Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune tromso.kommune.no

2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune og skal gjelde fra og med skoleåret Retningslinjene bygger på et forslag som er utarbeidet av en nedsatt arbeidsgruppe, som har bestått av følgende personer: Ina Beate Pentha, fagleder ved Prestvannet skole, leder arbeidsgruppa Stine Fladseth, fagleder ved Langnes skole Svein Vang, fagleder ved Solneset skole Kirsten Alette Anti, samisklærer Magga Porsanger, samisklærer. Retningslinjene inneholder følgende: Henvisning til gjeldende lov og forskrift Fag og timefordeling for hele grunnskolen trinn, herunder hvilke fag samiskundervisningen berører på de ulike trinnene og omfanget (5% regelen), samt hvordan de 190 timene på barnetrinnet og 114 på ungdomstrinnet utenom ordinær opplæring skal organiseres Organisering av alternative opplæringsformer jf. forskrift til opplæringsloven 7-1 Klargjøring av formelle prosedyrer som informasjon til foreldre, innhenting av samtykke ved fritak fra andre fag, synliggjøring av timeplan evt. årsplan, registrering og annet. Versjon: Juni

3 Innhold Forord Innledning Gjeldende lover og forskrifter Informasjon til alle grunnskoler i Tromsø kommune Alle grunnskolers ansvar Opplæring i og på samisk Informasjon til skoler som har elever som får opplæring i samisk Fag- og timefordeling Vurdering Bytte av type samisk Organisering av undervisning i samisk Vedlegg

4 1. Innledning Opplæring i samisk skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i samisk kultur og samfunnsliv, og hvor kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. 2. Gjeldende lover og forskrifter Opplæringsloven Ansvarsomfang, andre ledd slår fast at skoleeier skal sikre at skolene etterlever bestemmelsene i opplæringsloven og forskrifter til loven. Målet med dette dokumentet er å sikre at bestemmelsen i opplæringsloven 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen etterleves. Med same menes person som kan skrives inn i samemanntallet (sameloven 2-6) og barn av dem som kan skrives inn, jf. opplæringsloven 6-1. Begrepet samisk er slik det er benyttet i opplæringsloven kapittel 6, er en samlebetegnelse for alle de tre samiske språkene; nord-, søreller lulesamisk. For grunnskolen gjelder opplæringsloven 6-2: Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elevar igjen i gruppa. Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen. Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk. Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen. Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet. (Endra med lov 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660). 4

5 Dette betyr at alle samiske elever i Tromsø kommune har rett til opplæring i samisk. De samiske elevene som velger opplæring i samisk enten som førstespråk eller samisk som andrespråk. I rundskriv Udir er det åpnet for at elever kan ha opplæring i både samisk og norsk som førstespråk. Det er Prestvannet skole som skal ha ansvar for organiseringen av samiskopplæringen i Tromsø kommune. Det er skoleeier som fastsetter hvordan tilbudet skal organiseres etter drøfting med elev og foreldre. Det skal ikke fattes enkeltvedtak og eleven eller foreldre vil ikke ha klagerett på dette, jf. rundskriv Udir Utdanningsdirektoratets rundskriv, Udir om fag- og timefordeling, fastsetter minstetall i de ulike fagene. 3. Informasjon til alle grunnskoler i Tromsø kommune 3.1. Alle grunnskolers ansvar Det er nærskolen som eleven til daglig går på som har ansvaret for elevens opplæring i alle fag, dette gjelder også samisk. Tromsø kommune har lagt organiseringen til Prestvannet skole, men det er nærskolens ansvar at opplæringen er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Dette innebærer at skolen hvor eleven er hjemmehørende har ansvar for opplæring og vurdering i kompetansemålene i alle fag. Ordningen hvor det åpnes for to førstespråk er krevende og stiller store krav til både skolen, eleven og foresatte. Timetallet til førstespråket for elever som har samisk er i utgangspunktet lavere enn timetallet i norsk for elever uten samisk. Ved å velge både samisk og norsk som førstespråk blir timetallet til førstespråket enda lavere. Selv om timetallet er lavere, er kompetansemålene i faget de samme og eleven skal ha opplæring og vurdering ut fra alle kompetansemålene. Dette innebærer i praksis at undervisningen må ta hensyn til og planlegges ut fra dette hvis en har elever som har samisk som 1. eller 2. språk. I praksis vil dette bety at innlæring av nye kompetansemål må skje i de timene eleven er til stede. Dette stiller store krav til planlegging og må kunne dokumenteres gjennom lokale læreplaner, årsplaner for hvert fag og videre ukeplaner/periodeplaner som viser hvilke mål som er gjenstand for opplæring kommende uke/periode. 5

6 Dokumentasjonskrav Dokumentasjonskravet vil være lokale læreplaner i fagene som viser når de ulike kompetansemålene skal gjennomføres opplæring i forhold til. Dette kan være lokale læreplaner, årsplaner for hvert fag og videre ukeplaner som viser hvilke mål som er gjenstand for opplæring denne uken eller perioden dersom det er toukersplan, eventuelt lengre plan. Selv om det er en del felles kompetansemål i språkfagene, skal elevene få opplæring og vurdering i forhold til alle målene etter hovedtrinnene: 4., 7. og 10. trinn. Skolene må derfor kunne legge fram planer som viser at alle målene blir dekket i begge fag og eventuelle ukeplaner som viser at dette gjennomføres i praksis Opplæring i og på samisk Innmelding 1. trinn Dersom foreldre/foresatte ønsker at barnet deres skal ha samisk i grunnskolen i Tromsø allerede ved skolestart på 1. trinnet må dette opplyses til hjemmeskolen ved innmelding til skolestart. Hjemmeskolen skal ta kontakt med Prestvannet skole og informere dem om ønske og Prestvannet skole sender innmeldingsskjemaet til hjemmeskolen/foreldre/foresatte. Prestvannet skole får da informasjon om hvilken hjemmeskole eleven skal gå på og om eleven skal ha samisk 1, 2 eller 3. Innmeldingsskjemaet finnes på Prestvannet skole sin hjemmeside under fanen samisk skjemaer og maler. Innmelding/utmelding Dersom foreldre/foresatte ønsker at barnet deres skal ha samisk i grunnskolen i Tromsø skal eleven innmeldes først til hjemmeskolen, som da tar kontakt med Prestvannet skole. Innmeldingsskjemaet finnes på Prestvannet skole sin hjemmeside under fanen samisk skjemaer og maler. Prestvannet skole får da informasjon om hvilken hjemmeskole eleven går på og om eleven skal ha samisk 1, 2 eller 3. 6

7 Dersom innmeldingen skjer ut i skoleåret og det ikke er ledig samisklærer tilgjengelig, kan det gis et alternativ opplæringstilbud på andre skoler eller på annen måte, jf. oppll Dette drøftes og tilrettelegges med foreldre/foresatte, hjemmeskolen og Prestvannet skole. Dersom en elev ønsker å slutte med samiskundervisningen, så skal dette gjøres skriftlig med et utmeldingsskjema. Utmeldingsskjemaet finnes på Prestvannet skole sin hjemmeside under fanen samisk skjemaer og maler. Denne leveres til hjemmeskolen, som da informerer Prestvannet skole og samisklæreren. Barnetrinnet Elever som har opplæring i samisk skal ha minst 1562 timer i første- og andrespråket, fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Elever som velger to førstespråk skal ha 781 timer til hvert av språkene. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk. Elevene som har samisk vil også ha mindre timer til førstespråket, enten det er norsk 1 eller samisk 1. Se skjema: Fag 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Sum Samisk 1/ Norsk 1 4,22 4,22 4,22 4, t 2,74 2,74 2, t Norsk 2/ Samisk ,66 2,66 2, t Ordinær norsk 6,125 6,125 6,125 6, t 3,86 3,86 3, t Organiseringen av opplæringen i samisk gjøres på ulike måter. 1) Elever med samisk eller norsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall = 5424). Undervisningen legges enten før eller etter ordinær undervisning. 2) Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1, Udir ) kan brukes til opplæring i samisk. 3) Ordningene i punkt 1 og 2 kan kombineres: Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (jf. punkt 2.1.1, Udir ) kan kombineres med tilleggstimer. 7

8 5 prosent omdisponering utgjør følgende av den ordinære fag- og timefordelingen fra trinn: Fag Sum: 5 prosent: trinn: trinn: KRLE ,35 Matematikk ,4 Naturfag ,4 Engelsk ,3 Samfunnsfag ,25 Kunst- og Håndverk ,85 Musikk ,25 Mat og Helse 114 5,7 Kroppsøving ,9 Fleksibel time 38 1,9 Ungdomstrinnet Fremmedspråk: I vedlegg til rundskriv Udir presiseres følgende: «Elever som har opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk, men kan likevel velge fremmedspråk». Elever som har opplæring i samisk skal ha minst 512 timer i første- og andrespråket, fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn ordinære elever har i norsk. Organiseringen av opplæringen i samisk vil avhenge om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket. Fag 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum Samisk 1/ Norsk 1 2,49 2,49 2, t Norsk 2/ Samisk t Ordinær norsk 3,49 3,49 3,49 398t I praksis vil det være ulikt fra skole til skole hvordan tilbudet organiseres. På skoler der det er få elever som har samisk som første- eller andrespråk har elevene samisk på samme tidspunkt. Dvs. at samisk ikke nødvendigvis kan ligge samtidig for de elevene som ikke har 8

9 fremmedspråk. Tromsø kommune har ambulerende lærere i samisk. Timeplanen som settes for samisk settes derfor for et helt skoleår om gangen. Videre presiseres følgende fra Udir : Elever med samisk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/ språklig fordypning kan timer til dette faget organiseres på ulike måter: 1) Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall. 2) Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk (jf. punkt 2.1.1). 3) Punkt 1 og punkt 2 kan kombineres. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering til andre fag (se punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer. 5 prosent omdisponering utgjør følgende av den ordinære fag- og timefordelingen fra trinn: Fag prosent: trinn: KRLE 153 7,65 Matematikk ,65 Naturfag ,45 Engelsk ,1 Samfunnsfag ,45 Fremmedspråk 222 Max timer 32 Kunst- og Håndverk 146 7,3 Musikk 83 4,15 Mat og Helse 83 4,15 Kroppsøving ,15 Valgfag 171 8,55 Utdanningsvalg 110 5,5 Tromsø kommune tilbyr elever med samisk 114 timer ekstra undervisning i løpet av ungdomsskolen. Disse organiseres på hver enkelt skole, i samarbeid med samisklærere og Prestvannet skole. Tilbudet gis som utvidet skoleuke, 1 time pr uke. Tilbudet kan ligge før eller etter ordinær skoledag (Forskrift til Opplæringsloven 1-6, Rammer for daglig skoletid i grunnskolen, kl ). 9

10 Øvrige timer i samisk legges fortrinnsvis opp mot norskfaget, men skolene står selv fritt til å organisere tilbudet på en mest mulig hensiktsmessig måte jf. vedlegg til rundskriv Udir , punkt 2.2. Fremmedspråk og sidemål Elever med samisk som første- eller andrespråk kan søke om fritak for opplæring i sidemål jf. Forskrift til Opplæringsloven 1-11 Opplæring i skriftlig sidemål. 4. Informasjon til skoler som har elever som får opplæring i samisk 4.1. Fag- og timefordeling Elever i Tromsø kommune som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk skal følge den ordinære fag- og timefordelingen. Timer Førstespråk Samisk 1 Samisk 2/ trinn: trinn: trinn trinn: trinn: trinn: Sum: 642 t 4,2 t/u Sum: 312 t 2,7 t/ Sum: 284 t 2,49 t/u Sum: 64 t2 4,2 t/u Sum: 312 t 2,73 t/u Sum: 284 t 2,49 t/u Timer Andrespråk Sum: 608 t Sum: 228 t 2,28 t/u 2 t/u Sum samisk trinn: = 1238 t Sum norsk trinn: = 836 t Sum 2074 t. Dette er t = 304 t mer enn ordinære elever har i ordinær fag og timefordeling = 1770 t) Sum: 608 t Sum: 228 2,28 t/u 2 t/u Sum norsk trinn: = 1238 t Sum samisk trinn: = 836 t Elever i Tromsø kommune som går i den samisk klassen ved Prestvannet skole skal følge fagog timefordelingen etter kunnskapsløftet-samisk, LK-06S. Elevenes timetall i samisk skal fordeles likt på de ulike trinnene på alle skoler. Dette vil skape forutsigbarhet når det gjelder faglig progresjon for elever som flytter mellom skoler i Tromsø kommune Vurdering Samisklærer må samarbeide med kontaktlærer angående vurdering. Elever på trinn får skriftlig underveisvurdering (vedlegg) 2 ganger i året, dvs før jul og på våren. Denne sendes til kontaktlæreren som videreformidler dette til foreldre/foresatte. Elever på ungdomstrinnet 10

11 får fagkommentar 2 ganger i året. Sluttvurdering gis ved avslutning av opplæring i faget. Dette dokumenteres gjennom standpunkt- og eksamenskarakter på vitnemålet Bytte av type samisk Noen ganger er det behov for at eleven i løpet av ungdomsskolen bytter nivå på samiskundervisningen (Samisk 1, 2 eller 3). Dette gjøres i samråd mellom samisklærer og foresatte. Pga av vurdering og standpunktkarakter bør et slikt bytte være gjort innen utgangen av 1.termin, 10.trinn. 5. Organisering av undervisning i samisk Undervisning i samisk legges fortrinnsvis til norskfaget, og de resterende timene på 190 timer for barnetrinnet og 114 for ungdomstrinnet, legges utenfor timeplanrammen. Dette har sammenheng med at dokumentasjonskravet skal kunne være håndterlig for skolene. Tidspunkt for samiskundervisning som legges utenfor timeplanen avgjøres på den enkelte skole etter drøfting med foresatte. Det skal ikke fattes enkeltvedtak og foresatte vil ikke ha klagerett på avgjørelsen. 11

12 Vedlegg Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Tabell 1: Ordinær fag- og timefordeling for elever på trinn Fag/trinn (timer) trinn trinn Sum trinn Med valgfag, timer trinn Med valgfag, timer. Sum grunnskole Norsk Fremmedspråk Samlet minstetime-tall Tabell 2: Fag- og timefordeling for elever som har samisk på trinn Fag/trinn (timer) trinn trinn Sum trinn Med valgfag, timer trinn Med valgfag, timer. Sum grunnskole Førstespråk samisk/norsk Andrespråk norsk/samisk (samisk 2/3 eller finsk) Fremmedspråk / /190 Samlet minstetime-tall =

13 INN- OG UTMELDINGSSKJEMA FOR SAMISK UNDERVISNING PÅ BARNETRINNET Vi/jeg vil med dette at mitt/vårt barn skal ha samisk undervisning i grunnskolen. Barnet skal følge fag; Sett kryss! Samiskklassen Samisk 1 Samisk 2 Samisk 3 Vi/jeg vil med dette melde at vårt/mitt barn skal slutte med samisk undervisning. Må fylles ut: Elevens navn: Trinn: Skole: Kontaktlærer: Samisklærer: E-post foreldre/foresatte: dato foreldre/foresatte underskrift Vennligst send kopi av dette brevet til hjemmeskolen og til Prestvannet skole. Prestvannet skole Prestvannveien TROMSØ 13

14 INN- OG UTMELDINGSSKJEMA FOR SAMISK UNDERVISNING PÅ UNGDOMSTRINNET Søknad om samisk undervisning på ungdomstrinnet. Eleven skal ha følgende fag: Sett kryss! Samisk 1 Samisk 2 Samisk 3 Opplæringen skal: utvikle elevens tospråklighet bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon, trygghet til å bevare, styrke og utvikle språket, både muntlig og skriftlig Opplæringen skal: utvikle elevens funksjonelle tospråklighet bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk Opplæringen skal: utvikle elevens funksjonelle tospråklighet bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk Med fremmedspråk/ faglig fordypning: 2,43 t/u - hvor av 0,5 t legges utenom skoletid og 1,93 t trekkes fra norsk. Med fremmedspråk/ faglig fordypning: 1,94 t/u - hvor av 0,5 t legges utenom skoletid og 1,44 t fra norsk. Med fremmedspråk/ faglig fordypning: 1,94 t/u - hvor av 0,5 t legges utenom skoletid og 1,44 t fra norsk. Uten fremmedspråk/ faglig fordypning: 2,9 t/u - hvor av 1,99 t legges parallelt med fremmedspråk og 0,91 t trekkes fra norsk. Uten fremmedspråk/ faglig fordypning: 2,44 t/u - hvor av 1,99 t legges når det er fremmedspråk og 0,45 t trekkes fra norsk. Uten fremmedspråk/ faglig fordypning: 2,44 t/u - hvor av 1,99 t legges når det er fremmedspråk og 0,45 t trekkes fra norsk. Vi/Jeg vil med dette melde at vårt/mitt barn skal slutte med samisk undervisning. Elevens navn: Trinn: Skole: Kontaktlærer: Samisklærer: E-post foreldre/foresatte: dato foreldre/foresatte underskrift Vennligst send kopi av dette brevet til hjemmeskolen og til Prestvannet skole. Prestvannet skole Prestvannveien TROMSØ 14

15 SÁMEGIELLA/ SAMISK ÁRVVOŠTALLAN SKOVVI/ VURDERINGSSKJEMA trinn Namma/ navn: Skuvla/ skole: Gulahallanoahpaheaddji/ Kontaktlærer: Sámegieloahpaheaddji/ samisklærer: Faglig fremgang: muntlig: skriftlig: Interesse: - oppmøte - lekser - A-plan - oppfølging hjem/skole Arbeidsmetoder: Innsats i timene: - selvstendighet - deltakelse Språkforståelse: Generelt: Mål jobbe videre med dette: Fravær: Deltakelse på arrangementer: Dato/underskrift: 15

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo

Samisk infomøte 20. januar Bådåddjo Samisk infomøte 20. januar 2016 Bådåddjo Historisk Organisert samiskopplæring i Nordland helt tilbake til 1718 4-6 samiske språk snakkes daglig i Nordland En rekke skoler har kun samiskspråklige elever

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Alta kommune ved rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Alta kommune Alta ungdomsskole 15.juni 2016 Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2015 Gyldig Erstatter: Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2014 Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--204 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 204-205. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 7.06.204 Utgått! Skjul vannmerke Innhold Udir--204: Endringer Endringer

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--206 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 206/207. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 22.06.206 Utgått Udir-0-206 erstattes av rundskriv Udir-0-207 Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN EVENES KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018

Årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Oppvekst- og utdanningsavdelingen Bajåsåaddan- ja oahpahusossodat Kommuner i Finnmark Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2017/239 Ark Vår dato 16.01.2017 Saksbehandler/direkte

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN NARVIK KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE 19.03.14 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet... 3

Detaljer

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018

Fag- og timefordeling, leksehjelp og fysisk aktivitet skoleåret 2017/2018 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 27/2017 Dato: 31. juli 2017 Saksnr.: 201700010-27 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til alle kommunale grunnskoler

Detaljer

Opplæring i samisk og finsk

Opplæring i samisk og finsk Opplæring i samisk og finsk Samiske barns rettigheter Status på opplæring i samisk -Nordsamisk som førstespråk 70 (86) -Nordsamisk som andrespråk 276 (306) -Lulesamisk som førstespråk 5-13 kommuner og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Oppfølgingstilsyn med Alta kommune Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Ås kommune Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/00560-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.03.2016

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Målformer i grunnskolen

Målformer i grunnskolen Målformer i grunnskolen Vi gir her en samlet oversikt over reglene som gjelder for målformer i grunnskolen. Målgruppen er primært rektor, skoleeier og fylkesmenn, men informasjonen kan også være nyttig

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Kommuner utenfor Nord-Norge

Kommuner utenfor Nord-Norge f V FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og Utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMANM Bajássaddan- ja oahpahusossodat ~~~~~.. _. Kommuner utenom Nord Norge f l än ^'. m 'EJ 3.1" «f Deres ref Deres dato Vår

Detaljer

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013 3.1 Rammene for å ta fag fra videregående 3.1.1 Omfang, vilkår og saksbehandling Forskrift til opplæringsloven 1-15 første ledd

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Innledning. Delrapport om felles læreplanarbeid. Til: Utdanningsadministrasjonen i Tana kommune og Utsjok kommune. Fra: Torkel Rasmussen

Innledning. Delrapport om felles læreplanarbeid. Til: Utdanningsadministrasjonen i Tana kommune og Utsjok kommune. Fra: Torkel Rasmussen Delrapport om felles læreplanarbeid Til: Utdanningsadministrasjonen i Tana kommune og Utsjok kommune Fra: Torkel Rasmussen Undertegnede har jobbet med felles læreplaner for skolene i Utsjoki og Sirma siden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /TRI

Deres ref Vår ref Dato /TRI Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-/TRI 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring KD sender med dette forslag om å utvide timetallet i norsk/samisk, matematikk

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

privatskoleloven med godkjente læreplaner i samisk som ønsker å styrke sin kompetanse i samisk språk oppfordres til å søke.

privatskoleloven med godkjente læreplaner i samisk som ønsker å styrke sin kompetanse i samisk språk oppfordres til å søke. FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Bajásäaddan- ja oahpahusossodat Fylker sør for Sør-Trøndelag " T"-_?f f?% E, _f;39 ~ Mom.n r;,«m. tj Q jån 201E} ETA M13

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Organisering av ungdomstrinnet Sammenslåing i grupper Sammenslåing i fag Vurdering karakterer Språkdag, språkvalg, valgfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017 Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni Tema for foreldremøtet: Presentasjon av Seljestad ungdomsskole Besøk av leder FAU Ronald Walquist Overgangen barnetrinn til ungdomstrinn Nye fag Vurdering Arbeidsplaner

Detaljer

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013 I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å tilby fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet. RUNDSKRIV

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet.

I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet. Valfag på ungdomstrinnet Udir-7-2012 I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 14.08.2012 Innhold 1. Innleiing 2. Bakgrunn for endringane

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag De nye valgfagene Klassesammensetning Nina Ødegård, leder i FAU Å arbeide

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

ra r-'f-l av fltfltåf Sak 2016/ Ark

ra r-'f-l av fltfltåf Sak 2016/ Ark ra r-'f-l av fltfltåf,, FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og Utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNl Bajássaddan- ja oahpahusossodat Kommuner utenom Nord Norge MOTTATT 1 2 JAN 2017.fi;... IIfl.Q..&.

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

Innføring av valgfaget

Innføring av valgfaget Innføring av valgfaget Fra skoleåret 2012/2013 Mjølkeråen skole 1 Innføringstakt Høst 2012: oppstart 8. trinn Høst 2013: 8. + 9. trinn Høst 2014: 8.+ 9. + 10. trinn Mjølkeråen skole 2 Ny forskrift Stortingsmelding

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole Velkommen til informasjonsmøte Vikhammer ungdomsskole Skoleåret 2016/2017 Ca 300 elever, 96 på 8. trinn fra høsten 2016 Ca 35 lærere 4 klasser på hvert trinn 2 kontaktlærere i hver klasse 5 barne- og ungdomsarbeidere/miljøarbeider

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Generell informasjon fra Fylkesmannen

Generell informasjon fra Fylkesmannen Generell informasjon fra Fylkesmannen Målrettet innsats mot mobbing Kroppsøvingsfaget Plikter og rettigheter samiske elever Rutiner for legemiddelhåndtering Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Fag- og timefordelinga i grunnopplæringa - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelinga i grunnopplæringa - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelinga i grunnopplæringa - Kunnskapsløftet Innhaldsliste 1. Føresegner som gjeld heile grunnopplæringa...2 1.1 Fastsetjing av timetal...2 1.2 Omdisponering

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer