TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD"

Transkript

1 Møtedato: 27. mars /15: INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger Saksutredning: Den utsendte innkalling og dagsorden legges frem for godkjenning 1

2 Møtedato: 27. mars /15: PROTOKOLL Vedtak Protokoll fra 13. februar 2015 vedtas slik den er utsendt. Saksutredning: Protokoll for regionrådsmøte 13. februar 2015 er sendt ut med sakspapirene til møte i regionrådet, fredag 27. mars

3 Møtedato: 27. mars /15: HØRINGSDOKUMENT - FYLKESTINGMELDING OM FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TROMS 1. Tromsø-områdets regionråd tar informasjonen gitt ved fylkesråd for utdanning til etterretning 2. Tromsø-områdets regionråd sender høringsuttalelse på «Høringsdokument Fylkesmelding om fag- og yrkesopplæring. 3. Arbeidsutvalget får delegert myndighet til å godkjenne forslag til høringsuttalelse i god tid før høringsfristen, 10. april Forslag til høringsuttalelse utarbeides av regionrådets sekretariat basert på det som har fremkommet i debatten i regionrådet i saken. Vedtak 3

4 Saksutredning: En av de større fremtidige utfordringene Norge står overfor er å skaffe nok og kompetent arbeidskraft innenfor offentlig- og privat sektor, herunder yrkesfaglig kompetanse 1. NHOs kompetansebarometer 2015 (undersøkelse som gjennomføres av NIFU på vegne av NHO). Kompetansebarometer 2015 kartlegger medlemmenes (NHOs) behov for fagkompetanse for de neste fem år. (spurt 5000 personer i NHOs medlemsbedrifter) Funn: Behovet for arbeidskraft med fagbrev blir sterkt etterspurt de kommende år. Det er fagbrevutdannende, spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen som er mest etterspurt. 60 % oppgir at de har behov for yrkesfaglig kompetanse Nesten 50 % oppgir at de trenger folk med fagskoleutdanning Bygg- og anleggsfag er mest etterspurt. 25 prosent av de som har behov for yrkesfag oppgir bygg- og anlegg som retningen de har mest behov for. En framskrivning fra SSB fra 2014 anslår at Norge vil ha behov for faglærte i byggebransjen innen I et vanlig årskull er det omtrent halvparten av elevene som velger yrkesfaglig utdanning, men andelen synker gjennom studieløpet. Knapt 30 % hadde fullført og oppnådd yrkeskompetanse i (Kunnskapsdepartementet, SSB og NHO i Aftenposten 19. februar 2015) Når det gjelder Troms er tendensen den samme. Etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig kompetanse med fagbrev vil øke med årene. Hovedutfordringene i Troms fylke i følge «Høringsdokument Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen» er: Halvparten av elevene som starter på et yrkesfaglig karriereløp på Vg1, fullfører og består opplæringen 2. Arbeidslivet i Troms er preget av en stor offentlig sektor og et næringsliv av små og svært små bedrifter som er konjunkturutsatte. Ungdommens utdanningsmønster samsvarer heller ikke fullt ut med lokal tilgang av lærlingeplasser som dagens opplæringstilbud er basert på. (ubalanse i dimensjoneringen av fag- og yrkesopplæringen) Frafallet er knyttet til elevenes forutsetninger fra grunnskolen til å fullføre og bestå videregående opplæring. Ikke all ungdom er tilstrekkelig forberedt på det utdanningsvalget de skal ta som åringer. I tillegg kommer det at det rapporteres om at stadig flere unge har psykiske lidelser i den perioden av livet som oppfatter de videregående opplæringsårene. 1 Yrkesfaglig utdanning er videregående opplæring som fører frem til yrkeskompetanse etter 3-5 år, hvorav to av årene er læring i en bedrift eller institusjon. Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. I 2013 var det på landsbasis til sammen studenter som tok fagskoleutdanning i Norge. 2 Normalordningen er at fag- og yrkesopplæringen først gis over to år i skole og så to år i bedrift. 4

5 I meldingen på side 6 uttales det at meldingen vil konsentrere seg om det viktigste: Redusere frafallet fra fag- og yrkesopplæringen Sikre at fag- og yrkesopplæringen skjer innenfor et enhetlig og sammenhengende kvalitetssystem gjennom hele opplæringen. Tabellen nedenfor viser elevenes ønsker om utdanningsprogrammer etter søknadsfrist 1. mars. Tabellen viser fag- og yrkesopplæring. ( Høringsdokument: Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring Elevønsker - utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service- og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Totalsum Hvorfor settes denne saken på regionrådets sakskart nå? 1. Å skaffe nok kompetent arbeidskraft til fremtidig offentlig- og privat sektor vil være en av de større arbeidsoppgaver som samfunnet står overfor. Ikke minst kompetent fag- og yrkesopplæring med fagbrev. Derfor settes denne saken på regionrådets sakskart. 2. Fylkesrådet Fusdahl meldte ved tiltredelsen at de vil komme med en melding om fag-og yrkesopplæringen, i tråd med Fylkestingets vedtatte planstrategi Derfor legger nå fylkesråd for utdanning grunnlagsutredninger og strategier, samlet i dokumentet : «Høringsdokument Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen». Etter høringen fremmer Fylkesrådet sak for Fylkestinget for sluttbehandling i juni Høringsfristen er satt til 10. april Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied vil kommentere/gå gjennom meldingen på møtet. Sekretariatet har også invitert konstituert leder Herbjørn Gerhardsen, Bygg Opp Hålogaland og direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen, fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Disse har sagt ja til å være tilstede ved denne saken. Regionrådets leder ønsker at regionrådet involverer seg i dette viktige temaet, herunder leverer egen høringsuttalelse. 5

6 Vedlegg: Høringsdokument Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen %C3%B8ringsdokument%20-%20fag-%20og%20yrkesoppl%C3%A6ring.pdf 6

7 Møtedato: 27. mars /15: "REGIONAL PLAN FOR REINDRIFT" Saksutredning Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms har etablert et felles sekretariat for Regional plan for reindrift i Troms. Det er første gang det lages en slik plan (i Norge) og vi ønsker derfor brei og tidlig medvirkning. Troms fylkeskommune ønsker å presentere for regionrådet hvor en er i planarbeidet, hvilke tanker vi har om innhold, formål og fremdrift. Videre sier fylkeskommunene at en håper regionrådet kan respondere på det. «Kanskje kan vi utfordre dere på å alt nå trekke frem de fem største utfordringene fra den enkelt kommunes ståsted?» Det blir et større oppstartmøte frem mot sommeren, samt formelle høringer etter plan- og bygningsloven men fylkeskommunen sier at de er interessert i tidlige innspill til prosessen og planarbeidet. 7

8 Møtedato: 27. Mars /15 BYR-PROSJEKTET: «SAMSPILL OG REGIONAL VEKSTKRAFT I TROMSØREGIONEN» - OPPSUMMERING OG VIDEREFØRING Vedtak Informasjonen om prosjektet gitt av prosjektleder tas til orientering Saksutredning: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satte i mars 2014 i gang et utviklingsprogram for norske byregioner. Formålet med programmet var å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften. Byregionprogrammet er delt inn i to faser. Fase I, som avsluttes i begynnelsen av 2015, legger vekt på kunnskapsinnhenting og en helhetlig samfunnsanalyse. Fase II, med søknadsfrist 1. mai 2015, skal etter planen starte sommeren Det var 33 byregioner som etter søknad ble invitert til å delta i programmet i fase I. Tromsøregionen, bestående av Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord, er en av disse regionene. Målsetting for ByR-prosjektet Styret har vedtatt følgende mål for arbeidet: 8

9 Langsiktig hovedmål: Skape grunnlag for økonomisk vekst i hele Tromsøregionen. Mål for fase I: a) Utvikle en felles kunnskapsplattform for regionen med vekt på særtrekk, utviklingsprosesser og muligheter for økonomisk vekst b) Gjennom politisk forankring og samarbeid med andre utviklingsaktører å skape grunnlag for økt samarbeid og samspill i Tromsøregionen Disse målsettingene ligger til grunn for det arbeidet som er gjort i den helhetlige samfunnsanalysen. Fase I ByR-prosjektet Hovedoppgaven i fase I har vært å innhente dokumenterbar kunnskap om grunnlaget for regional vekst i Tromsøregionen. På første styremøte ble derfor det lyst ut et anbud knyttet til kunnskapsinnhenting basert på en helhetlig samfunnsanalyse. Det kom i ni anbud og NIBR fikk oppdraget. Prosjekt har fått kr ,- fra KMD og hver av kommunene ha bevilget kr ,- som inngår i egenandelen sammen med timekostnadene. Fase II i ByR-prosjektet Styret i prosjektet «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» formulerte også to målsettinger for fase II. Disse er: a) Utvikle felles strategier og sette i gang tiltak som styrker den regionale vekstkraften i Tromsøregionen b) Drive felles profilering av Tromsøregionens utviklingsmuligheter på nasjonale og internasjonale arenaer I den første målsettingen legges det ikke bare vekt på utviklingsstrategier, slik NIBR har gjort, men også tiltak. Det forplikter. Det andre målet om profilering komme ikke klart fram i NIBRrapporten, men er noe vi likevel må ta stilling til. Prosjektleder Jan-Einar Reiersen vil orientere om prosjektet og funnene. 9

10 Møtedato: 27. Mars /15 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET - FEM-KOMMUNE SAMARBEIDET Vedtak Regionrådet tar informasjonen om prosjektet til orientering Saksutredning: «Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø besluttet i januar å gjennomføre en felles utredning av et eventuell storkommune. En ny kommune vil få ca innbyggere. Utredningen er satt ut på anbud med frist 15 mars. Det er oppnevnt en administrativ arbeidsgruppe med en representant fra de fem kommunene som skal vurdere anbudene. Tromsø kommune leder dette arbeidet. Tildelingen vil skje i april og det er satt en frist til ut juni for å avlevere en utredning. Videre framdrift er følgende: Det er lagt opp til politisk behandling av rapporten i de respektive kommunene i løpet av høsten (august/september) og med endelig vedtak om sammenslåing i kommunene i oktober 2015.» 10

11 Møtedato: 27. mars 205 ÅRSMØTE ENDRING AV VEDTEKTER 8 ÅRSMØTET 1. Årsmøtet vedtar endring i regionrådets vedtekter, 8 Årsmøtet 2. Endingen omfatter første setning i Årsmøtet. Første setning endres fra «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned» til «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned» 4. Ny ordlyd i 8 Årsmøtet: «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal behandles; - årsmelding og regnskap - handlingsprogram Vedtak Saksutredning: Regionrådet leder ønsker med dette å legge frem for årsmøtet et forslag til endring i regionrådets vedtekter, 8 Årsmøtet: 8 ÅRSMØTE Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles: - Årsmelding og regnskap - Handlingsprogram 11

12 Bakgrunn Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som da betaler lønn for daglig leder. Utgiftene til daglig drift dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene. Ansvar for kontroll av regnskapet påligger Tromsø kommune. Regnskapet som inngår som en del av Tromsø kommunes regnskap godkjennes av kommunestyret. regnskapet revideres av Kom Rev NORD. Status årets regnskap Følgende opplysninger foreligger fra økonomi og regnskap. «Revisjonsberetninga skal være avgitt senest 15. april, ifølge forskriften. Hvis kommunen er sent ute med å levere regnskapet, vil det kunne bli tilsvarende utsatt. Siden kommunen leverte regnskapet til revisjonen 16. februar, bør revisjonen være ferdig senest 16. april. (Historisk sett: en gang mellom 10. april og 8. mai. Ser ut for at det har vært innafor dette intervallet de siste 10 årene. Må ikke bli nevneverdig senere i og med at det skal opp til behandling i kommunestyret senest i juni og en tur innom Byrådet og Finans- og næringskomiteen på veien dit.)» Denne situasjonen har vi kommet opp i hvert år siden Slik dagens situasjon er vil sekretariatet ikke kunne legge frem årsmelding og regnskap innen fristen som vedtektenes 8 Årsmøtet, setter, «innen utgangen av april måned». Etter å ha snakket med kommunaldirektøren for byrådsleder foreslår han at første setning i 8 endres fra «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned» til «Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned». Dette vil medføre at en kan legge frem en årsmelding med og et revisorgodkjent regnskap i slutten av mai måned, og i beste fall et politisk vedtatt regnskap i løpet av juni måned. 12

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 02-2015 STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: 23. 24. mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer