Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer."

Transkript

1 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 4.09 Utgitt: 22/03/2016 Erstattr: 24/10/2014 Vrsjonsnr. transport: 2.00 (25/09/2012) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidntifikator 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, Produktidntifikasjonsnumr FS Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt 1.3. Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: Dtt produktt r t kit, og bstår av flr sparat bstanddlr. Dt r utarbidt t sikkrhtsdatablad for hvr av d ulik bstanddln dr dtt r aktult. D rspktiv sikkrhtsdatabladn følgr vdlagt. Vnnligst oppbvar diss samlt. Aktull dokumntnummr for kit-bstanddlr r: TRANSPORTOPPLYSNINGER FS ADR/RID UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, II, (--). IMDG-kod: UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, II, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, EMS: --. Sid: 1 av 4

2 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, ICAO/IATA NOT RESTRICTED,AS PER SPECIAL PROVISION A46, II, information rquird for air way bill. MERKEETIKETT FOR KIT 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Brannfarlig væskr, katgori 2 - Flam. Liq. 2; H225 Etsnd/irritrnd for hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring, katgori 2 - STOT RE 2; H373 Farlig for vannmiljøt, akutt katgori 1 - Aquatic Acut 1; H400 Farlig for vannmiljøt, kronisk katgori 1 - Aquatic Chronic 1; H410 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS08 (Hlsfar) GHS09 (Miljø) Farpiktogram Farstningr: H225 H315 H336 H373 H410 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P210A P260A P273 Førsthjlp: P370 + P378G Mgt brannfarlig væsk og damp. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbvars u for barn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk innånd damp. Unngå utslipp til miljøt. Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr Sid: 2 av 4

3 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, Avfall: llr karbondioksid. P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. For pakningr <=125 ml kan følgnd far- og sikkrhtsstningr bruks: <=125 ml Farstningr H336 H373 <=125 ml Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P260A Avfall: P501 Kan forårsak døsight llr svimmlht. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr Oppbvars u for barn. Ikk innånd damp. Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. EUH208 Innholdr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks).kan gi n allrgisk raksjon. S sikkrhtsdatablad for % bstanddlr md ukjnt giftight llr far ( Øvrig opplysningr om mrktikttn: H304 r ikk nødvndig på tikttn på grunn av produktts viskositt. Informasjon om ndringr: Kit-komponnt dokumntnummr - informasjon bl ndrt. Avsnitt 1: Produktnavn - informasjon bl ndrt. Avsnitt 2: <125ml Far - Kat 2 Gjntatt m[lorgan - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: <125ml Far - Hls - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: CLP <125ml sikkrhtsstningr - disponring - ovrskrift - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: CLP <125ml sikkrhtsstningr - gnrll - ovrskrift - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: <125ml Far - sikkrhtsstningr - Forbyggnd - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: Tillggsinformasjon - informasjon bl slttt. CLP utsagn - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 2: Informasjon om allrgi - informasjon bl slttt. Avsnitt 2: H-stning - informasjon bl tilføyd. Etiktt: CLP - informasjon bl tilføyd. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Gnrll - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Forbyggnd - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Førsthjlp - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP informasjon - informasjon bl slttt. Etiktt: Symboltkst - informasjon bl slttt. Etiktt: Piktogram - informasjon bl slttt. Etiktt: Piktogram - informasjon bl ndrt. Etiktt: Signalord - informasjon bl ndrt. Sid: 3 av 4

4 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, Avsnitt 2: Kommntar - informasjon bl slttt. Avsnitt 2: R-stning - informasjon bl slttt. S-stning - informasjon bl slttt. Avsnitt 15: Etikttkommntarr og EU dtrgnt - informasjon bl slttt. Sid: 4 av 4

5 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 1.00 Utgitt: 08/12/2015 Erstattr: Først vrsjon Vrsjonsnr. transport: 1.00 (08/12/2015) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 3M Adhsion Promotor, PN Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt 1.3. Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Brannfarlig væskr, katgori 2 - Flam. Liq. 2; H225 Etsnd/irritrnd for hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring, katgori 2 - STOT RE 2; H373 Farlig for vannmiljøt, akutt katgori 1 - Aquatic Acut 1; H400 Farlig for vannmiljøt, kronisk katgori 1 - Aquatic Chronic 1; H410 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Sid: 1 av 20

6 Signalord FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS08 (Hlsfar) GHS09 (Miljø) Farpiktogram Innholdsstoffr: Bstanddlr CAS-nr Vkt% Cyklohksan Etylbnzn < 11 Farstningr: H225 H315 H336 Mgt brannfarlig væsk og damp. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. H373 Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr H410 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P210A P260A P273 Førsthjlp: P370 + P378G Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbvars u for barn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk innånd damp. Unngå utslipp til miljøt. Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr llr karbondioksid. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. For pakningr <=125 ml kan følgnd far- og sikkrhtsstningr bruks: <=125 ml Farstningr H336 H373 Kan forårsak døsight llr svimmlht. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr <=125 ml Sikkrhtsstningr Sid: 2 av 20

7 Gnrll: P102 Forbyggnd: P260A Avfall: P501 Oppbvars u for barn. Ikk innånd damp. Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. TILLEGGSINFORMASJON Yttrligr farstningr: EUH208 Innholdr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks). Kan gi n allrgisk raksjon. 2% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt oral giftight. 2% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt giftight vd hudkontakt. 4% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt giftight vd innånding. Øvrig opplysningr om mrktikttn: H304 r ikk nødvndig på tikttn på grunn av produktts viskositt Andr farr Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Cyklohksan EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acut 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, Xyln EINECS Etylbnzn EINECS H410,M=1 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; Acut Tox. 4, H332; Acut Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 - Mrknad C (CLP) < 11 Flam. Liq. 2, H225; Acut Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 2, H373 (CLP) Etanol EINECS Flam. Liq. 2, H225 (CLP) ,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Akrylatpolymr Trad Scrt 1-5 Etylactat EINECS < 4 Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) NLP Mtanol EINECS EUH066 (CLP) 0,1-1 Skin Irrit. 2, H315; Ey Irrit. 2, H319; Skin Sns. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,5 Flam. Liq. 2, H225; Acut Tox. 3, H331; Acut Tox. 3, H311; Sid: 3 av 20

8 Acut Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370 (CLP) Tolun EINECS < 0,3 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Rpr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 2, H373 (CLP) Ey Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 (Egn) S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull H-stningr listt i dtt avsnittt For informasjon om bstanddlns grnsvrdi llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Søk lghjlp vd ubhag. Hudkontakt: Vask umiddlbart md såp og vann. Tilsølt klær må fjrns og vasks før d bruks på nytt. Drsom tgn/symptomr utvikls må lg kontakts. Øykontakt: Skyll straks md stor mngdr vann i minst 15 minuttr. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Søk lghjlp. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Ikk aktult AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr llr karbondioksid Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- llr biproduktr Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Hydrognklorid Btingls Undr forbrnning Undr forbrnning Undr forbrnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og Sid: 4 av 20

9 til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. For stor utslipp, llr søl i avgrnsd områdr, sørg for mkanisk vntilasjon for å spr llr sug ut dampn i tråd md god yrkshyginisk praksis. Advarsl! En motor kan vær n antnnlsskild og kan forårsak at lttantnnlig støv i områdt antnns llr ksplodrr. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Dmm opp spill. Tilsølt områd dkks md t brannslokkingsskum brgnt til bruk på løsmidlr som alkoholr og acton, som kan løss i vann. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt llr kommrsilt uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- llr miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikk-gnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt Rfr to Sction 8 and Sction 13 for mor information AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Oppbvars u for barn. Skal ikk håndtrs før all advarslr r lst og oppfattt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Trff tiltak mot statisk lktrisitt. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Tilsølt arbidsklær må ikk fjrns fra arbidsplassn. Unngå utslipp til miljøt. Tilsølt klær må vasks før d bruks på nytt. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) Bruk lav-statisk llr forsvarlig jordd sko. Bruk påkrvd prsonlig vrnutstyr (f.ks hanskr, ånddrttsvrn..) For å minimr risiko for antnnls, fastslå gjldnd lktrisk r for prosssn vd bruk av dtt produktt og vlg spsialvntilasjon md punktavsug for å unngå akkumulring av brannfarlig damp. Bholdr og mottaksutstyr bør jords hvis dt r potnsial for akkumulring av statisk lktrisitt undr ovrføring Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Oppbvars på t godt vntilrt std. Oppbvars kjølig. Hold bholdrn ttt lukkt. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars adskilt fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r grnsvrdi ikk for bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Etylbnzn Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 20 mg/m3(5 ppm) Hudopptak (H), Krftfrmkallnd (K) Sid: 5 av 20

10 Tolun Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 94 mg/m3(25 ppm) Cyklohksan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 525 mg/m3(150 ppm) Xyln Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 108 mg/m3(25 ppm) Etylactat Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 550 mg/m3(150 ppm) Etanol Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 950 mg/m3(500 ppm) Mtanol Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 130 mg/m3(100 ppm) Norsk forskrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir for forurnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi Hudopptak (H) Hudopptak (H) Hudopptak (H) 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn. Bruk vntilasjonsmatrill som r ksplosjonssikkrt Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md vntilr Hud- og håndvrn For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/llr vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff llr stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utfordringr slik som kstrm tmpraturr llr andr forhold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/llr vrnklær for valg av gnd matrialr. Mrk: Nitrilhanskr kan bruks ovr laminathanskr for å forbdr bvglightn. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Stoff Tykkls (mm) Gjnnomtrngningstid Polymrlaminat Ingn data Ingn data Hvis dtt produktt blir brukt på n måt som rprsntrr t høyr potnsial for ksponring (f. ks. spraying, høyt sprutpotnsial tc. ), kan dt vær nødvndig md bruk av bskyttlssdrss. For å unngå kontakt, vlg og bruk kroppsbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnklær anbfals: Forkl av polymrlaminat Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr og partiklr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141/EN143 llr EN136/EN141/EN143. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg Sid: 6 av 20

11 AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk form: Svamp md ca 2 ml væsk. Utsnd/Lukt Væsk: gul, løsningsmiddllukt, absorbrt på n svamp. Fysisk gnskapr gjld kun for væsk. Dtksjonsgrns lukt Ingn informasjon ph 4,4-5 [Tstmtod:Tstt pr ASTM protokoll] [Dtaljr:vd 23 C] Kokpunkt/kokområd 73,1 ºC [Tstmtod:Tstt pr ASTM protokoll] [Dtaljr:vd 760mmHg] Smltpunkt Ikk aktult Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt -17,2 ºC [Tstmtod:SETAFLASH] Slvantnnlsstmpratur 430 ºC Ndr ksplosjonsgrns (LEL) 1 % [Tstmtod:Estimrt] Øvr ksplosjonsgrns (UEL) 6 % [Tstmtod:Estimrt] Damptrykk ,4 Pa [vd 20 ºC ] [Tstmtod:Tstt pr ASTM protokoll] Rlativ tttht 0,82 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight 10 % Løslight ikk-vann Ingn informasjon Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Ingn informasjon Fordamping: 6,4 [Tstmtod:Estimrt] [Std. rf.:xyln=1] Damptttht 1,7 [Tstmtod:Estimrt] [Std. rf.:luft = 1] Ndbrytningstmpratur Ingn informasjon Viskositt 0,03-0,04 Pa-s Tttht 0,82 g/ml 9.2. Andr opplysningr Andl flyktig Cirka 95 % AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Gnistr og/llr flammr Sid: 7 av 20

12 10.5. Ufornlig matrial Strk syrr Strk oksidasjonsmidlr Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 for farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Kan vær farlig vd innånding. Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Hudkontakt: Kan vær farlig vd hudkontakt. Mild hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt lokal rødht, hvls, klø og tørrht. Allrgisk hudraksjon (ikk foto-initirt): tgn/symptomr kan innbfatt rødht, hvls, blmmr og klø. Øykontakt: Modrat øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt rødht, hvls, smrtr, tårr og slørt og tåkt syn. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Øvrig hlsffktr: Enkltksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av hørsl: tgn/symptomr kan innbfatt hørslsskadr, balansforstyrrlsr og ørsus. Påvirkning av sntralnrvsystmt: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, svimmlht og bvisstløsht. Langvarig llr gjntatt ksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av hørsl: tgn/symptomr kan innbfatt hørslsskadr, balansforstyrrlsr og ørsus. Nvrologisk ffktr: tgn/symptomr kan innbfatt prsonlightsforandringr, manglfull koordinasjonsvn, bortfall av hudfølls, prikking og nummnht i armr og bn, musklsvakht, skjlvingr og/llr ndringr i blodtrykk og hjrtrytm. Rproduksjon/utviklingstoksisitt: Innholdr t kjmikali llr kjmikalir som kan mdfør fostrskadr llr hmmt forplantningsvn. Krftfrmkallnd gnskapr: Innholdr t kjmikali llr kjmikalir som kan forårsak krft. Sid: 8 av 20

13 Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE mg/kg Produkt Innånding - Ingn data ; brgnt ATE20-50 damp(4 timr) Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Cyklohksan Drmal Rott LD50 > mg/kg Cyklohksan Innånding - Rott LC50 > 32,9 damp (4 timr) Cyklohksan Svlging Rott LD mg/kg Xyln Drmal Kanin LD50 > mg/kg Xyln Innånding - Rott LC50 29 damp (4 timr) Xyln Svlging Rott LD mg/kg Etylbnzn Drmal Kanin LD mg/kg Etylbnzn Innånding - Rott LC50 17,4 damp (4 timr) Etylbnzn Svlging Rott LD mg/kg Etanol Drmal Kanin LD50 > mg/kg Etanol Innånding - Rott LC50 124,7 damp (4 timr) Etanol Svlging Rott LD mg/kg Etylactat Drmal Kanin LD50 > mg/kg Etylactat Innånding - Rott LC50 70,5 damp (4 timr) Etylactat Svlging Rott LD mg/kg 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Drmal Marsvin LD50 > mg/kg 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Svlging Rott LD50 > mg/kg Mtanol Drmal LD50 anslått til å vær mg/kg Mtanol Innånding - LC50 anslått til å vær damp Mtanol Svlging LD50 anslått til å vær mg/kg Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. Drmal Rott LD50 > mg/kg <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. Svlging Rott LD50 > mg/kg <700) (poksyharpiks) Tolun Drmal Rott LD mg/kg Tolun Innånding - Rott LC50 30 damp (4 timr) Tolun Svlging Rott LD mg/kg ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Navn Art Vrdi Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Xyln Kanin Svakt irritrnd Etylbnzn Kanin Svakt irritrnd Etanol Kanin Ingn vsntlig irritasjon Sid: 9 av 20

14 Etylactat Kanin Minimalt irritrnd 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Marsvin Ingn vsntlig irritasjon Mtanol Kanin Svakt irritrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Kanin Svakt irritrnd (poksyharpiks) Tolun Kanin Irritrnd Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Xyln Kanin Svakt irritrnd Etylbnzn Kanin Modrat irritrnd Etanol Kanin Modrat irritrnd Etylactat Kanin Svakt irritrnd 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Faglig Svakt irritrnd vurdring Mtanol Kanin Modrat irritrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Kanin Modrat irritrnd (poksyharpiks) Tolun Kanin Modrat irritrnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Etylbnzn Mnnsk Ikk snsibilisrnd Etanol Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylactat Marsvin Ikk snsibilisrnd Mtanol Marsvin Ikk snsibilisrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Mnnsk Snsibilisrnd (poksyharpiks) og dyr Tolun Marsvin Ikk snsibilisrnd Snsibilisrnd vd innånding Navn Art Vrdi Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Kjønnscllmutagnitt Navn Eksponr ingsvi Cyklohksan In vitro Ikk mutagnt Cyklohksan In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Xyln In vitro Ikk mutagnt Xyln In vivo Ikk mutagnt Etylbnzn In vivo Ikk mutagnt Etylbnzn In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etanol In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etanol In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylactat In vitro Ikk mutagnt Etylactat In vivo Ikk mutagnt Mtanol In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Mtanol In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Vrdi Sid: 10 av 20

15 Ikk mutagnt Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) In vivo (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) In vitro (poksyharpiks) Tolun In vitro Ikk mutagnt Tolun In vivo Ikk mutagnt Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Xyln Drmal Rott Ikk krftfrmkallnd Xyln Svlging Flr Ikk krftfrmkallnd dyrartr Xyln Innånding Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylbnzn Innånding Flr Krftfrmkallnd dyrartr Etanol Svlging Flr dyrartr Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Mtanol Innånding Flr Ikk krftfrmkallnd dyrartr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Svlging Rott Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Innånding Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Eksponr ingsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Cyklohksan Innånding Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL 24 2 gnrasjon Cyklohksan Innånding Ikk giftig for mannlig rproduksjon Rott NOAEL 24 2 gnrasjon Cyklohksan Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk Rott NOAEL 6,9 2 gnrasjon. Xyln Innånding Non positiv data for kvinnlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Mnnsk yrksksponr ing Xyln Svlging Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Mus vd organogns Xyln Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Flr dyrartr vd svangrskap Etylbnzn Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Rott NOAEL 4,3 før og undr svangrskap Etanol Innånding Ikk giftig for utvikling Rott NOAEL 38 vd svangrskap Etanol Svlging Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Mtanol Svlging Non positiv data for mannlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Rott Rott NOAEL NOAEL Mtanol Svlging Giftig for utvikling Mus LOAEL Mtanol Innånding Giftig for utvikling Mus NOAEL 1,3 før og undr svangrskap 21 dagr vd organogns vd organogns Raksjonsprodukt av bisfnol-a og Svlging Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL gnrasjon Sid: 11 av 20

16 piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Tolun Innånding Non positiv data for kvinnlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Svlging Ikk giftig for mannlig rproduksjon Rott NOAEL 750 Drmal Ikk giftig for utvikling Kanin NOAEL 300 Svlging Ikk giftig for utvikling Rott NOAEL 750 Tolun Innånding Non positiv data for mannlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Mnnsk Rott NOAEL 2,3 Tolun Svlging Giftig for utvikling Rott LOAEL 520 Tolun Innånding Giftig for utvikling Mnnsk 2 gnrasjon vd organogns 2 gnrasjon yrksksponr ing 1 gnrasjon vd svangrskap forgiftning og/llr misbruk Amming Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Xyln Svlging Mus Gir ingn ffkt på llr via amming Målorgan(r) Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Cyklohksan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk og dyr Cyklohksan Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk og dyr Cyklohksan Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Faglig vurdrin g Xyln Innånding hørslsystm Forårsakr organskadr Rott LOAEL 6,3 8 timr Xyln Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Xyln Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk Xyln Innånding øyn Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 3,5 ikk Xyln Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Xyln Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Flr dyrartr Xyln Svlging øyn Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 250 ikk aktult mg/kg Etylbnzn Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Etylbnzn Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk og dyr Etylbnzn Svlging påvirkr sntralnrvsystm Etanol Innånding påvirkr sntralnrvsystm Etanol Innånding irritasjon av luftvin Kan forårsak døsight llr svimmlht Kan forårsak døsight llr svimmlht Non positiv data, mn ikk Faglig vurdrin g Mnnsk Mnnsk LOAEL 2,6 LOAEL 9,4 30 minuttr ikk Sid: 12 av 20

17 Etanol Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Etanol Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Etylactat Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Etylactat Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Mnnsk luftvin Etylactat Svlging påvirkr Kan forårsak døsight llr Mnnsk sntralnrvsystm svimmlht Mtanol Innånding blindht Forårsakr organskadr Mnnsk Mtanol Innånding påvirkr Kan forårsak døsight llr Mnnsk sntralnrvsystm svimmlht Mtanol Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Rott luftvin Mtanol Svlging blindht Forårsakr organskadr Mnnsk Mtanol Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Tolun Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Tolun Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk luftvin Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging påvirkr Kan forårsak døsight llr sntralnrvsystm svimmlht Hund Mnnsk Mnnsk Mnnsk Mus Mnnsk NOAEL ikk NOAEL mg/kg NOAEL 0,004 yrksksponr ing ikk 6 timr forgiftning og/llr misbruk forgiftning og/llr misbruk 3 timr forgiftning og/llr misbruk Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Cyklohksan Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL dagr Cyklohksan Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,7 90 dagr Cyklohksan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Kanin NOAEL 2,7 10 ukr Cyklohksan Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL ukr systm Cyklohksan Innånding prifr All data r ngativ Rott NOAEL 8,6 30 ukr nrvsystm Xyln Innånding nrvsystm Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Rott LOAEL 0,4 4 ukr Xyln Innånding hørslsystm Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring Xyln Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Xyln Innånding hjrt All data r ngativ hormonsystm hmatopoitisk systm musklr nyr og/llr blær luftvin Xyln Svlging hørslsystm Non positiv data, mn ikk Xyln Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott LOAEL 7,8 Flr dyrartr Flr dyrartr NOAEL 3,5 Rott NOAEL 900 Rott NOAEL Xyln Svlging lvr Non positiv data, mn ikk Flr 5 dagr 13 ukr 2 ukr 90 dagr Sid: 13 av 20

18 Xyln Svlging hjrt hud hormonsystm bin, tnnr, nglr og/llr hår hmatopoitisk systm immunsystm nrvsystm luftvin Etylbnzn Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm Etylbnzn Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding bin, tnnr, nglr All data r ngativ og/llr hår musklr Etylbnzn Innånding hjrt All data r ngativ immunsystm luftvin Etylbnzn Svlging lvr nyr og/llr Non positiv data, mn ikk blær Etanol Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Etanol Innånding hmatopoitisk systm immunsystm dyrartr All data r ngativ Mus NOAEL Non positiv data, mn ikk Etanol Svlging lvr Non positiv data, mn ikk Etanol Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,1 Mus NOAEL 1,1 Rott NOAEL 3,4 Rott NOAEL 2,4 Mus NOAEL 3,3 Flr NOAEL 4,2 dyrartr Flr dyrartr NOAEL 3,3 Rott NOAEL 680 Kanin LOAEL 124 Rott NOAEL 25 Rott LOAEL Hund NOAEL Rott NOAEL 0,043 Kanin LOAEL 16 Rott NOAEL Etylactat Innånding hormonsystm lvr nrvsystm Non positiv data, mn ikk Etylactat Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm Etylactat Svlging hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm lvr nyr og/llr blær Mtanol Innånding lvr All data r ngativ Rott NOAEL 6,55 Mtanol Innånding luftvin All data r ngativ Rott NOAEL 13,1 Mtanol Svlging lvr nrvsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Drmal lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL Drmal nrvsystm All data r ngativ Rott NOAEL Svlging hørslsystm hjrt hormonsystm hmatopoitisk systm lvr øyn nyr og/llr blær Tolun Innånding hørslsystm nrvsystm øyn All data r ngativ Rott NOAEL Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt Mnnsk 103 ukr 2 år 103 ukr 28 dagr 5 dagr 103 ukr 90 dagr 2 år 6 måndr 365 dagr 14 dagr 4 måndr 7 dagr 90 dagr 40 dagr 90 dagr 4 ukr 6 ukr 90 dagr 2 år 13 ukr 28 dagr forgiftning og/llr Sid: 14 av 20

19 luktsystm ksponring. misbruk Tolun Innånding luftvin Non positiv data, mn ikk Rott LOAEL 2,3 15 måndr Tolun Innånding hjrt lvr nyr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 11,3 15 ukr og/llr blær Tolun Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,1 4 ukr Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Mus 20 dagr Tolun Innånding bin, tnnr, nglr Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL 1,1 8 ukr og/llr hår Tolun Innånding hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk Mnnsk yrkskspon ring vaskulærsystm Tolun Svlging nrvsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL ukr Tolun Svlging hjrt Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging lvr nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hormonsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging immunsystm Non positiv data, mn ikk Rott Flr dyrartr NOAEL NOAEL Mus NOAEL 600 Mus NOAEL 105 Mus NOAEL ukr 13 ukr 14 dagr 28 dagr 4 ukr Aspirasjonsfar Navn Cyklohksan Xyln Etylbnzn Tolun Vrdi Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat sluttpunkt Raksjonsprod Ricfish Eksprimnt 96 timr LC50 1,41 ukt av bisfnol- A og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Cyklohksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 0,9 Cyklohksan Fathad Eksprimnt 96 timr LC50 4,53 Sid: 15 av 20

20 Minnow Cyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 3,4 Etylactat Crustaca Eksprimnt 48 timr EC Etylactat Fisk Eksprimnt 96 timr LC50 212,5 Etanol Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Etanol Grønnalg Eksprimnt 96 timr EC Etanol Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC50 42 Etylbnzn Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC50 4,2 Etylbnzn Grønnalg Eksprimnt 96 timr EC50 3,6 Etylbnzn Daphnia Eksprimnt 24 timr EC50 1,81 Mtanol Algr llr Eksprimnt 96 timr EC50 16,9 andr vannplantr Mtanol Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Mtanol Fathad Eksprimnt 96 timr LC Minnow Tolun Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 3,78 Tolun Coho Salmon Eksprimnt 96 timr LC50 5,5 Tolun Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 12,5 Etylactat Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC Raksjonsprod Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 0,3 ukt av bisfnol- A og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Etylactat Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 2,4 Etanol Daphnia Eksprimnt 11 dagr NOEC 9,6 Mtanol Algr llr andr vannplantr Tolun Shpshad 2,5-Furandion, raksjonsprodu kt md polypropyln, klorrt Akrylatpolym r Minnow Data ikk llr utilstrkklig for Trad Scrt Eksprimnt 96 timr NOEC 9,96 Eksprimnt 28 dagr NOEC 3,2 Data ikk llr utilstrkklig for Xyln Data ikk llr vkt% Sid: 16 av 20

21 utilstrkklig for Prsistns og ndbrytbarht Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Tolun Eksprimnt Fotolytisk 5.38 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i 1/2) Etylactat Eksprimnt Fotolys Cyklohksan Eksprimnt Fotolys Etylbnzn Eksprimnt Fotolys Raksjonsprod ukt av bisfnol- A og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Laboratorium Hydrolys Xyln Data ikk llr utilstrkklig for 2,5-Furandion, raksjonsprodu kt md polypropyln, klorrt Akrylatpolym r Data ikk llr utilstrkklig for Trad Scrt Data ikk llr utilstrkklig for luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Hydrolys halvringstid 20.0 dagr (t 1/2) 4.14 dagr (t 1/2) 4.26 dagr (t 1/2) Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr <2 dagr (t 1/2) Andr mtodr I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A Cyklohksan Eksprimnt Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnforbruk 77 vkt% OECD 301F - Manomtric Rspiro Etanol Eksprimnt 14 dagr Biologisk 89 vkt% OECD 301C - MITI (I) Biodgradring oksygnforbruk Etylactat Eksprimnt 14 dagr Biologisk 94 vkt% OECD 301C - MITI (I) Biodgradring oksygnforbruk Mtanol Eksprimnt 14 dagr Biologisk 92 vkt% OECD 301C - MITI (I) Biodgradring oksygnforbruk Tolun Eksprimnt Biodgradring 14 dagr Biologisk oksygnforbruk 100 vkt% OECD 301C - MITI (I) Sid: 17 av 20

22 Etylbnzn Laboratorium 14 dagr Biologisk 81 vkt% Andr mtodr Biodgradring oksygnforbruk Raksjonsprod ukt av bisfnol- A og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Laboratorium Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnforbruk 0 vkt% OECD 301C - MITI (I) Bioakkumulringsvn Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll 2,5-Furandion, Data ikk I/A I/A I/A I/A raksjonsprodu kt md polypropyln, klorrt llr utilstrkklig for Xyln Data ikk llr utilstrkklig for I/A I/A I/A I/A Akrylatpolym r Trad Scrt Data ikk llr utilstrkklig for Mtanol Eksprimnt BCF-Karp Cyklohksan Eksprimnt BCF-Karp Etylactat Eksprimnt BCF - Andr Etylbnzn Eksprimnt BCF - Andr Raksjonsprod Laboratorium ukt av bisfnol- BCF - Andr A og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Etanol Eksprimnt Biokonsntrasj on Tolun Eksprimnt Biokonsntrasj on I/A I/A I/A I/A 3 dagr Bioakkumulasj onsfaktor 1 Andr mtodr 56 dagr Bioakkumulasj <129 Andr mtodr onsfaktor 96 timr Bioakkumulasj 30 Andr mtodr onsfaktor Bioakkumulasj 15 Andr mtodr onsfaktor 28 dagr Bioakkumulasj <42 Andr mtodr onsfaktor log Pow Andr mtodr log Pow 2.73 Andr mtodr Sid: 18 av 20

23 12.4. Mobilitt i jord Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Ingn informasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Ingn informasjon AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr Brnns i t godkjnt forbrnningsanlgg. Forbrnningsproduktn vil innhold halognrt syrr (HCl/ HF/ HBr). Anlggt må kunn håndtr halognr. Altrnativ for fjrning av avfall: Lvr avfall til t godkjnt avfallssanlgg. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * absorbntr, filtrrinsmatrialr (hrundr oljfiltr som ikk r spsifisrt andr stdr), tørkklutr og vrntøy som r forurnst av farlig stoffr AVSNITT 14: Transportopplysningr AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Krftfrmkallnd gnskapr Bstanddlr CAS-nr Klassifisring Rglvrk Etylbnzn Krftfrmkallnd gnskapr, katgori 2B IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Tolun Gr. 3: Ikk klassifisrbart IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Xyln Gr. 3: Ikk klassifisrbart IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Global invntory status Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md TSCA-kravn om kjmisk forhåndsmlding (USA-rglvrk). Sid: 19 av 20

24 15.2. Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr EUH066 H225 H226 H301 H304 H311 H312 H315 H317 H319 H331 H332 H336 H361d H370 H373 H400 H410 H411 H412 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkt hud. Mgt brannfarlig væsk og damp. Brannfarlig væsk og damp. Giftig vd svlging. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i luftvin. Giftig vd hudkontakt. Farlig vd hudkontakt. Irritrr hudn. Kan utløs n allrgisk hudraksjon. Gir alvorlig øyirritasjon. Giftig vd innånding. Farlig vd innånding. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mistnks for å kunn gi fostrskadr. Forårsakr organskadr. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Mgt giftig for liv i vann. Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Skadlig, md langtidsvirkning, for liv i vann. All som arbidr md poksybasrt produktr bør få opplæring som gjør vdkommnd i stand til å jobb forsvarlig md dnn typn produktr. Informasjon om ndringr: Ingn rvisjonsinformasjon Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. S for 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 20 av 20

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2018, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2018, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2019, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikkel 31 Sid 1/5 Rvisjon: DEL 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og av slskapt/fortakt 1.1 Produktidntifikator Handlsnavn: blu gl ink (blå glblkk) Artikklnummr: 100000002535 Rgistrringsnummr Innholdsstoffn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx Aro 360 Rfill Sid 1 av 9 SDB-Nr. : 580280 V001.1 barbidt dn: 21.02.2018 Trykkdato: 20.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 23.01.2017 1.1 Produktidntifikator Pattx

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE 700NC 25L AERO known as FREKOTE 700-NC Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153836 V006.0 barbidt dn: 05.12.2018 Trykkdato: 28.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.03.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 known as Loctit 7063 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V005.1 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 05.01.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 8040 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 190437 V004.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 23.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 31.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7063 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179512 V007.0 barbidt dn: 05.06.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.04.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3463 known as Loctit 3463 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 153766 V007.1 barbidt dn: 04.12.2018 Trykkdato: 06.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 24.07.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SI 5990 40 ml SFDN Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 444476 V002.2 barbidt dn: 19.02.2018 Trykkdato: 16.05.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2015 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7414 known as Loctit 7414 50ML SFDN Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 310207 V006.0 barbidt dn: 24.05.2018 Trykkdato: 25.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LocSGPlast12X2G/4ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 427627 V005.0 barbidt dn: 06.03.2018 Trykkdato: 09.03.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.09.2017 1.1 Produktidntifikator LocSGPlast12X2G/4ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 510 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153499 V005.1 barbidt dn: 17.05.2018 Trykkdato: 20.07.2018 Erstattr vrsjon fra: 22.06.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit 510

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 4062 Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 173255 V003.4 barbidt dn: 23.07.2019 Trykkdato: 21.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 14.06.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 420 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153535 V002.5 barbidt dn: 04.04.2018 Trykkdato: 27.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 420

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 496 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 153541 V004.1 barbidt dn: 23.04.2019 Trykkdato: 07.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 496

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 567 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153487 V005.1 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 01.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 18.05.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 567

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 770 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 153555 V006.0 barbidt dn: 12.03.2019 Trykkdato: 13.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 770

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 480 Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 153522 V004.0 barbidt dn: 27.03.2019 Trykkdato: 02.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 21.06.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 480

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7900 AE 400ML Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 326229 V005.1 barbidt dn: 05.09.2018 Trykkdato: 30.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 08.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7649 Arosol Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 179515 V003.0 barbidt dn: 15.05.2018 Trykkdato: 12.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 07.08.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 406 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 422581 V003.5 barbidt dn: 05.01.2018 Trykkdato: 11.01.2018 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 406

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB 2759 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75675 V007.0 barbidt dn: 25.09.2018 Trykkdato: 19.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 11.02.2015 1.1 Produktidntifikator TEROSON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Chm Mtal 180ml Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 231418 V001.0 barbidt dn: 09.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Chm Mtal

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattx PP GLASSFIBER,CS Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 608519 V001.0 barbidt dn: 23.05.2018 Trykkdato: 13.11.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator Pattx PP

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 573 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 153496 V005.1 barbidt dn: 16.03.2018 Trykkdato: 28.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 573

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7091 PRIMER known as Loctit 7091 1L EN/CH/JP. Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 176841 V004.0 barbidt dn: 28.01.2019 Trykkdato: 30.06.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7840 known as Loctit 7840 200L, Multi Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 534161 V002.2 barbidt dn: 07.08.2018 Trykkdato: 26.08.2019 Erstattr vrsjon fra: 05.02.2018

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PP Elastic 180ml Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 259426 V001.0 barbidt dn: 17.04.2018 Trykkdato: 24.09.2018 Erstattr vrsjon fra: - 1.1 Produktidntifikator PP Elastic 180ml

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 415 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153533 V004.1 barbidt dn: 22.08.2019 Trykkdato: 09.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.11.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 403 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434636 V002.4 barbidt dn: 02.05.2014 Trykkdato: 13.05.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 403 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 3472 A&B Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178501 V003.0 barbidt dn: 27.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE HY 4060 GY Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 574613 V003.0 barbidt dn: 23.04.2018 Trykkdato: 26.04.2018 Erstattr vrsjon fra: 12.04.2018 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE known as Havy Duty Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 153749 V003.1 barbidt dn: 07.06.2019 Trykkdato: 25.08.2019 Erstattr vrsjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Ptx PP Rpair Kit 250mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 593370 V001.1 barbidt dn: 20.12.2017 Trykkdato: 09.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 30.03.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PTX PP Chmical Mtal 180 mlx6 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 603447 V001.2 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 26.02.2019 Erstattr vrsjon fra: 20.12.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE EA 3475 known as Loctit 3475 Mtal St DK,NO Sid 1 av 14 SDB-Nr. : 178498 V001.0 barbidt dn: 22.03.2018 Trykkdato: 30.05.2018 Erstattr vrsjon fra: - Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 8596 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 75742 V009.0 barbidt dn: 27.05.2019 Trykkdato: 22.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 02.03.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5980 known as Loctit 5980 200ml S/Fi/No x6 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 367607 V006.1 barbidt dn: 06.02.2018 Trykkdato: 05.10.2018 Erstattr vrsjon fra: 03.11.2017

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5331 Whit Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 152750 V003.0 barbidt dn: 20.11.2018 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 10.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 660 Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164196 V007.0 barbidt dn: 17.07.2018 Trykkdato: 28.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.05.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 660

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 9225 SF Sid 1 av 11 SDB-Nr. : SET000882103 V008.0 barbidt dn: 23.07.2018 Trykkdato: 17.03.2019 Erstattr vrsjon fra: 16.11.2017 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8201 known as Loctit 8201 Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 173458 V006.0 barbidt dn: 05.10.2018 Trykkdato: 23.04.2019 Erstattr vrsjon fra: 22.03.2018 Kapittl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Plastic Padding Marin Epoxy Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 214904 V004.2 barbidt dn: 17.08.2018 Trykkdato: 17.08.2018 Erstattr vrsjon fra: 16.09.2015 Kapittl 1: Btgnls

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit 272 Thradlockr Sid 1 av 18 SDB-Nr. : 153465 V006.0 barbidt dn: 23.08.2018 Trykkdato: 16.12.2018 Erstattr vrsjon fra: 26.10.2016 1.1 Produktidntifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 574 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 153497 V006.3 barbidt dn: 09.01.2018 Trykkdato: 21.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2016 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 574

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 408 Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 434634 V002.0 barbidt dn: 17.01.2018 Trykkdato: 01.09.2019 Erstattr vrsjon fra: 26.02.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 408

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit SuprGlu Progrssiv Gl -454- CLP Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 460697 V001.0 barbidt dn: 12.06.2019 Trykkdato: 02.07.2019 Erstattr vrsjon fra: - AVSNITT 1: Idntifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctit Rpair Xtrm Sid 1 av 13 SDB-Nr. : 583432 V002.0 barbidt dn: 11.06.2018 Trykkdato: 19.06.2018 Erstattr vrsjon fra: 06.07.2017 1.1 Produktidntifikator Loctit

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SI 5368 BK known as 5368 BLACK 310ML GB Sid 1 av 19 SDB-Nr. : 164824 V005.0 barbidt dn: 28.05.2019 Trykkdato: 14.06.2019 Erstattr vrsjon fra: 09.04.2019

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 577 known as Loctit 577 PIPE SEALANT 50ML Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 168431 V009.0 barbidt dn: 20.03.2019 Trykkdato: 06.05.2019 Erstattr vrsjon fra: 11.04.2016

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5900 Sid 1 av 16 SDB-Nr. : 152855 V004.0 barbidt dn: 02.05.2019 Trykkdato: 16.07.2019 Erstattr vrsjon fra: 07.04.2017 AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffbldningn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5399 Rd Sid 1 av 15 SDB-Nr. : 164825 V005.1 barbidt dn: 14.03.2018 Trykkdato: 23.01.2019 Erstattr vrsjon fra: 27.06.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5366 Clar Sid 1 av 17 SDB-Nr. : 164436 V008.0 barbidt dn: 12.09.2019 Trykkdato: 18.10.2019 Erstattr vrsjon fra: 18.02.2019 AVSNITT 1: Idntifikasjon av

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Sid 1 av 24 Sikkrhtsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vdlgg II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidntifikator 1.2 Idntifisrt rlvant bruksområdr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Søknad om dumping av tunnelmasser i Smibelgvatnet, Rødøy kommune

Søknad om dumping av tunnelmasser i Smibelgvatnet, Rødøy kommune Fylksmannn i Nordland Dato:.. Vår saksbhandlr: Christoffr Aalrud Drs rf: Vår rf: / / Søknad om dumping av tunnlmassr i Smiblgvatnt, Rødøy kommun Vi visr til møt md Fylksmannn. januar hvor Maria Sivåg,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer