PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1."

Transkript

1 Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: Forslag til detaljreguleringsplan, M= 1:1000, datert Forslag til reguleringsbestemmelser, datert ROS-analyse, datert Situasjonsplan for Vitåsen FUS Barnehage AS, forslag datert , revidert Fasader, datert , foreløpig tegning revidert Brev fra Ole Martin Fallan, Fallko AS ang. overvannbehandling mm, datert Snitt som viser området, datert Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart (fra 4 offentlige og 6 lag/foreninger og private) Arkeologisk rapport (ligger sammen med merknad fra Akershus fylkeskommune) 9. NBI-blad om radon 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Reguleringsplanforslaget fremmes av Sjåtil og Fornæss AS avdeling Romerike på vegne av Trygge Barnehager AS. 1.2 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en ny barnehage i Fet, med inntil 6 avdelinger. Dette tilsvarer ca barn avhengig av alderssammensetning. 1.3 Bakgrunnen for initiativet er at Trygge Barnehager AS vil bygge barnehage. Fet kommune har tidligere hatt planer om etablering av en offentlig barnehage innenfor det aktuelle planområdet, og varslet derfor i april 2009 varsel om oppstart av planarbeid. Imidlertid har Trygge Barnehager kjøpekontrakt på arealet, og vil derfor stå for etablering av barnehagen. Reguleringsplanen vil dermed bli fremmet som en privat detaljreguleringsplan. Planområdet som ble varslet ved oppstart av planarbeid var i underkant ca 35 dekar, men dette er nå redusert. Planområdet er nå ca 11,3 dekar, hvorav areal regulert til barnehageformål er ca 9,2 dekar. 1.4 Etter avklaring med Fet kommune har vi kommet fra til at tiltaket ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni Imidlertid vil aktuelle temaer bli vurdert i planbeskrivelsen. 2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 Kunngjøring 1

2 Som nevnt varslet Fet kommune oppstart av reguleringsplanarbeid i april I forbindelse med varsel om oppstart mottok de merknader fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Romerike Avfallsforedling IKS, Garderåsen Vel, Samarbeidsutvalget ved Sommerly Andelsbarnehage, Helge Bergersen på vegne av flere beboere i Sørgårdsbråten og Sørgårdslia, Kristian Støvind (hjemmelshaver til gnr/bnr 17/2) Johan Chr. Lothe (hjemmelshaver til gnr/bnr 18/266). Disse merknadene vil bli vurdert i reguleringssaken (se under punkt 6 nedenfor i planbeskrivelsen). I forbindelse med at Trygge Barnehager skulle fremme reguleringsplanen i stedet for Fet kommune, samt at det var vedtatt ny plan- og bygningslov ble varsel om oppstart av planarbeidet kunngjort på nytt i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad Berørte grunneiere, naboer og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter opplyst fra planavdelingen i Fet kommune, ble også varslet direkte i brev av Frist for å komme med opplysninger og informasjon som kunne ha betydning for saken ble satt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Romerike Avfallsforedling IKS og Sverre Brøtmet kom med merknader til fornyet varsel om oppstart. Sammendrag av innkomne merknader som er kommet i forbindelse med begge varslingene, samt våre kommentarer til disse følger under punkt 6 i planbeskrivelsen. I etterkant har det blitt utarbeidet flere aktuelle plasseringsforslag og ikke minst vegløsninger inn til barnehagen. Det har blitt sett på forskjellige avkjørselspunkt både fra Garderåsvegen og fra Sørgårdsbråtan. Etter vurderinger av de forskjellige alternativene sammen med Fet kommune samt hjemmelshavere på eiendommen gnr. 17 bnr. 1, har vi kommet fra til at den mest gjennomførbare løsningen trolig er å ha avkjørsel fra Sørgårdsbråtan. Det legges da opp til at avkjøring kan skje så langs øst som mulig for å unngå å trekke trafikken innover i området. Samtidig må avkjørselen ikke ligge for nær de eksisterende kryssene. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE SITUASJON 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger ved Sørgårdsbråtan i nedre del av Garderåsen i Fet. Det grenser i nordøst mot Sørgårdsbråtan og eksisterende boligbebyggelse langs denne. I øst grenser planen mot gnr. 17 bnr. 1 som ligger som en smal stripe mot Garderåsvegen. I sør og vest er eksisterende skogsområder på gnr. 17 bnr 2. Planområdet er 11,3 dekar. Området er i gjeldende kommuneplan for Fet avsatt til LNF-område og vegformål. Sørgårdsbråtan 3. Planområdet Garderåsvegen Planområdet ligger sør for Sørgårdsbråtan og Vitåsen i nedre del av Garderåsen 2

3 Topografi og grunnforhold Tomta skråner mot vest/sørvest og har flotte sol- og utsiktsforhold både sommer og vinterstid. Området består i hht. markslagskart av barskog med høy bonitet. Området er befart flere ganger og det er registrer at det er stedvis er fjell i dagen og at noe vegetasjon er hogd. Ihht kartdata fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) består berggrunnen i planområdet av diorittisk til granittisk gneis/migmatitt. Det er delvis bart fjell dekket men mesteparten av området har et tynt løsmassedekke med hav- og fjord- og strandavsetninger. Massene anses ihht. NGUs kart å ha mindre infiltrasjonsevne uten grunnvannspotensial. De geotekniske forholdene på stedet anses å være uproblematiske med hensyn til gjennomføring av det planlagte tiltaket. Forhold til eksisterende bebyggelse Arealet i planforslaget er i dag ikke bebygd, og ingen bebyggelse vil bli direkte berører av planen. Området ligger imidlertid i direkte tilknytning til et etablert boligområde. Planområdet Planområdet består av skog, og ligger nær etablerte boligfelt Trafikkforhold Både Sørgårdsbråtan og Garderåsvegen er kommunale veger. Sørgårdsbråtan har en fartsgrense på 30 km/t og Garderåsvegen en fartsgrense på 40 km/t. Årsdøgnstrafikk på disse vegene er ikke oppgitt i Nasjonal vegdatabank. Fet kommune har heller ikke trafikktall for vegene, men trafikkmengden anses å være relativt moderat. Det går en skogsbilveg/driftsveg og noen stier gjennom skogsområdet sør og vest for planområdet. Skogsbilen er også forbundet med en trasé som går rett sør for østre del av Sørgårdsbråtan. 3.5 Annen teknisk infrastruktur Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger langs Sørgårdsbråtan og Garderåsvegen. Det er flere brannkummer i nærheten av planområdet, bl.a. både i Sårgårdsbråtan og i krysset mellom Sårgårdsbråtan og Garderåsvegen. Det er ingen høyspentkabler innenfor planområdet. 3.6 Sosial infrastruktur Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til eksisterende boligområder. Området ligger ca 2-3 km fra Fetsund med private og offentlige servicefunksjoner, mens det er ca meter til barneskolen. 3

4 Planområdet FV279 RV2 Fetsund sentrum Planområdet ligger ca 2-3 km fra Fetsund med offentlig og privat tjenestetilbud 3.7 Kulturminner Som nevnt er arkeologiske registreringer gjennomført, og det ble ikke gjort funn i området. Det er heller ingen nytere tids kulturminner innenfor planområdet jfr. arkeologisk rapport datert BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET NY SITUASJON Planforslaget er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen, samt veilederen Plan og kart etter plan- og bygningsloven. Barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer skal gjelde for barnehage Arealbruk Hele reguleringsplanen har et areal på drøyt 11,3 dekar og er fordelt på følgende formål: Boligformål (del av eksisterende boligtomt) ca 0,1 dekar Offentlig og privat tjenesteyting; barnehage ca 9,2 dekar Parkeringsplasser til barnehagen ca 0,9 dekar Resterende areal er kjøreveger, fortau/gangareal og annen veggrunn 4

5 4.2 Arealregnskap for barnehagen, inne- og utearealer Reguleringsplanen legger til rette for at det skal tilpasses en bygningsmasse for en 6-avdelings barnehage med barn. Kunnskapsdepartementet har fastsatt norm om krav til netto innvendig lekeareal (NLA) og utvendig lekeareal for barnehager. Normen tilsier at små barn (barn under 3 år) har innvendig lekearealkrav på 5,3 m² per barn, mens store barn har innvendig lekearealkrav på 4,0 m² per barn. Hvis det regnes med at det kun er barn over 3 år, og et maks antall på 135 barn, tilsier det at krav til innvendig NLA på 540 m². Bygget som er vist på vedlagte situasjonsplan tilfredsstiller kravet med god margin. Ved en kombinasjon av små og store barn, eller kun barn under 3 år vil kravet være mindre. Veiledende norm for utvendig lekeareal, er at dette skal være om lag 6 ganger større enn godkjent netto innvendig lekeareal (NLA) i barnehagebygget. Veilederen til Kunnskapsdepartementet tilsier at utearealet per barn bør være 24 m² for barn over tre år og 33 m² for barn under tre år. Det vil ut fra dette være et krav om at utvendig lekeareal for 135 store barn skal være minimum m². Regulert areal, som også er egnet som utelekeareal innenfor formålsgrensen barnehage, overstiger Kunnskapsdepartementets veileder. Tomten og barnehagebygget vil derfor holde seg innenfor gjeldende retningslinjer og krav til størrelse for lekearealer jamfør Kunnskapsdepartementets arealnormer for barnehager. 4.3 Ny bebyggelse Det planlegges etablert en barnehage på inntil 6 avdelinger. I situasjonsplan datert , revidert (vedlegges) er det vist et bygg med en grunnflate på ca 500 m2 og en BYA på ca 600 m2. Bygget er tenkt bygd i 2 etasjer, men lagt i terrenget med 1. etasje i bakkenivå mot sørvest og med 2. etasje i bakke-nivå mot nordøst. Dette kan bli noe endret ved detaljprosjektering. I tillegg skal det kunne oppføres uteboder. Disse vil ha en BRA på inntil 30 m2 og en BYA på inntil 80 m2. Utnyttelsesgraden er satt til maks %BYA=15%. Miljøverndepartementets veileder T-1459: Grad av utnytting, legges til grunn for utregning av utnyttelsesgraden, men da parkeringsplasser er regulert på eget areal vil ikke parkering inngå i utnyttelsesgraden. Totalt for barnehagearealet og parkeringsarealet vil være maks %BYA=25 %. 4.4 Utforming av bebyggelse Bygningskroppen Bygget fundamenteres på ringmurer med støpt dekke. Ellers er bygningen oppført i bindingsverk. Bygget leveres ferdig med utlektet stående og liggende panel utendørs. Takverk er som selvbærende takstoler/takromstakstoler og sperretak. Tak er som undertak/ betongtakstein evt. grønne tak Barnehagebygget i forhold til miljøet Barnehagen blir prosjektert, byggeanmeldt og utført iht. byggeforskriftenes krav (TEK 10). Det planlagte barnehagebygget og byggeprosessen skal i tillegg ivareta miljø og klima ut fra intensjoner fastsatt i Energi- og klimaplan for Fet kommune og samhandling med Fet kommune for å nå mål som er fastsatt i planen. Det skal legges vekt på materialbruk og energibehov ved prosjektering av den nye barnehagen. Bygget skal i tillegg sikre et godt indre miljø for barn og ansatte. Dette sikres gjennom krav til: inngående materialer som benyttes god ventilasjon byggprosessen material- og kvalitetskontroll 5

6 For at påvirkningen av det ytre miljøet skal bli så lavt er det krav til materialer (dokumentasjon for at helse- og miljøfarlige stoffer i materialer ikke benyttes) at bygget skal drives med lavt energiforbruk og benytte alternativ energiløsning gjennom energibrønner med varmepumpe, og vannbåren golvvarme. at byggeavfall skal tas hånd om på et miljøriktig vis Fokuset er å legge vekt på barns inneklima, men samtidig se på måter å senke driftskostnader gjennom energibruk Energibruk Det viktigste tiltaket er å redusere varmetap fra bygget, og holde varmen inne. Tetting av bygget er en hovedfaktor og krever ikke bare de riktige materialer, men også fagfolk som er oppmerksom og målbevisst under utførelse av deres arbeid. Gjennom 20 års etablering av barnehager har Trygge Barnehager tilegnet svært god kompetanse på dette området: Valg av riktige vinduer, glasspartier og dører med ekstra lave U-verdier, nøyaktig innsetting, justering og fuging. Tettheten skal kontrolleres både i prosjekterings- og utførelsesfasen. Isolasjon er også et nøkkelord. Yttervegger skal ha 250 mm isolasjon; tak 400 mm mineralull eller 475 mm innblåst mineralull; i gulv mot grunn 250 mm EPS. Lekkasjetall skal ikke overstige Teknisk forskrift Varmepumpe, energibrønner og vannbåren varme Det er ikke fremført fjernvarmeanlegg eller stilt konsesjonsvilkår for tilknytning til slikt anlegg for planområdet. Det planlagte barnehagebygget skal derfor anvende vannbåren varme i golv, installasjon av varmepumpe tilknyttet energibrønner i fjell. Dette er et av de viktigste miljøtiltak som samtidig reduserer barnehagens driftskostnader ved reduksjon av strømregningen Inneklima Balansert ventilasjon sørger for et meget godt inneklima, samtidig som valg av riktig aggregat sørger for gjenvinning av varme som i tidligere år ville ha blitt kastet ut av bygget. Virkningsgrad på gjenvinning av varme fra et balansert ventilasjonssystem vil følge TEK Ventilasjonsarbeider Det benyttes balansert ventilasjon basert på moderne ventilasjonsaggregater. Innregulering og støymålinger dokumenteres. Det vises for øvrig til punkt i planbeskrivelsen for radontiltak Oppvarming Barnehagen prosjekteres med gulvvarme basert på vannbåren varme med innstøpte rør i betonggulvet. Golvvarmeanlegget blir tilkoblet varmepumpeanlegg. Golvvarmeanlegget styres individuelt ved hjelp av romtermostater Dagslys Krav til dagslys i oppholdsrom i barnehagen ivaretas blant annet gjennom kombinasjon med større vindusflater i rom. Samtidig skal man begrense varme som genereres fra solen, for å unngå at rom blir for varme eller utløser behov for mekanisk avkjøling. Man må balansere også kunstig belysning med bruk av strøm ved å sørge for tilstrekkelig belysning, men reduserer sløsing av elektrisitet. Lyssystemer som måler lysstyrken som kommer utenfra og justerer styrken inne deretter, og systemer hvor bevegelse i rommet gjør at lys slås på (og av ved mangel på bevegelse) brukes for å redusere strømbruk Utomhusarbeider Overvannsbehandling prosjekteres og utføres slik det ikke skal oppstå problemer med vannansamlinger eller bløte partier. Utomhusarealene (lekearealene) sikres med flettverksgjerder. 6

7 Lekeplasser utformes og bygges slik at disse er sikre mht barns lek. Det benyttes forskriftsmessig støtsand og støtmatter der dette er nødvendig. Om nødvendig blir farlige områder innenfor lekearealet som skrenter, steiner etc. sikret med gjerde, påfylling eller utgraving av jord. Lekeapparater leveres av godkjente produsenter Overvann/takvann Barnehagen vil bli planlagt med overvannsystem/sluk som vil ta vare på bekkesig på tomta og overvann fra bygg, plasser og veier, og behandles lokalt via fordrøynings-/infiltrasjonsanlegg på egen tomt. Overløp forutsettes ført til terreng mot syd. Takvannsnedløp føres vanligvis til infiltrasjonsanlegg via overvannsledninger i bygget slik at utkast ikke føres ut på flater. Alternative løsninger som henvist i Energi- og klimaplan for Fet kommune så som grønne tak skal vurderes i ved prosjekteringen og byggesaksbehandlingen. Spillvann forutsettes pumpet opp til eksisterende kommunal 200 mm PVC spillvannsledning mot nord. Slukkevannsdekning forutsettes ivaretatt i forbindelse med eksisterende kommunal 160 mm PVC vannledning nord for tomta. Beliggenhet av brannkum (eventuelle krav til hydrant) og tilstrekkelig slukkevannstilgang må avklares med Fet kommune i byggesaksbehandlingen etter krav og retningslinjer stilt fra brannvesen. 4.5 Adkomst og parkering Gjennom planprosessen har det vært vurdert flere alternative vegløsninger inn til barnehagen. Bl.a. har det blitt sett på flere adkomstløsninger, både fra Sørgårdsbråtan og fra Garderåsvegen. De vurderte adkomstløsningene fra Garderåsvegen ville imidlertid berøre gnr. 17 bnr. 1. Dette har blitt drøftet med hjemmelshaver av denne eiendommen, men han ønsker ikke å avstå grunn i forbindelse med barnehagen. I samråd med Fet kommune har vi derfor kommet fram til at adkomst til barnehagen må gå fra Sørgårdsbråtan, da dette vil være det mest gjennomførbare løsningen. Der er regulert et fortau fra krysset Sørgårdsbråtan/Garderåsvegen langs adkomstvegen til barnehagen. Utforming av veger skal bygges ihht. Felles kommunal vegnorm. Det legges til rette for minst 5 parkeringsplasser pr. avdeling, hvorav totalt 2 av disse plassene skal opparbeides og reserveres for bevegelseshemmede. Det har vært vurdert å samle all parkering på en parkeringsplass, men det er nå regulert to separate plasser. Det legges da til rette for at ansatte kan benytte P-plass 2 (nordøst for barnehagebygget). Hente- og bringesituasjonen med gangareal inn mot barnehagen langs P-plass 1, anses å være sikker og tilfredsstillende ved klare inn- og utkjøringsmuligheter fra parkeringsplassen. Ved byggesøknad vil det bli sett på mulighet for å kunne legge til rette for adkomst for utrykningskjøretøy etc. fra enden av P-plass 1 og til gårdsplassen foran barnehagebygget. Skogsbilvegen og de etablerte stiene sør og vest for planområdet vil ikke bli berørt av reguleringsplanen, mens skogsbilvegen/driftsvegen som går rett sør for Sørgårdsbråtan vil bli krysset av adkomsten inn til barnehagen. I bestemmelsene står det at det skal tilrettelegges for at denne driftsvegen kan opprettholdes ved kryssing av adkomstvegen, evt. at det må finnes en alternativ tilfredsstillende løsning for driftsvegen sør for barnehagen 4.6 Leke-/utearealer Barnehagetomta er stedvis relativt bratt, og det må påregnes en del terrenginngrep både ved etablering av veg, parkeringsareal, plassering av bygget samt ved opparbeidelse av uteområdene. Gjennom detaljplanleggingen av uteområdene vil det både legges på universell utforming, sikkerhet og terrengtilpasning. Det opparbeides lekearealer for barnehage fortrinnsvis mot sør og vest, noe som sikrer rikelige med sørvestvendte utearealer som vil ha gode sol- og utsiktsforhold. Utearealene vil opparbeides i henhold til krav for barnehager, og følge veiledende normer fastsatt av departementet. 7

8 Barnehagens utearealer skal være sikret med gjerde og port mot parkeringsarealet og veger. Skogsarealene rundt barnehagen benyttes i dag som friluftsområde og lek, og kan også i framtiden benyttes av både allmennheten og barnehagen, som et supplement til barnehagens lekeareal. Det vises for øvrig til punkt over. Skogsarealene ved barnehagen benyttes i dag til lek. Dette gjelder særlig områder nordvest for planområdet 4.7 Renovasjon og intern infrastruktur Adkomstvegen inn til barnehagen skal opparbeides med bæreevne og fremkommelighet for nødtrafikk (brannbil) og renovasjonsbil. Kjøreveger skal opparbeides i henhold til Kommunal vegnorm. Som nevnt vil det også i forbindelse med byggesøknad bli vurdert å legge adkomst for utrykningskjøretøy etc. fra enden av P-plass 1 og til gårdsplassen foran barnehagebygget. Før barnehagen tas i bruk forutsettes at godkjent avkjøring er ferdigstilt, samt at parkeringsplass, inngjerding av tomt og barnehagens areal for utelek er ferdig opparbeidet. Det forutsettes også at løsning for renovasjon er avklart og opparbeidet, samt at tiltak iht. kap. 8 i Kommunedelplan energi- og klima, Fet kommune , skal være retningsgivende og at slukkevann må være tilfredsstillende. Dette er også sikret i bestemmelsene. Se også til pkt. 4.4 ovenfor. 5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer Kommuneplan for Fet kommune/gjeldende reguleringsplaner Planområdet er i Kommuneplan for Fet kommune avsatt til: Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Planforslaget vil dermed være i strid med kommuneplanen for Fet. Å regulere dette området til barnehage, vil imidlertid være i et ledd i å få tilstrekkelig antall barnehageplasser i Fet kommune, samt være i tråd med vedtak i Stortinget om full barnehagedekning. Mindre deler av planområdet (i hovedsak Kjøreveg 1 inklusive frisiktsoner) ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Garderåsen III, og Tomtedelingsplan for felt I1 og felt H1-2 Garderåsen. Reguleringsplanen vil bli en endring av deler av disse Konsekvensutredning Vi har vurdert om planen kommer inn under Forskrift om konsekvensutredning av 26. juni 2009, men har i samråd med Fet kommune kommet fram til at det ikke er behov for å behandle planen etter forskriften. Imidlertid vil aktuelle temaer bli vurdert i planbeskrivelsen. 8

9 5.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I hht retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Kommentar: Å anlegge en barnehage i nær tilknytning til eksisterende boligbebyggelse og overordnet vegnett anses å være i samsvar med RPR-ATP. En slik plassering er med på å redusere transportbehovet. Reguleringsplanen legger også opp til trafikksikre løsninger. Det søkes også å unngå unødige naturinngrep, men særlig med tanke på å tilrettelegge for universell utforming må det påregnes en del terrenginngrep. Ved å legge området for barnehage lengst nordøst på gnr. 17 bnr. 2 vil det bli klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Dette bidrar også til å samle naturinngrepene Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge interesser i planleggingen (RPR-BU) Formålet med RPR-BU er å: - synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. - gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. - gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: A: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. B: I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og åpner for samhandling mellom barn, unge og voksne C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage. D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt B ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. Kommentar: Både med bakgrunn i kommunens behov for barnehageplasser, områdets lokalisering, deriblant nærhet til etablerte boligområder og nærfriluftsområder, samt ut fra trafikksikkerhetshensyn anses etablering av en barnehage på det aktuelle området å være i samsvar med RPR-BU. Selv om deler av et eksisterende friluftsområde benyttes til utbygging, kan lekearealene innenfor barnehagen benyttes til lek utenfor barnehagens åpningstid. I tillegg vil det kun være en mindre del av friluftsområdet som blir omdisponert. 9

10 5.1.5 Stortingsmelding nr. 39 ( ): Friluftsliv Ein veg til høgare livskvalitet I denne stortingsmeldingen har to av de fire nasjonale resultatmålene særskilt fokus på barn. Det er bl.a. et mål å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur. Kommentar: Barnehagen i seg selv er et leke- og aktivitetsområdet for barn som kan benyttes både i og utenom barnehagens åpningstid. I tillegg er den plassert i et nærfriluftsområde som vil fungere som 100-metersskog for barnehagen. Denne er igjen knyttet sammen med et større sammenhengende friluftsområde. Regulering og senere etablering av en barnehage, med tilhørende gode lekeog uteoppholdsarealer vil være i samsvar med stortingsmeldingen. Målene om å styrke barn og unges mulighet til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leke i, ferdes i og oppleve natur, synes dermed godt ivaretatt. Planområdet Barnehagen vil ha 100-metersskog like utenfor gjerdet, som igjen ligger i tilknytning til større nærfriluftsområdene Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand Meldingen legges frem annet hvert år og er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken. Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et foregangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land. Utbygging av areal skal bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, og det er viktig å sikre fellesskapets interesser i form av blant annet friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og kulturlandskap, kollektivtransport og boliger. Regjeringen vil arbeide for større bevissthet om kvalitet og miljøhensyn i arkitektur og omgivelser. Miljøkvalitet og energibruk henger nært sammen med lokalisering og utbyggingsform. Regjeringen ønsker bl.a. å gi klare bestemmelser for lokalisering av offentlige og private publikumsrettede virksomheter. I meldingen fremkommer det også at det er et nasjonalt mål å bevare jordressurser, da dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt, og en viktig del av kulturlandskapet. Kommentar: Å tilrettelegge for etablering av en barnehage nært til eksisterende boligområder og nærfriluftsområder, vil være i tråd med Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. En slik lokalisering kan bidra til mindre bilbruk, samt mulighet for barn å kunne nå friluftsområder. Området er ikke avsatt til byggeområdet i kommuneplanen, men vil ikke medføre omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark Universell utforming Barnehagetomta er stedvis relativt bratt, og det forutsettes en del terrengbehandling, bl.a. for å sikre universell utforming. Bestemmelsene sikrer at både bebyggelsen og barnehagens uteområder skal planlegges og utarbeides etter prinsippet om universell utforming. Det skal også avsettes egne parkeringsplasser til funksjonshemmede i tilknytning til barnehagen. 10

11 5.2 Konsekvenser for natur, kulturmiljø/-minner, miljø, og trafikk Landbrukshensyn Området består som nevnt av barskog med høy bonitet, og berører dermed skogbruksområder. Drøyt 10 dekar skogsareal vil bli omdisponert pga. reguleringsplanen, men den medfører som nevnt ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark Kulturmiljø/-minner I brev av ble det bestilt arkeologiske registreringer av planområdet. Registreringene er gjennomført, og det ble ikke gjort funn i området, jfr. arkeologisk rapport datert Det er ingen nyere tids kulturminner innenfor planområdet Naturmiljø Det er ikke registrert viktige naturtyper eller spesielle sårbare eller truede arter innenfor planområdet Grønne lekeområder Barnehagens arealer for utelek vil fremstå som attraktive lekeområder både for barnehagen og for nærmiljøet utenom barnehagens åpningstider. Lekeplassen utformes og bygges slik at disse er sikre med henhold til barns lek. Skogområdet utenfor barnehagen vil bestå og være en ressurs/ 100-metersskog for både barnehagen og de tilliggende boligene. Dette skogsområdet er også direkte tilknyttet større sammenhengende nærfriluftsområder videre nordover Energiforbruk Det legges opp til en barnehage med gode varmetekniske løsninger og energiforbruk. Planlagt barnehage tilrettelegges med gulvvarmeanlegg (vannbåren varme) som tilkoples egen energibrønn. Dette er også sikret i bestemmelsene. Se for øvrig pkt Støy Med bakgrunn i barnehagens plassering, samt fartsgrense og trafikkmengden på Sørgårdsbråtan og Garderåsvegen antas det at vegstøy ikke vil være noe problem for barnehage. Det er likevel tatt inn i bestemmelsene at Barnehagen skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter om innendørs og utendørs støy. De som bor i nærheten av en barnehage kan oppfatte barns lek som en støykilde. Siden barnehagens åpningstider i hovedsak sammenfaller med normal arbeidstid anses ikke problemet så stort. Trafikk til og fra barnehagen vil også i hovedsak begrenses til, og fordeles over et par timer hver morgen og ettermiddag på hverdager (mandag til fredag), og adkomst til barnehagen er foreslått så langt øst som mulig i Sørgårdsbråtan for å unngå trafikk innover i vegen Trafikk Barnehagen vil på hverdager kunne generere en maksimal ÅDT på 530 (totalt antall kjøreturer tur/retur ved henting og levering, samt kjøring tur/retur for ansatte). Garderåsvegen er en samleveg som skal være dimensjonert for en slik økning. Fra krysset Garderåsvegen/ Sørgårdsbråtan og inn til adkomsten til barnehagen er Sørgårdsbråtan regulert med en større bredde enn i dag for å dimensjoneres for den økte trafikken. Krysset Garderåsvegen/ Sørgårdsbråtan er også lagt noe om i reguleringsplanen av trafikksikkerhetshensyn. For å bedre trafikksikkerheten er det regulert fortau fra krysset Garderåsvegen/ Sørgårdsbråtan og inn til barnehagen. Administrasjonen i Fet kommune har opplyst at det tidligere har vært kommentarer fra folk i nærområdet om at T-krysset mellom Garderåsvegen og Garderåsvegen (ved Garderåsen terrasse) ikke har tilstrekkelig kapasitet/dimensjonering. Kommunen har ikke trafikktall for Garderåsvegen, men dette krysset ble regulert og dimensjonert for å kunne tåle en stor utbygging, og benyttes som samleveg for mange hundre boliger, skole med mer. Det forutsettes 11

12 derfor at Garderåsvegen og det nevnte krysset er dimensjonert også for å tåle trafikkøkningen fra en ny barnehage. En eventuell oppdimensjonering av dette krysset måtte vært en kanalisering. En slik løsning vil medføre beslag av areal fra naboeiendommene. I tillegg synes det ikke rimelig at det er den nye barnehagen som utløser et eventuelt krav til oppdimensjonering av et kryss på en samleveg hvis denne i dag er for dårlig dimensjonert. Planforslaget legger til rette for ryddige atkomst- og parkeringsforhold. Parkering for henting /levering av barn foreslås lagt nordvest med direkte atkomst fra parkeringsplassen til barnehagen via gangport. Det er vist gangareal langs parkeringsplassen inn mot barnehagen. Ansatteparkering er plassert nordøst for barnehagen. Bestemmelsene sikrer at det skal være minimum 5 P-plasser pr. avdeling. Dette vil være tilstrekkelig ved vanlig bruk av barnehagen Radon I forbindelse med byggesøknad blir radonproblematikk tatt særskilt opp i forhåndskonferanse med byggesaksavdeling i den enkelte kommune: gjennomgang av eventuell radondokumentasjon i kommunen og gjennomgang av tiltak. Trygge Barnehager benytter følgende beskrivelse vedrørende tiltak mot radongass: 1. Gulv i underetasje støpes monolittisk med ringmur. Det blir fuget mellom gulv og vegger i underetasjer. 2. Det benyttes betongkvalitet med v/c = 0,40. Dette for blant annet å minimalisere sprekkdannelser. 3. Det benyttes konsekvent flytsparkling på gulv, samt tette gulvbelegg. 4. Nødvendige gjennomføringer i betonggulvet søkes tettet best mulig. 5. Diffusjonstett plast legges under betonggulvet, tettes og tapes. 6. Tiltak som lufting av undergrunnen i henhold til NBI-detaljblad nr benyttes konsekvent. Ventilasjonsrør under gulv føres til over tak. Hvis nødvendig, installeres avtrekksvifte. 7. Bygget leveres med et moderne, effektivt og balansert ventilasjonsanlegg som eventuelt også kan kjøres på redusert effekt om natten. 8. Tilkjørte masser skal være dokumentert radonfrie. Dokumentasjon gjennom kvittering forelegges fra entreprenør til tiltakshaver Trygge Barnehager. 9. Radon i inneluft dokumenteres med sporfilmer (fra Ife) etter overtagelse når barnehagen er i drift. Sporfilm sendes laboratorium for analyse og rapport utstedes. Rapporten oversendes byggesaksavdeling i den enkelte kommune, samt Helsevernetaten i kommune som håndhever Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. I tillegg jamfør TEK10 legges det ut en radonmembran (Sarnafil 1.2 mm) såpass dypt at gjennomføringer unngås. Trygge Barnehagers erfaring med tiltakene ovenfor er gode og tilfredsstiller også nye anbefalinger fra Statens strålevern og TEK10. Sporfilmanalysen som gjennomføres etter at barnehagebygget er i drift dokumenterer at tiltakene mot forekomster av radon i grunnen er tilstrekkelig. Vi gjør oppmerksom på at en slik undersøkelse må gjennomføres i høst/vintersesong (november februar), og resultatene ettersendes byggesaksavdeling og Helsevernetaten. Det vises også til NBI-blad om radon som vedlegges. 5.3 Samfunnsmessige konsekvenser Fet kommune har behov for barnehageplasser, bl.a. i Garderåsområdet. Planforslagets tilrettelegger for en ny barnehage noe som vil være en forsterkning av barnehagetilbudet i Fet kommune generelt, og i Garderåsområdet spesielt. Barnehagen vil være lokalisert nært etablerte boligområder, og vil bidra til at de som bor i nærområdet kan få et utvidet barnehagetilbud i nærområdet. Lokaliseringen vil også bidra til at flere kan nå barnehagen uten bil, noe som og også er positivt for miljøet. 12

13 Noen av de nærmeste boligeiendommene vil selvfølgelig berøres ved at de får en barnehage i nærområdet. Det er i dag skog på området hvor barnehagen er tenkt plassert, samt sør og vest for tomten. Vegetasjonen er i dag relativt høy, og det planlagte barnehagebygget vil bli lavere enn dette. Sol- og utsiktsforhold vil derfor ikke bli redusert pga. barnehagen. Trafikken vil som nevnt øke som følge av barnehagen, og det kan i barnehagens åpningstider bli støy fra barna. De samfunnsmessige fordelene anses imidlertid som langt større enn ulempene. Planområdet Adkomst 18/258 Sørgårdsbråtan Garderåsvegen Vegetasjonen i området er høyere en den planlagte barnehagen, så sol- og utsiktsforhold vil ikke bli redusert i forhold til i dag 5.4 Økonomiske konsekvenser Det er vurdert at en utbygging av barnehagen vil gi normale utbyggingskostnader for barnehage. Utbyggingskostnader vedrørende atkomst, tilkobling til vann og spillvann er normale. I tillegg vil det bli noen kostnader i forbindelse med opparbeidelse av fortau inn til barnehagen, samt utbedring av deler av Sørgårdsbråtan og krysset Garderåsvegen/ Sørgårdsbråtan. Det er ingen kjente økonomiske konsekvenser utover dette. 5.5 Eiendomsrettslige konsekvenser Planområdet ligger i all hovedsak på gnr. 17 bnr. 2, som eies av Kristian Støvind. Trygge Barnehager har vært i kontakt med ham om erverv av grunn til barnehagen. Mindre deler av Sørgårdsbråtan og gnr. 18 bnr. 85 som ligger innenfor planområdet er kommunens eiendom. Arealene som reguleres til barnehage med tilhørende parkering og vegareal vil overdras til de som skal eie og drive barnehagen, enten det er Trygge Barnehager AS, Fet kommune eller evt. andre barnehageaktører. På eiendommen gnr. 18 bnr. 258 er det regulert inn frisiktsone for krysset Garderåsvegen og Sørgårdsbråtan både i planforslaget til Vitåsen barnehage og i gjeldende reguleringsplan/ tomtedelingsplan for Garderåsen III. Innenfor frisiktsonen er det i dag en skråning, en hekk og ei lekestue som kommer i konflikt med sikten. Denne konflikten vil være den samme i nytt planforslag som i gjeldende plan. 13

14 Skråningen, hekken og lekestua på gnr. 18 bnr. 258 hindrer sikt i krysset mellom Garderåsvegen og Sørgårdsbråtan (Bilde nr. 1 er tatt fra Sørgårdsbråtan østover mot Garderåsvegen. Bilde nr. 2 er tatt sørover på Garderåsvegen) 5.6 Juridiske konsekvenser Når reguleringsplanen er vedtatt vil den hjemle mulighet for utbygging av barnehage med tilhørende veger og anlegg. Ut over dette er det ingen kjente konsekvenser. 5.7 Konsekvenser for tekniske løsninger Barnehagen kan tilkoples eksisterende stømnett og kommunale vann- og avløpsledninger ved planområdet. I henhold til kommunens kartportal er vannledningen som går langs Garderåsvegen i nærheten av planområdet 160 mm, spillvannsledningen er 200 mm og overvannsledningen har en dimensjon på 250 mm. Fallko As v/ole Martin Fallan har i brev datert gjort en vurdering av hvordan overvann, spillvann og slukkevann er tenkt løst. Overvann er planlagt løst lokalt, spillvann forutsettes pumpet til kommunal spillvannsledning, og slukkevannsdekning forutsettes å være i varetatt i forbindelse med kommunal brannkum. Det er for øvrig tatt inn i bestemmelsene at slukkevann må være tilfredsstillende, samt at tiltak iht. kap. 8 i Kommunedelplan energi- og klima, Fet kommune , skal være retningsgivende. Detaljerte vurderinger av elektrisitets-, vann- og avløpsløsninger samt overvann vil utredes i tekniske planer. Se også punkt 4.4 ovenfor. 5.8 Konsekvenser for barn og unge Planforslaget imøtekommer behov for nye barnehageplasser ved at det tilrettelegges for etablering av en barnehage med inntil 6 avdelinger. Barnehagen ligger inntil nærfriluftsområder. I tillegg er det i eksisterende gangvegløsninger mellom nærliggende boligområder og skolen til planområdet. Videre langs adkomsten til barnehagen reguleres det fortau. Det er krav om at dette skal opparbeides før barnehagen tas i bruk. For øvrig vil utearealene tilknyttet barnehagen være tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens åpningstid. Etablering av barnehagen vil dermed få positive konsekvenser for barn og unge. 5.9 Konsekvenser for funksjonshemmede Barnehagen må tilfredsstille kravet til universell utforming, noe som også er sikret i bestemmelsene. Det skal også avsettes egne parkeringsplasser på barnehagens areal til funksjonshemmede Risiko og sårbarhetsanalyse Når det gjennomføres planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det innarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at De forhold som analysen avdekker, som kan være av interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om arealbruken fattes. Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt fremheve om endringer som planen medfører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre objekter i og rundt det planlagte tiltaket. 14

15 Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse som vedlegges planbeskrivelsen. Konklusjonen er at endringene som planen medfører av arealet, ikke endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. 6 SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER MED VÅRE KOMMENTARER 6.1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert og Fylkesmannen påpeker at det er uheldig å omdisponere LNF-områder gjennom reguleringsplan. Slike omdisponeringer bør eventuelt vurderes i en helhetlig sammenheng i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Miljøvernavdelingen vil trolig likevel akseptere at det angitte området omreguleres for etablering av barnehage, fordi tiltaket vil fylle et samfunnsmessig viktig behov og ligger sentralt plassert i forhold til boligbebyggelse. Det er heller ikke kjente viktige naturverdier på området. Faglige hensyn må vurderes og ivaretas i henhold til gjeldende nasjonale og regionale føringer og retningslinjer: Fylkesmannen gir en generell uttalelse og ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berører planforslaget: - grønnstruktur, biologisk mangfold/viktige naturtyper, landskap, jordvern, vassdrag (fisk), vilt, friluftsliv, vann- og luftforurensning - barn- og unges interesser - samordnet areal- og transportplanlegging - klima- og energihensyn - overvannshåndtering - støy iht. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T universell utforming/universell tilgjengelighet De minner også om at det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplanen. Landbruksavdelingen viser til at markslagskart viser at vestre del av det foreslåtte reguleringsområdet grenser mot lettbrukt fulldyrka jord. De forutsetter at planforslaget ikke berører jordressurser, og anbefaler at kantsoner mot jordbruksareal bevares. Kommentar Med bakgrunn i behov for barnehageplasser i det aktuelle området har Fet kommune vedtak på at de ønsker å regulere deler av gnr. 17 bnr. 2 til barnehage. Selv om deler av et friluftsområde blir regulert til barnehage, vil størstedelen av området opprettholdes som skogsområde. Eksisterende stier/turveger er hensyntatt og ligger utenfor området som reguleres til barnehage. Reguleringsplanen innenfor planen sikrer barn og unges interesser og er i samsvar med samordnet areal- og transportplanlegging (se under punkt 5). Om Trygge Barnehager skal etablere barnehagen innenfor området vil de legge opp til løsninger med energibrønn og vannbåren varme i bygget. Dette er også tatt inn i bestemmelsene. I brev datert fra Ole Martin Fallan, Fallko AS (vedlegges) er det gjort en vurdering av hvordan bl.a. overvannet er tenkt håndtert. Det legges vekt på å løse dette lokalt og at kommunens energi- og klimaplan skal legges til grunn for løsninger. Barnehagens plassering i forhold til bl.a. veger, samt fartsgrense og ÅDT på disse tilsier at den ikke vil bli utsatt for støy. Det er likevel tatt inn i reguleringsbestemmelser at barnehagen skal tilfredsstille gjeldende forskrifter om innendørs og utendørs støy. Planområdet er stedvis kupert og bratt, og det må påregnes terrengbearbeidelse. Bestemmelsene sikrer at bebyggelsen og utearealene skal planlegges og opparbeides etter prinsippet om universell utforming. Planen medfører ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark, og det er utarbeidet egen ROS-analyse i tilknytning til reguleringsplanen. 6.2 Akershus fylkeskommune, brev datert , og

16 Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Områdets topografiske forhold tilsier imidlertid at det kan være potensial for fornminner, og det kreves derfor arkeologiske registrering. I etterkant av er det gjennomført arkeologiske undersøkelser, og i brev datert vedlegges rapport fra arkeologiske registreringer som viser at det ikke ble gjort funn i området. Fylkeskommunen har ingen merknader til nyere tids kulturminner. Fylkesrådmannen minner også om Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, universell utforming og andre regionale interesser. Kommentar I brev av ble det bestilt arkeologiske registreringer av planområdet, og registreringene ble gjennomført våren 2010 Det ble ikke gjort funn i området. Når det gjelder Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, universell utforming og andre regionale interesser vises det til vår kommentar til merknad fra fylkesmannen. 6.3 Romerike Avfallsforedling (ROAF), brev datert og Det foreligger krav om kommunal renovasjon på områder regulert til næringsvirksomhet, inklusive skoler og barnehager. Selv om en står fritt til å velge renovatør anbefaler ROAF at det legges opp til at renovasjon kan utføres på en rasjonell måte iht. gjeldende regler og forskrifter. Kommentar Det er i bestemmelsene sikret at renovasjonsløsninger skal vises i situasjonsplanen som skal følge søknad om rammetillatelse. Det er også krav om at renovasjonsarealet/løsningen skal være ferdig opparbeidet før barnehagen tas i bruk. 6.4 Statens vegvesen Region Øst, brev datert Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid, men anbefaler at det i forbindelser med planarbeidet blir sett på om forholdene for gående og syklende kan forbedres. Kommentar Det er i reguleringsplanen regulert fortau langs adkomsten til barnehagen. Dette forbindes med eksisterende gang- og sykkevegnett. 6.5 Kristian Støvind, E-post sendt til Fet kommune den Kristian Støvind er hjemmelshaver til gnr. 17 bnr. 2, fremhever at han ønsker å selge barnehagetomten til markedspris. I den forbindelse vurderer han markedspris i henhold til tomter/ barnehagetomt /næringseiendom. Kommentar Trygge barnehager har avtale med Kristian Støvind ang. kjøp av tomtegrunn til barnehagen. 6.6 Sverre Brøtmet, brev datert Sverre Brøtmet er hjemmelshaver til gnr. 17 bnr. 1 og er i utgangspunktet i mot grunnavståelse til barnehageprosjektet. Siden prosjektet har utviklet seg til en sak mellom Trygge Barnehager AS og Fet kommune ser han ingen grunn til at hans eiendom trekkes inn i planarbeidet, og han forutsetter at hans eiendom ikke blir berørt. Han presiserer videre at driftsveger innenfor området må ivaretas. Kommentar Gjennom planprosessen har det som nevnt vært vurdert flere alternative vegløsninger inn til barnehagen, både fra Sørgårdsbråtan og fra Garderåsvegen. De vurderte adkomstløsningene fra Garderåsvegen ville imidlertid berøre gnr. 17 bnr. 1. Dette har 16

17 blitt drøftet med Brøtmet, men han ønsker ikke å avstå grunn i forbindelse med barnehagen. I samråd med Fet kommune har vi derfor kommet fram til at adkomst til barnehagen må gå fra Sørgårdsbråtan. Uansett om adkomsten til barnehagen legges fra Garderåsvegen eller fra Sørgårdsbråtan må den krysse deler av det eksisterende driftsvegnettet. Slik adkomsten til barnehagen nå er planlagt krysser den driftsvegen over kommunens grunn. Det er tatt inn i bestemmelsene at driftsvegen sør for Sørgårdsbråtan enten skal opprettholdes ved kryssing av adkomsten til barnehagen, eller ved andre tilfredsstillende løsninger sør for barnehagen. 17

18 6.7 Garderåsen Vel, brev datert Det er stor uro og bekymring blant beboerne i område pga. økende trafikk. De mener det er et dårlig forslag å benytte Sørgårdsbråtan som adkomstveg til barnehagen, da den er smal, har et farlig kryss med Garderåsvegen, og pga. at barn leker og sykler i denne vegen. De mener innkjøringen til barnehagen bør flyttes til Garderåsvegen sør for Sørgårdsbråtan, vis a vis blokkene. I tillegg ønsker beboerne i området å beholde skogen som i dag både skjerme for vind og trafikkstøy fra Fetvegen, samt benyttes som friluftsområde av mange i Garderåsen. De ber derfor om at det fortsatt må være fri adgang til skogen, og at mest mulig av den forblir skogsområde. De ber også om at barnehagen kun bygges i en etasje, og med en viss avstand til boligene i Sørgårdsbråtan. Kommentar Som nevnt er det vurdert flere alternative vegløsninger til barnehagen, men det er kommet fram til at adkomst fra Sørgårdsbråtan vil være den mest gjennomførbare løsningen. For å trekke trafikken kortest mulig inn i Sørgårdsbråtan er adkomsten vist så langt øst som mulig uten å komme i konflikt med eksisterende kryss. I tillegg er krysset Sørgårdsbråtan/Garderåsvegen noe justert, Sørgårdsbråtan er regulert bredere enn i dag og med fortau fram til og langs ved barnehagens avkjørsel. Det er gjennom planprosessen besluttet av Trygger barnehager og grunneier for eiendommen gnr. 17 bnr. 2 at barnehagetomten skal lokaliseres på østre del av gnr. 17 bnr. 2. Dette medfører at eksisterende grønt-/skogsområder ikke stykkes opp, og dermed berøres i mindre grad. I tillegg bevares de mest benyttede friluftsområdene som ligger lengre vest. Barnehagearealet er også lagt utenom eksisterende stier/turveger. For områdene som ligger sør og vest for barnehagearealet vil det på samme måte som tidligere være private skogseiendommer som kan benyttes til skogbruk og friluftsområde på lik linje som i dag. Det åpnes for at barnehagen kan bygges i 2 etasjer med maksimum mønehøyde på 9 meter over gjennomsnitt planert terreng med mindre takoppbygg og tekniske installasjoner på inntil 11 meter. Avstanden fra nærmeste bolighus i Sørgårdsbråtan (gnr. 18 bnr. 258) til barnehagebygget er ca 30 meter. I tillegg faller terrenget mot sørvest slik at gulv 2. etasje i det planlagte barnehagebygget vil ligge mellom ca 5 og 6 meter lavere enn gulv 1. etasje i bolighuset på gnr. 18 bnr Det nevnes også at barnehagebygget vil være en god del lavere enn dagens skogsvegetasjon i området. 6.8 Samarbeidsutvalget (SU) Sommerly Andelsbarnehage, brev datert Samarbeidesutvalget ønsker informasjon vedrørende planene for ny barnehage både med hensyn på størrelse (antall plasser og areal), konsekvenser for trafikk i Garderåsen, samt konsekvensene for skogsområdet sørvest for Sørgårdsbråtan som de benytter til friluftsliv. De ønsker generelt opplysninger som kan belyse den nye barnehagens eventuelle påvirkning for Sommerly Andelsbarnehage. Kommentar Under kapitlene Beskrivelse av planforslaget ny situasjons og Konsekvenser av planforslaget er det redegjort for barnehagens størrelse (antall plasser og areal) samt antatt økning av trafikk som følge av barnehagen. Som nevnt vil mesteparten av friområdet forbli urørt, og det er da særlig lagt vekt på å bevare etablerte stier/turveger og de områdene som er mest benyttet til friluftsliv/lek. 18

19 6.9 Beboere i Sørgårdsbråtan og Sørgårdslia, felles brev datert Beboernde i Sørgårdsbråtan og Sørgårdslia mener at adkomst til barnehagen ikke bør være via Sørgårdsbråtan. Denne vegen er smal og har ikke kapasitet til økt trafikk. I tillegg er eksisterende kryss mellom Garderåsvegen og Sørgårdsbråtan trafikkfarlig. En eventuell oppgradering av vegen og krysset vil medføre inngrep i private boligeiendommer. I tillegg vil en slik løsning gi økt trafikk og dermed redusert trafikksikkerhet og økt støy og forurensning. De mener adkomsten til barnehagen legges fra Garderåsvegen, for eksempel i svingen nedenfor innkjøringen til Sørgårdsbråtan. Videre anmoder de om at adgang til skogen/friområdet sørvest for Sørgårdsbråtan opprettholdes med stier som i dag, da de benyttes av beboere i nærområdet. De ber også om at vegetasjonen i området i størst mulig grad skal beholdes for å unngå støyplager. Beboerne anmoder også om at barnehagen plasseres i en viss avstand til eksisterende boliger, og at den kun bygges i en etasje. Avslutningsvis skriver de at de ikke har noen motforestillinger mot bygging av en barnehage i nærområdet, men håper at deres merknader blir tatt hensyn til. Det bør være et mål at en ny barnehage ikke skal berøre eksisterende boliger i for stor grad, verken når det gjelder redusert livskvalitet, verdi av eiendom eller trafikksikkerhet. Kommentar Vi har forsøkt å ivareta interessene til de som bor i Sørgårdsbråtan og Sørgårdslia ved å se på flere alternative avkjøringsmuligheter både fra Garderåsvegen og fra Sørgårdsbråtan. Men som nevnt ville adkomst fra Garderåsvegen berøre gnr. 17 bnr. 1, og hjemmelshaver ønsker ikke å avgi grunn. Da det er lite trolig at kommunen ønsker å ekspropriere grunn, har vi kommet fram til den foreslåtte løsningen. Av trafikksikkerhetshensyn er østre del av Sørgårdsvegen utvidet og krysset strammet opp. Dette vil imidlertid ikke gå ut over boligeiendommene langs vegen. Skogsområdet er i størst mulig grad bevart, og barnehagen lagt utenom etablerte stier. Det er også vektlagt å skåne de skogsområdene som i dag er mest benyttet til av barn, bl.a. der det er lavvoer og lekeområder. I tillegg til at barnehagetomten er plassert med tanke på å ivareta grøntområdene, er det lagt vekt på å trekke den unna mest mulig av bebyggelsen langs Sørgårdsbråtan og Sørgårdslia. Det vises for øvrig til vår kommentar til merknad fra Garderåsen Vel Johan Lothe, brev datert Lothe er hjemmelshaver til gnr. 18 bnr. 266 og mener dermed han vil bli en av de mest berørte av tiltak som reguleringsplanen legger til rette for, og påpeker spesielt støy fra barnehagen og trafikk i til og fra denne. Han mener i utgangspunktet at området er velegnet til barnehageformål og ønsker generelt tiltak for barn velkomne. Det er viktig med godt naboskap, noe som han håper blir hensyntatt i reguleringsplanprosessen og etterfølgende tiltak. I forbindelse med planarbeidet påpeker han noen betenkeligheter og utfordringer: Lothe mener trafikk og plassering av adkomsten og parkeringsarealene til barnehagen er viktige punkter i som må vurderes. Han nevner videre at han har søkt om og fått byggetillatelse til oppsetting opp en mur med høyde opp til 4,5 meter mot området som tidlig var utpekt som barnehageareal. Denne muren vil redusere støy fra både barnehagen og Rv22, samt hindre gangtrafikk fra barnehagen til gnr. 18 bnr Han opplyser videre at han tidligere har fått byggetillatelse til oppføring av garasje på sin eiendom en meter fra eiendomsgrensen. Redusert avstand ble innvilget med bakgrunn i at det ikke ville komme barnehage inntil eiendommen. 19

20 Videre mener Lothe at endring av bruksverdien på hans eiendom kan påvirkes av utbyggingsperioden for barnehagen, støy fra barnehagen, merstøy fra Rv22, samt at skogsareal som grenser til hans eiendom kanskje ikke forblir skogsmark lenger. Kommentar Barnehagen er nå foreslått plassert lenger sørøst innenfor planområdet enn det kommunen opprinnelig hadde tanker om. Dette er fortrinnsvis med bakgrunn i at adkomst nå er foreslått lenger øst fra Sørgårdsbråtan enn kommunen opprinnelig vurderte, noe som vil være positivt for bl.a. eiendommen gnr. 18 bnr Gjeldende byggetillatelser på nevnte eiendom vil ikke påvirkes av barnehageutbyggingen. Skogsområdene vest og sør for barnehagearealet forblir skogsområde som i dag, mens en god del av eksisterende skog innenfor barnehagetomta vil måtte fjernes. Det vil likevel være en intensjon å bevare en del av den. For øvrig vises det til vår kommentar til merknad fra Garderåsen Vel. Gardermoen Park Ragnhild Storstein Arealplanlegger, Sjåtil & Fornæss AS 20

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2009/2391-0 Arkiv: 0101R0903 Dato: 29.04.2011 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/11 Fast

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00377-9 Saksbehandler Mona Helene Larsen LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Oppsummering: Felt B14 på Lunderåsen vest er regulert til bolig, men må detaljreguleres før utbygging.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt 1 Generelt 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 13/01/2014. 1.2

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer