SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS Formannskapssalen, Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune"

Transkript

1 SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO MVA Tromsø

2 TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 07/13: INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling med dagorden vedtas slik den foreligger. 2

3 TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 08/13: PROTOKOLL Forslag til vedtak: Protokoll fra regionrådsmøte, 18. januar 2013, vedtas slik den foreligger. Utvalg: Møtested: Tromsø, rådhuset Møtedato: Klokkeslett: PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Ordfører Ole-Johan Rødvei (H), og varaordfører, Oddvar Skogli, (SP) Karlsøy kommune: Ordfører Hanny Ditlefsen (RRR), og varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) Tromsø kommune: Varaordfører Anni Skogman, byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H), (for Jens Johan Hjort) og Britt Hege Alvarstein, byråd Forfall: Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP) Karlsøy kommune: Laila B. Johansen (AP) Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (H) Fra administrasjonen møtte: 3

4 Balsfjord kommune: Hogne Eidissen, rådmann Karlsøy kommune: Jan-Hugo Sørensen, rådmann Tromsø kommune: Per Limstrand, kommunaldirektør og Nils Kristian Sørheim Nilsen og Jan Holte, IT-arkitekt og prosjektleder, (spesielt invitert til å kommentere og svare på spørsmål vedr. bredbåndssaken) Møtet ble ledet av ordfører, Ole-Johan Rødvei frem til kl Etter ble møtet ledet av ordfører og nestleder Hanny Ditlefsen. Rett utskrift bekreftes Tromsø, Daglig leder Sak 01/13: Innkalling godkjent Sak 02/13: Protokoll, 14. desember godkjent Sak 03/13: Dagsaktuelle saker a). Sandnessundforbindelsen II. Innledning ble holdt av Ole M. Johansen, (FrP) og medlem av Infrastrukturutvalget. Ole M. Johansen trakk opp fylkeskommunens prioriteringer av større vegprosjekter i Troms Fylke. Videre skisserte han ulike løsninger for ny vegforbindelse til Kvaløya. Debatt: Rådmannen i Karlsøy var først ute. Han roste prosjektet og mente at Karlsøy kommune vil nye godt av dette vegprosjektet. Ordfører, Ole-Johan Rødvei (H) mente at prosjektet også bør ses i sammenheng med en eventuell ny veiforbindelse til Harstad, og viste til arbeidet og diskusjonen som har vært i regionrådets infrastrukturutvalg. Han var også veldig klar på at en må tenke langsiktig. Når det gjelder trafikkgrunnlag for et slikt prosjekt viste han til Ryaforbindelsen som i dag har et mye større ÅDT en forventet. Byråd, Britt Hege Alvarstein, Tromsø (FrP), var opptatt at en må sørge for at den nye Kvaløyaforbindelsen henger sammen med resten av veiene i Tromsø og regionen. Videre må vi tenke beredskap. Ting henger sammen. Videre opplyste Alvarstein at det ligger utredningsmidler i Tromsøpakke III. 4

5 Ordfører, Ole-Johan Rødvei, Balsfjord (H) var klar på et det er en slik forbindelse i kombinasjon med en eventuell ny forbindelse sørover Harstad vil være viktig for samarbeidet mellom næringslivet i nord og sør. Varaordfører, Oddvar Skogli, Balsfjord (SP), var opptatt av at en ser prosjektet i en større sammenheng og nevnte i denne sammenheng, Målselv, Bardu og Dyrøy. Ordfører, Hanny Ditlefsen, Karlsøy (RRR) spurte om hvilke penger som er til stede slik at man kan foreta en snarlig utredning av de den nye Kvaløyaforbindelsen (Sandnessundforbindelsen II). Videre var hun opptatt av at en må samarbeide innad i regionen men også utad. Byråd, Britt Hege Alvarstein, Tromsø (FrP), opplyste at Tromsø kommune gjennom Tromsøpakke III har satt av 40 millioner til planlegging og utredning av en ny Sandnessundforbindelse. Oppsummering: Ole M. Johansen, Tromsø (FrP), medlem av Infrastrukturutvalget oppsummerte med at vi en har mange gode ideer om denne forbindelsen. En realisering av ny forbindelse samt andre vegprosjekter som kan i regionen kan medføre en utvidet ABS-region som kan gi mange gode spin-off effekter. b). Felles landbrukskontor i regionen. Leder av regionrådet og ordfører Ole-Johan Rødvei foresto innledningen av saken og viste til videre til forprosjektet og dens rapport «Interkommunal landbruksforvaltning i Tromsøområdet», som ble gjennomført som ble gjennomført høsten Viktige spørsmål som må utredes er slike som: - hvorfor skal regionen ha et felles landbrukskontor? - kan en øke kompetansen i den enkelte kommune gjennom en slik organisering og hvordan? - kan brukerne oppleve å få bedre service fra et felles landbrukskontor? Ordfører og leder, Ole-Johan Rødvei opplyste at Balsfjord kommune vil sende en skriftlig henvendelse til Tromsø kommune om å ta opp denne «ballen» igjen. Brevet vil bli sendt i nær fremtid. Videre opplyste Rødvei at Balsfjord kommune er klar til å ta på seg vertskapet for et eventuelt feles/interkommunalt landbrukskontor. Han understreket også at flere regioner i Norge har innført felles/interkommunal landbruksforvaltning, i det han viste til rapporten, «Interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området». Debatt: Byrådsleder, Øyvind Hilmarsen sa at Tromsø kommune er villig til å «gå» en ny runde på dette spørsmålet. Videre understreket han at byrådet ser positivt på at Balsfjord ønsker å ta opp saken igjen. Nils Kristian Sørheim Nilsen sa at Tromsø s administrasjon er positiv til tanken, men understreket viktigheten av å ta de ansatte med i prosessen, herunder fagforeningene. Videre var han opptatt av at en må prate substans, som hva skal et slikt kontor gjøre, hvilke 5

6 oppgaver skal tillegges kontoret. Videre opplyste han at den nye kommunaldirektøren for kultur og næring vil bli tildelt denne oppgaven. Ordfører, Hanny Ditlefsen minte forsamlingen på fylkesmannens formaning til samarbeid slik at en kan løfte kompetansen i kommunene og da spesielt viste han til de mindre kommunene. Ditlefsen var klar på at for Karlsøy er det det samme hvem de samarbeider med bare tjenesten som ytes blir god, og at det ikke skal stå på Karlsøy. Kommunaldirektør, Per Limstrand var også opptatt at denne prosessen så må man se på hva «ny» teknologi kan, nyttegjøre denne i en eventuell løsning. I møtet var det enighet om at en ønsker mer samarbeid i regionen, noe som også ble forsterket av rådmannen i Balsfjord som er meget fornøyd med de allerede eksisterende interkommunale samarbeid som Balsfjord har med Tromsø kommune. Varaordfører, Oddvar Skogli ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med saken. Sørheim Nilsen understreket også dette. Gruppen bør bestå av representanter fra Karlsøy, Balsfjord og Tromsø. Gruppens medlemmer må være på administrativt nivå og rådmannsnivå/kommunaldirektør. Forslag til vedtak: Ordfører, Hanny Ditlefsen satte frem følgende forslag til vedtok: 1. Regionrådets sekretariat sender ut «rapporten» til regionrådets medlemmer. 2. Regionrådet utfordrer de tre «rådmennene», rådmannsutvalget å legge frem sak på neste regionrådsmøte. Enstemmig vedtatt. c). Det 13 - årige skoleløpet Saken ble innledet av rådmann Hogne Eidissen, Balsfjord kommune Rådmann Eidissen opplyste at Balsfjord skal behandle forslag om nedlegging av 2 barneskoler, 30. januar Saken er et resultat av at formannskapet bevilget kroner til en utredning av økonomien i skolestrukturen i Balsfjord. Rådmannens forslag er basert på prosess og rapport. Videre fortalte Eidissen om de erfaringene en har gjort i prosessen, erfaringer som: - Nyttegjøre seg av ekstern kompetanse skaper legitimitet til prosessen - En må ikke starte slike utredninger uten at man virkelig mener noe med det - Balsfjord kommune valgte at rådmannen skulle kommentere rapporten - Utredningen er tuftet på kommunens dårlige økonomi, mangel på kompetanse på lærersiden Kritikk: - barnets beste - lang skolevei. Læring: - lang skolevei må vektes opp mot «kvalitet» 6

7 - ikke start en prosess dersom du/dere ikke ønsker å gjennomføre dette - en må være veldig tydelig på økonomi «på denne måten kan vi innspare» Debatt: Ole-Johan Rødvei understreket at dersom du ber om en utredning og setter av kroner så gjør du dette ikke dersom du ikke mener noe med det. Videre mente Rødvei at en i skoledebatten må vurdere hva som er «barnets beste» Anni Skogman, varaordfører, Tromsø kommune var blant annet opptatt av kommunene skal levere den beste tjenesten til «våre innbyggere». Hanny Ditlefsen, refererte til fylkesmannens «Januartale» hvor han etterlyste innholdet i skolen; «hvorfor er det ingen som snakker om innholdet i skolen» (Anni Skogman forlater møtet, pga representasjon) Oddvar Skogli var bl.a opptatt av at folkemøtene ikke stilte spørsmål om kvalitet og innhold i skolen. «Vi politikere må se på det totale tjenestetilbudet» : (Leder og ordfører Ole-Johan Rødvei forlater møtet pga viktig representasjon, nestleder Hanny Ditlefsen overtar ledelsen av møtet) Oppsummering: Det ble ikke fattet noen form for vedtak i saken. d). Utbygging av bredbånd i regionen. Innledning ble holdt ved rådmann Jan-Hugo Sørensen. Sørensen trakk opp de utfordringer som Karlsøy kommune står overfor i sitt bredbåndsprosjekt. Jan Holte kommenterte Karlsøy kommunes prosjekt. Videre redegjorde Holte kort om de utfordringer som Tromsø kommune har hatt med sitt prosjekt, bl.a. måtte prosjektets kravspesifikasjoner endres og prosjektet lyses ut tre ganger, før NordixData tok anbudet. Holte opplyste på spørsmål fra rådmannen i Karlsøy at tilknytningsavgiften for private kunder i anleggsperioden vil beløpe seg til max kroner og for næringslivet er det snakk om markedspris, men at en vil ta hensyn til bedriftens størrelse og økonomi. NordixData vil eie nettet, noe som kan regnes som en rein gavepakke. Prosjektet er tildelt 98 millioner kroner gjennom RDA, og regnes ferdigstilt i Debatt: I ordskiftet kom spørsmålet opp om dette er en sak som regionrådet kan «gjøre» noe med. Kan regionrådet søke på RUP midler til et utredningsprosjekt?, Nils Kristian Sørheim Nilsen. Frank Harry Pettersen (FRP), varaordfører I Karlsøy var tydelig på at optisk fiber nett er «alfa og omega» for næringslivet i distriktene, viste til fiskeribedrifter på Vannøya. 7

8 Kommunaldirektør Per Limstrand forslo at rådmannsutvalget sammen med Tromsø kommune tar initiativ til et utredningsarbeid. Hanny Ditlefsen la rådmannen i Karlsøy sitt forslag til frem for votering. Forslag til vedtak: Regionrådet ser positivt på etablere et regionalt prosjekt for utbygging av bredbånd i Tromsø-regionen og ber rådmannsutvalget om å fremme forslag til mandat for et forstudie til neste møte i regionrådet. Votering: Enstemmig vedtatt. Sak 04/12: Lokalisering av sekretariat Kommunaldirektør Per Limstrand orienterte om den videre prosessen, vedrørende en eventuell lokalisering av regionrådets sekretariat i Tromsø kommunes rådhus. Prosessen vil bli fulgt opp i rådmannsutvalget. Sak 05/12: Regional landbruksplan Troms fylkeskommune orienterer Troms fylkeskommune ved konsulent Synnøve Lode og landbruksdirektør Berit Nergård Nyre hos Fylkesmannen orienterte om bakgrunn, organisering og prosess videre. Ordskifte: Varaordfører, Oddvar Skogli holdt et lengre innlegg, hvor han talte bøndenes sak. Videre advarte han fylkeskommunen mot å gå for bredt ut. Landbruksdirektøren opplyste om at planprogrammet for landbruksplanen skal ut på en lengre høring hos kommunene og andre berørte parter. Høringsperioden er fra 20. februar til 10. april Møtets leder, Hanny Ditlefsen takket for informasjonen. Sak 06/12: Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet avsluttet kl Daglig leder 8

9 TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 09/a/13: DAGSAKTUELLE SAKER PETROMARITIM STRATEGIPLAN FOR TROMSØ KOMMUNE Forslag til vedtak: Saksutredning: Forhenværende ordfører i Tromsø kommune, Herman Kristoffersen, nedsatte 2. september 2004 et utvalg som skulle utarbeide en strategi for framtidig petroleumsvirksomhet for Tromsøregionen, med følgende mandat. Utvalget var bredt sammensatt av ordførere, kommunal administrasjon, næringsaktører og Universitet i Tromsø.(utskrift av planens forord) Utvalget skal utvikle en strategi for hvordan Tromsø kommune og omegn best kan Være til nytte for fremtidig utvikling innenfor dette området. En tenker da på styrking av de elementer som sikrer langsiktige og gode samfunnsmessige virkninger av oljeog gassutvinning i den nordlige landsdel og nordvest Russland. I dette ligger kompetanseutvikling, infrastruktur og annet som ligger opp mot det dagens og fremtidige aktører vil etterspørre. Mye tyder på at Tromsø bør kunne fremstå som et alternativ til virksomhet som ellers ville blitt lagt til Stavanger og Aberdeen. Det understrekes at arbeidet med å utvikle nye industri- og havnearealer i Tromsø vil fortsette å ha høy prioritet uansett, men at strategiarbeidet også kan gi nyttige innspill med hensyn på valg av disse. Det må være et mål med dette arbeidet at den strategien og de tiltakene man blir enige om, til slutt blir alles eiendom. At det blir dette en arbeider for i alle relevante sammenhenger. Resultatet av arbeidet bør kunne legges frem for formannskapet i Tromsø kommune så snart det er fullført. Herman Kristoffersens ønske var å meisle ut en strategi som kan være allmenngyldig og som kan brukes i utformingen av et Nord-Norge på vei inn i petroleumsalderen. Utvalget har i planen hatt et sterkt fokus på 9

10 Nord-Norge og har pekt på områder hvor Tromsøregionen besitter naturlige fortrinn og har kraft som den største byen i Nord-Norge (slutt forord). Status Planen ble vedtatt i de respektive kommunestyrer i løpet av 2005 og Det har imidlertid «rent» mye vann i havet siden da og det er gjort flere olje- og gassfunn i utenfor Nord-Norge etter at strategiplanen ble vedtatt. Tromsøregionens petroleumsstrategi har vært referert og vist til i flere sammenhenger i regionrådet i de senere årene. En eventuell rullering av planen har også vært nevnt. Nå har imidlertid Tromsø kommune laget et forslag til en petroplan for Tromsø kommune: «Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune». Planen har vært ute på høring. Ved høringsfristens utgang har det kommet inn 10 merknader. Byrådet i Tromsø planlegger å legge planforslaget frem for kommunestyret, onsdag 24. april inneværende år. Planforslaget har imidlertid vekket en viss «undring» i politiske kretser i Karlsøy kommune, noe som også kommer frem i vedtak fattet i Karlsøy kommunestyre, 20. februar 2013, sak 21/13. Petromaritim strategiplan. Vedtak: Karlsøy kommunestyre viser til Tromsøregionens vedtatte petroleumsstrategi, som ble sluttbehandlet i kommunestyret i Karlsøy, Tromsø og Balsfjord i 2005/2006. Karlsøy kommune stiller seg undrende til at Tromsø kommune nå utarbeider ny petroleumsstrategi, hvor man velger å utelate de to andre kommunene i regionen. Karlsøy kommunestyre ber om at den nye petroleumsstrategiplanen gjøres gjeldende for Tromsø regionen, og at saken drøftes i Regionrådet. Med dette som bakgrunn legger Karlsøy kommune frem saken frem for regionrådet til drøfting. En mulig farbar vei kan være at regionrådets kommuner, innarbeider Tromsø kommunes Petromaritim strategiplan, i kommunenes arealplan, samfunnsdelen. Kanskje da også sammenheng med andre relevante regionale næringsspørsmål. Saken presenteres av ordføreren i Karlsøy kommune. 10

11 11

12 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 09/b/13: DAGSAKTUELLE SAKER FELLES STRATEGI FOR OPPDRETTSNÆRINGEN Innledning ved varaordfører Oddvar Skogli, Balsfjord kommune. Herunder også spørsmålet om kommunal arealavgift ved tildeling av konsesjon. 12

13 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 010/13: BKT S REGIONALE UNGDOMSSATSING- BRU 2013 Saksutredning Regionrådets ungdomsprosjekt Ung Region har vært et flaggskip for regionrådets «ungdomssatsing». Prosjektet har vært et kommuneoverskridende samarbeidsprosjekt mellom ungdomsklubbene og ungdomsrådene i kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Prosjektet har vært finansiert gjennom RDA midler og kommunal egenandel, i form av friske penger og egeninnsats. Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og har blitt lagt merke til langt ut over regionen. Prosjektet ble avsluttet sommeren Videreføring Ungdomsrådene er en viktig læringsarena for å gi ungdommene makt, kunnskap og påvirkningskraft i lokalpolitikken. Ungdomsrådene i Tromsø-området ønsker å øke kompetansen på ungdomsmedvirkning i regionen gjennom å jobbe målrettet sammen med nevnte tiltak. Nytt samarbeidsprosjekt mellom BKT og Nord-Troms: Ungdomsrådene i BKT har blitt enige om å satse på hybelboerne i regionen, det samme jobbes med i Nord- Troms, gjennom RUST. En av effektene med konferansen er å få på plass et prosjekt sammen med Nord- Troms som sikrer politisk medvirkning i ungdomsrådene og samtidig har tiltak rettet mot hybelproblematikken i begge regionene. Arbeidet med forankring av prosjektet pågår nå i begge regionene, men tanken er at dette skal være fundamentert gjennom ungdomsrådene som blir ressursgruppen i prosjektet. TILTAK: - Regionale samlinger med kurs og opplæring for ungdomsrådene i BKT 13

14 - Årlig regional ungdomskonferanse for BKT april - Oppfølging av saker fra regionale konferanser til Ungdommens fylkesting og Ungdommens storting FORVENTET EFFEKT: - Økt kompetanse på politisk medvirkning i ungdomsrådene - Sikre ungdommers deltakelse i de fora der de unges framtid blir diskutert - Arbeide for flere felles tilbud til ungdommer i regionene - Eksportere metodene for ungdomsmedvirkning til flere regioner i Troms. Rådmannsutvalget Rådmannsutvalget behandlet dette prosjektet i rådmannsutvalgets møte, 21. februar Rådmannsutvalget kommer med følgende anbefaling til regionrådet. Rådmannsutvalget anbefaler at regionrådet vedtar følgende 1. Tromsø-områdets regionråd anbefaler kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om å delta som partnere i prosjektet 2. Hver enkelt kommune må foreta en politisk behandling av eventuell deltakelse i prosjektet. 3. Tromsø-områdets regionråd står som søker og eier av prosjektet. 4. Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet. Jan-Hugo Sørensen Leder av rådmannsutvalget 14

15 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 011/13: REGIONAL KYSTSONEPLAN Forslag til vedtak Regionrådet tar orienteringen om prosjektet Regional kystsoneplan til orientering. Saksutredning Orientering om prosjektets status. Regionrådet har vedtatt at prosjektledelsen skal lyses ut på anbud. Dette har forsinket utlysningen da det er en rekke momenter som skal kvalitetssikres. I denne prosessen har innkjøpssjefen, rådmannsutvalget og den kommunale administrasjon på plan og næringssiden vært involvert og konsultert angående både utlysningstekst og prosjektbeskrivelse. I og med at prosjektet har en totalramme på kroner, inkl. kommunal egeninnsats fra de 6 deltakerkommunene må prosjektledelsen lyses ut i EØS-området. Noe som gjøres på en felles utlysningsportal, DOFFIN. Prosjektet legges ut på anbud, mandag 25. mars og vil ha en utlysningstid på 14. dager. 15

16 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 012/13: ÅRSMØTE Etter regionrådets vedtekter, 7 ÅRSMØTE, skal regionrådets årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles på årsmøtet: - Årsmelding og regnskap - Handlingsprogram - Valg av revisor - Vedtekter - Større prinsipielle saker Årsmelding og regnskap Se vedlagt forslag til årsmelding. Regionrådets årsregnskap for 2012 og budsjett for 2013 ble vedtatt i regionrådets møte, november Regnskapet er revidert og godkjent av KomRev Nord. Handlingsprogram for 2013 har Handlingsprogram Rådmannsutvalget har behandlet denne saken i møte i rådmannsutvalget, 21. februar 2013, og har følgende forslag til satsingsområder for resten av perioden. Det vil bli utarbeidet et mer utfyllende handlingsprogram som legges frem i regionrådets maimøte. Regionalt landbrukskontor - Tromsø kommune ved kommunaldirektør Svein Vidar Loftås følger opp saken. 16

17 Regionalt bredbåndsprosjekt - Det settes ned et eget arbeidsutvalg med formål om å se på muligheten for å initiere et regionalt bredbåndsprosjekt for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Petroleumsstrategi for Tromsø-området - Rådmannsutvalget ønsker at regionrådet tar stilling til dette spørsmålet. Det vil være naturlig så lenge som det ble utarbeidet en egen strategiplan for området i Ishavskystens friluftsråd - Friluftsrådet og prosjektet Ung Region har vært de mest konkrete og vellykkede tiltak og samarbeidsprosjekter som regionrådet har initiert i Tromsø-regionen i perioden. I 2012 har det vært en del støy rundt Ishavskysten friluftsråd og rådmannsutvalget har derfor brukt mye energi og arbeid i perioden for å få ansatt ny daglig leder i friluftsrådet. Rådmannsutvalget mener at friluftsrådets fremtid må settes på regionrådets sakskart i denne perioden, slik at man sammen med de to andre medlemskommunene kan sikre at Ishavskysten friluftsråd kan få den plass det fortjener i regionen. Infrastruktur i Tromsø-området og regionen - Infrastrukturutvalget fortsetter sitt arbeid innenfor vei, luftfart, mobiltelefondekning. Det vises for øvrig til Infrastrukturutvalgets arbeide i årsmeldingen. Valg av revisor. KomRev Nord har per dags dato revisoransvar for regionrådets regnskap. Regnskapet føres og kontrolleres av Tromsø kommunes økonomi og regnskap enhet. Vedtekter Ved utsending av årsmøtepapirer var det ikke innkommet forslag eller merknader til dagens vedtekter. Gjeldene vedtekter ble vedtatt av regionrådet, 4. juni Større prinsipielle saker Ved utsending av årsmøtepapirer var det ikke innkommet forslag til saker under dette punktet. 17

18 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Møtedato: Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg Tromsø-områdets regionråd 013/13: EVENTUELT Ved utsendelse av sakspapirene var det ikke kommet inn saker under dette punktet. 18

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 02-2015 STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: 23. 24. mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer