Bergen Senterparti Bystyreprogram Grønn by, levende bydeler, små forskjeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen"

Transkript

1 Bergen Senterparti Bystyreprogram Grønn by, levende bydeler, små forskjeller

2 Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur- og opplevelsesnæringene...5 Matbyen Bergen...6 OMSORGSBYEN BERGEN...7 Eldre og særlig omsorgstrengende...7 Sykehjem og institusjoner...8 Hjemmesykepleie og øvrig tilbud til hjemmeboende...8 Psykisk helsearbeid...9 Rusomsorg... 9 Sosialtjenesten...10 Det generelle helsetilbudet...11 OPPVEKSTBYEN BERGEN...12 Skolen er kjernen i lokalsamfunnet...12 Læringsmiljø og pedagogikk...13 Innhold i skolen...13 Skolefritidsordningen...14 Barnehage...14 Barnevern...15 KULTURBYEN BERGEN...16 Kulturminnevern...17 Idrett...17 Tro og livssyn...18 UTDANNINGSBYEN BERGEN...19 DEN TRYGGE BYEN BERGEN...20 Kriminalitetsforebyggende arbeid...20 Trygge og trivelige lokalmiljø...20 Trafikksikring...21 ET GRØNNERE BERGEN...22 Tiltak for bedre byluft...22 Avfall og gjenvinning...22 Energibruk i bygg...23 Vassdrag og kystfarvann...23 Jordvern...23 Friluftsliv...24 BYUTVIKLING I MILJØBYEN BERGEN...25 Boligpolitikk...26 Teknisk sektor...27 SAMFERDSEL...27 Kollektivtrafikken...27 Gang- og sykkelveier...28 Veinettet...29 BERGEN BY ÅPEN OG INKLUDERENDE...29 Flerkulturell hverdag...30 Kommunen som arbeidsgiver...30

3 GRUNNSYN at Norge skal bygge fremtiden på den kristne og humanistiske kultur arven, med rom for andre livssyn og kulturuttrykk. Målet for Senterpartiets politikk er å skape et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker, der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Vi ønsker oss et samfunn der enkeltmennesket kan utvikle seg innenfor fellesskapets rammer. Vi vil ha en inkluderende by med et sterkt nærdemokrati der folk føler seg trygge og verdsatte. Et slikt bysamfunn må sette myke verdier høyere enn kortsiktig profittmaksimering, og bygge på en bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet omkring oss. Hensynet til miljøet skal være et overordnet prinsipp i all byplanlegging. ha en styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom de folkevalgte, byråkratiet og byens befolkning. Vi vil ha et aktivt folkestyre der de nye bydelsstyrene skal være en viktig del. Senterpartiet ønsker flere kommunale tilbud lagt til bydelene. Endringer i kommunestruktur skal avgjøres ved folkeavstemminger. avskaffe parlamentarismen (byråd) og gjeninnføre formannskapsmodellen som styringsform (med en tidsmessig organisering med rådmann og formannskap slik Trondheim og Stavanger blir styrt i dag) gjeninnføre nye bydelsstyrer med et klart definert mandat og reell styring over viktige oppgaver i bydelen. Dette vil styrke utviklingen i den enkelte bydel opprettholde og styrke ungdommens bystyre og ungdomsrådene i bydelene, samt gi utvalgene rett til å uttale seg i alle saker som angår barn og unge, og legge vekt på innstillingene deres i den videre prosessen videreføre en åpen demokratiske saksgang i byrådet selv om Stortinget har endret Offentlighetsloven ikke selge eiendommer eller kommunale selskaper der samfunnsmessige hensyn tilsier et kommunalt eierskap. Tjenester innen helse- og skolesektoren er kommunale anliggender og skal verken konkurranseutsettes eller privati seres. Senterpartiets kommunal- og regionalministre i perioden 2005 til 2013 økte overføringene til kommunene betydelig. Bergen fikk også en kraftig økning i de frie inntektene i perioden. kjempe mot kuttene som kommunene nå opplever under Solbergregjeringen. Økning i overføringene er nødvendig for å bedre tjenestetilbudet, gjennomføre planlagte investeringer og redusere vedlikeholdsetterslepet i kommende periode. Bergen kommune har et stort vedlikeholdsetterslep som vil kreve store investeringer kommende tiårsperiode I tillegg har kommunen et betydelig pensjons 3

4 premieavvik som skal dekkes inn i samme periode. Bergen kommune er i dag en av de kommunene som relativt sett har høyest gjeld. De store investeringene som må tas, vil øke dette ytterligere. Kommende periode vil derfor kreve stramme budsjetter der opptak av ny gjeld gjøres så lavt som mulig samtidig som en får mest mulig igjen for pengene som brukes til drift og investeringer. Senterpartiet er åpen for å selge eiendeler i kommunen som en ikke lenger trenger. Dette er nødvendig for å kunne dekke inn vedlikeholdsetterslepet uten å skyve regningen over til kommende generasjoner. fortsette å kreve inn eiendomsskatt både fra næring og bolig med en klar sosial profil gjennom bunnfradrag. NÆRINGSBYEN BERGEN Alt tyder på at det i årene framover vil bli en sterk nedbygging av petroleumsrelatert virksomhet i Norge. Dette vil ha stor negativ innvirkning på landets økonomi og antall arbeidsplasser. Spesielt vil dette ramme Vestlandet. Det vil derfor være viktig å få bygd opp alternativt næringsliv i denne regionen. drive en aktiv næringspolitikk, ved både å tilrettelegge for eksisterende næringsliv, og ved å stimulere til utvikling av ny næringsvirksomhet. søke samarbeid med andre kommuner for å oppnå næringsutvikling i regionen som helhet styrke samarbeid mellom næringsliv, universitet og høyskoler stimulere til gründervirksomhet/næringsaktivitet med utspring i universitet, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner (UiB, HIB, NHH, NIFES, HI), ved å tilby hjelp og støtte i de ulike fasene fra ide til produkt at staten skal flytte flere statlige arbeidsplasser til Vestlandet sikre at næringsutvikling også blir integrert i kommunens planverk, og sørge for at denne næringsplanen til enhver tid er oppdatert og lett tilgjengelig videreutvikle infrastruktur av betydning for næringsetablering og bevare eksisterende næringer bidra til at næringslivet i regionen sikres kompetent arbeidskraft og arbeide aktivt for å sikre rekruttering av relevant utdannet personale ved ulike utdannings- og omstillingstiltak Hav- og kystnæringene Fiske- og oppdrett er viktige næringer på Vestlandet. at disse næringene skal videreutvikles. Men aktiviteten må være bærekraftig, og man må arbeide for å minimalisere miljømessige skadevirkninger og hindre uheldige innvirkninger på kystlandskapet. 4

5 fokusere på kompetanse, forskning og utvikling, slik at næringene hevder seg internasjonalt også i fremtiden at oppdrettsnæringen bør satse på flere oppdrettsarter, og ikke være så ensidig basert på laksefisk som den er i dag at det bør satses på utnytting av flere marine organismer (tang, tare, bløtdyr) at næringen i størst grad skal ha lokalt eierskap at råstoffet i større grad bør videreforedles lokalt at det satses mer på forskning og utvikling av marine ressurser til andre ting enn mat (f. eks. enzymer til bruk i farmasøytisk industri) at det skal satses på utvikling av lukkede oppdrettsanlegg som hindrer rømming og annen interaksjon med villfisk i omgivelsene ha strengere kontroll med lakseoppdrettsanleggene for å redusere rømming Energinæringene Bergen skal bli Europas energihovedstad ved å satse på, vann, vind, bølgekraft, tidevann og andre fornybare energikilder. Verdens energibehov er raskt stigende. Samtidig er det globale miljøet under sterkt press, og vi erfarer et påtrengende behov for å vri energiforsyningen i en mer miljøvennlig retning. Dette vil gi grunnlag for viktige og interessante arbeidsplasser i bergensområdet, f.eks. GreenStat. Senterpartiet mener at alle bydeler i Bergen må utvikle infrastruktur som er basert på vannbåren varme. På sikt skal dette distribusjonsnettet kunne knyttes til lokale biobrenselanlegg. gjøre Bergen til en synlig aktør innenfor all energiforskning la vannbåren varme inngå som element i alle nye reguleringsplaner.tilknytningsplikt kan vurderes i aktuelle områder opprettholde kommunens eierskap i BKK og fortsatt la kraftressursene være i offentlig eie Kultur- og opplevelsesnæringene Bergen har to av de ti mest besøkte turistmålene i Norge, Bryggen i Bergen og Fløibanen, og turisme er en viktig næringsvei i Bergen. at Bergen og regionen skal videreutvikle konseptet «Geoturisme, det vil si en turisme som ivaretar, forsterker og fremhever den lokale egenarten ved et sted når det gjelder miljø, kultur, estetikk og kulturarv. I tillegg til de kulturelle motorene i Bergen, som f.eks. Kode, Carte Blanche, Festspillene i Bergen, Harmonien og Den Nationale Scene, og det imponerende vell av amatører og profesjonelle som bidrar til et rikt kulturliv, har Bergen et stort potensiale i kulturbasert næring. 5

6 stimulere til kompetanseutvikling og profesjonalisering, slik at kultur- og opplevelsesnæringene kan være konkurransedyktige på nasjonale og internasjo nale arenaer markedsføre Bergen som reisemål, også utenom høysesongen legge til rette for parkering av bobiler og turistbusser i sentrumsnære områder bygge flere offentlige toaletter i Bergen sentrum avlyse den vedtatte innføringen av reklamefinansierte toaletter og busskur stimulere til aktivt samarbeid mellom reiselivet i Bergen som innfallsporten til Vestlandet og attraksjonene ellers i fylket Matbyen Bergen Mat og landbruk er uløselig knyttet sammen. Kulturbyen Bergen har et særlig ansvar for å ta vare på sin jordbrukskultur og sitt rike kulturlandskap. Dyrking av mat i byen bidrar til en mer miljøvennlig ressursutnyttelse, bl.a. ved at avstanden mellom produsent og marked blir redusert. I Bergen er antall aktive gårdsbruk de 20 siste årene redusert fra 345 til 118 og jordbruksareal i drift er redusert fra daa til daa. Senterpartiet er imot en slik utvikling og vil ha en økt satsing på lokal matproduksjon gjennom et urbant landbruk. Det bynære landbruket er en ressurs også med tanke på «grønt omsorgsarbeid», og i undervisnings- og friluftslivssammenheng. Bergen har i dag ca 14 Inn-påtunet-gårder. Inn-på-tunet gir personer med spesielle behov tilbud om meningsfulle aktiviteter, arbeidstrening, mestringsopplevelse og læring gjennom praktiske opplevelser tilknyttet gårdsdrift. Tiltakets mål er at både brukere, kommune og bønder, gjennom tverrfaglig samarbeid, skal dra nytte av gårder med tilrettelagte tilbud innen opplærings-, helse og sosialsektoren. Markedet for slike tjenester er stort, og ringvirkningene er positive: driften ved gårdsbruk blir opprettholdt, landskapet holdes i hevd og det produseres samfunnsgoder til barn og voksne i ulike livssituasjoner. : trekke klare og forpliktende grenser i kommuneplanen, slik at landbruket kan drives innenfor trygge, langsiktige rammer stimulere til større aktivitet i skogskultur og hogst stramme vesentlig inn på omdisponering av dyrket og dyrkbar jord ved alle former for utbygging, slik at jordvernhensynet får forrang øke satsingen på besøksgårder og grønn omsorg, for å utvide næringsgrunnlaget for mindre bruk 6

7 få på plass en landbruksplan for Bergen og regelmessig oppdatere denne. skape et aktivt urbant landbruk i Bergen at alle skoler skal ha tilbud om parsellhager, eventuelt i samarbeid med lokale bønder, for å øke kunnskapen om matproduksjon legge til rette for bønder som ønsker å tilby utleie av jordstykke til parsellhager og som ønsker å lære folk å dyrke mat ha konkurransekraftige og bærekraftige verdikjeder for omsetning og produksjon av lokal mat gjennom å stimulere til gardsbutikker, bondens marked, innkjøpslag og nisjesalg av kortreist mat bygge opp gastronomibyen Bergen gjennom mer bruk av lokale og kortreiste råvarer OMSORGSBYEN BERGEN Eldre og særlig omsorgstrengende at alle skal ha gode og trygge liv i eget hjem så lenge de kan og vil, og føle trygghet for at de får sykehjemsplass når de trenger det. Antall eldre i Bergens vil øke kraftig de kommende tiårene. Det er derfor viktig både å planlegge og å starte en kapasitetsvekst både innenfor hjemmebasert omsorg og i sykehjem. Det må settes klare kvalitetsmål på omsorgstjenestene som blant annet innebærer hjelp til rett tid, og at hjelpen i størst mulig grad utføres av de samme tjenesteyterne. Det må sikres attraktive og sentrale areal til fremtidige sykehjem og omsorgsboliger. Parallelt med kapasitetsvekst er det avgjørende å bedre kvaliteten på omsorgstjenestene for eldre og psykisk syke. Et ledd i dette er god nok grunnbemanning både i institusjonene og i hjemmetjenesten, og at det tas hensyn til normalt fravær. Pasientene får færre ansatte å forholde seg til, og man kan lettere sette opp turnuser med faste team. En vil også få mindre bruk av vikarer. I tillegg får man bedre utnyttelse av ressursene ved at fast ansatte kjenner rutinene, og man får bedre kontroll med at de ansatte har nødvendige kvalifikasjoner. Flere spesialiserte og godt bemannede sykehjem vil hindre unødvendige sykehusinnleggelser. Vi vil avvikle konkurranseutsettingen av hjemmetjenestene og hjemmesykepleien og ikke konkurranseutsette driften av sykehjem. Sykehjem drevet av kommersielle aktører skal tilbake til kommunal drift eller ideelle organisasjoner 7

8 Sykehjem og institusjoner styrke legedekningen og pleiefaktoren for å bedre kvaliteten på tjenestene ha flere spesialiserte og godt bemannede sykehjem for å hindre unødvendige sykehusinnleggelser ha forsøk med utvidet grunnbemanning på ett eller flere sykehjem for å øke nærværet ha aktivitørtilbud på alle institusjoner bygge eget kjøkken på alle nye sykehjem videreutvikle en god handlingsplan for bedre ernæring på kommunale institusjoner og institusjoner som kommunen har avtaler med utvide og videreutvikle tilbudet om musikkterapi, spesielt for demente ha økt fokus på innsats mot feil legemiddelbruk blant eldre styrke de ansattes kompetanse gi flere som ønsker det, tilbud om heltidsstillinger ha en kommunal vikarpool framfor innleide vikarer at det etableres teleslynger i resepsjoner og fellesrom i alders- og sykehjem gi beboere på eldreboliger og sykehjem internettilbud Hjemmesykepleie og øvrig tilbud til hjemmeboende Vi vil tilrettelegge helsestasjonestilbud for eldre med tilbud om regelmessig helsekontroll. Alle eldre må få tilbud om regelmessig besøk av trygghetssykepleier og helsesjekk. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må bygges ut gjennom gode avtaler som sikrer innbyggerne nødvendig helsehjelp. Vi vil at kommunen skal ta en mer aktiv rolle gjennom å hjelpe eldre med å søke Husbanken om midler til tilpasning av hjemmene, slik at det blir tryggere å bo hjemme lenger. Kommunens trygghetssykepleiere vil være sentrale også i dette arbeidet. at tilbudet til de hjemmeboende demente og deres pårørende må bli bedre utvide dagsentertilbudet, spesielt for demente, herunder Inn-på-tunet-tilbudet at alle bydeler skal ha eldre- og seniorsenter styrke omsorgslønnsordningene for pleie av nærmeste familie og andre nærstående heve omsorgslønnen til et nivå som er til å leve av, og la staten dekke 50 % av kostnaden utvikle besøksordninger for enslige eldre i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 8

9 at det etableres tilbud om kulturopplevelser sammen med frivillige organisasjoner og profesjonelle kunstnere at ordningen Den kulturelle spaserstokken skal styrkes styrke kompetansen om vold og overgrep mot eldre Psykisk helsearbeid Psykisk syke står på ventelister både for behandling, bolig og ettervern. Dette ønsker Senterpartiet å endre. Også primærhelsetjenesten for psykisk syke må bedres. ha flere kommunale psykologstillinger for å øke tilgjengeligheten og forebygge mer at det etableres lavterskeltilbud i psykiatrien i alle bydeler, til alle aldergrupper, både til de med lettere lidelser og de med mer sammensatte diagnoser styrke den kommunale delen av helsetilbudet for å fjerne ventelistene i psykiatrien, spesielt for barn og ungdom arbeide for at det etableres flere botilbud for mennesker som har psykiske vansker og trenger botrening prioritere rekruttering av støtte- og treningskontakter styrke ettervernet styrke oppfølgingen av pårørende til psykisk syke, særlig barn og utsatte grupper med redusert helse En del med psykiske lidelser sliter også med rusmiddelavhengighet. Et tilrettelagt oppfølgingstilbud for personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske plager og lidelser, er av stor betydning. Rusomsorg En avgjørende oppgave i arbeidet i rusomsorgen er å hindre ungdom i å bli rusmisbrukere. Det rusforebyggende arbeidet må derfor styrkes. Behandlingen, omsorgen og ettervernet må også styrkes. styrke kompetansen i og intensivere det kommunale rusarbeidet, også i skolehelsetjenesten. etablere flere MO-sentre, herunder etablere et senter i sentrum av Bergen. Lavterskeltilbudet må sikres ruste opp primærhelsetjenesten for rusmisbrukere gjennomføre holdningskampanjer på ungdomsskolene for å forebygge rus styrke Utekontakten, og sikre at den har tilbud i alle bydeler 9

10 forbedre ettervernet og tilbudet om bolig, arbeid, skolegang og nettverksbyggende tiltak arbeide for å øke det statlige bidraget til rusomsorgen i kommunal og frivillig regi sikre bedre hjelpetiltak for barn av rusmiddelbrukere evaluere LAR-behandlingen med sikte på å forbedre denne En del rusmiddelavhengige har også psykiske plager i varierende grad. Disse må sikres et skikkelig tilbud. Sosialtjenesten Sosialtjenesten i Bergen skal yte økonomisk hjelp når ingen andre inntektsmuligheter finnes. Sosialtjenestens bruk av ressurser i Bergen preges av storbyens problematikk når det gjelder rus, psykiatri og bostedsløshet. Manglende kombinasjon av bolig/ hjelpetiltak for mennesker med psykiske vansker fører til at mange ikke takler dagliglivet utenfor institusjon. Det offentlige hjelpeapparatet bør inngå langsiktige avtaler med frivillige organisasjoner, som for eksempel Kirkens bymisjon og Fontene huset, i arbeidet for dem som faller utenfor. Frivillige organisasjoner er fleksible og har vist gode resultater innen rusomsorg, arbeidstrening og annen rehabilitering. bedre tilbudet til brukere med sammensatte oppfølgingsbehov øke antall deltakere i arbeidsrettede tiltak ved blant annet å inngå avtaler med frivillige organisasjoner som har god kompetanse på området etablere flere botilbud for mennesker som har psykiske vansker og trenger botrening opprette flere botilbud til bostedsløse gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner gi stønad etter sosialtjenesteloven etter en individuell vurdering av behov fremfor å benytte statlige retningslinjer gjeninnføre 80 % - regelen for dem som mistet denne i 2011, og holde barnetrygd og kontantstøtte utenfor grunnlaget for sosialhjelp arbeide for å øke det statlige bidraget til rusomsorgen i kommunal og frivillig regi etablere Frivillighetssentral i alle bydeler i kommende periode gi driftshjelp til Matsentralen og tilsvarende tiltak for utdeling av overskuddsmat og basisvarer til behovsgrupper i Bergen støtte Frelsesarmeens Slumstasjon 10

11 Det generelle helsetilbudet styrke arbeidet med å fremme god helse i befolkningen, og forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller i Bergen kommune. Vi trenger en systematisk og langsiktig folkehelsesatsing på tvers av alle sektorer. Lokalmiljøet er den viktigste arena for folkehelsearbeid, og barnehager og skoler er sentrale i arbeidet med å utvikle holdninger og utjevne sosiale forskjeller. Helsestasjon og skolehelsetjeneste må bli sentrale aktører i det helsefremmende arbeidet. Folkehelseperspektivet må vektlegges i alt planarbeid og integreres i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Det må legges til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet. Svangerskaps- og barselomsorg er en viktig kommunal oppgave. Senterpartiet mener at dette området lenge har vært nedprioritert i Bergen. Med Samhandlingsreformen fikk kommunene mer ansvar for helsetilbudet til befolkningen. ha tett samarbeid med Helse Bergen om helsetilbud som kan desentraliseres, og slik komme nærmere der folk bor. Oppretting av lokalmedisinske sentre i bydelene vil gi tilbud om tjenester til pasienter før, etter, eller i stedet for sykehusinnleggelse, og gi et bredt poliklinisk tilbud. opprette flere kommunale jordmorstillinger styrke barselstilbudet gjennom å gi alle som ønsker det tilbud om hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødselen gi skolehelsetjenesten og helsestasjonene bedre muligheter til å drive utstrakt forebygging at det etableres Helsestasjon for ungdom i alle bydeler utvide ordningen med Jentegrupper på helsestasjonene styrke forebyggende arbeid og forbedre behandlingstilbudet innen psykisk helse sørge for at barn som er utsatt for overgrep, umiddelbart får nødvendig helsehjelp bygge ut legevakttjenesten i flere bydeler, herunder et særskilt tilbud til hjemmeboende eldre støtte utbygging av lokalmedisinske sentra tilknyttet alle bydeler opprette kommunale Frisklivssentraler i alle bydeler. Dette skal være lavterskeltilbud for personer som trenger å endre levevaner støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som driver helsefremmende aktiviteter kvalitetssikre og øke støttekontakttjenesten bedre oppfølgingen av barn som pårørende bygge nærmiljø som stimulerer til fysisk aktivitet og sunn livsstil 11

12 OPPVEKSTBYEN BERGEN Senterpartiet ser på familien i dagens moderne former som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet, og behovet for omsorg, trygghet, ro og nærhet må tilfredsstilles der. Den moderne hverdagen legger et sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skole og SFO kombineres med et aktivt liv på fritiden, blir tiden i hjemmet svært begrenset. Derfor er det avgjørende at vi bygger bysamfunn som gjør livet enklere for innbyggerne. Nærskolen skal ha en sentral plass i dette arbeidet. Skolen er kjernen i lokalsamfunnet Senterpartiet ønsker kort vei mellom hjem og skole. Vi vil at barna skal kunne gå eller sykle til og fra skolen på trygge skoleveier. Vi mener at skoler av moderat størrelse vil gi Bergen en bedre og mer fleksibel infrastruktur enn kjempeskoler. Bergen er en kommune med rask vekst i folketallet. I en slik situasjon aksepterer ikke Senterpartiet ikke nedlegging av skoler og fraråder administrative sammenslåinger. føre en forutsigbar skolepolitikk, der elever, foreldre og skolepersonell ikke skal måtte leve med usikkerhet rundt nærskolens eksistens eller hvilken skolekrets de tilhører. Vi vil at kommunens skolebruksplan skal følges i hele perioden den er vedtatt for. Skolenedleggelser som ikke er hjemlet i denne planen, skal i prinsippet ikke kunne foreslås og vedtas. øke vedlikeholdet av skolebygninger og få godkjent inneklima på alle skoler i løpet av kommende periode sikre midler til utbygging av svømmehaller slik at alle barn kan få fullverdig svømme opplæring i alle bydeler sørge for at Bergens nye vaktmesterordning senker terskelen for å gjennomføre mindre vedlikeholdsoppgaver, og at skjema- og rapporteringskrav holdes på et minimum gi alle skoler varierte og gode uteareal som stimulerer til fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden at alle elever skal ha/få tilbod om en times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Dette skal delvis integreres i annen undervisning og ikke medføre lengre skoledag legge til rette for at lag og kulturorganisasjoner kan bidra i gymnastikk- og musikkundervisningen. styrke skolehelsetjenesten og PPT slik at disse også videreutvikles til å bli et reelt forebyggende tilbud 12

13 styrke tiltakene mot mobbing i skolen, f.eks Olweusprogrammet. Vurdere etableringen av et mobbeombud sørge for at skolenes elevtall ikke øker utover den kapasitetsgrensen Bergen kommune selv har satt styrke samarbeidet skolehjem gjennom å gjenopprette kommunalt FAU gjeninnføre ordningen med skolefrukt på linje med tilbudet i Dette bør skje med en statlig andel. innføre leksehjelp i regi av frivillige i samarbeid med skolen i trinn Læringsmiljø og pedagogikk I mange år har skolen erfart store forandringer, både med tanke på organisering og innhold. Trygghet og forutsigbarhet er viktige forutsetninger for læring. Bergen kommune bør organisere elevenes skolehverdag med tanke på dette, samtidig som det legges til rette for barnas varierte behov. Senterpartiet er bekymret for det stadig voksende byråkratiet i skolen. Vi mener dagens krav til dokumentasjon og rapportering er for omfattende og vil redusere disse. arbeide for en styrking av lærerens rolle. Vi vil at læreren bør få jobbe mer med direkte elevrettet arbeid og mindre med administrative oppgaver. Spesielt ønsker vi at læreren må ha nok tid til å gi grundige tilbakemeldinger til elevene. arbeide for å redusere elevtallet i hver gruppe for slik å gi rom for mer variert undervisning og tettere oppfølging av hver enkelt elev gi de foresatte bedre innsyn i barnas skolehverdag, også når det gjelder digitale læreverktøy gi læreren mer tid til å være lærer på bekostning av administrative oppgaver Innhold i skolen Senterpartiet ønsker å jobbe for en åpen skole som kommuniserer aktivt med omgivelsene rundt seg. Lokalsamfunnet kan brukes som ressurs, både i undervisningen og i tiden etter skoleslutt. Vi ønsker ikke karakterer i barneskolen, men hyppige skriftlige og muntlige tilbakemeldinger til elevene, og når det er naturlig, til foreldrene. Offentliggjøring av testresultater stimulerer ikke til bedre læring, og derfor fjerne denne praksisen. arbeide for en styrking av samarbeidet mellom hjem og skole. Skolen bør i størst mulig grad være lydhør for innspill fra barnas foresatte. 13

14 øke antallet lærere i bergensskolen, og sikre at lærere har fagkompetanse i fag de underviser i sikre gode etterutdanningstilbud til lærerne øke tilskuddet til skoler som prioriterer økt lærertetthet styrke skolebibliotektjenesten og videreutvikle samarbeidet mellom skolebibliotek og offentlige bibliotek i bydelene sørge for et bredere utvalg av nynorsklitteratur på skolebibliotekene, særlig på ungdomstrinnet tilrettelegge for flere praktiske valgfag i bergensskolen Skolefritidsordningen Mange skoler i Bergen har gode skolefritidsordninger. Men dessverre stilles det ikke tydelige kvalitetskrav til innholdet i SFO, og tilbudet varierer kraftig fra sted til sted. stimulere til et tett samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillige organisasjoner. Alle elever bør få tilbud om gode fritidsaktiviteter i SFO-tiden som utfordrer barna både fysisk, estetisk og intellektuelt. Aktivitetene skal hovedsakelig finansieres over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikke koste mer enn det et tilsvarende tilbud ville kostet på fritiden. Når fritidsaktivitetene til barna blir gjennom ført på skolefritidsordningen, vil familiene få mer tid sammen på kveldstid. opprette en prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidler fra. Pengene skal gå til tiltak som krever midler utover det vanlige driftsbudsjettet gjeninnføre bemanningsnorm og redusere tallet på ufaglærte i SFO Barnehage ha barnehager som i størst mulig grad ligger i nærheten av bostedet til barna. Barnehagene skal kunne dra nytte av ressursene til skoler, kultur institusjoner og eldresenter i nærmiljøet. Kommunens barnehagetilbud bør inneholde både små og store barnehager, private og kommunale. Dette mangfoldet er i dag truet. Senterpartiet er særlig skeptiske til at store industribarnehager dominerer tilbudet i ytre by. For å sikre tilbudet om nærbarnehage i sentrum, kan en gi dispensasjon fra kravet om areal, forutsatt at en kan gjøre bruk av andre friluftsareal i nærområdet. Barn i alderen 0 til 6 år har vidt forskjellige behov. sikre at barnehagene i Bergen har tilstrekkelig pedagogisk personale til å følge opp barna individuelt. Vi vil øke tilskuddet til barnehager som satser på kompetent personale og på høy voksentetthet. 14

15 Senterpartiet ønsker ikke vesentlig lengre åpningstider i barnehagene. Eventuell utviding av åpningstiden skal ikke medføre at barn blir flere timer i barnehagen per dag. gi alle som søker, tilbud om barnehageplass i eget nærmiljø innføre to barnehageopptak i året som del av en statlig ordning ha større voksentetthet i barnehagene: En pedagog og to assistenter per 7 barn på småbarnsavdelingene og per 14 barn ellers. Vi vil ha brukervennlige barnehager med plasskategorier som passer den enkelte families behov sikre rekruttering av førskolelærere og god etterutdanning arbeide for økonomisk forutsigbarhet for barnehagene gjennom den kommunale tilskuddsordningen at 30 % av nye barnehager bygges i kommunal regi regulere tomter til barnehageformål i alle større, nye boligområder kreve at utbygging av nye barnehager ikke skjer i eksisterende grønt- og friluftsområder. Barnehagene kan likevel med fordel plasseres i nær tilknytning til disse sikre språkstimulering både i nynorsk og bokmål i alle barnehager i Bergen by, blant annet ved å kjøpe inn bøker på begge målformer at ordningen med åpne barnehager skal fortsette Barnevern Et godt fungerende barnevern bygger på gode forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø. Barnehager og skoler vil kunne hjelpe til å kartlegge barn i risikogruppen, og må sammen med andre etater samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Det er viktig at barnevernet kommer inn på et tidlig tidspunkt, og at det legges til rette for faste tverrfaglige møtepunkt. styrke det tverretatlige samarbeidet i bydelene slik at barn og unge i risikosonen oppdages og følges opp sikre at det bevilges nok penger slik at SLT - Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak - også knyttes opp mot barnevernet øke andelen barn som får hjelp i hjem og nærmiljø redusere institusjonsopphold ved å beholde en høy andel barn under omsorg i fosterhjem gi institusjoner som Oppsøkende avdeling og Barnevernsvakten tilstrekkelige ressurser styrke PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for å redusere ventelistene, slik at de som har behov for hjelp, snarest mulig får den oppfølgingen de trenger. Alle barn skal ha faste saksbehandlere 15

16 KULTURBYEN BERGEN Bergenserne bruker stadig større del av tiden sin på kulturopplevelser. Kulturen og frivilligheten er limet i samfunnet og fører til entusiasme og skapertrang. Kulturen skal øke livskvaliteten til den enkelte, forbedre folkets psykiske helse og forebygge kriminalitet. Dette gir kulturen en rekke politiske samfunnsoppgaver. Bergen skal være en internasjonal kulturby. Byen har et rikt og mangfoldig kulturliv der innbyggerne både opplever og deltar i tradisjonelle og nyskapende kulturaktiviteter. sikre de ulike kulturinstitusjonene en økonomi som gjør dette mulig. Bergens mange frivillige organisasjoner skaper et mangfoldig kultur - og idrettsliv, og legger grunnlaget for utvikling av gode nærmiljøer med meningsfylte aktiviteter for både unge og gamle. støtte og stimulere frivilligheten på en slik måte at engasjerte mennesker også i fremtiden fyller rollen som viktige samfunnsaktører. gjennomføre kulturarenaplanen med utbygging av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane styrke kulturhus drevet av frivillige organisasjoner gi driftsstøtte til scener og kulturhus som er åpne for amatørkulturen, f.eks. Kulturhuset Logen medvirke til etablering av en nynorsk teaterscene i Bergen sikre utviklingsmuligheter for unge talent gjennom tilbud om øvingslokaler i bydelene opprette kulturkontor i alle bydeler utvikle bibliotekene til en reell møteplass i bydelene og mer åpne bibliotek (automat og bibliotek i butikk) gjenåpne biblioteket på Laksevåg i perioden, og sikre drift av biblioteket i Ytre Arna styrke den kommunale kulturskolen og sørge for flere tilbud i bydelene og på de enkelte skolene videreutvikle kulturskolens samarbeid med skole, SFO, lokale kor, lokale kulturorganisasjoner, skolekorps og Den kulturelle skolesekken. Gjennomføre kulturskuletimen i SFO videreutvikle ordninga med kulturkort, som gir ungdom og studenter rabatt på konserter, teater, utstillinger, festivaler og andre kulturtilbud i et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen redusere ventelistene på kulturskolen øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner gi uorganisert ungdom et bedre tilbud i nærmiljøet, og ha åpne skoler ha lavterskeltilbud og inkludering i områder med høy andel av innvandrerungdom 16

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer