TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D"

Transkript

1 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding 2013, godkjennes 2. Fremlagt regnskap for 2013 godkjennes slik det er forelagt 3. Forslag til handlingsprogram , vedtas Saksutredning Etter regionrådets vedtekter, 7 ÅRSMØTE, skal regionrådets årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles på årsmøtet: - Årsmelding og regnskap - Handlingsprogram Årsmelding og regnskap Se vedlagt forslag til årsmelding. Regionrådets budsjett for 2014 ble vedtatt i regionrådets møte, 20. September Regnskapet 2013, se nedenfor. Regionrådets regnskap for 2013 er ennå ikke godkjent av revisor. Dette betyr ar godkjent regnskap ikke kan legges inn i årsmeldingen. Imidlertid vedlegges regnskapet som er sendt til revisjon. Handlingsprogram Forslag til handlingsprogram for legges frem for behandling. Forslag til regionrådets årsmelding for 2013, sendes ut som eget dokument. Forslag til handlingsprogram vedlegges.

2 Vedlegg 1 Årsberetning 2013, se eget vedlegg. Vedlegg 2 Regnskap 2013 Kostart (T) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Fast lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Inventar og utstyr Konsulenttjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Til andre (private) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avsetninger til bundne fond Sum driftsutgifter Utgifter i forbindelse med regionrådsmøter, herunder møtet september, Malangen brygger og konferanser 2 Utgifter for bundet med prosjekt Kystplan Tromsøregionen. Prosjektet finansieres av Troms fylkeskommune. I tillegg kommer kommunal egeninnsats. Hittil har prosjektet fått refusjon fra Troms fylkeskommune på totalt kr

3 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) Bruk av bundne fond Innbetalinger/andel kommuner Andel Karlsøy Andel Tromsø Andel Balsfjord Sum driftsinntekter Resultat 0 0 0

4 Vedlegg 3 Forslag til Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden juni desember 2015 regionråd sitt Handlingsprogram for juni 2014-desember 2015 skal legges til grunn for regionrådets virksomhet og være retningsgivende for regionrådets arbeid for perioden. En rekke nasjonale og fylkeskommunale planer og strategidokumenter vil også være retningsgivende. Politisk agenda Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter. Møter med Troms-benken (2 ganger i året) Regionrådet/AU og kommunene Invitere Tromsbenken. Besøke Stortinget Møter med fylkesrådet AU Etter behov Fellesmøte med Nord-Troms regionråd (ett møte per år) regionråd og Nord-Troms regionråd Sekretariatene sørger for gjennomføring av møtene Utarbeide en mediestrategi for regionrådet Administrativt utvalg og sekretariat Samarbeid Infrastruktur/samferdsel regionråd vil i perioden ha fokus på samferdsel både på land, til sjøs og til lufts. Dagens og det fremtidige næringsliv, befolkning er og vil være avhengige av god infrastruktur og gode samferdselsløsninger. Regionrådet vil derfor i perioden prioritere følgende samferdselstiltak. fylkeskommunene, NFTR, NHO og Tromsbenken Opprusting av fylkesveier i Tromsø-området Ny Kvaløyforbindelse Tromsø kommune og stat Politisk press overfor Troms fylkeskommune og stat Øve press på Tromsbenken, stat. Samarbeid med Troms fylkeskommune, de berørte kommuner og statens vegvesen

5 Kystveien Tromsø-Finnsnes- Harstad Grøtsund Havne -og industriområde Tromsø lufthavn, Langnes. - Investeringer i kapasitetsøkninger - Nye flyoppstillingsplasser - Ny/opprusting av utenlandsterminal regionråd/infrastrukturutvalg, Sør- Troms regionråd, Midt-Troms regionråd, Troms fylkeskommune (fylkesråd for samferdsel), NFTR, næringslivsorganisasjonene i Harstad og Finnsnes og NHO Tromsø havn, NFTR, NHO, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og andre næringsnettverk, lokale og regionale Nord-Troms regionråd Flyplassutvalget, og Tromsbenken Etablere et forprosjekt, finne finansiering av dette. Samarbeid med de berørte kommunene langs kysten. Få forankret prosjektet i Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Forankring i regionrådet, gjennom møte mellom regionråd og Tromsø havn. Sette saken på regionrådets sakskart. Øve politisk trykk på nasjonale myndigheter, herunder Tromsbenken. Samarbeid med lokale og regionale «petro»- foreninger Politisk samarbeid, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Regionrådet ber om møte med Avinor på Langnes. Samarbeid med Flyplassutvalget Næringsutvikling I dag har de tre kommunene som inngår i regionråd vedtatt eller har planer under utarbeidelse som vil legge til rette for rask og bærekraftig næringsutvikling i Tromsø-området. Regionrådet vil arbeide for god tilrettelegging for attraktive arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen, herunder gode boforhold. Regionrådet vil derfor prioritere følgende områder innenfor næringsutvikling i perioden Interkommunalt samarbeid på gründersatsing i regionen administrativt utvalg, kommunene, sekretariat, NFTR, NHO, IN og Troms fylkeskommune Gjennomføre SWOT- analyse Opprettholdelse av RDA ordningen Beredskapshavn/base for olje-og gass virksomheter i regionen Skolering av kommunale næringskonsulenter Gjennomføring av lokale strategi/næringsplaner Videreutvikling av næringslivet Tromsø kommune, Bodø kommune, NFTR, NHO og næringsforeningen i Bodø, Bodø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø havn, NFTR, NHO og kommunene Innovasjon Norge, Connect Nord- Norge, Troms fylkeskommune, NFTR og NHO Regionrådet og den enkelte kommune og administrativt utvalg, kommunene, sekretariat, NFTR, NHO, IN og Troms fylkeskommune Etablere nettverk, politisk press overfor stat ved hjelp av Tromsbenken. SWOT-analyse - prosjekt Arrangere kurs som omfatter aktuelle temaer. Rask saksbehandling av henvendelser fra næringslivet Tilrettelegging og stimulering

6 Interkommunalt samarbeid I formålsparagrafen i regionrådets vedtekter, 2, heter det: regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionrådets interesser utad. Regionrådet vil på denne bakgrunn prioritere følgende tiltak i perioden adm. Utvalg, UiT NAU, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsbenken Etablering av nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø Oppfølging av partnerskapsavtalen med UiT NAU Oppfølging av Mastergradsstipendet Samhandlingsreformen Byregion Tromsø adm. Utvalg, UiT NAU, NFTR, NHO, IN og regionalt ungdomsråd UiT, utvalg og administrativt utvalg. adm.utvalg, OSO, kommunene medlemskommunene, prosjektleder, regionrådets sekretariat Kartlegging av behov, SWOT, status i regionen/troms Kartlegging av status og hvilke behov. Få på plass arbeidsgruppen. Tildeling og evaluering. Inkludere Forskningsdagene i prosjektet. Kartlegging, følge med Oppfølging av prosjektet. Underveisrapporter til regionrådet. Barn og unge I regionrådets formålsparagraf heter det blant annet under hovedmålsettingen; «etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo». regionråd vil i perioden prioritere følgende tiltak som omfatter barn og unge. TVIBIT, regionråd, Nord-Troms regionråd, Midt-Troms regionråd og Sør- Troms regionråd og Troms fylkeskommune Regionalt hybelprosjekt for videregående skole Permanent finansiering av regionalt ungdomsråd Felles ungdomstiltak Arbeide for opprettholdelse av Filmveksthuset Tvibit som regionalt kompetanse- og Regionrådets kommuner, regionalt ungdomsråd og regionrådets sekretariat Ungdomshusene, Tvibit, Bula, Credo og regionrådets sekretariat Tromsø kommune ved kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Tvibit, Søknad til fylkeskommunen på midler til å utarbeide og gjennomføre et forprosjekt. Arbeide for at det settets av midler på det kommunale budsjettet Fortløpende dialog og faste møter Bevisstgjøre de aktuelle offentlige instanser om viktigheten av en videreføring av tiltaket

7 ressurssenter for ungdomsfilm og talentutvikling i Nord-Norge. administrativt utvalg og regionrådets sekretariat. Skaffe god forankring hos lokale, regionale og statlige myndigheter Dette dokumentet fremstår som regionråd handlingsprogram for perioden juni 2014 til desember Hanny Ditlefsen Regionrådsleder

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3115 I T Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/547 I Saksbehandler: Jonnv Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sakm.: 032/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3115 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/547 I Saksbehandler: Jonnv Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 032/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 025/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer