Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø"

Transkript

1 Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal Classification:

2 Fra HMS til barrieretenkning HMS Definisjoner, Organisering, Ledelse, Styring Sikkerhet Prinsipper for sikkerhetsstyring Forebygging av ulykker og skader Informasjon og opplæring om ulykkesrisiko Barrierer, sikkerhetssystemer og -utstyr Systematisk oppfølging og evaluering av risiko Risikoanalyser og risiko for storulykker 2 - Classification: Internal Classification:

3 HMS Definisjoner HMS Helse, miljø og sikkerhet en forutsetning for gode økonomiske resultater og godt omdømme HMS mål - Nulltankegangen Det er mulig å forhindre alle uønskede hendelser gjennom forebyggende HMSarbeid. Null skader, null ulykker/tap Uønskede hendelser Hendelser som har forårsaket skade/tap eller tilløp (dvs. hendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha forårsaket skade/tap) 3 - Classification: Internal Classification:

4 Sveisejobb i Azerbaijan 4 - Classification: Internal Classification:

5 HMS Ledelse og organisering Leder Tilrettelegg og vær pådriver Gå foran med et godt eksempel Medarbeider Ta ansvar for egen atferd Tenk selv! Holdninger, kunnskaper, ferdigheter og atferd Avgjørende for å nå HMS-mål Risikostyring Kontroll med styring av risiko er en kontinuerlig prosess og hjørnestein i alle HMS-aktiviteter 5 - Classification: Internal Classification:

6 6 - Classification: Internal Classification:

7 Det handler om å ha kontroll Eksempel: Kajakk 7 - Classification: Internal Classification:

8 Sikkerhet, Prinsipper for sikkerhetsstyring Søk å finne løsninger som minimaliserer sannsynligheten for at uønskede hendelser og ulykker skal inntreffe Gjeldende sikkerhetskrav og kriterier skal defineres Potensielle farer og ulykkeshendelser skal vurderes Risikoreduserende tiltak skal identifiseres og implementeres Godhet (performance) i operasjon skal evalueres 8 - Classification: Internal Classification:

9 Sikring av arbeidsstedet Classification: Internal Classification:

10 Sikkerhet, Forebygging av ulykker og skader Det skal iverksettes rutiner for å forebygge ulykker og skader Rutinene skal omfatte identifisering og vurdering av potensielle ulykkeshendelser og risiko for personell og verdier Basert på den vurderte og totale eller enkelte risiko; identifiser og iverksett forebyggende (risikoreduserende) tiltak, gjerne både tekniske og administrative løsninger, individuelle endringer i arbeidsprosesser, samt sikkerhetstiltak og -utstyr 10 - Classification: Internal Classification:

11 Stabilitet er viktig 11 - Classification: Internal Classification:

12 Sikkerhet, Informasjon og opplæring Ledere, ansatte og entreprenører skal gis informasjon og opplæring om relevant ulykkesrisiko i anlegget, i den enkeltes jobb og hvordan man kan forhindre eller minimalisere slik risiko Sikkerhet skal prioriteres foran produksjon Hva er sikker tilstand? For hvem? Hva skal skje ved feil? Fortsett som før eller stopp? 12 - Classification: Internal Classification:

13 Sikkerhet, Barrierer sikkerhetssystem og -utstyr Risikoreduserende tiltak og barrierer skal etableres for å: Redusere mulighet for at feil og faresituasjoner oppstår Redusere mulighet for at en faresituasjon utvikler seg til en uønsket hendelse eller tilstand Stanse eller redusere omfang og varighet av uønskede hendelser og tilstander og hindre videreutvikling til ulykker Begrense konsekvenser av ulykker 13 - Classification: Internal Classification:

14 Total risiko reduksjon Risikoreduksjon, eksempel Økende risiko Risikoreduksjon ved hjelp av beskyttelslag - barrierer Initiell risiko Uten reduserende tiltak Risiko reduksjon pga Innbygd prosess stabilitet Risiko reduksjon pga prosess prosesskontroll Risiko reduksjon pga For alarmer Risiko reduksjon pga Instrumenterte sikkerhetsfunksjoner Akseptabel risiko Defineres av virksomhetens akseptkriterier Rest risiko Risiko reduksjon pga Mekaniske enheter Risiko reduksjon pga Andre virkemidler Beskyttelses lag - Barrierer 14 - Classification: Internal Classification:

15 Sikkerhet, Barrierer krav og bruk For etablerte barrierer, deriblant sikkerhetssystemer, skal det foreligge krav til ytelse, pålitelighet, tilgjengelighet og sårbarhet. Det skal være uavhengighet mellom barrierene Det skal gis opplæring og trening i riktig bruk og vedlikehold av utstyret og i å håndtere situasjoner med tap og bortfall av barrierer Det skal utarbeides prinsipper / strategier som legges til grunn for utvikling, bruk og forbedring av sikkerhetssystemene og for å medvirke til å gi alle involverte felles forståelse for de krav og kriterier som er lagt til grunn for funksjon og status 15 - Classification: Internal Classification:

16 Teknisk Tilstand Sikkerhet (TTS) Bakgrunn og målsetning Antall eldre installasjoner øker. Krav til verifikasjoner med planer Myndigheter Om barrierer svikter og gir et alvorlig tilløp, så bør gransking vurderes. Internasjonale standarder Ytelsesstandarder og indikatorer skal etableres Overvåke endringer i risiko på en systematisk måte. Overvåke forhold rundt og erfaringer med kritiske elementer i sikkerhetsbarrierer. Være i stand til å vurdere risiko totalt. Målsetning: Kartlegge, beskrive og følge opp den tekniske tilstanden til sikkerhetsmessige barrierer, systemer og utstyr på alle Statoilopererte anlegg og installasjoner på land og til havs. Øke kompetanse og kunnskape om sikkerhetssystem og -barrierer Classification: Internal Classification:

17 TR 2237 STATOIL GOVERNING DOCUMENT Safety Design for Onshore Plants Health, safety, security and the environment (HSE) Technical and professional requirements, TR2237, Final Ver. 1, Valid from Publisher: Chief Engineer Safety Technology Classification: Internal Validity area: Statoil/All locations/all value chains/onshore (TR1055 gjelder tilsvarende for våre offshoreanlegg) 17 - Classification: Internal Classification:

18 TR2237 PS 0 Layout and arrangement PS 1 Containment PS 2 Natural Ventilation and HVAC PS 3 Gas detection PS 4 Emergency Shut Down (ESD) PS 5 Open drain PS 6 Ignition Source Control PS 7 Fire detection PS 8 Blowdown and Flare/Vent system PS 9 Active fire protection PS 10 Passive Fire Protection PS 11 Emergency Power and Lighting PS 12 Process Safety PS 13 Alarm and communication system for use in emergency situations PS 14 Escape, evacuation and rescue PS 15 Human Machine Interface HMI 18 - Classification: Internal Classification:

19 Barrierene skal være pålitelige 19 - Classification: Internal Classification:

20 Typisk hendelseskjede Olje og gassvirksomhet Utfall avhenger av barrierens: -Funksjonalitet (effektivitet) -Pålitelighet -Sårbarhet TENNKILDE-KONTR. Gassdeteksjon ESD/Isolasjon Varme overflater Varmt arbeid Områdeklassifisering MOTVIRKE EKSPL. Layout Blast-vegger Relief-paneler Deluge HINDRE FATALITETER Layout, struktur Nødkraft/ Nødlys Alarm/kommunikasjon Rømning/evak. system EKSPLOSJON TAP AV CONTAINMENT TENNING ULYKKE BRANN og ESKALERING RØMNING, EVAKUERING OG REDNING HINDRE LEKKASJE Design Materialer Inspeksjon Vedlikehold Operasjon Prosess-sikring REDUSERE OMFANG Ventilasjon Gassdeteksjon ESD Blow down Drensystem HINDRE ESKALERING Branndeteksjon Deluge / brannvann Passiv brannbeskyttelse Brannvegger ESD/Blowdown Drenssystemer 20 - Classification: Internal Classification:

21 Sikkerhet, Barrierer tilstand og testing En skal til enhver tid ha oversikt over sikkerhetsfunksjonens tilstand og tilgjengelighet Barriere ute av drift: Gjør analyse og iverksett kompenserende tiltak Testing skal gjøres jevnlig under drift Farlige udetekterte feil oppdages Hvor god er funksjonen, justere testintervall? Husk testing etter vedlikehold og modifikasjoner 21 - Classification: Internal Classification:

22 Ytelseskrav - Eksempel Id No.: Performance Requirement: Weight: Rating F 3 Deluge Systems Provide a quick and reliable firewater supply to the applicable deluge/water spray system with a rate sufficient to cover the minimum demand for the applicable area and at pressures within the nozzle pressure range requirement. Where applicable, provide foam (AFFF) concentrate according to the specification for the applicable foam type. Id No. Examination Activity Result Note F 3.1 Check that the deluge valve arrangement and interfaces can be function tested without release of water into the fire area, i.e. block valve installed on downstream side. V / I / D / T Ytelseskrav: F - funksjon I - integritet (utilgjengelighet) S - sårbarhet (dim. hendelse) M - styring / dokumentasjon 22 - Classification: Internal Classification:

23 Ytelseskrav - Eksempel Id No. Performance Requirement: Weight: Rating F 3 Deluge Systems Provide a quick and reliable firewater supply to the applicable deluge/water spray system with a rate sufficient to cover the minimum demand for the applicable area and at pressures within the nozzle pressure range requirement. Where applicable, provide foam (AFFF) concentrate according to the specification for the applicable foam type. Eksamineringsaktivitet: Sjekkpunkter for å finne tilstanden i forhold til kravet Id No. Examination Activity Result Note F 3.1 F 3.2 Check that the deluge valve arrangement and interfaces can be function tested without release of water into the fire area, i.e. block valve installed on downstream side. V / I / D / T Check that the system has a pressure sensor (PSH) downstream the valve initiates ESD and has the proper interface with CCR display. V / I / D / T Eksamineringsmetode: V - visuell inspeksjon I - intervjuer D - dok. gjennomgang T - test 23 - Classification: Internal Classification:

24 Sikkerhet, Systematisk oppfølging- risikoevaluering Rutiner for systematisk oppfølging og evaluering av de viktigste bidragsyterne til risiko i de ulike faser av et utviklings- eller modifikasjonsprosjekt, inkl. verifikasjoner i byggefase og drift Relevante data fra utførte risikoanalyser skal brukes aktivt Erfaringsdata skal samles og brukes som grunnlag for: Gjennomføring og oppfølging av analyser i ulike faser av virksomheten Overvåking og kontroll av tekniske og operasjonelle forhold Iverksetting av korrigerende og forebyggende tiltak 24 - Classification: Internal Classification:

25 Man tager hva man haver 25 - Classification: Internal Classification:

26 ALARP (As Low As Reasonably Practicable) Metode for å redusere risiko utover et allerede etablert risikonivå. Basis for ALARP vurderinger er de aksepterte risikonivå oppnådd ved bruk av relevante regler, standarder, god engineering praksis og risikoanalyser. Videre risikoreduksjon skal gjennomføres ihht ALARP prinsippet. Kostnaden med å gjennomføre tiltaket evalueres i forhold til risikoreduksjon i hele den resterende levetiden av anlegget. Tiltaket skal gjennomføres såfremt kostnaden ikke står i vesentlig misforhold til den risikoreduksjon som oppnåes. Omvendt bevisbyrde! ALARP er ikke et prinsipp som kan brukes som argumentasjon for å la være å bytte ut gammelt og dårlig utstyr Classification: Internal Classification:

27 ALARP Prosess Systematisk identifisere RRM s (Risk Reducing Measures). Evaluering av RRM s. (Anbefales eller ikke ihht ALARP prinsippet) ALARP gjennomføres og dokumenteres separat for hver RRM. Vurderingen begrenses helst til grove anslag. Detaljert vurdering gjennomføres dersom en konklusjon ikke kan trekkes basert på de grove anslagene. Dokumentasjon av hver RRM med anbefalt (eller ikke anbefalt) sendes videre for endelig beslutning. Konklusjon fra ledelsen sendes til kontraktør for videre håndtering ihht prosjektprosedyrene Classification: Internal Classification:

28 ALARP-område ALARP-prinsipp i norsk regelverk Akseptgrense for risiko Billig/enkelt tiltak? OK, da skal tiltaket implementeres! Urimelig dyrt? Greit, men du må dokumente hvorfor du lar være å gjennomføre tiltaket* *) Omvendt bevisbyrde (må argumentere for ikke å gjennomføre et foreslått tiltak) 28 - Classification: Internal Classification:

29 ALARP-prinsipp i britisk regelverk Akseptgrense for risiko ALARP-område Neglisjerbar risiko 29 - Classification: Internal Classification:

30 Akseptkriteriet må fastslås Eksisterende utstyr Nytt utstyr Akseptgrense for risiko Med årene, skjerpede krav Ofte forskjell i ALARP-området innen en bedrift 30 - Classification: Internal Classification:

31 Layer of Protection Analysis - LOPA LOPA used to determine if Safety Instrumented System are required and if yes, the needed Safety Integrity Levels (SIL1-3) Consider one process equipment/segment at time Identify a hazard for the segment and the consequences. Identify the independent layers of protection that protects the equipment against the specified hazard Community Emergency Response Plant Emergency Response Physical Protection e.g. Relief Devices Safety Instr. System preventative action Critical Alarms and Operator interv. Basic Process Control System, Operating Discipline / Supervision Process Plant Design Gaps in protection of equipment calculated by the LOPA tool based on risk tolerance criteria s (TMEL s) Classification: Internal Classification:

32 Sikkerhet, Risikoanalyser og storulykkesrisiko Utarbeides risikoanalyser (tap og skade blir identifisert, vurdert og tatt stilling til) Skal gi beslutningsstøtte ved valg av konsept, tekniske løsninger og gjennomføring av aktiviteter, for å identifisere og evaluere sikkerhetskritiske funksjoner og feilmoder, og for å identifisere forbedringer og tiltak Potensielle alvorlige ulykkesforløp skal analyseres for å frembringe dimensjonerende ulykkeslaster og grunnlaget for : Identifikasjon av viktige bidragsytere og holde kontroll med disse Fastsetting av driftsbetingelser og krav til vedlikehold Risikoklassifisering av konstruksjoner, systemer og utstyr Analyse av hvilke effekter modifikasjoner, planlagte bygge- og installasjonsaktiviteter, endrede driftsbetingelser og -forhold kan ha på virksomheten 32 - Classification: Internal Classification:

33 Texas City raffinery, 23/ omkom 170 skadet 33 - Classification: Internal Classification:

34 HMS-trekanten. OK, eller?! osv Veldig farlige Farlig hendelser Mange små hendelser Ved å redusere de mange små hendelsene, er vi da trygge? Eller? 34 - Classification: Internal Classification:

35 Konklusjon En ulykke kan ikke aksepteres! Derfor må risikoen for ulykke være forutsett og tiltak for å unngå ulykken satt i system Identifiser risiko og etabler barrierer Barrierenes funksjon skal ivaretas gjennom hele innretningens levetid Etablerte barrierer og hvilken funksjon de skal ivareta, skal være kjent Håndter og test barrierene slik at ytelse er kjent Det skal være kjent hvilke barrierer som er ute av funksjon eller er svekket Nødvendige tiltak skal iverksettes for å rette opp eller kompensere for svekkede barrierer Hva kan gjøres for unngå menneskelige feil? 35 - Classification: Internal Classification:

36 BARRIERER Uønsket hendelse 36 - Classification: Internal Classification:

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Ny revisjon av Norsok S-001 T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Bakgrunn / arbeidsgruppe Kick-off møte oppdatering 10.11.2003 2 Arbeidsgruppe: Frank L. Firing, Statoil, leder

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 English summary... 8 3 Mandat og gjennomføring av granskingen... 13 4 Bakgrunnsinformasjon... 16 5 Hendelsesforløp og beredskap... 23 6 Konsekvenser... 35 7 Årsaker... 43 8

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Rev 02 Undersøkelse og Gransking Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Utarbeidet av SfS Arbeidsgruppe: 28. August 2014 Gjelder

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet

Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter Norsk utgave Handling Risikoforståelse Lederskap og kultur Kompetanse Informasjon Utgitt av Direktoratet for

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke

Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke Managing the future today Proactima as Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over. 60 medarbeidere Proactima AS (2003) : 36 ansatte Proactima

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer