Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram"

Transkript

1 Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole

2 INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 6 GEOFAG... 7 X KURSENE... 9 GEOFAG X... 9 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X... 9 PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ENGELSK GENERELT OM PROGRAMFAGENE INTERNASJONAL ENGELSK ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK FREMMEDSPRÅK FRANSK, TYSK, SPANSK HISTORIE OG FILOSOFI ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE SAMFUNNSØKONOMI MARKEDSFØRING, STRATEGI OG LEDELSE SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER SOSIALKUNNSKAP RETTSLÆRE MEDIE OG INFORMASJONSKUNNSKAP ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING VALGFRIE PROGRAMFAG BREDDEIDRETT TRYKK OG FOTO DANSETEKNIKKER VISUELL KULTUR OG SAMFUNN Side 1

3 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG MATEMATIKK Formål Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfaget matematikk gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke områder. Matematikk R (R1 R2) Arbeid med faget gir en innføring i logisk og analytisk tankegang og øvelse i å lage matematiske modeller for å beskrive naturvitenskapelige sammenhenger. Passer for: Elever med bakgrunn fra 1T Elever som vurderer å ta høyere utdanning innen realfagene Elever som kan tenke seg et arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren Gir: tilstrekkelig fordypning i matematikk for spesiell studiekompetanse. realfagpoeng: 0,5 (R1) + 1,0 (R2) Matematikk S (S1 S2) Arbeid med faget gir øvelse i å lage matematiske modeller for å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer og innen økonomi. Passer for: Elever med bakgrunn fra 1P og 1T Elever som vurderer å ta høyere utdanning innen økonomi, samfunnsfag, språk Elever som kan tenke seg et arbeid innen sentrale samfunnsområder som f. eks. økonomi, helse, miljø og globalisering Gir: tilstrekkelig fordypning i matematikk for spesiell studiekompetanse. realfagpoeng: 0,5 (S1) + 0,5 (S2) Side 2

4 Hovedforskjellen på R og S: Begge programfagene har emner innen algebra, funksjoner og sannsynlighet, men det er likevel stor forskjell på hva som blir behandlet innen disse emnene. Matematikk R har i tillegg geometri og differensiallikninger, mens Matematikk S har statistikk og lineær optimering. Elever som velger faget fysikk, bør velge R. KJEMI Vi er omgitt av kjemiske stoffer overalt. De fleste vil derfor ha nytte og glede av å lære kjemi. Kjemikere er viktige bidragsytere i utvikling av fagområder som bioteknologi, nanoteknologi, medisin farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Hvis du skal studere medisin, veterinærmedisin, farmasi, landbruksfag, tekniske fag eller andre realfag, vil du ha ekstra nytte av kjemi. Programfaget skal også bidra til forståelse av hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. Kjemikunnskaper er derfor viktig for å kunne gjøre seg opp meninger om, og delta i samfunnsdebatten i en rekke spørsmål som forurensninger, kosthold, helse med mer. Du vil også få opplæring og øvelse i laboratoriearbeid hvor gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater står sentralt. Dette oppøver evne til å arbeide systematisk og kritisk. Programfag kjemi 1 (Må tas før kjemi 2) Kurset omhandler og viderefører en del områder hvor de fleste har noen forhåndskunnskaper, som atomlære, periodesystemet, kjemiske bindinger, og navnsetting på stoffer. Beregninger av masse og volumforhold i kjemiske reaksjoner, vurdering av hvilke reaksjoner som går av seg selv og beregning av energiutbytte ved kjemiske reaksjoner vil være nytt for de fleste. Forhold som avgjør farten på kjemiske reaksjoner og reaksjoner som kan gå begge veier (likevektsreaksjoner) er et annet viktig område av kjemien. Vann skal også behandles med tanke på spesielle egenskaper og bruk som drikkevann. Du vil også lære om oppbygningen av, og virkemåten til forskjellige typer vaskemidler. I forbindelse med syrer og baser skal du lære om målinger og beregninger av ph og bruke titrering som metode for å bestemme konsentrasjonen av sure og basiske løsninger. Organisk kjemi er et stort emne. Det er i dag kjent nærmere 30millioner ulike organiske stoffer. Du vil lære om den systematiske inndelingen av organiske stoffer i stoffgrupper, om navnsetting, egenskaper bruk og framstilling av forskjellige organiske stoffer. Side 3

5 Programfag kjemi 2 Kurset bygger for en stor del på stoff fra kjemi 1. Du vil lære litt om hvordan det i dag forskes for å finne fram til stoffer som er best mulig tilpasset bruken og som belaster miljøet minst mulig. Under syrer og baser vil en gå videre med beregninger av ph i løsninger som kalles buffere hvor ph er forholdsvis stabil. Redoksreaksjoner er kjemiske reaksjoner hvor det overføres elektroner. Redoksreaksjoner er viktig i forbindelse med binding og frigjøring av energi slik som fotosyntese og forbrenning. I kjemisk analyse skal du lære å påvise ukjente stoffer. Dette er morsomt detektivarbeid! I organisk kjemi går en videre fra det en lærte i kjemi 1, og tar blant annet opp reaksjonstyper og påvisningsreaksjoner. Du vil også lære om separasjonsmetoder og moderne analysemetoder som massespektrometri og NMR spektroskopi. Næringsstoffenes kjemi (karbohydrater, fett og proteiner) blir også behandlet. Du skal også lære om kjemiske reaksjoner i levende celler. Elektrokjemien omhandler korrosjon, kjemien i batterier og hvordan en kan få elektrisk strøm fra kjemiske reaksjoner. Bruk av moderne syntetiske materialer og vurdering av materialer med hensyn til egenskaper, gjenbruk og miljøhensyn blir også behandlet. FYSIKK Formål Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. I tillegg skal programfaget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv. Programfaget skal bidra til å øve opp kritisk holdning til undersøkelser og påstander og gi trening i å argumentere for løsninger på fysikkfaglige problemstillinger. Slik skal opplæringen styrke den enkeltes evne til å skille mellom vitenskapelig basert kunnskap og kunnskap som ikke er basert på vitenskapelige metoder. Programfaget skal gi forståelse av fysikkfaglige problemstillinger og av prosesser som fører til økt innsikt, noe som er et viktig grunnlag for flere studier i høyere utdanning. Side 4

6 Struktur Fysikk består av to programfag: fysikk 1 og fysikk 2. Fysikk 2 bygger på fysikk 1. Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfag: Fysikk 1 Hovedområder: Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi Programfag: Fysikk 2 Hovedområder: Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi BIOLOGI Mennesket har alltid vært avhengig av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. Faget gir kunnskap knyttet til biologisk mangfold, miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse. Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger omkring etiske spørsmål. Det er allmenndannende og gir samtidig et godt grunnlag for videre studier innenfor biologi og biologirelaterte fag, som for eksempel medisin, farmasi, miljøstudier, landbruksfag. Praktiske ferdigheter og opplevelser fra laboratorium og feltarbeid sammen med teoretiske kunnskaper, er grunnleggende for biologisk forståelse. Vi pleier derfor å reise på ekskursjon til sjøen og/eller til fjellet Biologi består av to programfag: biologi 1 og biologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre, men det er en stor fordel å ta biologi 1 før biologi 2. Side 5

7 Biologi 1 tar for seg ulike typer celler og planter og dyr (inkludert mennesket) og deres tilpasning til miljøet de lever i. Det dreier seg blant annet om transport av stoffer, gassutveksling, ekskresjon, formering, immunforsvar. Vi lærer om hva biologisk mangfold innebærer, og om hvordan vi klassifiserer alle livsformene. Biologi 2 omfatter populasjoner og økosystem og miljø, men vi går også helt inn i celler og studerer fotosyntese og celleånding i detalj. DNA og RNA, enzymer, genetikk, genteknologi og evolusjon er andre viktige emner. Det er veldig fint å ha faget kjemi ved siden av, da det øker forståelsen av biologien. INFORMASJONSTEKNOLOGI Formål Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid endret kommunikasjonsmønsteret i samfunnet og skapt nye arbeidsplasser og lærings og forskningsarenaer. Samfunnet har behov for mennesker som kan forstå, benytte og videreutvikle informasjonsteknologien, men samfunnet trenger også mennesker med en bevisst og kritisk holdning til hva teknologien gjør med mennesker og samfunn. Informasjonsteknologien gir muligheter for å lage helt nye produkter og tjenester gjennom kreativitet og samarbeid over faggrenser, og bidrar dermed til teknologisk innovasjon. Programfaget skal gi trening i kreativ tenkning og problemløsning og i å formulere presise beskrivelser og finne generelle mønstre. Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. Gjennom programfaget skal den enkelte få erfaring med bruk av moderne teknologi og relevante utviklingsverktøy, og hvordan sammensmelting av data, lyd og bildeteknologi kan gi rom for skapende bruk av teknologien. Struktur Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Side 6

8 Programfag: Informasjonsteknologi 1 Hovedområder: Digital samtid Nettsteder og multimedier Databaser Programfag: Informasjonsteknologi 2 Hovedområder: Planlegging og dokumentasjon Programmering Multimediautvikling GEOFAG Har du noen gang tenkt på hvorfor skyene ikke faller ned fra himmelen eller hvordan man henter ut olje som ligger 5 kilometer nede i havbunnen i Nordsjøen? Dette er noen få av mange tema som blir belyst i geofag. Nysgjerrigheten om hvordan jorda og atmosfæren fungerer har interessert menneskeheten i århundrer. Denne nysgjerrigheten er også drivkraften for mange forskere rundt om i verden, og den gir oss kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan utnytte naturressursene rundt oss og hvordan vi kan løse større og mer alvorlige utfordringer. Jorda vår er på vei inn i en krise. Temperaturen i atmosfæren stiger hurtig og ukontrollert på grunn av menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. Denne temperaturøkningen vil om få år gi oss merkbare og ubehagelige konsekvenser som ekstreme klima og værsituasjoner og naturkatastrofer som vil kreve mange liv, etterlate seg enorme ødeleggelser og føre til store menneskelige, samfunnsmessige og økonomiske påkjenninger. Hvis du vil lære mer om klimaproblematikken så er dette et av mange aktuelle tema i geofag. Programfaget behandler også tema som geologi og platetektonikk. Geologi er et viktig område med tanke på utvinning av olje, kull og gass, samt mineraler. Norge får store inntekter fra å utvinne olje og gass fra havbunnen, med teknologi og kompetanse som er verdensledende. Platetektonikken danner grunnlaget for forståelsen av jordskjelv og vulkanutbrudd. Dette er naturens mest voldsomme krefter og kan påvirke store områder på få minutter. Isbreer og permafrost dekker store deler av jordens polarområder. Over 70 % av alt ferskvann på jorda ligger lagret i Antarktis alene! Dette enorme kontinentet er dekket av mer enn 4 km tykk is og påvirker klimaet på hele kloden. Isbreer former mye av Side 7

9 landskapet i polarområdene og sørger også for vann til tusener av mennesker slik som India og Bangladesh. I Norge spiller isbreene en viktig rolle innen kraftproduksjonen og dette vil du stifte nærmere bekjentskap med på ekskursjoner. Programfag: Geofag 1 Hovedområder: Geoforskning Jorda i forandring Naturkatastrofer Geofaglig verktøykasse Programfag: Geofag 2 Hovedområder: Geoforskning Jorda I forandring Klimaendringer Georessurser Side 8

10 X KURSENE Kursene Geofag X og Teknologi og forskningslære X er 3 timerskurs. De hører med til programområdet REALFAG. De er først og fremst beregnet på elever som velger matematikk R1 eller S1 og derfor mangler 3 timer på grunn av fritak i fellesfaget matematikk (2T og 2P). Kursene kan også velges av andre elever GEOFAG X Geofag X er beskrevet over. Se Geofag 1. Geofag X er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfag: Geofag X Hovedområder: Jorda i forandring Naturkatastrofer Geofaglig verktøykasse TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X Formål Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon. Programfaget skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfaget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske Side 9

11 produkter og konsekvensene av dem for samfunnet. Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. Struktur Teknologi og forskningslære X er spesielt beregnet på elever på Vg2 som velger matematikk programfag. Faget gir ikke full fordypning. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfag: Teknologi og forskningslære X Hovedområder: Den unge Ingeniøren Den unge forskeren Teknologi, naturvitenskap og samfunn Side 10

12 PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ENGELSK GENERELT OM PROGRAMFAGENE Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Internasjonale nyhetsmedier og en rekke aktører innenfor musikk, film og andre kulturuttrykk benytter ofte engelsk. God kompetanse i engelsk gir derfor adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur og samfunnsliv. Med Storbritannia og USA som utgangspunkt skal programfaget gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. For å kunne delta i samfunnsliv og arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt, blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå. Fordi engelsk brukes over hele verden og i alle kulturer blir interkulturell kompetanse en naturlig og nødvendig del av språkkompetansen. Programfaget kan bidra til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kulturytringer, og dermed åpne dører til de mange land og kulturer som bruker engelsk. Internasjonal engelsk er basisfaget som normalt tas i VG2, Engelskspråklig litteratur og kultur og Samfunnsfaglig engelsk bygger begge på Internasjonal engelsk, men er helt uavhengige av hverandre ellers og kan til og med tas uavhengig av hverandre. INTERNASJONAL ENGELSK Dette engelskfaget vil være svært nyttig for alle elever på studiespesialiserende utdanningsprogram. Enten de velger programområdene språk, realfag eller samfunnsfag og økonomi trenger de gode engelskkunnskaper for å lese lærebøker på engelsk, om de går på norske studiesteder eller i utlandet. Faget som bygger på Internasjonal engelsk, tar sikte på å få eleven til å forstå/arbeide med dagsaktuelle og tidløse spørsmål med utgangspunkt i litterære tekster. Som en del av faget skal de presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde. Slik vil de lære å forstå og å bruke fagterminologi fra fordypningsfagene med sikte på seinere studier og framtidig yrke. Gjennom opplæringen skal elevene blant annet også finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter. Side 11

13 ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR Dette faget som bygger på Internasjonal engelsk, fokuserer på å forstå litteratur og andre kulturelle uttrykksformer i et kulturhistorisk og samfunnsmessig perspektiv. Du skal jobbe i dybden med flere skjønnlitterære verk, filmer, tekster m.m. og det skal være eksempler som er hentet fra renessansen og fram til i dag. Du skal bli bedre skriftlig og muntlig med særlig fokus på å analysere stil og form og du skal på slutten av året kunne bruke et rikt, nyansert og presist ordforråd til å kommunisere om litteratur og kultur samt drøfte lange og språklig krevende framstillinger med allment, faglig og litterært innhold. I løpet av året skal elevene presentere et større fordypningsarbeid. SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Samfunnsfaglig engelsk bygger også på Internasjonal engelsk, men i stedet for å jobbe primært med skjønnlitteratur skal dette faget først og fremst sette deg i stand til drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet og andre deler av den engelskspråklige verden. Som en del av dette skal du drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land og analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert. Faget vil i stor grad bestå av drøftinger med utgangspunkt i samfunnsfaglige tekster av alle slag men det er også et læreplanmål som krever en del skjønnlitteratur og film. I dette faget skal litteraturen hentes fra tidsperioden 1900 og fram til i dag. Også samfunnsfaglig engelsk har krav om et større fordypningsarbeid. FREMMEDSPRÅK FRANSK, TYSK, SPANSK I et samfunnsperspektiv er det viktig å beherske flere språk. Det er en forutsetning for samkvem og samarbeid innen handel, reiseliv, kultur, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. God kompetanse i språk vil også kunne være grunnlag for aktiv deltakelse i demokratibyggende virksomhet på tvers av landegrenser og kulturforskjeller. Programfaget skal gi muligheter til opplevelser, glede og personlig utvikling, samtidig som det åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier i flere språkområder. Programfaget kan også bidra til å utvikle interesse og toleranse, fremme innsikt i egne livsvilkår og egen identitet, og bidra til leseglede, kreativitet, opplevelse og personlig utvikling. Side 12

14 Sentralt i språklæring er et variert ordforråd, språkstrukturer på setnings og tekstnivå og innsikt i bruk av språket. Utforsking av likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket inngår i hovedområdet. Kritisk bruk av ulike kilder inngår også. Kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlige framstillinger og muntlig spontan samhandling som er knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det omfatter emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur og bevisstgjøring om kulturelle likheter og ulikheter og hva de betyr for kommunikasjon. Fremmedspråk I, II og III (Programfag) Fremmedspråk I er et begynnerkurs og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk II baserer seg på at man har Fremmedspråk I fra grunnskole eller videregående skole, mens Fremmedspråk III baserer seg på at man har Fremmedspråk II fra videregående skole. Hvorfor velge FRANSK? Fransk er et verdensspråk og snakkes på alle kontinenter. Den franskspråklige befolkningen representerer ¼ av verdens stater og til sammen 500 millioner mennesker. Språkkunnskaper i fransk er viktig for videre studier i Frankrike, et land der mange norske studenter tar utdanningen sin. Innenfor olje og energi er det et tett samarbeid mellom Norge og Frankrike, noe som for eksempel Trollsamarbeidet om gass fra Norge er eksempel på. Fransk er et meget viktig språk innen diplomatiet, utenrikstjenesten ellers, politikk og internasjonale organisasjoner, for eksempel FN, UNICEF, den internasjonale olympiske komite m.fl. Hvorfor velge TYSK? Ca 120 millioner har tysk som morsmål. I følge EUs egen meningsmåling kan være tredje europeer kommunisere på tysk. Etter engelsk er tysk det mest brukte språket på Internett Særlig innen industri, økonomiske og tekniske yrker er det stor handel og tett samarbeid med det tysktalende området. Store norske konserner som Hydro og utenlandske konserner i Norge som Siemens sender jevnlig ansatte for kortere og lengre opphold til Tyskland, Sveits og Østerrike. Side 13

15 Medisin og fysioterapi er eksempler på populære studier for nordmenn i tysktalende land. Tysk er et språk som er nært i slekt med norsk, og som på tross av en noe strengere grammatikk er lett å lære for alle som behersker norsk godt. I tillegg finnes det en stor litterær kulturskatt, spennende historie og store mennesker med tilknytning til det tyske språkområde. Tysk er det språket som flest europeere har som sitt morsmål, ca 100 millioner. Hvorfor velge SPANSK? Spansk er det offisielle språk i 20 land i verden i dag. Gjennom arbeidet med spansk får du et innblikk i mange spennende kulturer både i Spania og Latin Amerika. Dessuten er spansk det mest brukte språket i U.S.A etter engelsk. Spania er fremdeles turistland nr.1, og Latin Amerika øker stadig i popularitet som reisemål. Mange velger å ta deler av sin høyere utdanning i et spansktalende land. Dette gjelder innenfor områder som handel, økonomi, reiseliv og bistandsarbeid. Det er lett å lære uttalen på spansk. Du blir fort flink til å uttale og skrive lydene riktig. Verbsystemet er ryggraden i språket, og lærer du først dette, er mye av jobben gjort. Stadig flere velger å lære spansk. På verdensbasis er det i dag over 40 millioner som lærer språket. Nå har også du muligheten til å bli en av disse. HISTORIE OG FILOSOFI Hva er faget historie og filosofi? Faget er med på å gi en generell kompetanse gjennom studier av vestens kultur og tenkning, slik den kommer til uttrykk i noen av historiens mest innflytelsesrike tekster. Du vil dessuten få øving i å analysere komplekse problemstillinger, tenke i helheter, fremme gode argumenter og avsløre dårlige argumenter i en gitt sak. Dette er grunnleggende ferdigheter i alle typer arbeid. Faget gir deg en tverrfaglig kompetanse og evne til selvstendig tenkning, slike kvaliteter er etterspurt i organisasjoner, kommune, stat og næringsliv. Side 14

16 Historie og filosofi 1 gir en gjennomgang av viktige historiske hendinger og utviklingstrekk. Vi tar også for oss den filosofiske bakgrunnen for idealer og verdier som har preget kulturer og samfunn i fortiden, og som fremdeles har betydning i vår tid. Denne kunnskapen er ikke minst viktig for å forstå andre kulturers verdigrunnlag slik at en kan få en dialog på tvers av historiske motsetningsforhold. Vi tar for oss tekster fra babylonske skapelsesmyter til 1800 tallets politiske tenkning. I Historie og filosofi 1 legger vi vekt på å kunne lese ulike kilder og forholde oss kritisk til dem. Vi arbeider også med den filosofiske samtalen og lærer å argumentere for og imot filosofiske spørsmål som står sentralt i de ulike periodene. Historie og filosofi 2 konsentrer seg om den moderne tiden, dvs. fra ca 1750 fram til i dag. Vi ser på hvordan det moderne samfunnet ble skapt og hvilke filosofiske tankeganger som ligger bak det, med fokus bl.a. på kjente filosofer som Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard. Vi går dypere inn i historiske hendelser som er nevnt i fellesfaget Historie, og diskuterer utfordringene filosofene traff i møte med disse hendelsene og hvordan de påvirket tankegangene sine. Vi dekker temaer som vitenskapsfilosofi, eksistensialisme, fascisme, feminisme. I Historie og filosofi 2 er filosofisk samtale en av de viktigste arbeidsmetodene. Elevene oppfordres til å tenke selvstendig, undersøke egne forestillinger og utfordre hverandres meninger. Vi bygger videre på arbeid gjort i Historie og Filosofi 1 for å utvikle en større historiebevissthet. Side 15

17 ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE O VERSIKT OVER HOVEDOMRÅDENE Programområde Økonomistyring Hovedområder: Næringsliv og samfunn Økonomistyring Etikk og miljø Programområde Økonomi og ledelse Hovedområder: Bedrift og samfunn Markedstilpasning og produksjonsplanlegging Organisasjon og ledelse Programfaget økonomi og ledelse bygger på programfaget økonomistyring. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Opplæringen er allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet. Den bidrar til å øke kompetansen om hvordan en virksomhet drives og utvikles og øker forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Et formål er å gi innsikt i bedriftens arbeidsoppgaver og beslutningsprosesser og gi grunnlag for å forstå den rollen private og offentlige bedrifter og organisasjoner spiller i samfunnet. I programfaget økonomistyring vil du blant annet lære å sette opp priskalkyler og budsjetter samt føre og analysere regnskap. I tillegg legges det vekt på temaer som arbeidsmiljø og helse miljø og sikkerhet (HMS). I programfaget økonomi og ledelse vil du få kunnskaper om bedriftsøkonomisk analyse og beslutninger for å bedre lønnsomheten. Du lærer blant annet om hvordan bedriften bør tilpasse seg i markedet, investeringer, beregne bedriftens pengebehov og finanskostnader. Du vil også få kunnskaper om ledelse og organisasjonsstrukturer. Opplæringen legger til rette for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi både en teoretisk og praktisk tilnærming til faget og stimulere til kontakt og samarbeid med arbeids og næringsliv. Læringsarbeidet legger til rette for varierte arbeidsformer og utstrakt bruk av IKT baserte verktøy (regneark, tekstbehandling, Internett, presentasjonsverktøy og regnskapsprogram). Side 16

18 Hvorfor velge programfagene økonomistyring og økonomi og ledelse: Allmenndannende fag Gir godt grunnlag for studier på universitet og høgskoler Gir nesten ubegrensede yrkesvalg Gir gode jobb, karriere og lønnsmuligheter Virkelighetsnære fag Mye bruk av IKT Samarbeid med arbeids og næringsliv Varierte arbeidsmetoder Nyttig kunnskap i alle yrker Interessante, tidsriktige og moderne fag Hvem kan velge faget: Alle som skal jobbe i bedrifter må forholde seg til mennesker og til bedriftens økonomi. Det er vanskelig å jobbe i dagens samfunn uten å møte på økonomiske problemstillinger. Programfagene er derfor relevante uansett videre studier og yrkesvalg. I tillegg så gir fagene god trening i bruk av IKT og gode muligheter for jobb etter videregående opplæring. Fagene gir deg faglig tyngde for å studere økonomi videre. Du kan for eksempel bli siviløkonom, revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler eller drive med forretningsjuss. SAMFUNNSØKONOMI Formål Økonomi spiller en vesentlig rolle i menneskenes liv og hverdag, og et samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. I en globalisert økonomi med store forskjeller mellom fattige og rike land er det viktig å forstå hvilke faktorer som er med på å bestemme verdenssamfunnets økonomiske utvikling. Samtidig er det nødvendig å vite hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids og samfunnsliv. Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. Samfunnsøkonomi er derfor også et allmenndannende fag. Side 17

19 Struktur Samfunnsøkonomi består av to programfag: samfunnsøkonomi 1 og samfunnsøkonomi 2. Samfunnsøkonomi 2 bygger på samfunnsøkonomi 1. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfag: Samfunnsøkonomi 1 Hovedområder: Markedsteori Nasjonalregnskap og økonomisk vekst Arbeidsmarked og arbeidsledighet Prisvekst og pengepolitikk Inntektsfordeling og miljøproblemer Internasjonal økonomi Programfag: Samfunnsøkonomi 2 Hovedområder: Markedsteori Økonomisk vekst Arbeidsledighet og økonomisk politikk Inntekstfordeling og miljøproblemer Internasjonal økonomi MARKEDSFØRING, STRATEGI OG LEDELSE Formål Samfunnsutviklingen går i retning av større, åpnere og mer konkurransepregede markeder. Markedsføringen er et av tannhjulene i bedriftsmaskineriet hvor planene legges for hvordan en bedrift skal hevde seg i konkurransen og lykkes i markedet. Det er bare de bedrifter som klarer å finne frem sine beste konkurransefortrinn og utnytte disse, som vil overleve og ha fremgang. Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig. Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen. Det er markedsføreren som analyserer markedet, finner frem til ulike målgrupper og kartlegger målgruppenes behov. Her legges planene for hvordan konkurransemidlene, Side 18

20 produkt, pris, distribusjon og påvirkning skal tas i bruk for å tilfredsstille de valgte målgruppenes behov på den beste måten. Dermed er markedsføringen også i stor grad styrende for hvordan resten av bedriften arbeider. For eksempel vil valg av produkter og kvaliteten på disse, i stor grad være styrt av markedsføringen og de planene som legges der. Markedsføring representerer ikke ett fagområde, men henter kunnskaper fra en rekke andre fagområder som økonomi, psykologi, sosiologi, reklame, organisasjon og ledelse. Struktur i felles programfag Markedsføring og ledelse består av to programfag: markedsføring og ledelse 1 og markedsføring og ledelse 2. Markedsføring og ledelse 2 bygger på markedsføring og ledelse 1. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Programfag: Markedsføring, strategi og ledelse 1 Hovedområder: Marked og målgrupper Psykologi og kjøpsatferd Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Konkurransemidlene Organisasjon og ledelse Programfag: Markedsføring, strategi og ledelse 2 Hovedområder: Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Konkurransemidlene Personalutvikling og ledelse Markedsstrategi og markedsplanlegging Etikk og samfunnslære Side 19

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

FAGKATALOGEN 2016-2017

FAGKATALOGEN 2016-2017 FAGKATALOGEN 2016-2017 FAG I KATALOGEN SOM IKKE VIL TILBUDT 16-17 ER MERKET. FAG SOM SETTES I GANG ETTER FAGVALGET ER AVHENGIG AV INTERESSEN. DET KAN BLI NØDVENDIG MED OMVALG FOR NOEN. LÆREPLANER KAN MAN

Detaljer

Programområde for studiespesialisering Programfag

Programområde for studiespesialisering Programfag Programområde for studiespesialisering Programfag Alle programfag har 140 timer per år. Du vil få en veksling mellom 2 og 3 økter à 75 minutter per uke + 5 fagdager. Noen fag som krever lengre arbeidsøkter

Detaljer

Fagkatalogen 2010/2011. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2010/2011. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2010/2011 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi Prramfag innen prramområde Språk, samfunnsfag økonomi skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Prramområder Vi tilbyr følgende prramområder innen utdanningsprram

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Religion, kompetansemål Etter Vg3

Religion, kompetansemål Etter Vg3 Relevante læreplanmål til Trønderbrura Kompetansemål samfunnsfag Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring Individ og samfunn forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læreplan i visuell kultur og samfunn - valfritt programfag i studiespesialiserande utdanningsprogram, programområde for formgjevingsfag

Læreplan i visuell kultur og samfunn - valfritt programfag i studiespesialiserande utdanningsprogram, programområde for formgjevingsfag Læreplan i visuell kultur og samfunn - valfritt programfag i studiespesialiserande utdanningsprogram, programområde for Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mars 2006 etter delegasjon i

Detaljer

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI 0 Kjemi

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010

OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010 OPPGAVERAMME NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram jf læreplanendring fra aug 2010 SPESIELLE FORHOLD SOM GJELDER FAGET Hovedområdet Forskerspiren er vesentlig for naturfag, og skal derfor

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av Økonomifag og valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på ett av 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

FORANKRING I LÆREPLAN:

FORANKRING I LÆREPLAN: FORANKRING I LÆREPLAN: Innholdsfortegnelse OM DOKUMENTET... 2 GRUNNSKOLE... 2 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK... 2 Kompetansemål etter 4. trinn:... 2 Kompetansemål etter 10. trinn... 2 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS VED ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet. Gjeld frå http://www.udir.no/... Formål

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans vg 1

Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans vg 1 Relevante læreplanmål for danseproduksjonen A Tribute to the Art of Football Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans vg 1 Musikk,

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PROGRAMFAG SOM TILBYS

PROGRAMFAG SOM TILBYS UTDANNINGSPROGRAM for Studiespesialisering PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMFAG SOM TILBYS ved Asker videregående skole Biologi 1 og 2 Biologi kan velges som programfag over to år innenfor programområde

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Brekkeby 19. januar 2011 Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av .

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1 Realfag Samfunnsfag og økonomifag Fysikk 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Fysikk 2 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Kjemi 2 Historie og filosofi 2 Biologi 1 Markedsføring

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Om valg av programområde og programfag skoleåret 2011/2012. Vg2 Studiespesialisering. Vg3 Studiespesialisering

Om valg av programområde og programfag skoleåret 2011/2012. Vg2 Studiespesialisering. Vg3 Studiespesialisering Om valg av programområde og programfag skoleåret 2011/2012 Vg2 Studiespesialisering Vg3 Studiespesialisering INNHOLD Side 1 Programområde 2 2 Fagkategorier 2 3 Fellesfag 3 4 Fellesfaget 2. fremmedspråk

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. januar 2016 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studiespesialiserende Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/geo2-01 Formål Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2015 TODA 2014-2015 Når du skal velge? Hvilke fag liker du og får godt til? Interesser? Hva skal du bli? Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013

Detaljer

Læreplan i fysikk 1. Formål

Læreplan i fysikk 1. Formål Læreplan i fysikk 1 185 Læreplan i fysikk 1 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2011-2012

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2011-2012 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2011-2012 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk,, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer