VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL"

Transkript

1 BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar Sparebanken har sitt sete i Netterey kommune og har avdelinger i Tonsberg. Sparebanken har til formal a fremme sparing ved a ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, neeringsliv og offentlig sektor, og a forvalte pa trygg mate de midler den rar over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utfere alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser og eventuell annen lovlig virksornhet for sparebanker, herunder a yte investeringstjenester og andre tilknyttede tjenester innenfor rammen av verdipapirhandelloven. KAP.2 GRUNNFONDET 2-1 Grunnfondet Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde kr og er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksornheten ut over eventuell avkastning av grunnfondsbevis. Med Kongens samtykke kan representantskapet vedra a utstede omsettelige og utbytteberettigede grunnfondsbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til sparebankloven 2 annet ledd. 2-2 Grunnfondsbevis Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjer kr fordelt pa grunnfondsbevis akr. 100 fullt innbetalt. Sparebankens grunnfondsbevis skal vzere registrert i Verdipapirsentralen.

2 2 KAP.3 REPRESENTANTSKAP 3-1 Representantskapet Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formal i samsvar med loy, vedtekter og representantskapets vedtak. Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 12 varamedlemmer. 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskytemelkundene, jfr medlemmer og 3 varamedlemmer velges av Netterey kommune, jfr medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 ill om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg rna vrere avholdt innen utgangen av Januar. 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av grunnfondsbeviseieme i samsvar med forskrift av 7. februar 2001 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Valget rna vtere avholdt innen utgangen av april. Medlemmene av representantskapet velges for 4 ar. Varamedlemmer som velges av innskyteme, velges for 1 ar. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for 2 ar. Varamedlemmer som velges av kommunestyret eller grunnfondsbeviseieme, velges for 4 ar. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal vrere personer som ikke er ansatt i banken. 3-2 Innskytemes valg til representantskapet De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere som har sitt sete i Netterey, Tonsberg eller Tjome kommune, og som har og i de siste seks maneder har hatt et innskudd i banken pa minst kr. 500, velger hvert fjerde ar 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved val get. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en pa grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskytemes valg av representantskapsmedlemmer skal skje pa valgdager eller valgmoter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven 8a femte ledd. Valg etter denne paragraf rna vzere avholdt innen utgangen av april. 3-3 Kommunestyrets valg til representantskapet Notterey kommune velger hvert fjerde ar 4 medlemmer med 3 varamedlemmer. Valg etter denne paragraf rna vtere avholdt innen utgangen av januar. 3-4 Grunnfondsbeviseiemes valg til representantskapet

3 2 KAP.3 REPRESENTANTSKAP 3-1 Representantskapet Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formal i samsvar med loy, vedtekter og representantskapets vedtak. Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 12 varamedlemmer. 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskyterne/kundene, jfr medlemmer og 3 varamedlemmer velges av Netterey kommune, jfr medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 ill om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg rna vrere avholdt innen utgangen av Januar. 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av grunnfondsbeviseierne i samsvar med forskrift av 7. februar 2001 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Val get rna vasre avholdt innen utgangen av april. Medlemmene av representantskapet velges for 4 ar. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 ar. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for 2 ar. Varamedlemmer som velges av kommunestyret eller grunnfondsbeviseierne, velges for 4 ar. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal vare personer som ikke er ansatt i banken. 3-2 Innskyternes valg til representantskapet De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere som har sitt sete i Netterey, Tonsberg eller Tjorne kommune, og som har og i de siste seks maneder har hatt et innskudd i banken pa minst kr. 500, velger hvert fjerde ar 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en pa grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av representantskapsmedlemmer skal skje pa valgdager eller valgmoter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven 8a femte ledd. Valg etter denne paragraf rna vtere avholdt innen utgangen av april. 3-3 Kommunestyrets valg til representantskapet Netterey kommune velger hvert fjerde ar 4 medlemmer med 3 varamedlemmer. Valg etter denne paragraf rna vtere avholdt innen utgangen av januar. 3-4 Grunnfondsbeviseiernes valg til representantskapet

4 3 Eieme av grunnfondsbevis skal i valgrnete velge 7 av representantskapets medlemmer og 3 varamedlemmer for 4 ar, jfr. pkt Grunnfondsbeviseieme er valgbare selv om de er bosatt eller har sitt virke utenfor det omrade som er angitt i vedtektenes pkt. 3-2 og 3-3. Av de medlemmer som er valgt ved ferste valg, gar minst en fjerdedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene, og deretter hvert ar den eller de som har gjort tjeneste lengst. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. likevel kapittel 10. Valgmete skal holdes hvert ar innen utgangen av april maned. Representantskapets leder fastsetter tid og sted for valgmotet. Innkalling vii skje ved brev til eieme av registrerte grunnfondsbevis senest 14 dager f r motet, gjennom oppslag i bankens ekspedisjonslokaler og kunngjoring i henholdsvis Tensbergs Blad og Aftenposten. Grunnfondsbeviseiere sam vil delta i valget, skal melde seg til banken innen en frist som skal vzere oppgitt i innkallingen. Fristen skal ikke vrere tidligere enn tre dager fer val get skal holdes. Har en grunnfondsbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes a delta i valget. KAP.4 KONTROLLKOMITE 4-1 Kontrollkornite Representantskapet velger annethvert ar en kontrollkornite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter loy av 13. august 1915 ill. 5 om domstolene 54 annet ledd. Kontrollkorniteens leder og nestleder velges av representantskapet ved sserskilte valg. KAP.5 STYRET 5-1 Styrets sammensetning Styret bestar av 5 medlemmer med 3 varamedlenuner valgt av representantskapet. Leder og nestleder velges av representantskapet ved sserskilte valg. Minst 1 medlem velges blant de ansatte. For dette medlem velges et personlig varamedlem som har mete- og talerett. Minst 1 medlem og 1 varamedlem skal velges blant de medlemmer av representantskapet som er valgt av grunnfondsbeviseierne, Samtlige valgte medlemmer velges for to ar og varamedlenunene for ett ar. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. likevel kap Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll Lederen kaller styret sammen til mete minst en gang i maneden og ellers sa ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller nar et styremedlem krever del.

5 4 Styret er vedtaksfort nar minst mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjer styrelederens eller metelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedevserende som star til felles ansvar med mindre noen av dem hal' latt sin protest protokollere. Fravarende styremedlemmer skal gjere seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravrer. 5-3 Styrets ansvar og plikter Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken dir over, forvaltes pa en trygg og hensiktsmessig mate. Styret skal serge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og hal' plikt til a pase at bokfering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter instruks for administrerende banksjef med serlig vekt pa oppgaver og ansvar. Styret skal pase at banken hal' god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigmnnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nedvendige fullmakter for bankens virksomhet. Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremga i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lan, garantier og diskontere forretningspapirer. Styrets leder, bankens daglige leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spes ialfull makter. 5-4 Daglig leders ansvar og plikter Administrerende banksjef harden daglige ledelse av sparebanken og skal felge den instruks og de palegg styret hal' gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke avgjerelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Administrerende banksjef skal serge for at bankens bokforing er i samsvar med loy og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet pa en betryggende mate. KAP.6 VALGKOMITEER 6-1 Valgkornite for representantskapets valg Representantskapet velger en valgkomite blant representantskapets medlemmer. Komiteen skal besta av 5 medlernrner og 3 varamedlemmer og ha representanter fra aile grupper i representantskapet. Valget gjelder for to ar om gangen. Hvert ar uttrer de som hal' gjort tjeneste lengst, ferste gang uttrer 2 medlemmer etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av

6 5 valgkorniteen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Hr. likevel kap. 10. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og evrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, eventuelt kontrollkorniteens leder og nestleder, medlemmer og varamedlemmer, og medlemmer og varamedlemmer av valgkorniteen, For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteens inns tilling skal begrunnes. 6-2 Valgkornite for innskyternes valg De innskytervalgte medlemmene av representantskapet velger en valgkornite. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i 6-1 ferste ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkorniteen skal forberede innskyternes valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkorniteen for innskytemes valg. Valgkorniteens inns tilling skal begrunnes. 6-3 Valgkomite for grunnfondsbeviseiernes valg De grunnfondsbeviseierevalgte medlemmene av representantskapet velger en valgkomite. Valgkorniteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i 6-1 forste ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkorniteen skal forberede grunnfondsbeviseiernes valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkorniteen for grunnfondsbeviseiemes valg. Valgkorniteens innstilling skal begrunnes. KAP.7 ARSOPPGJ0RET 7-1 Arsoppgjeret. Beretninger. Tidsfrister Styret skal serge for at arsoppgjsz>ret (arsregnskapet og arsberetning) legges fram for revisor og kontrollkorniteen. Arsoppgj ret skal sa vidt mulig vrere avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Nar revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven 5-6, og kontrollkorniteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen ber fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebankloven 13 sjuende ledd, skal styret sende arsoppgjoret, revisjonsberetningen og kontrollkorniteens melding til samtlige representanter innen 8 dager f r det representantskapsmetet som behandler arsoppgjeret.

7 6 Representantskapet trer sarnmen hvert ar som bestemt i sparebankloven 11 ferste ledd bokstav b for ata imot styrets arsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det arlige utbytte pa eventuelle grunnfondsbevis. KAP.8 REVISJON 8-1 Revisorvalg. Godtgjerelse. Ansvar Representantskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjerelsen. Slutter revisor, kan representantskapets leder sammen med kontrollkorniteen engasjere en ny revisor som tjenestegjer til neste representantskapsrnete der endelig valg foretas. KAP.9 OVERSKUDD 9-1 Overskudd - gayer Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for grunnfondsbeviskapitalens andel av overskuddet skal legges til bankens fond. Gaver kan bevilges i samsvar med sparebankloven 28. KAP.I0 TJENESTETID. ALDERSGRENSE to-i Tjenestetid for tillitsvalgte Et valgt medlem eller leder av representantskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 ar eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 ar sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse very dersom vedkommende pa grunn av bestemmelsen i foregaende punktum ikke kan sitte valgperioden ut Heyeste aldersgrense for tjenestemenn Heyeste aldersgrense for administrerende banksjef og andre fast ansatte er 67 ar. KAP.11 VEDTEKTSENDRINGER 11-1 Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet nar forslag om det er framsatt i et tidligere mote, Vedtaket er gyldig nar minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle representanter stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk for det er godkjent av Kredittilsynet.

8 Vedtektenes ikrafttreden Disse vedtekter trer i kraft nar de er godkjent i henhold til sparebankloven 5 siste punktum, Fra sarnme tid oppheves tidligere vedtekter sist godkjent av Bankinspeksjonen

9 BANKENS EII:SL:r>li' LARI Sak 07/9056 Disse vedtektene er avlest av nye vedtekter for Nettero Sparebank, vedtatt av forstanderskapet 24. september 2007, og godkjent av Kredittilsynet i dag. KREDITTILSYNET, Oslo, 27. september 2007 For Kredittilsynet rmcaas~ sjonssjef L.---!{Ci ~~1 Jab!C-- Marit Sletta radgiver KREDITIILSYNET side 3 av 3

10 Sak 07/9056 I medhold av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 5, jfr. kgl. res. 22. september 1961, og pa vegne av Finansdepartementet, godkjenner Kredittilsynet disse vedtekter for Nettere Sparebank som vedtatt i forstanderskapet 24. september Fra samme tidspunkt avleses bankens hittil gjeldende vedtekter, sist godkjent av Kredittilsynet (Bankinspeksjonen) 27. oktober KREDITTILSYNET, Oslo, 27. september 2007 ~ J L-. ' b~ "j~.. ~N eaas ar e seksjonssjef HC{ VJ1JiIJ}k>~ Marit Sletta radgiver \. For Kredittilsynet KREDITIILSYNET side 2 av 3

11 Sak nr. 07/8715, '., -l 1 medhold av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 5, har Kredittilsynet etter fullmakt fra Finansdepartementet, godkjent felgende endring i vedtektene til Sparebank 1 Netterey som felge av den gjennomforte kapitalutvidelsen den 23. oktober 2007, slik som den vedtatt pa ferste og andre forstanderskapsmete den 24. september lyder etter dette: "Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjor kr fordelt pa grunnfondsbevis akr. 100 fullt innbetalt. Sparebankens grunnfondsbevis skal veere registrert i Verdipapirsentralen." Oslo, den 24. oktober 2007 For Kredittilsynet ~ "l ' t ~ ~l l e&~ Petter Jaco : en senior radgiver ~~_ 9(,(2J& Christian Myrdahl radgiver

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer