester Bilag4,11 Kopi Gjelderpersonell,ITutstyr,kapasiteter,ITZsystemer,sikkerhetsmekanismer,datakilder,økonomi Tilgangtilbådeegneogandresunderleverandører(drift,nett,beredskap,felleskomponenteretc. EksempelvisviaServiceLevelAgreementsforånåkravtiltilgjengelighet,kapasiteter, sikkerhetsmekanismerogprotokollerosv. Side10av42

11 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Spørsmål Ja/Nei Dokument Signatur &rolle Gjelderideulikeprosjektfaser,initiering,utredning,utvikling,testogdriftsituasjon. Mottaker9 sjekkliste Spørsmåleneisjekklistentrefferulikefaserietinformasjonsutviklingsprosjekt,ognoentrefferogsåforvaltningsfasen.Spørsmålenebesvaresitidlig prosjektfase,menseffektenogrisikoreduksjoneninntrefferpåetsenerestadiumiprosjektzogforvaltningsforløpet.spørsmåleneerrettetmot interoperabilitetslagenedeltitemasomteknologi,informasjonogsemantikk,arbeidsprosesserogstøtteprosessersamtjuridiskeutfordringer.forå visualiserehvorsjekklistentrefferprosjektfaserharviifigurenundergrovtplassertdeenkeltespørsmålinniforholdtilenmatrisehvorakseneer henholdsvisprosjektfaseroginteroperabilitetslag.hensiktenmeddenneøvelseneråsehvorimatrisenviharklartåbidratilbedring/risikoreduksjon versushvorviikkeharhattfokus.såledesvilogsåoversiktenværetilhjelpforlesereavdettedokumentetslikatdetertydeligerehvorviikkeharfokusert. Interoperabilietslagetforprosessogorganisasjonvilværedeltivirksomhetenshovedprosesserogstøtteprosesser.Prosjektgjennomføring,systemutvikling ogforvaltningvilværestøtteprosesser.gevinstervilvanligvisværeknyttettilforeksempelsaksbehandlingsomhovedprosesser. Side11av42

12 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 3.2 Utvekslingsavtalen,0sjekkliste0for0Mottaker0 Forhvertspørsmålisjekklistaerdetkommentertomspørsmåletskalsnustilåsettemottakeri sentrumelleromspørsmålstekstenkankopierssomdenstår. MottakersjekklistenforutsetteratMottakerAsjekklistenforintensjonsavtaleerbesvart. 4 Appendiks:0Faglig0supplement0til0sjekklistene0 4.1 Beskrivelse0av0data/opplysningstype00 Databørbeskrivesihenholdtilen3Alagsinndelingmedmodellerforfølgendelag: Begrepsmodell,sombeskriver/definererhvordandatasomutvekslesskaltolkes. o DennemodellenlagesgjerneiUMLverktøyelleretontologiverktøy. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES,evtverktøysomerevaluertiSemicolons notat«surveyonvocabularyandontologytools»[29] o DIFIstandardforbegrepsbeskrivelsergjelderfordettenivået[6]. o Opplysningstypene/begrepenesombeskrivesskalværeuttryktidennemodellen Informasjonsmodell,sombeskriverdensammenhengendeutvekslededataskaltolkesi lysetav. o DennemodellenlagesgjerneiUMLAverktøyelleretontologiverktøy. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES,evtse[29]. Utvekslingsmodell/meldingsmodellsombeskriverdataformatetsombenyttesvedselve utvekslingen.formatetmåevneåkoblealleverdieriengittutvekslingtilaktuellebegreperi enbegrepsmodell. o DennemodellenlagesgjernesometXMLSchemaeventueltsometUML klassediagramhvorxmlschemamodellkangenereresbasertpåumlamodellen. o EksempelpåmetodeogverktøyerSERES. Selvforsmåmodellervilengodeditorsombistårmedåholdedetrenivåenesammenværetilstor nytte.hveravdissemodelleneeribevegelsevedendringavsaksbehandlingspraksis,endringilover ogregler.konfigurasjonsstyringerlikeviktigfordissemodellenesomforprogramkode.mange prosjekterstartergjernemedålagemodelleneitekstbehandlingsverktøyellerregneark. Foråfåmedtidsdimensjonenvedinformasjonsforvaltningogbruk,kanenstillespørsmålknyttettil endring,eksempelvis:hardetværtellervildebliendringeri: 1. hvadatabrukestil? 2. hvordandatatolkes? 3. hvilkeloverogreglersomgjeldervedutveksling,forvaltningogbrukavdata. 4. hvordandatainnhentes? 5. hvordaninformasjonkoblestilanneninformasjon? 6. hvordandataoppbevares,struktureres,formatvalgetc? 7. datakvalitetellermåtenenmålerdatakvalitet? Godebegrepsmodellerskalkunnegisvarpåbl.afølgende: Side12av42

13 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Hvorkommerbegrepenefra,eksempelvislov,forskrift,praksisetc.Seogsåbilag2til utvekslingsavtalen,hjemmelsgrunnlag. Forholdtiltilsvarendebegrephosdeinvolvertepartersamtjuridiskkildeomdetfinnes. Vurdereom o begrepeneersemantiskekvivalente o begrepeneeroverlappende,sub/supertypebegreper,synonymebegreper o hvordantransformasjoneravdatamellombegreperkangjøres Eravsenderogmottakermodellenepåsammenivå?Vanligeksempelpåuliktnivåerhvis begreperhosavsenderikkeerbegreperhosmottaker,menverdierienkodelisteimottakers modell? Supplerendelitteraturkanvære: Sjekklistefortestingavelektroniskemeldingermellomvirksomheter[3] ISO704Terminologistandardisering[5] DIFIstandardforbegrepsbeskrivelser[6] SERESmetoderformodelleringogkvalitetssikringavmodeller[7] Livssyklusprosessforutarbeidelseogforvaltningavbegrepssystemer[22] Standardforbegrepskoordinering[23] Kapittelomharmoniseringavbegreper,basertpåSemicoloncaseforSKD Populasjon0og0endringer0i0populasjoner00 Somdelavbegrepsmodellenmådetogsåbeskrivesegenskapervedpopulasjonenellermengden (hvilkepersoner/bedrifter/husstanderetcenhardataom.eksempelvisharskdoversiktover personersomharenskattemessigrelasjontildennorskestat(detvilsienpopulasjonavpersoner, mensuditrengeropplysningerommangepersonersomikkefinnesiskdsinesystemereihelleri folkeregisteret,detvilsiuditrengerinformasjonommangeavdepersonerskdhardataom,men trengerogsådataomenrekkeandrepersoner. Figur81,8sammenheng8og8ulikhet8i8populasjoner8av8personer8 VenAdiagrammetoversøkerågjenspeileatpopulasjonerkanoverlappeogatenpersonkanvære mediflerepopulasjoner.hvilkeellerhvilkedelmengderenpersonermedivilogsåendresovertid. Side13av42

14 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling VedinformasjonsutvekslingenerpopulasjonogendringeripopulasjonvesentligsideninformasjonsA utvekslingenetablererentypedistribuertinformasjonssystemsomerenkleståforvalteomdeter mestmuligstabiltogkonsistentovertid.dethjelperliteåbeskrivehvilkedataduharidagogsette oppinformasjonsutvekslingenbasertpåetnåtidsbilde,forsååoppleveatovertidsåendres populasjonenhosdegellerdinepartnereslikatforutsetningerforinformasjonsutvekslingenikkeer tilstedelengre.denneutfordringenskalværeivaretattomspørsmål«17.hvordanhåndteres endringer?»ergodtbesvart.tilsvarendekandetbliutfordrendeåfinneuthvasomvartilstandeni summenavdistribuerteinformasjonskilderpåetgitttidspunkt. 4.2 Prosesser0knyttet0til0etablering,0forvaltning0og0utveksling0av0data0 Prosesserhosavsenderogmottakerbørbeskrivesslikatdetermuligåsetteprosessmodellene sammenforåvisegrensesnittetiinformasjonsutvekslingen.vanligfremgangsmåtevilværeførstå beskriveaktiviteteroginformasjonsutvekslinghosavsenderogmottakerslikdetgjøresperidagog deretteråbeskrivehvordanenønskerågjøredetifremtiden. Funksjoneltellerlogiskkanenforenklemedåutelateinformasjonsflytsominvolverer underleverandører,tredjeparterellerfelleskomponenterforåforenkle.veddesignavtekniskløsning mådisseaktøreneogderesgrensesnittmediarkitekturoginformasjonsflytmodellene. Prosessdiagrammersomvisergrensesnitt/dataflytutavenvirksomhetmåbeskrivehvasomgjøres før,underogetterutvekslingen.hvorenstarteråbeskriveaktiviteteneeretdesignvalgogmå tilpassesdetenkeltecaseoghvorsaksbehandlingogbrukavdatastarter.foråforstådiagrammene børprosessdiagrammetbeskrivekriterierforåstartedetenkelteprosessastegsamtkriterierforat prosessastegeterferdigstilt. Metodeforslag:Enmuligmetodeogvisualiseringavinformasjonsutvekslingenog samhandlingerumlswimlanes. Eksempelpåverktøy:Swimlanediagramtypestøttesideallerflesteopensourceog kommersielleumlverktøy. Avklaringomhvasomskalinkluderesiprosessmodellenoghvasomskalbeskrivesiprosasomtillegg erlittsmakogbehag,samtavhengigavhvorstormodellenønskeråvisualisereogforvalte. Spørsmålsombørbesvaresvedetableringavinformasjonsutvekslingenogsamhandlingsomangår bådeprosess,livssyklusfordataoginformasjonsforvaltningerbl.a.: 1. Hvoriegensaksbehandlingsprosessproduseresdata? 2. Hvordanforvaltesdata(informasjonsforvaltningsregime? 3. Erdataienendeligtilstand,ellervilendring/klagebehandlingetc.kunneføretilatendringer? 4. Vedendringidata,hvaerprosessenogkriterierforomdataskalettersendestildemsom hargjortsaksbehandlingbasertpågittedata? Klagebehandlinghosavsender,hvorklagetastilfølge,skaloppdatertedata ettersendemottaker?opplysningsplikt? 5. Hvaeralternativedataogtilstander? 6. Finneshistoriskedata,ellererdetkunsisteversjonsomeraktuell? Kandetværeaktueltåspørreetterdatasomvargyldigepåtidspunktx,ellerble dataendretiløpetavperiodeaab? Side14av42

15 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling 7. Hvaerlevetidtildatasomutleveres,hvorlengeetterutleveringansesdesomgodenokfor andressaksbehandling? 8. Hvaerkriterierforslettingavdata? 9. SkaldatasendestildeponeringhosRiksarkivetihtgjeldendearkivreglerforoffentligsektor? 10. Vedlengreverdikjederavdatautvekslingarvesdaplikterogbegrensningerfraflerennkun densomeravsender?haravsendervideresendtdatahanselvharmottattoghvordeter knyttetbetingelser/begrensningertildata?sefigurunder,«egenskapervedinformasjon arvesiverdikjeder». 11. Hvilkerutinererbeskrevetsomsikrerhensiktsmessigvarslingavendringersompåvirker mottakersbrukavdata?eksempelvisoppdateringeriprosesser,lover,organisering, datakvalitetetc. Figur81,8Egenskaper8ved8informasjon8arves8i8verdikjeder8 4.3 Kobling0mellom0aktiviteter0og0den0informasjon0som0benyttes0i0 aktiviteter0 Forhveraktivitetbørkoblingtilinformasjonbeskrivesbasertpåfølgende: 1. Inputtilaktivitetenfraanneninternaktivitet/hendelseellertidstrigger. 2. Utvekslingmedeksternaktørellerforespørselomdatafraeksternaktør. 3. Mottakavdatafraeksternaktør,evt.mottakavforespørselomdata. 4. Outputfraaktivitetentilinterntilstand/aktivitet. 5. Informasjonsomertilgjengeligforaktiviteten Side15av42

16 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling Figur83,8Informasjon8som8bindeledd8mellom8aktiviteter8 Forhveravinformasjonsflytpileneifigurenbørensikreatenvet: koblingmellomaktivitetenogdata,ogvideretilbådeinformasjonsmodellogtil begrepsmodell koblingmellomaktivitetsmodellmedtilhørendedataflyttiljus hvilkedatakvalitetskriteriersomskaloppfyllesogvurderingavomdisseertilstrekkeligefor saksbehandlingogforåoppfylleloverogkrav hvilkesikkerhetsmessigeaspektersomskaloppfyllesogvurderingavomdisseer tilstrekkeligeforsaksbehandlingogforåoppfyllelovkrav hvordanfeilhåndteringisaksbehandling,dataflyt,datakvalitet,teknisksystemm.m.skal utføres. 4.4 Jus0og0hjemler0for0informasjonsutveksling0 Følgendeersentralebetraktningerknyttettiljus,seogsåinnholdetiutvekslingsavtalensomeren merkomplettopplistingavjuridiskemomenter. Leseveiledning:Termene/ordenebegrepogopplysningstypeerbenyttetmedsammebetydningi dettekapittelet. Jushosavgiver:Avgiversmateriellereglerdefinererbegrepene/opplysningstypene.Avgivermå derfordefineresinebegrepergrundig.dersomdetteerjuridiskebegreper,såvildefinisjonenvære enrettsligdefinisjon,ogdenvilværebasertpåkilder(rettskildefaktorer.tolkningenkanogskal dokumenteres. Dissedefinisjonenedefinereropplysningstypene,oggirforståelsenavopplysningene/data/verdiene. Foratmottakerskalforståverdieneavbegrepene,erdetnødvendigatavgiverforklarerden saksbehandlingensomledertilfastsettelsenavverdiene/opplysningene/dataene. Jushosmottakererdetrettsligegrunnlagsominneholdervilkårformaterielleavgjørelsersomhører undermottakerspersonellekompetanse/ansvarsområde.vilkåreneerihovedsakformulertilovog forskrift.disseformulertevilkåreneerbareutgangspunktetforfastsettelsenavinnholdetivilkårene. Deterinnholdetivilkårenesomdefinerermottakersopplysningstyper,altsåhvilkeopplysningstyper somerrelevanteformottaker.innholdetivilkårenemåderforfastsettes.dettegjøresveden prosesssomkallesjuridiskmetode,ogsomerstyrtavrettskildeprinsipper.fastsettelsenavinnholdet ivilkårene,ogdermedhvilkeopplysningstypersomerrelevantekanentengjøresgenerelteller Side16av42

17 Semicolonkokebok:Sjekklistevedendringogetableringavinformasjonsutveksling konkret.detmesthensiktsmessigeerheratmottakergjørdettekonkret,somaltsåinnebærerat mottakertarstandpunkttilomdeopplysningeneavgiverharerrelevanteundervilkårene. (Alternativtkanmottakertastandpunkttilomenkelteelementer/kriterieriavgivers opplysningstypererrelevante.deterikkesærlighensiktsmessigatmottakertargenerelt standpunkttilhvilkeandreopplysningstypersomerrelevante,abstrahertfradekonkrete opplysningstypeneavgiverkangi. Resultatetmåbeskrivespåenmåtesomerforståeligfordesomskallesedette,altsåbådejurister ogteknologer?detteerjuristerhosmottakerogavgiver,ogteknologerhosavgiverogmottaker.for atmottakerskalkunnetastandpunkttilomavgiversopplysningstypererrelevante,såforutsetter detatmottakerforståravgiversopplysningstyper.skinnenighetogskinnuenighetmåoppklares,og detmåverifiseres. Dersomavgiversopplysningerumiddelbarterrelevanteformottakerihenholdtildette,såkan utvekslingskjeutenvidere. Dersomdetmågjøresnoemedavgiversbegreper/opplysninger,såkandelikevelutveksles,menkan ikkebrukeshosmottakerutentilpasninger/transformasjon. Jushosmottaker:Mottakerplikteråkvalitetssikredeopplysningstypeneogopplysningenedefårfra avgiver,ogkanikkebenytteopplysningeneiegensaksbehandlingutenatdeertilstrekkeligsikrepå atopplysningeneerkorrekte,ogatdeforståropplysningenesinnhold,jfforvaltningsloven 17? Dettemedførerogsåatmottakerharenvisspliktåkontrollereavsendersorganisasjonfor opplysningsinnhenting/opplysningsfastsettelse.dettegjeldersærligdersombeviskraveneer forskjelligepåavsendersidenogmottakersiden,ogdeopplysningenesomutveksleser faktaopplysninger.dersomavsendersopplysningereropplysningerominnholdetivedtakhos avsender,såmådettesomutgangspunkttolkesslikatopplysningeneertilstrekkeliggode. Spørsmåletomopplysningeneerblittforfeiletfravedtaktiloversendelse,eretannetspørsmål.Det eråpenbartatdetikkemåskje,ogatmottakermåkontrollereatavsenderssystemsikreratdette ikkeskjer.hvordandetteskalsikreserikkeetrettsligspørsmål. Jussomramme:avgivermåforsikresegomatdeharrettsliganledningtilåutlevereopplysningene tilmottaker.detberorpåentolkningoganvendelseavalleregleneomtaushetsplikthosavgiverog innhentingshjemmelhosmottaker. Dersomavgiverbarekanutlevereopplysningersomer«nødvendige»imottakerssaksbehandling, (ogslikvilinnhentingshjemlenevanligvismåtteforståsentendetståruttrykkeligellerikke,så innebærerdetatmottakermåredegjørefortolkningenavvilkåreneidemateriellehjemlene(som altsåmåviseatavsendersopplysningererrelevanteformottakerssaksbehandlingslikatavgiver kanseatopplysningeneer«nødvendige». Jushosmottaker:Irelasjontilpersonopplysningslovensbehandlingsansvar,såblirmottaker behandlingsansvarligforopplysningenevedoverlevering,ogdettebetyrantakeligatavsenderikke harnoerettsligplikttilåkontrollerehvordanmottakerbenytteropplysningene.unntakkannok tenkesforenkeltetyperopplysningerogirelasjontilenkeltepersongrupper. Relevantespørsmålkanvære: Side17av42

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 - EFo 02.02.2015 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med rapporten fra ekspertgruppen for SPUs virkemiddelbruk

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer