Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!"

Transkript

1 Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

2 Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet setter rammene for den videre offentlige digitalisering, med fokus på anvendelse av IT for å styrke den offentlige sektor. Det gjøres klart at det offentlige er helt avhengige av besparelser og effektivisering for å kunne opprettholde et akseptabelt servicenivå. I denne brosjyren gjennomgår vi utvalgte deler av digitaliseringsstrategien, og forklarer hvordan den kan understøttes med Public 360. Den digitale postkasse & innbyggerdialog For innbyggerne blir digitale løsninger hovedregelen for skriftlig kommunikasjon med offentlige myndigheter. Det blir en default, men som kan velges bort av brukeren. Papirblanketter og skjemaer skal utfases slik at alle kan kan ta i bruk selvbetjening via internett, og alle innbyggere skal etterhvert få en digital postkasse hvor de mottar alle brev fra det offentlige. Digital kommunikasjon som et naturlig førstevalg Hjørnesteinen i den offentlige digitaliseringsstrategien er at digital kommunikasjon skal være det naturlige førstevalg i dialogen med det offentlige. Der det er mulig å føre dialog, skal digital kommunikasjon være den foretrukne kanal. Digital kommunikasjon med innbyggere og myndigheter er en av de lavest hengende fruktene for gevinstpotensialet i den offentlige saksbehandling. Både i utsendelse og mottak av henvendelser er det enorme gevinster å hente ved å tilby innbyggere og myndigheter muligheten til å kommunisere digitalt. I følge analyser er det ganger billigere å behandle en henvendelse digitalt enn ved manuell håndtering og registrering. I tillegg medfører manuelle rutiner at medarbeidere bruker unødig tid på oppgaver som ikke skaper verdi. Det brukes i dag svimlende beløp på porto og forsendelse av papirbaserte brev til innbyggere og myndigheter. Overgangen til digitale kanaler reduserer disse kostnadene kraftig, samtidig som serviceopplevelsen forbedres. Den digitale postkasse er allerede en offentlig felleskomponent i Danmark. Gjennom tett samarbeid med danske kunder har Software Innovation videreutviklet Public 360 slik at produktet er klart for å støtte tilsvarende tiltak i det norske markedet etterhvert som de settes i gang. Public 360 støtter allerede de kommersielt tilgjengelige tjenestene Digipost og eboks. Videre støtter vi bruk av meldingsboksen i Altinn som kanal for digital post til innbyggere. Digipost kan på mange måter betraktes som forløperen til den digitale postkasse, og håndterer en del av de samme problemstillingene knyttet til sikkerhet og pålitelighet som den digitale postkasse skal ta hånd om. Public 360 tilbyr full integrasjon med Digipost. Digipost er tilgjengelig som en kanal i Public 360 Ekspedering, og er i dag implementert hos blant annet Sarpsborg kommune. Altinn - FAD evaluerer om meldingsboksen i Altinn skal være den digital postkasse i Norge. Flere kommuner kjører nå et pilotprosjekt for bruk av Altinn som kanal for digital post til innbyggerne. I regi av KS er det utviklet en kommunal felleskomponent, SvarUt, for integrasjon med Altinn, som samtidig videresender til print om innbyggeren ikke leser den digitale meldingen innenfor den definerte fristen.

3 Public 360 er en komplett løsning for mottak av henvendelser fra innbyggere og virksomheter, og har velprøvde og velfungerende mekanismer for å behandle og registrere disse effektivt og sikkert. Hos Bergen kommune er Software Innovations løsning DocuLive integrert med SvarUt og Altinn. Public 360 støtter også SvarUt og Altinn, og kunder kan starte bruk av denne kanalen for digital post så snart KS og Altinn gir sitt klarsignal. I tillegg sørger Public 360 for effektiv utsendelse via de til enhver tid mest kostnadseffektive kanaler. Helt ned på enkeltpersonsnivå kan det settes opp regler for mulige og foretrukne kommunikasjonskanaler. Det er derfor ikke nødvendig at innbyggerne mottar post fra den digitale postkasse for at myndigheten skal kunne følge føringer for digitalt førstevalg i kommunikasjonen. Derfor kan man allerede innen den digitale postkasse gjøres obligatorisk, starte med å høste de lavthengende frukter når det gjelder understøttelsen av digitalt naturlig førstevalg. Les mer om Bergen kommune og deres integrasjon mot SvarUt og Altinn på vår webside. Logikken kan enkelt sammenfattes slik: 1. Hvis myndigheten anvender SvarUt benyttes denne kanal 2. Hvis innbyggerne er tilmeldt Digipost, sendes brevet til deres digipost adresse 3. Hvis innbyggerne har oppgitt en e-post adresse, oversendes meldingen med sikker e-post 4. Eller brevet sendes med ordinær post Samtidigt sørger systemet for å konvertere dokumentet til PDF og påstemple digital signatur slik at autentisitet kan bekreftes. Løsningen sørger for at saksbehandler alltid vil kunne velge den mest effektive kommunikasjonform. Les mer om 360 Ekspedering og 360 PDF Signering på vår webside. Se filmen om det danske Folketings Ombudsmann og hvordan forvaltningslovens prinsipper om autentisitet og ensartet dialog understøttes gjennom Public 360.

4 Kommunikasjon mellom myndigheter Det er et stort fokus på digital korrespondanse mellom innbyggere og myndigheter, og det er betydelige gevinster knyttet til dette. Samtidig er det store muligheter knyttet til korrespondanse myndigheter imellom. Daglig oversendes dokumenter eller hele sakskomplekser både internt i en myndighet med forskjellige systemer, men også myndigheter i mellom. Altfor ofte sendes denne informasjonen enten som et fysisk brev med et saksomslag eller som en e-post. Deretter må den myndigheten som er mottaker manuelt opprette informasjon i eget system. Software Innovation har deltatt i BEST-projektet (Bedre Elektronisk Samhandling og Tjenester), som hadde som formål å forenkle utveksling av dokumenter og informasjon mellom myndigheter. Modellen Elektronisk DokumentUtveksling (EDU) er definert på bakgrunn av dette. EDU-løsningen gir full støtte for avsending og mottak av dokumenter mellom offentlige myndigheter. Løsningen gir full sikkerhet og kryptering, og kan derfor også brukes til oversendelse av personsensitive opplysninger. Både Public 360 og DocuLive støtter avsending av dokumenter via EDU. I tillegg har løsningene innebygget funksjonalitet for automatisk opprettelse av saker og dokumenter på bakgrunn av meldinger som er mottatt via EDU. Når en melding kommer inn tolkes den, og på bakgrunn av internt oppsatte regler og medfølgende metadata, blir det avgjort om det skal opprettes en ny sak, eller om dokumentet er del av pågående saksbehandling. Oversendelse skjer ved hjelp av de internasjonale standardene ebxml og ebms, og understøtter samtidig NOARK 4 og 5. Med anvendelse af EDU er det to åpenbare fordeler: Sikker og strukturert oversendelse mellom myndigheter, og mindre manuelt arbeid knyttet til registrering. Selvbetjening for innbyggere på web Et økende antall henvendelser kommer digitalt, og andelen forventes å vokse dramatisk i løpet av de neste år - i takt med at det nasjonale digitaliseringsprogrammet blir realisert. I digitaliseringsprogrammet fastslås det at all innbyggerdialog skal skje på internett, og de første initiativer igangsettes allerede i år. Her står Altinn sentralt, der enhver henvendelse fra innbyggerne vil utløse en digital forespørsel til myndigheten. Dermed opprettes et grunnlag for å redusere den manuelle saksbehandlingstiden og høste effektiviseringsgevinster. Det krever imidlertid at myndigheden er klar for å motta og behandle henvendelser digitalt. At en innbygger fyller ut et skjema elektronisk og sender den til myndigheten, vil ikke i seg selv gjøre registreringen smidig eller digital. I verste fall ender det opp i en full innboks, og ingenting er vunnet. Derfor er det et stort behov for et system som kan håndtere henvendelser på en smidig måte og sikre at de blir registrert og behandlet korrekt. Som et eksempel på hvor effektiv denne prosessen håndteres i Public 360, kan innsynsbegjæringen trekkes frem. Løsningen leveres med mulighet for automatisk import av forespørsler dersom innsynsbegjæringen er sendt via Offentlig Elektronisk Postjournal ( og understøtter dermed både den digitale selvbetjening, digital kommunkasjon og effektiv saksbehandling. Med Public 360 får virksomheten en komplett løsning for mottak av henvendelser, som har velfungerende og velprøvde mekanismer for effektiv behandling og registrering. Løsningen understøtter de mest anvendte formatene for utveksling av data til og mellom offentlige myndigheder, slik som Altinn, Digipost og OEP eksport, og støtter også NOARK-krav. Med Public 360 er det mulig å sende og motta dokumenter med full understøttelse av NOARK 5-standarden for oversendelse. Software Innovation var den første leverandøren som fikk sin løsning NOARK- 5 sertifisert, og har et stort fokus på å levere løsninger som tilfredsstiller krav fra den offentlige forvaltning. Skjema/ Formular DKAL/ e-post 360 Opprettelse av sak Automatisk arkivering Fordeling til saksbehandler Public 360 kobler innkommende korrespondanse med en handling i systemet. Dette sikrer at informasjon blir korrekt registrert og oversendt til den riktige saksbehandler i korrekt tilstand. Dermed unngår man at det skapes interne flaskehalser i organisasjonen.

5 Enkel tilgang til offentlig informasjon Som en forutsetning for effektive selvbetjeningsløsninger, må informasjon gjøres tilgjengelig for innbyggere og andre interessenter. Det kan for eksempel være postlister i den kommunale forvaltning, innbyggerens egen sak, avgjørelser i statsforvaltningen osv. Public 360 kommer med rik funksjonalitet som gir komplette løsninger for publisering av informasjon, samt tilhørende, veldokumenterte integrasjonskomponenter. Prokom Sem & Stenersen leverer portal- og skjemasystemer til norske kommuner. Public 360 er fullt integrert i denne innbyggerportalen, som bl.a. omfatter følgende funksjonalitet: Automatisk import av elektroniske skjema (via 360 Importsenter) Presentasjon av «Mine saker» i portalen, med drilldown til dokumenter, filer og status for progressplan Presentasjon av offentlig informasjon fra Møte & Utvalg (utvalg, medlemmer, møter, dagsorden, saker, dokumenter) Presentasjon av offentlig journal Min Sak er et sett av webservices for integrasjon mellom Public 360 og portaler. Formålet er å gi innbyggere og kunder adgang til egen sak og informasjon på en sikker og oversiktlig måte, og med funksjoner for drilldown og filtreringer. Anvendelsen av disse services skjer med full understøttelse av den interne rettighetsmodellen. 360 Offentlig Journal er en totalløsning for publisering av offentlig informasjon på internett. Modulen understøtter den samlede prosessen med publisering av postlister og dokumenter, og har organisasjoner og myndigheter som er underlagt offentlighetsloven som sin målgruppe. Løsningen er en nettskybasert implementering, og det er derfor ikke behov for at myndigheten setter opp dyr, lokal infrastruktur. Politisk agenda tilhører samme familie som Offentlig journal. Modulen muliggjør publisering av møter avholdt i offentlige myndigheter, og som er påkrevd offentligjort. Løsningen støtter selve publiseringen fra Public 360 har funksjonalitet for søk og overblikk med tilgang til informasjon via internett. Løsningen håndterer personsensitive data og saker untatt offentligheten, og gjør det enkelt å følge de forvaltningsmessige prinsippene om fullt innsyn. Les mer om 360 Offentlig Journal og 360 Politisk Agenda på vår webside.

6 Digital saksbehandling i offentlig forvaltning Presset på offentlig forvaltning har de siste årene vært økende. Innbyggere forventer et høyere servicenivå, og det er stadig færre ressurser tilgjengelig for håndteringen av alle hendvendelser. Det er derfor avgjørende at myndighetene har effektive og smidige systemer som understøtter saksbehandlingsprosessene. I takt med at det offentlige legger til rette for flere selvbetjenings-løsninger, har forvaltningen også blitt mer åpen. Resultatet er økt oppmerksomhet rundt, og kjennskap til, de rettigheter og muligheter innbyggerne har. Dette er positivt, men legger samtidig press på intern saksbehandling og fokuset på å unngå flaskehalser. Målet er at innbyggerne skal oppleve digitaliseringsprosjekter som en reell forbedring, både med tanke på responstid og kvalitet i saksbehandlingen. 360 Innsynsbegjæring er en modul som gir deg mulighet til å effektivt håndtere forespørsler om innsyn og rapportere om saksbehandlingstiden i organisasjonen. 360 Innsynsbegjæring er en modul som bistår virksomheten under hele behandlingsprosessen av innsynsforespørsler. Den håndterer mottak av forespørsler gjennom en rekke forskjellige kanaler, og sikrer en konsistent måte å håndtere registrering og frister for behandlingen. Den kan også automatisk opprette forespørsler i systemet gjennom integrasjon mot virksomhetens fellespostkasse. Modulen støtter både den generelle prosedyren og den påfølgende utsendelsen til søkeren. Tilrettelagte forløpsmaler I offentlige myndigheter er det spesifikke virksomhetsprosesser knyttet til ulike områder. Disse prosessene er viktige for den daglig driften, og må kontinuerlig tilpasses endringer i lovgivning og offentlig fokus. Som myndighet er det derfor viktig å ha kontroll på at disse prosessene avspeiles i dokumenthåndteringssystemet og at de kan vedlikeholdes uten spesialtilpasninger. Public 360 inneholder omfattende funksjonalitet for prosesstøtte. Prosessene opprettes og vedlikeholdes av kunden, og det er avanserte muligheter for integrasjon og logikk i forløpsmalene. Les mer om 360 Innsynsbegjæring og tilrettelagte forløpsmaler på vår webside. Public 360 er rik på funksjonalitet og er basert på mer enn 25 års erfaring med saksbehandling i offentlig sektor. Løsningen lar medarbeiderne jobbe mer effektivt gjennom bedre lagring, deling og kontroll over informasjon, og sørger for en mer effektiv tidsbruk. 360 Foreleggelse er en modul som støtter formelle foreleggelses- og godkjenningsprosesser. Med denne modulen får du oversikt over alle foreleggelser i din organisasjon, og den gir også mulighet for å benytte automatisk utsendelse av dokumenter (ekspedering) som et integrert element i godkjenningsprosesser. Foreleggelsesprosessen har strenge regler for dokumentasjon, der man på en klar og entydig måte vil kunne se hvem som mottok et dokument eller en innstilling, eksakt hvordan det så ut på det tidspunktet, samt hvilke beslutninger som er tatt. Les mer om 360 Foreleggelse på vår webside. Les mer om hvordan det danske Folketingets Ombudsmann har tatt i bruk 360 Foreleggelse på vår webside. På websiden kan du lese mer om Lånekassen som med hjelp av Public 360 blant annet har automatisert deler av sin saksbehandling. Erfaring fra Danmark I 2011 lanserte Danmark en digitaliseringsstrategi med fokus på offentlig digitalisering i perioden Denne strategien er veldig interessant for Norge, da den er nært beslektet med programmet som regjeringen akkurat har lansert. Ved å se til Danmark, som har kommet lenger i realiseringen av strategien og utviklingen av infrastuktur, kan vi lære om danskenes suksessfaktorer for effektiv implementering. Software Innovation har Danmark som et av sine hovedsatningsområder og følger utviklingen nøye. Public 360 har derfor allerede de nødvendige komponenter for digitalisering tilgjengelig. Offentlige virksomheter kan dermed dra fordeler av at Software Innovation allerede har omfattende erfaring med utvikling og integrasjoner mellom Public 360 og nasjonale komponenter for infrastruktur.

7 De siste årene har Danmark sittet i det internasjonale førersetet når det gjelder digitalisering av offentlig forvaltning, og deres erfaringer er derfor sentrale i det pågående arbeidet med innovasjon og effektivisering av den norske offentlige sektor. Den danske digitaliseringsstrategien har tre fokusområder: Eliminere bruk av papirskjemaer og brevpost Ny digial velferd Tettere digitalt samarbeid i det offentlige For å bidra til å realisere målene som er satt, er det etablert en nasjonal infrastruktur som legger det tekniske fundamentet for digitaliseringen. En felles digital postkasse for offentlig og privat En sentral del av infrastrukturen er Digital Postkasse. Konseptet er stort sett identisk i Norge og Danmark, men i Danmark er det derimot allerede i drift, og det er besluttet at postkassen er obligatorisk for alle i Selv om dette ennå ikke er et krav, er det stadig flere myndigheter og privatpersoner som registrerer seg og tar i bruk ordningen. Prinsippet er at man som myndighet skal kunne sende alle former for korrespondanse til innbyggere elektronisk, direkte til den digitale postkassen. Public neste generasjons dokumentog saksbehandlingsløsning Public 360 er en fremtidsrettet løsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv for offentlig forvaltning, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Public 360 legger til rette for en effektiv og moderne digital og åpen forvaltning, samhandling og innbyggerdialog. Public 360 er utviklet for å møte offentlige virksomheters behov for effektiv og sikker håndtering av dokumenter, saker og informasjon. Public 360 skaper god elektronisk samhandling og kunnskapsdeling, internt og eksternt, og skaber bedre serviceytelse gjennom effektivisering og automatisering av prosesser for saksbehandling, informasjonshåndtering og informasjonsdeling. Løsningen spiller en sentral rolle i å skape en mer åpen forvaltning og en levende demokratisk prosess. Public 360 er en out-of-the-box standardløsning tilpasset offentlig forvaltning som gjennom mer enn 25 år har blitt utviklet og optimalisert i tett samarbeid med våre kunder. Flere kunder i Danmark, for eksempel Folketingets Ombudsmann og Konkurranse- og forbrukertilsynet, har alleredet tatt i bruk integrasjonen mellom Public 360 og den digital postkasse med suksess. Bruk av eid og signaturer For å ivareta sikkerhet og verne personsensitive data er det utviklet en nasjonal elektronisk identifikasjon (eid) til bruk for både offentlige myndigheter og innbyggere. Public 360 har allerede tatt i bruk denne komponenten, blant annet til digital signering av brev. Brevene kan videresendes enten til den digitale postkasse eller via sikker e-post. Software Innovations mangeårige relasjon med noen av de fremste virksomhetene innen offentlig forvaltning, har resultert i en løsning som gir unik støtte for forvaltningsmessige prosesser og effektiv bruk av eksisterende infrastuktur. Ved å være den eneste leverandøren av en dokument- og saksbehandlingsløsning som er sterkt representert i hele Skandinavia, er det mulig å ta det beste fra hvert spydspissprosjekt og gjøre dette til standarder i produktet til gagn for alle.

8 Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. Software Innovation AS Rolfsbuktveien 4C N-1364 Fornebu

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Et viktig steg på veien til en mer effektiv og moderne offentlig sektor. Jan Harald Nordseth Posten Norge

Et viktig steg på veien til en mer effektiv og moderne offentlig sektor. Jan Harald Nordseth Posten Norge Et viktig steg på veien til en mer effektiv og moderne offentlig sektor Jan Harald Nordseth Posten Norge Litt tid med Digipost 1. Bakgrunn for Digipost 2. Status 3. Løsningen 4. Erfaringer 15.04.2013 2

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Digital transformasjon

Digital transformasjon Digital transformasjon I Norge, i det offentlige, i Asker kommune, også med sak og arkiv?, også med ESA? Ole-Kristian Tangen Utviklingssjef Asker kommune Asker kommune i veldig korte trekk > 60.000 innbyggere

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Saksbehandling i 360 for Bedrifter

Saksbehandling i 360 for Bedrifter Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering og bedre samhandling Powered by Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Sikker digital post Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Agenda Bakgrunn Digitalisering offentlig sektor Målbilde og løsninger Digital postkasse - Digipost Oppsummering

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

En sikker og bærekraftig kommunikasjon med innbygger. Om sikker digital post til innbyggerne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360

En sikker og bærekraftig kommunikasjon med innbygger. Om sikker digital post til innbyggerne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360 Om sikker digital post til ne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360 Konseptskriv Bakgrunn Hovedhensikten med initiativet og den nasjonale felleskomponenten Sikker digital post er at offentlig

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Oslo 22.03.2013 KF Innbyggerprodukter Nasjonal tjenestekatalog KF Skjema KF edialog24 Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet

1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet 1) FOT-samarbeidet FOT = og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet Presentasjon av FOT-samarbeidet og prosjekter Øystein Windingstad Ny organisering Fylkeskommunale Vedtak om deltakelse I FOT-samarbeidet

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Jan Molund November 2014 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger,

Detaljer

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Business 360 er en standardløsning for dokumenthåndtering, elektronisk arkiv og saksbehandling som spiller

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 " Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Styremøtesaker. Styremøte IKA Opplandene 2014-09-25 Odd Gunnar Ludvigsen

Styremøtesaker. Styremøte IKA Opplandene 2014-09-25 Odd Gunnar Ludvigsen Styremøtesaker Styremøte IKA Opplandene 2014-09-25 Odd Gunnar Ludvigsen Saker Digitalisering pilotprosjekt Status Prosjektorganisering Styrets rolle Byggeprosjekt Plan 2 med dobbeltdekker i magasin 5 Digipost,

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Muligheter i Multikanal

Muligheter i Multikanal Realisere kostnadsreduksjoner gjennom enkel og effektiv dokumentdistribusjon 28 April 2015 Muligheter i Multikanal Ferdig integrert med Unit4 Business World Agenda Digital kommunikasjon blir hovedregelen.

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Digital post Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Agenda Digital postkasse Digital post Sikker digital post Hvordan ta i bruk digital post? Larvik Kommune og digital post Noen eksempler Digital

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 13.02.2014 Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker ORDEN

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Samarbeid for digitalisering av Norge

Samarbeid for digitalisering av Norge Samarbeid for digitalisering av Norge Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 25.04.2014 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Dokument- håndtering

Dokument- håndtering Dokumenthåndtering Denne brosjyren er laget av: ACOS AS Trykket av: Grafisk Trykk AS Dokument- håndtering Effektiv dokumenthåndtering ACOS WebSak er et moderne system for sikker og effektiv dokumenthåndtering.

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Utfordringer med å sende direkte til mottaker

Utfordringer med å sende direkte til mottaker 25. april 2012 Bakgrunn Utfordringer med å sende direkte til mottaker E-post til nå eneste mulighet for utsendelse direkte til mottakers egen postkasse Andel som fortatt må gå fysisk fordi innholdet ikke

Detaljer

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Norsk Arkivråds høstseminar 2014 2014-11-03 Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Digital postkasse i praksis, hva kreves Både ESA og ephorte leveres med støtte for KS SvarUt og Digipost

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon

Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon Agenda Om e-boks AS Krav og tendenser i markedet Fra papir til digital kommunikasjon Løsninger fra e-boks Referanser Et sterkt

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Digital postkasse og mye attåt

Digital postkasse og mye attåt Digital postkasse og mye attåt Trondheim Bibliotek, 18 november 2015 Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen Avdeling for digital forvaltning, DIFI. Dagens meny 1 Introduksjon - ca 1 time Om Direktoratet

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

SvarUT i Trondheim kommune

SvarUT i Trondheim kommune SvarUT i eller DDT 09.04.14 Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Fremtidig kommunikasjon med kommunen 2 SvarUt SMS 3 Altinn 4 Dokument sendt via SvarUT Følgebrev

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv. Rett i mappa. Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland

Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv. Rett i mappa. Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv Rett i mappa Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland Overordnede føringer Arkivloven Offentlighetsloven Forvaltningsloven IKT gir

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge En høyproduktiv næring Finansbedriftene har erfaring med digitalisering og nødvendig samordning for å få effekt i

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

KDRS 12.juni 2012. Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner

KDRS 12.juni 2012. Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner KDRS 12.juni 2012 Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner Ivar Wessel Thomassen, direktør ACOS AS Vi ser nærmere på 1. Kort

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Er du klar for å møte kravene om en åpen forvaltning? Nino Lo Cascio EVRY Kommune & Helse, 28.04.2016

Er du klar for å møte kravene om en åpen forvaltning? Nino Lo Cascio EVRY Kommune & Helse, 28.04.2016 Er du klar for å møte kravene om en åpen forvaltning? Nino Lo Cascio EVRY Kommune & Helse, 28.04.2016 aristo krati demo krati åpenhet stemmerett likestilling, m.v omstilling handler ikke om å effektivisere

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

e-boks presentasjon - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks presentasjon - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks presentasjon - januar 2014 16 JANUARY 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Verdier for avsendere og sluttbrukere Løsninger fra e-boks Referanser 3 e-boks kort fortalt 16 JANUARY 2014 4 Ideen bak

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Kom i gang med digital samhandling

Kom i gang med digital samhandling Kom i gang med digital samhandling Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Digital samhandling, Difi Olav Astad Kristiansen Agenda Digital samhandling Elektronisk handelsformat Infrastruktur ELMA

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer