Studieplan studieår studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan studieår 2014 2018. 120 studiepoeng"

Transkript

1 Side 1/65 Studieplan studieår studiepoeng Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for Helsevitenskap Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 N-3603 Kongsberg Tlf Fax

2 Side 2/65 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Læringsutbytte... 4 Opptakskrav... 5 Kvalifikasjoner... 5 Internasjonalisering... 5 Prinsipper for valg av læringsformer... 6 Informasjonskompetanse... 6 Studieinnhold... 7 Emnebeskrivelser for obligatoriske emner Emnebeskrivelser for valgfrie fordypningsemner... 46

3 Side 3/65 Innledning Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover. Hovedårsaken til dette er at befolkningen stadig blir eldre. I Norge, Sverige og Danmark bor det til sammen 20 millioner mennesker. En tredjedel av disse er eldre enn 49 år. Det anslås at befolkningsandelen over 49 år vil øke med 4-5% innen Forekomsten av svaksynthet og blindhet i Norden er henholdsvis % og %. Hyppigheten av øyesykdommer øker med økende alder. Antall personer med synsnedsettelse forventes derfor å stige i årene fremover. De som får en synsnedsettelse i voksen alder, står overfor krevende utfordringer som følge av forandringene som skjer i livet, og de må lære å håndtere hverdagen på nye måter. For at personer med synnedsettelse eller blindhet skal få likeverdige muligheter til å delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, må de tilegne seg ferdigheter som kompenserer for synsnedsettelsen. Fysisk og pedagogisk tilrettelegging er nødvendige forutsetninger for at personer med synsnedsettelse skal få gode utviklings- og læringsbetingelser. Likavel er det viktigt att det i samfunnet skapas større bevisthet om hvilke behov personer med synnedsettelse har for at de skal ha mulighet til å delta i samfunnet på samma villkår som andre; dvs. att kunskaper om delaktighet, medborgerskap og innkludering i skolen og samfunnet fordypes. Mastergradsprogrammet bygger på tverrvitenskaeplig samhandling mellom fagdisiplinene spesialpedagogikk, optometri, medisin/oftalmologi og rehabilitering, hvor disse tilsammen bygger en vitenskapelig plattform for masterutdanningen. Utover dette integreres kunnskap fra psykologi, pedagogik, sosiologi, ergoterapi, ingeniørfag, arkitektur, etc., for å ytterligere belyse kompleksiteten som synnedsettelse eller blindhet forårsaker i daglig livet. Den tverrvitenskaplige plattformen har som mål å utarbeide en felles forståelse for masterprogrammets utgångspunkt i synspedagogikk og synrehabilitering, hvor arbeidet innenfor synspedagogikk og synrehabilitering er integrert på tvers av profesjoner og hvor de ulike profesjonene har nødvendig kunnskap om og ferdighet innenfor andre fagområder. Et godt og koordinert habiliterings- og rehabiliteringstilbud for synshemmede i alle aldre krever høy og tverrfaglig kompetanse. Det er derfor behov for et tverrfaglig akademisk miljø i Norden som kan utvikle avansert kunnskap innen fagområdet. Ved å styrke og samle fagfeltets ressurser, økes muligheten for å få til en kompetanseheving og satsning på forskning relatert til nordiske forhold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) tilbyr i samarbeid med Göteborgs universitet (GU) en mastergrad i synspedagogikk. De to akademiske institusjonene samarbeider med Glostrup Hospital og Instituttet for Blinde og Svagsynede i Danmark i tillegg til Statped i Norge. Mastergradsprogrammet vil gi høy kompetanse innen fagfeltet. Utdanningen vil også sikre kvalifikasjoner som er nødvendige for å møte fremtidige utfordringer knyttet til blant annet økende tilfang av hjelpemidler og velferdsteknologi, og krav om universell utforming på stadig flere samfunnsområder. Studieplanen beskriver nordiske mastergradsstudium i synspedagogikk (Nordic Master in Vision Rehabilitation). Studiet er et deltidsstudium over 3-5 år. Målgruppen for studiet er personer som har 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende i: optometri (optiker), pedagogikk (lærere, barnehagelærere, barnevern), ingeniørfag (data, elektronikk, lys, bygg), fysioterapi, ergoterapi, vernepleie, sykepleie, medisin eller sosialt arbeid. Etter gjennomført mastergradsstudium i synspedagogikk, skal kandidaten ha tilegnet seg: (1) Avansert kunnskap som gjør kandidaten i stand til å utføre individuelt arbeide med utredning av synsfunksjon og utføre synspedagogisk og optometrisk habilitering og rehabilitering på et nivå i forhold til autorisasjon og profesjonsbakgrunn. Kandidaten skal også kunne utføre pedagogisk

4 Side 4/65 arbeid som støtter personer med synnedsettelse og blindhet sin utvikling og læring der målet er deltakelse i hverdagsliv, skole, utdanning, arbeid og fritid. (2) Ferdigheter som gjør kandidaten i stand til å delta i tverrfaglig teamarbeid i helsetjenesten (for eksempel kommunehelsetjeneste, sykehus, synssentral, hjelpemiddelsentral, arbeidsmarkedsinnsatser, privat virksomhet), innen opplæringssektoren (for eksempel barnehage, skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Statped), eller innen industri, bygg og anlegg der det arbeides med universell utforming og design for synshemmede. (3) Kompetanse som gjør kandidaten i stand til å fremme utviklingen av kunnskap og kompetanse innen synspedagogikk. Kompetansen skal videre gi kandidaten grunnlag for å kunne bidra i forskning og mulighet til å søke stipendiatstillinger (forskerstillinger) ved høgskoler og universiteter. Mastergradsprogrammet er på 120 studiepoeng (sp) og imøtekommer kravene i Mastergradsforskriften 3, FOR nr 1392: Forskrift om krav til mastergrad. Læringsutbytte Formålet med mastergradsprogrammet er å utdanne kandidater med bakgrunn i ulike profesjonsutdanninger slik at de kan bidra til at synshemmede får gode og koordinerte tjenester innen opplæring, habilitering og rehabilitering (forskningsbasert profesjonsutøvelse). Læringsutbyttet er utarbeidet i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Etter fullført masterprogram i synspedagogikk har kandidaten følgende: Kunnskaper Kandidaten har inngående medisinsk kunnskap om øyet, synsfunksjon og synsfunksjonsutredning har inngående kunnskap om optometrisk (re)habilitering av synshemmede med basis i allmenn rehabiliterings- og habiliteringskunnskap har avansert kunnskap om synspedagogikk som en del av det spesialpedagogiske og pedagogiske fagfeltet har inngående kunnskap om universell utforming og design har inngående kunnskap om vitenskapelige metoder og epidemiologi har inngående kunnskap om pågående forskning innen synspedagogikk knyttet til eget praksisfelt Ferdigheter Kandidaten kan utrede og vurdere synsfunksjon kan anvende kunnskap innen synspedagogikk og syns(re)hablilitering i opplæring for alle aldersgrupper svaksynte og blinde i daglige aktiviteter, arbeid, utdanning og fritid kan gjøre rede for og drøfte forutsetninger og prinsipper for tverrfaglig samhandling i helsevesenet og i opplæringssektoren/ppt kan identifisere, analysere og differensiere personer med synsnedsettelse og blindhet sitt behov ved universell utforming kan arbeide selvstendig og i tverrfaglig team innen syns(re)habilitering og synspedagogisk rådgivning

5 Side 5/65 kan gjøre rede for grunnleggende vitenskapelige metoder og epidemiologi, og kritisk vurdere kvalitative og kvantitative metoder benyttet i andres forskning kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Generell kompetanse: Kandidaten; kan vurdere syns(re)habilitering og spesialpedagogisk arbeid for å støtte utviklings- og læringsprosesser hos personer med synsnedsettelser og blindhet i alle aldre kan samarbeide og samhandle tverrfaglig om helhetlig habilitering og rehabilitering av synshemmede kan generere kliniske vurderinger og trekke konklusjoner relatert til faglige, yrkesrelaterte, og vitenskapsetiske problemstillinger, spesielt innenfor sitt fordypningsområde kan rapportere og formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer kan presentere og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og resonnement innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten kan bidra til nytenking og utvikling av tverrfaglig samhandling innen synspedagogikk og synsrehabilitering knyttet til sitt fordypningsområde Opptakskrav Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende i arbeids/ergoterapi, fysioterapi, ingeniør- og realfag, medisin, optometri, ortoptikk, pedagogikk, psykologi, sosialt arbeid eller sykepleie. I henhold til Forskrift om opptak til masterutdanning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold) er minstekrav for opptak til masterprogrammet karakteren C eller bedre (http://www.hibu.no/sfiles/18/71/1/file/forskrift_masterutdanning.pdf). Søknad til mastergraden skjer via lokalt opptak på HBV sin nettbaserte tjeneste SøknadsWeb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2.woa/wa/sokweb?inst=hibu. Søknadsfristen er 15. april. Oppstart vil være medio september. Kvalifikasjoner Gjennomført studium gir graden. Fullført gir kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Fullført utdanning gir også grunnlag for å kunne bidra i videre forskning, inkludert muligheten til å søke om stipendiatstillinger (forskerstillinger) ved høyskoler og universiteter. Internasjonalisering Utvikling av mastergraden er finansiert av Nordisk Råd gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Mastergradsprogrammet er utviklet som et samarbeid mellom de to nordiske akademiske institusjonene Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Göteborgs universitet (GU), Statped sørøst, fagavdeling syn (Norge) og Glostrup Hopsital inkludert Kennedy Centeret samt Instituttet for Blinde og svagsynede (IBOS) (Danmark). I tillegg har NAV Hjelpemiddelsentral i Norge,

6 Side 6/65 Synscentralene i Sverige, brukerorganisasjoner og leverandører av synshjelpemidler i Norden vært knyttet til utviklingen av utdanningen som del av en referansegruppe. Samarbeidet mellom de to akademiske institusjonene trekker veksler på fire ulike fagdisipliner: (1) spesialpedagogikk (GU), (2) optometri (HBV), og (3) rehabilitering (alle) og (4) oftalmologi (Glostrup Hospital). Praksisfeltet er representert gjennom samarbeidet med Statped, Glostrup Hospital og IBOS. Institusjonene er blant de fremste innenfor sitt fagområde i Norden. Mastergradsprogrammet promoterer det enkelte lands fagmiljøer og sikrer høy kvalitet på utdanningen. Mastergradsprogrammet er av strategisk betydning for å utvikle et tverrfaglig akademisk fagfelt i Norden. Masterprogrammet legger vekt på tverrfaglig kompetansebygging og samhandling. Eksisterende tilbud innen synspedagogikk gitt ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Pedagogisk institutt og Stockholms Universitet, Specialpedagogiska institutionen, kan benyttes som valgfri fordypning, tilsvarende de 20 ECTS fordypningsemnene i masterprogrammet. Nordisk Råd har satt som krav at mastergraden skal kunne rekruttere både nordiske og ikke-nordiske studenter. Undervisningsspråket er derfor engelsk. Enkelte emner kan bli gjennomført på et av de skandinaviske språk dersom alle studentene i mastergradsprogrammet snakker og forstår det aktuelle språket. Prinsipper for valg av læringsformer Hovedprinsippet er å legge til rette for et helhetlig læringsmiljø som støtter opp om studentenes læring, forståelse og modning (jf. St.meld.nr. 27, , Kvalitetsreform av høgere utdanning). I masterprogrammet etterleves dette prinsippet gjennom fokus på studentaktive metoder, problemorientert tilnærming, samt vektlegging av både egenaktivitet og tverrfaglig samhandling. Variasjon i læringsmetodene tilstrebes gjennom en veksling mellom individuelle arbeider og gruppearbeid, der en utfordrer den enkelte students verdier, holdninger, følelser, kunnskaper, intellekt, kreativitet og samspill med andre. e tilbys med andre ord et mangfold av konkrete læringsmetoder gjennom et tilbud om ressursforelesninger, IKT-basert undervisning, gruppearbeid, seminarer, praksis, veiledninger og skriftlige arbeider. Utdanningen har et fleksibelt læringsmiljø, det vil si et felles læringsmiljø som bygger broer mellom landene i Norden. Læringsmiljøet kombinerer web-basert/virtuelle miljøer med samlinger. På samlingene møtes studenter og forelesere/veiledere. Her er det også lagt opp til møter med fagpersoner og andre som arbeider med synshemmede. Nettbasert undervisning og veiledning vil foregå via høgskolens læringsplattform, Fronter. Undervisning og veiledning vil bli gitt online eller være streamet ved bruk av HBVs valgte IKTløsninger, for tiden Lync og Camtasia. HBV og Fakultet for helsevitenskap har god erfaring i nettbasert undervisning og veiledning fra andre mastergradsprogram og etter- og videreutdanningstilbud. Informasjonskompetanse vil få opplæring i bruk av aktuelle elektroniske og trykte informasjonskilder for fagområdet. får også innføring i å vurdere disse kildene kritisk, hvilke krav som stilles bruk av sitater, kilder og kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Kompetanse i å lage fornuftige søkestrategier for å finne fram til egnet informasjon, inngår også. Dette blir videreutviklet i form av krav til innleveringer av obligatoriske oppgaver i enkelte emner og i arbeidet med mastergradsoppgaven. Undervisning og veiledning på dette området blir gitt i samarbeid med biblioteket ved HBV.

7 Side 7/65 Studieinnhold Mastergradsstudiet består av ulike moduler med et samlet antall studiepoeng på 120. Av disse er 20 studiepoeng valgfri fordypning og 30 studiepoeng masteroppgaven. Organiseringen av studiet er satt opp i Tabell 1a og 1b.

8 Side 8/65 Tabell 1a Organisering av emner i Selvstendig arbeid - Masteroppgave 30 ECTS (MPRO5001) Valgfritt fordypningsemne 20 ECTS (MFOF5001/MFOR5001/MFRS5001/MFUU5001) Lesing og skriving med synsnedsettelse 10 ECTS (MSLS5001) Synspedagogisk arbeid og syns(re)habilitering 15 ECTS (MSRP5001) Syns(re)habilitering tverrvitenskapelig teoretisk forankring 10 ECTS (MSRT4001) Tverrfaglig kunnskapsutvikling 5 ECTS (MTVM4001) Statistikk 1 5 ECTS (MSTA4010) Kvalitative metoder 5 ECTS (MKVA4001) Vitenskapelige metoder og forskningsetikk 5 ECTS (MMET4001) Introduksjon til spesialpedagogikk og rehabilitering 15 ECTS (MSRI4001) OPPTAKSKRAV ER 3-ÅRIG BACHELORGRAD (180 ECTS) ELLER TILSVARENDE INNEN: ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI, INGENIØR- OG REALFAG, MEDISIN, OPTOMETRI, ORTOPTIKK, PEDAGOGIKK, PSYKOLOGI, SOSIONOMI, SYKEPLEIE

9 Side 9/65 Tabell 1b Emner i Master i synsrehabilitering Emnenavn ECTS Emnekode Ansvarlig institusjon Obligatoriske emner Introduksjon til spesialpedagogikk og (re)habilitering 15 MSRI4001 HBV Vitenskapelige metoder og forskningsetikk 5 MMET4001 HBV Statistikk I 5 MSTA4010 HBV Kvalitative metoder 5 MKVA4001 HBV Tverrfaglig kunnskapsutvikling 5 MTVM4001 GU Syns(re)habilitering tverrvitenskapelig teoretisk forankring 10 MSRT4001 HBV Synspedagogisk arbeid og syns(re)habilitering 15 MSRP4001 GU Lesing og skriving med synsnedsettelse 10 MSLS5001 GU Mastergradsoppgaven 30 MPRO5010 HBV Valgfrie emner Mobilitet: Orientering og forflytning 20 MFOF5001 GU Optometrisk synsrehabilitering 20 MFOR5001 HBV (Re)habilitering, syn og hjerneslag 20 MFRS5001 HBV Universell utforming 20 MFUU5001 HBV Alle emner tilbys som fleksibel undervisning, det vil si som en kombinasjon av samling(er) på studiested(ene) og nettbasert undervisning. Studiet er organisert som et deltidsstudium over 4 år med 10, 15 eller 20 studiepoeng (ECTS) hvert semester (Tabell 2a). Studenter som ønsker å ta mastergraden på kortere eller lenger tid kan gjennomføre studiet på 3 eller maksimum 5 år. Det anbefales å ta modulene i beskrevet rekkefølge. Tabell 3 gir en oversikt over læringsutbyttet og gjennom hvilke emner dette oppnås.

10 Side 10/65 Tabell 2a 1. SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk og (re)habilitering 15 Bestått/ikke bestått Skriftlig: Rapport og eksamen Muntlig: MMET4001 Vitenskapelige metoder og forskningsetikk Gruppearbeid 5 A-F Skriftlig Hjemmeeksamen forskningsprotokoll MSTA4010 Statistikk I 5 A-F Skriftlig eksamen MKVA4001 Kvalitative metoder 5 Bestått/ikke bestått Skriftlig Hjemmeeksamen, individuell oppgave Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MTVM4001 Tverrfaglig kunnskapsutvikling 5 A-F Skriftlig gruppearbeid, individuell innlevering MSRT4001 MSRP4001 Syns(re)habilitering tverrvitenskapelig teoretisk forankring Synspedagogisk arbeid og syns(re)habilitering Totalt A-F Skriftlig Hjemmeeksamen 15 A-F Skriftlig: Hjemmeeksamen, tverrfaglig gruppearbeid 3. SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MSLS5001 Lesing og skriving med synsnedsettelse 10 A-F Skriftlig Hjemmeeksamen tverrfaglig, individuell MFOF5001 MFOR5001 MFRS5001 MFUU5001 oppgave Valgfritt emne 20 A-F Praktisk oppgave og/eller skriftlige oppgave(r) Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MPRO5001 Mastergradsoppgaven 30 A-F Skriftlig arbeidskrav, muntlig eksamen Totalt 30

11 Side 11/65 Tabell 2b 1. SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk og (re)habilitering 15 Bestått/ikke bestått Skriftlig Rapport og eksamen Muntlig: Gruppearbeid Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MTVM4001 Tverrfaglig kunnskapsutvikling 5 A-F Skriftlig gruppearbeid, individuell innlevering MSRT4001 Syns(re)habilitering tverrvitenskapelig 10 A-F Skriftlig Hjemmeeksamen teoretisk forankring Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MMET4001 Vitenskapelige metoder og forskningsetikk 5 A-F Skriftlig Hjemmeeksamen forskningsprotokoll MKVA4001 Kvalitative metoder 5 Bestått/ikke bestått Skriftlig MSTA4010 Statistikk I 5 A-F Skriftlig Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MSRP4001 Synspedagogisk arbeid og syns(re)habilitering 15 A-F Skriftlig: Hjemmeeksamen, tverrfaglig, gruppearbeid Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MSLS5001 Lesing og skriving med synsnedsettelse 10 A-F Skriftlig Hjemmeeksamen tverrfaglig, individuell oppgave Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MFOF5001 MFOR5001 MFRS5001 Valgfritt emne 20 A-F Praktisk oppgave og/eller skriftlige oppgave(r) MFUU5001 Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MPRO5001 Mastergradsoppgaven 15 A-F Skriftlig arbeidskrav, muntlig eksamen Totalt SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform MPRO5001 Mastergradsoppgaven 15 A-F Skriftlig arbeidskrav, muntlig eksamen Totalt 15

12 Tabell 3 Læringsutbytte og emner i Obligatoriske emner Læringsutbytte MS MT MS MS MS MM MS MK MP RI VM RT RP LS ET TA VA RO Kunnskaper, kandidaten; Har inngående medisinsk kunnskap om øyet, synsfunksjon og synsfunksjonsutredning Har inngående kunnskap om optometrisk (re)habilitering av synshemmede med basis i allmenn rehabiliterings- og habiliteringskunnskap Har avansert kunnskap om synspedagogikk som en del av det spesialpedagogiske og pedagogiske X X X XXX XXX XX fagfeltet Har inngående kunnskap om universell utforming og design Har inngående kunnskap om vitenskapelige metoder og epidemiologi Har inngående kunnskap om pågående forskning innenfor eget område i synspedagogikk Valgfrie emner MF MF MF OF OR RS XX X XXX XX XX XX XXX XX XX X XX XX XX XX X XXX XX X X XX XX XX X X XXX X XXX XX X XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX X XX X X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Ferdigheter, kandidaten; Kan utrede og vurdere synsfunksjon X XX XXX XXX Kan anvende synspedagogikk innen opplæring for alle aldersgrupper svaksynteog blinde i daglige aktiviteter, XX XXX XXX X XX XX XX XX arbeid, utdanning og fritid Kan gjøre rede for og drøfte forutsetninger og prinsipper for tverrfaglig samhandling i XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX helsevesenet og i opplæringssektoren/ppt Kan identifisere, analysere og differensiere personer med synsnedsettelse og blindhet sitt behov ved universell utforming og XX XXX XX XX XXX X X XXX design for synshemmede Kan arbeide selvstendig og i tverrfaglig team innen syns(re)habilitering og XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX synspedagogisk rådgivning Kan gjøre rede for grunnleggende vitenskapelige metoder og epidemiologi, samt kritisk vurderekvalitative og XX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX kvantitative metoder benyttet i andres forskning Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer med utgangspunkt XX XX XXX XXX XXX i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Generell kompetanse, kandidaten; Kan vurdere syns(re)habilitering og spesialpedagogisk arbeid for å støtte utviklings- og læringsprosesser hos XX XXX XXX XX XX XX XX X personer med synsnedsettelser og blindhet i alle aldre Kan samarbeide og samhandle i helhetlig habilitering og rehabilitering av svaksynte X XX XXX XXX XXX X XX XXX XXX XXX XXX og blinde Kan generere kliniske vurderinger og trekke konklusjoner relatert til faglige, yrkesrelaterte, og vitenskapsetiske XXX XXX XXX XXX XX X X XXX XXX XXX XXX XXX problemstillinger Kan rapportere og formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske XX XX XXX XXX XX X X XXX XXX XXX XXX XXX fagområdets uttrykksformer Kan presentere og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og resonnement innenfor fagområdet, både med XX XX XXX XXX XX X X XXX XXX XXX XXX XXX spesialister og til allmennheten Kan bidra til nytenking og utvikling av tverrfaglig samhandling innen synspedagogikk innenfor sitt fordypningsområde X X XX XX XXX X X XXX XXX XXX XXX XXX MF UU 400 1

13 Side 13/65 Emnebeskrivelser for obligatoriske emner MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk og rehabilitering 15 ECTS Norsk HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper har overgripende kunnskap om spesialpedagogikk, og kan beskrive spesialpedagogisk metode og praksis kan forklare prinsipper og innhold i habilitering og rehabilitering kan gjøre rede for definisjoner og begreper innen spesialpedagogikk, inkludering, habilitering og rehabilitering kan gjøre rede for øyets anatomi og fysiologi, synsfunksjon og synsnedsettelse kan gjøre rede for begrep innom grunnleggende optikk Ferdigheter kan identifisere og drøfte enkeltindividets behov for helhetlig habilitering og rehabilitering kan identifisere psykologiske og kognitive konsekvenser av funksjonsnedsettelse i ulike aldre kan drøfte tiltaksrettet utredning og kartlegging av daglige aktiviteter for personer med synsnedsettelse eller blindhet i ulike aldre kan drøfte spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging i tilpasset opplæring kan identifisere sammenheng mellom synsnedsettelse og synsfunksjon Generelle kompetanse har god innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet kan relatere kunnskap om øyet og synsfunksjonen til helhetlig habilitering og rehabilitering har tilegnet seg yrkesetiske holdninger kan utveksle egne erfaringer og kunsskap i tverrfaglig samhandling og samarbeid rundt personer med behov for habilitering og rehabilitering og spesiell tilrettelegging i opplæringen

14 Side 14/65 har oversikt over aktuelle lover og forskrifter, organisering av habilitering- og rehabiliteringstjenester, og interessepolitiske organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse, først og fremst i eget land 2. INNHOLD Emnet inneholder: (1) Spesialpedagogikk, inkludert historikk, definisjoner og begreper, (2) Oversikt over de vanligste spesialpedagogiske vanskeområder (3) Inkludering, habilitering og rehabilitering, (4), Deltaking i daglig liv, (5) Øyets anatomi og fysiologi, (6) Synsfunksjon og synsnedssettelse, (7),Grunleggende optikk, (8) Psykologiske konsekvenser av synsnedssettelse, (9) Etikk, (10) Organisering av synsfaglige virksomheter, (11) Tverrfaglig samarbeid, (12) Interessepolitiske organisasjoner og (13) Lovverk 3. LÆRINGSAKTIVITETER Undervisningen består av emneorienterte forelesninger på campus (seminar) og på internett. Av andre læringsaktiviteter inngår oppgaveinnlevering, medstudentvurdering og presentasjon av kasus og gruppeoppgave med tverrfaglig fokus. Kasusrapporten skal analysere hvordan synsnedsettelse eller blindhet påvirker en persons muligheter til aktivt å delta i dagliglivet, arbeid, studier, lek og fritid. Kasusrapporten kan ha utgangspunkt i egen praksis eller tenkt kasus. Gruppeoppgaven skal gjennomføres i tverrfaglig gruppe og skal drøfte habilitering og rehabilitering av eget eller oppgitt kasus. har selv ansvar for å gjennomføre oppgaver i emnet og vil måtte utøve selvstendig disponering av aktivitetene innenfor rammen av studiene. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. DELTAGELSE Det er obligatorisk tilstedeværelse for minimum 80 % av samlinger og seminarer. 6. VURDERING Skriftlig eksamen uten tilsyn: Flervalgsprøve på nett 2 timer, teller 20% av karakter i emnet og må være bestått for at emnet skal være bestått. Muntlig eksamen: Individuell kasusrapport, leveres skriftlig, medstudentvurderes og fremlegges muntlig, teller 50% av karakter i emnet og må være bestått for at emnet skal være bestått. Muntlig eksamen: Gruppeoppgave, leveres skriftlig og fremlegges muntlig, teller 30% av karakter i emnet og må være bestått for at emnet skal være bestått. Avsluttende skriftlig eksamen og muntlig eksamen karaktersettes med A-E (bestått) eller F (ikke bestått). Totalkarakteren beregnes ut fra vektet karakter på skriftlig og muntlig eksamen og fremkommer som én enkelt karakter på vitnemålet.

15 Side 15/65 Hjelpemidler til eksamen Enkel kalkulator: Ikke programmerbar, ikke grafikk, ikke mulighet for kommunikasjon 7. LITTERATUR Pensumlitteratur Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm. (124 sider) Syv kapitler: Askildt, A., & Johnsen, B.H. Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge, s (15 sider) Befring, E. Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv, s (18 sider) Befring, E. Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver, s (25 sider) Holck, G. Organisasjonsutvikling som systemrettet innovasjonsarbeid, s (15 sider) Larssen, T., & Wilhelmsen, G.B.: Synsvansker aspekter ved læring og utvikling, s (15 sider) Lassen, L. M. Spesialpedagogisk rådgiving, s (17 sider) Tangen, R. Retten til utdanning for alle. s (19 sider) Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2013). Praktisk oftalmologi (3.udgave). København: Gads forlag. (320 sider) Goodrich, G. L., & Bailey, I. L. (2000). A history of the field of vision rehabilitation from the perspective of low vision. I B. Silwerstone, & M-A. Lang, B. Rosenthal & E. E. Faye (Red.), Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation (Vol. 2, s ). USA: Oxford University Press. (33 sider) Gustafsson, J., & Inde, K. (2009). The history and current status of low vision services in the Scandinavian countries. Journal of Visual Impairment & Blindness, 103, (4 sider) Haug, P., & Tøssebro J. (1998). Theoretical Perspectives on Special Education. Oslo: Høyskoleforlaget. (172 sider) Jensen, L., Petersen, L., & Stokholm, G. (2007). Rehabilitering teori og praksis. Samfundsmæssige rammer og barrierer for en helheds- og brugerorientert rehabiliteringsindsats. Fadl s Forlag, København. Morken I. (2006). Normalitet og avvik spesialpedagogiske utfordringer- en innføring. Cappelens forlag (176 sider) Rygvold, A-L., & Ogden T. (Red). (2008). Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (412 sider) Solvang, P. K., & Slettebø, Å. (Red.). (2012). Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Oslo: Gyldendal akademisk. Utdrag: 74 sider (Kapitell 7, 10, 11, 12 og 15) Tetler, S., & Langanger, S. (2009). Specialpædagogik i skolen. Gyldendals Lærerbibilotek.(12 sider, s.25-35, s.51 og s.63) Kroksmark, U. (2012). Se på mitt sätt. Tidsskrift Spesialpædagogik, Nr. 5/6. Tema: inklusion

16 Side 16/65 Sundling, V. (2011). Visual acuity and correctable visual impairment among Norwegian 65-year olds. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science 4(1), (6 sider). Sundling, V., et al. (2007). Optometric practice in Norway: a cross-sectional nationwide study. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 85(6), (5 sider). Trauzettel-Klosinski, S. (2011). Current methods of visual rehabilitation. Deutsches Arzteblatt International. 108(51-52), doi: /arztebl (2 sider) Valgfri biografi i samråd med kursledelsen. Støttelitteratur Remington A. (2011). Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System 3ed. Butterworth- Heinemann FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23). FNs standardregler. Hälso- och sjukvårdslag. (1982:763). Socialstyrelsen. Meld. St. 18 ( ) Melding til Stortinget læring og fellesskap tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Menneskerettighetsdeklarasjonen. Meld. St.24 ( ) melding til Stortinget - Framtidens barnehage. Meld. St.20 ( ) melding til Stortinget - På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St.18 ( ) melding til Stortinget - Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngrapporten). Skolverket. (2005). Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till nutid (Rapport 270). Regeringskansliet. (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter (Ny, reviderad upplaga). Utrikesdepartementet. Salamanca convensjonen. Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006). Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. Svenska Unescorådet. Socialstyrelsen. (2007). Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10). Socialstyrelsens författningssamling. St. meld.16 ( ). Og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring. Utdanningsdirektoratet Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Norge: lover og stortingsmeldinger: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), Lov om folketrygd (folketrygdloven), Lov om helsetjenesten i kommunene, Lov om rett til innsyn i dokument i

17 Side 17/65 offentleg verksemd (offentleglova), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), Lov om planlegging og byggesaksbehandling, Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

18 Side 18/65 MTVM4001 Tverrfaglig kunnskapsutvikling 5 ECTS Svensk HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap kan identifisere og diskutere likheter och skillnader avseende vetenskapsteoretiska utgångspunkter för fagområdena optometri, medicin/oftalmologi, rehabilitering og specialpedagogikk kan eksemplifisere hur kunskapsutveckling sker inom de olika fagområdena kan gjøre rede for relationen mellan teori och praktik samt kommunikation och reflektion som redskap för verksamhetsutveckling kan eksemplifisere hur evidens kan användas för att säkerställa effekter av rehabiliteringsoch habiliteringsarbete Ferdighet kan drøfte innebörder i och skillnader mellan erfarenhetsbaserad och evidensbaserad kunskap i relation till praktisk och teoretisk utveckling av rehabilitering och habilitering för personer med synnedsättning eller blindhet kan beskrive hvordan ulike fagområden kan integreras vid utformning av rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för en egen vald åldersgrupp Kompetanse kan identifisere og kritiskte vurdere det egna fagområdets kunskapsbidrag inom rehabilitering och habilitering samt diskutera möjligheter till utveckling, forskning och teamsamverkan med grund i tverrfaglighet 2. INNHOLD Ämnet innehåller: (1) Vetenskapsteoretiska utgångspunkter inom optometri, oftalmologi/medicin rehabilitering, och spesialpedagogikk, (2) Tverrfaglig kunskapsutveckling, (3) De ulike fagens kunskapsbidrag i relation till en gemensam tverrfaglig grund, (4) Evidensbasert og erfarenhetsbasert kunnskap, (5), Relationen teori og praksis, (6) Utveckling av praxisverksamheter, (7) Tverrfaglig kunskapsutveckling avseende rehabilitering och habilitering för barn, unga, vuxna och äldre med synnedsättning och blindhet, (8) Kritisk diskussion av olika former av kunskap för utveckling av synpedagogisk praxis, (9) Förutsättningar för forskning, utveckling och teamsamverkan med tverrfaglig grund. 3. LÆRINGSAKTIVITETER

19 Side 19/65 I ämnet kommer föreläsningar med fokus på vetenskapsteoretiska utgångspunkter inom olika discipliner, kunskapsutveckling och evidens att ges. Delar av arbetet i kursen genomförs i mindre grupper där en bredd av professioner och representerade fagområden eftersträvas bland de studerande. Grupperna utgör bas för samtal och reflektioner kring litteraturen och diskussion av möjligheter och hinder för synrehabiliteringens vetenskapliga tverrfaglige inriktning och utveckling i forskning och praxis. Arbetet i grupperna genomförs via kursplattformen och vid möten i anslutning till gemensam undervisning på kursen. Studiebesök genomförs med fokus på tverrfaglig samverkan inom synområdet som en del av gruppuppgiften. har själv ansvar för att genomföra studieuppgifter i ämnet och har ansvar för att självständigt disponera aktiviteterna inom ramen för studierna. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. DELTAGELSE Det er obligatorisk deltagelse for gruppeoppgaver. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ingen Avsluttende vurdering Examinationen består av en skriftlig gruppuppgift innehållande en individuell del. Den individuella delen fokuserar det egna fagområdets bidrag till en gemensam tverrfaglig kunskapsbas inom rehabilitering og habilitering. Därutöver fokuserar gruppuppgiften relationen mellan teori och praktik samt evidens som redskap för verksamhetsutveckling. Uppgiften presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Arbetet genomförs i tverrfagligt sammensatte grupper. Vurderingsuttrykk Gruppuppgiften med individuell del karaktersettes til gradert bokstavkarakter A-E (bestått) eller F (ikke bestått). 7. LITTERATUR Pensumlitteratur Bengtsson, J. (1993). Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of teacher education. Educational Review, 45(3), (7 sidor) Bengtsson, J. (2010.) Teorier om yrkesutövning och deras praktiska konsekvenser för lärare. I M. Hugo & M. Segolsson (Red.), Lärande och bildning i en globaliserad värld (s ). Lund: Studentlitteratur. (15 sidor)

20 Side 20/65 Berndtsson, I., & Kroksmark, U. (2008). Kunskapsutveckling inom synområdet. Teorier och metoder inom rehabilitering/habilitering för personer med synnedsättning eller blindhet. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet. Hämtas från (80 sidor) Janson, U. (2010). Erfarenhet och evidens praktik och forskning i möte. I K. Göransson, U. Jansson & C. Nilholm (Red.), Vetenskaplig artikelsamling om specialpedagogik (s ). Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hämtas från (18 sidor) Nordemar, R., Bullington, J., & Hægerstam, G. (2008). Evidensbaserad medicin räcker inte! Läkartidningen, 105(11), (2 sidor) Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi (J. Retzlaff, övers.). Malmö: Gleerups. (224 sidor) (Utgiven på norska av Gyldendal Norsk Forlag AS) Vetenskapsrådet. (2005). Tvärvetenskap en analys. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtas från (8 57, 63 81, , totalt 74 sidor) Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 1 8: totalt 100 sidor)

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Deltid over 4 år Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet EU-prosjektledelse Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Studiefakta

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2018. synsrehabilitering. 120 studiepoeng

Studieplan studieår 2014 2018. synsrehabilitering. 120 studiepoeng 2014 2018 Side 1/66 Studieplan studieår 2014 2018 120 studiepoeng Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for Helsevitenskap Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan for Rådgivning 1

Studieplan for Rådgivning 1 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 Studieåret 2017/2018 Rådgivning 1 (30 studiepoeng) tilbys av Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU. Rådgivning 1 er første del

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer