1. BAKGRUNN HVA ER FORMÅLET MED PLANEN? Prosjektmål: Effektmål: Hvem er planen for? ORGANISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3."

Transkript

1 1. BAKGRUNN HVA ER FORMÅLET MED PLANEN? Prosjektmål: Effektmål: Hvem er planen for? ORGANISERING Prosjektledelse Prosjektgruppe: Øvrige roller Forankring ØKONOMI DEFINISJON AV VOLD I NÆRE RELASJONER Ulike former for vold: OMFANG OG KONSEKVENSER Barn Kvinner Menn Eldre Voldtekt Mange unge ofre for voldtekt Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Kjønnslemlestelse Tvangsekteskap Tall fra Krisesenteret i Telemark viser antall besøksdøgn i 2011: Straffesaksutviklinger knyttet mot vold i nære relasjoner i Midt-Telemark Fornærmede over 66 år i Midt-Telemark, perioden 2007 til Utsatte grupper Anmeldte og dømte LOVREGULERING Anonyme konsultasjoner Faser FORMELLE BESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SAMARBEID Opplysningsplikt Opplysningsrett Anonymitet Samtykke til oppheving Avvergelsesplikt Anmeldelse KONTAKTINFORMASJON: Barneverntjenesten i Midt-Telemark Barnevernvakta i Grenland Politiet kan nås på telefon Landsdekkende alarmsentral for barn og unge Kompetanseteamet mot tvangsekteskap Røde kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Vern for eldre Familievernkontoret i Kviteseid Krisesenter TILTAKSFORSLAG

2 TILTAKSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER I MIDT-TELEMARK BAKGRUNN Kommunene i Midt-Telemark har inngått samarbeid om flere sentrale oppgaver; blant annet er lensmannskontorene i Bø og Sauherad slått sammen, og barnevernstjenesten og PPT er felles for alle tre kommuner. Helsestasjonene i Midt-Telemark har et etablert samarbeid. Disse samarbeidene og sammenslåingene gjør det naturlig å gjøre en tiltaksplan mot vold i nære relasjoner til en felles plan. Likevel vil det være noe ulikt hvilke utfordringer de tre kommunene har, og hvilke verktøy de ulike tjenestene ønsker at blir iverksatt for å forebygge og håndtere saker som omhandler vold i nære relasjoner. Det som er felles for kommunene er at disse sakene krever godt samarbeid mellom de kommunale tjenestene. Et godt, tillitsfullt samarbeid med gode rutiner og tydelige ansvarsdelinger mellom tjenestene er av høyeste betydning for å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen vil foreslå møteplasser og tiltak for å oppnå dette. Barn, voksne og eldre kan rammes av vold i nære relasjoner. Kvinner, menn og unge kan være voldsutøvere. Helsepersonell kan møte og oppdage ofre i svangerskapsomsorgen, på helsestasjonen og skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole, på legekontoret, i tannhelsetjenesten og på sykehuset, pedagogisk ansatte og assistenter kan møte og oppdage ofre i barnehage, barneskole, ungdomskole og på videregående. Videre kan man møte ofre for vold i nære relasjoner på arbeidsplassen, i familien, i vennegjengen og andre steder. I tillegg er det i noen grad voldsutøverne selv som tar kontakt med familievernkontorene og helsepersonell. Der voldsutsatte oppdages i de kommunale tjenestene er det anbefalt at alle ansatte følger en felles handlingsveileder som de er godt drillet i. Planen foreslår at tjenestene blir enige om en handlingsveileder som skal sørge for at voldsutsatte sikres god saksbehandling og at ansatte i de forskjellige virksomhetene gis trygghet i hvordan de skal handle ved mistanke om at noen blir utsatt for vold i nære relasjoner. Det er også viktig å avdekke voksne mennesker som opplever vold i nære relasjoner (se def.). Det betyr at offentligheten med jevne mellomrom må sette ord på hvor stort omfang vold i nære relasjoner har i samfunnet og offentligheten må definere hva som er grensene for hva vi mener er vold i nære relasjoner. Skoleverket må undervise elevene om at vold i nære relasjoner ikke aksepteres og at man skal være årvåken på egne og andres vegne, flyktningtjenestene og voksenopplæringene bør også ha profesjonelle, varige opplegg som viser at det er skadelig og straffbart å utsette noen for vold. Samtidig er det viktig at mulighetene til å få hjelp, både for voldsutøvere og voldsofre er tydelig og tilgjengelig for alle. 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN? 2.1 Prosjektmål: I: å utarbeide en plan som foreslår en rekke tiltak som skal bidra til å nå effektmålene. II: å gi et bilde av situasjonen i Midt-Telemark sett i forhold til nasjonal forskning. II: Å vise en oversikt over hva som er opprettet lokalt og regionalt. Tiltakene skal behandles og vedtas politisk i hver enkelt kommune. 2

3 2.2 Effektmål: I: å sørge for at flere ofre for vold i nære relasjoner blir avdekket og fulgt opp på en god og profesjonell måte, og at det anmeldes der det er hensiktsmessig. II: å forebygge vold i nære relasjoner. III: å klargjøre rutiner for ansatte i kommunene som har mistanke om, eller oppdager at noen er utsatt for vold i nære relasjoner. IV: å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner. V: å sørge for at også voldsutøvere får tilbud om behandling. 2.3 Hvem er planen for? Tiltaksforslagene er i første omgang til for ansatte i det kommunale og interkommunale tjenesteapparatet. Enkelte tiltak retter seg mot allmennheten. Tiltaksplanen kan også delvis benyttes som kunnskapsgrunnlag for andre kommunedelplaner. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjekteiere: Nome kommune, Sauherad kommune og Bø kommune Prosjektorganisasjon: Midt-Telemarkrådet Styringsgruppe: Rådmannsgruppa Prosjektansvarlig: Erling Rønnekleiv Prosjektleder: Annette Winkelmann Prosjektleder Annette Winkelmann har vært prosjektleder i dette prosjektet tilsvarende to månedsverk i Prosjektgruppe: Bø og Sauherad lensmannskontor: Sigrid Dahl Nome lensmannskontor: Svein Olav Grini Midt-Telemark barnevern: Elin Gulliksen Lunden Helsetjenestene: Lillian Olsen Opedal, Sauherad Barnehage og skole: Marianne Dahlseng, Nome NAV: Arne Morten Berntzen, Bø 3.3 Øvrige roller Aktuelle fagmiljøer: helsestasjon, skole og barnehage, barnevern, politi, voksenopplæring, flyktningtjenesten, voksenopplæring, NAV, pleie og omsorg, brukerrepresentanter og krisesenteret. 3.4 Forankring Forankring av planarbeidet anses for å være en av de viktigste suksesskriteriene. Planarbeidet skal sørge for forankring ved å involvere prosjektgruppa og referansegruppa i prosessarbeidet, og i arbeidet med informasjon i forbindelse med de politiske prosessene. Forankring skal resultere i at kunnskap om vold i nære relasjoner nås ut i alle berørte kommunale og interkommunale organisasjoner. 3

4 4. ØKONOMI Budsjett- og finansieringsplan Budsjett Finansieringsplan Kostnadsart (Hovedposter) NOK Kilde NOK Prosjektleder inkl Skjønnsmidler kontorkostnader Arbeidsgrupper møter Kommunene egen tid i møter Diverse Andre tilskudd SUM SUM DEFINISJON AV VOLD I NÆRE RELASJONER Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handling skader, smerter, skremmer, krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe som den ønsker. (Per Isdal, Alternativ til vold) Med vold i nære relasjoner menes vold eller trusler om vold mellom familiemedlemmer eller personer som står hverandre nær, der volden er begått i hjemmet eller annet sted. Volden kan være av både fysisk, psykisk, seksuell eller materiell karakter. 5.1 Ulike former for vold: Fysisk vold dreier seg om å holde, dytte, riste, slå eller sparke. Det kan også være bruk av ulike våpen. I verste fall kan volden føre til tap av liv. Psykisk vold er direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, utøvelse av kontroll og isolering. Latent vold er en form for psykisk vold. I denne fasen går den voldsutsatte på nåler, hun/han er på vakt og venter på volden. Seksuell vold omfatter et bredt spekter av handlinger fra seksuell trakassering og krenkelse, seksuelt press eller tvang, til voldtekt og seksuell tortur. Seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn, kalles incest. Materiell vold utøves når ting knuses/kastes (på noen), når noen slår eller sparker i vegg/dører eller ødelegger ting som betyr noe for andre. Barn som er vitne til slike handlinger blir gjennom dette også utsatt for vold. 4

5 6. OMFANG OG KONSEKVENSER Midt-Telemark har innbyggere (1. kvartal 2012) og det er 3486 barn i alderen 0-17 år. Av disse er 2808 født i Norge med to norskfødte familier, 237 barn innvandret som barn, 152 er født i Norge med innvandrerforeldre, 259 barn er enten født i utlandet eller født i Norge med én norskfødt forelder og 30 barn er født i utlandet med norskfødte foreldre. 6.1 Barn Nasjonale tall viser at om lag 2 % av alle barn blir regelmessig krenket ved å bli slått av sine foreldre. Ut fra disse tallene gjelder det 70 barn i Midt-Telemark. Barn som lever med vold kan få varige skader som søvnvansker, følelse av skyld og skam, konsentrasjonsvansker, psykiske lidelser, dårlig selvtillit, relasjonsvansker, spiseforstyrrelser, problemer med selvskading og andre plager Kvinner I 2005 utga Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) rapporten Vold i parforhold ulike perspektiver. De slår fast at fysisk makt og vold i parforhold har et betydelig omfang. Rapporten viser at nesten 10 % av kvinner over 15 år har vært utsatt for grov vold av nåværende eller tidligere kjæreste. I denne rapporten defineres grov vold ved at partner tok kvelertak, brukte våpen (kniv eller lignende), eller banket (offerets) hode mot gulv eller gjenstand. 6.3 Menn NIBR rapporten Vold i parforhold ulike perspektiver viser at vel 2 % av menn har vært utsatt for grov vold av nåværende eller tidligere kjæreste. 6.4 Eldre Med utgangspunkt i kliniske erfaringer i Norge og erfaringer fra andre land, anslår en at 4-6 % av den eldre befolkningen i Norge har vært utsatt for vold og overgrep etter at de fylte 65 år. Eldre utsettes for vold både i hjemmet og på institusjoner. 6.5 Voldtekt 998 voldtekter og 117 voldtektsforsøk ble anmeldt i 2009 (SSB 2010a, 2010b). Ikke alle anmeldte voldtekter blir etterforsket eller ender med tiltale. I 2009 ble 78 dømt for voldtekt. Mellom 8000 og personer i Norge opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Rundt 90 prosent av tilfellene blir aldri anmeldt. Samtidig blir cirka 80 prosent av de anmeldte sakene henlagt. Frifinnelsesprosenten er også veldig høy. 6.6 Mange unge ofre for voldtekt Mange tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep skjer i kjæresterelasjoner. Undersøkelsen «Voldsutsatte barn og unge i Oslo» viser at jenter er oftere utsatt for seksuelle overgrep, mens gutter oftere er utsatt for ungdomsvold. Innvandrergutter er sjeldnere utsatt for vold fra andre ungdommer enn norske gutter. Jenter med innvandrerforeldre er sjeldnere utsatt for seksuelle overgrep enn norske jenter, mens innvandrergutter er mer utsatt for seksuelle overgrep enn norske gutter. Ungdom med nedsatt funksjonsevne, særlig hørselshemmede og bevegelseshemmede, er mer utsatt for alle typer vold og overgrep. I Oslo-politiets siste 1 Tallene og kunnskapsgrunnlag er hentet fra flere rapporter og tiltaksplaner. Særlig har Drammen kommune og Tromsø kommunes sine handlingsplaner vært til stor nytte, deres handlingsveileder er utarbeidet blant annet i samarbeid med Stiftelsen Alternativ til vold. Rapportene står nevnt i litteraturlista i tiltaksplanen. 5

6 voldtektsrapport oppga 50 prosent av ofrene under 18 år at voldtekten var begått av en venn eller bekjent. 6.7 Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Norsk og internasjonal forskning viser at mennesker med noen typer funksjonsnedsettelser er opptil tre ganger så utsatt for seksuell utnytting og overgrep som andre. Rapporten Arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter beskriver hvordan personer med utviklingshemming møter særlige utfordringer når det gjelder seksuelle overgrep både fordi offeret opplever at denne type overgrep er vanskelige å snakke om, og fordi personer som er vitne til, eller har mistanker om at overgrep finner sted, ikke melder fra. Politi og rettsvesen mangler kunnskap om utviklingshemmede, og de som foretar dommeravhør av utviklingshemmede, har ikke nødvendigvis spesiell trening i dette. En undersøkelse av rettspraksis fra 2007 viser at det i retten er en vegring mot å dømme grove overgrep mot utviklingshemmede som voldtekt. Siden offeret i mange tilfeller er psykisk eller fysisk forsvarsløs, kan overgriperen gjennomføre voldtekten uten å bruke vold. Manglende voldsbruk gjør at retten velger å dømme overgriperne etter andre paragrafer, noe som gir lavere straffeutmåling. 6.8 Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse har vært forbudt i Norge siden Forbudet gjelder både personer som gjennomfører, og som medvirker til kjønnslemlestelse, og strafferammen er åtte års fengsel. Stortinget vedtok i 2004 at utvalgte yrkesgrupper har en utvidet plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Røde Kors informasjonstelefon om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap mottok 31 henvendelser om kjønnslemlestelse i Fire av henvendelsene gjaldt jenter som allerede var kjønnslemlestet. 6.9 Tvangsekteskap Retten til fritt å velge ektefelle er nedfelt i ekteskapsloven, og tvangsekteskap har vært forbudt ved lov i Norge siden Straffen for tvangsekteskap er fengsel i inntil seks år. Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok 561 henvendelser i av henvendelsene gjaldt frykt for å bli utsatt for tvangsekteskap. Tallet for 2008 var av de som tok kontakt, var allerede tvangsgiftet. Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap for perioden inneholder 40 tiltak med fokus på forebygging og beskyttelse. Så langt er sju av de 40 tiltakene gjennomført, 26 tiltak er under gjennomføring, og seks tiltak er under planlegging (BLD 2010) Tall fra Krisesenteret i Telemark viser antall besøksdøgn i 2011: Kvinner: 1188 Menn: 148 Ubesvart kjønn: 30 Barn: 874 Dagbrukere: 47 (unike brukere) 158 dagsbesøk 6.11 Straffesaksutviklinger knyttet mot vold i nære relasjoner i Midt-Telemark sum Nome - - (1) (1) (8) (11) 65 Bø (2) 9 (1) 9 (2) (3) 12 (4) 45 Sauherad 6 (2) 3 (1) 3 (2) 11 (3) 10 (4) 33 6

7 Tall i parentes viser hvor mange av sakene som gjelder barn under 18 år. Økningen i antall saker med barn som voldsutsatt kan skyldes at barn som er vitne til vold også betegnes som voldsoffer. Tallene kommer fra politiets statistikk. I tillegg kommer saker som er til behandling hos barnevernet og i konfliktrådet som ikke kommer med i denne statistikken. Knytter man tallene opp mot nasjonale undersøkelser viser tabellen at det er store mørketall i denne statistikken Fornærmede over 66 år i Midt-Telemark, perioden 2007 til 2011 I perioden fra januar 2007 frem til desember 2011 så er det i alt anmeldt 11 voldsforhold der fornærmede er over 66 år i Bø, Nome og Sauherad. Det seks kvinner og fem som menn er fornærmet sum Nome Bø Sauherad Utsatte grupper Vold i nære relasjoner er sosialt skjevfordelt. Volden er langt mer utbredt blant vanskeligstilte grupper som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, uføretrygda og andre med dårlige økonomiske levekår. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er gitt i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å lage en nasjonal omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og om seksuelle overgrep. Resultatene vil foreligge i Anmeldte og dømte Antallet politianmeldte saker om mishandling i familieforhold økte fra 1458 saker i 2008 til 2119 saker i Økningen har sammenheng med endringer i måten politiet registrerer sakene på. Politiet fanger opp flere mishandlingssaker nå enn tidligere. Mishandling (inkludert grov vold) i familieforhold, anmeldt, hele landet: Antall anmeldelser og straffereaksjoner Anmeldt mishandling Straffereaksjoner for mishandling Kilde: SSB 2010 Antall ofre for anmeldte lovbrudd, 2009 Kvinner Menn Voldskriminalitet Seksualkriminalitet Kilde: SSB

8 7. LOVREGULERING Alle som avdekker at noen, en nabo, et familiemedlem, en kollega eller andre er utsatt for vold i vedkommendes nære relasjoner kan anmelde direkte til politiet. I saker som angår barn gjelder: FN barnekonvensjonen pålegger statene å sikre barn vern mot overgrep. Barnekonvensjonen ble i 2003 inkorporert i norsk rett og går dermed foran bestemmelser i annen norsk lov hvis de skulle komme i strid med hverandre. Offentlig ansatte eller frivillige lag og organisasjoner som får offentlig støtte har etter bestemmelsene i barnevernloven meldeplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Denne bestemmelsen er også spesielt angitt i andre særlover, for eksempel i opplæringsloven, barnehageloven, Arbeids- og velferdsloven, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, Helsepersonelloven, Krisesenterloven og straffeprosessloven. Kommunens ansatte har som alle andre også plikt til å anmelde eller avverge visse alvorlige forbrytelser, jfr. straffeloven. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep, grov legemsbeskadigelse, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 7.1 Anonyme konsultasjoner Meldepliktansvaret kan i situasjoner oppleves utfordrende. Nøl derfor ikke med å bruke de mulighetene du for anonyme konsultasjoner med barneverntjenesten, politiet, eventuelt andre. 7.2 Faser Offentlige instanser har forskjellige roller og dermed forskjellige oppgaver i forhold til barn som kan være utsatt for eller vitne til vold i familien. Rollene kan variere ut i fra hvilken fase saken er i: Oppdagelsesfasen: Instansen får mistanke eller visshet om at barn er utsatt for, eller vitne til, vold i familien. I denne fasen kan det være behov for å drøfte saken anonymt med andre instanser. Målet med diskusjonen er å avklare om det foreligger opplysningsplikt til barneverntjenesten, eller for å drøfte om det er grunnlag for å videreformidle opplysninger til politiet. Utredningsfasen: I denne fasen kan det være aktuelt for barnevernstjenesten å innhente informasjon om saken fra andre instanser. Det kan også være behov for nærmere samarbeid for å finne tjenester eller tiltak som vil gi barnet og familien nødvendig støtte. Tiltaksfasen: Barnet og familien følges opp ved at tiltak velges og iverksettes. I denne fasen kan det være behov for å: -Informere andre instanser om de tiltak som iverksettes. -Innlede tverrfaglig samarbeid overfor barnet 8

9 8. FORMELLE BESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SAMARBEID 8.1 Opplysningsplikt Meldeplikt/opplysningsplikt er en plikt til å gi opplysninger. Alle offentlige og frivillige lag og organisasjoner som får offentlig støtte har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for, eller er vitne til vold. Opplysningsplikten til barneverntjenesten omfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ og til å gi opplysninger ved pålegg fra barneverntjenesten. 8.2 Opplysningsrett Opplysningsrett betyr at den som sitter med opplysninger har adgang til, men ikke plikt til å videreformidle opplysninger. 8.3 Anonymitet Den som gir opplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret anonymitet. Om barnet er utsatt for hendelser som kan utløse opplysningsplikten, f. eks. vold i hjemmet, skal melder gi seg til kjenne. Opplysningsplikten er ikke oppfylt ved anonymitet. Med andre ord kan en offentlig ansatt aldri være anonym melder og bekymringsmeldingen til barneverntjenesten må være skriftlig for å unngå misforståelser. 8.4 Samtykke til oppheving Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin kontakt med hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om denne personen gir sitt samtykke, kan likevel taushetsplikten oppheves og virksomheter kan utveksle relevante opplysninger. 8.5 Avvergelsesplikt Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep, grov legemsbeskadigelse, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Denne plikten går foran lovbestemt taushetsplikt 8.6 Anmeldelse Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon/dokumentasjon som danner grunnlag for videre straffesaksbehandling. 9

10 9. KONTAKTINFORMASJON: 9.1 Barneverntjenesten i Midt-Telemark Besøksadresse: Sauherad bygdeheim, 2. etg. Telefon: Telefaks: Midt-Telemark barneverntjeneste er knyttet til Barnevernvakten i Grenland tlf Barnevernvakten tar imot meldinger i tida mellom kl på hverdager, og ellers hele døgnet på fri- og helligdager. Barnevernvakten gir også råd og veiledning over telefon 9.2 Barnevernvakta i Grenland Akutt og beredskap utenom kontortid Telefon: Adr: Myren 7, 3718 Skien 9.3 Politiet kan nås på telefon Landsdekkende alarmsentral for barn og unge Tlf (Gratisnummer) E-post Kompetanseteamet mot tvangsekteskap Telefon: E-post: 9.6 Røde kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Telefon: E-post: ekteskap_forced_marriages 9.7 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Telefon: E-post: 9.8 Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon, Åpningstidene våre er mandag fredag mellom kl. 09 og Familievernkontoret i Kviteseid Besøksadresse: Garverivegen 8, 3850 Kviteseid tlf.: Fax: Telefontid måndag-fredag kl

11 9.10 Krisesenter Krisesenteret i Telemark ligger i Skien. Tlf: E-post: 10. TILTAKSFORSLAG Planens effektmål: I: å sørge for at flere ofre for vold i nære relasjoner blir avdekket og fulgt opp på en god og profesjonell måte, og at det anmeldes der det er hensiktsmessig. II: å forebygge vold i nære relasjoner. III: å klargjøre rutiner for ansatte i kommunene som har mistanke om, eller oppdager at noen er utsatt for vold i nære relasjoner. IV: å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner. V: å sørge for at også voldsutøvere får tilbud om behandling. Tiltak nr. 1 Samarbeidstiltak Bakgrunn Gode samarbeidsrutiner av stor betydning for å nå målsettingen om å 1) avdekke flere voldssaker og 2) handle i forhold til saker som omhandler vold i nære relasjoner. I første omgang bør en se på om de møtepunktene en allerede har kan tjene til å bli det drøftings- og handlingsforumet tjenestene trenger når man skal utvikle kommunens arbeid i å forebygge, avdekke flere saker og handle ift vold i nære relasjoner. Man skal huske på at mange ansatte er usikre og synes det er vanskelig å fange opp signaler eller synes det er vanskelig å gå videre når en har en mistanke. Statistikken viser at langt flere barn og unge er rammet av vold i nære relasjoner enn det er saker som blir avdekket. Samarbeidstiltaket bør legge opp til å skape gode og trygge drøftingsarenaer. Nome kommune har faste tverrfaglige møter hver måned i skolen og hver 6 uke i barnehagene. Skole/barnehage, helsestasjonen/skolehelsetjenesten ved helsesøster, PPT sin kontaktperson og BVT sin kontaktperson. BVT møter fast på 1(barnehage)-2(skole) av møtene i halvåret, og innkalles utover dette ved behov. Dette fungerer godt og kan være en modell for Sauherad og Bø også. Rutinebeskrivelsen er lagt ved tiltaksplanen. I Bø og Sauherad møter alle barnehager og skoler barnevernet én gang i halvåret, sammen med PPT og helsestasjonen. Disse møtene er det rektorene og barnehagelederne som innkaller til. Politi og barnevern har faste møtepunkter. Man kan se på om SLT-samarbeidet kan bli det drøftingsforumet et godt samarbeidstiltak trenger. I Nome kommune fungerer SLT-samarbeidet (for målgruppen 13 år og oppover). Ledende helsesøster rapporterer fra SLT til tverrfaglig lederteam 1 gang pr år. I Bø kommune går SLT-samarbeidet under navnet Nærmiljøutvalget (NMU). NMU har per i dag ikke spesifikt fokus på tema som vold i nære relasjoner. I Sauherad kommune er SLT-samarbeidet ikke fungerende. 11

12 Flyktningtjenesten/voksenopplæringen, helsestasjonen, barnevern, PPT, barnehage og skole har ingen rutinemessige møtepunkt med politiet der tema er vold- og overgrepssaker. Dette kunne man få til i et fungerende SLT/NMU-samarbeid. Prosjektgruppa foreslår derfor at alle tre kommuner får SLT/NMUsamarbeidet til å fungere og at kommunene bruker denne gruppa til å sette vold i nære relasjoner på dagsorden. Det anbefales også å innlemme flyktningtjenestene/voksenopplæringen i SLT-gruppa, samt andre tjenester for yngre aldersgrupper når vold i nære relasjoner er på dagsorden. Det kan også være fruktbart å se på om man kan inngå et interkommunalt SLT-samarbeid når alle kommuner har sine SLT/NMU-grupper i virksomhet. Når familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt kommer på plass kan det være aktuelt å innkalle til fellesmøter med familievoldskoordinatoren i disse eksisterende foraene, der målsettingen er kompetanseoverføring og innarbeidelse av rutiner i saker som omhandler vold i nære relasjoner. I disse møtene kan det være aktuelt å innkalle flere aktuelle tjenester. Målsettingen er at alle tjenester som er involvert med mulige voldsutsatte skal få ta del i kompetanseutviklingen slik at flere saker blir avdekket og flere voldsutsatte får hjelp. Beskrivelse Kommunene bruker SLT/NMU - samarbeidet til å spisse arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prosjektgruppa foreslår at kommunen setter ned en tverrfaglig gruppe som skal få dette til. Prosjektgruppa foreslår at samme tverrfaglige gruppe (eller deler av den) står som ansvarlig for tiltak nr. 2 og 3. Målgruppe Kommunale og interkommunale tjenester innen helse, omsorg, skole og politi. Ansvarlig Politisk og administrativ ledelse setter ned en arbeidsgruppe i hver kommune. Involverte Prosjektgruppa anbefaler at barnehagene, helsestasjonene, flyktningtjenestene, PPT, barnevern, psykiatritjenesten og skole er med i denne gruppa. Oppstart Høsten 2012 Risikofaktor At møteplassene ikke blir rutinemessige. Evaluering Gruppa bør evaluere hvert år ved skifte av SLT-koordinator. Budsjett Egeninnsats Tiltak nr. 2 Beskrivelse Handlingsveileder for ansatte i kommunene om jobber med barn og unge Det settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsveileder for ansatte i kommunen som jobber med barn og unge. Gruppa kan ta utgangspunkt i andre kommuner sin handlingsveileder, for eksempel Nome kommune. Handlingsveilederen skal si noe om hvordan man går frem ved mistanke om at noen blir utsatt for vold, og i situasjoner der man avdekker at noen er utsatt for vold. Handlingsveilederen bør også si noe om hvem som har ansvar for å følge opp voldsofferet og voldsutøveren i etterkant av voldsutøvelsen, dette kan være del av et flytskjema som følger 12

13 Målgruppe Ansvarlig Involverte handlingsveilederen. Handlingsveilederen bør forankres i øvrig planarbeid. Vedlagt planen ligger Nome kommune og Drammen kommune sine handlingsveiledere. Ansatte i kommunen som jobber med barn og unge. Politisk og administrativ ledelse setter ned en arbeidsgruppe i hver kommune. Bør ses i sammenheng med tiltak nr. 1. Prosjektgruppa anbefaler at barnehagene, helsestasjonene, flyktningtjenesten/voksenopplæringen, PPT, barnevern, psykiatritjenesten og skole er med i denne gruppa. Oppstart Høsten 2012 Risikofaktor At handlingsveilederen ikke blir forankret godt nok. Evaluering Handlingsveilederen bør revideres etter behov. Arbeidsgruppa som laget den bør være med å revidere den. Budsjett Egeninnsats Tiltak nr. 3 Handlingsveileder mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Beskrivelse Prosjektgruppa anbefaler at barnehagene, helsestasjonene, svangerskapsomsorgen, flyktningtjenestene/voksenopplæringen, PPT, barnevern, psykiatritjenesten og skole forankrer Handlingsveileder mot tvangsekteskap og Handlingsveileder mot kjønnslemlestelse (vedlagt tiltaksplanen) blant sine ansatte. Prosjektgruppa anbefaler at samme gruppe som er anbefalt i tiltak nr. 1. og 2. legger strategi om hvordan man skal forankre disse veilederne, eventuelt om man skal skal lage én handlingsveileder som omhandler alle tema berørt i tiltak nr. 2 og 3. Målgruppe Ansatte i kommunen innen skole, helse og omsorgsektoren. Ansvarlig Bør ses i sammenheng med tiltak nr. 1 og 2. Involverte Barnehagene, helsestasjonene, svangerskapsomsorgen, flyktningtjenestene/voksenopplæringen, PPT, barnevern, psykiatritjenesten og skole. Oppstart Høsten 2012 Risikofaktor At handlingsveilederen ikke blir forankret godt nok. Evaluering Det bør legges en plan for evaluering av handlingsveilederen. Budsjett Egeninnsats Tiltak nr. 4 Beskrivelse Målgruppe Ansvarlig Familieveileder Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid knyttet til alle barn, spesielt barn som bekymrer og risikoutsatte barn er av høyeste betydning for å forebygge og stanse vold i nære relasjoner. Alle kommuner bør derfor ha et godt kvalitetssikret familieveiledertilbud. Nome kommune har ansatt en familieveileder, mens det ikke finnes slike stillinger i Bø og Sauherad. I Nome kommune kan det være aktuelt å utvide eksisterende tilbud. Når det gjelder Bø kommune og Sauherad kommune anbefaler prosjektgruppa at arbeidet med å utvikle et godt familieveiledertilbud prioriteres, og at kommunene selv velger hvilken tjeneste de vil legge tilbudet til. Målet med tilbudet er like fullt at man jobber tverrfaglig med å bistå familiene som enten er risikoutsatt eller som er rammet. Sauherad kommune og Bø kommune. Enhetsledere for aktuelle virksomheter i Sauherad og Bø i samråd med ansatte i tjenestene 13

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer