BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015"

Transkript

1 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230

2 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN BERGEN 5 ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE 5 HELSETJENESTE 6 SOSIALTJENESTE 6 FOLKEHELSE 7 SAMHANDLINGSREFORMEN 7 RUS OG PSYKISKE LIDELSER 7 OPPVEKSTBYEN BERGEN 7 SKOLESTRUKTUR 7 ORGANISERING AV SKOLEN 8 INNHOLD I SKOLEN 8 SKOLEFRITIDSORDNINGEN 9 BARNEHAGE 9 BARNEVERN 9 KULTURBYEN BERGEN 10 IDRETT 10 TRO OG LIVSSYN 11 UTDANNINGSBYEN BERGEN 11 DEN TRYGGE BYEN BERGEN 12 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID 12 TRYGGE OG TRIVELIGE LOKALMILJØ 12 MILJØBYEN BERGEN 13 TILTAK MOT LUFTFORURENSNING 13 AVFALL OG GJENVINNING 13 STASJONÆR ENERGIBRUK 14 JORDVERN 14 2

3 FRILUFTSLIV 14 KULTURMINNEVERN 14 BYUTVIKLING I MILJØBYEN BERGEN 15 BOLIGPOLITIKK 15 TEKNISK SEKTOR 16 SAMFERDSEL 16 KOLLEKTIV 16 GANG- OG SYKKELVEIER 17 VEINETTET 17 BERGEN BY ÅPEN OG INKLUDERENDE 17 FLERKULTURELL HVERDAG 17 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 18 Grunnsyn at Norge skal bygge fremtiden på den kristne og humanistiske kulturarven. Målet for Senterpartiets politikk er å skape et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker, der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Vi ønsker oss et samfunn der enkeltmennesket kan utvikle seg innenfor fellesskapets rammer. Vi vil ha en inkluderende by der folk føler seg trygge og verdsatte. Et slikt bysamfunn må sette myke verdier høyere enn kortsiktig profittmaksimering, og bygge på en bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet omkring oss. Hensynet til miljøet skal være et overordnet prinsipp i all byplanlegging. ha en styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom de folkevalgte, byråkratiet og byens befolkning. Vi vil ha et aktivt folkestyre der bydelsstyrene skal være en viktig del. Senterpartiet ønsker flere kommunale tilbud lagt til bydelene. avskaffe parlamentarismen og gjeninnføre formannskapsmodellen som styringsform gjeninnføre bydelsstyrene med et klart definert mandat og nye oppgaver opprettholde og styrke ungdommens bystyre og ungdomsrådene i bydelene, samt gi utvalgene rett til å uttale seg i alle saker som angår barn og unge, og legge vekt på innstillingene deres i den videre prosessen ikke selge eiendommer eller kommunale selskaper der samfunnsmessige hensyn tilsier et kommunalt eierskap. Tjenester innen helse- og skolesektoren er kommunale anliggender og skal verken konkurranseutsettes eller privatiseres. Fra 2007 til 2009 økte Bergen kommune sine frie inntekter med 1550 millioner. Dette viser at Senterpartiets kommunal- og regionalministre har prioritert Bergen og gitt byen muligheter til å bedre tjenestetilbudet, gjennomføre planlagte investeringer og redusere vedlikeholdsetterslepet i kommende periode. 3

4 ha en eiendomsskatt på et tilsvarende nivå som Mæland I i Vi vil sluttføre arbeidet med de nye eiendomsskattetakstene og innføre en rettferdig eiendomsskatt som omfatter hele kommunen. også gi eiendomsskatten en mer sosial profil ved å innføre et bunnfradrag for alle. gjøre Bergen kommune til forsøkskommune med lokalt fastsatt skattøre styrke vedlikeholdet av kommunale bygg og anlegg ikke konkurranseutsette drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet avvikle konkurranseutsettingen av hjemmetjenestene og hjemmesykepleien ikke konkurranseutsette driften av sykehjem. Sykehjem drevet av kommersielle aktører skal tilbake til kommunal drift eller ideelle organisasjoner beholde BIR (Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap) som et heleid interkommunalt selskap Næringsbyen Bergen Senterpartiet ønsker en aktiv næringspolitikk som stimulerer og utnytter regionens konkurransemessige og naturmessige fortrinn. Bergen skal være en drivkraft for nyskaping i regionen ved at praktiske og teoretiske erfaringer kombineres på nye måter. Dette fordrer et bredt samarbeid med nabokommunene. Bergens mange betydelige utdanningsinstitusjoner gir oss et godt utgangspunkt for fremtidens næringsliv. Byens fagmiljø er i seg selv en viktig kunnskapsindustri som stimulerer til utvikling både i Bergen og i regionen for øvrig. tilbakeføre ansvaret for næringspolitikken til folkevalgt styring i kommunene og legge ned Business Region Bergen omforme og effektivisere næringsområder, og prioritere bydeler med stort behov for arbeidsplasser sørge for at kommunens næringsplan til enhver tid skal være oppdatert sikre tilgang på næringsareal ved å samarbeide med omlandskommunene om nye areal og fortette og bevare eksisterende næringsareal videreutvikle infrastruktur av betydning for næringsetablering ha et sterkere samarbeid mellom næringsliv, universitet og høyskoler bidra til at næringslivet i regionen sikres kompetent arbeidskraft og arbeide aktivt for rekruttering av nyutdannede overføre flere statlige arbeidsplasser til Bergen Hav og kystnæringene Bergensregionen har et bredt spekter av kompetansemiljøer innen hav - og kystnæringer, og rike tradisjoner innenfor foredling og handel med fisk og fiskeprodukter. fokusere på kompetanse, forskning og utvikling, slik at næringene hevder seg internasjonalt også i fremtiden øke samhandlingen mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner sikre lakseoppdrettsanleggene mot rømming for å verne om villaksstammene, og i utsatte områder vurdere om anlegg kan legges på land støtte realiseringen av Stadt skipstunnel, som er viktig for Bergen som transport- og utskipingshavn Energinæringene Bergen skal bli Europas energihovedstad ved å satse på vind, vann, bølgekraft, tidevann og andre fornybare energikilder. Verdens energibehov er raskt stigende. Samtidig er det globale miljøet under sterkt press, og vi 4

5 erfarer et påtrengende behov for å vri energiforsyningen i en mer miljøvennlig retning. Dette vil gi grunnlag for viktige og interessante arbeidsplasser i bergensområdet. Senterpartiet mener at alle bydeler i Bergen må utvikle infrastruktur som er basert på vannbåren varme. På sikt skal dette distribusjonsnettet kunne knyttes til lokale biobrenselanlegg. gjøre Bergen til en synlig aktør innenfor all energiforskning la vannbåren varme inngå som element i alle nye reguleringsplaner. Tilknytningsplikt kan vurderes i aktuelle områder bevare kommunens eierskap i BKK og fortsatt la kraftressursene være i offentlig eie Kultur- og opplevelsesnæringene Turisme er en viktig næringsvei i Bergen. at Bergen og regionen skal videreutvikle konseptet geoturisme, det vil si en turisme som ivaretar, forsterker og fremhever den lokale egenarten ved et sted når det gjelder miljø, kultur, estetikk og kulturarv. stimulere til kompetanseutvikling og profesjonalisering slik at kultur- og opplevelsesnæringene kan være konkurransedyktige på nasjonale og internasjonale arenaer markedsføre Bergen som reisemål også utenom høysesongen legge til rette for parkering av bobiler og turistbusser i sentrumsnære områder bygge flere offentlige toaletter i Bergen sentrum Landbruk En av ti gårdsbruk i Bergen har blitt lagt ned siden Kulturbyen Bergen har et særlig ansvar for å ta vare på sin jordbrukskultur og sitt rike kulturlandskap. Senterpartiet ønsker derfor å slå ring om landbruket og landbruksnæringene. Det bynære landbruket er ressurs også med tanke på grønt omsorgsarbeid, og i undervisnings og friluftslivssammenheng. trekke klare og forpliktende grenser i kommuneplanen, slik at landbruket kan drives innenfor trygge, langsiktige rammer stimulere til større aktivitet i skogskultur og avvirkning etablere flere skole- og parsellhager for å øke interessen for landbruk Omsorgsbyen Bergen Eldre og særlig omsorgstrengende Antall eldre blant Bergens befolkning vil holde seg relativt stabilt frem mot 2015, men vil øke i de kommende tiårene. Det er derfor viktig både å planlegge og å starte en kapasitetsvekst innenfor hjemmebasert omsorg og i sykehjem. Parallelt med kapasitetsvekst er det avgjørende å bedre kvaliteten på omsorgstjenestene for eldre og psykisk syke. Det må derfor prioriteres å satse mer på rekruttering av høyt kvalifiserte ansatte i eldreomsorgen. Senterpartiet i Bergen vil styrke både lege- og pleiefaktoren ved sykehjemmene for å bedre kvaliteten på tjenestene. Tilbudet til de hjemmeboende demente og deres pårørende må bli bedre. Senterpartiet mener samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må bygges ut gjennom gode avtaler som sikrer innbyggerne nødvendig helsehjelp. Flere spesialiserte og godt bemannede sykehjem vil hindre unødvendige sykehusinnleggelser og heve kvaliteten på tjenestene. 5

6 sette klare kvalitetsmål på omsorgstjenestene som blant annet innebærer hjelp til rett tid, og utført i størst mulig grad av de samme tjenesteyterne styrke de ansattes kompetanse og tilsette flere i heltidsstillinger bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunen skal gi alle omsorgstrengende hjelp som er tilpasset den enkeltes behov. Dagtilbud vil være et viktig bidrag til at flere kan bo lenger hjemme, noe som er et mål for svært mange bidra til kulturopplevelser sammen med frivillige organisasjoner og profesjonelle kunstnere. Ordningen den kulturelle spaserstokken bør styrkes bedre trivsel og helse gjennom god ernæring og mer fysisk aktivitet lage en egen handlingsplan for bedre ernæring på kommunale institusjoner og institusjoner som kommunen har avtaler med øke legedekningen og pleiefaktoren i sykehjem og ha økt fokus på innsats mot feil legemiddelbruk blant eldre styrke omsorgslønnsordningene for pleie av nærmeste familie og andre nærstående heve omsorgslønnen til et nivå som er til å leve av, og la staten dekke 50 % av kostnaden bygge eget kjøkken på nye sykehjem Helsetjeneste De overordnede målene for den nasjonale helsepolitikken er at flere får leve lenger med god helse, og at helseforskjellene i befolkningen reduseres. Økt kunnskap om hva som er helsefremmende, er viktig for befolkningen. prioritere helsefremmende tiltak. bygge nærmiljø som stimulerer til fysisk aktivitet og sunn livsstil støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som driver helsefremmende aktiviteter gi skolehelsetjenesten og helsestasjonene gode muligheter til å drive utstrakt forebygging gjennom ulike tiltak bygge ut legevakttjenesten i flere bydeler gjøre sitt til at regelverket som omhandler luft og støyforurensing blir overholdt styrke forebyggende arbeid og forbedre behandlingstilbudet innen psykisk helse sørge for at barn som er utsatt for overgrep, umiddelbart får nødvendig helsehjelp kvalitetssikre og øke støttekontakttjenesten sikre attraktive og sentrale areal til fremtidige sykehjem og omsorgsbolig Sosialtjeneste Sosialtjenesten i Bergen skal yte økonomisk hjelp når ingen andre inntektsmuligheter finnes. Sosialtjenestens bruk av ressurser i Bergen preges av storbyens problematikk når det gjelder rus, psykiatri og bostedsløshet. Manglende kombinasjon av bolig/hjelpetiltak for mennesker med psykiske vansker fører til at mange ikke takler dagliglivet utenfor institusjon. Det offentlige hjelpeapparatet bør inngå langsiktige avtaler med frivillige organisasjoner, som for eksempel bymisjonen, i arbeidet for dem som faller utenfor. Frivillige organisasjoner er fleksible og har vist gode resultater innen rusomsorg, arbeidstrening og annen rehabilitering. bedre tilbudet til brukere med sammensatte oppfølgingsbehov øke antall deltakere i arbeidsrettede tiltak ved blant annet å inngå avtaler med frivillige organisasjoner som har god kompetanse på området etablere flere botilbud for mennesker som har psykiske vansker og trenger botrening opprette flere botilbud til bostedsløse gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner 6

7 beregne stønad etter sosialtjenesteloven etter en individuell vurdering av behov fremfor å benytte statlige retningslinjer gjeninnføre 80 % - regelen for de som mistet denne i 2011, og holde barnetrygd og kontantstøtte utenfor grunnlaget for sosialhjelp gi årlig støtte til Frelsesarmeens slumstasjon arbeide for å øke det statlige bidrag til rusomsorgen i kommunal og frivillig regi Folkehelse styrke arbeidet med å fremme god helse i befolkningen, og forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller i Bergen kommune. Bergen trenger en systematisk og langsiktig folkehelsesatsing på tvers av alle sektorer. Lokalmiljøet er den viktigste arena for folkehelsearbeid. Barnehager og skoler er sentrale i arbeidet med å utvikle holdninger og utjevne sosiale forskjeller. Helsestasjon og skolehelsetjeneste må bli sentrale aktører i det helsefremmende arbeidet. Folkehelseperspektivet må vektlegges i alt planarbeid og integreres i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Vi vil legge forholdene til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet. opprette frisklivssentraler som skal være kommunale lavterskeltilbud for personer som trenger å endre levevaner. Svangerskap og barselsomsorg er en viktig kommunal oppgave. Senterpartiet mener dette området lenge har vært nedprioritert i Bergen. Vi vil derfor opprette flere kommunale jordmorstillinger. Samhandlingsreformen Med Samhandlingsreformen vil kommunene få mer ansvar for helsetilbudet til befolkningen. ha tettere samarbeid med Helse Bergen om helsetilbud som kan desentraliseres, og slik komme nærmere der folk bor. opprette lokalmedisinske senter i bydelene. Disse skal kunne gi tilbud om tjenester til pasienter før og etter, eller i stedet for sykehusinnleggelse, og gi et bredt poliklinisk tilbud. Rus og psykiske lidelser Psykiske plager og lidelser er et betydelig folkehelseproblem. Mange har samtidig et rusproblem. Psykisk helsearbeid og rusarbeid i Bergen kommune må styrkes. Den viktigste oppgaven er å forhindre at ungdom blir rusmisbrukere. ha flere kommunale psykologstillinger for å øke tilgjengeligheten og forebygge mer styrke kompetansen og intensivere det kommunale rusarbeidet tiltrettelegge oppfølgingstilbud for personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske plager og lidelser, er av stor betydning i dette arbeidet Oppvekstbyen Bergen Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet, og behovet for omsorg, trygghet, ro og nærhet må tilfredstilles der. Den moderne hverdagen legger et sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skole og SFO kombineres med et aktivt liv på fritiden, blir tiden i hjemmet svært begrenset. Derfor er det avgjørende at vi bygger bysamfunn som gjør livet enklere for innbyggerne. Den lokale skolen skal ha en sentral plass i dette arbeidet. Skolestruktur Senterpartiet ønsker kort vei mellom hjem og skole. Vi vil at barna skal kunne gå eller sykle til og fra skolen på trygge skoleveier. 7

8 føre en forutsigbar skolepolitikk, der foreldre, elever og skolepersonell ikke skal måtte leve med usikkerhet rundt skolens eksistens. Vi vil at kommunens skolebruksplan skal følges i hele perioden den er vedtatt for. Skolenedleggelser som ikke er hjemlet i denne planen, skal i prinsippet ikke kunne foreslås og vedtas. Senterpartiet aksepterer ikke nedlegging av skoler og fraråder administrative sammenslåinger. Vi mener at mange skoler av moderat størrelse, vil gi Bergen en bedre og mer fleksibel infrastruktur enn kjempeskoler, som dagens byråd satser på. øke vedlikeholdet av skolebygninger og få godkjent inneklima på alle skoler i løpet av kommende periode sikre midler til utbygging av svømmehaller slik at alle barn kan fullverdig svømmeopplæring gjeninnføre vaktmesterordningen gi alle skoler varierte og gode uteareal som stimulerer til fysisk aktivitet styrke skolehelsetjenesten og PPT slik at de også videreutvikles til å bli et reelt forebyggende tilbud overholde Bergen kommunes arealnorm og sørge for at skolenes elevtall blir fastsatt i henhold til denne ikke utforme nye skolebygg som baseskoler Organisering av skolen Senterpartiet mener at den beste organiseringen av skoler er å ha klasser med egne klasserom. Det skaper trygghet og forutsigbarhet for elevene. Derfor ønsker vi å reversere vedtaket om at alle nye skoler i Bergen skal bygges som baseskoler. Samtidig må det legges til rette for en organisering av skolehverdagen som dekker varierte behov. Senterpartiet er bekymret for det stadig voksende byråkratiet i skolen. Vi ønsker en flat organisasjonsstruktur som reduserer kravet til rapportering og dokumentasjon for læreren. arbeide for en styrking av lærerens rolle. Læreren må få tid til å gjøre det han er utdannet til, nemlig å være lærer. Vi vil at læreren skal få bruke mer av tiden sin til direkte elevrettet arbeid og mindre til administrative oppgaver. Spesielt ønsker vi at læreren må få nok tid til å gi grundige tilbakemeldinger til elevene. arbeide for å redusere elevtallet i hver gruppe for slik å gi rom for mer variert undervisning og tettere oppfølging av hver enkelt elev gi de foresatte fullt innsyn i barnas skolehverdag, også når det gjelder digitale læreverktøy gi alle elever mulighet til tradisjonell klasseromsundervisning, men ønsker samtidig at alle skoler skal råde over gode, fleksible arealressurser Innhold i skolen Senterpartiet ønsker å jobbe for en åpen skole som kommuniserer aktivt med omgivelsene rundt seg. Lokalsamfunnet kan brukes som ressurs, både i undervisningen og i tiden etter skoleslutt. Vi ønsker ikke karakterer i barneskolen, men hyppige skriftlige og muntlige tilbakemeldinger til elevene, og når det er naturlig, til foreldrene. Vi er imot offentliggjøring av testresultater i skolen. arbeide for en styrking av samarbeidet mellom hjem og skole. Skolen bør i størst mulig grad være lydhør for innspill fra barnas foresatte. øke antallet lærere i bergensskolen, og sikre at lærere har fagkompetanse i fag de underviser i styrke skolebibliotektjenesten og videreutvikle samarbeidet mellom skolebibliotek og offentlige bibliotek i bydelene 8

9 sørge for et bredere utvalg av nynorsklitteratur på skolebibliotekene, særlig på ungdomstrinnet tilrettelegge flere praktiske valgfag i bergensskolen Skolefritidsordningen Mange skoler i Bergen har gode skolefritidsordninger. Men dessverre stilles det ikke tydelige kvalitetskrav til innholdet i SFO, og tilbudet varierer kraftig fra sted til sted. stimulere til et tett samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillige organisasjoner. Alle elever bør få tilbud om gode fritidsaktiviteter som utfordrer barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tiden. Aktivitetene skal hovedsaklig finansieres over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikke koste mer enn det et tilsvarende tilbud ville kostet på fritiden. Når fritidsaktivitetene til barna blir gjennomført på skolefritidsordningen, vil familien få mer tid sammen på kveldstid. Barnehage opprette en prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidler fra. Pengene skal gå til tiltak som krever midler utover det vanlige driftsbudsjettet gjeninnføre bemanningsnorm og redusere tallet på ufaglærte i SFO ha barnehager som i størst mulig grad ligger i nærheten av bostedet til barna. Barnehagene skal kunne dra nytte av ressursene til skoler, kulturinstitusjoner og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag et mangfoldig barnehagetilbud med både små og store barnehager, private og kommunale. Dette mangfoldet ønsker Senterpartiet å opprettholde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkelig pedagogisk personale i henhold til norm. Siden det nå er full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1-3 år i barnehagene. Vi ønsker et sterkere fokus på de minste i barnehagene, og vil sørge for at det i hver barnehage er pedagoger med spesialkompetanse på disse gruppene. Vi ønsker ikke vesentlig lengre åpningstider i barnehagene. gi alle som søker, tilbud om barnehageplass i eget nærmiljø jobbe for større voksentetthet i barnehagene: En pedagog og to assistenter per 7 barn på småbarnsavdelingene og per 14 barn ellers. Vi vil ha brukervennlige barnehager med plasskategorier som passer den enkelte families behov sikre rekruttering av førskolelærere arbeide for økonomisk forutsigbarhet for barnehagene gjennom den kommunale tilskuddsordningen bygge minst 30 % av nye barnehager i kommunal regi innregulere tomter til barnehageformål i alle nye boligområder kreve at utbygging av nye barnehager ikke skjer i eksisterende grønt- og friluftsområder. Barnehagene kan likevel med fordel plasseres i nær tilknytning til disse sikre språkstimulering på både nynorsk og bokmål i alle barnehager i Bergen by, blant annet ved å kjøpe inn bøker på begge målformer Barnevern Et fungerende barnevern bygger på gode forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø. Barnehager og skoler vil kunne hjelpe til å kartlegge barn i risikogruppen, og må sammen med andre etater samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. At barnevernet kommer inn på et tidlig tidspunkt, er helt vesentlig viktig å legge til rette for faste tverrfaglige møtepunkt. 9

10 styrke det tverretatlige samarbeidet i bydelene slik at barn og unge i risikosonen oppdages og følges opp sikre at det bevilges nok penger slik at SLT - Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak også knyttes opp mot barnevernet øke andelen barn som får hjelp i hjem og nærmiljø redusere institusjonsopphold ved å beholde en høy andel barn under omsorg i fosterhjem gi institusjoner som Oppsøkende avdeling og Barnevernsvakten tilstrekkelige ressurser styrke PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for å redusere ventelistene slik at de som har behov for hjelp, snarest mulig får den oppfølgingen de trenger. Alle barn skal ha faste saksbehandlere Kulturbyen Bergen Bergenserne bruker stadig større del av tiden sin på kulturopplevelser. Kulturen skal være bakteppet som tilfører samfunnet entusiasme og skapertrang. Den skal øke livskvaliteten til den enkelte, forbedre folkets psykiske helse og forebygge kriminalitet. Dette gir kulturen en rekke politiske samfunnsoppgaver. Bergen skal være en internasjonal kulturby. Byen har et rikt og mangfoldig kulturliv der innbyggerne både opplever og deltar i tradisjonelle og nyskapende kulturaktiviteter. sikre de ulike kulturinstitusjonene en økonomi som gjør dette mulig. Bergens mange frivillige organisasjoner skaper et mangfoldig kultur - og idrettsliv, og legger grunnlaget for utvikling av gode nærmiljøer med meningsfylte aktiviteter for både unge og gamle. støtte og stimulere frivilligheten på en slik måte at engasjerte mennesker også i fremtiden fyller rollen som viktige samfunnsaktører. gjennomføre kulturarenaplanen med utbygging av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane opprette kulturkontor i alle bydeler utvikle bibliotekene til en møteplass i bydelene, og starte forsøk med søndagsåpent bibliotek styrke den kommunale kulturskolen sørge for flere tilbud i bydelene og på de enkelte skolene videreutvikle kulturskolens samarbeid med skole, SFO, lokale kor, skolekorps og den kulturelle skolesekken øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner gi uorganisert ungdom et bedre tilbud i nærmiljøet og ha åpen skole opprette en ordning med kulturkort, som gir ungdom og studenter rabatt på konserter, teater, utstillinger, festivaler og andre kulturtilbud sikre frivillige lag- og organisasjoner bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser, blant annet som høringsinstanser tilrettelegge alle kulturinstitusjoner for funksjonshemmede ved å gjøre dem universelt utformet ha flere aktivitørstillinger og etablere et bedre kulturtilbud for eldre gjennom Den kulturelle Spaserstokken Idrett Det er viktig å styrke arbeidet med idrett og fysiske aktiviteter. Senterpartiet ønsker varierte idrettsanlegg som stimulerer bergensere i alle aldrer til en sunn og aktiv hverdag. Vi finner det naturlig å se skolestruktur og idrettsanlegg i sammenheng. På den måten får flest mulig tilgang til varierte fysiske aktiviteter i eget nærmiljø. God tilgjengelighet og lavest mulig egenbetaling for å delta på fysiske aktiviteter er en nøkkel for å sikre at folk får en reell mulighet til å utfolde seg. Sunn toppidrett og masseidrett bør kunne utvikles side om side. prioritere barne- og ungdomsidretten gi ekstra støtte til de som driver idrett for funksjonshemmede gi idrettsanleggene nok støtte til å opprettholde aktiviteten 10

11 bygge flere ball-løkker og idretthaller, som også inneholder tilbud for den uorganiserte delen av befolkningen la kommunale idrettsanlegg være gratis for frivillige lag og organisasjoner ha et sterkt fokus på antidopingarbeid øke vedlikeholdet av idrettsanlegg ikke øke egenbetalingen ved bruk av idrettsanlegg Tro og livssyn Den norske kirke er en viktig norm- og kulturbærer og omslutter om lag 80 prosent av befolkningen. Kirken representerer sammen med andre tros- og livssynssamfunn byggende krefter gjennom barne- og ungdomsarbeid og diakonalt arbeid, og bidrar til en positiv utvikling i lokalmiljøet. sikre Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene gode og forutsigbare rammevilkår. I store, nye boligområder, som for eksempel Sædal, har Den norske kirke etablert arbeid blant barn og unge. Senterpartiet mener det er viktig å sikre gode lokaliteter til slike aktiviteter. styrke vedlikeholdet av kirkebyggene i byen sørge for at innbyggerne uten kostnad kan benytte kirkerommet til bryllup og begravelser tilrettelegge gravplasser og nøytrale seremonirom, slik at også medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn kan benytte dem Utdanningsbyen Bergen Bergen er vertskommune for landets nest største studentmasse på omtrent studenter. Dette gir byen utrolige muligheter, men også store utfordringer. Skal Bergen være den beste studentbyen i landet, er et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, kommunen, studentsamskipnaden og næringslivet i byen en forutsetning. Bergen har i dag stor mangel på studentboliger. satse på utbygging av studentboliger nærmest mulig utdanningsinstitusjonene og langs kollektivaksene. Reduserte kollektivtakster vil være et godt virkemiddel for å lette presset på boligene i sentrum. sørge for allsidige studietilbud innenfor flest mulig fagområder arbeide for at størst mulig andel av nye studentboliger tilfaller Bergen bedre standarden og brannsikkerheten i studentboliger og hybler at læreinstitusjonene produserer kunnskap som utvikler arbeidsplasser i kystnæringen, offshoreindustrien og i utviklingen av alternative energikilder. samarbeide med fylket om studentrabatter på flere områder, blant annet at ungdomskort også kan gjelde for studenter gi utenlandske studenter god oppfølging når det gjelder studieveiledning, integrering i studentmiljøene og tilfredsstillende boligtilbud arbeide for at utdanningsinstitusjonene skal holde seg godt over grensen i målloven som krever 25 % nynorsk i statlige institusjoner utarbeide en lokal handlingsplan for å forsterke Bergen sin posisjon som utdanningsby gi studentrådet formell uttalerett i aktuelle politiske saker forbedre helsetjenestetilbudet for studenter jobbe for at studentene blir i byen etter endt utdannelse 11

12 Den trygge byen Bergen Bergen skal være en trygg by og ha gode lokalmiljø hvor barn og unge har en trivelig oppvekst. bekjempe vold og annen kriminalitet gjennom et samarbeid mellom myndigheter, frivillige lag og organisasjoner og ved en bevisstgjøring om hverandres felles ansvar for gode lokalsamfunn. Kommunen har et særlig ansvar som pådriver i det forebyggende arbeidet. Kriminalitetsforebyggende arbeid Bergen kommune har en forpliktelse til å sette i verk tiltak for å redusere vold, skader og ulykker blant innbyggerne. Mye av volden skjer i sentrum og blir utført av personer i rus. Kommunen må derfor ha en restriktiv skjenkepolitikk. Overtredelse av skjenkeløyvet skal føre til konsekvenser for skjenkestedet. Gjennom hyppigere kontroller skal det bli lettere å miste skjenkeløyvet ved overtredelser. Senterpartiet mener sprøyterom ikke bidrar i tilstrekkelig grad til å bedre rusavhengiges situasjon og ønsker ikke å opprette et slikt i Bergen. En styrking av lavterskel helsetilbud til denne gruppen, slik blant annet Kirkens Bymisjon driver, er imidlertid eksempler på tiltak som er nær brukerne og bidrar til større trygghet for dem. Behandlingskapasiteten innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør styrkes. satse sterkt på holdningsskapende og forebyggende arbeid blant barn og unge etablere trygge møtesteder for barn og unge i bydelene i både kommunal og privat regi styrke samarbeidet med Kirkens bymisjon, Frelserarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Natteravnene m.fl. opprette et forpliktende samarbeid mellom kommune, politi, taxinæring, kollektivselskap og utelivsnæring når det gjelder kampen mot gatevold ha mer synlig politi i gatene føre en restriktiv skjenkepolitikk og økt kontrollvirksomhet med strenge reaksjoner ved brudd på salgs- og skjenkereglene følge opp kommunens handlingsplan mot prostitusjon Trygge og trivelige lokalmiljø Lokalsamfunnet er en bærebjelke i Senterpartiets politikk. Reine og trivelige utemiljø og velholdte byrom er trivselsfremmende i seg selv, men også trygghetsskapende, og bygger opp under forståelsen om at miljøet og omgivelsene må behandles med respekt. øke vedlikeholdet i parker, grønne lunger, lekeplasser og kommunale bygninger sikre sammen med næringsdrivende et bedre renhold og mindre forsøpling i byen oppgradere byrommene og øke bevilgningene til beplantning og forskjønning videreføre ordningen med bosspoliti øke samarbeidet med frivillige organisasjoner når det gjelder bossplukking sørge for at kommunens skiltvedtekter skal ha strenge regler for reklameeksponering i det offentlige gi uterom, allmenninger, gater og parker universell utforming Trafikksikring Bergen skal være en trygg by å bevege seg i både for gående, syklende og mennesker med funksjonshemming. Derfor vil Senterpartiet bygge separate gang- og sykkelveier. I særlig grad må dette gjelde gang- og sykkelveier som nyttes som skolevei og vedlikeholdet må styrkes. gjennomføre tiltakene som foreslås i Trafikksikkerhetsplanen for Bergen følge opp Aksjon skolestart slik at barna kan ferdes trygt 12

13 bedre sikring av gangfelt som ligger i 60km/t-soner, da disse ifølge trafikksikkerhetsplanen gir falsk trygghetsfølelse og øker risiko for ulykker Miljøbyen Bergen forvalte Bergens rike natur- og kulturarv med respekt. Hensynet til naturgrunnlag og miljø må overordnes andre og mer kortsiktige hensyn. Målet vårt er å snu utviklingen i en miljøvennlig retning. Bærekraftig utvikling fordrer økt bevissthet om hvorledes vi bevarer biomangfoldet i naturmiljøet vårt. Senterpartiet mener det må foretas en oppdatert registrering av artsmangfoldet i kommunen. Prioriterte arter og naturtyper må skjermes. Tiltak mot luftforurensning De to siste vintrene har Bergen flere ganger hatt situasjoner med akutt luftforurensing. Store overskridelser av forurensingsgrensene i sentrum og på Danmarksplass har eksponert byens innbyggere for alvorlig helsefare. Luftkvaliteten rundt Lagunen, Oasen og Åsane Senter er også svært dårlig i perioder. Sommeren 2010 vedtok Bergen bystyre en plan med ambisiøse mål for klimasatsingen i de kommende årene. Planen vil redusere utslippet av klimagasser med 77 % frem til Senterpartiet mener derfor at det haster å innføre effektive tiltak for å bedre byens luftkvalitet. I 2007 utgjorde utslippet fra mobile kilder to tredjedeler av de totale klimautslippene. Trafikkregulerende tiltak må til dersom målene om reduserte klimagassutslipp skal nås. arbeide for en kraftig opprustning av dagens kollektivtilbud, både frekvens og gjennomgående / tversgående ruter prioritere å bygge innfartsparkering i bydelene, kombinert med en restriktiv parkeringspolitikk i sentrum innføre de bilreduserende tiltak som det til enhver tid er lovhjemmel for, herunder økte bompengesatser, køprising og innføring av lavutslippsone legge til rette for elbiler med bl.a. gratis parkeringsplasser og flere ladestasjoner Avfall og gjenvinning Nasjonale målsettinger om kutt i klimagassutslipp må også etterleves lokalt. Kommunens klimahandlingsplan må sette klare mål for utslippsreduksjon og ha en strategi for omlegging til miljøvennlig energibruk. innføre energisparing og miljøvennlig oppvarming i alle kommunale bygg. Kommunen må legge til rette for økt produksjon og bruk av fornybar energi. Vi vil bygge ut fjernvarmenettet og tilrettelegge for vannbåren varme i alle nye boligområder. Avfallshåndteringen må skje på en miljøvennlig måte. øke kildesortering og avfallsreduksjon øke satsingen på bioenergi basere fjernvarmenettet på bioenergi bygge desentraliserte biogassanlegg for matavfall og kloakkslam rydde opp i forurenset jord, særlig i barnehager og på lekeplasser fullføre og utvide boss-sug - systemet i Bergen sentrum for restavfall, papir og plast videreføre henteordningen for plast etablere flere returpunkt for andre avfallstyper utarbeide kommunale planer for håndtering og økt innsamling av farlig avfall øke innsatsen for å energigjenvinne restavfallet 13

14 Stasjonær energibruk De siste årene har husholdninger og privat tjenesteyting stått for mesteparten av veksten i Bergens stasjonære energibruk. Skal vi greie å redusere energibruken i fremtiden, må mye gjøres. erstatte oljefyring, også som reservesystem, med miljøvennlig oppvarming i alle kommunale bygg alltid prioritere miljøvennlige løsninger ved større rehabiliteringer og bygge fjernvarme i alle bydeler gjøre Bergen til foregangskommune i bygging av passivhus, og for øvrig sette strenge energikrav for oppføring av nye næringsbygg Jordvern Dyrkbar jord utgjør i dag under 3 % av Norges samlede areal. Samtidig er bynære jordbruksområder under sterkt utbyggingspress. Bergen kommune hadde som mål å halvere nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord innen Dette målet ble ikke nådd. at Bergen skal praktisere et langt mer aktivt jordvern enn vi gjør i dag. Viktige grunner til dette er at vi vil ta vare på kommende generasjoners matforsyning og livsgrunnlag forebygge menneskeskapte klimaendringer bidra til å møte verdens økende matvarebehov som følge av befolkningsøkning sikre areal for produksjon av klimavennlig biodrivstoff verne kulturlandskapet som identitetskaper og rekreasjonsområde Friluftsliv Ferdsel i natur- og grøntområder er viktig for helse, trivsel og livskvalitet. Bergen kommune med sin kystlinje og sine skogs og fjellområder er unik i denne sammenheng. arbeide for at kommunen i samarbeid med grunneierne legger til rette for økt friluftsliv. sikre byfjellene og andre viktige rekreasjons-, landbruks- og friluftsområder mot utbygging utarbeide en forvaltningsplan for fjellområdene og vedta forpliktende byfjellsgrenser i alle bydeler legge til rette for bruk av turområder ved å skilte, etablere adkomstveier og parkeringsplasser ved inngangen til slike områder øke vedlikeholdet av turveier bedre tilgjengeligheten til friluftsområder også for ulike grupper funksjonshemmede sørge for at barn har akebakker, lekeplasser og naturopplevelser i nærmiljøet og rundt skolene styrke Bergen og Omlands friluftsråd med hensyn til drift og innkjøp av bynære friområder og badeplasser opprette bynasjonalparker det vil si varig vern av viktige friluftsområder/ fjellområder. Dette må likevel ikke komme i konflikt med landbruks og skogbruksinteresser Kulturminnevern Bergen er en by med sterk befolkningsvekst. Dette fører til høy byggeaktivitet og store omveltninger. For å hindre at uerstattelige kulturminner ødelegges, mener Senterpartiet at man skal gjennomføre en grundig registrering av kulturminner i hele Bergen. Disse registreringene skal ligge som premiss i overordnede planer. Vi vil samarbeide med frivillige organisasjoner for å synliggjøre og vedlikeholde byens lokalhistorie og gjøre denne til en vital del av bomiljøene i hele Bergen. snarest sette i gang en grundig registrering av kulturminner i hele Bergen øke støtten til historielag og andre som gjør et viktig arbeid med kulturminner 14

15 styrke byantikvaren. Sørge for tilstrekkelig kompetanse og ressurser til kulturminnearbeid i bydelene legge til rette for bedre samarbeid mellom byantikvar, museer og frivillige organisasjoner kreve at tomteselskapet og andre offentlige eiere av kulturminner bidrar med tilfredsstillende vedlikehold som gir frivillige organisasjoner mulighet til å registrere kulturminner direkte i overordnede, offentlige databaser gjøre den gamle brannstasjonen om til brannmuseum Byutvikling i miljøbyen Bergen Bergen vil i de kommende årene oppleve økende folketall og press i boligmarkedet. Senterpartiet støtter prinsippet om å fortette allerede etablerte boligområder for å utnytte infrastruktur og spare tiltrengte landbruks-, natur- og friluftsområder. Korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicefunksjoner må være et bærende prinsipp. Vi vil bruke ressurser på å utvikle bydelene som sentrumsområder og knutepunkter. Bergen Tomteselskap sin rolle som tilrettelegger av bolig- og næringsareal må styrkes. Selskapet skal først og fremst bidra til solid samfunnsplanlegging, og må ikke underlegges så sterke utbytte- og rentekrav, at samfunnsansvaret kommer i bakgrunnen. tilføre kommunens planavdelinger økte ressurser. Et tydeligere lovverk og oppdaterte overordnede planer, vil gjøre byggesaksbehandlingen i kommunene enklere, og føre til færre klager. Vi vil redusere kommunens bruk av dispensasjoner i byggesaksbehandlingen og heller revidere åpenbart urimelig lovverk. arbeide for et trygt og sikkert bomiljø for barn og unge, der skole, barnehage og fritidstilbud er en del av nærmiljøet stille krav om høy kvalitet i fortettingsprosjekter og unngå blokkbebyggelse i villastrøk vektlegge og sette krav til høy arkitektonisk utforming i nye boligprosjekter og rehabiliteringsprosjekter gi alle boligområder tilgang på grønne arealer, lekeplasser og friområder sørge for at nye boligområder planlegges med tanke på gode kollektivtilbud sette trafikksikringskrav ved planlegging av nye bolig områder legge premisser for valg av miljøvennlig energibruk i alle nye boligfelt ved aktiv bruk av utbyggingsavtaler sørge for at minst 75 % av nye boliger skal ligge innenfor eksisterende byggeområder føre en aktiv fortettingspolitikk, der byen bygges rundt effektive kollektivakser gjøre det mulig å søke om underskuddsgaranti for utarbeiding av private reguleringsplaner i vedtatte fortettingsområder ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus utenom de vedtatte områdene etablere sentrale bydelsparker i alle bydeler vektlegge barn og unges interesser i byplanleggingen ta hensyn til antikvariske verdier ved byfornying utarbeide en overordnet plan som tar vare på byens strandsoneressurser på en forsvarlig måte opprette en offentlig database med oversikt over byggesaker og dispensasjonsbruk i kommunen Boligpolitikk I Bergen er det behov for økt kommunal boligbygging, oppfølging av vanskeligstilte som bor i egen bolig og opprustning av nærmiljøene. Senterpartiet mener at boligbyggelagene fortsatt må ha en rolle i den sosiale boligbyggingen, noe som var grunntanken da disse ble etablert. utarbeide et byomfattende program for bygging av ikke kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eierboliger. Disse skal være organisert gjennom kommunale eller private stiftelser eller som lavinnskuddsboliger i borettslag 15

16 øke andel kommunale utleieboliger i bydeler med få slike boliger. Bygge flere kommunale utleieboliger for barnefamilier arbeide for en markert reduksjon i antall bostedsløse forsere arbeidet med boliger for psykisk utviklingshemmede og for personer med psykiske lidelser Teknisk sektor Kommunen har en stor utfordring i å ta igjen etterslepet på vedlikehold av eiendommer, veier, vannanlegg og gateløp forbedre drikkevannkvaliteten i kommunen ytterligere prioritere utskifting av gamle vannledninger og avløpsledninger for å hindre lekkasje ha en forbedring av badevannskvaliteten opprettholde en god kriseberedskap i Bergen sørge for at Bergen Brannvesen blir satt i stand til fortsatt å holde et høyt beredskapsnivå stimulere til samarbeid på tvers av etatene, og sørge for at alt arbeid blir gjort samtidig når det gjøres gravearbeid i Bergen Samferdsel Velfungerende lokalsamfunn med kort og trygg vei til butikk, skole, barnehage og andre servicefunksjoner reduserer behovet for transport. Fremtidig transportvekst må skje ved kollektive transportløsninger. Gjennom aktiv næringspolitikk og en fremtidsrettet arealpolitikk kan vi bidra til en bedre balanse mellom arbeidsplasser og boliger. Nye bolig- og næringsområder i tettbygde områder skal tilrettelegges slik at folk kan reise kollektivt. Kollektiv Bybanen skal være ryggraden i et fremtidig miljøvennlig kollektivmønster i Bergen, der samhandling buss/bane er viktig. Privatbilbruken i Bergen må reduseres. Samferdselspolitiske saker må løses i felles forståelse mellom Bergen, nærliggende kommuner og fylkeskommune/region. Miljøaspektet må tillegges overordnet vekt i alle samferdselssaker. bygge bybane til Flesland, Åsane, Loddefjord/Fyllingsdalen og omegnskommunene oppgradere Bergensbanen, 4 timer til Oslo innen 2018 arbeide for høyhastighetsbane som et alternativ til fly fullføre arbeidet med det nye løpet i jernbanetunnelen til Arna i løpet av 2013 arbeide for en sterkere statlig finansiering av kollektiv infrastruktur prioritere videre utbygging av innfartsparkering i alle bydeler for å stimulere til overgang fra bil til kollektive reisemåter ha flere bussavganger og bedre informasjon om busstilbudet, også i utkantene av Bergen sørge for at stoppestedene har busskur som er oppgraderte og bedre vedlikeholdte si nei til reklamefinansierte toaletter og busskur bedre fremkommeligheten for bussene. Her må egne felt, prioritering i lyskryss, utforming av rundkjøringer og egne kollektivgater vurderes ha samme enhetstakster på tog som på buss, samt billigere månedskort sette en øvre grense for antall parkeringsplasser i sentrum ha differensierte havneavgifter for slik å favorisere skip med miljøvennlig drivstoff 16

17 Gang- og sykkelveier satse offensivt på å bygge gang- og sykkelveier i alle bydeler. Mange av pengene som blir bevilget over Bergensprogrammet til dette formålet, blir i dag brukt til veibygging. Ved å prioritere disse pengene til gående og syklende, vil Senterpartiet sikre en raskere utbygging av sykkelnettet enn det dagens byråd legger opp til. påse at bystyrets vedtak om en offensiv sykkelstrategi blir sikret tilstrekkelige midler og gjennomført etter planen gjennomføre planene for et sammenhengende gang- og sykkelveinett innen 2016 sikre god fremkommelighet ved å sørge for effektive og trygge kryssningspunkt opprette tur- og treningsløyper separat fra det offentlige veinettet skaffe flere sykkelparkeringsplasser i sentrum og i bydelssentrene også under tak sørge for at gang- og sykkelveiene i kommunen blir minst like godt vedlikeholdt som øvrig veinett Veinettet Bergen er den eneste av de større byene i Norge uten et ringveisystem rundt bykjernen. De to europaveiene som går rett gjennom sentrum skaper unødvendig mye trafikk. jobbe for effektive trafikkårer rundt bykjernen. På veiene inn mot sentrum skal kollektivtransporten prioriteres. øke midler til vedlikehold av kommunale veier styrke brøyteberedskapen med henvisning til de to siste vinterne prioritere brøyting fremfor salting følge opp Bergensprogrammet når det gjelder fremkommelighet både for bil, sykkel og gående støtte planlegging og realisering av Nyborgtunnelen, Sotrasambandet og ny Ringvei øst ikke bygge veitunnel gjennom Ulriken Bergen by åpen og inkluderende at Bergen skal være en åpen og inkluderende by. Det må legges til rette for deltakelse og tilhørighet for alle samfunnsgrupper. Vi må ta storbyens fattigdomsproblematikk på alvor. En kommunal innsats mot fattigdom må særlig fokusere på tiltak for vanskeligstilte barnefamilier. følge opp kommunens tiltaksplan mot fattigdom innføre lav foreldrebetaling/graderte betalingssatser på kommunale tjenester som barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, for slik å sikre likeverdig deltakelse og forebygge fattigdom intensivere antidiskrimineringsarbeidet med hensyn til etnisk opprinnelse, kjønn, religion og seksuell legning gjennom egne handlingsplaner. Dette gjelder også overfor frivillig sektor som mottar kommunal støtte ta hensyn til minoriteters særlige behov som en naturlig del av alle kommunale planer etablere frivillighetssentral i alle bydeler i kommende periode Flerkulturell hverdag Den bergenske befolkning inkluderer innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Bergen skal fortsatt stille seg åpen til å ta imot flyktninger og asylsøkere som har spesielle beskyttelsesbehov. Det er viktig at disse, snarest mulig, får hjelp til å kunne takle sin egen livssituasjon i et nytt land og kjenner seg velkomne som nye bergensere. Likeverd, samarbeid, gjensidighet og toleranse mellom innvandrere og nordmenn er grunnleggende for å skape et godt samfunn. 17

18 gi obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle nyankomne innvandrere legge til rette for at alle innvandrerbarn skal kunne norsk når de begynner på skolen gjøre det enklere og raskere å få vurdert og eventuelt godkjent utdanning og arbeidserfaring fra andre land. Er det behov for tilleggsutdanning, er det viktig at det raskt gis tilbud om dette legge til rette for rask bosetting etter at oppholds- og arbeidstillatelse er innvilget øke rekruttering av innvandrere til offentlig sektor og stimulere til at folk med innvandrerbakgrunn i større grad kan delta i det politiske liv være bevisst på å tilsette folk med innvandrerbakgrunn også i administrative stillinger. Kvotering kan vurderes til enkelte stillinger styrke det psykiske helsearbeidet rettet mot asylsøkere støtte opp om arbeidet med å hindre omskjæring av jenter og kvinner utvide forsøkene med gratis kjernetid i barnehager for alle 4 og 5 åringer i skolekretser med høy andel fremmedspråklige, og øke andelen av førskolelærere med innvandrerbakgrunn Kommunen som arbeidsgiver Bergen kommune har mange sysselsatte. Dette setter krav til en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Prioriteringer på dette området gir sterke signaler til arbeidsgivere i kommunen for øvrig. legge til rette for at alle deltidsansatte som ønsker det, skal få heltidsstillinger øke kvinneandelen av ledere i Bergen kommune (36 % pr ) redusere lønnsforskjellene knyttet til kjønn i Bergen kommune støtte opp om tiltak som kan redusere sykefraværet bruke lærlingeordningen bevisst i kommunens nyrekruttering øke aktiviteten på arbeidsmarkedstiltak motivere til en aktiv seniorpolitikk som gir eldre arbeidstakere mulighet til å fortsette i arbeid la de kommunale pensjonistenes utbetalinger følge lønnsutviklingen la ansatte i Bergen kommune delta i den åpne samfunnsdebatten på lik linje med andre innbyggere 18

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM Arbeidsversjon. Giftskya 9. januar 2010 kl 1230

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM Arbeidsversjon. Giftskya 9. januar 2010 kl 1230 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Arbeidsversjon Giftskya 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 5 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer