HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner rammer hardt, og har alvorlige følger for dem som opplever den. Volden innebærer minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte både rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske, som en i utgangspunktet har et nært forhold til. For det tredje foregår den ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i eget hjem. Vi må erkjenne at vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, både ut ifra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Ved å lukke øynene for volden som skjer i hjemmene, bidrar vi til at den får fortsette. FAKTAOPPLYSNINGER: I perioden ble 91 barn under 3 år innlagt ved Ullevål Universitetssykehus med alvorlige hodeskader. En undersøkelse viste at mer enn 20 % kan ha blitt mishandlet. (Foreldre og Barn, nr ) Hvert år dør ca. 25 barn under 4 år i Norge, uventet. Av disse dør 10 % av mulig krybbedød, 20 % av sykdom, 7 % av ulykker og 6 % av omsorgssvikt, mishandling og drap. (Foreldre og Barn nr ) Ifølge Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser en omfangsundersøkelse, foretatt blant ungdommer i videregående skole, at 25 % av norsk ungdom har blitt utsatt for vold fra minst en forelder. 10 % har i løpet av oppveksten opplevd partnervold mot en av foreldrene. (NOVA, 2007) Hvert år overnatter 1500 barn på landets krisesentre (Vendepunkt 08) % av alle drap de siste ti årene er begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer. (KRIPOS) Mindre lokale undersøkelser kan tyde på at mellom tre og fem prosent av personer over 60 år utsettes for overgrep. I de fleste tilfeller er overgriper en offeret kjenner. (Storberget m.fl. 2007) Sommeren 2009 gjorde NRK en henvendelse til alle politidistriktene, med spørsmål om hvor mange løpende besøksforbud det var i hvert distrikt. Vestfold topper statistikken med 154 besøksforbud, etterfulgt av Agder med 133. Oslo hadde til sammenligning 89 besøksforbud. Første halvår 2006 mottok politiet 112 anmeldelser av familievold. Første halvår 2010 var tallet 1320 anmeldelser. I Agder Politidistrikt økte tallet fra første halvår i fjor, til samme periode i år, fra 220 til 278. (Politiforum) En landsdekkende undersøkelse i Norge (NIBR Rapport 2005:3) viser at omfanget av vold i nære relasjoner er omfattende. Mer enn 25 % av alle kvinner over 15 år opplevd vold fra ektefelle eller samboer.

2 Alle barneavdelingene i Norge har gjennom et år anonymt rapportert de tilfellene som ble utredet for mulig fysisk barnemishandling. Det ble registrert 70 saker. Sakene omhandlet barn i alderen 0 til 14 år. Halvparten av barna var under 12 måneder. (Prosjekt gjennomført ved Oslo Universitetssykehus, Barneklinikken, mai 2010) BAKGRUNN FOR SAKEN: Amnesty Internasjonal hadde våren 2005 en kartlegging av kommunenes tilbud til kvinner, som var utsatt for vold i nære relasjoner, Glansbildet slår sprekker. I denne sammenheng utfordret Amnesty alle kommuner i landet til å lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I november 2006 tok rådmannen i Arendal initiativ til å starte arbeidet med å lage en handlingsplan. I august 2007 kom Venstre med en interpellasjon i bystyret, der de etterlyste arbeidet med handlingsplanen. Sommeren 2008 ble et utkast sendt ut til høring. RELEVANTE DOKUMENTER: Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt, Statusrapport Handlingsplan mot vold i nære relasjoner av juni 2009 NIBR-rapport 2005:3, Vold i parforhold ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. NOVA-rapport 20/07, Vold og overgrep blant barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. Bystyrevedtak av , og vedr. opprettelse av Alternativ til voldkontor i Arendal. Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Vendepunkt. Gjennom Soria-Moria erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner, i perioden Planen er laget i et samarbeid mellom flere departementer, og det er avsatt midler til å iverksette tiltak, som bidrar til at hjelpeapparatet blir bedre skolert, mer samordnet og dyktigere til å avdekke, forebygge og ivareta de mange sammensatte problemstillingene vold i nære relasjoner reiser. Handlingsplanen har seks overordnete målsettinger: A. Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig bistand og beskyttelse. B. Voldsspiralen skal brytes ved at styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren. C. Ofre for vold i nære relasjoner skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver. D. Samarbeidskompetansen og kunnskapen i hjelpeapparatet skal styrkes. E. Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes og videreføres. F. Vold i nære relasjoner skal gjøres mer synlig. G. Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdsningsendringer. Handlingsplanen og en statusrapport fra juni 2009 kan leses i sin helhet på

3 Arendal kommune vil forebygge og bekjempe alle former for vold i nære relasjoner, gjennom flere tiltak. AKTUELLE TILTAK: 1.INFORMASJON PÅ ARENDAL KOMMUNES HJEMMESIDE. Arendal kommune vil i tilknytning til sin hjemmeside lage en side med overskriften Vold i nære relasjoner. Denne siden skal: Gi informasjon om hvor de som utøver vold-, de som utsettes for vold-, de som er vitne til vold i nære relasjoner, og de som kommer i berøring med tema, kan søke fagstoff, informasjon, hjelp og bistand. Det skal her legges lenker til de ulike instansene, der disse nærmere beskriver sitt tilbud. Det er i denne sammenheng spesielt viktig å tenke brukervennlighet i forhold til barna. Alternativ til vold (ATV) bidrar med informasjonsmateriell. Arendal kommune bistår ATV med veiledning, tilrettelegging og drift av informasjonskanaler og informasjonsopplegg. Denne siden skal være operativ innen nyttår 2010/2011 Sosiale medier (som Facebook og Twitter) forventes brukt for informasjon og kommunikasjon om vold i nære relasjoner. Det settes også som mål å bruke de på dette arbeidsområdet 2. INFORMASJON SPESIELT TIL BARN Det bør vurderes om det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre, spesielt rettet mot barn, til bruk for skolehelsetjenesten og ansatte i skole. 3. RUTINESPØRSMÅL FRA OFFENTLIG ANSATTE. Ansatte i hjelpeapparatet må i høyere grad bli flinke til å avdekke problemet, når de kommer i berøring med mennesker som kan tenkes å oppleve vold i nære relasjoner. Arendal kommune må implementere rutinemessige spørsmål på legevakt, hos helsesøster, jordmor, fastlege og andre, for å avdekke vold på et tidlig stadium. Det er i denne forbindelse viktig å ha fokus på noen spesielt utsatte grupper barn, eldre, lesbiske, mennesker med psykiske problemer, rusproblemer, funksjonsnedsettelse og mennesker med annen etnisk bakgrunn. Helsesøstrene og jordmødrene i kommunen har tatt i bruk et kartleggingsverktøy kalt Edinburghmetoden. Det brukes i møte med mødre 6 eller 8 uker etter fødselen og på gravide i slutten av svangerskapet. Det skal avdekke depresjon. Det viser seg at det ofte kan komme frem andre problemer som kan være årsaken til depresjonen, for eksempel rus, psykisk sykdom eller vold i nære relasjoner. 4. KOMPETANSEHEVING. For at ansatte som er berørt av voldsproblematikk skal føle seg trygge nok til å spørre omkring dette tabubelagte tema, er det behov for kompetanseheving. Arendal kommune vil i samarbeid

4 med Regionalt ressurssenter mot Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) og evt. andre iverksette opplæring for de enkelte faggruppene. Kompetansehevingen har som mål å styrke det tverrfaglige samarbeid. ATV-kontoret koordinerer dette arbeidet. 5. TVERRETATLIG TEAM. For at ansatte skal føle seg trygge på å avdekke volden, må de føle seg trygge på at de kan tilby hjelp videre. Arendal kommune, sammen med Alternativ til Vold (ATV), har tatt initiativ til å opprette et tverretatlig team bestående av politi, krisesenter, familiekontor, NAV, barnevern-tjeneste, helse barn og unge, Aust-Agder krisesenter, eldreomsorgen og Alternativ til Vold (ATV), som skal bistå den voldsutsatte og de ansatte som kommer i kontakt med denne. Teamet skal ha faste møter. ATV er inntil videre koordinator for teamet. Teamet må ved behov trekke inn andre, eksempelvis advokat, fastlege, psykiatrisk hjemmesykepleie eller skole. Den voldsutsatte skal føle at hele hjelpeapparatet har den samme kunnskap om og forståelse for problematikken, og at alle instanser bistår med sin kompetanse og sine tiltak, for at vedkommende skal få den hjelpen vedkommende trenger. I tillegg til å jobbe med enkeltsaker, skal teamet holde fokus på tema, dele sin kompetanse, veilede og informere samarbeidsinstanser. 6. ALTERNATIV TIL VOLD KONTOR. Den ble det opprettet et Alternativ til Vold (ATV) kontor i Arendal. ATV- Arendal er et poliklinisk behandlingstilbud, til personer som har aggresjons- og voldsproblemer rettet mot samlivspartner. Tilbudet er samfinansiert av Arendal Kommune og Justis- og Politidepartementet, med en halvdel hver. ATV-Arendal skal videre jobbe med fag- og metodeutvikling, veiledning, opplæring og konsultasjonsvirksomhet. 7. PROGRAM FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE I SKOLER OG BARNEHAGER Arendal kommune vedtok i desember 2002 å innføre Arendalsmodellen. Arendalsmodellen skal bidra til å yte hjelp til barn/familier i risikogrupper så tidlig som mulig der de bor. Arendal kommune har fra 2008 utviklet et Strategisk kart for barnehager og skoler. Dette har nylig blitt revidert. Som ledd i dette arbeidet skal alle barnehager og skoler ha et program for trening i sosial kompetanse. Alle skoler skal også ha en handlings-plan mot mobbing. Det har vært brukt ulike programmer i skoler/barnehager; Olweus, Lions Quest Det er mitt valg, Alle har en psykisk helse, Steg for Steg og ART.

5 Det er viktig at de tiltakene som skal fremme barns sosiale kompetanse og forebygge mobbing/vold, blir samordnet i kommunens barnehager og skoler, slik at det blir kontinuitet i barnas utvikling og høy kompetanse blant kommunens ansatte på dette område. Øyestad Oppvekstområde har utarbeidet en veileder til barnehagepersonalet, om hvordan de skal gå fram, når de blir bekymret for et barn og vurderer å melde til barneverntjenesten. Målet er at små barn skal få adekvat hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Dette bør implementeres i alle barnehager i Arendal kommune. 8. BARNEVERNTJENESTEN. Barneverntjenesten er den eneste instansen som har et lovverk, som kan beskytte barn. Barneverntjenesten har derfor et helt spesielt ansvar for å ha fokus på, nødvendig kompetanse, og gode rutiner, når det gjelder saker som omhandler vold i nære relasjoner. 9. SAMTALEGRUPPER FOR BARN. Arendal kommune kan i regi av Barne- og familieteamet tilby samtalegrupper for barn, som lever/har levd med vold i familien i regi av Barne- og familieteamet. FREMDRIFTSPLAN: 1. Det etableres en ressursgruppe bestående av: a. De instansene som deltar i tverretatlig team b. ABUP c. Bufetat/Fagteamet ATV-kontoret får ansvar for å etablere ressursgruppen. Ressursgruppen skal: prioritere innsatsområder og ressursbruk til tiltak på tvers av enhetene/instansene. Evaluere samarbeidssystemer og fremme forslag om videreutvikling. Nedsette arbeidsgrupper etter behov. Ressursgruppen møtes minimum 1 gang i halvåret. 2. Ressursgruppen nedsetter arbeidsgrupper som skal: Iverksette/realisere de foreslåtte tiltakene. Arbeidsgruppene skal lage en fremdriftsplan på de enkelte tiltakene og utpeke ansvarlige for fremdriften. Der hvor det er naturlig, kan oppvekstteamene fungere som slike arbeidsgrupper. Handlingsplanen evalueres årlig, første gang etter nytt år 2011/2012.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner For Skien kommune 2012-2015 www.skien.kommune.no Mål Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Tiltak 1. Tiltak overfor barn som lever

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer