Gruppearbeid - sammendrag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppearbeid - sammendrag:"

Transkript

1 Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune Temamøte "Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver" Gruppearbeid - sammendrag: Oppgave 1: Framtida sett fra politikere og ledere i Levanger og Verdal hvordan ser den ut/framtidig målbilde? - Vi ønsker et samfunn der vi minsker behovene for hjelp fra det offentlige og der frivillige aktører er mer aktive i samfunnet Framtida kommer raskt: - Mindre muligheter til fri boligbygging. - Bygge egen omsorgsbolig kan følge deg hele tida. Livssyklus. - Auka krav og forventninger til offentlige tjenester selv om det er bra i dag.. - Mer tilflytting - Muligheter for kommunen til helsebygg i kommunene. - Muligheter til å gi tjenester i kommunene. - Nok folk med kompetanse. Sykehusene mer spesialisert og andre forhold for folk. Om 5 år: - Har alle i grunnskole og videregående skole fysisk aktivitet hver dag. - Den fysiske aktiviteten er tilpasset hver enkelt. - Alle barnehagene foreldre og ansatte har obligatoriske kurs i kosthold. - Alle grunnskoler og vg.skoler har gratis frukt. - Alle går til skolen. De som busser stopper 1 km før skolen, lar ungene gå på en trygg skolevei. - Tørs vi å ta noen mål? - Fysisk aktivitet hver første skoletime. - Alle går til skolen. - Lokale nærmiljøaktiviteter. - Kommunale helsehus. - Bevisste voksne foreldre gode forbilder for barna rollemodeller (aktivitet, ernæring, vaner, holdninger). - Gang og sykkelveier - Redusert bilbruk bilfrie sentrum, bysykler, parkeringsplasser utenfor sentrum. - Energikvote. - Forventninger: Trygghet til tjenester, forutsigbarhet. - Sentrumsnære boliger med livsløpstandard. - Kompetanse/næringsutvikling. - Akuttsenter/trygghetsplasser. - Rehabenheter i kommunen. - Boligkompleks hvor vi trives. - Større press på kommunene - Mer kompetanse må inn - Må ha flere rehabiliteringsplasser - Få politikere til å stille seg disponibel til verv.

2 - Viske ut de skott som er mellom 1. og 2. linjetjenesten. - Mer og bedre koordinering. - Vanskelig å spå om framtiden - Felles lokalmedisinsk senter - Samling av ulike tjenester og ulik kompetanse - Avklaring av de oppgavene som skal løses: kommunen - Inngå avtaler med RHF om hva som utføres, til hvilken pris - Satse på forebygging: bevisstgjøring av innbyggerne, legge til rette for god folkehelse. - Må tenke år fram i tida. Bosettingsmøsnteret endrer seg. Vi vil forflytte oss mer og raskere. Vi må påvirke holdninger til folk verdiene. Vi må bort med egoismen. - Fremme helse - hindre uhelse. - Forebygge i stede for å reparere. - Utjevne forskjeller mellom sosiale grupper. - Målgruppeorientere seg og jobbe på tvers i stede for å jobbe sektorvis. - Flere må yte for å få samfunnet til å gå rundt. (1,7 yrkesaktiv pr pensjonist. Da har vi ikke råd til de velferdsgodene vi har i dag.) Oppgave 2: Hvilke muligheter gir reformen lokalt og hvilke gevinster kan vi hente ut: - Muligheter: Har påvirkningsmulighet på flere områder. Det kan gi oss anledning til å sette inn tiltak på rett plass rette inn mot årsak (i beste fall). - Gevinster: Mer effektiv og målretta disponering av ressursene - Presset til samarbeid. - Få folk til å ta vare på helsa. - Starte med ungene mer bevist ungdom som kan tas med videre. - Skal kvaliteten økes? - Uten bil hva ville skje? miljøvennlig transport? - Reformen hva er gevinsten? Sykehusstrukturen? - Holdninger oss selv viktigst? - Presses på økt samarbeid. Levanger og Verdal må fordele oppgaver. Utvikle samarbeidet utnytte ressurser. - Hvordan få folk til å holde seg friske lenger? - Hva med sykehusstrukturen Helse-Midt? - Pasienten kommer nærmere heimen. - Vi må ha en kompetanseheving for personalet i helsesektoren. - Større sjanse for rehabilitering. - Forebygging - Frisklivssentralen er viktig. - Vi har hatt muligheter tidligere også, men har ikke utnyttet de nok. Vi må tørre å ta penger fra ulike enheter for å satse. Vi får overført penger fra helseforetaket det gir muligheter. Nok personell blir en utfordring - vi må ta ansvar for egen helse. Side 2 av 5

3 Oppgave 3: Hva er de største utfordringene for Verdal, for Levanger og for Innherred samkommune? - Økonomisk utfordring - Å omdisponere ressurser forebygging og behandling samtidig er utfordrende - Å finne effektive primærforebyggende tiltak - Redusere røyking blant ungdom i Verdal - All ungdom skal gå ut fra skole/ungdomstid med selvtillit beholde elevstatus lengst mulig - PC-bruk blant unge er en utfordring, må begrenses. - Usikker på om vi makter det. - Nok folk attraktiv. - Teknologi - Skaffe oversikt for å kunne planlegge. - Samarbeid og fordele oppgaver også regionalt. - Utforming av framtidige bygg. - Hvor stramme inn? - Mindre frihet til å kreve tjenester. - Samhandlingen kommunene imellom blir vesentlig for å greie de utfordringene vi står ovenfor angående samhandlingsreformen - folkehelseloven. - Skaffe arbeidsplasser til arbeidstakere som ikke kan fungere 100%. Hvordan skape inkluderende arbeidsplasser. - Dette handler om holdninger og økonomi. - Få ønsket stillingsstørrelser generasjonen frisk lengst mulig, - dempe forventninger til reparasjon. - For få sykeheimsplasser - Omsorgsboliger med døgnvakt - Rehabiliteringsplasser - Statlig økonomi til bygging av plassene - Midler til kompetanseheving. - Mangler rehabiliteringssenter har stolt mye på Bjørnang og sykehuset. Dette gir en utfordring når Bjørnan er nedlagt. - Hvordan få aktive, friske eldre tidlig forebygging viktig. - Starte allerede i barnehagen med fokus på ernæring og aktivitet kan vi dra veksler på kokker og andre fagpersoner vi allerede har i kommunen? - Røyking på videregående skole: håndheving av regelverk, - kulturforskjeller, utdanningnivå hos foreldre. Holdninger hos voksne er avgjørende. Også ang alkohol. - Skolehelsetjenesten er avgjørende i forhold til forebygging. Oså helsestasjon for ungdom, men også ut ti lder ungdom er. - Fedmeproblematikken: holdningsendring, ansvar for egen helse, kursing i matlaging. Gratis frukt i alle skoler. Skyssing til skole, foreldrene som rollemoddeller, tilrettelegge for sykling, bussen stopper lenger unna skolen. Side 3 av 5

4 - Demografi - Økonomi - Røyking hos ungdommen - Livsstilsutfordringer - Samarbeid mellom kommunene - Kompetanse/rekruttering - Utdanningssystemer - Dropout i videregående skole - Ligger i hodet til innbyggerne og politikere. Å føre en restriktiv alkoholpolitikk vanskelig. Vi må få ting til å bli inn. - Vi kjenner ikke samhandlingsreformen. - Samhandling med spesialhelsetjenesten i det vi ikke er likverdige parter. - Teknologien må utvikles. - Vi kjenner ikke økonomien. Oppgave 4: Kan vi møte utfordringene med dagens løsninger eller er det behov for å tenke annerledes? - Det er behov for å tenke annerledes - Frokost i skolen - Skape arenaer for aktivitet i nærmiljøet stimulere til ikke organisert aktivitet. - Stimulere idrettslag, foreninger til å skape aktivitet i nærmiljøet. Støtte opp økonomisk om gode tiltak. - Ta i bruk teknologi (omsorgsteknologi, velferdsteknologi, kompetanse) - GPS- lokalisering av demente som ikke finner tilbake. - Rasjonalisere tjenester - Framtidige bygg - - Fleksible ordninger for eldre arbeidstakere. - Arbeidsplasser for ikke fullt ut funksjonsdyktige. - Utnytte restarbeidsevne. - Veiledere for de med redusert førlighet. - Vi har kunnskap om forholdene og vet konkret hva som nytter. - Vilje til å gjøre nødvendige tiltak. - Synliggjøre problemene. - Legge til rette for at flere lykkes i skolen. - Bort med pappvinen. - Forby røyk (for voksne og elever) i skolene. - Ansvarliggjøre befolkningen. - Snart en kommune må samarbeide mye å hente på det. - Store enheter, bedre kompetansetilgang og ressursutnyttelse. - Bofellesskap. - Tilrettelegge for beboere med forskjellige behov flere kan bo hjemme - Innvandrerbefolkning kultur språk. - Utnytte frivilligressursen. - I skoleverket/barnehagene må det legges til rette for alle. - Reform 94 var uheldig hva kan vi gjøre med den? - Starte i skolen satse se på mulighetene. - Må tenke nytt - Teknologiske/tekniske hjelpemidler som kan bidra til en bedre hverdag Side 4 av 5

5 for enkelte. - Veien blir til mens vi går, men vi vil ha personer til å.. - Nei det er behov for å tenke annerledes. Tenke nytt. Vri økonomi over på mer forebygging. - Tilby alkoholfrie arenaer. - Redusere skjenketida. - Frisklivssentralene - Sikre måltider og aktivitet på skolen heldagsskolen - Fritidsklubber for de som ikke er med i organisert aktivitet. - Hjemmet Hvordan ansvarliggjøre hjemmet? Hvordan endre usunne kosevaner (god fet/søt mat, lite trim, mye tv-titting, PC) til sunne kosevaner (sunn god mat, fysisk aktivitet) i befolkningen generelt? - Det er kanskje for godt tilrettelagt? - Ingen må få droppe ut. Noen må fange opp dem. Oppgave 5: Konsekvenser for struktur, politikk, organisasjon, styring/ledelse, måter å jobbe på mv.? - Ja, det må ha konsekvenser for alle disse områdene - Større grad av helhetlig tenkning og samhandling - Tverrpolitiske løsninger - Interkommunale løsninger - Vil bli konsekvenser for politisk og kommunal organisering. - For å få til tverrfaglig samarbeid må sentrale myndigheter bevilge midler som står i forhold til det krav de setter. - Styre utviklingen - Holdningsendringer - Satse på mer folkehelse helt fra barnehage skole. - Mer fysisk fostring i skolen. - Det har konsekvenser det må gjøres upopulære vedtak det blir en del bråk det må vi tåle. - Det kan bli nødvendig å endre organisasjonen omorganisere, både administrativt og politisk. - - Inngå samarbeid med Helseforetaket for å skaffe seg kompetanse til å håndtere reformen. - Inngå samarbeid for å få etablert gode mellomløsninger. - Pasientflyt kommunen kan benytte infrastrukturen på sykehuset pre- og posthospitalt arbeid. Men: - Vi sliter med å yte helsetjenester allerede i dag innenfor dagens regelverk. - Har vi nok penger og har vi nok folk? - Øke stillingsandelen i pleie og omsorg for å redusere sykefraværet. Side 5 av 5

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Unios helsepolitiske plattform

Unios helsepolitiske plattform Unios helsepolitiske plattform 1 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer