ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT A. Bästa kund, Kjære kunde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde"

Transkript

1 ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna 4 och 5 för en säker användning. SVENSKA Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette harddiskameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på side 4 og 5 for å sikre at produktet brukes på en forsvarlig måte. NORSK

2 Snabbguide 1 Förberedelser Fäst batteripaketet Ladda batteripaketet. ( sid. 14). Öppna linsskyddet Öppna LCD-skärmen Kameran startar automatiskt. BATT. 2 Videoinspelning Välj (videoläge) Välj inspelningsläge (REC) [5h56m] SELECT PLAY/REC 3 Spela upp Välj (videoläge) Välj uppspelningsläget (PLAY) för att visa miniatyrbilder på skärmen SELECT PLAY/REC 2

3 OBS!: Tryck på sensorn med fi ngret. Sensorerna fungerar inte om du trycker på dem med med naglarna eller använder handskar. SVENSKA Välj [JA] inom 10 sekunder när [STÄLL IN DATUM/TID!] visas Ställ in datum och tid ( sid. 14) STÄLL IN DATUM/TID! JA NEJ DATUM TID ( sid. 6) Tryck på START/STOP-knappen för att starta inspelningen Välj fi l med hjälp av peksensorn. Tryck sedan på knappen OK för att starta uppspelningen. Stoppa uppspelningen Välj. 3

4 Säkerhetsföreskrifter VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det fi nns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalifi cerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. ANMÄRKNINGAR: Märkskylt och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Serienummerskylten fi nns på batteriets monteringsenhet. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfi nns på dess ovansida och undersida. VARNING: Batteripaketet, kameran med batteriet installerat, och fjärrkontrollen med batteriet installerat bör inte utsättas för extrem hetta som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Om du bär eller håller digitalmediakameran i LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra sätt. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Att observera angående litiumbatteriet Batteriet i denna apparat kan vid felbehandling orsaka brand eller kemiska brännskador. Batteriet får inte laddas, plockas isär, upphettas över 100 grader eller brännas upp. Använd endast ett batteri av typ CR2025 från Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell. Det föreligger risk för explosion eller brand vid felaktigt batteribyte. Gör dig snabbt av med ett gammalt batteri. Förvara det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär det och kasta det inte i öppen eld. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det fi nns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.) OBSERVERA: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. 4

5 Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) SVENSKA Produkter Batteri Observera! Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly. [Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier med denna symbol inte ska hanteras som hushållsavfall när de är uttjänta. Istället ska produkterna överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektronisk utrustning samt batterier, för rätt hantering, återanvändning och återvinning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC. Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontaktar du ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Straffavgifter kan i enlighet med nationell lagstiftning användas vid felaktig bortskaffning av produkterna. [Företag] Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida för att få information om återtagning av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen. Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Varumärken Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby och dubbel-d-symbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 5

6 Så här väljer du alternativ med peksensorn En skärmbild på engelska används som exempel i nedanstående beskrivning. Välja alternativ i menylistan (på menyskärmen) MENU IMAGE QUALITY IMAGE SIZE GAIN UP BASIC SETTINGS ANMÄRKNING Markören fl yttas från 1 till 9 på indexskärmen när du drar med fi ngret över peksensorn OBS! Tryck på sensorn med fingret. Sensorerna fungerar inte om du trycker på dem med med naglarna eller använder handskar. För fi ngret uppåt och nedåt på sensorn. Tryck på knappen OK. Använda knapparna på skärmen (t.ex. under uppspelning sid. 18) A B A För att välja en knapp som visas på vänster sida av skärmen trycker du på skärmsensorn i höjd med knappen du vill välja. B För att välja en knapp som visas på nederst på skärmen trycker du på peksensorn under den knapp du vill välja. 6

7 Säkerhetskopiera viktiga inspelade data JVC ansvarar inte för eventuella data som går förlorade. Vi rekommenderar att du kopierar viktiga inspelade data till en DVD-skiva eller annan inspelningsenhet för förvaring ( sid. 22). SVENSKA Gör en provinspelning Innan du spelar in viktiga data bör du göra en provinspelning och spela upp inspelade data för att kontrollera att video och ljud har spelats in på rätt sätt. Återställ kameran om den inte fungerar som den ska I den här kameran används en mikrodator. Faktorer såsom bakgrundsbuller och störningar kan hindra den från att fungera korrekt. Återställ kameran om den inte fungerar som den ska ( sid. 33). Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier Använd JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batteripaket. Om kameran utsätts för elektrostatisk urladdning stänger du av den innan du använder den igen. Sluta omedelbart att använda kameran om det uppstår ett fel och kontakta din lokala JVC-återförsäljare Om det uppstår problem när du använder microsd-kortet lämnar du in både kortet och kameran för reparation. Om du lämnar någon del hemma kan inte felorsaken fastställas och kameran inte repareras. Inspelade data kan raderas då kameran repareras eller kontrolleras. Säkerhetskopiera alla data innan du begär reparation eller översyn. Eftersom kameran kan användas i demonstrationssyfte i butiken är demonstrationsläget på [PÅ] som standard Ställ in [DEMO.LÄGE] på [AV] för att avaktivera demonstrationsläget från MENU. Var noga med att följa anvisningarna nedan när du ansluter kameran till andra enheter med en DV-kabel (tillval). Om du ansluter kabeln på fel sätt kan det göra så att kameran och/ eller den andra enheten inte fungerar.* Anslut först DV-kabeln till den andra enheten och sedan till kameran. Anslut DV-kabeln (kontakterna) på rätt sätt i enlighet med DV-kontakternas form. * Detta gäller inte för modellen GZ-MG330. 7

8 Innehåll KOMMA IGÅNG Tillbehör... 9 Använda Everio-dockningsstation...9 Montera kabelfi lter på USB-kabeln och DC-kabeln...9 Register Indikatorer på LCD-skärmen Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet...14 Inställningar för datum/tid...14 Andra inställningar Fästa axelremmen...15 Kontrollera återstående batteriladdning Förbereda fjärrkontrollen...15 SPELA IN Spela in filer Videoinspelning...16 Inspelning av stillbild...17 Spela upp filer Visa video/stillbild...18 Se bilder på TV REDIGERA/KOPIERA Hantera filer Radera/skydda fi ler...20 Kopiera filer Använda en DVD-brännare för att kopiera fi ler från kameran...22 DATORFUNKTIONER Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC Systemkrav...23 Programinstallation...24 Ansluta kameran till datorn...25 Säkerhetskopiera fi ler till datorn...26 Säkerhetskopiera fi ler till datorn utan att använda programvara...27 Andra datorfunktioner i Windows Få mer nytta av programmet...28 Mappstruktur och filnamnstillägg Säkerhetskopiera filer på en Macintosh Systemkrav...30 Ansluta kameran till Macintosh-datorn Säkerhetskopiera filer till Macintosh-datorn Supportinformation MER INFORMATION Felsökning Rengöring Varningsindikationer Specifikationer Varningar Termer Läs igenom dessa ANVISNINGAR för att få bästa nytta av din KAMERA MED HÅRDDISK. Mer information om funktioner fi nns i BRUKSANVISNING på den medföljande CD-skivan. För att kunna läsa BRUKSANVISNINGEN måste Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader vara installerat. Adobe Reader kan laddas ned från Adobes webbplats: 8 ANMÄRKNING Välj lämpligt språk med ett enda klick. Modellnamnet anges på kamerans undersida.

9 KOMMA IGÅNG Tillbehör Everiodockningsstation* 1 CU-VC4E ( nedan) Nätadapter AP-V17E Batteripaket BN-VF808U Audio-/videokabel SVENSKA USB-kabel ( sid. 22, 25 och 30) Axelrem ( sid. 15) CD-ROM ( sid. 24, 28) Fjärrkontroll* 2 RM-V751U ( sid. 15) Litiumbatteri* 2 CR2025 Redan insatt i fjärrkontrollen. Kabelfilter (x2) ANMÄRKNING Använd medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. Använda Everio-dockningsstation* 1 Du kan ansluta kablar till uttagen på Everio-dockningsstationen. Anslutningen slutförs när du placerar kameran i dockningsstationen. Kameraanslutning S-Videouttag AV-uttag DC-uttag DV-uttag ANMÄRKNING För anslutning via S-Video- eller DV-uttag behövs en extra S-Video- respektive DV-kabel. Rådfråga ditt JVCservicecenter som finns på det ark som följde med förpackningen. Anslut änden med kabelfiltret till kameran. Kabelfiltret reducerar störningar. Med S-Videokabeln (tillval) kan du få ännu bättre uppspelningskvalitet på TV:n. ( sid. 19) När du kopierar fi ler från kameran med en videobandspelare/dvd-inspelare, och använder DV-kabel, blir kvaliteten ännu högre. Använd DV-kabeln JVC VC-VDV204U/206U. * 1 Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG330. * 2 Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. Montera kabelfilter på USB-kabeln och DC-kabeln När du ansluter kabeln till kameran är det änden med kabelfi ltret som fästs på kameran. Öppna anordningen. 3 cm USB-uttag USB-kabel: Vira ett varv DC-kabel: Vira två varv 9

10 Register ANMÄRKNINGAR LCD-skärmen kan vridas 270. Slå på/av Du kan också slå på/av kameran genom att öppna/stänga LCD-skärmen under inspelning. Var noga med att inte täcka över,, och under inspelning. 10

11 Kamera Peksensor ( sid. 6) OK (DISP)-knapp [OK/DISP] ( sid. 13) Menyknapp [MENU] Strömbrytare [POWER] (Du kan stänga av kameran genom att hålla den här knappen intryckt.) Högtalare Knapp för att växla mellan uppspelning/ inspelning [SELECT PLAY/REC] ( sid. 16) Åtkomst-/laddningslampa [ACCESS/ CHARGE] (Blinkar då du använder fi ler eller laddar batteriet. Stäng inte av strömmen eller ta ur batteripaketet/nätadaptern när fi lerna används.) Knapp för direkt DVD [DIRECT DVD] ( sid. 22)/Titel-knapp [TITLE] Knapp för direkt säkerhetskopiering [DIRECT BACK UP] ( sid. 26)/ Informationsknapp [INFO] ( sid. 15) Knapp för automatiskt/manuellt läge [AUTO/MANUAL] Start-/stoppknapp för videoinspelning [START/STOP] ( sid. 16) Stillbildsknapp [SNAPSHOT] ( sid. 17) Zoomreglage [W, T ] Volymkontroll för högtalare [VOL+] ( sid. 18) Lägesomkopplare [, ] DC-uttag [DC] ( sid. 14) Audio-/videouttag [AV] USB-uttag (Universal Serial Bus) [ ] ( sid. 22, 25 och 30) LED-lampor Kamerasensor Fjärrkontrollsensor ( sid. 15) Linsskydd Objektiv Linsskyddsknapp [, ] Stereomikrofon microsd-kortplats Stativhål Fäste för kamerastativ Batteriets frigöringsknapp [BATT.] ( sid. 14). Batteripaketets fäste ( sid. 14) Grepprem Fjärrkontroll* Infrarött sändarfönster ZOOM-knappar (T/W) Zooma in/ut Uppknapp Rotationsknapp (motsols) ( sid. 18) Hoppa över bakåt-knapp Vänsterknapp Bakåtknapp PLAYLIST-knapp START/STOP-knapp SNAPSHOT-knapp ( sid. 17) INFO-knapp ( sid. 15) Hoppa över framåt-knapp PLAY/PAUSE-knapp Högerknapp Nästa-knapp Nedknapp Rotationsknapp (medsols) ( sid. 18) INDEX-knapp DISP-knapp * Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. SVENSKA 11

12 Indikatorer på LCD-skärmen Under inspelning av både video och stillbild Endast under videoinspelning 1/250 [5h56m] 0:04: :55 Indikator för valt driftsläge : Automatiskt läge : Manuellt läge Indikator för effektläge Indikator för Tele Macro-läge Indikator för LED-lampan Indikator för program AE-läge Zoomindikator Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV]) Ungefärlig zoomningsgrad Indikator för vitbalans Indikator för manuell justering av fokus Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) Indikator för kontroll av ljusstyrkan Indikator för kompensering av bakgrundsljus Indikator för bländarlås ± : Indikator för exponeringsjustering : Indikator för punktexponeringskontroll Slutartid Lägesindikator Räkneverk Bildkvalitet: (ULTRAFIN), (FIN), (NORMAL), (EKONOMI) Återstående tid ( sid. 16, 37) REC: (visas under inspelning) ( sid. 16). : (Visas när inspelningen står i vänteläge.) Indikator för digital bildstabilisator (DIS) (visas då [BILDSTABILISERING] är inställt på [AV]) Indikator för vindreducering Händelseindikator Endast vid inspelning av stillbilder 640 FINE [9999] 10 PHOTO Lägesindikator Fokusindikator Bildstorlek Bildkvalitet: FINE (fi n) eller STD (standard) Återstående antal bilder ( sid. 37) Indikator för fotografering ( sid. 17) Slutarlägesindikator Indikator för inspelning med timer 12

13 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder SVENSKA 9:55:01 X :55 Lägesindikator ( sid. 18) Indikator för effektläge Indikator för matt/tonad effekt : Indikator för uppspelning av spellista (visas under uppspelning av en spellista.) : Indikator för händelsesökning med uppspelning (visas under uppspelning av en videofi l från händelsesökningen.) : Indikator för datumsökning med uppspelning (visas under uppspelning av en videofi l från datumsökningen) Bildkvalitet: (ULTRAFIN), (FIN), (NORMAL), (EKONOMI) Räkneverk Uppspelningsläge ( sid. 18) :Uppspelning :Paus :Sök framåt :Sök bakåt :Slowmotion framåt :Slowmotion bakåt (siffran till vänster visar hastigheten) Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV]) Indikator för volymnivå Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) :55 Lägesindikator ( sid. 18) Indikator för effektläge Mapp-/fi lnummer Indikator för uppspelning av bildspel ( sid. 18) Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV].) Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) Byta indikatorläge på LCD-skärmen Varje gång du trycker på DISP-knappen byter du indikering på LCD-skärmen på följande sätt. Inspelningsläge: Alla indikeringar/indikeringar för valda funktioner Uppspelningsläge: Alla indikeringar/endast datum och tid/ Inga indikeringar Funktionsinformation på skärmen Information om funktioner visas längst ned på skärmen när menyer osv. visas. EFFEKT STRYKA/TONA MONITOR AV GRUNDINSTÄLLNINGAR LÄGG TILL EFFEKT PÅ BILD 13

14 Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet 1 Stäng LCD-skärmen för att stänga av kameran. 2 Fästa batteripaketet. Skjut ned batteripaketet tills det låses på plats. Kamerans undersida BATT. ANMÄRKNINGAR Du kan också använda kameran med bara nätadaptern. Böj eller dra inte i nätadapterkontakten eller -kabeln. Det kan skada nätadaptern. Inställningar för datum/tid 1 Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. 2 Välj [JA] inom 10 sekunder när [STÄLL IN DATUM/TID!] visas. STÄLL IN DATUM/TID JA NEJ 3 Anslut nätadaptern. DC-uttag Skärmbilden försvinner efter 10 sekunder om du inte har valt något. Tryck i så fall på POWER-knappen och starta kameran på nytt. 3 Ställ in datum och tid. DATUM TID Till vägguttag (110 V till 240 V) Nätadapter Du kan också ansluta nätadaptern via Everio-dockningstationen.* ( sid. 9) * Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG330. Laddningslampan blinkar för att ange att laddning har startat. Ta bort batteripaketet Skjut på och håll ned BATT. ( steg 2) och lossa sedan batteripaketet. Kontrollera återstående batteristyrka Se sida 15. Upprepa detta steg för att ange månad, dag, år, timmar och minuter. 4 Tryck på OK-knappen för att avsluta. Ändra datum och tid 1) Tryck på MENU-knappen. 2) Välj [GRUNDINSTÄLLNINGAR] och sedan [JUSTERA KLOCKA]. 3) Ställ in datum och tid. Återgå till föregående skärm Välj. Stänga skärmen Tryck på MENU-knappen. 14

15 Andra inställningar Fästa axelremmen Spänne SVENSKA Ögla Remhållare Kontrollera återstående batteriladdning Förberedelse: Fäst batteripaketet. Tryck på knappen SELECT PLAY/REC för att välja inspelningsläge. För -läget: Tryck på INFO-knappen två gånger, eller tryck på INFO-knappen och välj sedan. För -läget: Tryck på INFO-knappen. Förbereda fjärrkontrollen* Ett batteri medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsfilmen före användning. Strålens effektiva yta Fjärrkontrollsensor DIRECT BACK UP BATTERISKICK MAX TID min Effektiv räckvidd: 5 m (16 ft) INFO Återgå till normalskärmen Tryck på INFO-knappen igen. ANMÄRKNINGAR Om KOMMUNIKATIONSFEL visas kan det vara något fel på batteriet. Kontakta i så fall din närmaste JVC-återförsäljare. Den visade återstående inspelningstiden ska bara ses som vägledning. Den visas i enheter om 10 minuter. AVSL ANMÄRKNING Den utsända strålen kanske inte är effektiv eller orsakar felaktig drift om fjärrkontrollsensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning. * Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. Sätta i batteriet igen Dra ut batterihållaren genom att trycka på låsningsfl iken. Låsningsflik Litiumbatteri (CR2025) 15

16 SPELA IN Spela in filer Videoinspelning Förberedelse: Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. Skjut lägesväljaren för att välja (videoläge). Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja inspelningsläge. SELECT PLAY/REC Tryck på knappen START/STOP för att börja spela in. [5h56m] REC Ungefärlig tid som återstår för inspelning visas. Stoppa inspelning Tryck på START/STOP-knappen igen. Titta på en video som du just har spelat in Välj under paus. Under förhandsgranskning kan du radera videon genom att välja. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna under [VIDEOKVALITET] på MENU. Ändra bildformat (16:9/4:3) Ändra inställningarna under [VÄLJ SIDFORMAT] på MENU. ANMÄRKNINGAR Videofi lerna ges namnen MOV001.MOD till MOV009.MOD, MOV00A.MOD till MOV00F.MOD och MOV010.MOD i inspelningsordning. Efter att video spelats in under 12 timmar i sträck, stoppas inspelningen automatiskt. En ny fi l skapas för varje 4 GB av oavbruten fi lmning. Kameran spelar in video i formatet MPG2 som överensstämmer med SD-VIDEO-formatet. Den här kameran är inte kompatibel med andra digitala videoformat. 16

17 Inspelning av stillbild Förberedelse: Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. Skjut lägesväljaren för att välja (stillbildsläge). Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja inspelningsläge. SVENSKA SELECT PLAY/REC Tryck på och håll ned knappen SNAPSHOT halvvägs. 640 FINE [ -indikatorn lyser grönt när bilden är fokuserad. Titta på en bild som du just har tagit Välj när bilden har tagits. Under förhandsgranskning kan du radera bilden genom att välja. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna under [BILDKVALITET] på MENU. Spela in stillbilder kontinuerligt Ställ in [SLUTARLÄGE] på [OAVBRUTEN FOTOGR.] på MENU. Ändra bildstorlek Ändra inställningarna under [BILDFORMAT] på MENU. Tryck på knappen SNAPSHOT för att ta bilden. 40 FINE [9999] 17

18 Spela upp filer Visa video/stillbild 1 Skjut lägesväljaren för att välja (videoläge) eller (stillbildsläge). 3 Välj fil. UPPSPELNING AV VIDEO 2 Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja uppspelningsläge. Visa på TV Se sida 19. Kontrollera filinformationen Tryck på knappen INFO när du gjort uppehåll i uppspelningen. Justera ljudvolymen för videor SELECT PLAY/REC Registerskärmen för video öppnas. Sänka volymen Höja volymen Olika funktioner under uppspelning av video Funktioner under visning av stillbilder 18 : Återgå till fi lens första scen : Gå till den första scenen i nästa fi l : Återgå till registerskärmbilden : Sök bakåt (under uppspelning) : Sök bakåt/uppspelning bild för bild (under paus)* : Uppspelning : Paus : Sök framåt (under uppspelning) : Sök framåt/uppspelning bild för bild (under paus)* * Uppspelning i slowmotion börjar när du trycker på sensorknappen under / en kort stund. : Rotera 90 grader motsols : Byta riktning för bildspelet till bakåtriktning : Rotera 90 grader (medsols) : Byta riktning för bildspelet till framåtriktning : Återgå till registerskärmbilden : Visa föregående fi l : Starta/avsluta bildspelet : Visa nästa fi l

19 Se bilder på TV Förberedelse: Stäng av alla enheter. AV-uttag SVENSKA DC-uttag AV-kabel Nätadapter Till vägguttag AV-ingång ANMÄRKNINGAR Du kan också ansluta kablarna via Everio-dockningsstationen. Med S-videokabeln (tillval) kan du få ännu bättre uppspelningskvalitet. ( sid. 9) Stäng av andra enheter, t.ex. en DVDbrännare, som är anslutna till Everio-dockningsstationen.* Kameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas med TV-apparater med någon annan standard. * Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG Slå på kameran och din TV. 2 Ställ TV:n i dess VIDEO-läge. 3 (Endast vid anslutning av kameran till videobandspelaren/dvd-spelaren) Slå på videobandspelaren/dvd-inspelaren och ställ in den på läget för AUXindata. 4 Starta uppspelning på kameran. ( sid. 18) Om bildformatet inte är rätt enligt bilderna till höger Ändra inställningarna under [VÄLJ TV-TYP] på MENU. Visa kamerans skärmvisning på TV:n Ställ in [VISA PÅ TV] till [PÅ] på MENU. 16:9 TV 4:3 TV 19

20 REDIGERA/KOPIERA Hantera filer OBS! Ta inte bort inspelningsenheten eller utför någon annan funktion (som till exempel att stänga av strömmen) samtidigt som du använder fi ler. Använd medföljande nätadapter eftersom data på inspelningsenheten kan förstöras om batteriet laddas ur under användning. Formatera inspelningsenheten om data på inspelningsenheten förstörs. Radera/skydda filen som visas Efter att steg 1-2 har utförts 3 Välj [AKTUELL]. TA BORT AKTUELL VÄLJ FIL TA BORT ALLA INDIVIDUELLA FILER AVSL Radera/ skydda filer Skyddade fi ler kan inte raderas. Du måste avaktivera skyddet för att kunna radera dem. När fi lerna raderats kan de inte återställas. Kontrollera fi lerna innan du raderar dem. Förberedelse: Skjut lägesväljaren för att välja läget eller. Tryck på knappen SELECT PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Skärmbilderna i följande illustrationer är exempel på när [TA BORT] används. 1 Tryck på knappen MENU. Du kan öppna raderingsmenyn direkt genom att välja. 2 Välj [TA BORT] eller [SKYDDA/ AVBRYT]. 4 Välj [JA] när [RADERA?] eller [SKYDDA?] visas. TA BORT? Återstående filer: Du kan välja föregående eller nästa fi l genom att trycka på eller. Radera/skydda filer Efter att steg 1-2 har utförts 3 Välj [VÄLJ/FIL]. 4 Välj fil. JA NEJ RADERA VIDEO TA BORT SKYDDA/AVBRYT SPELA SPELLISTA SPELA MPG-FIL TA BORT INSPELADE FILER Någon av markeringarna (radering) eller (skydd) visas på fi len. Upprepa detta steg för att välja andra fi ler. Om du för zoomreglaget mot T visas förhandsgranskningsskärmen. Om du för zoomreglaget mot W kommer du tillbaka till registerskärmen. AVSL 5 Välj [AVSL]. 20

21 6 Välj [UTFÖR OCH AVSLUTA] (när du har valt [TA BORT]) eller [JA] (när du har valt [SKYDDA]). SVENSKA TA BORT? UTFÖR OCH AVSLUTA AVSLUTA ÅTERGÅ Radera/skydda alla filer Efter att steg 1-2 har utförts ( sid. 20) 3 Välj [TA BORT ALLA] eller [SKYDDA ALLA]. 4 Välj [JA] när [TA BORT ALLA?] eller [SKYDDA ALLA?] visas. TA BORT ALLA? (UTOM SKYDDADE FILER) JA NEJ Stänga skärmen Välj [AVSL]. Ta bort skyddet Välj den skyddade fi len i steg 4 ( Radera/skydda fi ler sid. 20). Ta bort skyddet för alla filer 1) I steg 3 väljer du [AVBRYTA ALLA]. 2) Välj [JA]. 21

22 Kopiera filer Typ av kopiering och anslutbara enheter Kamera Med den här kameran kan du kopiera stillbilder från hårddisken till microsdkortet eller från microsdkortet till hårddisken. Anslutning till en DVD-brännare Förberedelse: Stäng LCD-skärmen för att stänga av kameran. Till vägguttag Nätadapter DVD-brännare (CU-VD3) Du kan kopiera video-/ stillbildsfi ler som spelats in på kameran till DVD-skivor ( höger spalt). USB-uttag DC-uttag USB-uttag 22 Dator Du kan kopiera video-/ stillbildsfi ler från kameran till datorn ( sid. 23 till 32). Använda en DVD-brännare för att kopiera filer från kameran Skivformat som stöds: 12 cm DVD-R, DVD-RW Endast oanvända DVD-R-skivor kan användas. Använda DVD-RW-skivor kan användas, men de måste formateras före inspelning. Vid formatering av en skiva raderas allt som spelats in på skivan fram till den tidpunkten. Dual-layer-skivor kan inte användas. Om att avsluta efter kopiering Efter kopiering avslutas skivan automatiskt så att den kan spelas upp på andra enheter. Efter avslutning blir skivan en skiva som endast kan spelas upp och inga fl er fi ler kan läggas till. ANMÄRKNING Läs anvisningarna till DVD-brännare (tillval) för att använda den. DVD-brännare USB-kabel ANMÄRKNING Använd USB-kabeln som medföljde DVDbrännaren. Kopiera videofiler som inte har kopierats tidigare Filer som aldrig kopierats till DVD-skivor väljs och kopieras automatiskt. 1 Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. 2 Tryck på knappen DIRECT DVD. 3 Välj [UTFÖR]. DVD-skivan skapas. Tryck på knappen OK när [SLUTFÖRD] visas. När texten [SLUTFÖRD. BYT SKIVA] visas byter du skiva. Den andra DVDskivan skapas. Välj [AVBRYT] för att avbryta skapandet av DVD-skivan. Stänga skärmen 1) Välj [AVSL]. 2) Välj [JA] när [AVSLUTA?] visas.

23 DATORFUNKTIONER Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC Installera programvaran som medföljde kameran på din dator. Du kan säkerhetskopiera fi ler till din PC med ett enkelt knapptryck, redigera fi lerna på din PC och även skapa DVD-skivor. Du kan säkerhetskopiera fi lerna till din PC även om du inte installerar programvaran ( sid. 27). Systemkrav Mer information om kompatibla DVD-brännare fi nns på CyberLinks webbplats: powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp ANMÄRKNING Det är inte säkert att den medföljande programvaran fungerar på alla persondatorer som uppfyller systemkraven ovan. SVENSKA Operativsystem: Ett av följande operativsystem bör vara förinstallerat (32-bitar): Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows Vista TM Home Basic, Windows Vista TM Home Premium Processor: Intel Pentium 4, minst 1,6 GHz eller mer (minst 2,2 GHz rekommenderas) Intel Pentium M, minst 1,4 GHz eller mer Intel Core TM Duo, 1,5 GHz eller mer RAM: [XP] Minst 256 MB (För att skapa DVD Video med PowerCinema 1 GB eller mer) [Vista] Minst 1 GB (2 GB eller mer rekommenderas) Ledigt utrymme på hårddisken: Minst 550 MB för installation För att skapa DVD-Video rekommenderas minst 10 GB För att skapa VCD rekommenderas minst 1 GB USB-port: USB 2.0-port Bildskärm: Måste kunna visa minst 1024 x 768 (XGA) i high colour, 16 bitar eller mer (1280 x 1024 (SXGA) eller högre rekommenderas) Övrigt: Internet Explorer 5.5 eller senare version DirectX 9.0 eller senare version Media som stöds: DVD-Video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD-RAM DVD+VR: DVD+RW VideoCD: CD-R/RW 23

24 Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC (Forts.) Programinstallation Läs JVC licensavtal för programvara i anvisningarna på CD-skivan innan du installerar programvaran. Följande program fi nns på CD-ROM-skivan som levererades med kameran. CyberLink DVD Solution Omfattande program som består av följande tre typer av programvara. PowerCinema NE for Everio Det huvudsakliga programmet för fi lhantering. Det går att utföra olika funktioner som t.ex. säkerhetskopiering, uppspelning och innehållsproduktion av DVD. Den senaste informationen (på engelska) om den medföljande programvaran finns på CyberLinks webbplats:http://www2.cli. co.jp/products/ne/ Förberedelse: Stäng alla andra program du använder. (Kontrollera att det inte fi nns några andra programikoner i aktivitetsfältet.) 1 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorns CD-enhet. Efter en stund visas skärmbilden [SETUP]. Om skärmbilden [SETUP] inte visas dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]. 2 Klicka på [Easy Installation]. Välj [Custom Installation] om du vill ange vilken typ av program som ska installeras eller installationsmapp osv. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet. 24 Du kan göra detaljerade inställningar för varje funktion. När du väljer en funktion till höger visas en beskrivning. Anvisningar visas för varje funktion. (Internet-anslutning krävs) Spela upp videofi ler på datorn Visa stillbilder på datorn Kopiera/redigera fi ler på datorn Bränna fi ler, som säkerhetskopierats på datorn, på en DVD-skiva Skapa en DVD-video Säkerhetskopiera kamerafi ler till datorn ( sid. 26) PowerProducer 3 NE Används för att skapa skivor. Det startas automatiskt från en funktion i PowerCinema NE for Everio. PowerDirector 5 NE Express Med detta program redigerar du fi ler på datorn. Det startas automatiskt från en funktion i PowerCinema NE for Everio. Digital Photo Navigator 1.5 Med detta program ändrar du formatet på stillbilder som har säkerhetskopierats till din PC. 3 Klicka på [Yes].

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER STARTEN EN STOPPEN Bepaal vóór u iets gaat reinigen altijd welk mondstuk Zie Afbeelding EN DE ES 11-12

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FRYSBOX FRYSEBOKS TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FRYSBOX FRYSEBOKS TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA GEFRIERTRUHE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE - INSTALLATIONS-OG BRUGERVEJLEDNING - BRUKS OG INSTALLASJONSANVISNING - NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Ole Bakmann, Stig Ole Stener og Johannes Enersen. Forstudie; Årsaker til forskjell i fuktinnhold i skogsflis i Norge og Sverige

Ole Bakmann, Stig Ole Stener og Johannes Enersen. Forstudie; Årsaker til forskjell i fuktinnhold i skogsflis i Norge og Sverige Ole Bakmann, Stig Ole Stener og Johannes Enersen Forstudie; Årsaker til forskjell i fuktinnhold i skogsflis i Norge og Sverige Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 2 2014 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum

Detaljer

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 4 : 0 7 EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS K N U T S A N D B E R G E R I K S E N, A R I L D H E R V I K, A R I L D S T E E N, R U N E E L V I K & R O

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 7 : 0 7 EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport M A R I K A K O L B E N S T V E D T, R U N E E L V I K, B E A T E E L V E B A K K,

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer