Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN."

Transkript

1

2

3 NBRF -FOREN'NGS.NYTT SID e,~ LANDSKONFERANSE PA VOSS. Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede og vi far hans syn pa konferansen. 2' LOKALFORENING I tlstlandsomraoet, v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. Noe forsinket referat fra medlemsm6te 1 Sparebanken, Oslo og Akershus, samt stl11ingen 1 dag. 22 GENERALFORSAMLING I OSLO. Referat fra Horsk Bankrevlsorforenings generalforsamling GENERALFORSAMLING I EERGENS-GRUPPEN. Resultat av valget 28/2-78, samt styrets beretning. 2. KAN REVISORER VELGES SOM MEDLEM AV REPRESENTANTSKAP/ FORSTANDERSKAP/STYRET/ARBEIDSMILJOUTVALG, VERNEOMBUD ETC. Aktuelt sporsmal i diss. valgtider. Vi gjengir Responsumutvalgets uttalelse av 14/2-78 vedrorende disse sparsmal. Uttalelsen at sendt som vedlegg til generalforsamlingen tldl1gere, med vi finner den sa vlktig at vi gjenglr den 1 Bankrevlsor'n. 2. KONTINGENT En 11ten pamlnnelse fra var nye kasserer. 2. HVA ER REVISJON???

4 BANKREVISOR'N I styremote den 13/2-78 ble det u1;nevnt ny Redaksjonskomit~. Som redakto~ ble u~nevnt Age Loken, Bergen Bank, Oslo, og redaksjonsmedlem Oyvin Berntzen, Andresens Bank, Oslo. I t111egg skulla hver av Lokalforeningene i Bergen, Rogaland og Trondelag utnevne at medlem. Forelopig ar utnevnt Jan Doksreter, Bergen Bank, Bergen, for Bergensgruppen og Torbjorn Jonassen, Bondernes Bank, Stavanger, for Rogalandsgruppen. - styret vii samtidig benytte anledningen til a rette en takk til Ketil Ellefsen, Steinkjer, for den innsats han har gjort som redaktor BV bladst. Utgivelsen av Bankrevisor'n la langt nede da han overtok og det et et betydelig arbeide han har lagt ned for bladat. Vi takker for innsatsen. FORMANliEN

5 HANS GUS!AV OSTRa: NOR BANK ET ON ~L INE EDB~ 5YSl.EM Opnbygging; NORBANK som on-line system tar sikte p~ a dekke bankenes viktigste funksjoner i forbindelse med informasjonssoking og registrering. Foruten on-line systemet er det samtidig et fullstendig batchsystem. Systemet er under utvikling i Tromso, Bodo og Kristiansand. Samarbeidspartnere ert Als Fiskernes Bank, Trcmso Tromso Forretningsbank, Tromso Tromsosundets Sparebank, Tromso Als Tromso Datasentral, Tromso A/s Nordlandsbanken, Tromso A/s Nordlandsdata, Bodo Als Sorlandsbanken, Kristiansand A/S Sorlandsdata, Kr1gtiansand A/s Sunnmorsba~ken, Alesund A/s Moredata, Alesund Als Romsdals Fellesbank, Molde EDB-sentralen, Molde Styringsorgan: Samarbidesutvalget godkjenner nye system som skal igangsettes og fordeler disse prosjekt til ansvarlig EnB-sentral. HVer samarbeidspartner del tar med et medlem. I NORBANK kom revisjonen inn i bildet pa et tidlig stadium. Det ble dannet REVISJONSUTVALG med revlsjonssjefene fra samarbeidsbankene sam representanter. En representant fra NORBANK's utviklinglteam ble valgt sam utvalgets mann i prosjekt~t. Hans hovedoppgave var a fa realisert utvalgets onsker i forbindelse med dokumentasjonen samt orient ere revisjonen am oppbygging og losning av de pabegynte prosjekter. Maskinutrustning; NORBANK har ~algt IBM's 3600 bankterminaler. Kommunikasjonen til datasentralene er basert pa televerkets linjer. I bankene blir en rekke terminalenheter installert. Her er kontrollenheten (3601) den viktigste. Denne kommuniserer med hovedanlegget (370/145) srunt styrer alle henvendelser fra brukerterminalene (diskett som brukes ved linjebrudd/fe1l pa hovedanlegg og til en del oppslag ved informasjonssoking f.eks. valutatabell).

6 ~-~~~-~~~~~--~~.. ~ ~... ~.~.. Brukerterminalene ar: 1. Skjerm mltastaturer (nummeriskehalfanummeriske) (3604). 2. Dokumentskriver (3610). 3.. Dokuml'ollt/bankbokskriver (3612). ~ Skriver (lopende bane) (3618). Foruten disss som betjenes av bankens funksjonrerer vil dot vrere mulig.a tilkoble kontantautomat for uttakiinnskudd sarnt anklere banktransaksjoner. Denne siden ar under utredning. Terminalalternativ til memorial ag sporring ar IBM 3270 og Batch/on-line: Pr. i dag skjer mesteparten av oppdateringen on-line. Transaksjoner buntes, avstemmes og punches fra banken. MeIdinger til de enkelte registre blir forelopig punchet pa datasentralene og innlest scm batch. Meldinger on-line er under utvlkling. De nye kasseterminalene vil bli innstallert i 4.kvartal Kassetransaksjonene vii da bli oyeblikkelig oppdatert 1 registre. Samtlige rutiner ar konsentrert om sentralreglsteret. Datta registeret inneholder navn og adrasse samt samtlige kanti kunden har med banken og andre personavhengige opplysninger. Sikkerhet: Den sikkerheten vi her s kal se pa omfatter ikke forholdsregler om fyslsk odelegg~lse. Autorisas:1 on: NORBANK har innebygget 12 forskjellige autorisasjonsklasser. Hver operator yil bli tildelt en eller flere autorisasjonsklasser, alt etter det ansvarsomrade og den funksjon han har. Ved et sporsmal om f.eks. en kontoanalyse pa en kassakreditt, vii kun en operator sam har dette som arbeidsfelt fa frem opplysninger. Den store informasjonsmengden som en funksjonrer i dag kan fa, blir saledes begrenset til den mengde han har bruk for. Viktigst er autorisasjonssystemet for oppdatering. Kasserere ken fole seg trygge pa at ingen andre enn de seiv kan toreta kassetransaksjonen. For revisjonen er det en fordel a ikke bare se at memorlaltransaksjon er utfort, men ogs! hvem sam har gjort det. Operatorene kan autorisere seg enten ved hjelp av magnetkort eller tastatur. Et passord vii slkre at det er rette person som har autorisert seg. Nedbrudd: Ved nedbrudd for kortere eller lengre tid, vil transaksjoner bli registrert pa diskett. Sa snert forbindelsen er opprettet,

7 vii kontrollenheten begynne a overfore opplysninger til hovedanlegget. Begrensningen ved et nedbrudd er kun muligheten for sporring. Revis j ODS rutinen: Rutinen er i NORBAHK utskilt som eget delprosjekt. Det enkelte delprosjekt danner en eller flere outputfile(s) til revisjonsrutinen (innlan, utlan, faste oppdrag, sentralregisteret). Ved innlesing til revisjonsrutinen blir hver enkel record tildelt et listenr. safremt den aktuelle bank onsker denne listen i dag. Et standardonske vii ligge i systemet. Foruten dette kan banken annullere eller ekstrabestille rapporter for en hel dag. AIle records sorteres pa bank, rapportnr. og f.eks. kontonr. for sa a bli redigert ut. Rutinen bygger pa avviksrapportering og dokumentasjon av meldinger til registre. Hovedrapportene i rutinene er buntlister som viser samtlige registrerte transaksjoner med buntavslutning og sammendrag. Denne rapport vii kunne leveres i 2 varianter - en komplett og en sorn bare viser uavstemte bunter. Sistnevnte vii ogsa dokumentere aile transaksjoner med dlsposisjonsbegrensninger, sperretekster, anmerkninger, valuteringsavvik, sarnt et tilfeldig utvalg av transaksjoner. Kombinert med denne rapport vii (uansett hvilken variant) en fel11iste bli produsert (kontonummer mangler, kontonummer ikke verifiserbart). Meldinger vil bli dokumentert i 2 hovedgrupper: - avviste meldinger - aksepterte meldinger. Beg~e ~rupper vii vrere inndelt i 4 kontogrupper pa innlan, utlan, faste oppdrag og sentralregistermeldinger. I NORBANK-systemet kan uttak pa en konto systembegrenses ved hjelp av sperretekster 0.1. For allikevel -a fa en transaksjon gjennomfort, vii enkelte bli utstyrt med autorisasjon som kan tvinge en transaksjon gjennom. Disse tvangstransaksjonene vii bli dokumentert pa egen rapport med angivelse av hvem sam har utfart transaksjonene. Da autorisasjonssystemet ansees a vrere et viktig ledd i systemet, blir aile end ringer av autorisasjonsklassen for en operator dokumentert, samt hvem som har gjennomfort endringen. Det vii kreves spesiell autorisasjon for en slik endrin~, sarnt at minst 2 av hoyeste autorisasjonsklasse rna vrere tilstede for a utfare autorisasjonsendringsautorisasjonen. Samtlige debetposteringer pa utlanskonti og interne konti vii bli dokumentert pa egen rapport ~".-.~.~... "... ~.. "...

8 AIle Ian som blir innmeldt med avvikende rentesats i forhold til formalskode, vii bli dokumentert samt gjeldsbrev sam sieper i henhold til opprirmelig avdragsplan. Omsetning pa stillestaende konti (bade debet og kredit) vii bli dokumentert pa egen rapport. ' Totalt inneholder r~visjonsrutinen 25 forskjellige rapporter. For a hol~e oversikt over hva som blir dokumentert til den enkelte bank, inneholder den daglige tlrevisjonspakketl en oppsummering som viser hvilke rapporter som er produsert og antall sider. Sidetallene tverrsummeres og skal da vise totalt antall sider. AIle rapporter har dobbel sidenummering. - rapports ide - totalside. Hver enkelt bank vii bli listet ut fortlopende slik at risikoen begrenses for at en eller flere av de forholdsvis sma, men mange rapporter skal komme pa avveier under etterbehandllngen pa datasentralen eller under distribusjon. Beslutningen am fortlopende utlisti~ av hele banken begrenser imidlertid muligbeten for a liste rapporter i flere eksemplarer. Denne utlistingsform ble ansett a vrere sa viktig at rapporter hailer dubliseres ved utlisting. Onske om avvik i antall eksemplarer kan sendes inn av revisjonen i form av melding pa samme mate som annullering eller ekstrabestilling av rapporter. For kasseterminalene vii ogsa journalen som viser aile transaksjoner vrere til hjelp i revisjonsarbeidet samt til eventuell rekonstruksjon av en dag dersom et uopprattelig nedbrudd skulle firme sted. En journal som er registrert pa en mer hensiktsmessig mate enn den forholdsvis uoversiktlige kassejournal er under utredning

9 "yvln Berntzon: BANKAKADEMIETS REV I SJ 0 N S II N J E I 1973 arbe1det Bankakademiet med a utv1de undervisningstilbudet for ansatte i forretningsbanker og sparebanker. Det var srerllg pa omradene okonomi, regnskap, revisjon og EDB at det var behov for ytterligere utdannelse. En spesiallinje i Revisjon ble startet opp i januar kandidater fra det ganske land ble tatt 0pp. Revisorundervisningen i Norge ble pa samme tidspunkt lagt am. Utdannlngen av registrerte revisorer ble lagt til distriktshogskolesystemet. Bankakademiet matte saledes soke kontakt med en distriktshogskole. Valget fait pa Agder Distriktshogskole sam var den skolen som hadde drevet lengst med okonomisk/.administrativ linje og spes1alisering i revisjonsfag. For kandidatene ved Revlsjonslinjen ble undervlsningen lagt opp med brevlnnlever1ng og en utstrakt forelesningsserie ved elevsamlinger. Elevsamlingene har i hele period en blitt avholdt ved Klrekken Turisthotell, og elevene har tilsammen ca. 100 overnattingsdcsgn pa dette service-mindede "mathus". At innleveringsbrevene har vrert mange og de pafolgende eksamener har vrert krevende er sikkert. Blant fagene kan nevnes: Matematisk analyse, sannsynlighetsregning og statestikk, EDB-grunnkurs, Organisasjonsteori, Personadmlnistrasjon og ledelse, Makrookonomik~ Mikrookonomikk, Mikrookonomisk analyse, Kostnads- og inntektsanalyse, iegnskapsanalyse, Finans1ering og investering, Kostnads- og lndustriregnskap, Okonomisk integrasjon, Regnskapspraksis og lovgivning, dessuten Rettslrere, Skatterett og Revisjon. Det gis to vektall for hvert kllrs og det okonomisk-adm. studium er pa ialt 40 vektall. Fagene til Revisoreksamen teller saledes 10 vektall, ialt 50 vektall trenger en kandidat som gar tlteoriveien". I tillegg kommer selvfolgelig kravene til ~arakterene som sier at ingan enkeltkarakter ma vrere darligere enn 3,0 og gjennomsnittet ma vrere 2,75 eller bedre.

10 9 Ved avs1utningen av "Revisjonslinjen 1974" var det ti1bake 15 kandidater. At kameratskapet mel 10m disse i lopet av 4 ar ar blitt fantastisk 5ynes nesten unedvendig a nevne, men jag gjor det likevel. staende fra venstre: John Bornes, Kredltkassen, Moss, B~orn Nilsen, Bergen Bank, Kristiansand, Bjorn Hampland, BBS, Oslo, Jens Gunnar Holmann, Hammerfest Sparekasse, Hammerfest, Magnus Ottoy, Rogalandsbanken, stavanger, Rolf Bull, nne, Sandvika, John Harald Engelsen, Bargens Sparebank, Bergen, Anders Fegth, Romsdals Fellesbank, Molde, Asbjorn Skjrerpe, Bergen Bank, Sandnes, 01a Sagedah1, F1ekkefjord Sparebank, F1ekkefjord. Foran fra venstre: Svein Eslund, Fellesbanken Als, Oslo, Tor Eirik Forbregd, Fiskernes Bank, Trondhelm, oyvin Berntzen, Andresens Bank A/s, Oslo, Arne H. Hanssen, Nordlandsbanken, Bodo, Kristen Brede Westjordet, Hedemarken Sparebank, Hamar.

11 .v 4 ars studier ble saledes avsluttet i november 1977 med en fest pa Klrekken Turisthotell, hvor ogsa konene for en gangs skyld fikk vrere med. Fra Bankakademiet deltok dessuten studierektor S.A. Skreden, sekretrerene B. Johannessen og K. Nordgarden, og hove~lrereren 1 Revisjon, statsautorisert revisor G. Oysleboo Statsautorisert revisor Gunnar Oyslebo, som har vrert hovedl~rer i Revis j ons fagene

12 Oyvl n Bern t;:. 0 fl" REVISOREKSAMEN 1977 Revisoreksamen som ble avholdt i des ember 1977 Var den tredje etter den nye ordning som er blitt med hensyn til revisorutdanningen i Norge. Revisorutdanningen '~r na lagt til Distriktshogskolesystemet, men det er frem til 1979 fremdeles anledning til a ga opp som praksiskandidat. Ifolge 5 i forskriftene av 15/2-71t i' kravene til Revisoreksamen heter det: "Karakterena gis atter en skala 1-6, der 1 er beste karakter. For a besta eksamen ma kandidaten oppna 2,75 eller bedre i gjennomsnitt, og ingen enkeltkarakter darligere enn 3,0." Revisoreksamen er ogsa delt i tre prover, nemlig: Revisjon Skatterett Rettslrere (vektall It) (.. 1).. X) Bankakademiets Revisjons1inje 1974 var oppe i faget Revisjon som siste og avsluttende eksamen. Bankakademiets kandidater gar opp sam kandidater ved Agder Distrlktshogskole, da ADH og Bankakademiet har et samarbeide pa omradet. Fra Revisjon og Regnskap nr. 3/78 sakser vi folgende tabell over eksamensresultater i faget Revisjon: Tabell 1 RESULTATER REVISOREKSAMEN HOSTEN 19n I FAGET REVISJON Aol Gj.sn. Kand. k" Teorikand.: Agderdh More& R.d. dh Nordland dh Rogaland dh Telemark dh , Trondh. 0k. Fagh I?)k. College, Oslo Stryk r eks. 50 % 81 % 64 % 30 ~'o 53% 54% 63 ~,-;, Teorikand Prakslskand.: Oslo Sergen Andresteder Prakslskand Totalt % 55 % 20,. " 50 '% 50% 52 %

13 12 Trekker vi sa ut Agder Distriktshogskole og Bankakademiets kandidater far vi J'olgende tabell: Tabell 2: Agder d Bankak. Totalt 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Ikke Ant. Gj. sn. Stryk best. Kand. kar. r. eks ,32 55 % ,03 33 % ,26 50 % Som vi ser av tabsll 2 har Bankakademiets siever oppnadd gods resultater, men dessverre ikke goda nak. AIle de som har ratt karakteren 3,0 har ikke klart gjennomsnittskravet. Datta forholdet gjor seg gjeldende for mange kandidater til Revisoreksamen. SAledes kan det anslas at den samlede strykprosent til Revisoreksamen (d.v.s. 1 aile tre fa~ene: Revisjon, Skatterett og Retts1rere) er ca %. Den store stryksprosenten ar dessverre at faktum, og man har fra forskjellige hold provet a finne bade forklaringer og losninger pa problemet. Man har cfte nevnt at elevene ikke ar dyktlge nak og at kravene til Revisoreksamen ikke senkes. Detta gjelder da spesielt kravet til gjennomsnittskarakterer. Fra annet hold har det ikke er god nck, og at lrererkrefter. vrert hevdet at.undervisningen det er mangel pa lrereboker og Et forhold som kanskje ikke har vrert nevnt sa ofte er sensureringen av oppgavene. Det heter seg at karakterene gis etter en skala fra 1 til 6, hvor 1 er best. Sa en pa resultatene for 1977 i faget Revisjon sa ser vi at av ialt 407 kandidater sa har ingen fatt beste (1,0) eller nestabeste (1,5) karakter. I 1976 var det ~ kandidat som fikk 1,5. I praksis sa er altsa 2,0 beste karakter, noe som gjor at mesteparten av kandidatene far karakterer rundt 3,0 og 3,5 som da egentllg er skillet mellom bestatt og ikke bestatt i faget Revisjon. Dette synes a vrere en av arsakene til den totalt hoye strykprosent til Revisoreksamen. Hvorfor benytter sa ikke sansorene hele karakterskalaen? Det ar klart det er vanskelig a gi karakterer og det kan vrere uforsvarlig a slippe frem revisorer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper, men det ma likevel vrere lov a sette pekefingeren pa dette forholdet

14 13 BANKINSPEKSJONEN Klingenberggt. 7 Postboks 1238, Vika OSLO 1 Oslo, den 17. januar Rundskriv nr. 1/1978. Til Sparebankene. FORSKRIFTER OM REVISJON. /.. Vedlagt f lger 3 eksemplarer av "Porskrifter om revisjon i sparebanker", f'astsatt den 27. des ember 1977 av Bankinspeksjonen og av rundskrivet her. Forskriftene trer i kraft 1. januar 1978, jfr. forskriftenes 16. Det f lger av 5-3 i de nye normalvedtektene at styret er ansvarlig for at sparebanken har et forsvarlig internt kontrollsystem. Forskriftenes 8 rna leses pa bakgrunn av det an6var 80m styret har for den interne kontroll, jfr. ogsa forskriftenes 9. Bestemmelsen i 3, annet ledd i revisjonsforskriftene av 10. juni 1970, om at det'er tilstrekkelig at en av flere (ansvarlige) revisorer er statsautorisert eller registrert, er ikke tatt med i de nye forskriftene. De sparebanker som heretter nsker a ha en slik ordning rna s ke om dispensasjon etter 3, f rste ledd i de nye forskriftene. 1 eksemplar av forskriftene og dette rundskrivet bes levert formannen i forstanderskapet og 1 eksemplar bes levert formannen i kontrollkomiteen. Revisjonen i sparebankene far srerskilt tilsendt 2 eksemplarer av de nye forskriftene og dette rundskrivet. BANKINSPEKSJONEN

15 BANKINSPEKSJONEN Klingenberggt. 7 Postboks 1238, Vika OSLO 1 Oslo, den 12. januar Rundskriv nr. 2/1978. Til forretningsbankene. FORSKRIFTER OM REVrSJON Med Bankinspeksjonens rundskriv nr. 3/1977 av 17. januar 1977 f'ikk forretningsbankene tilsendt uforskrifter om revisjon i forretningsbanker", fastsatt av inspeksjonen den 30. desember Den revisjonsinstruksen so~ tidligere er vedtatt av representantskapet og godkjent av Bankinspeksjonen vil gjelde i den utstrekning den ikke er i strid med forskriftene, jfr. 6, annet ledd og 15 i f'orskriftene. Fra revisjonshold er det pekt pa at denne instruksen i mange banker har detaljbestemmelser om bl.a. revisjonens kontroll med beholdninger m.v. Tilsvarende bestemmelser finnes ikke i de faatsatte forskrifter, idet det er overlatt til revisor seiv A avgj re nar og hvorledes kontroller akal foretas. Bankinspeksjonen ber om at sp rsmalet om hel eller delvis opphevelse av instruksen blir tatt opp i representantskapet. Rundskrivet sendes i tre eksemplar hvorav det ene bea levert revisjonssjefen. BANKINSPEKSJONEN

16 BANKINSPEKSJONEN Forskrifter om revisjon i sparebanker fsstsatt 27. desember 1971 av Banklnspekajonen i henhold til 4 i lov av 7. desernber 1956 nr. 1 om offentlig tilsyn med banker og andre kredittinstitimjoner. I Rekke'\-idde - de1inlsjoner. 1. Diooe forskrifter gjelder for revisjon i sparebanker. 2. Med revisor forstas den scm enten alene eller i fellesskap med andre er ansvarlig for bankens revisjon, jfr. aparebanklovens 34. Moo revisjonspersonnle menes andre som utferer revisjon under revisors instruksjonsmymligbet og po. hans ansvar. IT Om revisors kvallfikasjoner m. v. 3. AlIe sparebanker sknl ba stat:sautorisert eller registrert revisor, jfr. 11 og 4 i loy om revisjon og revisorer av Bankinspeksjonen kan gjore unntak fra kravet om statsautorisert eiler registrert revisor. Er det satt vilk!r for slikt unntak, ska! revisjonsoroning i samsvar med vilkarene vrere etablert innen en fastsatt frist. Revisor rna lkke ha Ian i banken eiler mot bankens garanti eller at! som kausjonist eher endossent for Ian i hanken. Bankinspeksjonen kan, nar smrlige gronner foreligger, dispensere fra bestemmelsen i dette ledd. III Revisjonspersonatet. 4. Til hjelp ved revisjonsarbcidet anactter revisor sammen med k(mtrollkomiteen det nedvendige personaie, og de fastsetter personalets,ionninger. Avgjorelser etter forogaende ledd kan veti forskrifter, gitt av forntnndernkapet, tillegges revisor elier revisor sammen med ett eller f1ere medlemmer av kontrollkomiteen. Utfares revisjonsarbeidet av et revisjonsiirma som arbeider under ansvar av en statsautonsert revisor elier registrert revisor, han han gjore bruk av assistenter som er ansatt i hans tjeneste. 5. Taushets- og inhabilitetsbestemmelsene i sparebankloveilb 19 tredje ledd, 21 og 35 fornte og annet ledd gjemer oga! for revisjonspersonalet. Revisjonspersonalet ken med revisors eamtykke ha Ian i banken. 'Bestemmelsene i sparebanklovens 26 gjelder tilsvarende for revisjonspersonalet. rv Om re'\-isjonsarbcidet. 6. I den utstrekning det falger av god revisjonsakikk, skal revisor granske bankens Arsoppgjar og regnskaper og behandllngen av dens anliggender f.or DVrig. Revisor akal folge de instrokser og pllegg scm gis av forstanderskapet, for sa. vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lev eller i medhold av lov, eller mot bankens vedtekter elier god revisjonsskikk. 7. Revisor skal se etter at bankens Iedelse har oppfylt sin plikt til a serge for at bokforingen er i samsvar med loy, forskrifter og god regnskapaskikk, og at formuesforvaltningen er ordnet pa betryggende mate og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Hvis revisor har gronn til a tro at et engasjement vii pmare banke.n tap av betydning, aka! det fremga av hans arbcidspapirer hva han har foretatt seg i den forbinde1se, jfr I den utstrekning revisor finner det forsvarlig etter hravene til god revisjon.sskikk, kan han bygge sitt arbeid pi den interne kontroll. Hvis revisor under sitt arbcid finner vesentlige mangler ved den interne kontroll, akal han underrette styret om dette. 9. Styret aka! i god tid gi revisor anjedning til Ii uttaie seg om aile forslag til endringer i regnskapsvesen, forretningsorden og arbeidsorden innen banken. Revisor skal likeledes gjdres kjent med alle instrukser eller forskrifter 30rn angar bankens regnskap og forretningsforsel. 10. Revisor skal fore en innbundet revisjons protokoll som tllhorer banken. Protokollen aka! oppbevares pa betryggende mate. 11. Revisor skal, hvis han forgjeves har gjort benstilling pi!. annen mate, gjore daterte merknader i revisjonsprotokollen om forhold han mener bor rettes. Han skal videre gjore merknsd dersom han forgjeves har bedt om opplyaninger elier har krevd a fa adgang til materiale som han finner nedvendig for revisjonen. Hvis en merknad ikke farer til at forholdet bur rettet, tilfredsatillende forklart eller pa annen mate FoUutrrkk A ~.

17 ordnet innen en rimelig frist, skal revisor gjore henvendelse am deue til kontrollkomiteens formann - eventuelt forstanderskapets formann - og gjore datcrt~ innfbritzgl arm lltletf~" i revigjonl'lprotokouhll Hvis kontrollkomiteens formann - eventuejt forstanderskapets formann - er personlig berort a.v revisors merknad, kan revisor henvende seg til andre medlemmer av konlrollkomitken. BUr forhol. det ikke ordnet euer at en suk henvendelse er gjort, plikter revisor a gjore greie for saken i revisjonsberctnlngen. BUr en merknad fyldestgjorende hesvart, forholdet rettet eller merknaden utgar av annen grunn, ska! revisor gjore datert innforing om dette i revisjonsprotokollcn, eventuclt med nodvendig forklaring. Nar revisor fratrer, skal han i revisjonsprotokollen gjore grcie for Ar!lakcn til sin fratreden. For den tiltredende rcvisor bindcr!leg til a overta oppdraget, har ban plikt til a orientere seg om arsaken til tidligere revioors fratreden. Han kan forlange utskrift av revisjonsprotokollen am dette forhold. 12. Revisor skal for bvert regn!lkapsar avgi revisjonsberetning til forstanderskapet. r revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at revisjonen er utfort. Revisjonsberetningen skal dessuten inneholde uttalelse am hvorvidt arsoppgjoret er gjort opp i samsvar med loven, samt slik redegjorelse for resultat av revisjonen for ovrig oom det etter forholdene er grunn til. Finner revisor at resul tatregnskapet og balansen ikke bar fastseues suk den foreligger, skal deue angis srerskilt. For sa vidt arsoppgjoret ikke gir slike opplysninger om bankens arsresultat og stilling 80m burdc ha vrert gitt, ska! revisor gjare merknad am dette og am mujig gi nodvendige tilleggsopplysninger i sin beretning. Har revisor ved sine undersakelser funnet at det foreligger forhold oom kan fore til ansvar for bankens tillitsmenn eller banksjefer, skal det gjores merknad am deue i revisjonsberetningen. Revisor~sl(a! ogsa for ovrig j' beretningcn gi opp- 1)lSnm"ghr'sbift Ilhn'1ll.ener' b0p~rrre til forstanderskapets kunnskap. I revi?jonsbcretningen ska! srerskilt uttales am styrets forslag til resultatregnskap og balarure, samt om anvendelsen av overskott eller om dekning av tap tilfredsstiller de krav som stilles ved lovelier i bankens vedtekter. Beretningen ska! innfores i revisjonsprotokollen. 13. Revisor ska! tilrettelegge sine nrbeidspapirer slik at han i euertid kan dokumentere sine kontrollhandiinger. ' 14. Revisor skal sa vidt mujig vrere til stede i det forstanderskapsmotet sam behandler arsoppgjoret, jfr. spa::ebanklovens 11 forste ledd bokstav b. Revisor hsr rott til a vlere til stede i andre forforstanderskapsmoter. Kan ikke revisor mdte selv, kan han In. seg representere ved stedforueder, V Interne instrukser _ ikrafttreden. 15. Instrukser og palegg med hensyn til revisjon som blir gitt av forstanderskapet med hjemmel i sparebanklovens 36, gjelder bare i den utstrekning de ikke innskrenker revisors rettigheter euer piikter ette:- disse forskrifter, euer lov om sparebanker el}er andre bestemmelser gitt i loy eher i medhojd av lov. 16. Disse forskrifter trer i kraft 1. januar Samtidig oppheves forskriftene am revisjon i sparebanker, fastsatt av Bankinspeksjonen den 10. juni 1970 og endret 14. november 1975.

18 AIItid i

19 for tremtiden

20 JAN DOKSJETER pa Voss: NBRF landskonferanse APRil 1978 Konferansen ble i ar avholdt pa Fleischers Hotell, og den skal gjentas i Tromso i tiden mai. Det ma kunne slas fast at Landskonferans en ble meget vellykket for de 81 deitakerne som var med. Konferansekomit~en hadde funnet fram til sentrale emner som de fleste bankrevisorer vil interessere seg for. Det gjelder: Gjennomgaelse, kartlegging og vurdering av den interne kontroll som ledd i revisjonsplanleggingen. Innforlng i kartleggingsmetod~r: Systemkart, sporreskjemaer og direkte kontroll mot rutinebeskrivelser. Disse momenter ble behandlet av statsautorisert revisor Kare Eimhjellen i hans foredrag forste dag. Videre tok revisor oyvin Berntzen i sitt foredrag for seg en detaljert gjennomgae~e av systemteknikken (flow-charts eller som noen sier flyt-dlagram.) Berntze"D baserte seg pa den standardmetode sam statsautorisert revisor Reidar T. Andersen publiserte i 3 artikler i "Regnskap og Revisjon" nr. 5/77 og utover. Etter dette ble det gruppearbeid og losning av oppgayer. Disse ble i sin tur gjennomgatt i plennm av foredragshoiderne. Oyvin Berntzen Gruppearbeid

21 Konferansens ann en dag ble viet videreforing,av system~ kart-teknikken, sammenheng internkrntroll- revlsjonsplanlegging - revisjonsprogrammer ved Oyvin Berntzen. Igjen ble deltakerne satt til gruppearbeid. Under plenumsgjennomgaelsen kom det klart frem at gruppene hadde arbeidet aktivt med de oppgaver som ble tildelt. Det er tydellg a sa at revisorene folger med i det som skjer, og ogsa fclger med i utviklingen og er motivert for nye arbeidsmetoder. Statsautorisart revisor Kare Eimhjellen tok sa for seg revisjonsprogrammer og en innfcring i hva datte bestar i. Gruppene fikk her momenter til revisjonsprogram a ga igjennom. Senere kommenterte Eimhjellen sporsmalene og Iosningen pa disse. Siste konferansedag, sam fikk sin avslutning kl omfattet revisors dokumentasjon vedr. internkontroll og skriv til avdeling/styre. Videre ble nevnt feilstatistikker og timeregistrering. AIle disse temaer ble forsamlingen oriantert om av revisjonssjef Jens Petter Auring. Gruppearbeidene og gjennomgaelse av disse med sporsmal og svar og forslag til losning, ble konferansens siste temaer. Det vii ikke vrere mulig a ~i et uttommelig referat av de enkelte foredrag, men Kare Eimhjellen har lovet a fremkomme med sitt foredrag i en bearbeidet utgave. Vi haper at foredraget kan vrere klart til neste utgave av tlbankrevisor' n. Ifolge konferansekomit~en er der enorm interesse blant bankrevisorer for a komme med pa Norsk Bankrevisorfo renings Lands konferans er. Referenten har bl.a. vrert med pa konferanser pa Roros og i 1972 pa Beitostolen. Wdte med kolleger, samtaler og foredrag, aile ting av stor viktighet og verdi i en tid med rivende utvikling i vart arbeidsomrade. Dette star for deltakerne som det sentrale i slike konferanser. Nar en vet med hvilken interesse og alvor de ildsjeler i Norsk Bankrevisorforening som har baret kurstanken frem, har nedlagt i sitt arbeid, sa er det forstaelig at interessen for a delta pa konferansene er stor.

22 19 En av veteranene bak kursvirksomheten, Knut Bergersen, her ~ammen mad T.Mostue i kurskomit!len. Deltakerne pa arets kurs applauderte med rette da en av veteranene bak kursvirksomheten, Knut Bergersen, ble behorig hyllet mad overrekkelse av en erkjentlighetsgave mad takk for aldri sviktende innsats. Bergersen var beskjeden nak til a dele hyllesten mad andre medlemmer i styrer og komit~er, som han sa, var med a dra lasset. Arets konferansekomitb har nedlagt et stort arbeid. Det vista seg tydelig pa hvor glatt og prikkfritt arrangementat ble avviklet. Den kursmappe som deltakerne har fatt med seg fra konferansen, vil kunne danne at meget godt grunnlag for revisor i hans systematiserlng av sitt arbeid. Oppmerksomheten skal ogsa henledes pa Revisjonssjefskretsens kommende "Revisjonsveiledning i bank". Denne ventes utgitt om ikke sa lenge. Dette materiell vii kunne gi norske bankrevisorer en god plattform a sta pa i sitt arbeid. Som kjent vii konferansen bli gjentatt (i Iesende stund allerede avholdt) i Tromso 28/5-31/5-78. Vi haper derfor a kunne bringe mer stoff fra konferansen i nesta nummer.

23 20 P.B. Dette er ikke kommet med i referatet! Red

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar 1857. Sparebanken har sitt sete

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank 24. mai 2011, i kraft fra 1. november 2011 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank Vedtekter for Rygge-Vaaler Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 13. april 2007 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Rygge-Vaaler Sparebank ( heretter kalt Sparebanken ) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012)

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) VEDTEKTER FOR BANK2 ASA (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Bank2 ASA er opprettet den 12. mai 2005 og har sitt forretningskontor

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS VEDTEKTER PER APRIL 2011 BANK NORWEGIAN AS Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Selskapets navn er Bank Norwegian AS, og er opprettet den 5. juni 2007. Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus Instruks for valgkomité Godkjent av Representantskapet: 14.12.2015 Instruks for valgkomiteen Side 1 av 7 Dokumenthistorikk Instruks for valgkomité (Fastsatt av representantskapet

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA HAFSLUND ASA

PROTOKOLL FRA HAFSLUND ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA Den 5. mai 2003 kl 1600 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA i Sommerrogaten 1, Krogh-salen, Oslo. Møtet var innkalt ved styrets

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes:

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes: Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS Oslo 30. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter Selskapet ), innkaller

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer