NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet."

Transkript

1 NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt kl Sted Møterom 1604, Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksdokumenter 18/14 Godkjenning av referat fra møte 28.mai Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner referat fra NUIT møtet 28.mai 19/14 Statusrapporteringer NUIT-prioriteringer Oppdateringer av sluttdato for prioriterte NUIT 2013/2014-tiltak og kritiske avvik Forslag til vedtak: Utvalget tar til etterretning reviderte sluttdatoer fra tiltakskoordinatorene 20/14 Presentasjon av resultater fra årets tariff-forhandlinger mellom HOD og Dnlf juni Forslag til vedtak: Utvalget tar informasjon om resultat av takstforhandlinger med Dnlf til orientering 21/14 Drøfting av prioriteringer for 2015 og Presentasjon av revidert e-helseportefølje med budsjettestimat og med forslag til prioriteringer med påfølgende drøfting - Presentasjon av utkast til drøfting - store satsninger for 2016 Vedlegg 1: Utkast referat Vedlegg 2: Saksnotat Vedlegg 3: Saksnotat Vedlegg 4: Toppnotat Vedlegg 5: Innstilling fra SamUT Vedlegg 6: Oversikt meldinger fremlagt SamUT Vedlegg 7: Samlet budsjettforslag prioritering LUNSJ Kl

2 NUIT Møteinnkalling Forts. Drøfting av prioriteringer for 2015 og 2016 Forslag til vedtak: Utvalget stiller seg bak forslagene til: 1. Foreløpige prioriteringer for 2015 og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med inn i den endelige innstillingen til prioritering som legges frem i NUIT møtet 16. oktober innenfor rammen av statsbudsjettet og de ulike aktørenes bidrag til finansiering og kompetanse. 2. Forslag til store satsningsområder for 2016 med innspill fremkommet i møtet Vedlegg 8: Samlede saksark 22/14 Eventuelt Møter 2014 og 2015 Neste møte i NUIT er torsdag 16. oktober i Helsedirektoratet Møtedatoer NUIT 2015: o Torsdag 5. mars i Helsedirektoratet o Torsdag 4. juni i Helsedirektoratet o Torsdag 22. oktober, møtelokale ikke avklart ennå Vel møtt! Med vennlig hilsen Christine Bergland

3 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1 Utkast til referat møte 28. mai til godkjenning 18. september 2014 Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Onsdag 28. mai 2014, kl Helsedirektoratets lokaler, møterom 206 Deltakere Fra sekretariatet Forfall Øvrig deltakelse Sak 11/14 Leder: Christine Bergland, Helsedirektoratet Bjørn Nilsen, Helse Nord Bård Seiersnes, Helse Sør-Øst (stedfortreder for Thomas Bagley, Helse Sør-Øst) Erik Hansen, Helse Vest Arild Pedersen, Helse Midt Bård Hofstad, Helse Midt Line Richardsen, KS Rune Hallingstad, KS Marit Elisabeth Larssen, KS Kirsti Kierulf, KS Håkon Grimstad, NHN Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet Morten Laudal, privatpraktiserende leger Lars Erik Antonsen, NAV (stedfortreder for Marte V. Jensen, NAV) Tor-Arne Vilnes, Statens legemiddelverk (stedfortreder for Dag R. Jordbru, Statens legemiddelverk) Kristin Bang, Helsedirektoratet Kari Grimholt, Helsedirektoratet Ingvill Eriksen, Helsedirektoratet Thorill Antonsen, Helsedirektoratet Norunn Saure, Helsedirektoratet Dag R. Jordbru, Statens legemiddelverk Marte V. Jensen, NAV Thomas Bagley, Helse Sør-Øst Tor Eid, omsorgsdepartementet Kjell-Arne Grøtting, bisitter Helse Sør-Øst Sverre Fossen, NHN Geir Meland, Helsedirektoratet Anita Lindholt, Helsedirektoratet Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet (sak 14/14) Roar Olsen, Helsedirektoratet observatør sak 15/14) Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Berit Markestad, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Rune Røren, Helsedirektoratet (sak 15/14) Jim Yang, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. Sak 12/14 Godkjenning av referat fra møte 27. februar

4 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s. 2 Godkjent. Vedtak: Korrigert referat godkjent. Sak 13/14 Statusrapporter for prioriteringer i NUIT 2013/2014 Kristin Bang orienterte kort om overordnet status basert på rapporteringer fra tiltakseiere/tiltakskoordinatorer. I tillegg avgav Sverre Fossen, NHN kort status for PLO versjon 1.6, som eneste tiltak merket rødt. En leverandør, infodoc har prioritert andre oppgaver. Det vises for øvrig til vedlagte presentasjoner. Kommentarer fra medlemmene: - Korte innspill fra utvalget vedrørende bruk av kundemakt vs myndighetsmakt for å få tiltak prioritert hos leverandørene. - Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc vedrørende PLO versjon 1.6. NHN ønsker å delta på møtet. Vedtak: Sak 14/14 1. Utvalget tar statusrapporteringen til orientering og ber tiltakskoordinatorene følge opp aksjoner vedtatt i NUIT-møte 27. februar samt og ber revidere og fastsette realistisk sluttdato for tiltakene. 2. Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc Etablering av referansekatalog og tilhørende prosesser for forvaltning og innstilling Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets forslag til ambisjonsnivå, utforming og utviklingstakt for referansekatalog, samt hvordan denne og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren kan inngå i prioriteringsprosesser knyttet til standardiseringsarbeid. Det vises til NUIT-møte 27. februar og sak 6/14 om IKT-standarder og NUITs rolle, hvor det ble vedtatt at NUITs mandat skal omfatte prioritering av IKT-standarder til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Det vises for øvrig til vedlagte presentasjon. Kommentarer fra medlemmene: - Utvalget er enige i behovet for og etableringen av en referansekatalog, men noe uenige om innhold. - Arbeidet bør i større grad sees i sammenheng med allerede eksisterende kataloger, for eksempel hos Difi. Ambisjonsnivået i forhold til informasjonssikkerhet må også adresseres. - Utvalget stiller spørsmål ved bestemmelsen om hva som skal være anbefalt og hva som skal være obligatoriske standarder. - Det er behov for flere kategorier, blant annet for revisjoner, utfasinger og erstatninger for utgåtte standarder. - Det er et ønske at referansekatalogen kan brukes i forbindelse med anskaffelser. 2

5 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s. 3 Vedtak: I den forbindelse er det også et behov å få på plass generiske formuleringer som kan brukes i prosessen. - Utvalget ønsket at katalogen omfatter bedre beskrivelser av nasjonale prosesser i regi av Difi og prosesser mot arenaer og strukturer i forbindelse med meldingsutbredelse. Utvalget ønsket dette inn som en del av vedtak del NUIT tilslutter seg at referansekatalogen kan etableres basert på ambisjonsnivå og utforming som beskrevet i saken. 2. NUIT tilslutter seg prosesser for forvaltning og innstilling av nye standarder til referansekatalog og forskrift som beskrevet i saken. I tillegg beskrives samhandling med regime for meldingsforvaltning, spesielt SamUT og NHN testsenter. Tilsvarende etableres samarbeid med i Difi i forhold til nasjonale standarder. Sak 15/14 Drøftinger av prioriteringer i NUIT for 2015 og 2016 Christine Bergland, Helsedirektoratet innledet om prinsipper, prosess og struktur. Det er et ønske fra Helsedirektoratet at det på tvers av virksomhetene lages felles struktur for saksunderlag. Anita Lindholt, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets tiltaksoversikt for Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ), herunder divisjon e-helse og IT. Rune Røren, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets nasjonale satsinger og samhandlingsarkitektur/plattform for Sverre Fossen, NHN orienterte om NHN`s tiltak i Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ). Roger Schäffer, FHI orienterte om FHI`s tiltak i Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ). Det ble lagt opp til drøfting i plenum, og det vises for øvrig til vedlagte presentasjoner. Kommentarer fra medlemmene: - Utvalget er i sin helhet positive til arbeidet som er gjort. Det er også enighet om at innsatsområde 1, 6 og 8 i Nasjonal handlingsplan for e-helse er de viktigste områdene å ta tak i så langt i tillegg til innsatsområde 2 Innbyggertjenester som også vil være en driver for utvikling innenfor de andre innsatsområdene. - Utvalget savner konsekvensanalyser og risikovurderinger for tiltakene. - Tiltak med høy nytteverdi og lav gjennomføringsrisiko, bør prioriteres. Viktig å finne et godt balansepunkt i prioriteringene, slik at det også gir verdi for helsepersonell. I tillegg er det viktig å få fram sammenhenger mellom nasjonale tiltak, til regionalt bruk. 3

6 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s.4 - KS ønsker at kommunen nevnes eksplisitt, både som gevinstområde og kommunenes behov for samhandling med andre sektorer, barnevern mfl. Helsedirektoratet tar en runde med KS om hvordan dette skal innrettes. - Det er ønskelig med et møte mellom KommIT og NUIT før neste møte i NUIT. - Innspill om listen favner for mye, og at det derfor er nødvendig å prioritere. Listen bør framstå som grunnlag for prioriteringsarbeidet som skal gjøres. Fordeling mellom høy-lav- og middels prioritet gir et godt grunnlag for fremtidige diskusjoner. - Arbeidet er utfordrende, også med tanke på langtidsbudsjetter for RHF-ene og deres investeringsplaner. De nasjonale aktivitetene bør plasseres i forhold til og sees i sammenheng med regionale aktiviteter. - Innspill fra Helse Nord ved Bjørn Nilsen vedrørende FHI`s tiltak omhandlende høyde/vekt-registrering for barn: Per i dag begrenset til å gjelde skole/helsestasjon. Dette bør utvides til lege/hf. Barn som er i problemområder med høyde/vekt, havner på sykehus må derfor også ha data til/fra sykehus. Det bør etterstrebes fokus på helhetlige pasientforløp i alle prosjekter. - Spørsmål fra utvalget om man skal prioritere å gjøre endringer i finansieringsmodellen, eller øke finansieringen. Begge deler er ønskelig, men det er viktig å bestemme hva man gjør når. Problemstillingen skal blant annet diskuteres i møte i Nasjonal IKT 6. juni. - Utvikling av Kjernejournal er viktig, men må sees opp mot Én innbygger- én journal. Arkitekturen i sistnevnte skal diskuteres i utvalget i Vedrørende presentasjon av samhandlingsarkitektur, er utvalgene positive. NHN ønsker å bidra i det videre arbeidet. Det etterspørres en aktør som kan hjelpe de mindre legekontorene med planlagt teknologi. Vedtak: 1. Utvalget har behandlet porteføljen til divisjon e-helse og IT, Helsedirektoratet, NHN og FHI og ber om at innspill tas med i videre bearbeiding av tiltakene før endelig prioritering i utvalget. 2. Utvalget anbefaler at nasjonale tiltak i større grad gjennomføres med felles finansiering og kompetanse fra flere aktører i saken. Sak 16/14 Eventuelt Datoer for møter i NUIT høsten 2014 Vedtak: Enighet i utvalget om nødvendigheten av nye to møter i NUIT høsten Beholde møtedatotoen 18. september og ett så raskt som mulig etter fremlagt statsbudsjett. (etter 8. oktober 2014). Helsedirektoratet kommer med forslag til møtedato i oktober. Neste møte Neste møte onsdag 18. september klokken 10-15, møtelokale i Helsedirektoratet. 4

7 Vedlegg 2 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 19/14 Fra: Christine Bergland Notat Statusrapporteringer NUIT prioriteringer Bakgrunn Vedtak i sak 13/14: 1. Utvalget tar statusrapporteringen til orientering og ber tiltakskoordinatorene følge opp aksjoner vedtatt i NUIT-møte 27. februar samt og ber å revidere og fastsette realistisk sluttdato for tiltakene. 2. Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc Reviderte sluttdatoer for NUIT prioriterte tiltak Tiltak/ Tiltakskoordinator Revidert sluttdato 1 PLO meldinger versjon 1.6/ NHN Pr. dd. ikke mulig å sette sluttdato 2 Elektroniske fastlegelister/ Helsedirektoratet Ila vår CPP-CPA/ NHN Henvising mellom HF/ Nasjonal IKT Dialogmelding/ Nasjonal IKT Vedlegg til meldinger/ Nasjonal IKT Sluttdato ikke planlagt 7 PLO revisjon v 2.0/ Helsedirektoratet Ila vår IPLOS- tilpasninger omsorgstjenesteloven / April 2015 Helsedirektoratet 9 MSIS labmelding/ FHI NPR-melding akuttmedisinsk kjede/ Helsedirektoratet DÅR utredning og konsekvensanalyse/ FHI Uavklart 12 Fødsels- og abortmelding/ FHI Uavklart 13 NOIS-intensiv/ FHI Uavklart 14 NOIS-sykehjem/ FHI Uavklart 15 Utvidet gruppe C/ FHI Uavklart 16 Automatisk tildeling av fødselsnummer/ Nasjonal IKT EKHO/ NAV Oppstart bredding årsskifte 2014/2015 Kritiske områder Det er et tiltak som rapporter å være kritisk mht. gjennomføring, tiltak «PLO meldinger versjon 1.6». Fortsatt problemer med at enkelte leverandører ikke prioriterer å implementere og teste PLOmeldinger v 1.6. Jf. vedtak i sak 13/14 i NUIT møte 28. mai, planlegger Helsedirektoratet møte med Infodoc. Forslag til vedtak: Utvalget tar til etterretning reviderte sluttdatoer fra tiltakskoordinatorene.

8 Vedlegg 3 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 20/14 Fra: Christine Bergland Notat Presentasjon av resultater fra årets tariff-forhandlinger mellom HOD og Den norske legeforening juni Bakgrunn I perioden 15. mai 11. juni 2014 er det avholdt forhandlinger mellom staten, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre side om revisjon av avtalen om basistilskudd for allmennleger, stilskudd for spesialister og takster (statsavtalen) for perioden 1. juli juni Partene ble blant annet enige om at det skulle foretas en økonomisk avsetning til EPJ-utvikling med en ramme på 17 mill kroner. 8,5 mill kroner er fordelt etter Normaltariffens takster, 8,5 mill kroner er gjort som en særskilt avsetning og overført Helsedirektoratet gjennom oppdragsbrevet «Tillegg til tildelingsbrevet» av kap 762, post 63. Protokollen regulerer styringsmodell for midlene, med en partssammensatt gruppe med 3 representanter fra Legeforeningen og 3 representanter fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er prosjekteier. Før igangsetting av de enkelte prosjekter skal prosjektplaner drøftes i NUIT og mandat og prosjektbeskrivelse godkjennes av styringsgruppen. Midlene er disponert til følgende prosjekt: - Digital dialog med innbyggere - Elektronisk overføring av fastlegejournal - Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk (NLK) - Brukervennlig varsling om manglende applikasjonskvittering for meldingsutveksling - Legemiddelbehandling oppfølging av med fire eller flere legemidler - Rapportering - Alternative sløsninger Forslag til vedtak: Utvalget tar informasjon om resultat av takstforhandlinger med Den norske legeforening til orientering.

9 Vedlegg 4 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 21/14 Fra: Christine Bergland Notat Drøfting av forslag til prioriteringer for 2015 og 2016 Bakgrunn I NUIT-møtet sak 15/14 ble store deler av Helsedirektoratets e-helseportefølje, samt FHIs og NHNs e-helseportefølje lagt frem og drøftet, og følgende vedtak ble fattet: 1. Utvalget har behandlet porteføljen til divisjon e-helse og IT, Helsedirektoratet, NHN og FHI og ber om at innspill tas med i videre bearbeiding av tiltakene før endelig prioritering i utvalget. 2. Utvalget anbefaler at nasjonale tiltak i større grad gjennomføres med felles finansiering og kompetanse fra flere aktører i saken. Innretning av saken I dette møtet legges revidert e-helseportefølje med budsjettestimat frem med forslag til prioriteringer. Dette inkluderer tiltak som ikke ble lagt frem til drøfting i forrige møte, samt nye tiltak som er avtalt i tarifforhandlinger mellom HOD og Dnlf juni 2014, jf. sak 20/14. Følgende skal drøftes: 1. Prioritering av tiltak i 2015 innenfor statsbudsjettets rammer, med tillegg av samfinansiering og/eller kompetansebidrag på tvers av flere aktører 2. Forslag på store satsningsområder i statsbudsjettet for 2016 Saksunderlaget til NUIT består av en samlet budsjettoversikt og et saksark per tiltak/prosjekt som ønskes prioritert. Dette er organisert i følgende vedlegg: Samlet budsjettforslag, vedlegg 7 Samlede saksark for tiltak som legges frem for prioritering, vedlegg 8 Innstilling fra SamUT, 20. august, vedlegg 5 og 6 Tiltakene er kategorisert i følgende prioriteringsskala fra 1-4: - 1= Må gjennomføres i = Viktig å gjennomføre i = Bør gjennomføres i = Prioriteres ikke i 2015 Forslag til prioriteringer er basert på tiltakseiers vurderinger. Det mangler fortsatt estimater på noen av tiltakene. NUIT skal i møtet 16. oktober se prioriteringer av tiltak i sammenheng med statsbudsjettet, og saksunderlag vil bli videreutviklet til dette møtet.

10 Vedlegg 4, s. 2 Forslag til prioriteringer 2015 Estimert budsjett for e-helseporteføljen for 2015 og 2016 overstiger forventede rammer i statsbudsjettet jf. vedlegg 7. NIKT HF og KS/KommIT har signalisert at det vil være vanskelig å kunne bidra med foreslått finansiering i 2015, selv om man stiller seg positive til prinsippet om samfinansiering på tvers av aktørene. Dette innebærer at tiltak må nedprioriteres i 2015 og/eller at ambisjonsnivået for enkelte tiltak reduseres. Følgende momenter knyttet til prioritering har fremkommet gjennom drøftinger i NUIT 28. mai samt i e-helsegruppen og NUFA: Innsatsområdet 1,2,6 og 8 trekkes spesielt frem og hvor styring av nasjonal e-helseutvikling, Administrative helseregistre og styrking av den digitale samhandlingen vektlegges. Digitale innbyggertjenester vurderes som viktige drivere for utvikling av de andre innsatsområdene. Nødvendig med balanse i prioriteringene, slik at det også gir gevinst for helsepersonell og understøtter pasientsikkerhet og samhandling. Av den grunn er det viktig å gjennomføre allerede påbegynte og prioriterte tiltak innen innsatsområde 3, helsepersonelltjenester. Kjernejournal må innføres, men videreutvikling må sees i sammenheng med Én innbygger- én journal Ved innføring av store nasjonale løsninger er høytilgjengelige tjenester viktig. Alle tiltak knyttet til kodeverk og terminologi bør legges samlet under Program for kodeverk og terminologi hvor tilgang på kompetanse på tvers av aktørene er en forutsetning for gjennomføring og kvalitet i arbeidet Til innsatsområde 4 er det spesielt trukket frem at det bør utredes datamodeller og alternative elektroniske innrapporteringsløsninger for sentrale helseregistre. Dette skal redusere innrapporteringsbyrden for RHF-ene samt bedre datagrunnlaget for beredskapsarbeidet innen smittevern som etterspørres av sentrale myndigheter. Elektroniske meldinger og innstilling fra SamUT SamUT har blitt forelagt tiltak kategorisert som meldinger, i hovedsak knyttet til tiltaksområde 3.5 Meldingsutveksling og avgitt innstilling til NUIT om prioritering, jf. vedlegg 5 og 6. SamUTs innstilling er at 2015 bør benyttes til konsolidering av allerede etablerte tiltak, slik at leverandørenes utviklingskapasitet, og sektorens implementeringskapasitet, benyttes til gjennomføring av NUIT 2013/2014 prioriterte tiltak. Av den grunn bør det ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Det bør imidlertid tas en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for å vurdere mulighet for gjenbruk på nye områder og brukergrupper for å redusere antall meldingstyper. Som prinsipp bør alle tiltak konsekvensutredes for å avklare hvilke teknologiske løsningsalternativer som bør benyttes. På bakgrunn av dette foreslår SamUT at det utredes løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon med implementering av valgte løsning i 2015 samt at det utredes løsningsalternativer for rapportering til FHI av høyde-/vektdata fra helsestasjon og for laboratoriemelding til MSIS. Dette forutsetter kapasitet knyttet til arbeid med innholdsstandardisering for konsolidering av eksisterende meldingsstandarder samt til gjennomføring av utredningsarbeid. Utover dette mener SamUT det er viktig å prioritere tiltak som har betydning for en bedret og forenklet meldingsutveksling og innrapportering til registre. Det gjelder Integrasjon/samhandlingsplattform, helseadministrative registre med særlig vekt på nødvendige 2

11 Vedlegg 4, s.3 strakstiltak knyttet til Adresseregisteret. I tillegg anbefales gjennomgang av informasjonsmodell for helsedata med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering til helseregistre. Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Porteføljen er ytterligere bearbeidet og budsjettestimat er revidert, og legges frem med forslag til prioriteringer. Det er gjort en oppsummering av budsjettestimat for 2015 sett i sammenheng med prioriteringskategorier, se oversikt i vedlegg 8, s. 6. Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Disse tiltakene er i hovedsak vurdert ikke til prioritering og/eller til å være i utredningsfaser. Saksark for flere av tiltakene er fortsatt under arbeid og tiltak til prioritering vil bli presentert i NUIT. Folkehelseinstituttet FHI NUIT prioriterte fem FHI-tiltak til utredning i 2013/2014. På bakgrunn av dette er konsekvensutredninger med beskrivelse av løsningsalternativer igangsatt. FHI legger nå frem totalt 12 tiltak til prioritering for 2015, hvorav fem av disse er tilknyttet sekretariatsfunksjonen til Nasjonal helseregisterprosjekt som FHI innehar. NHN NHN har gjort en oppsummering av alle sine tiltak i nasjonal handlingsplan, og legger frem fem tiltak til prioritering for Statens legemiddelverk (SLV) og Statens strålevern Statens legemiddelverk legger frem to tiltak til prioritering i Det er ikke foreslått prioriteringskategori på disse. Legemiddelområdet foreslås som et satsningsområde for 2016 og det bør vurderes om de foreslåtte SLV-tiltakene bør sees i denne sammenheng. Statens strålevern har meldt inn et tiltak som er under utredning og vil bli forelagt NUIT når rapport foreligger. KS/KommIT Utredning av fødselsepikrise helsestasjonstjenesten legges frem til prioritering, se forøvring innstilling fra SamUT av Drøfting av store satsninger til statsbudsjettet 2016 NUIT skal gi innspill til store satsninger for 2016, og i møtet starter drøfting av aktuelle områder. Følgende områder legges frem til drøfting: 1. Én innbygger én journal. Forprosjekt fra Omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre). - Spilt inn som stor satsing for Behov for opptrapping Høytilgjengelige tjenester - Spilt inn som stor satsning fra NHN NUIT bes også om å gi innspill på hvordan sektoren i fellesskap skal innrette de prioriterte forslagene til departementet i inneværende år. 3

12 Vedlegg 4, s.4 Planlagt videre frem: 8. oktober : Statsbudsjettet legges frem 16. oktober : NUIT-møte endelig innstilling prioriteringer og innspill store satsninger november : Møte i e-helsegruppen orientering om prioriteringer Forslag til vedtak: Utvalget stiller seg bak forslagene til: 1. Foreløpige prioriteringer for 2015 og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med inn i den endelige innstillingen til prioritering som legges frem i NUIT møtet 16. oktober innenfor rammen av statsbudsjettet og de ulike aktørenes bidrag til finansiering og kompetanse. 2. Forslag til store satsningsområder for 2016 med innspill fremkommet i møtet 4

13 Notat Vedlegg 5 Tema SamUT sine innspill og forslag til prioritering av meldinger Dato Gradering Til Fra Kopi NUIT SamUT Bakgrunn Samordnet utbredelse (SamUT) ble etablert som et tverrsektorielt utvalg i 2012 med forankring i Norsk Helsenetts oppdrag fra HOD. Hovedformålet med SamUT er å sikre samtidighet og rask utbredelse av nye og reviderte elektroniske meldinger, ved at utvalget koordinerer utbredelsen av anbefalte og obligatoriske meldingsstandarder. SamUT er også en arena der de ulike problemstillinger, utfordringer og nye behov kan diskuteres og avklares mellom partene, da det er behov for at alle parter sitter sammen for å samordne pilotering og utbredelse av reviderte eller nye meldinger. SamUTs mandat finnes på Det vises til sak 13/14 i NUIT 28.mai der SamUT blir bedt om å ta et ansvar for å vurdere og gi en samlet innstilling til prioriteringer av nye og reviderte meldingsstandarder før NUIT-møtet 18.september. Følgende vedtak ble derfor fattet i SamUT 4. juni (sak 08/14): SamUT legger frem et forslag på innstilling til prioritering av meldingsstandarder til NUITs høstmøte 18. september. Utvalget ber om at innspill som fremkommer i møtet 4. juni tas med videre i utarbeidelse av styringsmodell for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Dette notatet gjør rede for SamUT sin innstilling til prioritering av meldinger vedtatt i ekstraordinært møte 20.august, samt viktige momenter/innspill som kom fram i møtet som SamUT ønsker skal formidles til NUIT. Følgende vedtak med innstilling til prioritering av meldinger 2015/2016 ble fattet i SamUT 20.august: Vedtak: SamUT mener at 2015 skal benyttes til konsolidering av allerede etablerte tiltak. NUIT-tiltak fra 2013/2014 skal prioriteres gjennomført slik at leverandørenes utviklingskapasitet, og sektorens implementeringskapasitet, benyttes til dette. 1. Det bør ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Det skal dog gjennomføres en utredning av løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon som danner grunnlag for prioritering av implementering i Det bør tas en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for om mulig å gjenbruke standarder til nye bruksområder, samt konsolidere og redusere antall meldingstyper.

14 Vedlegg 5, s.2 3. Det bør gjennomføres en utredning av løsningsalternativer for rapportering til FHI på høyde/vektdata og laboratoriemelding til MSIS. I tillegg mener SamUT det er viktig at NUIT prioriterer følgende tiltak i ehelse-handlingsplanen som har betydning for, og må sees i sammenheng med, meldingsutveksling: 8.1 Integrasjons-/samhandlingsplattform. Det forutsettes at en god transisjonsdesign er på plass, dvs. at gammel løsning, dagens EDI/postkasse-løsning skal leve/forvaltes (også med revisjoner og endringer) inntil ny løsning fungerer. 4.2 innrapportering til sentrale registre. Informasjonsmodellen for helsedata gjennomgås innenfor utvalgte områder (NPR, KUHR, hjerte- og kar, kreft og smittevern) med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering. 8.2 og 8.3 Helseadministrative registre på kort og lengre sikt, og med særlig fokus på Strakstiltak Adresseregisteret SamUT legger til grunn de beskrivelser og utfordringer av samhandlingen som Riksrevisjonens rapport påpeker, samt ny pasientjournal- og helseregisterlov. Andre momenter/innspill fra møtet 20.august som SamUT ønsker at NUIT skal ta med seg i sin vurdering/prioritering: Integrasjons- samhandlingsplattform SamUT støtter visjonen om integrasjons- og samhandlingsplattform med mer sentralisert styring. Det vil være behov for ytterligere konkretisering på både kort og lengre sikt. Et forprosjekt må derfor raskt opprettes for å oppnå en slik ønsket konkretisering. App rec. Et løft for å få ryddet opp og få på plass gode applikasjonskvitteringer mener SamUT er en viktig prioritering. Det presiseres at Universalmelding ikke er det samme som sikker epost. En universalmelding må ikke innebære økende grad av ustrukturerte data. Det er viktig at man tenker lenger enn bare primærbruk også sekundærbruk av data er viktig å inkludere i en tidlig fase. Det vil være viktig med en bred representasjon fra sektoren inn i arbeidsgruppene i forprosjektet. Manglende konsekvensutredning i innmeldte tiltak SamUT kan ikke forholde seg til tiltak som ikke er konsekvensutredet tilstrekkelig. Innholdsstandardisering Arbeidet med innholdsstandardisering* må ikke stoppe opp, selv om det ikke skal utarbeides flere meldingstyper. Innholdsstandardisering er nødvendig både i forhold til tiltak som er under konsekvensutredning med beskrivelse av ulike løsningsalternativer for å få gode prioriteringsgrunnlag til NUIT, i tillegg til å tilpasse eksisterende meldingsstandarder til flere bruksområder. *Dette er beskrevet i KITH rapport 1005:2010 Standardisering og samhandlingsarkitektur, kapittel 3.1, se aspx

15 Oversikt meldinger lagt frem til vurdering mht. prioritering i SamUT Tiltak Tiltakseier Fase/leveranse 2014 Status Fase/Leveranse 2015 Vurdering fra SamUT og sekretariatet til NUIT Melding om fristbrudd Helsedirektoratet Konsekvens av ny bruker- og pasientrettighetslov Ny meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Behandlerkravmeldingen: Skille betalte og ikkebetalte egenandeler Helsedirektoratet Behov for at behandlere tar i bruk eksisterende element i meldingen, jf. innmelding til NUIT Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Revisjon av behandlerkravmelding Helsedirektoratet Revisjon av meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Fødselsepikrise Melding til koordinerende enhet i kommunen (KE) om behov for Individuell plan (IP) KS KommIT Er utarbeidet meldingsstandard som er klar for pilotering Behandlet i NUFA ønsker Utrede løsningsalternativer utredning av løsningsalternativ Prioritere utredning av løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon som danne grunnlag for implementering i 2015 Helsedirektoratet? Ny meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Endring i nasjonal mal for Epikrise Må avklares? Revisjon av meldingsstandard Kommer under konsolidering og gjennomgang av eksisterende meldinger Endring i nasjonal mal for henvisning Helsedirektoratet? Er relatert til arbeidet med Forutsetter revisjon foretas i Revisjon av meldingsstand Kommer inn under konsolidering og gjennomgan nye henvisningsveiledere i ila 2014 av eksisterende meldinger Helsedirektoratet Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten NPE Ny meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldingstyper i 2015 og NPE (2 meldinger) Melding om død til Skattedirektoratet FHI/ Helsedirektoratet? utredes i forhold til edår, behandles i Fag- og arkitekturutvalg før ny behandling i NUIT. Utredes og avklare løsningsalternativer Ikke behandlet i SamUT, utredning ikke ferdig BUP-henvisning Nasjonal IKT? Revisjon av meldingsstandard Kommer under konsolidering og gjennomgang av eksisterende meldinger (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Elektronisk meldingsutveksling mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten KS KommIT Pilotere meldingsstandard og utbredelse Prioriterer ikke nye meldinger og pilotering i 2015 Bedre samhandling om hjelpemidler KS KommIT/NAV Ny meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldinger i 2015 IHR (interaktiv henvisning) til KS KommIT Pilotere meldingsstandard og Ikke behandlet i SamUT, er ikke en melding kommunehelsetjenesten utbredelse Elektronisk innrapportering til dødsårsaksregisteret edår FHI Er prioritert av NUIT til konsekvensutredning av løsningsalternativer Løsningsalternativer drøftes i NUFA 27. august Utvikle løsning ette prioritering i NUIT Ikke vurdert av SamUT, ikke avklart om det er en melding Utvidet gruppe C rapportering FHI Er prioritert av NUIT til konsekvensutredning. Høyde- og vektdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten FHI Behovs- og innholdsvurdering Utredes løsning på både kort Ny melding/utvikling og pilotering og lang sikt Innvoverer begrenset utvalg aktører mm. Forenklet konsekvensutredning Rapport forstudie levert HOD Ny melding Q2 (Ligger til beslutning i HOD. Vedlegg 6 Prioritere utredning av løsningsalternativer (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Prioritere utredning av løsningsalternativer (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet Endring av e-reseptmeldinger pga. endringer 3 i blåreseptforskriften Direktoratet for arbeidstilsynet Helsedirektoratet Ikke besluttet i HOD og vil uansett ikke tre i kraft tidligst Pilotere meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldinger og pilotering i 2015(utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Ikke behandlet i SamUT, da endringer i forskriften ikke er besluttet 1

16 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Prioriteringskategorier 1 = Må gjennomføres i 2015 Budsjettforslag Vedlegg 7 2 = Viktig å gjennomføre i 2015 Sist oppdatert: 27. august 2014 (ANLIN) 3 = Bør gjennomføres i 2015 Se egen arkfane for oppsummering av tiltakene til Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 4 = prioriteres ikke i 2015 Budsjett Forslag til kostnadsfordeling 2015 Prioritering Nr Tiltak Tiltakseier/ ansvarlig (foreløpig estimat) 2016 (foreløpig estimat) Helsedir. divisjon EI Helsedir. øvrige divisjoner RHF/ NIKT HF KS/ KommIT FHI NHN Fastleger (Takstforh andlinger) Andre Kommentar til budsjettet Forslag til prioritering i 2015 Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal Helsedir ? 80 Oppdrag fra HOD. Usikkert estimat Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Forvaltning: Myndighetsutøvelse, styring- og koordinering (inkl. utvalg) Helsedir Etablering av referansekatalog (iht forskrift om IKT-standarder) Helsedir. 0, Pålagt fra HOD Sertifiseringsordning for programvare: forprosjekt (utredning) Helsedir Helsedir. 1, ,5 0,5 2 Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Redaksjon,, forvaltning og vedlikehold av Helsenorge.no Helsedir Forvaltning av frittsykehusvalg.no (inkl koordinering av pasientrådgivere og PRkampanjer) Helsedir Oppgradering av helsenorge-plattformen til SP 2013 Helsedir. 16 Fullføres Min helse Digital dialog mot fastlege Helsedir Takstforhandling 2014 inngår i 2014-budsjett. For øvrig forslag til takstforhandlinger 2015/ Felles legemiddelvisning Helsedir og 5.1 Min helse med personlige helseopplysninger - Personvern og helsehistorikk Helsedir Usikkert estimat Standardisering og Arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) Helsedir Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten RHF-ene 13 9,3 2,7 9,3 Eies og finansieres av RHF-ene v/komm.direktørene og 2.3 Papilio - digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten NIKT 10,8 15? 15 Usikkert estimat. Busjett for 2015 og 2016 utarbeides i forprosjekt Digitale tjenester for kommunale helsetjenester - helsestasjonene Helsedir ,5 2, Selvbetjent/automatisert refusjon pasientreiser - Mine pasientreiser Pasient-reiser 7,8 61? Mine pasientreiser ANS ANS Medisinsk oppslagsverk og medisinskfaglig redaksjon Helsedir. - 10? Busjett for 2016 utarbeides i forprosjektet og 2.3 Innsyn journal, timeavtaler og dialog Helse Nord Helse Nord Helse Nord og 2.3 Vestlandspasienten Helse Vest Helse Vest Helse Vest Integrere frittsykehusvalg.no i helsenorge.no Helsedir Fritt behandlingsvalg Helsedir. 2 5? 5 Målbilde samt budsjett 2016 klart desember 3 Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester 3.1 (1) Tilgang til felles oversikt over legemidler i bruk (forstudie/målbilde i 2015) Helsedir. 10 Inngår i Utredningen Spilt inn som satsingsforslag for (2) Fastleger: Legemiddelbehandling - oppfølging av med fire eller flere Helsedir. 1 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 legemidler (forprosjekt) E-resept -, forvaltning, innføring og utvikling Helsedir. 50,7 50,2 50,2 50,2-3.2 (1) Innføre e-resept i regionale helseforetak RHF-ene Finansieres av RHFene. Hdirs. understøtende rolle ivaretas i e-resept forvaltningsbudsjett (2) Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett. Rekvirentgruppene finansierer selv nødvendig 1 integrasjonsfunksjonalitet 3.2 (3) Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett (4) Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett understøtter Nasjonal kjernejournal -, forvaltning, innføring og utvikling Helsedir ,2 59,5 61,2-3.3 (1) Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger Helsedir. 9,5 Gjennomføres i 2014 Fullføres (2) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset utvidelse Helsedir. 2, Tiltaket pågår av funksjonalitet (3) Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Helsedir. 11,5 11,5 11,5 Plan for innføring fastsettes i (4) Innføring hos andre grupper helsepersonell Helsedir (5) Etablere referanse til epikrise i kjernejournal Helsedir Forprosjekt i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her 3 dekker kostnader knyttet til utvikling i EPJ 3.3 (6) Tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ Helsedir Forprosjekt utredning kritisk info i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her dekker kostnader knyttet til 3 utvikling i EPJ 3.4 EPJ i PLO (forstudie/forprosjekt) Helsedir. 1 2 Inngår i Utredningen Fastleger: Elektronisk overføring av fastlegejournal (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (1) Meldingsutveksling - standardiseringsarbeid av NUIT-prioriteringer 2013/2014 Helsedir. 2, (2) Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (3) Utbredelse av applikasjonsjonskvittering i sektoren Helsedir. 1 1,0 Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i eventuell avvik slik at applikasjonskvitteringer brukes i henhold til intensjonene Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag av IPLOS-registeret Helsedir. 13,45 13,5 14,5 3, IPLOS innsending via NHN Helsedir , Fastleger: Rapportering data om aktivitet og kvalitet (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet 5.1 Nasjonale personverntjenester (ivaretas foreløpig under 2.2 og 3.3) Helsedir Norm for informasjonssikkerhet Helsedir Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk 6 Drift og forvaltning (inkl. referansekatalog) Helsedir. 7, og 3.5 Standarder - nye og revisjon av eksisterende standarder Helsedir. 11, Iht prioritering i NUIT (1) Standard for AMQP, gjenbrukbare informasjonskomponenter og utrede internasjonale standarder Helsedir. 0,7 2,1 1,4 2,1 6.2 (2) Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter Helsedir.?? Spilt inn til NUFA. Må estimeres. Kostnader til gjennomføring må dekkes av aktørene selv. 6.3 (1) Program for kodeverk og terminologi Helsedir. 2,5 23,4 26,5 11 1,7 8,7 0,5 1,5 For tannhelsekodeverk og ambulansekodeverk er - Utprøving, nyutvikling eller større revisjoner av kodeverk og terminologi kun kodeverksutviklingen inkludert. NSF og - Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding pilotkommuner dekker egne utgifter. - Helhetlig IKT-støtte for kodeverk og terminologier (2) Fastleger: Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk Helsedir. 1 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter 8.0 Lønns- og sutgifter arkitektur og metode Helsedir. 18, (og 3.5) Integrasjon: Helsedir ,5 5,5 0,5 8 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport. For - Målbilde og veikart for integrasjon Strakstiltak Adresseregister, se tiltak 8.2. Usikre - Operasjonalisere prioriterte områder for integrasjoner estimater, forprosjekt ikke avsluttet 3 - Styrke og modernisere elektronisk samhandling mellomlang sikt 8,3 Drift og forvaltning helseadministrative registre Helsedir Strakstiltak Adresseregisteret Helsedir og 8.3 Helseadministrative registre Helsedir , ,5 Spilt inn som stor satsing for (1) Samordning av PKI Helsedir. 7 25??????? Usikre estimater. Beslutningsunderlag til HOD januar (2) Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for tilgang på tvers - eid (forprosjekt 2015) - Tilgangskontroll (forprosjekt 2016) Helsedir Usikkert estimat for eid MNOK til forprosjekt tilgangskontroll Spilt inn som stor satsing for Bør inngå i Utredning Én innbygger fra Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Helsedir Sum totalt - tiltak i Helsedirektoratet divisjon e- helse og IT 384,45 725,2 660,8 492,0 38,7 111,0 19,5 4,5 26,0 8,5 0,0 Tiltak 8.4, 25 MNOK ikke kostnadsfordelt :41 Side 1 av 2

17 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Helsedirektoratet, øvrige divisjoner 3.6 Prio2 Hdir - SP 0,4 0,7 0,7 Oppdrag fra HOD 3.6 Pakkeforløp for kreft (investering og forvaltning/) Hdir - SP 1,45 0,8 0,5 0,8 Oppdrag fra HOD 3.8 Spørre på pasientens fastlege Hdir-- FI Egenandelsspørring Hdir-- FI Felles meldeordning for uønskede hendelser i helsetjenesten (kartlegging) Hdir - SP Estimeres i kartlegging 2014 Oppdrag fra HOD. Kartlegging gjennomføres i Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR (inkl. forvaltning) Hdir- NPR 3,3 3, ,5 4.2 Daglig oppdatert NPR Hdir - NPR Saksunderlag under arbeid 4.3 Privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester Hdir - NPR Ev. utviklingskostnader kun for EPJ-levr. 4.3 Prehospital strategisk satsing på data fra akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus Hdir - FIDD/NPR 1,15 2,1 1,65 2,1 3.6 Beslutningsstøtte - sykemeldingsveileder Hdir - PH Saksunderlag under arbeid 4.3 KOHR Hdir- FI Saksunderlag under arbeid 3.6 Datamodell for kliniske retningslinjer og prosedyrer Hdir - AKOM Saksunderlag under arbeid Norsk helsenett 8.2 CPP/CPA - pilot NHN 1,4 0,2 0,2 Prioritert av NUIT for CPP/CPA - innføring NHN Anbefaling om innføring til NUIT innen Høytilgjengelige tjenester NHN Spilt inn som stor satsing for Skytjenester (i første omgang fildeling) NHN Nasjonalt testsenter (utvikling og /forvaltning) NHN 5,7 Investering på 1 MNOK i Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.2 Videreutvikling av hjerte- og karregisteret (utvikling) FHI 1 Ikke avklart x edår - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (utvikling FHI 1 7,25 Finansiering 2015 ikke avklart webløsning og pilotering) 4.2 og 3.1 Utvidelse og modernisering av Reseptregisteret (målbildearbeid og utvikling) FHI 0,9 Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart 4.2 og 3.4 Revidert melding til Medisinsk fødselsregister (emfr) (ny melding) FHI 1 Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart og 3.4 Moderniserign av smittevernregistrene - lang sikt (målbildearbeid) FHI Ordinært Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart budsjett Modernisering av smittevernregistrene - MSIS gruppe C FHI Ordinært 2,5 Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart 3 budsjett 4.3 Kosmetikkbivirkningsregisteret (ny klinikermelding) FHI 0,5 Klinikermelding bør ikke prioriteres i bør ses i sammenheng med Bivirkningsregisteret for 4 legemidler 4.1 Felles brukertjenester for nasjonale helseregistre (målbildearbeid) FHI/sekr. 0,5 Ikke avklart NHRP Informasjonsmodell for helsedata (målbildearbeid) FHI/sekr. Ikke relevant NHRP Datautvekslingsløsning for nasjonale helseregistre (utvikling og pilotering) FHI/sekr. 0,7 NHRP Målbilde for teknologiske fellesløsninger FHI/sekr. Ikke avklart Ikke avklart NHRP Høyde- og vektdata fra helsestasjon -og skolehelsetjeneste (ny melding) FHI 3 Finansiering 2015 ikke avklart 3 Statens strålevern 4.3 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk Strålevernet 0,5 Estimeres i 2014 Gjennomføre utredning i 2014 Statens legemiddelverk 4.3 Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger SLV 12,8 12,8 Inkl. og forvaltning (2,2) 3.6 Interaksjonssøk i EPJ SLV?? Investering og forvaltningskostnader avhengig av leverandør KS/KommIT 3.5 Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten KS/ KommIT 0,5 0,5 0,5 Foreslått prioritert av SamUT. Usikkert estimat. I tillegg kommer kostnader i RHFene Tiltakseier må avklares 3.4 Akuttmedisinsk kjede - utreding og utarbeidelse av nasjonalt målbilde for hele tjenesten??? Saksunderlag under utarbeidelse. Innspill fra NUFA :41 Side 2 av 2

18 Vedlegg 8 Forslag til prioriteringer for 2015 og 2016 Saksunderlag til NUIT-møte 18. september 2014 Sist oppdatert 27. august 2014

19 Innhold Utkast til drøfting - store satsinger 2016 Forslag til prioritering - kategorier Saksark - Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter Saksark Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Saksark Norsk Helsenett Saksark Folkehelseinstituttet/Sekretariat for Nasjonalt helseregisterprosjekt Saksark Statens strålevern Saksark Statens legemiddelverk Saksark KS/KommIT Hyperkoblingene fungerer kun i presentasjonsmodus. Bruk hjemknappen for å komme tilbake til denne siden Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 2

20 Til drøfting Utkast til drøfting store satsinger 2016 Ref. h-plan Satsingsområde Kommentar 0 Én innbygger én journal Forprosjekt fra Omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 8.2 Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) Spilt inn som stor satsing for Behov for opptrapping Høytilgjengelige tjenester Spilt inn som stor satsing for 2015 (NHN) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 3

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer