NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet."

Transkript

1 NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt kl Sted Møterom 1604, Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2 Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksdokumenter 18/14 Godkjenning av referat fra møte 28.mai Forslag til vedtak: Utvalget godkjenner referat fra NUIT møtet 28.mai 19/14 Statusrapporteringer NUIT-prioriteringer Oppdateringer av sluttdato for prioriterte NUIT 2013/2014-tiltak og kritiske avvik Forslag til vedtak: Utvalget tar til etterretning reviderte sluttdatoer fra tiltakskoordinatorene 20/14 Presentasjon av resultater fra årets tariff-forhandlinger mellom HOD og Dnlf juni Forslag til vedtak: Utvalget tar informasjon om resultat av takstforhandlinger med Dnlf til orientering 21/14 Drøfting av prioriteringer for 2015 og Presentasjon av revidert e-helseportefølje med budsjettestimat og med forslag til prioriteringer med påfølgende drøfting - Presentasjon av utkast til drøfting - store satsninger for 2016 Vedlegg 1: Utkast referat Vedlegg 2: Saksnotat Vedlegg 3: Saksnotat Vedlegg 4: Toppnotat Vedlegg 5: Innstilling fra SamUT Vedlegg 6: Oversikt meldinger fremlagt SamUT Vedlegg 7: Samlet budsjettforslag prioritering LUNSJ Kl

2 NUIT Møteinnkalling Forts. Drøfting av prioriteringer for 2015 og 2016 Forslag til vedtak: Utvalget stiller seg bak forslagene til: 1. Foreløpige prioriteringer for 2015 og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med inn i den endelige innstillingen til prioritering som legges frem i NUIT møtet 16. oktober innenfor rammen av statsbudsjettet og de ulike aktørenes bidrag til finansiering og kompetanse. 2. Forslag til store satsningsområder for 2016 med innspill fremkommet i møtet Vedlegg 8: Samlede saksark 22/14 Eventuelt Møter 2014 og 2015 Neste møte i NUIT er torsdag 16. oktober i Helsedirektoratet Møtedatoer NUIT 2015: o Torsdag 5. mars i Helsedirektoratet o Torsdag 4. juni i Helsedirektoratet o Torsdag 22. oktober, møtelokale ikke avklart ennå Vel møtt! Med vennlig hilsen Christine Bergland

3 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1 Utkast til referat møte 28. mai til godkjenning 18. september 2014 Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Onsdag 28. mai 2014, kl Helsedirektoratets lokaler, møterom 206 Deltakere Fra sekretariatet Forfall Øvrig deltakelse Sak 11/14 Leder: Christine Bergland, Helsedirektoratet Bjørn Nilsen, Helse Nord Bård Seiersnes, Helse Sør-Øst (stedfortreder for Thomas Bagley, Helse Sør-Øst) Erik Hansen, Helse Vest Arild Pedersen, Helse Midt Bård Hofstad, Helse Midt Line Richardsen, KS Rune Hallingstad, KS Marit Elisabeth Larssen, KS Kirsti Kierulf, KS Håkon Grimstad, NHN Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet Morten Laudal, privatpraktiserende leger Lars Erik Antonsen, NAV (stedfortreder for Marte V. Jensen, NAV) Tor-Arne Vilnes, Statens legemiddelverk (stedfortreder for Dag R. Jordbru, Statens legemiddelverk) Kristin Bang, Helsedirektoratet Kari Grimholt, Helsedirektoratet Ingvill Eriksen, Helsedirektoratet Thorill Antonsen, Helsedirektoratet Norunn Saure, Helsedirektoratet Dag R. Jordbru, Statens legemiddelverk Marte V. Jensen, NAV Thomas Bagley, Helse Sør-Øst Tor Eid, omsorgsdepartementet Kjell-Arne Grøtting, bisitter Helse Sør-Øst Sverre Fossen, NHN Geir Meland, Helsedirektoratet Anita Lindholt, Helsedirektoratet Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet (sak 14/14) Roar Olsen, Helsedirektoratet observatør sak 15/14) Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Berit Markestad, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Rune Røren, Helsedirektoratet (sak 15/14) Jim Yang, Helsedirektoratet (observatør sak 15/14) Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. Sak 12/14 Godkjenning av referat fra møte 27. februar

4 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s. 2 Godkjent. Vedtak: Korrigert referat godkjent. Sak 13/14 Statusrapporter for prioriteringer i NUIT 2013/2014 Kristin Bang orienterte kort om overordnet status basert på rapporteringer fra tiltakseiere/tiltakskoordinatorer. I tillegg avgav Sverre Fossen, NHN kort status for PLO versjon 1.6, som eneste tiltak merket rødt. En leverandør, infodoc har prioritert andre oppgaver. Det vises for øvrig til vedlagte presentasjoner. Kommentarer fra medlemmene: - Korte innspill fra utvalget vedrørende bruk av kundemakt vs myndighetsmakt for å få tiltak prioritert hos leverandørene. - Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc vedrørende PLO versjon 1.6. NHN ønsker å delta på møtet. Vedtak: Sak 14/14 1. Utvalget tar statusrapporteringen til orientering og ber tiltakskoordinatorene følge opp aksjoner vedtatt i NUIT-møte 27. februar samt og ber revidere og fastsette realistisk sluttdato for tiltakene. 2. Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc Etablering av referansekatalog og tilhørende prosesser for forvaltning og innstilling Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets forslag til ambisjonsnivå, utforming og utviklingstakt for referansekatalog, samt hvordan denne og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren kan inngå i prioriteringsprosesser knyttet til standardiseringsarbeid. Det vises til NUIT-møte 27. februar og sak 6/14 om IKT-standarder og NUITs rolle, hvor det ble vedtatt at NUITs mandat skal omfatte prioritering av IKT-standarder til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Det vises for øvrig til vedlagte presentasjon. Kommentarer fra medlemmene: - Utvalget er enige i behovet for og etableringen av en referansekatalog, men noe uenige om innhold. - Arbeidet bør i større grad sees i sammenheng med allerede eksisterende kataloger, for eksempel hos Difi. Ambisjonsnivået i forhold til informasjonssikkerhet må også adresseres. - Utvalget stiller spørsmål ved bestemmelsen om hva som skal være anbefalt og hva som skal være obligatoriske standarder. - Det er behov for flere kategorier, blant annet for revisjoner, utfasinger og erstatninger for utgåtte standarder. - Det er et ønske at referansekatalogen kan brukes i forbindelse med anskaffelser. 2

5 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s. 3 Vedtak: I den forbindelse er det også et behov å få på plass generiske formuleringer som kan brukes i prosessen. - Utvalget ønsket at katalogen omfatter bedre beskrivelser av nasjonale prosesser i regi av Difi og prosesser mot arenaer og strukturer i forbindelse med meldingsutbredelse. Utvalget ønsket dette inn som en del av vedtak del NUIT tilslutter seg at referansekatalogen kan etableres basert på ambisjonsnivå og utforming som beskrevet i saken. 2. NUIT tilslutter seg prosesser for forvaltning og innstilling av nye standarder til referansekatalog og forskrift som beskrevet i saken. I tillegg beskrives samhandling med regime for meldingsforvaltning, spesielt SamUT og NHN testsenter. Tilsvarende etableres samarbeid med i Difi i forhold til nasjonale standarder. Sak 15/14 Drøftinger av prioriteringer i NUIT for 2015 og 2016 Christine Bergland, Helsedirektoratet innledet om prinsipper, prosess og struktur. Det er et ønske fra Helsedirektoratet at det på tvers av virksomhetene lages felles struktur for saksunderlag. Anita Lindholt, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets tiltaksoversikt for Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ), herunder divisjon e-helse og IT. Rune Røren, Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets nasjonale satsinger og samhandlingsarkitektur/plattform for Sverre Fossen, NHN orienterte om NHN`s tiltak i Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ). Roger Schäffer, FHI orienterte om FHI`s tiltak i Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ). Det ble lagt opp til drøfting i plenum, og det vises for øvrig til vedlagte presentasjoner. Kommentarer fra medlemmene: - Utvalget er i sin helhet positive til arbeidet som er gjort. Det er også enighet om at innsatsområde 1, 6 og 8 i Nasjonal handlingsplan for e-helse er de viktigste områdene å ta tak i så langt i tillegg til innsatsområde 2 Innbyggertjenester som også vil være en driver for utvikling innenfor de andre innsatsområdene. - Utvalget savner konsekvensanalyser og risikovurderinger for tiltakene. - Tiltak med høy nytteverdi og lav gjennomføringsrisiko, bør prioriteres. Viktig å finne et godt balansepunkt i prioriteringene, slik at det også gir verdi for helsepersonell. I tillegg er det viktig å få fram sammenhenger mellom nasjonale tiltak, til regionalt bruk. 3

6 NUIT UTKAST Møtereferat Vedlegg 1, s.4 - KS ønsker at kommunen nevnes eksplisitt, både som gevinstområde og kommunenes behov for samhandling med andre sektorer, barnevern mfl. Helsedirektoratet tar en runde med KS om hvordan dette skal innrettes. - Det er ønskelig med et møte mellom KommIT og NUIT før neste møte i NUIT. - Innspill om listen favner for mye, og at det derfor er nødvendig å prioritere. Listen bør framstå som grunnlag for prioriteringsarbeidet som skal gjøres. Fordeling mellom høy-lav- og middels prioritet gir et godt grunnlag for fremtidige diskusjoner. - Arbeidet er utfordrende, også med tanke på langtidsbudsjetter for RHF-ene og deres investeringsplaner. De nasjonale aktivitetene bør plasseres i forhold til og sees i sammenheng med regionale aktiviteter. - Innspill fra Helse Nord ved Bjørn Nilsen vedrørende FHI`s tiltak omhandlende høyde/vekt-registrering for barn: Per i dag begrenset til å gjelde skole/helsestasjon. Dette bør utvides til lege/hf. Barn som er i problemområder med høyde/vekt, havner på sykehus må derfor også ha data til/fra sykehus. Det bør etterstrebes fokus på helhetlige pasientforløp i alle prosjekter. - Spørsmål fra utvalget om man skal prioritere å gjøre endringer i finansieringsmodellen, eller øke finansieringen. Begge deler er ønskelig, men det er viktig å bestemme hva man gjør når. Problemstillingen skal blant annet diskuteres i møte i Nasjonal IKT 6. juni. - Utvikling av Kjernejournal er viktig, men må sees opp mot Én innbygger- én journal. Arkitekturen i sistnevnte skal diskuteres i utvalget i Vedrørende presentasjon av samhandlingsarkitektur, er utvalgene positive. NHN ønsker å bidra i det videre arbeidet. Det etterspørres en aktør som kan hjelpe de mindre legekontorene med planlagt teknologi. Vedtak: 1. Utvalget har behandlet porteføljen til divisjon e-helse og IT, Helsedirektoratet, NHN og FHI og ber om at innspill tas med i videre bearbeiding av tiltakene før endelig prioritering i utvalget. 2. Utvalget anbefaler at nasjonale tiltak i større grad gjennomføres med felles finansiering og kompetanse fra flere aktører i saken. Sak 16/14 Eventuelt Datoer for møter i NUIT høsten 2014 Vedtak: Enighet i utvalget om nødvendigheten av nye to møter i NUIT høsten Beholde møtedatotoen 18. september og ett så raskt som mulig etter fremlagt statsbudsjett. (etter 8. oktober 2014). Helsedirektoratet kommer med forslag til møtedato i oktober. Neste møte Neste møte onsdag 18. september klokken 10-15, møtelokale i Helsedirektoratet. 4

7 Vedlegg 2 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 19/14 Fra: Christine Bergland Notat Statusrapporteringer NUIT prioriteringer Bakgrunn Vedtak i sak 13/14: 1. Utvalget tar statusrapporteringen til orientering og ber tiltakskoordinatorene følge opp aksjoner vedtatt i NUIT-møte 27. februar samt og ber å revidere og fastsette realistisk sluttdato for tiltakene. 2. Helsedirektoratet arrangerer møte med Infodoc Reviderte sluttdatoer for NUIT prioriterte tiltak Tiltak/ Tiltakskoordinator Revidert sluttdato 1 PLO meldinger versjon 1.6/ NHN Pr. dd. ikke mulig å sette sluttdato 2 Elektroniske fastlegelister/ Helsedirektoratet Ila vår CPP-CPA/ NHN Henvising mellom HF/ Nasjonal IKT Dialogmelding/ Nasjonal IKT Vedlegg til meldinger/ Nasjonal IKT Sluttdato ikke planlagt 7 PLO revisjon v 2.0/ Helsedirektoratet Ila vår IPLOS- tilpasninger omsorgstjenesteloven / April 2015 Helsedirektoratet 9 MSIS labmelding/ FHI NPR-melding akuttmedisinsk kjede/ Helsedirektoratet DÅR utredning og konsekvensanalyse/ FHI Uavklart 12 Fødsels- og abortmelding/ FHI Uavklart 13 NOIS-intensiv/ FHI Uavklart 14 NOIS-sykehjem/ FHI Uavklart 15 Utvidet gruppe C/ FHI Uavklart 16 Automatisk tildeling av fødselsnummer/ Nasjonal IKT EKHO/ NAV Oppstart bredding årsskifte 2014/2015 Kritiske områder Det er et tiltak som rapporter å være kritisk mht. gjennomføring, tiltak «PLO meldinger versjon 1.6». Fortsatt problemer med at enkelte leverandører ikke prioriterer å implementere og teste PLOmeldinger v 1.6. Jf. vedtak i sak 13/14 i NUIT møte 28. mai, planlegger Helsedirektoratet møte med Infodoc. Forslag til vedtak: Utvalget tar til etterretning reviderte sluttdatoer fra tiltakskoordinatorene.

8 Vedlegg 3 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 20/14 Fra: Christine Bergland Notat Presentasjon av resultater fra årets tariff-forhandlinger mellom HOD og Den norske legeforening juni Bakgrunn I perioden 15. mai 11. juni 2014 er det avholdt forhandlinger mellom staten, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre side om revisjon av avtalen om basistilskudd for allmennleger, stilskudd for spesialister og takster (statsavtalen) for perioden 1. juli juni Partene ble blant annet enige om at det skulle foretas en økonomisk avsetning til EPJ-utvikling med en ramme på 17 mill kroner. 8,5 mill kroner er fordelt etter Normaltariffens takster, 8,5 mill kroner er gjort som en særskilt avsetning og overført Helsedirektoratet gjennom oppdragsbrevet «Tillegg til tildelingsbrevet» av kap 762, post 63. Protokollen regulerer styringsmodell for midlene, med en partssammensatt gruppe med 3 representanter fra Legeforeningen og 3 representanter fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er prosjekteier. Før igangsetting av de enkelte prosjekter skal prosjektplaner drøftes i NUIT og mandat og prosjektbeskrivelse godkjennes av styringsgruppen. Midlene er disponert til følgende prosjekt: - Digital dialog med innbyggere - Elektronisk overføring av fastlegejournal - Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk (NLK) - Brukervennlig varsling om manglende applikasjonskvittering for meldingsutveksling - Legemiddelbehandling oppfølging av med fire eller flere legemidler - Rapportering - Alternative sløsninger Forslag til vedtak: Utvalget tar informasjon om resultat av takstforhandlinger med Den norske legeforening til orientering.

9 Vedlegg 4 Til: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato: Saksnr: 21/14 Fra: Christine Bergland Notat Drøfting av forslag til prioriteringer for 2015 og 2016 Bakgrunn I NUIT-møtet sak 15/14 ble store deler av Helsedirektoratets e-helseportefølje, samt FHIs og NHNs e-helseportefølje lagt frem og drøftet, og følgende vedtak ble fattet: 1. Utvalget har behandlet porteføljen til divisjon e-helse og IT, Helsedirektoratet, NHN og FHI og ber om at innspill tas med i videre bearbeiding av tiltakene før endelig prioritering i utvalget. 2. Utvalget anbefaler at nasjonale tiltak i større grad gjennomføres med felles finansiering og kompetanse fra flere aktører i saken. Innretning av saken I dette møtet legges revidert e-helseportefølje med budsjettestimat frem med forslag til prioriteringer. Dette inkluderer tiltak som ikke ble lagt frem til drøfting i forrige møte, samt nye tiltak som er avtalt i tarifforhandlinger mellom HOD og Dnlf juni 2014, jf. sak 20/14. Følgende skal drøftes: 1. Prioritering av tiltak i 2015 innenfor statsbudsjettets rammer, med tillegg av samfinansiering og/eller kompetansebidrag på tvers av flere aktører 2. Forslag på store satsningsområder i statsbudsjettet for 2016 Saksunderlaget til NUIT består av en samlet budsjettoversikt og et saksark per tiltak/prosjekt som ønskes prioritert. Dette er organisert i følgende vedlegg: Samlet budsjettforslag, vedlegg 7 Samlede saksark for tiltak som legges frem for prioritering, vedlegg 8 Innstilling fra SamUT, 20. august, vedlegg 5 og 6 Tiltakene er kategorisert i følgende prioriteringsskala fra 1-4: - 1= Må gjennomføres i = Viktig å gjennomføre i = Bør gjennomføres i = Prioriteres ikke i 2015 Forslag til prioriteringer er basert på tiltakseiers vurderinger. Det mangler fortsatt estimater på noen av tiltakene. NUIT skal i møtet 16. oktober se prioriteringer av tiltak i sammenheng med statsbudsjettet, og saksunderlag vil bli videreutviklet til dette møtet.

10 Vedlegg 4, s. 2 Forslag til prioriteringer 2015 Estimert budsjett for e-helseporteføljen for 2015 og 2016 overstiger forventede rammer i statsbudsjettet jf. vedlegg 7. NIKT HF og KS/KommIT har signalisert at det vil være vanskelig å kunne bidra med foreslått finansiering i 2015, selv om man stiller seg positive til prinsippet om samfinansiering på tvers av aktørene. Dette innebærer at tiltak må nedprioriteres i 2015 og/eller at ambisjonsnivået for enkelte tiltak reduseres. Følgende momenter knyttet til prioritering har fremkommet gjennom drøftinger i NUIT 28. mai samt i e-helsegruppen og NUFA: Innsatsområdet 1,2,6 og 8 trekkes spesielt frem og hvor styring av nasjonal e-helseutvikling, Administrative helseregistre og styrking av den digitale samhandlingen vektlegges. Digitale innbyggertjenester vurderes som viktige drivere for utvikling av de andre innsatsområdene. Nødvendig med balanse i prioriteringene, slik at det også gir gevinst for helsepersonell og understøtter pasientsikkerhet og samhandling. Av den grunn er det viktig å gjennomføre allerede påbegynte og prioriterte tiltak innen innsatsområde 3, helsepersonelltjenester. Kjernejournal må innføres, men videreutvikling må sees i sammenheng med Én innbygger- én journal Ved innføring av store nasjonale løsninger er høytilgjengelige tjenester viktig. Alle tiltak knyttet til kodeverk og terminologi bør legges samlet under Program for kodeverk og terminologi hvor tilgang på kompetanse på tvers av aktørene er en forutsetning for gjennomføring og kvalitet i arbeidet Til innsatsområde 4 er det spesielt trukket frem at det bør utredes datamodeller og alternative elektroniske innrapporteringsløsninger for sentrale helseregistre. Dette skal redusere innrapporteringsbyrden for RHF-ene samt bedre datagrunnlaget for beredskapsarbeidet innen smittevern som etterspørres av sentrale myndigheter. Elektroniske meldinger og innstilling fra SamUT SamUT har blitt forelagt tiltak kategorisert som meldinger, i hovedsak knyttet til tiltaksområde 3.5 Meldingsutveksling og avgitt innstilling til NUIT om prioritering, jf. vedlegg 5 og 6. SamUTs innstilling er at 2015 bør benyttes til konsolidering av allerede etablerte tiltak, slik at leverandørenes utviklingskapasitet, og sektorens implementeringskapasitet, benyttes til gjennomføring av NUIT 2013/2014 prioriterte tiltak. Av den grunn bør det ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Det bør imidlertid tas en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for å vurdere mulighet for gjenbruk på nye områder og brukergrupper for å redusere antall meldingstyper. Som prinsipp bør alle tiltak konsekvensutredes for å avklare hvilke teknologiske løsningsalternativer som bør benyttes. På bakgrunn av dette foreslår SamUT at det utredes løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon med implementering av valgte løsning i 2015 samt at det utredes løsningsalternativer for rapportering til FHI av høyde-/vektdata fra helsestasjon og for laboratoriemelding til MSIS. Dette forutsetter kapasitet knyttet til arbeid med innholdsstandardisering for konsolidering av eksisterende meldingsstandarder samt til gjennomføring av utredningsarbeid. Utover dette mener SamUT det er viktig å prioritere tiltak som har betydning for en bedret og forenklet meldingsutveksling og innrapportering til registre. Det gjelder Integrasjon/samhandlingsplattform, helseadministrative registre med særlig vekt på nødvendige 2

11 Vedlegg 4, s.3 strakstiltak knyttet til Adresseregisteret. I tillegg anbefales gjennomgang av informasjonsmodell for helsedata med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering til helseregistre. Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Porteføljen er ytterligere bearbeidet og budsjettestimat er revidert, og legges frem med forslag til prioriteringer. Det er gjort en oppsummering av budsjettestimat for 2015 sett i sammenheng med prioriteringskategorier, se oversikt i vedlegg 8, s. 6. Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Disse tiltakene er i hovedsak vurdert ikke til prioritering og/eller til å være i utredningsfaser. Saksark for flere av tiltakene er fortsatt under arbeid og tiltak til prioritering vil bli presentert i NUIT. Folkehelseinstituttet FHI NUIT prioriterte fem FHI-tiltak til utredning i 2013/2014. På bakgrunn av dette er konsekvensutredninger med beskrivelse av løsningsalternativer igangsatt. FHI legger nå frem totalt 12 tiltak til prioritering for 2015, hvorav fem av disse er tilknyttet sekretariatsfunksjonen til Nasjonal helseregisterprosjekt som FHI innehar. NHN NHN har gjort en oppsummering av alle sine tiltak i nasjonal handlingsplan, og legger frem fem tiltak til prioritering for Statens legemiddelverk (SLV) og Statens strålevern Statens legemiddelverk legger frem to tiltak til prioritering i Det er ikke foreslått prioriteringskategori på disse. Legemiddelområdet foreslås som et satsningsområde for 2016 og det bør vurderes om de foreslåtte SLV-tiltakene bør sees i denne sammenheng. Statens strålevern har meldt inn et tiltak som er under utredning og vil bli forelagt NUIT når rapport foreligger. KS/KommIT Utredning av fødselsepikrise helsestasjonstjenesten legges frem til prioritering, se forøvring innstilling fra SamUT av Drøfting av store satsninger til statsbudsjettet 2016 NUIT skal gi innspill til store satsninger for 2016, og i møtet starter drøfting av aktuelle områder. Følgende områder legges frem til drøfting: 1. Én innbygger én journal. Forprosjekt fra Omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre). - Spilt inn som stor satsing for Behov for opptrapping Høytilgjengelige tjenester - Spilt inn som stor satsning fra NHN NUIT bes også om å gi innspill på hvordan sektoren i fellesskap skal innrette de prioriterte forslagene til departementet i inneværende år. 3

12 Vedlegg 4, s.4 Planlagt videre frem: 8. oktober : Statsbudsjettet legges frem 16. oktober : NUIT-møte endelig innstilling prioriteringer og innspill store satsninger november : Møte i e-helsegruppen orientering om prioriteringer Forslag til vedtak: Utvalget stiller seg bak forslagene til: 1. Foreløpige prioriteringer for 2015 og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med inn i den endelige innstillingen til prioritering som legges frem i NUIT møtet 16. oktober innenfor rammen av statsbudsjettet og de ulike aktørenes bidrag til finansiering og kompetanse. 2. Forslag til store satsningsområder for 2016 med innspill fremkommet i møtet 4

13 Notat Vedlegg 5 Tema SamUT sine innspill og forslag til prioritering av meldinger Dato Gradering Til Fra Kopi NUIT SamUT Bakgrunn Samordnet utbredelse (SamUT) ble etablert som et tverrsektorielt utvalg i 2012 med forankring i Norsk Helsenetts oppdrag fra HOD. Hovedformålet med SamUT er å sikre samtidighet og rask utbredelse av nye og reviderte elektroniske meldinger, ved at utvalget koordinerer utbredelsen av anbefalte og obligatoriske meldingsstandarder. SamUT er også en arena der de ulike problemstillinger, utfordringer og nye behov kan diskuteres og avklares mellom partene, da det er behov for at alle parter sitter sammen for å samordne pilotering og utbredelse av reviderte eller nye meldinger. SamUTs mandat finnes på Det vises til sak 13/14 i NUIT 28.mai der SamUT blir bedt om å ta et ansvar for å vurdere og gi en samlet innstilling til prioriteringer av nye og reviderte meldingsstandarder før NUIT-møtet 18.september. Følgende vedtak ble derfor fattet i SamUT 4. juni (sak 08/14): SamUT legger frem et forslag på innstilling til prioritering av meldingsstandarder til NUITs høstmøte 18. september. Utvalget ber om at innspill som fremkommer i møtet 4. juni tas med videre i utarbeidelse av styringsmodell for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Dette notatet gjør rede for SamUT sin innstilling til prioritering av meldinger vedtatt i ekstraordinært møte 20.august, samt viktige momenter/innspill som kom fram i møtet som SamUT ønsker skal formidles til NUIT. Følgende vedtak med innstilling til prioritering av meldinger 2015/2016 ble fattet i SamUT 20.august: Vedtak: SamUT mener at 2015 skal benyttes til konsolidering av allerede etablerte tiltak. NUIT-tiltak fra 2013/2014 skal prioriteres gjennomført slik at leverandørenes utviklingskapasitet, og sektorens implementeringskapasitet, benyttes til dette. 1. Det bør ikke utarbeides eller piloteres nye meldingstyper i Det skal dog gjennomføres en utredning av løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon som danner grunnlag for prioritering av implementering i Det bør tas en gjennomgang av eksisterende meldingsstandarder for om mulig å gjenbruke standarder til nye bruksområder, samt konsolidere og redusere antall meldingstyper.

14 Vedlegg 5, s.2 3. Det bør gjennomføres en utredning av løsningsalternativer for rapportering til FHI på høyde/vektdata og laboratoriemelding til MSIS. I tillegg mener SamUT det er viktig at NUIT prioriterer følgende tiltak i ehelse-handlingsplanen som har betydning for, og må sees i sammenheng med, meldingsutveksling: 8.1 Integrasjons-/samhandlingsplattform. Det forutsettes at en god transisjonsdesign er på plass, dvs. at gammel løsning, dagens EDI/postkasse-løsning skal leve/forvaltes (også med revisjoner og endringer) inntil ny løsning fungerer. 4.2 innrapportering til sentrale registre. Informasjonsmodellen for helsedata gjennomgås innenfor utvalgte områder (NPR, KUHR, hjerte- og kar, kreft og smittevern) med sikte på reduksjon av dobbeltrapportering. 8.2 og 8.3 Helseadministrative registre på kort og lengre sikt, og med særlig fokus på Strakstiltak Adresseregisteret SamUT legger til grunn de beskrivelser og utfordringer av samhandlingen som Riksrevisjonens rapport påpeker, samt ny pasientjournal- og helseregisterlov. Andre momenter/innspill fra møtet 20.august som SamUT ønsker at NUIT skal ta med seg i sin vurdering/prioritering: Integrasjons- samhandlingsplattform SamUT støtter visjonen om integrasjons- og samhandlingsplattform med mer sentralisert styring. Det vil være behov for ytterligere konkretisering på både kort og lengre sikt. Et forprosjekt må derfor raskt opprettes for å oppnå en slik ønsket konkretisering. App rec. Et løft for å få ryddet opp og få på plass gode applikasjonskvitteringer mener SamUT er en viktig prioritering. Det presiseres at Universalmelding ikke er det samme som sikker epost. En universalmelding må ikke innebære økende grad av ustrukturerte data. Det er viktig at man tenker lenger enn bare primærbruk også sekundærbruk av data er viktig å inkludere i en tidlig fase. Det vil være viktig med en bred representasjon fra sektoren inn i arbeidsgruppene i forprosjektet. Manglende konsekvensutredning i innmeldte tiltak SamUT kan ikke forholde seg til tiltak som ikke er konsekvensutredet tilstrekkelig. Innholdsstandardisering Arbeidet med innholdsstandardisering* må ikke stoppe opp, selv om det ikke skal utarbeides flere meldingstyper. Innholdsstandardisering er nødvendig både i forhold til tiltak som er under konsekvensutredning med beskrivelse av ulike løsningsalternativer for å få gode prioriteringsgrunnlag til NUIT, i tillegg til å tilpasse eksisterende meldingsstandarder til flere bruksområder. *Dette er beskrevet i KITH rapport 1005:2010 Standardisering og samhandlingsarkitektur, kapittel 3.1, se aspx

15 Oversikt meldinger lagt frem til vurdering mht. prioritering i SamUT Tiltak Tiltakseier Fase/leveranse 2014 Status Fase/Leveranse 2015 Vurdering fra SamUT og sekretariatet til NUIT Melding om fristbrudd Helsedirektoratet Konsekvens av ny bruker- og pasientrettighetslov Ny meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Behandlerkravmeldingen: Skille betalte og ikkebetalte egenandeler Helsedirektoratet Behov for at behandlere tar i bruk eksisterende element i meldingen, jf. innmelding til NUIT Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Revisjon av behandlerkravmelding Helsedirektoratet Revisjon av meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Fødselsepikrise Melding til koordinerende enhet i kommunen (KE) om behov for Individuell plan (IP) KS KommIT Er utarbeidet meldingsstandard som er klar for pilotering Behandlet i NUFA ønsker Utrede løsningsalternativer utredning av løsningsalternativ Prioritere utredning av løsningsalternativer for Fødselsepikrise fra HF til helsestasjon som danne grunnlag for implementering i 2015 Helsedirektoratet? Ny meldingsstandard Ikke tilstrekkelig konsekvensutredet Kommer ev. inn under konsolidering av meldinge Endring i nasjonal mal for Epikrise Må avklares? Revisjon av meldingsstandard Kommer under konsolidering og gjennomgang av eksisterende meldinger Endring i nasjonal mal for henvisning Helsedirektoratet? Er relatert til arbeidet med Forutsetter revisjon foretas i Revisjon av meldingsstand Kommer inn under konsolidering og gjennomgan nye henvisningsveiledere i ila 2014 av eksisterende meldinger Helsedirektoratet Utveksling av informasjon mellom helsetjenesten NPE Ny meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldingstyper i 2015 og NPE (2 meldinger) Melding om død til Skattedirektoratet FHI/ Helsedirektoratet? utredes i forhold til edår, behandles i Fag- og arkitekturutvalg før ny behandling i NUIT. Utredes og avklare løsningsalternativer Ikke behandlet i SamUT, utredning ikke ferdig BUP-henvisning Nasjonal IKT? Revisjon av meldingsstandard Kommer under konsolidering og gjennomgang av eksisterende meldinger (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Elektronisk meldingsutveksling mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten KS KommIT Pilotere meldingsstandard og utbredelse Prioriterer ikke nye meldinger og pilotering i 2015 Bedre samhandling om hjelpemidler KS KommIT/NAV Ny meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldinger i 2015 IHR (interaktiv henvisning) til KS KommIT Pilotere meldingsstandard og Ikke behandlet i SamUT, er ikke en melding kommunehelsetjenesten utbredelse Elektronisk innrapportering til dødsårsaksregisteret edår FHI Er prioritert av NUIT til konsekvensutredning av løsningsalternativer Løsningsalternativer drøftes i NUFA 27. august Utvikle løsning ette prioritering i NUIT Ikke vurdert av SamUT, ikke avklart om det er en melding Utvidet gruppe C rapportering FHI Er prioritert av NUIT til konsekvensutredning. Høyde- og vektdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten FHI Behovs- og innholdsvurdering Utredes løsning på både kort Ny melding/utvikling og pilotering og lang sikt Innvoverer begrenset utvalg aktører mm. Forenklet konsekvensutredning Rapport forstudie levert HOD Ny melding Q2 (Ligger til beslutning i HOD. Vedlegg 6 Prioritere utredning av løsningsalternativer (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Prioritere utredning av løsningsalternativer (utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Elektronisk melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktoratet for arbeidstilsynet Endring av e-reseptmeldinger pga. endringer 3 i blåreseptforskriften Direktoratet for arbeidstilsynet Helsedirektoratet Ikke besluttet i HOD og vil uansett ikke tre i kraft tidligst Pilotere meldingsstandard Prioriterer ikke nye meldinger og pilotering i 2015(utenfor SamUT opprinnelige fokusområde) Ikke behandlet i SamUT, da endringer i forskriften ikke er besluttet 1

16 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Prioriteringskategorier 1 = Må gjennomføres i 2015 Budsjettforslag Vedlegg 7 2 = Viktig å gjennomføre i 2015 Sist oppdatert: 27. august 2014 (ANLIN) 3 = Bør gjennomføres i 2015 Se egen arkfane for oppsummering av tiltakene til Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 4 = prioriteres ikke i 2015 Budsjett Forslag til kostnadsfordeling 2015 Prioritering Nr Tiltak Tiltakseier/ ansvarlig (foreløpig estimat) 2016 (foreløpig estimat) Helsedir. divisjon EI Helsedir. øvrige divisjoner RHF/ NIKT HF KS/ KommIT FHI NHN Fastleger (Takstforh andlinger) Andre Kommentar til budsjettet Forslag til prioritering i 2015 Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Utredning av Én innbygger - én journal Utredning av Én innbygger - én journal Helsedir ? 80 Oppdrag fra HOD. Usikkert estimat Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Forvaltning: Myndighetsutøvelse, styring- og koordinering (inkl. utvalg) Helsedir Etablering av referansekatalog (iht forskrift om IKT-standarder) Helsedir. 0, Pålagt fra HOD Sertifiseringsordning for programvare: forprosjekt (utredning) Helsedir Helsedir. 1, ,5 0,5 2 Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Redaksjon,, forvaltning og vedlikehold av Helsenorge.no Helsedir Forvaltning av frittsykehusvalg.no (inkl koordinering av pasientrådgivere og PRkampanjer) Helsedir Oppgradering av helsenorge-plattformen til SP 2013 Helsedir. 16 Fullføres Min helse Digital dialog mot fastlege Helsedir Takstforhandling 2014 inngår i 2014-budsjett. For øvrig forslag til takstforhandlinger 2015/ Felles legemiddelvisning Helsedir og 5.1 Min helse med personlige helseopplysninger - Personvern og helsehistorikk Helsedir Usikkert estimat Standardisering og Arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) Helsedir Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten RHF-ene 13 9,3 2,7 9,3 Eies og finansieres av RHF-ene v/komm.direktørene og 2.3 Papilio - digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten NIKT 10,8 15? 15 Usikkert estimat. Busjett for 2015 og 2016 utarbeides i forprosjekt Digitale tjenester for kommunale helsetjenester - helsestasjonene Helsedir ,5 2, Selvbetjent/automatisert refusjon pasientreiser - Mine pasientreiser Pasient-reiser 7,8 61? Mine pasientreiser ANS ANS Medisinsk oppslagsverk og medisinskfaglig redaksjon Helsedir. - 10? Busjett for 2016 utarbeides i forprosjektet og 2.3 Innsyn journal, timeavtaler og dialog Helse Nord Helse Nord Helse Nord og 2.3 Vestlandspasienten Helse Vest Helse Vest Helse Vest Integrere frittsykehusvalg.no i helsenorge.no Helsedir Fritt behandlingsvalg Helsedir. 2 5? 5 Målbilde samt budsjett 2016 klart desember 3 Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester 3.1 (1) Tilgang til felles oversikt over legemidler i bruk (forstudie/målbilde i 2015) Helsedir. 10 Inngår i Utredningen Spilt inn som satsingsforslag for (2) Fastleger: Legemiddelbehandling - oppfølging av med fire eller flere Helsedir. 1 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 legemidler (forprosjekt) E-resept -, forvaltning, innføring og utvikling Helsedir. 50,7 50,2 50,2 50,2-3.2 (1) Innføre e-resept i regionale helseforetak RHF-ene Finansieres av RHFene. Hdirs. understøtende rolle ivaretas i e-resept forvaltningsbudsjett (2) Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupper Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett. Rekvirentgruppene finansierer selv nødvendig 1 integrasjonsfunksjonalitet 3.2 (3) Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett (4) Innføre e-reseptfunksjonalitet i PLO-systemene Helsedir. Ivarets via e-resept forvaltningsbudsjett understøtter Nasjonal kjernejournal -, forvaltning, innføring og utvikling Helsedir ,2 59,5 61,2-3.3 (1) Pilotere kjernejournal for akuttmedisinsk kjede og fastleger Helsedir. 9,5 Gjennomføres i 2014 Fullføres (2) Videreutvikle kjernejournal basert på erfaringer i pilot samt begrenset utvidelse Helsedir. 2, Tiltaket pågår av funksjonalitet (3) Nasjonal innføring av kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Helsedir. 11,5 11,5 11,5 Plan for innføring fastsettes i (4) Innføring hos andre grupper helsepersonell Helsedir (5) Etablere referanse til epikrise i kjernejournal Helsedir Forprosjekt i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her 3 dekker kostnader knyttet til utvikling i EPJ 3.3 (6) Tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ Helsedir Forprosjekt utredning kritisk info i Utviklingskostn. for sentral løsning dekket under pkt. 3.3 (2). Estimatet her dekker kostnader knyttet til 3 utvikling i EPJ 3.4 EPJ i PLO (forstudie/forprosjekt) Helsedir. 1 2 Inngår i Utredningen Fastleger: Elektronisk overføring av fastlegejournal (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (1) Meldingsutveksling - standardiseringsarbeid av NUIT-prioriteringer 2013/2014 Helsedir. 2, (2) Fastleger: Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt (3) Utbredelse av applikasjonsjonskvittering i sektoren Helsedir. 1 1,0 Kartlegge om bruken av applikasjonskvitteringer er i tråd med retningslinjene, og bistå sektoren med å rydde opp i eventuell avvik slik at applikasjonskvitteringer brukes i henhold til intensjonene Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag av IPLOS-registeret Helsedir. 13,45 13,5 14,5 3, IPLOS innsending via NHN Helsedir , Fastleger: Rapportering data om aktivitet og kvalitet (forprosjekt) Helsedir. 1? 0,5 0,5 Takstforhandling Forprosjekt Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet 5.1 Nasjonale personverntjenester (ivaretas foreløpig under 2.2 og 3.3) Helsedir Norm for informasjonssikkerhet Helsedir Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk 6 Drift og forvaltning (inkl. referansekatalog) Helsedir. 7, og 3.5 Standarder - nye og revisjon av eksisterende standarder Helsedir. 11, Iht prioritering i NUIT (1) Standard for AMQP, gjenbrukbare informasjonskomponenter og utrede internasjonale standarder Helsedir. 0,7 2,1 1,4 2,1 6.2 (2) Standard for deling av klinisk dokumentasjon på tvers av virksomheter Helsedir.?? Spilt inn til NUFA. Må estimeres. Kostnader til gjennomføring må dekkes av aktørene selv. 6.3 (1) Program for kodeverk og terminologi Helsedir. 2,5 23,4 26,5 11 1,7 8,7 0,5 1,5 For tannhelsekodeverk og ambulansekodeverk er - Utprøving, nyutvikling eller større revisjoner av kodeverk og terminologi kun kodeverksutviklingen inkludert. NSF og - Opplæring/e-læring og kvalitetsindikatorer på medisinsk koding pilotkommuner dekker egne utgifter. - Helhetlig IKT-støtte for kodeverk og terminologier (2) Fastleger: Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk Helsedir. 1 0,5 0,5 Takstforhandling 2014 Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter 8.0 Lønns- og sutgifter arkitektur og metode Helsedir. 18, (og 3.5) Integrasjon: Helsedir ,5 5,5 0,5 8 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport. For - Målbilde og veikart for integrasjon Strakstiltak Adresseregister, se tiltak 8.2. Usikre - Operasjonalisere prioriterte områder for integrasjoner estimater, forprosjekt ikke avsluttet 3 - Styrke og modernisere elektronisk samhandling mellomlang sikt 8,3 Drift og forvaltning helseadministrative registre Helsedir Strakstiltak Adresseregisteret Helsedir og 8.3 Helseadministrative registre Helsedir , ,5 Spilt inn som stor satsing for (1) Samordning av PKI Helsedir. 7 25??????? Usikre estimater. Beslutningsunderlag til HOD januar (2) Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for tilgang på tvers - eid (forprosjekt 2015) - Tilgangskontroll (forprosjekt 2016) Helsedir Usikkert estimat for eid MNOK til forprosjekt tilgangskontroll Spilt inn som stor satsing for Bør inngå i Utredning Én innbygger fra Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Helsedir Sum totalt - tiltak i Helsedirektoratet divisjon e- helse og IT 384,45 725,2 660,8 492,0 38,7 111,0 19,5 4,5 26,0 8,5 0,0 Tiltak 8.4, 25 MNOK ikke kostnadsfordelt :41 Side 1 av 2

17 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Helsedirektoratet, øvrige divisjoner 3.6 Prio2 Hdir - SP 0,4 0,7 0,7 Oppdrag fra HOD 3.6 Pakkeforløp for kreft (investering og forvaltning/) Hdir - SP 1,45 0,8 0,5 0,8 Oppdrag fra HOD 3.8 Spørre på pasientens fastlege Hdir-- FI Egenandelsspørring Hdir-- FI Felles meldeordning for uønskede hendelser i helsetjenesten (kartlegging) Hdir - SP Estimeres i kartlegging 2014 Oppdrag fra HOD. Kartlegging gjennomføres i Klinisk tilbakerapportering - pilot NPR (inkl. forvaltning) Hdir- NPR 3,3 3, ,5 4.2 Daglig oppdatert NPR Hdir - NPR Saksunderlag under arbeid 4.3 Privat- og forsikringsbaserte spesialisthelsetjenester Hdir - NPR Ev. utviklingskostnader kun for EPJ-levr. 4.3 Prehospital strategisk satsing på data fra akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus Hdir - FIDD/NPR 1,15 2,1 1,65 2,1 3.6 Beslutningsstøtte - sykemeldingsveileder Hdir - PH Saksunderlag under arbeid 4.3 KOHR Hdir- FI Saksunderlag under arbeid 3.6 Datamodell for kliniske retningslinjer og prosedyrer Hdir - AKOM Saksunderlag under arbeid Norsk helsenett 8.2 CPP/CPA - pilot NHN 1,4 0,2 0,2 Prioritert av NUIT for CPP/CPA - innføring NHN Anbefaling om innføring til NUIT innen Høytilgjengelige tjenester NHN Spilt inn som stor satsing for Skytjenester (i første omgang fildeling) NHN Nasjonalt testsenter (utvikling og /forvaltning) NHN 5,7 Investering på 1 MNOK i Folkehelseinstituttet/Sekretariat Nasjonalt helseregisterprosjekt 4.2 Videreutvikling av hjerte- og karregisteret (utvikling) FHI 1 Ikke avklart x edår - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret (utvikling FHI 1 7,25 Finansiering 2015 ikke avklart webløsning og pilotering) 4.2 og 3.1 Utvidelse og modernisering av Reseptregisteret (målbildearbeid og utvikling) FHI 0,9 Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart 4.2 og 3.4 Revidert melding til Medisinsk fødselsregister (emfr) (ny melding) FHI 1 Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart og 3.4 Moderniserign av smittevernregistrene - lang sikt (målbildearbeid) FHI Ordinært Ikke avklart Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart budsjett Modernisering av smittevernregistrene - MSIS gruppe C FHI Ordinært 2,5 Ikke avklart Finansiering 2015 ikke avklart 3 budsjett 4.3 Kosmetikkbivirkningsregisteret (ny klinikermelding) FHI 0,5 Klinikermelding bør ikke prioriteres i bør ses i sammenheng med Bivirkningsregisteret for 4 legemidler 4.1 Felles brukertjenester for nasjonale helseregistre (målbildearbeid) FHI/sekr. 0,5 Ikke avklart NHRP Informasjonsmodell for helsedata (målbildearbeid) FHI/sekr. Ikke relevant NHRP Datautvekslingsløsning for nasjonale helseregistre (utvikling og pilotering) FHI/sekr. 0,7 NHRP Målbilde for teknologiske fellesløsninger FHI/sekr. Ikke avklart Ikke avklart NHRP Høyde- og vektdata fra helsestasjon -og skolehelsetjeneste (ny melding) FHI 3 Finansiering 2015 ikke avklart 3 Statens strålevern 4.3 Nasjonalt system for overvåking av medisinsk strålebruk Strålevernet 0,5 Estimeres i 2014 Gjennomføre utredning i 2014 Statens legemiddelverk 4.3 Elektronisk rapportering av legemiddelbivirkninger SLV 12,8 12,8 Inkl. og forvaltning (2,2) 3.6 Interaksjonssøk i EPJ SLV?? Investering og forvaltningskostnader avhengig av leverandør KS/KommIT 3.5 Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten KS/ KommIT 0,5 0,5 0,5 Foreslått prioritert av SamUT. Usikkert estimat. I tillegg kommer kostnader i RHFene Tiltakseier må avklares 3.4 Akuttmedisinsk kjede - utreding og utarbeidelse av nasjonalt målbilde for hele tjenesten??? Saksunderlag under utarbeidelse. Innspill fra NUFA :41 Side 2 av 2

18 Vedlegg 8 Forslag til prioriteringer for 2015 og 2016 Saksunderlag til NUIT-møte 18. september 2014 Sist oppdatert 27. august 2014

19 Innhold Utkast til drøfting - store satsinger 2016 Forslag til prioritering - kategorier Saksark - Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT Innsatsområde 1: Styring, koordinering og prioritering Innsatsområde 2: Innbyggertjenester Innsatsområde 3: Helsepersonelltjenester Innsatsområde 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag Innsatsområde 5: Personvern og informasjonssikkerhet Innsatsområde 6: Standarder, terminologi og kodeverk Innsatsområde 8: IKT-infrastruktur og felleskomponenter Saksark Helsedirektoratet, øvrige divisjoner Saksark Norsk Helsenett Saksark Folkehelseinstituttet/Sekretariat for Nasjonalt helseregisterprosjekt Saksark Statens strålevern Saksark Statens legemiddelverk Saksark KS/KommIT Hyperkoblingene fungerer kun i presentasjonsmodus. Bruk hjemknappen for å komme tilbake til denne siden Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 2

20 Til drøfting Utkast til drøfting store satsinger 2016 Ref. h-plan Satsingsområde Kommentar 0 Én innbygger én journal Forprosjekt fra Omfatter følgende tiltaksområder: - 3.1: Legemiddelinformasjon - 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten - 6.3: Kodeverk og terminologi - 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 8.2 Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) Spilt inn som stor satsing for Behov for opptrapping Høytilgjengelige tjenester Spilt inn som stor satsing for 2015 (NHN) Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 3

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF)

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg

Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Fra: Christine Bergland, Ass. helsedirektør, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møtetidspkt: 6-7. mai 2015, kl. 10.00 15.30 Sted: Thon Hotel

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4)

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) Metodikk 25.08.2016 E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Analyse nasjonal portefølje ver 0.4 2 Tiltak er vurdert

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi?

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus på samhandling mellom foretakene

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25.

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25. Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 10:00 25.mai 15:00 26.mai Sted Olavsgaard hotell Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas Bagley

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Referat fra møte i NUIT

Referat fra møte i NUIT Referat fra møte i NUIT Møte 3/2017 Dato 22. november Tid 10:00 15.00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo Møterom 4117 Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland

Saksdokumenter 08/15 Godkjenning av dagsorden Christine Bergland NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Helsepoli(sk seminar om IKT

Helsepoli(sk seminar om IKT Eirik Nikolai Arnesen 15. november 2013 Overordnede mål for IT- utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker (lgang (l pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Sikkerhet og sårbarhet 7. mai 2013 Jan Gunnar Broch Helsedirektoratet Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 06.05.2013

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/2895- Vår ref.: 13/5677-7 Saksbehandler: Hólmar Õrn Finnsson Dato: 01.10.2013 Høringssvar: Forslag til forskrift

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Referat fra møte i NUIT

Referat fra møte i NUIT Referat fra møte i NUIT Møte 1/2017 Dato 8. mars 2017 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bjørn Nilsen

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen. Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.pptx Sak 24-14 20141210_SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse. Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.pdf Sak 10_14 SamUt-2Oktober2014-Hdir.pdf Sak 12_14 Dialog

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer