ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT A. Bästa kund, Kjære kunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde"

Transkript

1 ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna 4 och 5 för en säker användning. SVENSKA Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette harddiskameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på side 4 og 5 for å sikre at produktet brukes på en forsvarlig måte. NORSK

2 Snabbguide 1 Förberedelser Fäst batteripaketet Ladda batteripaketet. ( sid. 14). Öppna linsskyddet Öppna LCD-skärmen Kameran startar automatiskt. BATT. 2 Videoinspelning Välj (videoläge) Välj inspelningsläge (REC) [5h56m] SELECT PLAY/REC 3 Spela upp Välj (videoläge) Välj uppspelningsläget (PLAY) för att visa miniatyrbilder på skärmen SELECT PLAY/REC 2

3 OBS!: Tryck på sensorn med fi ngret. Sensorerna fungerar inte om du trycker på dem med med naglarna eller använder handskar. SVENSKA Välj [JA] inom 10 sekunder när [STÄLL IN DATUM/TID!] visas Ställ in datum och tid ( sid. 14) STÄLL IN DATUM/TID! JA NEJ DATUM TID ( sid. 6) Tryck på START/STOP-knappen för att starta inspelningen Välj fi l med hjälp av peksensorn. Tryck sedan på knappen OK för att starta uppspelningen. Stoppa uppspelningen Välj. 3

4 Säkerhetsföreskrifter VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det fi nns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalifi cerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. ANMÄRKNINGAR: Märkskylt och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Serienummerskylten fi nns på batteriets monteringsenhet. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfi nns på dess ovansida och undersida. VARNING: Batteripaketet, kameran med batteriet installerat, och fjärrkontrollen med batteriet installerat bör inte utsättas för extrem hetta som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Om du bär eller håller digitalmediakameran i LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra sätt. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Att observera angående litiumbatteriet Batteriet i denna apparat kan vid felbehandling orsaka brand eller kemiska brännskador. Batteriet får inte laddas, plockas isär, upphettas över 100 grader eller brännas upp. Använd endast ett batteri av typ CR2025 från Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell. Det föreligger risk för explosion eller brand vid felaktigt batteribyte. Gör dig snabbt av med ett gammalt batteri. Förvara det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär det och kasta det inte i öppen eld. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det fi nns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.) OBSERVERA: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. 4

5 Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) SVENSKA Produkter Batteri Observera! Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly. [Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier med denna symbol inte ska hanteras som hushållsavfall när de är uttjänta. Istället ska produkterna överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektronisk utrustning samt batterier, för rätt hantering, återanvändning och återvinning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC. Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontaktar du ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Straffavgifter kan i enlighet med nationell lagstiftning användas vid felaktig bortskaffning av produkterna. [Företag] Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida för att få information om återtagning av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen. Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Varumärken Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby och dubbel-d-symbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 5

6 Så här väljer du alternativ med peksensorn En skärmbild på engelska används som exempel i nedanstående beskrivning. Välja alternativ i menylistan (på menyskärmen) MENU IMAGE QUALITY IMAGE SIZE GAIN UP BASIC SETTINGS ANMÄRKNING Markören fl yttas från 1 till 9 på indexskärmen när du drar med fi ngret över peksensorn OBS! Tryck på sensorn med fingret. Sensorerna fungerar inte om du trycker på dem med med naglarna eller använder handskar. För fi ngret uppåt och nedåt på sensorn. Tryck på knappen OK. Använda knapparna på skärmen (t.ex. under uppspelning sid. 18) A B A För att välja en knapp som visas på vänster sida av skärmen trycker du på skärmsensorn i höjd med knappen du vill välja. B För att välja en knapp som visas på nederst på skärmen trycker du på peksensorn under den knapp du vill välja. 6

7 Säkerhetskopiera viktiga inspelade data JVC ansvarar inte för eventuella data som går förlorade. Vi rekommenderar att du kopierar viktiga inspelade data till en DVD-skiva eller annan inspelningsenhet för förvaring ( sid. 22). SVENSKA Gör en provinspelning Innan du spelar in viktiga data bör du göra en provinspelning och spela upp inspelade data för att kontrollera att video och ljud har spelats in på rätt sätt. Återställ kameran om den inte fungerar som den ska I den här kameran används en mikrodator. Faktorer såsom bakgrundsbuller och störningar kan hindra den från att fungera korrekt. Återställ kameran om den inte fungerar som den ska ( sid. 33). Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier Använd JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batteripaket. Om kameran utsätts för elektrostatisk urladdning stänger du av den innan du använder den igen. Sluta omedelbart att använda kameran om det uppstår ett fel och kontakta din lokala JVC-återförsäljare Om det uppstår problem när du använder microsd-kortet lämnar du in både kortet och kameran för reparation. Om du lämnar någon del hemma kan inte felorsaken fastställas och kameran inte repareras. Inspelade data kan raderas då kameran repareras eller kontrolleras. Säkerhetskopiera alla data innan du begär reparation eller översyn. Eftersom kameran kan användas i demonstrationssyfte i butiken är demonstrationsläget på [PÅ] som standard Ställ in [DEMO.LÄGE] på [AV] för att avaktivera demonstrationsläget från MENU. Var noga med att följa anvisningarna nedan när du ansluter kameran till andra enheter med en DV-kabel (tillval). Om du ansluter kabeln på fel sätt kan det göra så att kameran och/ eller den andra enheten inte fungerar.* Anslut först DV-kabeln till den andra enheten och sedan till kameran. Anslut DV-kabeln (kontakterna) på rätt sätt i enlighet med DV-kontakternas form. * Detta gäller inte för modellen GZ-MG330. 7

8 Innehåll KOMMA IGÅNG Tillbehör... 9 Använda Everio-dockningsstation...9 Montera kabelfi lter på USB-kabeln och DC-kabeln...9 Register Indikatorer på LCD-skärmen Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet...14 Inställningar för datum/tid...14 Andra inställningar Fästa axelremmen...15 Kontrollera återstående batteriladdning Förbereda fjärrkontrollen...15 SPELA IN Spela in filer Videoinspelning...16 Inspelning av stillbild...17 Spela upp filer Visa video/stillbild...18 Se bilder på TV REDIGERA/KOPIERA Hantera filer Radera/skydda fi ler...20 Kopiera filer Använda en DVD-brännare för att kopiera fi ler från kameran...22 DATORFUNKTIONER Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC Systemkrav...23 Programinstallation...24 Ansluta kameran till datorn...25 Säkerhetskopiera fi ler till datorn...26 Säkerhetskopiera fi ler till datorn utan att använda programvara...27 Andra datorfunktioner i Windows Få mer nytta av programmet...28 Mappstruktur och filnamnstillägg Säkerhetskopiera filer på en Macintosh Systemkrav...30 Ansluta kameran till Macintosh-datorn Säkerhetskopiera filer till Macintosh-datorn Supportinformation MER INFORMATION Felsökning Rengöring Varningsindikationer Specifikationer Varningar Termer Läs igenom dessa ANVISNINGAR för att få bästa nytta av din KAMERA MED HÅRDDISK. Mer information om funktioner fi nns i BRUKSANVISNING på den medföljande CD-skivan. För att kunna läsa BRUKSANVISNINGEN måste Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader vara installerat. Adobe Reader kan laddas ned från Adobes webbplats: 8 ANMÄRKNING Välj lämpligt språk med ett enda klick. Modellnamnet anges på kamerans undersida.

9 KOMMA IGÅNG Tillbehör Everiodockningsstation* 1 CU-VC4E ( nedan) Nätadapter AP-V17E Batteripaket BN-VF808U Audio-/videokabel SVENSKA USB-kabel ( sid. 22, 25 och 30) Axelrem ( sid. 15) CD-ROM ( sid. 24, 28) Fjärrkontroll* 2 RM-V751U ( sid. 15) Litiumbatteri* 2 CR2025 Redan insatt i fjärrkontrollen. Kabelfilter (x2) ANMÄRKNING Använd medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. Använda Everio-dockningsstation* 1 Du kan ansluta kablar till uttagen på Everio-dockningsstationen. Anslutningen slutförs när du placerar kameran i dockningsstationen. Kameraanslutning S-Videouttag AV-uttag DC-uttag DV-uttag ANMÄRKNING För anslutning via S-Video- eller DV-uttag behövs en extra S-Video- respektive DV-kabel. Rådfråga ditt JVCservicecenter som finns på det ark som följde med förpackningen. Anslut änden med kabelfiltret till kameran. Kabelfiltret reducerar störningar. Med S-Videokabeln (tillval) kan du få ännu bättre uppspelningskvalitet på TV:n. ( sid. 19) När du kopierar fi ler från kameran med en videobandspelare/dvd-inspelare, och använder DV-kabel, blir kvaliteten ännu högre. Använd DV-kabeln JVC VC-VDV204U/206U. * 1 Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG330. * 2 Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. Montera kabelfilter på USB-kabeln och DC-kabeln När du ansluter kabeln till kameran är det änden med kabelfi ltret som fästs på kameran. Öppna anordningen. 3 cm USB-uttag USB-kabel: Vira ett varv DC-kabel: Vira två varv 9

10 Register ANMÄRKNINGAR LCD-skärmen kan vridas 270. Slå på/av Du kan också slå på/av kameran genom att öppna/stänga LCD-skärmen under inspelning. Var noga med att inte täcka över,, och under inspelning. 10

11 Kamera Peksensor ( sid. 6) OK (DISP)-knapp [OK/DISP] ( sid. 13) Menyknapp [MENU] Strömbrytare [POWER] (Du kan stänga av kameran genom att hålla den här knappen intryckt.) Högtalare Knapp för att växla mellan uppspelning/ inspelning [SELECT PLAY/REC] ( sid. 16) Åtkomst-/laddningslampa [ACCESS/ CHARGE] (Blinkar då du använder fi ler eller laddar batteriet. Stäng inte av strömmen eller ta ur batteripaketet/nätadaptern när fi lerna används.) Knapp för direkt DVD [DIRECT DVD] ( sid. 22)/Titel-knapp [TITLE] Knapp för direkt säkerhetskopiering [DIRECT BACK UP] ( sid. 26)/ Informationsknapp [INFO] ( sid. 15) Knapp för automatiskt/manuellt läge [AUTO/MANUAL] Start-/stoppknapp för videoinspelning [START/STOP] ( sid. 16) Stillbildsknapp [SNAPSHOT] ( sid. 17) Zoomreglage [W, T ] Volymkontroll för högtalare [VOL+] ( sid. 18) Lägesomkopplare [, ] DC-uttag [DC] ( sid. 14) Audio-/videouttag [AV] USB-uttag (Universal Serial Bus) [ ] ( sid. 22, 25 och 30) LED-lampor Kamerasensor Fjärrkontrollsensor ( sid. 15) Linsskydd Objektiv Linsskyddsknapp [, ] Stereomikrofon microsd-kortplats Stativhål Fäste för kamerastativ Batteriets frigöringsknapp [BATT.] ( sid. 14). Batteripaketets fäste ( sid. 14) Grepprem Fjärrkontroll* Infrarött sändarfönster ZOOM-knappar (T/W) Zooma in/ut Uppknapp Rotationsknapp (motsols) ( sid. 18) Hoppa över bakåt-knapp Vänsterknapp Bakåtknapp PLAYLIST-knapp START/STOP-knapp SNAPSHOT-knapp ( sid. 17) INFO-knapp ( sid. 15) Hoppa över framåt-knapp PLAY/PAUSE-knapp Högerknapp Nästa-knapp Nedknapp Rotationsknapp (medsols) ( sid. 18) INDEX-knapp DISP-knapp * Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. SVENSKA 11

12 Indikatorer på LCD-skärmen Under inspelning av både video och stillbild Endast under videoinspelning 1/250 [5h56m] 0:04: :55 Indikator för valt driftsläge : Automatiskt läge : Manuellt läge Indikator för effektläge Indikator för Tele Macro-läge Indikator för LED-lampan Indikator för program AE-läge Zoomindikator Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV]) Ungefärlig zoomningsgrad Indikator för vitbalans Indikator för manuell justering av fokus Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) Indikator för kontroll av ljusstyrkan Indikator för kompensering av bakgrundsljus Indikator för bländarlås ± : Indikator för exponeringsjustering : Indikator för punktexponeringskontroll Slutartid Lägesindikator Räkneverk Bildkvalitet: (ULTRAFIN), (FIN), (NORMAL), (EKONOMI) Återstående tid ( sid. 16, 37) REC: (visas under inspelning) ( sid. 16). : (Visas när inspelningen står i vänteläge.) Indikator för digital bildstabilisator (DIS) (visas då [BILDSTABILISERING] är inställt på [AV]) Indikator för vindreducering Händelseindikator Endast vid inspelning av stillbilder 640 FINE [9999] 10 PHOTO Lägesindikator Fokusindikator Bildstorlek Bildkvalitet: FINE (fi n) eller STD (standard) Återstående antal bilder ( sid. 37) Indikator för fotografering ( sid. 17) Slutarlägesindikator Indikator för inspelning med timer 12

13 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder SVENSKA 9:55:01 X :55 Lägesindikator ( sid. 18) Indikator för effektläge Indikator för matt/tonad effekt : Indikator för uppspelning av spellista (visas under uppspelning av en spellista.) : Indikator för händelsesökning med uppspelning (visas under uppspelning av en videofi l från händelsesökningen.) : Indikator för datumsökning med uppspelning (visas under uppspelning av en videofi l från datumsökningen) Bildkvalitet: (ULTRAFIN), (FIN), (NORMAL), (EKONOMI) Räkneverk Uppspelningsläge ( sid. 18) :Uppspelning :Paus :Sök framåt :Sök bakåt :Slowmotion framåt :Slowmotion bakåt (siffran till vänster visar hastigheten) Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV]) Indikator för volymnivå Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) :55 Lägesindikator ( sid. 18) Indikator för effektläge Mapp-/fi lnummer Indikator för uppspelning av bildspel ( sid. 18) Indikator för vald enhet Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställt på [AV].) Batteriindikator ( sid. 35) Datum/tid ( sid. 14) Byta indikatorläge på LCD-skärmen Varje gång du trycker på DISP-knappen byter du indikering på LCD-skärmen på följande sätt. Inspelningsläge: Alla indikeringar/indikeringar för valda funktioner Uppspelningsläge: Alla indikeringar/endast datum och tid/ Inga indikeringar Funktionsinformation på skärmen Information om funktioner visas längst ned på skärmen när menyer osv. visas. EFFEKT STRYKA/TONA MONITOR AV GRUNDINSTÄLLNINGAR LÄGG TILL EFFEKT PÅ BILD 13

14 Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet 1 Stäng LCD-skärmen för att stänga av kameran. 2 Fästa batteripaketet. Skjut ned batteripaketet tills det låses på plats. Kamerans undersida BATT. ANMÄRKNINGAR Du kan också använda kameran med bara nätadaptern. Böj eller dra inte i nätadapterkontakten eller -kabeln. Det kan skada nätadaptern. Inställningar för datum/tid 1 Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. 2 Välj [JA] inom 10 sekunder när [STÄLL IN DATUM/TID!] visas. STÄLL IN DATUM/TID JA NEJ 3 Anslut nätadaptern. DC-uttag Skärmbilden försvinner efter 10 sekunder om du inte har valt något. Tryck i så fall på POWER-knappen och starta kameran på nytt. 3 Ställ in datum och tid. DATUM TID Till vägguttag (110 V till 240 V) Nätadapter Du kan också ansluta nätadaptern via Everio-dockningstationen.* ( sid. 9) * Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG330. Laddningslampan blinkar för att ange att laddning har startat. Ta bort batteripaketet Skjut på och håll ned BATT. ( steg 2) och lossa sedan batteripaketet. Kontrollera återstående batteristyrka Se sida 15. Upprepa detta steg för att ange månad, dag, år, timmar och minuter. 4 Tryck på OK-knappen för att avsluta. Ändra datum och tid 1) Tryck på MENU-knappen. 2) Välj [GRUNDINSTÄLLNINGAR] och sedan [JUSTERA KLOCKA]. 3) Ställ in datum och tid. Återgå till föregående skärm Välj. Stänga skärmen Tryck på MENU-knappen. 14

15 Andra inställningar Fästa axelremmen Spänne SVENSKA Ögla Remhållare Kontrollera återstående batteriladdning Förberedelse: Fäst batteripaketet. Tryck på knappen SELECT PLAY/REC för att välja inspelningsläge. För -läget: Tryck på INFO-knappen två gånger, eller tryck på INFO-knappen och välj sedan. För -läget: Tryck på INFO-knappen. Förbereda fjärrkontrollen* Ett batteri medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsfilmen före användning. Strålens effektiva yta Fjärrkontrollsensor DIRECT BACK UP BATTERISKICK MAX TID min Effektiv räckvidd: 5 m (16 ft) INFO Återgå till normalskärmen Tryck på INFO-knappen igen. ANMÄRKNINGAR Om KOMMUNIKATIONSFEL visas kan det vara något fel på batteriet. Kontakta i så fall din närmaste JVC-återförsäljare. Den visade återstående inspelningstiden ska bara ses som vägledning. Den visas i enheter om 10 minuter. AVSL ANMÄRKNING Den utsända strålen kanske inte är effektiv eller orsakar felaktig drift om fjärrkontrollsensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning. * Fjärrkontroll ingår inte för modellen GZ-MG330. Sätta i batteriet igen Dra ut batterihållaren genom att trycka på låsningsfl iken. Låsningsflik Litiumbatteri (CR2025) 15

16 SPELA IN Spela in filer Videoinspelning Förberedelse: Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. Skjut lägesväljaren för att välja (videoläge). Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja inspelningsläge. SELECT PLAY/REC Tryck på knappen START/STOP för att börja spela in. [5h56m] REC Ungefärlig tid som återstår för inspelning visas. Stoppa inspelning Tryck på START/STOP-knappen igen. Titta på en video som du just har spelat in Välj under paus. Under förhandsgranskning kan du radera videon genom att välja. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna under [VIDEOKVALITET] på MENU. Ändra bildformat (16:9/4:3) Ändra inställningarna under [VÄLJ SIDFORMAT] på MENU. ANMÄRKNINGAR Videofi lerna ges namnen MOV001.MOD till MOV009.MOD, MOV00A.MOD till MOV00F.MOD och MOV010.MOD i inspelningsordning. Efter att video spelats in under 12 timmar i sträck, stoppas inspelningen automatiskt. En ny fi l skapas för varje 4 GB av oavbruten fi lmning. Kameran spelar in video i formatet MPG2 som överensstämmer med SD-VIDEO-formatet. Den här kameran är inte kompatibel med andra digitala videoformat. 16

17 Inspelning av stillbild Förberedelse: Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. Skjut lägesväljaren för att välja (stillbildsläge). Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja inspelningsläge. SVENSKA SELECT PLAY/REC Tryck på och håll ned knappen SNAPSHOT halvvägs. 640 FINE [ -indikatorn lyser grönt när bilden är fokuserad. Titta på en bild som du just har tagit Välj när bilden har tagits. Under förhandsgranskning kan du radera bilden genom att välja. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna under [BILDKVALITET] på MENU. Spela in stillbilder kontinuerligt Ställ in [SLUTARLÄGE] på [OAVBRUTEN FOTOGR.] på MENU. Ändra bildstorlek Ändra inställningarna under [BILDFORMAT] på MENU. Tryck på knappen SNAPSHOT för att ta bilden. 40 FINE [9999] 17

18 Spela upp filer Visa video/stillbild 1 Skjut lägesväljaren för att välja (videoläge) eller (stillbildsläge). 3 Välj fil. UPPSPELNING AV VIDEO 2 Tryck på knappen SELECT PLAY/ REC för att välja uppspelningsläge. Visa på TV Se sida 19. Kontrollera filinformationen Tryck på knappen INFO när du gjort uppehåll i uppspelningen. Justera ljudvolymen för videor SELECT PLAY/REC Registerskärmen för video öppnas. Sänka volymen Höja volymen Olika funktioner under uppspelning av video Funktioner under visning av stillbilder 18 : Återgå till fi lens första scen : Gå till den första scenen i nästa fi l : Återgå till registerskärmbilden : Sök bakåt (under uppspelning) : Sök bakåt/uppspelning bild för bild (under paus)* : Uppspelning : Paus : Sök framåt (under uppspelning) : Sök framåt/uppspelning bild för bild (under paus)* * Uppspelning i slowmotion börjar när du trycker på sensorknappen under / en kort stund. : Rotera 90 grader motsols : Byta riktning för bildspelet till bakåtriktning : Rotera 90 grader (medsols) : Byta riktning för bildspelet till framåtriktning : Återgå till registerskärmbilden : Visa föregående fi l : Starta/avsluta bildspelet : Visa nästa fi l

19 Se bilder på TV Förberedelse: Stäng av alla enheter. AV-uttag SVENSKA DC-uttag AV-kabel Nätadapter Till vägguttag AV-ingång ANMÄRKNINGAR Du kan också ansluta kablarna via Everio-dockningsstationen. Med S-videokabeln (tillval) kan du få ännu bättre uppspelningskvalitet. ( sid. 9) Stäng av andra enheter, t.ex. en DVDbrännare, som är anslutna till Everio-dockningsstationen.* Kameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas med TV-apparater med någon annan standard. * Everio-dockningsstation ingår inte för modellen GZ-MG Slå på kameran och din TV. 2 Ställ TV:n i dess VIDEO-läge. 3 (Endast vid anslutning av kameran till videobandspelaren/dvd-spelaren) Slå på videobandspelaren/dvd-inspelaren och ställ in den på läget för AUXindata. 4 Starta uppspelning på kameran. ( sid. 18) Om bildformatet inte är rätt enligt bilderna till höger Ändra inställningarna under [VÄLJ TV-TYP] på MENU. Visa kamerans skärmvisning på TV:n Ställ in [VISA PÅ TV] till [PÅ] på MENU. 16:9 TV 4:3 TV 19

20 REDIGERA/KOPIERA Hantera filer OBS! Ta inte bort inspelningsenheten eller utför någon annan funktion (som till exempel att stänga av strömmen) samtidigt som du använder fi ler. Använd medföljande nätadapter eftersom data på inspelningsenheten kan förstöras om batteriet laddas ur under användning. Formatera inspelningsenheten om data på inspelningsenheten förstörs. Radera/skydda filen som visas Efter att steg 1-2 har utförts 3 Välj [AKTUELL]. TA BORT AKTUELL VÄLJ FIL TA BORT ALLA INDIVIDUELLA FILER AVSL Radera/ skydda filer Skyddade fi ler kan inte raderas. Du måste avaktivera skyddet för att kunna radera dem. När fi lerna raderats kan de inte återställas. Kontrollera fi lerna innan du raderar dem. Förberedelse: Skjut lägesväljaren för att välja läget eller. Tryck på knappen SELECT PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Skärmbilderna i följande illustrationer är exempel på när [TA BORT] används. 1 Tryck på knappen MENU. Du kan öppna raderingsmenyn direkt genom att välja. 2 Välj [TA BORT] eller [SKYDDA/ AVBRYT]. 4 Välj [JA] när [RADERA?] eller [SKYDDA?] visas. TA BORT? Återstående filer: Du kan välja föregående eller nästa fi l genom att trycka på eller. Radera/skydda filer Efter att steg 1-2 har utförts 3 Välj [VÄLJ/FIL]. 4 Välj fil. JA NEJ RADERA VIDEO TA BORT SKYDDA/AVBRYT SPELA SPELLISTA SPELA MPG-FIL TA BORT INSPELADE FILER Någon av markeringarna (radering) eller (skydd) visas på fi len. Upprepa detta steg för att välja andra fi ler. Om du för zoomreglaget mot T visas förhandsgranskningsskärmen. Om du för zoomreglaget mot W kommer du tillbaka till registerskärmen. AVSL 5 Välj [AVSL]. 20

21 6 Välj [UTFÖR OCH AVSLUTA] (när du har valt [TA BORT]) eller [JA] (när du har valt [SKYDDA]). SVENSKA TA BORT? UTFÖR OCH AVSLUTA AVSLUTA ÅTERGÅ Radera/skydda alla filer Efter att steg 1-2 har utförts ( sid. 20) 3 Välj [TA BORT ALLA] eller [SKYDDA ALLA]. 4 Välj [JA] när [TA BORT ALLA?] eller [SKYDDA ALLA?] visas. TA BORT ALLA? (UTOM SKYDDADE FILER) JA NEJ Stänga skärmen Välj [AVSL]. Ta bort skyddet Välj den skyddade fi len i steg 4 ( Radera/skydda fi ler sid. 20). Ta bort skyddet för alla filer 1) I steg 3 väljer du [AVBRYTA ALLA]. 2) Välj [JA]. 21

22 Kopiera filer Typ av kopiering och anslutbara enheter Kamera Med den här kameran kan du kopiera stillbilder från hårddisken till microsdkortet eller från microsdkortet till hårddisken. Anslutning till en DVD-brännare Förberedelse: Stäng LCD-skärmen för att stänga av kameran. Till vägguttag Nätadapter DVD-brännare (CU-VD3) Du kan kopiera video-/ stillbildsfi ler som spelats in på kameran till DVD-skivor ( höger spalt). USB-uttag DC-uttag USB-uttag 22 Dator Du kan kopiera video-/ stillbildsfi ler från kameran till datorn ( sid. 23 till 32). Använda en DVD-brännare för att kopiera filer från kameran Skivformat som stöds: 12 cm DVD-R, DVD-RW Endast oanvända DVD-R-skivor kan användas. Använda DVD-RW-skivor kan användas, men de måste formateras före inspelning. Vid formatering av en skiva raderas allt som spelats in på skivan fram till den tidpunkten. Dual-layer-skivor kan inte användas. Om att avsluta efter kopiering Efter kopiering avslutas skivan automatiskt så att den kan spelas upp på andra enheter. Efter avslutning blir skivan en skiva som endast kan spelas upp och inga fl er fi ler kan läggas till. ANMÄRKNING Läs anvisningarna till DVD-brännare (tillval) för att använda den. DVD-brännare USB-kabel ANMÄRKNING Använd USB-kabeln som medföljde DVDbrännaren. Kopiera videofiler som inte har kopierats tidigare Filer som aldrig kopierats till DVD-skivor väljs och kopieras automatiskt. 1 Öppna LCD-skärmen för att starta kameran. 2 Tryck på knappen DIRECT DVD. 3 Välj [UTFÖR]. DVD-skivan skapas. Tryck på knappen OK när [SLUTFÖRD] visas. När texten [SLUTFÖRD. BYT SKIVA] visas byter du skiva. Den andra DVDskivan skapas. Välj [AVBRYT] för att avbryta skapandet av DVD-skivan. Stänga skärmen 1) Välj [AVSL]. 2) Välj [JA] när [AVSLUTA?] visas.

23 DATORFUNKTIONER Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC Installera programvaran som medföljde kameran på din dator. Du kan säkerhetskopiera fi ler till din PC med ett enkelt knapptryck, redigera fi lerna på din PC och även skapa DVD-skivor. Du kan säkerhetskopiera fi lerna till din PC även om du inte installerar programvaran ( sid. 27). Systemkrav Mer information om kompatibla DVD-brännare fi nns på CyberLinks webbplats: powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp ANMÄRKNING Det är inte säkert att den medföljande programvaran fungerar på alla persondatorer som uppfyller systemkraven ovan. SVENSKA Operativsystem: Ett av följande operativsystem bör vara förinstallerat (32-bitar): Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows Vista TM Home Basic, Windows Vista TM Home Premium Processor: Intel Pentium 4, minst 1,6 GHz eller mer (minst 2,2 GHz rekommenderas) Intel Pentium M, minst 1,4 GHz eller mer Intel Core TM Duo, 1,5 GHz eller mer RAM: [XP] Minst 256 MB (För att skapa DVD Video med PowerCinema 1 GB eller mer) [Vista] Minst 1 GB (2 GB eller mer rekommenderas) Ledigt utrymme på hårddisken: Minst 550 MB för installation För att skapa DVD-Video rekommenderas minst 10 GB För att skapa VCD rekommenderas minst 1 GB USB-port: USB 2.0-port Bildskärm: Måste kunna visa minst 1024 x 768 (XGA) i high colour, 16 bitar eller mer (1280 x 1024 (SXGA) eller högre rekommenderas) Övrigt: Internet Explorer 5.5 eller senare version DirectX 9.0 eller senare version Media som stöds: DVD-Video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD-RAM DVD+VR: DVD+RW VideoCD: CD-R/RW 23

24 Säkerhetskopiera filer på en Windows - PC (Forts.) Programinstallation Läs JVC licensavtal för programvara i anvisningarna på CD-skivan innan du installerar programvaran. Följande program fi nns på CD-ROM-skivan som levererades med kameran. CyberLink DVD Solution Omfattande program som består av följande tre typer av programvara. PowerCinema NE for Everio Det huvudsakliga programmet för fi lhantering. Det går att utföra olika funktioner som t.ex. säkerhetskopiering, uppspelning och innehållsproduktion av DVD. Den senaste informationen (på engelska) om den medföljande programvaran finns på CyberLinks webbplats:http://www2.cli. co.jp/products/ne/ Förberedelse: Stäng alla andra program du använder. (Kontrollera att det inte fi nns några andra programikoner i aktivitetsfältet.) 1 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorns CD-enhet. Efter en stund visas skärmbilden [SETUP]. Om skärmbilden [SETUP] inte visas dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]. 2 Klicka på [Easy Installation]. Välj [Custom Installation] om du vill ange vilken typ av program som ska installeras eller installationsmapp osv. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet. 24 Du kan göra detaljerade inställningar för varje funktion. När du väljer en funktion till höger visas en beskrivning. Anvisningar visas för varje funktion. (Internet-anslutning krävs) Spela upp videofi ler på datorn Visa stillbilder på datorn Kopiera/redigera fi ler på datorn Bränna fi ler, som säkerhetskopierats på datorn, på en DVD-skiva Skapa en DVD-video Säkerhetskopiera kamerafi ler till datorn ( sid. 26) PowerProducer 3 NE Används för att skapa skivor. Det startas automatiskt från en funktion i PowerCinema NE for Everio. PowerDirector 5 NE Express Med detta program redigerar du fi ler på datorn. Det startas automatiskt från en funktion i PowerCinema NE for Everio. Digital Photo Navigator 1.5 Med detta program ändrar du formatet på stillbilder som har säkerhetskopierats till din PC. 3 Klicka på [Yes].

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1538-005A . Innehåll För alla användare För alla användare JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA...2

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV)

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Multi tilkoblinger Fil data *Visning Y,Pb,Pr Komponent HD USB2.0 USB2.0 *Redigering HD

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Manuell overføring med Windows via USB Du trenger ikke å installere noen JVC USB drivere siden de ligger

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE

JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1334-010A Trykt i Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: LES DETTE NØYE FØR

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning Television Bruksanvisning SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet Bruksanvisning FI NO KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB Innehållsförteckning VIKTIGT MEDDELANDE.................. 3 Säkerhetsinformation...................

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Quick guide: Product components

Quick guide: Product components Quick guide: Product components Photo button FRONT VIEW Tele/Wide button SIDE/REAR VIEW Indicator light External lens/ filter mount Lens Microphone LCD Touch panel Video button BOTTOM VIEW Self-timer LED

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-130-037-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT100CX 2009 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-268-834-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT22 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1205-010A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D1 DSC Trykt i Malaysia 1003-FO-ID-PJ I dette dokumentet beskrives grunnleggende informasjon

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

Installationshandbok Svenska

Installationshandbok Svenska Installationshandbok Svenska Utgåva: December 2003 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA PRODUKT

Detaljer

LG-P970 Användarhandbok svenska

LG-P970 Användarhandbok svenska LG-P970 Användarhandbok svenska Kassering av din gamla apparat 1 När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Detaljer

VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC

VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC Master Page: Cov M5D2+DSC_InstaGuide.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 10:54 AM NORSK VEILEDNING FOR PROGRAMVAREINSTALLASJON OG TILKOBLING TIL PC LYT1387-010A 2004 Victor Company of Japan, Limited Trykt

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-271-059-61(0) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 4 * Kontroller

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Detaljer

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster.

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Komma igång Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450178 GSA TERRASSEVARMER Takk for at du valgte vår terrassevarmer/takpendel. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig

Detaljer

Vägledning för felsökning och underhåll

Vägledning för felsökning och underhåll Vägledning för felsökning och underhåll Brukerveiledning for feilsøking og vedlikehold Vejledning i fejlfinding og vedligeholdelse Vianmääritys- ja huolto-opas Vägledning för felsökning och underhåll

Detaljer

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401

Manual. Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 Manual Kompostkvern FD2401 Kompostkvarn FD2401 540310 1 Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-095-523-41(2) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT50 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions SUOMI NORSK DANSK SVENSKA Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions ENGLISH A C D 7 6 5 4

Detaljer

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. BL40

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsmanual Käyttöopas Brukerhåndbok

Bruksanvisning Betjeningsmanual Käyttöopas Brukerhåndbok [0815-SCN-M1] Bruksanvisning Betjeningsmanual Käyttöopas Brukerhåndbok Förberedelser Forberedelser Ennen käyttöä Forberedelser Använda program Anvendelse af software Sovellusten käyttäminen Bruk av programmer

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LED TV och

Detaljer

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350 Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no manual 450155 28-08-07 15:32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450155 manual 450155 28-08-07 15:32 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den inneholder instrukser

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Laboppgave. Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Laboppgave. Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgave Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Maskinen har en Intel(R) Pentium(R) D CPU 3,20GHz. Den har en Bus hastighet på 800MHz,

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer