Referat fra møte 4.juni 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte 4.juni 2015."

Transkript

1 Referat fra møte 4.juni Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine Bergland - Leder av NUIT Thomas Bagley Helse Sør-Øst RHF Erik Hansen Helse Vest RHF Arild Pedersen Helse Midt RHF Bjørn Nilsen Helse Nord RHF Gisle Fauskanger Nasjonal IKT HF Camilla Glasø KS Egil Rasmussen (for Line Richardsen) KS Marit Larsen Giske kommune Dag Jordbru Statens Legemiddelverk (SLV) Roger Schäffer Folkehelseinstituttet (FHI) Håkon Grimstad Norsk Helsenett (NHN) Kristian Munthe (første timen) NAV Grethe Damberg NAV Morten Laudal Fastleger / Den Norske legeforening Norunn Saure Jo W. Harbitz Forfall Line Richardsen KS Rune Hallingstad KS Øvrig tilstedeværelse Fra Nasjonalt porteføljekontor Sak 08/15 Tor Eid (observatør) Bjørn Astad (observatør, første timen) Bård Seiersnes Nina Bjørlykke Are Muri (sak 11/15) Alfhild Stokke (sak 13/15 og 14/15) Espen Hetty Carlsen (sak 13/15 og 14/15) Kirsti Pedersen (sak 13/15 og 14/15) Bodil Rabben Inga Nordberg Kristin Bang Inger Marie Finborud Truls Korsgaard Lene Skjervheim 1 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT HF Oslo kommune/ks Godkjenning av dagsorden Ingen kommentarer til dagsorden. Ingen saker under eventuelt. Utvalget godkjenner dagsorden.

2 Sak 09/15 Nasjonal e-helseutvikling «Hva skjer» Christine Bergland orienterte kort om status for nytt Direktorat for e-helse. Etablering av nytt direktorat skal endelig besluttes av Stortinget, og skal etter planen opprettes Målet for nytt direktorat er å bidra til økt gjennomføringskraft, sterkere styring, og økt nasjonal innsats. Utvalget tar informasjonen til orientering. Sak 10/15 Orientering fra Nasjonalt porteføljekontor Inga Nordberg,, orienterte om status for Nasjonalt porteføljekontor. Hun viste årshjulet for nasjonale fora og hvor man er i prosessen nå. Hun nevnte at porteføljekontoret jobber med å oppdatere nasjonal portefølje, utarbeide analyser og videreutvikle rollen som EPJ-koordinator. Hun gikk kort gjennom utkast til definisjon og prioriteringskriterier for nasjonal e-helseportefølje, og informerte om at videre prosess for disse avhenger av resultat av utredning knyttet til Økt gjennomføringsevne av IKTutvikling i sektoren (Styrings- og finansieringsmodeller). Hun gikk også gjennom analyser knyttet til behov for standardisering og EPJ-utvikling. Kristin Bang,, orienterte kort om nye prosjekter innmeldt for Totalt er det meldt inn 16 prosjekter. Det ble presisert at dersom prosjektene skal inkluderes i prioriteringsdiskusjonen i NUIT-møtet i oktober 2015 må prosjektmandat eller prosjektforslag (i henhold til Prosjektveiviseren) foreligge i månedsskiftet august/september. Kristin Bang,, orienterte kort om notat sendt ut av KS angående status på fødselsepikrise. I tillegg ble det kort orientert om notat fra angående prioritering av e-resept i pleie- og omsorgstjenesten foran andre aktører. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. Utvalget kommenterte at det kan være utfordrende å møte fristen for prosjektinnmelding i august/september, fordi statsbudsjettet legges frem i oktober, og fordi et vedtak fra NUIT er en forutsetning for å starte et prosjekt. Inga Nordberg svarte at for prosjekter som skal starte konseptfasen er det tilstrekkelig å levere prosjektmandat, som ikke setter krav til høy grad av detaljering. Porteføljekontoret skal tydeliggjøre hva som kreves i innmelding av de ulike prosjektene og komme tilbake med frister knyttet til dette. Når det gjelder EPJ-koordinering ble det nevnt at aktører kan kontakte EPJ-koordinator i Nasjonalt porteføljekontor dersom man opplever at leverandørene avventer utvikling i påvente av styring fra NUIT. Det ble kommentert at det er behov for en oversikt over hvilke tjenester innbyggere får i løpet av 2015 og 2016, og det kom innspill at det bør inkludere fastlegene i tillegg til spesialisthelsetjenesten. Bodil Rabben,, kommenterte at de jobber med dette. 1. Referat fra møte 5.mars 2015 er godkjent i høringsrunde med frist

3 2. Utvalget stiller seg bak at fortsetter å prioritere e-resept i pleie- og omsorgstjenesten foran e-resept for andre aktører som tannleger og helsesøstre. 3. Utvalget tar informasjon fra Nasjonalt porteføljekontor til orientering og ber om at innspill blir tatt med i det videre arbeidet. Sak 11/15 Utredningen av Én innbygger - én journal Status for arbeidet Are Muri,, orienterte om status for arbeidet, og nevnte at utredningen skal levere forstudierapport i løpet av Utredningen har jobbet med fem konseptalternativer siden mars 2015 og disse er null/nullpluss («å fortsette som i dag), K2, K4, K8 og K9 (opprinnelig K10). Konseptene K2 og K4 innebærer stor grad av gjenbruk av dagens systemer, mens K8 og K9 innebærer større grad av et paradigmeskift og nye systemer. Han gikk mer i dybden i nullpluss alternativet, og viste blant annet kostnadsestimater (investering og drift) for dette alternativet. Han orienterte at nullpluss alternativet ikke vil realisere målbildet i Én innbygger én journal. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. Det ble uttrykt enighet til at nullpluss ikke er et reelt alternativ, og det ble kommentert at K8 bør være målbildet på lang sikt. Det ble kommentert at det må gjøres risikovurdering av de ulike alternativene og Are Muri bekreftet at det skal gjøres. Utvalget kommenterte at kostnader knyttet til infrastruktur bør inkluderes i beregninger for hvert konseptalternativ, og Are Muri svarte at det skal gjøres. Det ble videre kommentert at finansieringsmodell og sourcingmodell bør holdes utenfor, og Are Muri bekreftet at det er skal holdes utenfor, men at markeds- og konkurransemessige konsekvenser skal vurderes for hvert konseptalternativ. Det ble kommentert at ambisjonsnivå og kostnader for innbyggertjenester bør inkluderes i hvert konseptalternativ, og Are Muri svarte at det skal inkluderes men at innbyggertjenester er ikke det som differensierer konseptene i stor grad. Det ble kommentert at det er viktig at det er fokus på helsepersonells premisser, og at helsepersonell bør inkluderes i arbeidet. Are Muri svarte at de involveres nå via ekspertgrupper, og at de skal involvere i enda større grad i et eventuelt forprosjekt. Utredningen av Én innbygger - én journal Angående anskaffelse i Helse Midt Christine Bergland,, orienterte at i parallell med utredningen av Én innbygger én journal pågår det en anskaffelse i Midt-Norge knyttet til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten (inkl. fastlegene). Dette er en «liten versjon» av Én innbygger én journal, og det bør vurderes hvordan man forholder seg til dette på nasjonalt nivå. Ulike alternativer for styring og organisering av anskaffelsen ble skissert i notat som er distribuert til utvalget. Det presiseres at dette notatet ikke skal distribueres videre ettersom det er ment som et diskusjonsgrunnlag og ble sendt ut i en uferdig versjon. Det ble kommentert at man bør gjennomføre en risikovurdering av de ulike alternativene før man velger. Likevel var flere aktører tydelig på at de ikke ønsker at Helse Midt skal gjennomføre anskaffelsen på egen hånd, mens andre trekker frem viktigheten av at Helse Midt får dekket sine behov nå, og at for tung nasjonal involvering kan gjøre dette vanskelig. Christine Bergland kommenterte avslutningsvis at man ikke ønsker en løsning som stopper eller forsinker Helse Midt, men at det ikke er hensiktsmessig at én region tar et valg som varer i 20 år uten at de andre regionene er 3

4 involvert. Utvalget tar saken til orientering, og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeidet. Sak 12/15 Styrings- og finansieringsmodeller Norunn Elin Saure,, orienterte om status i arbeidet med styrings- og finansieringsmodeller. Hun nevnte at prosjektet har brukt Y-modellen for å tydeliggjøre og beskrive rollene premissgiver, virksomhet og leverandør. Prosjektet anbefaler at man oppretter nasjonale fora på tvers av stat og kommune som har beslutningsmyndighet innenfor sine fullmakter. Prosjektet har lagt til grunn noen prinsipper for styring av e-helse, og har utarbeidet foreløpige anbefalinger. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. Det ble kommentert at representasjon i de nasjonale foraene blir viktig og at dette bør diskuteres videre og tydeliggjøres. Det ble også kommentert at for kommunene er det viktig med fokus på innføring av tjenester og Norunn Elin Saure svarte at rapporten skal komme med anbefalinger knyttet til det. Det kom spørsmål rundt beskrivelse av samhandlingsprosesser og hvor ansvaret skal ligge. Det ble svart at en del av prosessene fortsatt må håndteres av virksomhetssiden, men at i mange tilfeller vil IT legge føringer for f.eks. hva som bør standardiseres. Utvalget tar informasjon om arbeidet med styrings- og finansieringsmodeller til orientering og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med videre. Sak 13/15 Status på utvalgte prosjekter i nasjonal e-helseportefølje (NUIT prioritering) Det ble orientert om status på et utvalg av prosjekter og programmer i nasjonal e- helseportefølje. 1. Program Felles infrastruktur (FIA) Christine Bergland,, orienterte om program for felles infrastruktur. Mål for programmet er å forbedre samhandling på mellomlang sikt (3-5 år). Hensikten er blant annet å svare ut Riksrevisjonens kritikk knytte til meldingsutveksling. Arbeidet er satt opp som et program med styringsgruppe fra sektoren og med tre hovedprosjekter. Hvert hovedprosjekt inneholder ulike temaer, og for hvert tema skal det gjennomføres konseptfase og deretter beslutte om det skal jobbes videre med. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. 2. Program Kodeverk og terminologi Alfhild Stokke,, orienterte om program for kodeverk og terminologi. Hun orienterte om bakgrunn for programmet, inkludert utfordringer. Hun informerte om overordnede mål for programmet og organisering av arbeidet, og nevnte at styringsgruppe er tilsvarende som for program for felles infrastruktur. Hun gikk gjennom muligheter og gevinster knyttet til kodeverk og terminologi, blant annet bedre mulighet med samhandling og bedre beslutningsstøtte. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. 3. EPJ-løftet 4

5 Espen H. Carlsen,, orienterte om EPJ-løftet (for fastleger). Han orienterte om hvordan programmet bidrar til økt gjennomføringsevne, og nevnte blant annet styrking av bestiller rollen, økt produksjonskapasitet, og forbedring av samhandling. Han nevnte ulike områder som programmet bidrar til, blant annet å ferdigstille nasjonale prosjekter som for eksempel digital dialog fastlege, og data til styrings- og kvalitetsformål. Han nevnte at EPJ-løftet finansieres av HOD og Legeforeningen, og han viste nye prosjekter for neste periode. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. 4. EPJ i PLO (Pleie- og omsorgssektoren) Kirsti Pedersen, Oslo kommune (innleid i KS i forbindelse med forprosjekt for EPJ i PLO), orienterte om EPJ i PLO. Hun henviste til rapporten Elektronisk pasientjournal - status, utfordringer og behov fra i 2014 som viste at IKT-støtte for leger i sykehjem og kommunal øyeblikkelig hjelp-avdelinger er mangelfull. Hun gikk gjennom forventede gevinster ved å forbedre systemstøtten, som blant annet å bedre behandling og styrket pasientsikkerhet. Hun orienterte også om at det skal sees i sammenheng med andre prosjekter som er prioritert, og med Utredningen av Én innbygger én journal. Prioritert liste over tiltak som bør gjennomføres i 2016 vil foreligge til NUIT-møtet i oktober. Gjennomføring av tiltak i 2016 (forslag til ramme på 10 MNOK) avhenger av sentral finansiering. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. Utvalget tar informasjon om status fra utvalgte prosjekter i nasjonal e-helseportefølje til orientering. Sak 14/15 Økte forvaltningskostnader til nasjonale felles løsninger Bodil Rabben,, orienterte om økte forvaltningskostnadene for helsenorge.no, e-resept, kjernejournal og de helseadministrative registrene og at det er behov for forutsigbarhet på inndekning av disse i kommende budsjetter. Hun nevnte at det er ønskelig at basis kostnadene tildeles via rammefinansiering fra HOD, men at det vil være en økende grad av bruksfinansiering fra virksomhetene fremover. Hun gikk gjennom forventet behov knyttet til forvaltning, og økning knyttet til de ulike områdene. Hun viste mer detaljer knyttet til helsenorge.no, inkludert forslag til prinsipper for fordeling av kostnader. Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. Det er enighet om at det er viktig å finne en finansieringsmodell som er hensiktsmessig, men det ble stilt spørsmål om det er riktig å finansiere forvaltning basert på bruk, eller om det heller bør dekkes av rammefinansiering. Dersom det skal dekkes delvis av bruksfinansiering ble det kommentert at det må inkluderes i budsjettprosessene til de regionale helseforetakene nå. For blir det viktig at e-helsedivisjonen viser totale kostnader for s bruk av helsenorge-plattformen. NUIT tar saken til orientering, og tar med seg innspillene i den videre prosessen. Sak 15/15 Drøfting av innretning for prioritering og samfinansiering 2016 Christine Bergland,, la frem forslag til innretning for

6 prioriteringer og foreløpig forslag til samfinansiering. Hun orienterte om at nye prosjekter som foreslås må komme med finansiering, og selv da kan det bli nedprioritert på grunn av samlet kapasitet. De regionale helseforetakene presiserte at fellesinvesteringer, som f.eks. DIS (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten) bør føres på Nasjonal IKT i oversikten. I tillegg bør det relevante RHF et stå som prosjekteier for innføring i spesifikk region. Nasjonalt porteføljekontor endrer oversikten i henhold til innspillene. Behov for samfinansiering fra de regionale helseforetakene bør diskuteres på styremøte i Nasjonal IKT Det ble også uttrykt ønske om bilaterale møter med hvert RHF angående finansering av både forvaltning og prosjekter. Det ble kommentert at man må ta hensyn til elementer utover tilgjengelig finansering ved endelig prioritering for Man må også ta hensyn til ressurser (personer, kompetanse) tilgjengelig i (Direktorat for e-helse) og andre aktører, samt kapasitet hos EPJ-leverandørene. Innspill knyttet til prioriteringer for 2016: Morten Laudal (fastleger) ønsker at EPJ i PLO knyttet til bedre funksjonalitet for leger, Universalmelding og Elektronisk helsekort for gravide prioriteres KS ønsker å prioritere EPJ i PLO foran andre initiativer som for eksempel KHOR. KS ønsker også å prioritere Fødselsepikrise helsestasjonstjenesten. KS vil for øvrig komme tilbake med sitt forslag til prioriteringer til høsten. Dag Jordbru (SLV) nevnte at Nasjonalt legemiddelregister inngår i beslutningsprosessene i Program for infrastruktur (FIA), og at det kommentert at det gjør Universalmelding også. Christine Bergland kommenterte avslutningsvis at listen som foreligger må kortes ned for 2016, og at endelig prioritering skal gjøres i NUIT-møtet Utvalget stiller seg bak videreføring av prinsippet om samfinansiering av nasjonal e-helseutvikling. 2. Samfinansiering videreføres på minimum samme nivå fra RHF-ene og fra takstforhandlinger mellom HOD og Dnlf. I tillegg at det tilføres midler over statsbudsjettet til å finansiere IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Alternativt at prosjekter finansieres av enkeltkommuner. 3. Utvalget ber om innspill fremkommet i møte tas med i det videre arbeidet med underlag til 2016 prioritering. 4. Utvalget anbefaler at den store satsningen for 2017 skal være forprosjekt(er) knyttet til målbilde for en innbygger en journal. Sak 16/15 Neste møte Møter 2015 Eventuelt og oppsummering Ingen saker til eventuelt. Torsdag 22. oktober, i Torsdag 22. oktober, i 6

7 7

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer