INNLEDNING. Stavaltger Museum Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s Au HOLGER HOLCERSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. Stavaltger Museum 1877-1977. Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12. Au HOLGER HOLCERSEN"

Transkript

1 Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s INNLEDNING Stavaltger Museum Au HOLGER HOLCERSEN Den 8. mars regnes som Stavanger Museums stiftelsesdag, fordi det var på denne dato i 1877 at ideen om et museum virkelig tok form. Det skjedde i et rom på Stavanger Almueskole, der en rekke av byens kjente menn dannet en museumsforening, som de gjennom dagspressen (Stavanger Amtstidende 13. mars 1877) inviterte publikum til å stette ved medlemskap. Foreningens formål var å opprette «en samling av etnografisk og naturhistorisk interesse samt av oldsager, mynter og kiinstsager for med tiden at faa istand et ordnet museum for Stavanger by.» Det konstituerende mote valgte også museets ferste direksjon, adjunkt Henrik E. S. Bahr, tegnelxrer Bernhard Hanson, konsul Ths. S. Falck, distriktssjef Joh. Lorange, skoleinspekter A. J. Olsen og kaptein C. H. Pedersen. Skoleinspekter Olsen ble på direksjonsmete den 14. mars valgt til formann, adjunkt Bahr til viseformann. Oppslutningen om museet eller museumsforeningen var stor og spontan. Mange medlemmer tegnet seg, gaver begynte å stremme inn, og direksjonens medlemmer fikk nok å gjore med å ta seg av dem. Skolelaerer Chr. Oftedahl gjennomgikk ved Bergens Museum et lynkurs i zoologisk preparering og kunne deretter stoppe ut fugler og pattedyr som kom inn. Cand. pharm. Sophus A. Buch ble engasjert på deltid som museets ferste konservator, og lokaler til samlingene fikk man i jernbanens hus Nedre Strandgt. 3, opprinnelig et privathus bygget i 1856 av visckonsul Gabriel Schanche Kielland. Her kunne da fnrst foreningens medlemmer og alle givere, senere også det allmenne publikum bese samlingene hver sendag, senere også om torsdagene. Den ferste ordinxre generalforsamling ble holdt i februar 1878, og her ble de forelepige lover fra 1877 vedtatt i noe finpusset form. Formålsparagrafen

2 Iiolger Holgersen var imidlertid ord for ord den samme som i foreningens fsrste opprop til publikum; eneste forskjell var at oppregningen «oldsager, mynter og kunstsager» var endret til «oldsaker, mynter o.s.v.», slik at man faktisk ble stillet helt fritt med hensyn til hva slags gjenstander man skulle ta imot til museets samlinger. Det var helt tydelig en utstillingssamling man tok sikte på, i hvert fall er det ikke gitt uttrykk for noe annet. Buch reiste fra byen i 1882, og hans etterfølger ble cand. real. Tor Helliesen. I hans tid skjedde bl. a. den forandring, at de før så spinkle årsberetninger fra og med 1890 også brakte artikler av faglig innhold. Derved ble det mulig å opprette bytteforbindelser med innen- og utenlandske institusjoner og grunnen ble lagt for museets bibliotek. Utadtil viste det mest igjen at museet i 1893 kunne flytte inn i eget bygg på Skjaevelandsstykket. Plassforholdene i Nedre Strandgate var blitt håpløse, og trebygningen lå også i et brannfarlig strek. Med nå to preparanter i virksomhet økte ikke minst de zoologiske samlinger sterkt, og også i det store nybygg ble rommene snart fylt. Xiiiseets farste tilholdssted, N. Strandgt. 3.

3 flyiict iiiiisect iiiti i sitt iiyc bygg pl Skjrcvelandsstgkkct. \\'ilsc foio. I 1909 fikk museet en konservator til, arkeologen A. W. Brrigger, og utviklingen av museet som vitenskapelig institusjon gikk ved både Helliesens og Bruggers virksomhet videre. Dette kommer, omenn noe svakt formulert, til syne i de nye lover fra 191 1, der formålsparagrafen ni er noe omskrevet:.museets formaal er at samle og bevare gjenstande dels av naturhistorisk eller etnografisk vard, dels av arkaologisk eller national kulturhistorisk betydning, samt gjennem samlingenes utstilling og paa andre maater at utbredc kundskap og videnskapelig interesse.» Den nye bygning var ikke fullfnrt i Det manglet en srirfloy som ikke kom for i mellomtiden hadde personalet vekslet. To preparanter haddc museet til 1904, senere bare en. Konservatorenes antall vekslet mellom I og 3, med to som det mest stabile, en på den naturhistoriske (senere zoologiske) og en på den arkeologiske avdeling. Furst etter utvidelsen av bygget i 1930 ble

4 ordningen med tre avdelinger gjennomfert, hver med sin bestyrer, arkeologisk, kulturhistorisk og zoologislc. Den vitenskapelige side av museets virksomhet hadde lenge før dette kommet mer i forgrunnen og gjorde det ikke mindre etter at utvidelsen i 1930 ga mer plass og bedre arbeidsvilkår. Dette kommer nok en gang til syne i lovene. Formålsparagrafen lyder slik etter endringer i 1954: «Museets formål er dels å drive vitenskapelig forskning som hører inn under de tre avdelinger, den arkeologiske, den kulturhistoriske og den zoologiske, dels å samle og bevare gjenstander innen disse avdelinger og å utbre kunnskap innen de samme forskningsfel ter». For det store publikum er det de rent ytre ting som viser igjen og gir inntrykket av en virksomhet ved museet: De forste utstillinger i Nedre Strandgate 3, reisingen av eget bygg i 1893 med nye og større utstillinger, utvidelse av bygget i 1930 og nymontering av utstillingene, senere tilbygget i 1964 for bibliotek, magasiner, foredragssal, ekspedisjon, avdelingskontorer og arbeidsrom, og til slutt kjøpet av Frue Meieris tidligere eiendom ved årsskiftet og overføring dit av den arkeologiske avdeling. Men det vesentlige av det museale arbeide foregår innen de enkelte avdelinger og gir seg ikke umiddelbart synlige utslag. Noe av det kommer frem i museets årbøker, både i årsberetningene og som artikler. Denne serie, først rene årsberetninger, fra 1900 kalt årshefte og fra 1946 årbok, er en innholdsrik publikasjonsrekke og i virkeligheten en ganske imponerende prestasjon av et lite museum med et fåtallig personale og begrensete forskningsmuligheter. Den er i dag kommet til sin 86. årgang, idet nummereringen begynner med årsberetningen for For denne årbok, som er viet museets 100-års jubileum den 8. mars 1977, har vi valgt å la beretninger om de enkelte avdelinger dominere, fremfor å gi en oversikt over museets utvikling generelt. Som ovenfor nevnt, det er innen avdelingene storparten av arbeidet er blitt utført. De følgende kapitler blir skrevet av bestyrerne for de tre avdelinger, hvorav den ene ikke lenger er en del av Stavanger Museum: Fra l. januar 1975 er den arlceologiskc avdeling gått over til å bli ren statsinstitusjon under navnet Arkeologisk museum i Stavanger, med adresse Storgt. 27. Det er disse spesielle beretninger som vil vise noe av det som har skjedd og er gjort ved musect opp gjennom tidene, og en del av de arbeidsoppgaver det har i dag. Den mer interesserte kan henvises til Stavanger Museums årshefter for 1917 (Eyvind de Lange: Stavanger

5 hfiiseiimsbygiiirigcti ble sterkt foralidret ved oriit~ygning og iitvidelse i Oppi foto. museum gjenncm 40 aar) og (Stavanger Museum ; Jan Petersen: Stavanger Museum. Paa 50-aarsdagen), og til årboken for 1951 (Jan Petersen: Stavanger Museum 75 år). I denne innledende omtale av museet som helhet cr det på sin plass å minnes med takk alle de personer, som uten godtgjarelse, men med interesse for museets utvikling har tatt sin del av ansvaret og byrdene som medlem av direksjonen. Det er så mange, med varamenn, at det er umulig her å regne opp alle, men som representanter for dem skal nevnes direksjonens formenn opp gjennom disse 100 år: skoleinspektør A. J. Olsen rektor A. E. Erichsen meierimester J. Grude statsadvokat Adolf Pedersen konsul Gustav A. Arentz

6 konsul Frederik Hansen konsul Gustav A. Arentz grosserer Peder P. Nxsheim fylkesmann John Norem konsul L. W. Hansen rektor 0. F. Oldcn rektor G. Natvig-Pedersen direktor Wilh. Kavli lektor R. Ribsskog. Kanskje overrasker det å se hvor få det egentlig er, når en tenker på et tidsrom av 100 år, men enda fxrre er museets bestyrereldirektorer i samme tidsrom: Sophus A. Buch Tor Helliesen Helge Gjessing Eyvind de Lange Jan Petersen Holger Holgersen. Museets direksjon er i jubileumsåret (vara-representanter i parentes): Urrlgt nu rntrseirr~isjore~~ bgcn: Konsul Leif Buch Hansen (viseformann), byveterinrcr Bjorn Kjos-Hanssen, sosialrådmann Torgils Vågc (statsarkivar Hans E. Nass, adjunkt Arthur Gjestland, mag. art. Hild Ssrby). OfiPnmnt m, Kirke-»g irndcrvisni~tgsdeparie~t~e~iiei: Direktar Wilh. Kavli (rektor Kjelv Egeland, fratrer i den tid han sitter som statsråd). 0pf)ti~vtti av Stavrrtigcr kottttrttrnc: Lektor Ragnvald Ribsskog (disponent Einar Andreassen) til januar 1977, lektor Ole Kristoffer Ihlc (hogskolelektor Arnfinn Solli) fra mars. Ofif~ttev~tl ov Rogalroirl jylke: Museumsstyrer Arvid Midbred (advokat Karl Fredrik Jansen).

7 hliisect slik dct ser tit i dag, [ned tilbygget fra Tearri Foto Sciiicliu. ~lfrrsecis direkfor: Forstekonservator dr. H. Holgersen. I denne innledende omtale av museet som helhet, er det på sin plass å takke for den stotte av okonomisk og annen art som museet har fått opp gjennom årene fra Staten ved Kirke- og undervisningsdepartementet, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, Norsk Kulturfond, A/S Norsk Varekrigsforsikring, Nansenfondet og flere fonds, byens banker, Konsul Erik Berentsens Legat og Klosters Legat, fra museumsforeningens medlemmer og firma-medlemmer (annonserer). Det er alle disse - og flere til - som er å takke for at museet er kommet dit det står i dag.

8 e r.. =.-: = " 2 5'6 2 cir b :'a& --- c,-.: - 2 L,- 2 & EZ"Z -. w- --= E-; :. $$;$ g-2 5 ' r g I z.=-5 2 u:;: 5.- gas d 5 s A 5 L-$Z Y 2 =-E.? =" +c: - g=.-.- = 5 - ' ;L " 7 3y-G S x igr; j Q? < S,!z =- i =.=r; z: --.w;; L $/.;T= g;. 2. 5; o *- *c, 4 :;i".; G 4 " 3~?...l%- *G LA y-. -: -e'=,+ ; du2 n 2 3 gzg= -'- t;.-.;e 5 f >T =-.:-T L> ".= d,, s >.z - - :- y= i - U

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977

STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86( 19761, s. 129-140 STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977 Av THURID WISHIMAN Stavanger Museums bibliotek er et tverrfaglig forskningsbibliotek. Det består hovedsakelig av

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Drammen Historielags 25 første år

Drammen Historielags 25 første år Drammen Historielags 25 første år av Frode Meland, mars 2005 1. Stiftelsen Drammen Historielag og Historielaget under dets første formann Fritz H. Schandy 1980-83 12. mars 1980 ble det holdt på Austad

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Til Åsabuen. Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland. 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik

Til Åsabuen. Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland. 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik Til Åsabuen Av Peter Forrás, Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland 150 år siden etableringen av Salhus Tricotagefabrik I 2009 er det 150 år siden Salhus Tricotagefabrik ble etablert. Dette

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

5. Kontaktpersoner: Erlend Frafjord, 51 51 79 42 (direkte innvalg) eller 916 81 928. Privat adresse: Vistegata 16 B, 4007 Stavanger.

5. Kontaktpersoner: Erlend Frafjord, 51 51 79 42 (direkte innvalg) eller 916 81 928. Privat adresse: Vistegata 16 B, 4007 Stavanger. Metoderapport Skup-prisen 2003 1. Navn på journalistene som har gjort jobben: Erlend Frafjord og Harald Birkevold 2. Tittel på arbeidet, prosjektet: Bakrus i utebyen Stavanger. 3. Hvor og når er det publisert?

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

SOSIALOKO OMEN. Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958. Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn

SOSIALOKO OMEN. Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958. Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn SOSIALOKO OMEN Tidligere Stimulator Nr. 1 12. årgang 1958 Utgiver: Sosialøkonomisk Samfunn Ansvarlig redaktør: Harald Hanssen-Bauer, telef. 56 57 70 Medredaktør: Forretningsfører: Gunnar FlOystad, telef.

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Stavangeren. Nr 3 2011 årgang 20

Stavangeren. Nr 3 2011 årgang 20 Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Personer og prosesser Den glemte samfunnsbyggeren Cornelius Middelthon Sangens ustraffelighed Hans Olsens reperbane Jeg er tilfreds med min Hjord,

Detaljer

1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE

1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE 4/2012 NOTAT Jens Johan Hyvik 1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE 1 Innhold 1814 og Grunnloven sett fra regionene... 3 Det vi vet... 4 Hvilken rolle spilte regionene i 1814?... 6 Nettverk... 9 Nytt statssenter

Detaljer

Kan statistikk også være business?

Kan statistikk også være business? Opprinnelig publisert i Tilfeldig Gang (tidsskrift for Norsk Statistisk Forening), 7. årgang, hefte nr. 3, side 13 18, i oktober 1990. Lagt ut på web av Ivar Heuch, Matematisk institutt, Universitetet

Detaljer

METODERAPPORT. 1) Hans Petter Aass og Fridtjof Nygaard 2) TANNLEGESKANDALEN I HAUGESUND

METODERAPPORT. 1) Hans Petter Aass og Fridtjof Nygaard 2) TANNLEGESKANDALEN I HAUGESUND METODERAPPORT 1) Hans Petter Aass og Fridtjof Nygaard 2) TANNLEGESKANDALEN I HAUGESUND 3) Arbeidene er publisert i Verdens Gang 30/8, 31/8 og 1/9, 1999. 4) Verdens Gang A/S, Boks 1185 Sentrum - 0107 Oslo

Detaljer