1 S/E Kannikbakken 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 S/E Kannikbakken 6"

Transkript

1 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Kannikbakken 6 Til stede: 28 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 32 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Helene Vaaland. Møtet ble åpnet av Olav Espedal Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Olav Espedal foreslått. Vedtak: B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Helene Vaaland foreslått, og som protokollvitne ble Håkon Thingstad foreslått. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning for 2014 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2014 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 4. Fastsettelse av godtgjørelser Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,

2 5. Behandling av innkomne forslag og saker 2 S/E Kannikbakken 6 A FASADEREHABILITERING: Stemming over forslag om fasaderehabilitering. Maling, isolering, fjerning av asbestplater, utbedring og maling av betong flater, nye vinduer og glassdører. Pris ca ,- /seksjon. Styret har gjort vedtak om å foreslå dette som eneste alternativ på årsmøte. med 29 stemmer for og 3 stemmer mot å gå videre med denne løsningen. Resultatet vil bli forelagt sameierne på et sameimøte. B Stemming over forslag om at vaktmesterleiligheten skal bli seksjonert og solgt. Sameiet har i dag en gjeld på litt mer enn MNOK 1,8 som vi betaler høy rente på - 6,6% pr år. Konservativ salgspris er kanskje MNOK 2,6. Vet et salg får vi et estimert overskudd på MNOK 0,8. De høye rentekostnadene forsvinner og Kannikbakken 6 har MNOK 0.8 på bok som kan legges til i den planlagte renovering av bygget. med 31 stemmer for og 1 stemme mot. C Tillatelse til å installere varmepumpe Kannikbakken 6 ble ferdigstilt i 1978 og er således bygget etter andre energikrav enn dagens. For å senke kostnader samtidig som en tar hensyn til miljø ifm med oppvarming vil en delvis oppvarming med varmepumpe være fornuftig. Pr. i dag er en felles løsning uaktuell pga. høye installasjonskostnader. Blokken er bygget på en slik måte at små varmepumpe-anlegg ikke vil virke skjemmende for omgivelsene.det bør derfor gis tillatelse til installasjon av luft til luft varmepumpe etter eget ønske. Den enkelte seksjonseier kan etter eget ønske montere en luft til luft varmepumpe hvor utedel er plassert på egen terrasse. Utedel skal ikke være synlig fra bakkeplan og plassering skal godkjennes av styret før montering. Vedtak: Ikke vedtatt. D Stemming over innkommet forslag om kriterier for valg av styre i Kannikbakken 6. Årsaken til forslaget er at i tidligere sameiermøter er framkommet mistilllit og spørsmål til styremedlemmene fra Næringsdelen og boligdelen i Kannikbakken 6. Det gjelder å ha klare retningslinjer og åpenhet slik at en kan skape tillit, trygghet og fortrolighet til styret fra alle seksjonseierne. Næringsdelen har kun 3 seksjoner og boligdelen utgjør 51 seksjoner. En bør dermed søke å ha korrekt balanseforhold av styremedlemmene. a. Styret velges for 2 år om gangen. b. Styret bør velges av seksjonseiere fra boligdelen og næringsseksjonseiere c. Styremedlemmene kan kun sitte 2 år x 3 dvs 6 år d. Styremedlemmer som har gått ut av styre har en karantenetid for gjenvalg på 2 år x 3 dvs 6 år. e. Et midlertidig styre valgt ved et ekstraordinært sameiermøte skal stille plassene sine til disposisjon ved første ordinære sameiermøte og nytt styre skal velges Vedtak: Ikke godkjent. 7 stemmer for å endre og 27 stemmer mot.

3 3 S/E Kannikbakken 6 E Lading av alle typer elektriske kjøretøy Det blir mer og mer vanlig med forskjellige typer elektriske kjøretøy og de settes til lading i ganger og garasje. Dette koster penger for de som ikke har elektrisk kjøretøy, og det er ikke korrekt at de skal belastes for strømmen via fellesutgiftene. Jeg foreslår at den som ønsker å lade et elektrisk kjøretøy må, på egen kostnad, få satt opp egen strømkontakt som går på direkte på den enkeltes strømmåler. På denne måten betaler bruker av elektrisk kjøretøy sin egen ladekostnad. Vedtak: Saken ble trukket av forslagsstiller F Forslag angående renholdsavtale Sameiet Kannikbakken 6 inngikk renholdsavtale med Lima Renhold fra og med og vi har denne avtalen fremdeles. Avtalen ble signert av Anne-Gine Weberg og Kyrre Fredriksen. Avtalen hadde ingen priser, refererte kun til tilbud. Kontrakten er vag når det gjelder hvem som skal betale hva. Kontrakten er nå reforhandlet og det kommer tydelig frem hva prisen er for renhold x1 pr uke, og hva det koster x4 pr uke. For Boligseksjonen er arbeidsbeskrivelsen rengjøring 1 gang pr uke, hvor der skal vaskes og støvsuges fra kjeller til og med 14 etasje. I tillegg er det med skifte av matter en gang pr mnd. Iht Lima rengjøring så ville det være nok med 1 gang pr.uke rengjøring og 1 månedlig matteskift hvis ikke næringsdelen hadde brukt samme inngangsparti. Pasientene til næringsseksjonene benytter inngangen i 3 etasje og tar enten trappene opp til 4 etasje, eller de tar heisen opp. For å holde inngangspartiet fra 3 etasje og opp til 4 etasje ryddig og rent ble det avtalt rengjøring 4 ganger pr uke. Det vaskes i inngangsparti i 3 etasje, trappeoppgang fra 3 til 4 etasje, heis, og utenfor heis i 4 etasje, heisvegger og alle håndtak. Slitasje på heis, inngangsparti og trappene er en naturlig konsekvens når næringsseksjonseiernes pasienter benytter dette området. Daglig rengjøring fra 3 til 4 etasje koster kr uten moms og kr med moms. Disse 4 ganger pr uke fra og med til og med har kostet Sameiet Kannikbakken 6 kr uten moms og kr med moms. Fellesutgiftene er blitt belastet for denne ekstra rengjøringen. - Er det korrekt at det er boligseksjonseiernes ansvar å ha renhold x4 pr uke for å holde vekke skitt og støv som naturlig kommer ved stor trafikk - fra næringsdelens pasienter? - Skal boligseksjonseierne dekke ukentlig rengjøring x4 fra 3 til 4 etasje? - Mitt forslag er at næringsdelen kompenserer eierne av boligseksjonene for kostnaden av denne delen fra til og med Mitt forslag er at boligseksjonen og næringsdelen faktureres separat fra og med Mitt forslag er at hvis næringsdelen ikke vil betale for renhold x4 pr. uke, så sier vi opp avtalen med Lima Renhold og har renhold x1 pr uke, og matteskift x1 pr mnd. Vedtak: Styret vil jobbe videre med ny renholdsavtalen, og vil redusere antall dager i uken med renhold.

4 4 S/E Kannikbakken 6 G Renovasjonsavtale. I 2010 sa næringsdelen, ved tannlegene Weber og Follegg og lege Barbo, opp sin avtale med renovasjonsavdelingen i Stavanger Kommune. Næringsdrivende kan velge selv om de vil ha kommunal renovasjon eller privat. Private må ha kommunal renovasjon. Næringsdelen bestilte ingen annen renovasjon, og sier at dette var en glipp. De bestilte renovasjon fra Stavanger Kommune igjen i midten av mars De hadde ingen renovasjonsavtale mellom 2010 og 2014, men kastet bosset i bossrommene i kjelleren i Kannikbakken 6. Bossrom og papir rom måtte ryddes ofte av vaktmester da det fløt over, både i spann og på gulv. Ekstra vaktmester kostnader for å ryddet opp i de to bossrommene er blitt belastet seksjonseierne ved økte månedlige fellesutgifter. Dessverre kan det ikke dokumenteres hvor mange timer vaktmester har brukt ekstra pr mnd da dette ikke kommer fram på noen oversikt. Alle vet jo veldig godt at bossrommene har vært overfylte og gulvet skittent. - Mitt forslag er at næringsseksjonseierne kompenserer boligseksjonseierne for de økte vaktmestertjenestene som vi har hatt, men ikke kan dokumentere, fra og med 2010 til og med 2014? Hvis næringsdelen skal kompensere boligseksjonseierne for økte vaktmestertjenester, så må deltakerne på sameiermøtet stemme over antall timer, 1, 2,3 eller 4 timer pr måned som skal kompenseres. Vedtak: Saken ble enstemmig avvist. H Inspeksjon og fjerning av elektriske vifter på bad og kjøkken Sjekk sak H og I i innkallingen. Vedtak: Styret følger opp saken overfor firma som i fjor ble foretok inspeksjon i leilighetene. I Spylig av fellesrør Sjekk sak H og I i innkallingen Vedtak: Styret jobber videre med saken. J Opplysning om sameiets forhold til OBOS Sameiet Kannikbakken får levert tjenester fra OBOS Basale, OBOS Prosjekt og OBOS Rogaland v/forvaltning. Sjekk vedlagte sak i innkallingen. Vedtak: Saken tas til orientering og styret får fullmakt til å innhente nye tilbud på forretningsføreravtale. K UTBEDRING AV TAK Sjekk pkt 3 i Sak K i innkallingen. Sak innsendt av SPG Vedtak: Sak trekkes. LEKKASJE Sjekk pkt 4 i Sak K i innkallingen. Sak innsendt av SPG Vedtak: Skaden er i sameiets eiendom. Styret må vurdere skyldforhold.

5 5 S/E Kannikbakken 6 VAKTMESTER Sjekk pkt 3 i Sak K i innkallingen. Sak innsendt av SPG Vedtak: Tas til orientering. L VAKTMESTERSAK SAMT DIVERSE SPØRSMÅL/DISKUSJONER FRA LEIL 11 A Sjekk innkallingens pkt L Vedtak: Til orientering. Ørn ønskes tilbake og styret utreder om hoveddør kan være stengt på dagtid. 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Olav Espedal foreslått. B Som styremedlem for 1 år, ble Håkon Thingstad foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Anne-Lill Kolle Follegg foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Richard Larsen foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Kristine Hogsnes foreslått. Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Olav Espedal /s/ Møteleder Helene Vaaland /s/ Referent Håkon Thingstad /s/ Protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Olav Espedal Kannikbakken Styremedlem Anne-Lill Kolle Follegg Kannikbakken Styremedlem Kristine Hogsnes Kannikbakken Styremedlem Richard Sten Larsen Kannikbakken Styremedlem Håkon Thingstad Kannikbakken

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer