Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for À jour pr 11. februar 2009"

Transkript

1 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for Røde Kors Hjelpekorps Minstekrav til et hjelpekorps Krav ved opprettelse av et Røde Kors Hjelpekorps Krav til alarmtelefon og varslingsplan Minstekrav til aktive medlemmer i RKH Annet Minstekrav til aktive medlemmer i RKH som skal delta i søk og redningsaksjoner Tilleggskrav for deltagelse i tjeneste hvor det er vedtatt spesielle krav Medlemmenes medansvarlighet Minstekrav til ledere i RKH Spesielle tjenester Aspiranter 6 Kommentarer til minstekravene 6 3. Statutter for Hjelpekorpsprøven Formål Innhold Tilgjengelighet Gjennomføring Spesielle hensyn Hjelpemidler Besvarelse Sensorer Bestått / ikke bestått Fusk Klage 9 4. Statutter for ressursgrupper, komiteer og utvalg i landsrådet 9 5. IKAR representasjon Hva er IKAR Hensikten med RKHs medlemskap i IKAR IKAR-delegasjonen Den enkelte delegat IKAR ettermøte Samband Frekvenser Kallesignaler APRS Repeatere Signalering - CCIR Utstyr, anskaffelse og registrering Bruk, opplæring og litteratur Statutter for Røde Kors Hjelpekors uniform Uniformering Uniformen Uniformsmerking Kommentarer til uniformsreglementet ID kort og hjelpekorpsmerker 21 Side 2 av 39

3 8. Statutter for EM i førstehjelp Statutter for NM for hjelpekorps Formålet med konkurransen Arrangør Oppgaver og ansvarsfordeling Invitasjon Påmelding Godkjenning Deltagere Gjennomføring av konkurransen Statutter for DM for hjelpekorps Målsetting Arrangør Oppgaver og ansvarsfordeling Invitasjon Påmelding Godkjenning Deltagere Gjennomføring av konkurransen Statutter for hjemmesider på internett Statutter for støttefond for medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps Hensikt Midler Område Administrasjon Behandling av saker Beløpets størrelse Kontroll, revisjon med mer Beretning Endring av statuttene og oppløsning av fondet Statutter for tildeling av Røde Kors Hjelpekorps Skjold Statutter for Fjellskikkprisen Hensikt Kriterier for tildeling Utforming Jury Utdelingstidspunkt Retningslinjer for driften av et hjelpekorps Forholdet mellom hjelpekorps og lokalforening Valg av styre Retningslinjer for styrets arbeid og plikter Stillingsbeskrivelser Andre funksjoner og oppgaver Spesialgrupper Varslingsprosedyrer Anbefalt utrustning for et hjelpekorps Sanitetsvakter Beregning av tjenestetimer Forsikringer Retningslinjer for rådsarbeid Stillingsbeskrivelser for rådsarbeid Retningslinjer for landsrådets og regionledernes arbeid 39 Side 3 av 39

4 Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps Ref. lover for RK Røde Kors Hjelpekorps formål er å drive hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats. Hjelpekorpsene skal utdanne sine medlemmer med dette for øye, bygge opp og sikre forsvarlig beredskap samt spre kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet. 1. Om regelverket Regelverket gir detaljbestemmelser for driften av hjelpekorpsene i Norge. Det inneholder fire deler: Minstekrav Kommentarer til minstekravene Statutter Retningslinjer (veiledende) For distriktsråd / fagråd er benevnelsen rådet brukt. Ved revidering av regelverket må samtlige tidligere eksemplarer av regelverket makuleres. Dette for å sikre at alle bruker siste utgave av regelverket. Regelverket ligger på internett, 1.1 Forholdet mellom RKH regelverk og VOVV Regelverket må brukes sammen med VOVV. VOVV gir de overordnede reglene for driften av Røde Kors. Der hvor regelverket strider mot VOVV, gjelder VOVV. Vi ber om at sekretariatet / Landsrådet blir skriftlig informert dersom det oppdages slike tilfeller. Der hvor VOVV gir detaljerte bestemmelser, vil regelverket bare henvise til VOVV. Minstekrav i Røde Kors Hjelpekorps 2. Kvalitetskrav for Røde Kors Hjelpekorps Hensikt: Røde Kors Hjelpekorps Landsråd har fastsatt kvalitetskrav for å: 1. Sikre at driften av aktivitetene i et Røde Kors Hjelpekorps er i henhold til formålsparagrafen, samfunnets behov og forventninger. 2. Sikre at medlemmene har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp. 3. Sikre at lederne, både valgte og utnevnte på alle nivå, innehar nødvendig grunnkompetanse. 4. Sikre at medlemmer som deltar i spesielle tjenester/aktiviteter, innehar nødvendig tilleggskompetanse. 2.1 Minstekrav til et hjelpekorps a) Hjelpekorpsets aktiviteter skal drives i tråd med formålsparagrafen til Røde Kors Hjelpekorps. b) Hjelpekorpset skal legge forholdene til rette for at medlemmene får gjennomføre Hjelpekorpsprøven. Dette bør gjøres minst én gang i året. (Det enkelte medlem skal bestå den hvert 3. år.) c) Det skal til enhver tid være samsvar mellom hjelpekorpsets ressurser (kompetanse/medlemsmasse/utstyr) og de oppgaver som hjelpekorpset har påtatt seg i henhold til avtaler med lokale myndigheter og oppdragsgivere. d) Hjelpekorpset kan, i samsvar med sentrale direktiver, sette opp egne supplerende krav og normer til tjenester som hjelpekorpset har påtatt seg. Side 4 av 39

5 e) Hjelpekorpset kan utarbeide egne krav (tilleggskrav) til deltakelse i ulike hjelpekorpsaktiviteter (eks. krav til å være med på sanitetsvakt). f) Dersom hjelpekorpset ser det nødvendig å opprette spesialgrupper, skal det være utarbeidet egne retningslinjer og krav for disse, basert på retningslinjer vedtatt av Røde Kors Hjelpekorps Landsråd. g) Hjelpekorpset skal utarbeide en intern varslingsplan som testes minst to ganger per år. h) Hjelpekorpset skal sende ajourført varslingsplan med alarmeringsnummer (døgnbemannet) til rådet. i) Etter aksjoner skal hjelpekorpset snarest mulig fylle ut og sende aksjonsrapportskjema samt skjemaet Refusjon av utgifter ved redningsaksjoner (GP1440b) til rådet for samlet oversending til LRS j) Hjelpekorpset skal hvert år etter eget årsmøte sende årsberetning, revidert regnskap, budsjett, handlingsprogram, revidert varslingsplan samt ressursoversikt til rådet. 2.2 Krav ved opprettelse av et Røde Kors Hjelpekorps Etablering/stiftelse av nye Røde Kors Hjelpekorps Følgende skal gjennomføres i en etableringsfase (i nevnte rekkefølge): a) Melde sin interesse til distriktsstyre og hjelpekorpsenes råd. b) Foreta en behovsanalyse i samarbeid med lokale myndigheter, rådet og ev. lokalforening. c) Undersøke medlemsgrunnlaget; er dette tilstrekkelig til å dekke behovet? d) Initiativtakerne skoleres i Røde Kors organisasjon og drift av et Røde Kors Hjelpekorps ved å gjennomføre RKHs grunnopplæring (førstehjelp, samband, hjelpekorps- og Røde Kors- kunnskap). e) Gjennomføre Hjelpekorpsprøven for alle medlemmene som har gjennomført grunnopplæring. f) Utstede ID-kort til alle godkjente medlemmer. g) Utarbeide varslingsplan. (se punkt 2.3.g) h) Alle ledere med operative oppgaver skal gjennomføre kurset Ettersøkning/redning barmark. Denne opplæring anbefales også for alle de andre medlemmene. Kun medlemmer som har dette kurset eller tilsvarende kvalifikasjoner kan delta ved ettersøking og redningsoppdrag. i) Alle ledere med operative oppgaver skal gjennomføre kurset Ettersøkingsledelse barmark og / eller Ettersøkningsledelse vinter (distriktskurs). Etter etableringsfasen skal; j) Hjelpekorpset drives i 2 år (prøveperiode). k) Etter 2 års drift (prøveperioden) vurderes hjelpekorpset ut fra «Minstekrav til drift av et hjelpekorps». Hvis det ikke tilfredsstiller kravene, vurderes det av rådet i samarbeid med lokalforeningen og distriktsstyret om hjelpekorpset skal få forlenget prøveperioden eller om det skal nedlegges Startpakke a) Nystartede hjelpekorps tildeles, etter søknad, en startpakke fra Røde Kors Hjelpekorps sentralt. b) Hjelpekorps skal ha vært formelt nedlagt i 5 år før de kan betraktes som restartet, og følgelig kan søke om startpakke. Hjelpekorpssekretariatet kan gi dispensasjon fra kravet om 5 års formell nedleggelse. Ved dispensasjoner skal landsrådet orienteres. 2.3 Krav til alarmtelefon og varslingsplan a) Alle råd og hjelpekorps skal ha minst ett telefonnummer som besvares av en faglig kompetent person 24 timer i døgnet hele året. b) Alle råd og hjelpekorps skal ha varslingsplan. c) Planen må være bygget opp slik at ledelsen lett og hurtig får tak i de personene som trengs ved de aktuelle situasjonene. d) Bare medlemmer som tilfredsstiller minstekravene for aktuell oppgave skal stå på planen og utkalles til innsats. e) Hjelpekorpsene skal umiddelbart varsle rådet om alle søks og redningsaksjoner. f) Rådene skal umiddelbart varsle regionleder om alle større søks og redningsaksjoner. g) Alle råd og hjelpekors skal benytte det til enhver tid gjeldende varslingssystem, brukes jmf instruks godkjent av Landsstyret. 2.4 Minstekrav til aktive medlemmer i RKH a) Være fylt 17 år for å delta i tjeneste. Side 5 av 39

6 b) Ha gjennomført RKHs grunnopplæring (førstehjelp, samband, hjelpekorps- og Røde Kors- kunnskap) eller tilsvarende, og bestått «Hjelpekorpsprøven». c) Underskrive og overholde taushetsløftet - som fornyes hvert 3. år samtidig med Hjelpekorpsprøven d) Ha betalt medlemskontingenten e) Gjennomføre og bestå Hjelpekorpsprøven hvert 3. år. Når disse krav er oppfylt, skal Hjelpekorpsets styre sørge for at det blir utstedt gyldig ID-kort med en varighet på tre år. (Se punkt 7.5 ID-kort og hjelpekorpsmerker) 2.5 Annet Medlemmer som har tillitsverv i Landsrådet eller et råd, skal regodkjennes i det hjelpekorps som de er medlem i. Medlemmer som over lengre tid bor borte fra sin hjemkommune, kan regodkjennes i annet hjelpekorps. Korpset der prøven avlegges, skal informere medlemmets hjemkorps om dette. En regodkjenning foretatt i et annet korps, er gyldig selv etter flytting/bytte av korps. 2.6 Minstekrav til aktive medlemmer i RKH som skal delta i søk og redningsaksjoner a) Tilfredsstille minimumskravene for aktive medlemmer i RKH b) Være fylt 18 år c) Ha kompetanse tilsvarende Ettersøkning/redning barmark jf. opplæringsplanen. e) Ved beredskap om vinteren, ha kompetanse tilsvarende Ettersøkning/redning vinter. f) Tilfredsstille eventuelle lokale tilleggskrav til ferdigheter. 2.7 Tilleggskrav for deltakelse i tjeneste hvor det er vedtatt spesielle krav Medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta i tjenester hvor det er vedtatt spesielle tilleggskrav, må i tillegg til Minstekrav til aktive medlemmer som skal delta i søks og redningsaksjoner, også tilfredsstille de vedtatte tilleggskravene. 2.8 Medlemmenes medansvarlighet Medlemmene er medansvarlig for hjelpekorpsets aktivitet og resultater. Resultatene er avhengige av det enkelte medlemmets innsats. Ved medlemskap forplikter medlemmene seg til å ta del i de aktiviteter og gjøremål som hjelpekorpset tilbyr og gjennomfører. 2.9 Minstekrav til ledere i Røde Kors Hjelpekorps Alle ledere, valgte eller utpekte i Hjelpekorpset skal: a) Ha minst ett års aktiv tjeneste som medlem i et hjelpekorps b) Ledere med operative oppgaver skal minimum tilfredsstille Minstekrav til aktive medlemmer i RKH som skal delta i søk og redningsaksjoner. c) Operative leder skal snarest mulig tilegne seg kompetanse tilsvarende Ettersøkingsledelse barmark (distriktskurs). d) Operative leder som skal virke under vintertjeneste, skal snarest mulig tilegne seg kompetanse tilsvarende Ettersøkingsledelse vinter (distriktskurs). e) Påse at hjelpekorpset drives i tråd med organisasjonens lover, vedtekter og god foreningsskikk for øvrig. f) Påse at medlemmer som blir pålagt / tildelt oppgaver innen aktiviteter der det er stilt egne tilleggskrav, tilfredsstiller disse kravene. g) Legge forholdene til rette, slik at det enkelte medlem kan utvikle, stimulere og styrke sin kompetanse Spesielle tjenester Korps som har spesielle tjenester utover regelverket/opplæringsplanen til Røde Kors Hjelpekorps skal utarbeide instrukser for å kvalitetssikre disse Aspiranter a) Alle personer som ønsker å bli medlem i Røde Kors Hjelpekorps, men ikke tilfredsstiller Side 6 av 39

7 minstekravene, kan søke lokalt hjelpekorps om å bli aspirant. b) Aspiranter skal betale medlemskontingenten og har da stemmerett i hht. VOVV kap. 3, 14 c) Aspiranter må underskrive og overholde taushetsløftet. Dersom vedkommende er under 18 år, skal også en forsørger undertegne taushetsløftet. d) Aspiranter bør gjennomgå Røde Kors Hjelpekorps grunnopplæring. e) Aspiranter kan ikke stå på varslingsplan eller bære Røde Kors Hjelpekorpsuniform. f) Aspiranter skal merkes med opplæringsvest. g) Aspiranter kan være med på sanitetsvakter som personell under opplæring, men kan ikke gis selvstendige oppgaver eller erstatte kvalifisert mannskap. h) Aspiranter skal ikke delta i søk- og redningsaksjoner. Kommentarer til minstekravene Etablering/stiftelse av nye Røde Kors Hjelpekorps Hensikten med denne fasen er å undersøke behovet og grunnlaget for etablering av et nytt Røde Kors Hjelpekorps b Behovsanalyse: Dette er viktig for å kartlegge behovet for et nytt hjelpekorps. En behovsanalyse vil gi svar på hvilke oppgaver hjelpekorpset bør satse på og hvilken kompetanse som i så fall må tilegnes d Initiativtakerne skal skoleres, slik at de blir bedre rustet til oppgaven de har påtatt seg. Det kan være: En innføring i hva et Røde Kors Hjelpekorps er Lover Regelverk Forholdet til myndighetene Hvor en skal finne tak i ting Hvem som gjør hva i organisasjonen Hva som er forventet av et Røde Kors Hjelpekorps og lederne Råd om hensiktsmessig drift etc. Rådet har ansvaret for å tilrettelegge og bistå i gjennomføringen av denne opplæringen j og k Drift Hovedhensikten med krav til Røde Kors Hjelpekorps er å definere hva som skal til for at man kan betegnes som et Røde Kors Hjelpekorps, sikre en forsvarlig drift, samt at hjelpekorpset til enhver tid er ajour med lokalsamfunnets behov. Kontakten med offentlige etater og myndigheter er svært sentral i dette arbeidet. Det har selvfølgelig også betydning at oppgavene ligger innenfor hjelpekorpset sin formålsparagraf. Poenget med krav til hjelpekorps er ikke at alle medlemmene som skal delta i operativ tjeneste skal kunne alt, men at de enkelte hjelpekorps totalt sett har tilstrekkelige ressurser til å kunne dekke det ansvaret det har påtatt seg overfor lokalsamfunnet gjennom lokale avtaler med bl.a. lensmann/politi. Røde Kors Hjelpekorps kan gjennom ulike faser ha endret tilgang på materiell og menneskelige ressurser. Det er viktig er at det til enhver tid er klart både for det enkelte Røde Kors Hjelpekorps og de lokale myndigheter hvilke oppgaver hjelpekorpset kan utføre. Rådet skal påse at det enkelte hjelpekorps i distriktet oppfyller minstekrav til drift og krav til medlemmer. Det påligger rådet å støtte det enkelte hjelpekorps i dette arbeidet gjennom veiledning, utdanning og oppfølging. Det er av avgjørende betydning, kvalitativt og faglig, at rådets beslutninger blir retningsgivende i operativ vurdering. Dersom rådet ikke finner at hjelpekorpset kan fungere operativt som et hjelpekorps skal rådet aktivt bidra til at det blir operativt funksjonsdyktig igjen. Dersom rådet etter gjentatte forsøk ikke finner at hjelpekorpset tilfredsstiller de operative krav, skal rådet anbefale overfor lokalforeningen/distriktsstyret at hjelpekorpset taes ut av operativ tjeneste. Hjelpekorpset gies tilbake operativ status når kravene er oppfylt. Side 7 av 39

8 Dersom et hjelpekorps i løpet av 2 år ikke greier å opparbeide seg operativ status igjen, kan rådet overfor lokalforeningen/distriktsstyret anbefale at hjelpekorpset nedlegges. 2.4.e Gjennomføre og bestå Hjelpekorpsprøven hvert 3. år. Hensikten med regodkjenning hvert 3 år er å sikre en forsvarlig standard på medlemmene. Dette vil gi økt trygghet hos både det enkelte medlem og hos lederne. Med tanke på at et medlem ikke består «Hjelpekorpsprøven», bør prøven avlegges minst et ½ år før godkjenningen går ut. Dersom et medlem ikke består «Hjelpekorpsprøven» så har styret i korpset et ansvar for å sørge for at vedkommende tilegner seg de nødvendige kunnskapene. Vedkommende medlem avlegger ny prøve innen godkjenningen går ut. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger «Hjelpekorpsprøven» kan avlegges. Statutter 3. Statutter for «Hjelpekorpsprøven» (Vedtatt av Landsrådet for hjelpekorpsene , med endringer , og ) 3.1 Formål Hjelpekorpsprøven skal bidra til heving av medlemmenes kunnskaper og ferdigheter innen førstehjelp og andre hjelpekorpsdisipliner. 3.2 Innhold a) Pensum/kunnskapsnivå for førstehjelpsdelen (eneste emne per ) i «Hjelpekorpsprøven» skal tilsvare førstehjelpsdelen i RKH grunnopplæring og boka «Førstehjelp», siste utgave, utgitt av Norsk Førstehjelpsråd/ Universitetsforlaget. b) «Hjelpekorpsprøven» skal bestå av både praktiske og teoretiske oppgaver godkjent av Landsrådet. 3.3 Tilgjengelighet a) Korpsets styre eller hovedsensor bestiller «Hjelpekorpsprøven» med fasit fra distriktskontoret. b) Det enkelte medlem kan ikke bestille «Hjelpekorpsprøven». 3.4 Gjennomføring a) Hvert enkelt hjelpekorps er ansvarlig for at medlemmene gis anledning til å avlegge prøven i hht. «Kvalitetskrav for Røde Kors Hjelpekorps» (d.v.s. minst hvert 3. år). b) Det enkelte medlem skal gjennomføre og bestå èn teoretisk prøve og alle de 3 praktiske oppgavene/postene. c) Ut fra lokale hensyn, kan korpsets styre avgjøre om teori og praksis skal gjennomføres samme dag eller hver sin dag. d) Det anbefales at den praktiske prøven gjennomføres på 3 forskjellige poster. Hvis lokale hensyn tilsier det, kan evt. alle postene gjennomføres etter tur på ett og samme sted. e) Det settes av 10 minutter til hver av de praktiske oppgavene/postene, og maksimum 1 (en) klokketimer til den teoretiske prøven. f) Medlemmene skal ha minst 14 dagers varsel om prøvedag(er). g) Disse retningslinjene sendes medlemmene og/eller henges opp et sted der alle kan lese dem. h) Det skal alltid være vakt (er) tilstede ved gjennomføringen av den teoretiske prøven. i) «Hjelpekorpsprøven» med spørsmål og fasit skal oppbevares slik at den kun er tilgjengelig for de aktuelle sensorene. 3.5 Spesielle hensyn Medlemmer kan av spesielle grunner (f.eks. lese/skrivevansker, senebetennelse i arm) innen en uke før prøvedato, be om alternative former for gjennomføring: Den teoretiske prøven avholdes muntlig. Eksaminator skriver ned besvarelsen. Høytlesning av oppgaveteksten. Lengre prøvetid. Side 8 av 39

9 3.6 Hjelpemidler Ingen hjelpemidler er tillatt. 3.7 Besvarelse a) Medlemmene skriver navn, id-nummer (eller tildelt kandidatnummer) og dato på prøven. b) Teoriprøven skal besvares på oppgavearket. c) Besvarelsen eller kopi av denne skal ikke leveres tilbake, men det enkelte medlem kan be om en gjennomgang sammen med sensor(er). d) Prøvene skal oppbevares av D-råd i fire år. D rådene må videreføre en fortløpende oversikt over gjennomførte hjelpekorpsprøver, og etablere rutiner for oppbevaring. Regionlederne skal følge opp sine distrikter ved å be D råd om å rapportere inn antall beståtte prøver. 3.8 Sensorer a) Korpsets styre skal utpeke èn hovedsensor. b) Hovedsensor er ansvarlig for å plukke ut 2 (to) sensorer til hver av de 3 praktiske postene/oppgavene og sensor (eventuelt flere) til den teoretiske. c) Sensorer ved praktiske oppgaver kan også være sensor for den teoretiske delen. d) Samme person kan gjerne være sensor flere ganger. e) Sensorene skal være erfarne førstehjelpere. Bred instruktørerfaring er også en fordel. f) Dersom det ikke kan skaffes nok kvalifiserte sensorer fra egne rekker, må kvalifiserte medlemmer fra andre hjelpekorps eller tilsvarende organisasjoner benyttes. g) På de praktiske oppgavene/postene skal begge sensorene uavhengig fylle ut hvert sitt eksemplar av det tilhørende evalueringsskjema. Ved ulik vurdering, skal «tvilen komme tiltalte tilgode». h) Korpsets styre er ansvarlig for at også sensorene gjennomfører «Hjelpekorpsprøven», og da med en annen teoriprøve enn de(n) de har vært sensor ved. i) D-råd/fagråd kan velge å oppnevne distriktssensorer, og kreve at minst en av disse skal være til stede når det gjennomføres hjelpekorpsprøver lokalt. 3.9 Bestått/ikke bestått a) På den teoretiske prøven må medlemmene oppnå minst 2/3 av antall oppnåelige poeng for å bestå. b) På den praktiske prøven må medlemmene oppnå minst 2/3 rett på hver av de 3 (tre) postene/oppgavene. c) Et medlem som stryker bare på den teoretiske prøven, trenger ikke å avlegge den praktiske prøven på nytt og omvendt. d) Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger et medlem kan avlegge ny prøve, men det skal gå minst 5 dager mellom hver gang prøven tas Fusk a) For å gjøre det vanskeligere å fuske, anbefales det at det deles ut flere varianter av «Hjelpekorpsprøven» på hver prøvedag. b) Fusk eller forsøk på fusk resulterer i at prøven regnes som ikke bestått. c) Medlemmer som er tatt i fusk eller forsøk på fusk, må vente i 3 måneder før ny prøve kan avlegges Klage Medlemmer som ikke består eller som er tatt i fusk, og som mener at avgjørelsen er feilaktig, skal i første omgang rette skriftlig klage til korpsstyret. Dersom det blir nødvendig å følge saken videre, brukes vanlig tjenestevei. Landsrådet kan gi dispensasjon fra disse retningslinjene. 4. Statutter for ressursgrupper, komiteer og utvalg i landsrådet Komiteer, ressursgrupper og utvalg oppnevnes av landsrådet, og er rådgivende for dette. Ressursgruppene skal i samarbeid med landsrådet definere hvilke hovedutfordringer hjelpekorpsene står overfor innen sitt fagområde, samt komme med anbefalinger og forslag til hvordan aktuelle utfordringene skal løses. Leder for Side 9 av 39

10 en slik gruppe benevnes som fagleder dersom dette er naturlig for fagområdet. Landsrådet avgjør ved oppnevnelse av gruppen om leder skal betegnes som fagleder eller ikke. Landsrådet skal oppnevne gruppens leder. Landsrådet bør oppfordre distriktsrådene til å fremme forslag til lederkandidater. Lederen lager en anbefaling til landsrådet over hvor mange som bør være med i gruppen, og skal komme med forslag til gruppemedlemmer. Antall medlemmer bør holdes på et minimum. Antallet kan imidlertid variere med arbeidsbelastningen. Gruppens leder kan foreslå å øke eller minske antall medlemmer ettersom lederen vurderer arbeidsbelastningen. Landsrådet kan selv komme med forslag til medlemmer. Gruppen skal vedlikeholde og videreutvikle arbeidet med sitt fag i RKH. Gruppens leder tar initiativ til arbeide innenfor sitt saksområde. Der gruppenes fagfelt overlapper eller krysser over i hverandre, skal gruppene samarbeide internt. Gruppene skal behandle saker etter oppdrag fra Landsrådet, ta opp saker på eget initiativ, og etter forespørsel fra korps eller distriktsråd. En representant fra hver ressursgruppe deltar på den årlige ledersamlingen for å gi en orientering om gruppens arbeid og fremdriften i aktuelle saker. Faste oppgaver for gruppen er: a) Utarbeide og revidere egen faglitteratur b) Anbefale relevant faglitteratur der hvor RKH ikke har egen litteratur. c) Sørge for at de prosedyrer som RKH benytter seg av til enhver tid er iht. internasjonal og nasjonal standard. d) Vedlikeholde de deler av Hjelpekorpsprøven som tilhører gruppens fagområde. e) Utarbeide og vedlikeholde kurs og opplæringsrutiner innenfor sine fagfelt f) Spre kunnskap om fagfeltet internt og eksternt g) Bidra med fagstoff til hjelpekorpsets egne kommunikasjonskanaler, herunder fagbladet og internettsider. Til hver gruppe skal det være knyttet et landsrådsmedlem. Landsrådsmedlemmet skal innkalles til gruppens møter, men avgjør selv om han/hun vil møte. Alle ressursgruppemøter skal koordineres med hjelpekorpssekretariatet. Alle vesentlige endringer i prosedyrer/metodikk skal godkjennes av landsrådet før de blir iverksatt. Gruppens leder skal holde landsrådet løpende orientert om gruppens arbeid. Alle offisielle henvendelser til institusjoner, myndigheter o.l. skal gå gjennom landsrådet v/sekretariatet. Gruppene skal legge frem forslag til budsjett sammen med hovedpunkter- / satsningsområder i gruppenes handlingsplaner, for det kommende år, og innen utgangen av april. Gruppene sender inn årsmelding for inneværende år innen utgangen av oktober. Ressursgruppene utnevnes for tre år, gjeldende fra 1. januar etter Landsmøte. 5.0 IKAR representasjon 5.1 Hva er IKAR IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt bredt sammensatt forum for erfaringsutveksling innen fjellredningstjeneste. IKAR er delt inn i 4 ulike kommisjoner: 1. Bakkeredningskommisjonen 2. Skredredningskommisjonen 3. Luftredningskommisjonen 4. Legekommisjonen. Hver medlemsorganisasjon har tilgang til å sende en delegat pr. kommisjon (to i luftredning). Medlemskap i IKAR er kun åpent for landsdekkende redningsorganisasjoner som dekker hele arbeidsfeltet. Røde Kors Hjelpekorps har vært medlem siden Side 10 av 39

11 Arbeidet i IKAR foregår på to plan: 1 Den årlige delegatforsamlingen 2. Temasamlinger innen de ulike kommisjonene Da IKAR ikke har noe sekretariat gir kun praktisk deltagelse i de ulike arrangementer adgang til de erfaringer som kommer frem i IKAR samarbeidet. Like viktig som den formelle biten, er de kontakter som delegatene oppretter ved tilstedeværelsen i IKAR. 5.2 Hensikten med RKHs medlemskap i IKAR Tilegne organisasjonen den erfaring som gjøres internasjonalt innen fjellredningstjenesten Få innspill til utviklingen av metoder som godkjennes brukt i fjellredningsarbeid innenfor RKH Ha ryggdekning for valg av metoder og utstyr i RKH Få prøvet metoder og utstyr som RKH ønsker å benytte (selvutviklede) Med faglig tyngde kunne sette føringen innenfor frivillig redningstjeneste i Norge Gyldighet Dette regelverk gjelder spesielt for delegater til IKAR fra Røde Kors Hjelpekorps, og gjelder i tillegg de regler og statutter som er utarbeidet for IKAR. Dersom dette regelverk kommer i konflikt med regler i IKARs egne lover, er det disse regler som gjelder for RKH delegater. Forhold som ikke dekkes i disse regler dekkes av IKAR - reglementet. 5.3 IKAR - delegasjonen Delegasjonen skal bestå av 5 personer oppnevnt av Landsrådet: 1. En delegasjonsleder 2. En delegat i Bakkeredningskommisjonen 3. En delegat i Skredredningskommisjonen 4. En delegat i Luftredningskommisjonen 5. En delegat i Legekommisjonen I tillegg kan RKH invitere en flyger (helikopter) til deltagelse i Luftredningskommisjonen på egen etats regning Krav til delegasjonen a) Alle politiske avgjørelser skal til Landsrådet for behandling og avgjøring. b) Delegatene skal sitte minimum 3 år tilsvarende periodene i IKAR. c) Dersom en delegat ikke fyller jobben iht. dette regelverk, eller på annet vis viser seg uskikket til delegatarbeidet, skal landsrådet i samråd med delegasjonsleder trekke vedkommende ut. d) Dersom RKH ikke kan stille med kvalifiserte delegater, kan Landsrådet be kvalifiserte andre personer innen fjellredningstjenesten om å stille for egen regning. Det forutsettes da at vedkommende har informasjonsplikt til RKH. 5.4 Den enkelte delegat Utvelgelse av IKAR-delegater Ressursgruppene har ansvar for å foreslå kandidater. Landsrådet kan foreslå kandidater. De foreslåtte delegater blir så bedt om å søke av sekretariatet. Det bør være minst to kandidater pr. plass. Søknaden fremlegges skriftlig. ¼ av søknaden må være på engelsk, fransk eller tysk. Sekretariatet mottar søknadene og legger disse frem for LR, som avgjør hvilken kandidat som blir delegat Krav til delegaten a) Delegaten skal være medlem av Røde Kors Hjelpekorps (unntak, se pkt 5.3 flyger ) b) Delegaten bør ikke være yngre enn 30 år c) Delegaten skal være aktiv utøver innen sitt fagfelt og ha minimum 10 års aktiv erfaring innen fagfeltet d) Delegaten må beherske ett av IKARs offisielle språk (engelsk, tysk og fransk) flytende skriftlig og muntlig. Delegaten bør beherske ett språk ut over dette (ikke nødvendigvis flytende). e) Delegaten skal kjenne Røde Kors grunnprinsipper og således representere organisasjonen på en verdig måte. Side 11 av 39

12 5.4.3 Krav til delegatens arbeid a) Delegaten skal delta på det årlige delegatsamlingen i IKAR b) Delegaten deltar i den kommisjon vedkommende er plukket ut til c) Delegaten skal uten opphold (senest 1 mnd. etter delegatsamlingen) utarbeide en skriftlig rapport - på norsk til Røde Kors Hjelpekorps om hva som kom frem under IKAR samlingen. d) Delegaten skal fremlegge sin rapport m.m. på IKAR-ettermøte i bakkant av IKAR delegatsamling. Delegaten skal lage en forkortet (og forenklet) utgave av sin rapport til bruk i hjelpekorpsbladet. e) Delegaten skal jobbe aktivt med de aktuelle ressursgrupper slik at relevant informasjon tilflyter disse. f) Delegaten bør være aktivt medlem av en ressursgruppe. g) Delegaten skal delta på minst to fagsamlinger i RKH hvert år. h) Delegaten skal være tilgjengelig i foredrag og kurssammenheng innen RKH. i) Delegaten bør jobbe aktivt for å spre kunnskap fra IKAR også til andre organisasjoner. j) Alle artikler, rapporter, kompendium m.m. som en IKAR-delegat utarbeider i forbindelse med sin IKARgjerning, er Røde Kors Hjelpekorps eiendom. 5.5 IKAR-ettermøte RKH skal arrangere et IKAR-ettermøte hvert år. Møtet har til hensikt å: a) Informere egen organisasjon om hva som kom frem under delegatsamlingen b) Informere aktuelle samarbeidsparter om hva som kom frem under delegatsamlingen c) Stimulere til samarbeid mellom partene i redningstjenesten 6.0 Samband 6.1 Frekvenser Tillatte frekvenser Røde Kors Hjelpekorps har tillatelse til å nytte følgende frekvenser: Kanalposisjon Kanalnavn Frekvenser (Tx/Rx) Merknad i radioen 1 RKH 1 161,300 MHz Fast Enfrekvent kanal som deles med flere brukere, deriblant Norsk Folkehjelp Sanitet og Foreningen Norske Redningshunder. 2 RKH 2 161,450/169,450 MHz Fast Tofrekvent kanal beregnet for bruk sammen med repeater. Håndapparatene sender på og mottar på Repeateren sender på og mottar på RKH 3 161,350 MHz Fast Enfrekvent kanal tildelt eksklusivt til Røde 4 RKH 4 160,550/168,550 MHz Fast Side 12 av 39 Kors. Tofrekvent kanal beregnet for bruk sammen med repeater. Håndapparatene sender på og mottar på Repeateren sender på og mottar på Redning 1 161,200 MHz Fast Den offentlige redningskanalen er en felleskanal som skal brukes som samarbeidskanal mellom innsatsstyrker (f eks brann, politi, ambulanse, hjelpekorps)ved katastrofer,ulykker, leteaksjoner etc. 6 Skogbrann 161,475 MHz Krever Felles skogbrann kanal. Kan installeres godkjenning hvis det er godkjent av lokalt brannvesen. 7 RKH 7 157,775 MHz Fast Enfrekvent kanal tildelt eksklusivt til Røde

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer