ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse Lars Jacob Tynes Pedersen Norges Handelshøyskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse 2015. Lars Jacob Tynes Pedersen Norges Handelshøyskole lars.pedersen@nhh."

Transkript

1 ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR I REVISJON NKRFs fagkonferanse 2015 Lars Jacob Tynes Pedersen Norges

2 2

3 Kontekst: Etikk og samfunnsansvar i revisjon Revisors egen (personlige) etikk Profesjonens etikk og revisors evne til å omsette denne i egen praksis Revisjonsselskapets etiske klima Regnskapsavleggers etikk og revisors evne til å forebygge og oppdage eventuelle misligheter Etikk og samfunnsansvar som revisjonstema

4 Agenda Etikk i revisjonsselskapet Samfunnsansvar som revisjonstema 4

5 Hvorfor etikk? Revisors rolle er av stor relevans fra et etisk ståsted 1. fordi revisor har en vesentlig rolle i å forebygge og avdekke mulige misligheter hos regnskapsavlegger, og 2. fordi revisor tross faglige standarder og profesjonsetiske retningslinjer har et betydelig handlingsrom som krever utøvelse av både faglig og moralsk skjønn/dømmekraft. I tillegg til revisjonsetiske problemstillinger, står revisor naturligvis overfor allmenne yrkesetiske problemstillinger, som også krever etisk kompetanse å håndtere. Diss utfordringene er ikke bare «revisors problem», men noe arbeidsgiver må legge til rette for.

6 Hvorfor samfunnsansvar? Det stilles stadig større krav til organisasjoners evne til å ta hensyn til de sosiale og miljømessige effektene av sin virksomhet. En rekke interessenter vektlegger organisasjoners ikkefinansielle ytelse, herunder brukere, samarbeidspartnere og interessegrupper. - Det er ønskelig at disse interessentene har tilgang til informasjon av høy kvalitet om bedriftens sosiale og miljømessige ytelse. I tillegg er samfunnsansvars- og bærekraftsvurderinger i ferd med å bli en faktor i offentlige anskaffelser - Det er en rekke problemstillinger knyttet til denne typen vurderinger som er viktige for kvalitetssikringen av dem.

7 ETIKK

8 To hovedtyper problemer Når jeg står overfor et problem og jeg ikke vet hva som er rett og galt, har jeg et etisk problem Når jeg står overfor et problem og jeg vet hva som er rett og galt, men ikke handler deretter, har jeg et moralsk problem 8

9 To hovedtyper problemer Når jeg står overfor et problem og ikke vet hva som er rett og galt har jeg et etisk problem Problemet er kompetanse. Når jeg står overfor et problem og vet hva som er rett og galt, men ikke gjør det, har jeg et moralsk problem Problemet er motivasjon.

10 Hvorfor? Moralsk blindhet - Manglende evne til å gjenkjenne etiske problemer Moralsk stumhet - Manglende evne til å artikulere og dermed til å tenke og snakke om etiske problemer Moralsk handlingslammelse - Manglende evne eller vilje til å handle i møte med etiske problemer og selvsagt: «Umoral»

11 Det store spørsmålet Hvordan kan revisjonsselskapet legge til rette for etisk atferd blant alle ansatte? 11

12 Hvordan fremme etisk atferd? Å fremme etisk forsvarlig praksis i revisjonsbransjen krever en forståelse både av egenskaper ved individet og av sosiale og organisatoriske faktorer INDIVIDETS ETISKE KOMPETANSE ETISK/UETISK ATFERD KOSTNADEN VED Å HANDLE ETISK

13 13

14 Elefanten, rytteren og veien Rytteren - Rasjonelt, reflekterende, analytisk, «kaldt» - Tenkning/planlegging Elefanten - Emosjonsdrevet, automatisk, instinktivt, «varmt» - Handling Veien - Konteksten som rytteren og elefanten handler innenfor - Strukturene som former handling 14

15 Selskapets etiske klima «Tone at the top» Revisors kompetanse og holdninger Regelverk og standarder Kollegaenes sosiale normer og atferd Selskapets systemer og ordninger 15

16 Beslutninger påvirkes av alle disse faktorene Psykologisk forskning generelt, og forskning på revisorer spesielt, viser at de viktigste faktorene som påvirker beslutninger er ubevisste for individet selv. Eksempler: Egenskaper ved den profesjonelle rollen Finansielle insentiver Personlige relasjoner (f.eks. Moore et al., 2003, Bazerman et al., 1997) 16

17 Dette er viktig for etterlevelsen av profesjonsetikk fundamentale etiske prinsipper i revisjon (jfr. IESBA/IFAC Code of Ethics) - Integritet - Objektivitet - Profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet - Konfidensialitet - Profesjonell atferd og uavhengighet - independence of mind - independence of appearance 17

18 18

19 Revisors generelle ansvar ifølge IFAC Trestegs modell for å vurdere etiske problemstillinger: 1. Identifisere trusler mot å handle i tråd med de fundamentale prinsippene. 2. Evaluere alvorlighetsgraden av de identifiserte truslene. 3. Iverksette forholdsregler når det er nødvendig, for å eliminere truslene eller redusere dem til et akseptabelt nivå.

20 Trusler mot etisk atferd 1. Selvinteressetrusler - Oppstår når revisor har økonomiske eller andre interesser knyttet til klienten 2. Egenkontrolltrusler - Oppstår når revisor må revurdere tidligere konklusjon eller vurdere kollegas tidligere konklusjon 3. Partsrepresentantstrusler (advocacy threats) - Oppstår når revisor inntar standpunkt eller posisjoner som kan true etterfølgende objektivitet 4. Fortrolighetstrusler (familiarity threats) - Oppstår når revisor på grunn av nær relasjon blir for velvillig innstilt overfor klientens interesser 5. Trusler som følge av press (intimidation threats) - Oppstår når medlemmet forhindres fra å opptre objektivt som følge av reelle eller oppfattede trusler eller press

21 Forholdsregler og beskyttende tiltak En rekke forholdsregler kan iverksettes både forebyggende og når problemstillinger oppstår. 1. Forholdsregler som er iverksatt av profesjonen eller gjennom lover, forskrifter og regulering. 2. Forholdsregler som er iverksatt i bedriften. 3. Forholdsregler spesifikt for klientforhold

22 Revisjonsselskapets etiske klima Det «samlende punktet» for etikkarbeidet i selskapet er organisasjonens etiske klima, som viser til relativt stabile, delte oppfatninger om etiske prosedyrer, valg og strategier i organisasjonen. - Hva slags organisasjon er vi? - Hva er ønskelig og uønskelig atferd hos oss? - Hvordan håndterer vi etiske problemer? Dette påvirker en rekke atferdsmessige utfall som (u)etisk atferd, ærlighet, fravær, mobbing, jobbtilfredshet og lojalitet. - Ikke minst: positiv og negativ «sosial smitte» Her ligger nøkkelen til å legge til rette for etisk atferd i organisasjonen! 22

23 SAMFUNNSANSVAR

24 24

25 25

26 Organisasjoners ytelse Når vi tenker på organisasjoners ytelse, tenker vi normalt i finansielle termer. - Alle offentlige organisasjoner forventes å være ressurseffektive og en rekke interessenter har interesse av innsikt i informasjon om deres finansielle ytelse. Imidlertid stilles det stadig større krav til organisasjoners evne til å ta hensyn til de sosiale og miljømessige effektene av sin virksomhet, og til å redusere disse til et akseptabelt nivå. - Vi er ikke bare opptatt av om organisasjonene skaper verdier, men også hvordan de skaper disse verdiene. Det er ønskelig at disse interessentene har tilgang til informasjon av høy kvalitet om organisasjonens sosiale og miljømessige ytelse.

27 Hva har organisasjoner ansvar for? Et vanlig utgangspunkt er å vurdere bedriftens eksternaliteter. - Enhver organisasjon genererer både positive og negative eksternaliteter av driften sin. Metaforisk kan vi kalle disse eksternalitetene for «lys og skygge» - «Corporate responsibility refers to the problems that arise when corporate enterprise casts its shadow on the social scene» (Eels and Walton, 1962). Ansvarlighet dreier seg om å redusere skyggen organisasjonen kaster og å øke mengden lys organisasjonen kaster på samfunn og miljø (Jørgensen og Pedersen, 2013).

28 Interessenter og informasjon om organisasjoners ansvar Denne informasjonen setter brukere av informasjonen i stand til å vurdere organisasjonen fra et etisk eller sosialt/miljømessig ståsted. - Det kan også ha implikasjoner for deres vurdering av organisasjonen fra et finansielt ståsted. Samfunnsansvarsrapportering har blitt mer og mer utbredt de siste årene. - Ulike navn på denne praksisen: bærekraftsrapportering, sosial rapportering, miljørapportering, etisk rapportering, ESG-rapportering. I tillegg integreres samfunnsansvar og bærekraft i tiltagende grad i offentlig forvaltning, for eksempel som beslutningskriterium i offentlige anskaffelser.

29 Samfunnsansvarsrapportering Samfunnsansvarsrapportering er rapportering av ikke-finansielle egenskaper ved organisasjonens ytelse, hvilket synliggjør et utvidet ansvar overfor et bredere sett av interessenter i samfunnet. Samfunnsansvarsrapportering setter brukere av informasjon i stand til å evaluere den sosiale og miljømessige ytelsen til organisasjonen. - I tillegg muliggjør det en rekke aktiviteter og praksiser som baseres på denne typen informasjon. Samfunnsansvarsrapportering blir i tiltagende grad standardisert, og det er utviklet en rekke standarder, rammeverk og retningslinjer for denne typen rapportering. - Global Reporting Initative (GRI) - ISO26000 Veiledning om samfunnsansvar

30 Samfunnsansvarsrapportering og informasjonskvalitet Denne typen rapporter gir vanligvis innsikt i - hvem organisasjonens interessenter er - på hvilke måter disse påvirkes av organisasjonens aktiviteter - en evaluering av graden av denne påvirkningen - en oversikt over hvordan organisasjonen arbeider med å redusere negativ påvirkning og øke positiv påvirkning - en evaluering av i hvilken grad dette arbeidet bærer frukter - informasjon om planlagte fremtidige tiltak for å forbedre sosial og miljømessig ytelse Utbredelsen av samfunnsansvarsrapporter gjør sammenligning mellom organisasjoner mulig. - Det er imidlertid egenskaper ved samfunnsansvar som rapporteringsfenomen som er krevende fra et informasjonskvalitetsperspektiv.

31 Vesentlighet og rapporteringsbehov (GRI, 2014)

32 Problemer ved samfunnsansvarsrapportering Informasjonen kan ofte være - selektiv - i større grad kvalitativ enn det som er tilfelle for finansiell rapportering - Det betyr at viktige områder kan bli utelatt (bevisst eller ubevisst) informasjonen er i større grad gjenstand for fortolkning og «innramming» («framing») - Dette kan også være en bivirkning av standardisering

33 Problemer ved samfunnsansvarsrapportering Organisasjonen har ikke nødvendigvis kompetanse til å identifisere, måle og rapportere på viktige sosiale og miljømessige indikatorer - Dette kan medføre at de underkommuniserer relevant informasjon eller rapporterer informasjon som ikke er reliabel - Dette «forplanter seg» også til kvalitetssikring av denne informasjonen

34 Problemer ved samfunnsansvarsrapportering Det kan være til dels stor uenighet om hva som utgjør sosialt og miljømessig relevante problemstillinger og hva som er organisasjonens ansvar - Dette er både et kulturelt og et ideologisk spørsmål, og kan påvirke hva som måles og rapporteres

35 Utfordringen fra et revisjonsperspektiv Som følge av disse problemene kan det være krevende å kvalitetssikre informasjonen i samfunnsansvarsrapportering og måten denne typen informasjon brukes i forvaltning. - Krever spesifikk kompetanse - Krever også utøvelse av skjønn med hensyn til hvor grensene for samfunnsansvar/miljøansvar går Jf. Cermaqs bærekraftsrapportering og GRI Selv om regnskapsavlegger opptrer med de beste hensikter, kan det altså likevel være problemer med denne typen rapporter og informasjonskvaliteten i disse.

36 Informasjonskvalitet Som for finansiell rapportering, finnes det en rekke prinsipper for informasjonskvalitet for samfunnsansvarsrapporter. GRI (2014) opererer med følgende prinsipper: - Balansert informasjon (jf. relevance) - Sammenlignbarhet (jf. comparability) - Riktig presisjonsnivå - Rett tidspunkt for rapporteringen (jf. timeliness) - Tydelighet (jf. understandability) - Pålitelighet (jf. faithful representation)

37 Balansert informasjon Rapporten skal beskrive både positive og negative sider ved organisasjonens aktiviteter og resultater, for å gjøre det mulig å gjøre seg opp en mening om organisasjonens totale resultater. Problem: - Hva er positivt og hva er negativt? - Hva har bedriften ansvar for? - I hvilken grad er bildet som gis noenlunde «komplett»?

38 Sammenlignbarhet Saker og informasjon skal velges, sammenstilles og rapporteres på en konsekvent måte. Informasjonen skal presenteres på en måte som gjør det mulig for interessenter å analysere endringer i organisasjonens resultat over tid og å sammenligne dette resultatet med resultater oppnådd av andre organisasjoner. Problem: - Organisasjoners lys og skygge er forskjellig. - Påvirkningen varierer ikke bare i grad, men også i type mellom organisasjoner.

39 Riktig presisjonsnivå Den rapporterte informasjonen skal ha et presisjonsnivå som er detaljert nok til at interessenter kan evaluere den rapporterende organisasjonens resultater. Problem: - En rekke mer «kvalitative» problemstillinger kan være vanskelig å presentere presist, avgrenset og konkret. - Impact kan ofte være svært forsinket.

40 Rett tidspunkt for rapportering Rapporteringen skjer regelmessig, og informasjonen er tilgjengelig i tide til at interessenter kan fatte informerte beslutninger. Problem: - Hva med langtidseffekter, annen-ordenseffekter osv.?

41 Tydelighet Informasjon skal presenteres på en måte som er forståelig og tilgjengelig for interessenter som bruker rapporten.

42 Pålitelighet Informasjonen og prosessene som brukes i utarbeidelsen av rapporten skal samles inn, registreres, sammenstilles, analyseres og offentliggjøres på en måte som gjør det mulig å kontrollere prosessen, og som sikrer at informasjonen oppfyller vesentlighetskravet og er av god kvalitet. Problem: - Hvordan avgrense?

43 Quo vadis? Hvor går veien med hensyn til rapportering om sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig ytelse? Ettersom vi vet stadig mer om sammenhengen mellom sosial og miljømessig ytelse på den ene siden og finansiell ytelse på den andre siden, er det forventninger om at vil kunne tas høyde for i organisasjoners rapportering. Integrert rapportering er det tydeligste skrittet i den retningen.

44 Integrert rapportering (Eccles og Serafeim, 2014)

45 TAKK FOR 45

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Pliktløp mot korrupsjon

Pliktløp mot korrupsjon LOV OG RETT, vol. 51, 6, 2012, s. 351 358 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Pliktløp mot korrupsjon Av Øyvind Kvalnes og Veronica Morino En norsk bedrift er i ferd med å etablere seg i et nytt

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer