Dette heftet er utarbeidet av siv.ing. Gustav Nielsen, Civitas AS, og utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet er utarbeidet av siv.ing. Gustav Nielsen, Civitas AS, og utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet"

Transkript

1 1

2 2

3 Norges Taxiforbund Postboks 6538 Rod OSLO tlf fax Miljø er for lengst satt på dagsorden, både nasjonalt og internasjonalt. Hensynet til fremtidige generasjoner og målet om en bære-kraftig utvikling, berører oss alle som samfunnsborgere. Norges Taxiforbund har sluttet seg til IRU Charter for Sustainable Deve-lopment. Vi har tro på at taxi kan bidra positivt i miljøpolitikken. Den enkelte utøver kan etterstrebe en mest mulig miljøvennlig produksjonsform. Næringen kan, sammen med myndigheter og øvrig kollektivtrafikk, oppnå en bedre miljø-rettet fordeling av persontransportene. Dette heftet er utarbeidet av siv.ing. Gustav Nielsen, Civitas AS, og utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund. Samferdselsdepartementet har bidratt med finansiell støtte til prosjektet. Heftets formål er å gi utgangspunkt for en miljødebatt innad i næringen, og øke miljøbevisstheten hos den enkelte utøver. Og heftet vil danne bakgrunn for næringens dialog med myndigheter og andre, i samferdselsog miljøpolitiske spørsmål. Oslo, 1996 Wiggo Korsnes direktør 3

4 Forord, side 3 Innhold, side 4 Hvorfor bry seg om miljøet, side 5 Samferdsel og miljøpolitikk, side 6 Det norske samfunn krever mobilitet, side 6 Samferdsel og miljøet, side 6 Politiske virkemidler, side 6 Drivkrefter i transportmarkedet, side 7 Taxi i miljøpolitikken, side 8 Effektiv og miljøvennlig taxi, side 10 Miljøbesluttere i taxinæringen, side 10 Utnyttelse av kapasitet er viktig, side 11 Energibruk med dagens og framtidas energikilder, side 12 Utslipp til jord, luft og vann, side 13 Støy i nærmiljøet, side 15 Arealbruk - både direkte og indirekte, side 15 Taxi i by- og gatebildet, side 16 Miljøvennlig persontransport, side 17 Taxis marked i dag, side 17 Konkurranseflater, side 18 Kjennetegn ved taxi, side 19 Miljøbevisste transportkjøpere, side 20 Det offentlige som transportkjøper, side 20 Private taxikjøp, side 20 Arbeidslivets transporter, side 21 Transportorganisatoren, side 22 Anbefalt litteratur, side 23 Tiltak for miljøvennlig taxi, side 24 4

5 Hvorfor bry seg om miljøet? Taxi er en liten kilde til miljøulemper, men har samme ansvar for miljøet som alle andre All transport medfører ulemper for miljøet. Taxidriften er ikke noe unntak. Som all annen næringsvirksomhet har taxi et eget ansvar for å begrense skadevirkningene på helse, natur og bymiljø. Totalt sett står taxi for en liten del av transportvirksomheten i Norge. Landets taxibiler utgjør 0,3 prosent av alle registrerte motorkjøretøyer. Transportarbeidet med taxi, som er ca 800 millioner passasjerkilometer pr år, utgjør 1,6 prosent av innenlands persontransport. Taxis bidrag til samferdselsektorens miljøproblemer er derfor svært begrenset, og andelen av de samlede miljøulempene i Norge er enda mindre. Av hensyn til taxis omdømme i samfunnet er det likevel helt nødvendig å være miljøbevisst og framtre med en positiv miljøprofil. Tiltak som reduserer miljøulempene fra taxi kan dessuten ha merkbar effekt helt lokalt. Taxi er først og fremst et tilbud i lokal transport. Miljøeffekter må også bedømmes på lokalt nivå, og tiltak settes inn her. Heftets formål er å gi bakgrunn, idéer og synspunkter for å stimulere til kreativitet lokalt, både i næringen og hos myndigheter. Våre ambisjoner er ikke å gi et totalt bilde av taxi i miljøet, men å gi idéer for oppfølging lokalt. Heftet er derfor konsentrert om to hovedutfordringer: Hvordan taxinæringen kan tilpasse sin produksjon med sikte på å redusere sine miljøulemper. Hvordan taxi kan medvirke til en mer miljøvennlig fordeling av den samlede persontransporten i samfunnet Taxinæringen er opptatt av miljøspørsmål, fordi: 1)Arbeidsplassen i en taxi er hele tiden i et belastet trafikkmiljø. Vegtrafikkens forurensning lokalt rammer også næringens utøvere. 2)Taxitransport skaper selv miljøulemper. Næringen er derfor opptatt av å finne fram til løsninger som reduserer utslipp, støy og andre miljøskader fra sin virksomhet. 3)Taxi ønsker å bidra til en mer miljøvennlig transportavvikling, både alene og sammen med øvrige kollektive transportmidler. Taxinæringen mener at den har gode muligheter til å skape nye og mer miljøvennlige transport-løsninger. Næringen vil markedsføre sine synspunkter i miljødebatten, med sikte på å realisere sitt potensiale. 4)Myndigheter stiller økte krav til næringer om miljøvennlig produksjon. Taxinæringen ønsker å orientere seg om og tilpasse seg nye miljøkrav på et tidlig stadium. 5)Kunder blir stadig mer miljøbevisste og velger løsninger som er miljøvennlige. Taxinæringen er opptatt av å tilfredsstille de krav kundene stiller. Den som intet sår, har heller intet å høste! 5

6 Samferdsel og miljøpolitikk Det norske samfunn krever mobilitet Norge er med spredt bosetting og utforming av byer og tettsteder, avhengig av transport. Utøvelse av sosiale aktiviteter og næringsvirksomhet krever overvinning av avstander, noe som i første rekke tas ut i form av transport. Enkel, rask og rimelig transport er derfor et nødvendig grunnlag for vårt bosettings- og næringslivsmønster. Tilgjengelighet til transport, enten i form av egne transportmidler eller et offentlig transporttilbud, påvirker beslutninger som angår areal- og ressursbruken i samfunnet. Det er bred politisk enighet i Norge om at en mobilitet er nødvendig for å oppnå og videreutvikle et høyt velferdsnivå og en utjevning av levevilkår. Men det er ikke likegyldig hvordan transportbehovet realiseres, både med tanke på miljøet og ressursbruken. Samferdsel og miljøet. Miljøsituasjonen i Norge er god sammenlignet med mange andre land. Men også vi har en rekke miljøproblemer, og bidrar med vårt til de globale problemene. Miljøproblemene ved transport er spesielt knyttet til: Utslipp av CO 2 og andre klima-gasser, som er et globalt problem Utslipp av NO 2, støv og mange andre stoffer, samt støy, skaper regionale og lokale miljøproblemer. I tillegg legger samferdsel beslag på betydelige arealer i form av veier, parkering, terminaler og serviceanlegg. Veier og jernbanelinjer knytter ikke bare steder sammen. De er også barriérer i lokalmiljøet. Og transportanlegg virker sjeldent forskjønnende på omgivelsene. Personbilen står alene for 15 % av CO 2 utslippene i Norge. Dette er nesten 40 % av utslipp fra mobile kilder. Noe over ¼ av utslippene av NO x og SO 2 fra mobile kilder, skyldes personbilen. Bruk av pigg-dekk skaper mye asfaltstøv som rammer store grupper i byområdene. Lokale miljøbelastninger fra personbilbruk er så omfattende at de er argumenter for tiltak med sikte på redusert bruk. Tyngre kjøretøyer har andre miljøulemper. Mange av ulempene er knyttet til bruken av autodiesel, men også støyen fra slike kjøretøy er en belastning. Dieselavgiften, har bakgrunn i forurensning fra de tunge kjøretøy. Blant de kjøretøy som rammes særskilt av dieselavgiften er MaxiTaxi-tilbudet. Dette utgjør kjernen i tilbudet for handikapptransport i Norge. For MaxiTaxi finnes det få alternativer til de dieseldrevne kjøretøy i markedet, og avgiften oppleves derfor som urimelig av utøvere og brukere. Politiske virkemidler Ett prinsipp i miljøpolitikken, er at forurenseren skal betale det forurensingen koster. Den som forurenser i trafikken merker lite til sine egne utslipp, og hans handling påvirkes i liten grad av at disse belaster miljøet. Det er summen av de enkelte utslippene som gir miljøproblemer. Samfunnet må derfor benytte sine virkemidler gjennom påbud, Personbilen legger beslag på store arealer og forurenser. Kan taxi være et bedre alternativ? 6

7 forbud og avgifter for å korrigere den enkeltes manglende opplevelse av egne utslipp. Av de miljøpolitiske virkemidler er avgiftspolitikken synlig innen samferdsel. Bilavgifter inneholder i prinsippet tre elementer: en fiskal del (dvs. økonomisk bidrag til «felleskassa») en trafikksikkerhetsdel en miljødel, som skal bidra til at miljøsynderen betaler for sine forurensninger. Den politiske debatten viser liten strid om prinsippene. Uenigheten går mer på størrelsen, og omfanget av unntak fra de generelle avgifter. Rutebusser har fått omfattende lettelser i avgiftene, fordi man anser deres produksjon som mer miljøeffektiv enn tilsvarende transportarbeid med personbiler. Samme grad av avgiftslette er ikke innvilget norsk taxi. Næringens utfordring er å framstå med en miljøprofil som kan begrunne en lettelse i avgiftsbelastningen. Også forbud og påbud er virkemidler i miljøpolitikken. Kjøretøyforskriftene setter f.eks. krav om at biler skal utstyres med katalysator. Et annet eksempel er regler for periodisk kjøretøykontroll. Det offentlige kjøper transporttjenester i stort omfang, særlig innen persontransport. Bruk av denne kjøper-rollen til å stille miljøkrav til transportørene, er et virkemiddel som i økende grad vil bli benyttet. Fylkeskommunenes nye adgang til å benytte anbud i personrutetransport, forsterker denne muligheten. Også juridiske bestemmelser om adgang til transportyrkene og hvordan løyvepliktig transport skal utøves, kan benyttes i miljøpolitikken. Drivkrefter i transportmarkedet Målrettet miljøpolitikk overfor samferdselssektoren kan ikke utøves uten god innsikt i de drivkrefter og utviklingstrender som styrer transportetterpørselen og hvordan denne fordeler seg på de ulike transportmidlene. Bruk og utbredelse av personbilen har sammenheng med dens egenskaper mht. reisetid, komfort, til-gjengelighet og pris. Ingen av de offentlig tilgjengelige transportmidlene kan alene konkurrere med disse egenskaper. Hver for seg har de kollektive transportmidlene ulike styrker og svakheter i konkurransen, avhengig av hvilke delmarkeder for transport vi snakker om. Skal man lykkes i målet om å redusere personbilavhengigheten i samfunnet må man derfor se på helheten i transporttilbudet. I denne helheten inngår taxi, som en integrert del av det kollektive transporttilbudet. Samlet gir tilbudet fra de kollektive transportmidler ett reellt alternativ til omfattende personbilbruk. 7

8 Taxi i miljøpolitikken Norsk taxi frakter 80 millioner passasjerer og produserer ca. 800 millioner passasjerkilometer årlig. Taxi er primært et tilbud for lokal transport, selv om den også har en viss rolle i regionale transporter. Det er i sammenheng med dagliglivets reiser taxi s muligheter må sees. På landsbasis er det bare øykommunen Træna, som ikke har tilbud på taxi. Over 80 % av næringens utøvere har sitt stasjoneringssted i byer og tettsteder, der anslagsvis 90 prosent av transportarbeidet finner sted. En stor del av taxireisene skjer i tilknytning til lengre reiser med andre transportmidler som fly, bane, båt og buss. I lokaltransport har taxi helt andre fortrinn enn de andre kollektive transportmidlene. I liten grad eksisterer det en reell konkurranseflate mellom disse og taxi. EU-kommisjonen mener (The Citizens Network) at taxi i stor grad representerer et uutnyttet potensiale i samferdselspolitikken. Den legger da vekt på den supplerende rolle taxi har til annen kollektivtrafikk, og transportmidlets evne til å dekke individuelle behov i kundemassen. Norsk virkelighet er lik den europeiske. Taxi har et potensiale i miljøpolitisk sammenheng, ved at den kan bidra til en samlet mer miljø-vennlig transportfordeling i lokale transporter. Forutsetningen er at taxi inngår i en helhetlig tranportpolitikk. Det er flere årsaker til at taxi betegnes som en uutnyttet mulighet i transportpolitikken. Én årsak er fraværet av taxi i sentrale dokumenter som ligger til grunn for de politiske beslutninger. Dette gjelder både i offentlig statistikk og transportforskningen. Taxinæringen er regulert etter Samferdselslovens forskrifter for persontransport utenfor rute. Det kreves løyve for drift av den enkelte bil, og i løyvevilkårene ligger det plikt til å slutte seg til den lokale sentral. I områder uten sentral, skjer driften fra utøvers bopel. Eksempelvis skjedde TØI s siste kart-legging av næringens trafikk og økonomi i Statistisk Sentralbyrå s drosjestatistikk må ennå baseres på en framskrivning av denne tellingen. Etter 1980 har offentlige kjøp av drosjetjenester økt betydelig, bl.a. for syketransport og TT-kjøring. Til sammen kjøper det offentlige taxitjenester for 1,2 milliarder kroner pr år. Næringslivets kjøp av taxitjenester har en verdi på ca. 1 milliard kroner pr år. En oppdatering av kunnskapene om taxinæringens trafikk, vil også kunne gi verdifull kunnskap om muligheter til bedre oppnåelse av miljøpolitiske mål. Taxinæringen har, som andre sektorer, et selvstendig ansvar for å endre sin produksjon i en mer miljøvennlig retning. Blant egne prosjekter som næringen har satt i verk, er: Overgang til hybride gassbiler i Oslo og Grenland/Telemark, der en vesentlig del består i å motivere oljeselskapene til å etablere tankingsanlegg. 8

9 Testing av nye piggfrie dekk under vanskelige kjøreforhold, i samarbeid med større dekkprodusent. Langsiktig teknologiutvikling og installasjon for egen regning ved større taxisentraler, blant annet for å oppnå effektiv trafikkavvikling med minimal ressursbruk. Av tilbud til publikum er det blant annet utviklet et eget transporttilbud til allergikere i Drammen. Samspill med leverandører og økonomi er sentrale stikkord for å nå fram med slike tiltak. I samspillet med leverandører er det ofte et hinder at taxi utgjør en liten del av leverandørenes marked. Næringens struktur med små foretak gir få muligheter til egenfinansiering av slike prosjekter. For å overvinne slike barrierer må næringen samarbeide med kollegaer i andre land (leverandørene er internasjonale) og med myndigheter som kan yte finansiell støtte til prosjekter. Forholdene burde også ligge til rette for samarbeid med norske industrielle miljøer for utvikling av miljøprodukter innen taxi- og personbilsektoren. Produktutvikling koster, også når miljøgevinst er målet. Økonomi styrer ofte motivasjonen hos den enkelte næringsutøver. Myndighetene kan her ha sterke virkemidler i form av direkte tilskudd, men også avgiftslette stimulerer miljøgunstige løsninger. En differensiering av avgifter etter miljø-kriterier er et aktuelt virkemiddel, også overfor taxinæringen. Investering i miljøvennlig utstyr basert på avgiftslette, forutsetter trygghet for at avgiftspolitikken ligger fast. Det forutsetter også trygghet for at næringens rammebetingelser ikke endres radikalt. Mange aktuelle miljøtiltak og -investeringer forutsetter at næringen kan opptre under større enheter. Disse vil sannsynligvis ikke bli realisert dersom vi får en ukontrollert konkurranse innad i næringen, i den form Næringslovutvalget har foreslått. Bindingstiden for refusjonen av engangsavgift på tre år styrer utskiftningstakten av bilene i taxinæringen, og dermed innslaget av de mest miljøvennlige nye biler. Redusert bindingstid og engangsavgift vil motivere drosjeeiereren til å kjøpe de mest miljøvennlige bilene. 9

10 Effektiv og miljøvennlig taxi Miljøbesluttere i taxinæringen Flere beslutningsnivåer påvirker produksjonsstruktur og miljøutslipp fra taxi. Sentrale aktører er: Føreren av den enkelte bil velger både kjørestil og hvordan han plasserer seg i markedet i forhold til forventet etterspørsel. Begge deler påvirker ressursbruken og miljø-ulempene i taxinæringen. Taxieieren velger bil og utstyr, og i stor grad når hans bil er ute i trafikk. Med valg av bil følger også valg av drivstoff-type og dermed hva slags utslipp som følger av produksjonen. Han kan også bidra til en miljøprofil gjennom syste-matisk vedlikehold og krav til serviceverksted om f.eks. mottak av spillolje, batterier o. l. Valg av dekk i vintersesongen påvirker bidraget til lokale utslipp av asfaltstøv. Taxisentralen organiserer det samlede tilbud og fordeling av turene mellom bilene. Sentralene har også en viktig rolle for næringens markedsføring og produktutvikling. Bruk av avansert teknologi i trafikkformidlingen har bidratt til effektiv ressursutnyttelse i næringen. Denne teknologi er i stadig utvikling. Systemer for etterspørselstyrt trafikkstyring er av interesse også for andre som administrerer flåter av kjøretøy, som f.eks. budbiler, politi, postverket og lokal v a r e t r a n s p o r t. Teknologioverføring fra taxinæringen kan gi betydelige miljøgevinster for samfunnet. Den enkelte kunde velger hvor og når transporten skal foregå. Valg om å møte på holdeplass eller bli hentet, samt tidsrom mellom bestilling og når transporten er ønsket, påvirker næringens evne til å minimalisere reguleringskjøringen mellom oppdragene. Generelt vil stor etterspørsel øke næringens muligheter til å redusere omfanget av tomkjøringen. Storkunden, først og fremst det offentlige og private bedrifter, kan stille miljøkrav til transportene som skal utøves for deres regning. I dag er det kun det offentlige som viser tegn til slik miljøbevissthet i sin kjøperrolle. Astma- og allergiforbundet er aktivt delaktig i utformingen av et allergi-taxi-tilbud. Myndigheter setter rammebetingelser for adgang til taxi-yrket og den daglige taxidrift. De sentrale virkemidler er: Tekniske krav til kjøretøy og vedlikehold av disse. Samferdselslovens bestemmelser om krav ved etablering i yrket og løyvevilkår. Loven setter også krav til organisering, f.eks. tilslutningsplikt til sentral, og sentralens fullmakter til f.eks. å stille egne miljø-krav til driften hos den enkelte taxieier. Økonomisk politikk i form av skatter og avgifter, samt mulige tilskuddsordninger, påvirker enkeltutøverens muligheter og motivasjon til å opptre miljøvennlig. Næringens leverandører gir rammer for hvilke muligheter næringen kan anvende. Tilbudet fra leverandørene styres ikke bare av produkters eksistens, men også leverandørenes evne til å gjøre disse tilgjengelige i markedet. Summen av beslutninger på alle nivåene bestemmer taxinæringens faktiske miljøprofil. 10 Allergi-Taxi Slik Norges Astma- og Allergiforbund ønsker. Bilene rengjøres med nøytrale vaskemidler og er utstyrt med air-condition, heldekkende gummibelegg på gulv, pollenfilter, ionemaskin og er totalt røykfrie. Sjåførene er uten etterbarberingsvann, parfyme, deodoranter m.m. De bruker ikke jakker med pels, og har spesialutdanning. Det tas ikke med dyr i bilene.

11 Hvorfor velger taxi store og dyre biler? En taxibil skal gi kunden god komfort i baksetet, med krav til inn- og utstigning. Føreren har bilen som arbeidsplass, noe som stiller egne krav til bilen. En taxibil kan kjøre over km pr. år, noe som gir en helt annen økonomi enn drift av en personbil. Utgifter til vedlikehold er vesentlig ved drosjeeiers valg av bil. I den sammenheng faller dieselbiler best ut. Endringer i drivstoffavgifter senere år, har redusert andelen dieselbiler fra 75 til ca 60 prosent. Utnyttelse av kapasitet er viktig For taxis miljøegenskaper er utnyttelsen av taxibilenes kapasitet en viktig faktor. Ulempene ved transport må sees i forhold til de transportoppgaver som løses. Taxi-biler som kjører rundt uten oppdrag bidrar til miljøulemper uten at det utføres noe nyttig transport. I denne forbindelse er det naturlig å sammenlikne taxi med personbil og buss. I gjennomsnitt kan en regne med at personbilene idag har ca 1,25 personer pr bil ved korte kjøreturer i byer og tettsteder. Belegget i personbilene har gått ned etter hvert som stadig flere har fått egen bil og førerkort. Ved arbeids-og tjenestereiser i rushtidene i de større byene er belegget nesten nede i 1,1 person pr bil. Taxi har gjennomsnittsbelegg på ca. 1,5 passasjerer pr tur. Variasjonen følger samme mønster som personbiltrafikken. Sammenligner vi energibruk hos en taxi og en personbil, må en også ta hensyn til Taxibilene er av forklarlige grunner større enn en gjennomsnittlig personbil, slik at de krever mer energi for å bli produsert og kjørt. Førerens vekt kommer i tillegg til passasjerene og transporten krever derfor mer energi. Ofte har taxi en viss kjørelengde med henting uten passasjerer i bilen; gjerne mellom 15 og 40 prosent tilleggs-kjøring, minst i byene og mest på landet. Taxibilene er gjennomgående nyere enn personbilene og derfor noe mer energieffektive. Hvis taxi for eksempel har 30 prosent fremkjøring for å hente passasjerer, må en ha 1,62 passasjerer (foruten føreren) i gjennomsnitt pr tur for å oppnå samme energibruk som personbiler i byområdene. Regneeksemplet viser at taxinæringen må sette mål for god kapsitetsutnyttelse og redusert tomkjøring, for å framstå som et miljøvennlig transportalternativ. Samtidig bør taxibilenes egenskaper med hensyn til drivstoffs-forbruk, avgassutslipp og støy være minst like gode som for de vanlige personbilene. Man bør legge vekt på tiltak som motiverer taxieieren til å drive med nye og miljøvennlige biler. En taxinæring med differensiert bilpark, kan gi målrettet tilbud til de ulike behov i markedet. Maxitaxi og småbusser kan være et miljømessig bedre alternativ dersom en klarer å oppnå tilstrekkelig høy kapasitetsutnyttelse. Dette er imidlertid en forenklet vurdering ut fra kjøretøyenes kapasitetsutnyttelse. Senere i dette heftet skal vi se på taxis rolle i samspill med annen kollektivtransport for å bidra til at hushold og næringsliv klarer sine reiser, uten å måtte anskaffe en eller flere biler. I et slikt perspektiv kan taxi ha andre fordeler som bidragsyter til et samlet, mer miljøvennlig transportsystem. Næringens utfordring for å bedre kapasitetsutnyttelsen, er knyttet til: Anvendelse av effektiv trafikkdirigering. Optimal holdeplassstruktur Førerens evne til å redusere tomkjøring i forhold til etterspørsel. Utforming av samlastingsprodukter og markedsføring av disse. 11

12 Energibruk - med dagens og framtidas energikilder Når en skal sammenlikne ulike transportmidlers energibruk må en i tillegg til kapasitetsutnyttelsen ta hensyn til: Det direkte drivstofforbruket Den energien som går med til å produsere og distribuere drivstoffet, samt Den energien som går med til å produsere transportmidlet og de faste anleggene som brukes, for eksempel vegene som taxi kjører på (sammen med andre biler). Slike beregninger er gjennomført av Vestlandsforskning (Høyer og Heiberg 1993), både for dagens transportmidler og med anslag for hvordan transportmidlene vil være i år For konvensjonelle energikilder viser beregningene at, i gjennomsnitt for de transportene som utføres, er kollektiv transport betydelig mindre energikrevende enn personbiltransport. De mest energi-krevende transportmåtene på lange reiser er likevel hurtigbåt og fly. Når en sammenlikner ulike, mulige nye energikilder for personbilen, viser det seg at ingen av disse kan anses som noe "sesam-sesam" når det gjelder å redusere energibruken, selv om biler som kan kjøre på naturgass er gunstigere enn bensinbiler. Bensin og diesel er etablerte drivstoffsalternativer, men er sterkt avgiftsbelagt. LPG er idag avgiftsfri, og vurderes som det mest aktuelle alternativ for taxinæringen. Flere bil-leverandører tilbyr nå modeller for vekseldrift mellom bensin og gass. Biler som bruker elektrisk energi vil ha et forbruk som avhenger av hvordan elektrisiteten er produsert. Hvis det bare dreier seg om vannkraft-elektrisitet, vil elbilen framstå som energimessig gunstig. Men den strømmen som elbilene vil bruke, kunne i det samlede energisystemet i Norge alternativt ha erstattet bruk av olje til oppvarming. Hvis vi tar hensyn til det, vil heller ikke el-bilen være energimessig gunstig. For taxi må konklusjonen fra disse tallene om energibruk, være at taxi på kort sikt bør sørge for å ha så lite drivstoffkrevende biler som mulig. Bilstørrelsen må dessuten være til-passet etterspørselen, slik at bilene hele tiden har minst mulig ledig kapsitet. Kanskje betyr dette at en bør ha større forskjell mellom bilstørrelsen for transport av 1-2 personer og for flere personer som reiser sammen (maxitaxi eller småbuss). Naturgass er den eneste "nye" energi-formen som helt klart framstår som et energimessig gunstigere alternativ enn bensinog dieselbilene. I Norge er det imidlertid vanskelig å etablere et distribusjonssystem for naturgass i større skala. I vår sammenheng vurderes LPG, som det mest aktuelle alternativet til de tradisjonelle drivstoffsformer. I noen byområder er etablert tankingsanlegg, og flere kan komme hvis det er tilstrekkelig marked lokalt for slike. Flåter av taxibiler kan representere et slikt marked, dersom utøverne fikk 12

13 signaler om langsiktighet i avgiftspolitikken på området. Det er ikke bare bilen, motoren og drivstoffet som bestemmer energiforbruket for taxi, men også hvordan motoren justeres, vedlikeholdes og brukes. Trafikkforhold, kjøre-fart og kjørestil har også stor betydning for energibruk og bilkostnader. En myk kjørestil er viktig, og dessuten sikrere og mer behagelig for passasjerene. Trafikk-forhold og tillatt kjørehastighet er det vegmyndighetene som bestemmer. Liten energibruk er økonomisk gunstig for taxi, og miljøtilpassede drivstoffavgifter kan ytterligere bidra til at det er lønnsomt for taxi å være miljøvennlig. Utslipp til jord, luft og vann Avgasser fra biler omfatter en mengde ulike kjemiske stoffer som i større eller mindre grad truer folks helse og naturmiljøet. Nitrogenoksider (NOx) og partikler er de komponentene som fører til at flest personer utsettes for overskridelser av anbefalte grense-verdier for luftforurensing, i alt ca personer i Norge. I tillegg kommer overskridelser på grunn av for høye konsentrasjoner av karbonmonoksid (CO, personer) og svoveldioksid (SO2, personer). Overskridelsene skyldes den samlede effekten av alle utslippskilder, og de utsatte personer bor i de større byer og tettsteder. Dieselbiler gir større utslipp av nitrogenoksider, partikler og svovel enn bensinbilene, som derfor framstår som et gunstigere alternativ for taxibiler, i hvert fall i byer og tettsteder. Dieselbilers utslipp kan reduseres ved bruk av miljøklassifisert diesel (Mk2). Slik diesel gir ca 20 % mindre partikkelutslipp og det kreft-framkallende stoffet PAH reduseres med hele 90 prosent. Mk2 muliggjør også montering av katalysator som reduserer utslippet av karbonmonoksid (CO) og hydrogenkarboner (HC). Miljødiesel er ikke tilgjengelig i markedet for taxi. De mest kjente billeverandører er også ukjent med Mk2 s egenskaper, og kan derfor ikke si noe om hvilke konsekvenser slik bruk har for motorens vedlikehold m.m. Problemene med nitrogenoksider og partikkelutslipp er størst med kalde motorer og ved dårlig forbrenning, for eksempel tomgangs-kjøring. Problemene forsterkes om vinteren på grunn av lave temperaturer og større utslipp også fra andre forurensingskilder. Motorvarmere og minst mulig tomgangskjøring kan bidra til å redusere utslipp. Motoroppvarming kan redusere utslipp av CO til en tolv-del og utslippet av HC til en ni-del, sammenliknet med kaldstart. Oppvarmingen reduserer ikke utslippet av NOx, selv om både drivstoffforbruket og slitasjen på motoren blir mindre. Bruk av alternativ drivstoff bør være anbefalt av bilfabrikanten. LPG (Liquified Petroleum Gas, dvs flytende petroleumsgass) har litt varierende sammensetning i ulike land, men inneholder i Norge over 90 prosent propan (70-13

14 80 prosent i Danmark og 60 % i Østerrike i følge Ecotraffic 1995). LPG er et biprodukt fra oljeraffinering og prosessering av naturgass. Gassen kan derfor bare dekke prosent av verdens behov for fossilt brensel, og bruken av LPG konkurrerer med anvendelser i industrien. Eventuell sterkt øket bruk av LPG som drivstoff kan derfor føre til prisøkninger. Dette har bidratt til at bilindustrien ikke har satset så mye på LPG ved utvikling av motor-teknologien. En annen forklaring er at LPG har ca 30 prosent lavere energitetthet enn bensin, slik at bilen ikke kan kjøre like langt på en full tank (eller tanken må være større). Mangel på et fullstendig distribusjonssystem for LPG gjør at bilene også bør kunne kjøre på bensin. I så fall kreves en ekstra drivstofftank, som reduserer bagasjerommets kapasitet en god del. Blandet drift slår imidlertid mindre gunstig ut både utslippsmessig og økonomisk (Ecotraffic 1995). Oslo Taxi har som mål å bygge opp bilparken til 200 LPG-biler. I Oslo ligger forholdene til rette med blant annet fem LPGfylleanlegg hos ulike leverandører. I Telemark vil industriens etterspørsel kunne sikre et distribusjonsnett som også vil dekke taxinæringens behov. Da LPG foreløpig er avgiftsfri, kan en regne med at ekstrainvesteringen for LPG på ca kroner pr bil tilbakebetales i løpet av et halvt år for en taxi i Oslo. Samtidig bidrar disse taxibilene til å redusere utslippet sitt av CO, HC og CO2, tildels fordi LPG ikke gir økt utslipp ved kaldstart eller ved lave temperaturer, slik bensinmotoren gjør. På lengre sikt kan naturgass bli et enda gunstigere alternativ, dersom vi får et utbygget distribusjonsnett i Norge. Naturgass fra kontinentalsokkelen er idag kun tilgjengelig på ilandføringsstedene Karmøy, Kollsnes (Bergen) og Tjeldbergodden (Sør- Trøndelag). På Østlandet kan en neppe regne med at det vil være tilfelle i løpet av de neste ti årene. Naturgass kan også produseres fra fornybare kilder, og kalles da gjerne "biogass". Utvinningen kan skje fra avfallsdeponi, kloakkrenseanlegg og avfall fra landbruket. Naturgass fra Grønmo avfalls-deponi har vært utredet, men det har vist seg å bli en for kostbar prosess da biogassen må gjennom en omfattende rensing før den kan brukes som drivstoff i biler eller busser. Biogass vil i tillegg til lave utslipp lokalt, også redusere utslippet av drivhusgassene CO 2 og metan. Piggdekkstøv er et forurensingsproblem som vi er blitt mye mer I flere norske byer og tettsteder er mange sterk plaget av helsekadelig luft. 14

15 Sortering og innsamling av spesialavfall. Benytt lokale innsamlere og forhandlere til bl.a. Motor- og smøreoljer Brukte oljefiltre Hydraulikkoljer White spirit, bremse og frostvæsker Spraybokser Batterier Dekk oppmerksomme på i de senere år. Mellom og tonn asfalt blir hvert år slitt bort fra kjørebanen av piggdekkene i Norge, og merkostnadene for vedlikeholdet av vegene er anslått til 100 millioner kroner pr år. I tillegg forsterker piggene støy fra vegbanen. Samtidig har det skjedd en sterk utvikling av nye vinterdekk. Særlig i de større byene synes tiden nå å være moden for at taxi kan gå over til vinterdekk uten pigger eller med såkalte miljøpigger, og dermed bidra til et bedre miljø og mindre kostnader for både bileiere og vegholdere. I Oslo benytter 65 prosent av taxiene piggfrie vinterdekk. Slik miljøopptreden fra taxi kan virke overbevisende på tvilende privatbilister som fortsatt sverger til pigg-dekk. Støy i nærmiljøet Vegtrafikk er støykilden som plager flest mennesker. Omlag en million nordmenn bor i boliger der anbefalt støygrense for nye boliger er overskredet, mens ca er sterkt plaget av vegtrafikkstøy. Taxis bidrag til det samlede støybildet er svært lite og avgrenset. Mulige støyplager overfor omgivelsene er en faktor næringen må ta hensyn til ved lokalisering og utforming av holdeplasser Arealbruk - både direkte og indirekte Transportmidlers arealbruk er omfattende, både direkte og indirekte: Det direkte arealet som infrastrukturen (for eksempel 15 vegene) opptar Det indirekte arealforbruket som går med til parkeringsplasser, terminaler, bensinstasjoner, verksteder osv Arealer som båndlegges i forbindelse med energiproduksjon. I forhold til transportarbeidet som utføres, framstår personbilen som det mest arealkrevende transportmiddelet. Arealer er en knapp ressurs, særlig i bysamfunn. Ulike anvendelser påvirker trivsel og by-miljøet i stor grad. Eksempelvis oppleves et grøntanlegg mer trivelig enn en parkeringsplass. Taxi krever veier og holdeplasser, men er langt mer effektiv i sin utnyttelse av arealet. En privatbil er i bevegelse mellom én og to timer pr. døgn, mens taxi tilbyr sine tjenester i 24 timer. Ved Fornebu er taxiholdeplassen dimensjonert for ca. 60 biler. I alt bringer taxi ca. 3 mill. passajerer årlig til og fra flyplassen. Hvis disse i stedet benyttet privatbil, og gjennomsnittlig var borte én dag på sin flyreise, ville behovet for langtidsparkering økt med ca plasser! I norske byer benyttes store arealer til parkering for tjenestebiler og for privatbiler de ansatte bruker til og fra arbeid. Når kommunale myndigheter setter begrenser antall P-plasser, flytter firmaene ut av bykjernen med de problemer det skaper. Utfordringen i transportpolitikken er å skape et helhetlig og alternativt tilbud som reduserer den areal-krevende personbilbruken. Taxi og buss har ulike fortrinn i konkurransen med personbil. Ved å utnytte disse fortrinn overfor ulike delmarkeder for persontransport, kan det samlede

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og Barrierer Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring Mulighetsrom og Barrierer Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse. Bellona har som formål å begrense klimaendringer, hindre

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer