2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2."

Transkript

1 AVSLUTNING AV SKULEÅRET

2 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt Skuleruta for resten av skuleåret Siste ordinære undervisningsdag Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette Avslutning for personalet 3 2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen Fråversføring Føring av karakterar i orden og i atferd 4.1 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd Standpunktkarakter i orden og i åtferd 5 5. Føring av karakterar i fag 5.1 Varsel om fare for bortfall av halvårsvurdering og av standpunktkarakter i fag Fastsetting av karakterar i fag Føring av standpunktkarakterar og halvårsvurderingar i fag 6 6. Klagebehandling 6.1 Generelt Kva det kan klagast på Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist 7 7. Om karakterane 1 (ein) og IV (ikkje vurdering) (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande (ein) til IV (ikkje vurdering) i fag som ikkje er gjennomgåande Gjennomgåande fag Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag Kunngjering av standpunkt- og skarakterar 8.1 skarakterar Standpunktkarakterar Henting av vitnemål og kompetansebevis Sending av karakterutskrifter Fullmakt ved henting for andre Sommarskule i matematikk og naturfag Vedlegg 10.1 splan våren Orientering om våren Fylkeskommunale retningslinjer for Fylkeskommunale retningslinjer for Fylkeskommunale retningslinjer for -praktisk Skolerute

3 1 Innleiing 1.1 Generelt Dette skrivet med vedlegg inneheld viktig informasjon om avslutning av skuleåret. Kontaktlærarane har eit særleg informasjonsansvar overfor sine elevar, elevane må kjenna godt til kva som skal skje, og kva fristar som må haldast. Dette gjeld m.a. forhold knytte til - (skriftleg/munnleg/praktisk) - tidspunkt for kunngjering av standpunktkarakterar og skarakterar - klagefristar i forhold til desse karakterane (hurtigklagefrist og vanleg klagefrist) - innlevering av lånte bøker 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret Skuleruta ser slik ut for resten av dette skuleåret: 18 F mai, offentlig høytidsdag,14.mai, Kristi Himmelfartsdag og 25.mai,2.pinsedag, er fridager for elever og lærere mai juni Siste skoledag for elevene er 19.juni Hele skuleruta er å finne på skulens heimeside 1.3 Siste ordinære undervisningsdag splanen viser kva dag som vert siste undervisningsdag. Dette gjeld alle utdanningsprogram og klassar. Merk at det varierer frå klasse til klasse kva som er siste undervisningsdag. splanen er å finne på skulens heimeside 1.4 Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette Vi markerer avslutning for dei elevane som går ut av tilpassa opplæringstilbod (AOI) og ut av Vg3 studiespesialiserande utdanningsprogram og Vg3 påbygging. Det vert lagt opp til ei fellessamling for desse elevgruppene. Foreldre og føresette er velkomne til å vera med på markeringa. Avslutninga vert i Aulaen: Onsdag 17.juni kl Avslutning for personalet Fredag den 19. juni vert det avslutning for personalet. Første del av dagen (frå kl 0830) vert det samling felles og/eller avdelingsvis, deretter, frå kl 1200, vert det avslutning i aulaen. 3

4 2 Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen Det er utarbeida ei rutine for innlevering av skulebøker. Denne finst i dokumentsamlingen ved slutten av skuleåret, nr Kontaktlærer informerer elevane om innleveringstidspunktet. Kontaktlærer må i forkant av innleveringa sette av tid til å sjekke bøker og fjerne bind, bokmerke etc. Det er viktig at det tildelte tidspunktet for innlevering blir overheldt. Siste frist for innlevering av bøker er torsdag 18. juni. Faktura for manglande innleveringar vert etter dette sendt fortløpande. Dersom ikkje anna er opplyst, skal bøkene leverast inn i gymsalen. 2.2 Fråversføring Alt fråvere for elevar skal registrerast og førast på kompetansebevis eller vitnemål. Det skal førast fråvere fram til og med siste undervisningsdag for klassen. Kontaktlærar har ansvar for at fråversføringa er fullstendig og oppdatert, og at dei korrekte opplysningane er førte inn i SkoleArena/dataprogrammet SATS innan dei fristane som vert sette. Kontaktlærar spør eigen avdelingsleiar viss ho/han er usikker på noko i denne samanheng. Inntil 10 dagar av nokre typar fråvere kan takast vekk ved slutten av skuleåret. I Elevhandboka s.34 og s.35 finst det nærmare informasjon om kva fråverstypar dette gjeld. I slike tilfelle må eleven sjølv ta dette opp med sin kontaktlærar i god tid. Eleven må også dokumentera fråveret skriftleg i samsvar med regelverket. Kontaktlærar tek slike saker opp med eigen avdelingsleiar, og det er kontorpersonalet som ordnar det i SATS. Elevane kan be om å få påført årsak til fråvere i eige vedlegg til kompetansebevis/vitnemål. Vedleggskjema finst i dokumentsamlinga, nr 512. Elevane har sjølve ansvar for å dokumentera årsakene til fråveret. Kontaktlærar fyller ut vedlegget og leverer det til avdelingsleiar, som saman med kontorpersonalet ser til at vedlegget følgjer kompetansebevis/vitnemål. Merk at fråveret i løpet av skuleåret er registrert som 45 min. einingar. I Kunnskapsløftet skal det vera 60 min. einingar, fråveret vil ved slutten av skuleåret verta omrekna til 60 min. einingar. 3 splanen for våren 2015 ved Dalane vg. skole følgjer som vedlegg Du vil til ei kvar tid også finne oppdatert utgåve på skulens heimeside splanen gjev oversikt over - kva dagar det er - kva dagar det er varsling av trekkfag og munnleg 4

5 - kva dagar det er vanleg undervisning Eventuelle spørsmål om savviklinga kan rettast til avdelingsleiar Kristin Svendsen eller konsulent Synneve Helleren. 4 Føring av karakterar i orden og i åtferd mm Karakterar i orden og i åtferd skal førast inn i SkoleArena. Kontorleiar opnar og stenger for karakterføring i SkoleArena. Faglærar har ansvar for fortløpande å føra inn o alle aktuelle merknader knytt til orden og til åtferd o elevfråvere i dei timane faglærar har Kontaktlærar har ansvar for o å føra inn halvårsvurderingar i orden og åtferd (forskrift til opplæringslova p. 3-15) og forslag til standpunktkarakter i orden og i åtferd (forskrift til opplæringslova p. 3-19) o å kalla inn til klasselærarmøte i forkant av karaktermøte viss ho/han er i tvil om standpunktkarakteren i orden og/eller åtferd for ein eller fleire elevar o å ha utskrift (karaktermatrise) som viser standpunktkarakterar i fag, og standpunktkarakterar i orden og i åtferd for dei elevane vedkomande er kontaktlærar for (kontaktlærar får slik utskrift på kontoret) o å ta med denne utskrifta til klasselærarråd/karaktermøte 4.1 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd Kontaktlærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt skriftleg varsel. NB! Varsel sendt ut i 1. halvår, gjelder ikkje for 2. halvår. Nytt varsel må i tilfelle sendes ut. (Rundskriv Udir av og Forskrift til opplæringslova 3-7) 4.2 Standpunktkarakter i orden og i åtferd Kontaktlærar har ansvar for å: o ha klart forslag til standpunktkarakter i orden og i åtferd for eigne elevar og ha ført dette inn i SATS innan fristen før karaktermøtet o å grunngje vedtak dersom det vert gitt Nokså god eller Lite god som standpunktkarakter Standpunktkarakter i orden og i åtferd vert fastsett av alle lærarane i klasselærarråd. Plan for gjennomføring av klasselærarråd kommer etter hvert. Det er viktig at alle forhold som medverkar til eventuell nedsett standpunktkarakter i orden og i åtferd er dokumenterte i SkoleArena. Kvar faglærar må derfor vera nøye med å føra inn merknader undervegs og orientera elevane om kva merknader som vert sette, slik at forslag til karakter i orden og i åtferd ikkje kjem overraskande på eleven. Dersom klasselærarane ikkje vert einige om standpunktkarakter i orden og i åtferd, avgjer rektor (avdelingsleiar) kva karakter som skal gjelda. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i åtferd. 5

6 5. Føring av karakterar i fag Halvårsvurdering og standpunktkarakterar skal førast inn i SkoleArena. Kontorleiar opnar og stenger for karakterføring i SkoleArena. 5.1 Varsel om fare for bortfall av halvårsvurdering og av standpunktkarakter i fag IV Ikkje vurdering) Faglærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for bortfall av karakter i fag. Dette skal gjerast dersom det er tvil om ein elev kan få halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt skriftleg varsel. Dersom det ikkje vert gitt standpunktkarakter, er det krav om skriftleg grunngjeving frå faglærar. Slik grunngjeving skal leggjast fram i karaktermøtet når vedtak om bortfall av standpunktkarakter vert fatta. Det er klagerett på vedtak om bortfall av standpunktkarakter i fag. 5.2 Fastsetting av karakterar i fag Generelt Det går fram av læreplanen for kvart fag om det skal setjast standpunktkarakter eller om det skal vera halvårsvurdering i faget ved slutten av kvart årssteg. Dei fleste faga vert avslutta med standpunktkarakter. Standpunktkarakteren skal vera sluttvurdering, det vil seia ei vurdering av eleven sin sluttkompetanse i faget. For dei faga som vert avslutta på høgare trinn, vert det gjort halvårsvurderingar. Det er klagerett på standpunktkarakterar, men ikkje på halvårsvurderingar. Faglærar sine plikter Rektor har ansvar for at faglærar set standpunktkarakter i fag eller gjer vedtak om at standpunktkarakter ikkje skal setjast (IV). Faglærar fører standpunktkarakterane ho/han har sett inn i SkoleArena. Kontaktlærar har ansvar for å sjå til at faglærarane for klassen har ført inn alle standpunktkarakterane og dei halvårsvurderingane som er aktuelle innan dei fristane som er sette 5.3 Føring av standpunktkarakterar og halvårsvurderingar i fag Forskrift til opplæringslova 3-13 og 3-18 regulerer tidspunkt for føring av halvårsvurderingar og standpunktkarakterar. Skulen har fastsett følgjande fristar: Studiespesialiserande utdanningsprogram : 3ST og 3PÅBA: Siste frist til å føre karakter er tysdag 9.6. kl ST og 2ST: Siste frist til å føre karakterar er tysdag kl Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Siste frist for å føre karakteren i matematikk er tysdag 2.6. kl Siste frist til å føre andre karakterar er tysdag kl

7 Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg 2: Siste frist for å føre karakteren i norsk er seinast onsdag kl for elevar som skal opp til i norsk skriftleg. Siste frist for å føre standpunktkarakter i programfag som inngår i tverrfagleg er seinast dagen før første førebuingsdag (sjå vedlegg 10.1 splanen). Siste frist for å føre karakterane i alle andre fag er tysdag kl Standpunktkarakter og halvårsvurderingar i fag vert gjort offentleg i SkoleArena torsdag kl Standpunktkarakter og halvårsvurderingar i orden og åtferd vert gjort offentleg i SkoleArena fredag kl For klagefristar: Sjå kap. 6 6 Klagebehandling Aktuell informasjon og skjema vil bli lagt ut på skulen si heimeside under For elever. 6.1 Generelt Den som vil klaga på standpunkt- og/eller skarakter, må levera inn skriftleg klage til skulen innan den fristen som gjeld. Klagen skal underskrivast. Merk at klagefristen tek til frå det tidspunktet vedtaket kunne gjerast kjent for eleven/skandidaten. Klagefristen kan ha gått ut dersom eleven ventar med å gjera seg kjend med standpunktog skarakterane til ho/han får karakterutskrift/kompetansebevis/vitnemål. 6.2 Kva det kan klagast på - Standpunktkarakterar i fag - Standpunktkarakterar i orden og i åtferd - skarakterar (skriftleg /munnleg /munnleg-praktisk ) - Bortfall av standpunktkarakter (IV ikkje vurdering) i fag 6.3 Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist Vanleg klagefrist er 10 dagar frå eleven har kunna gjera seg kjend med dei aktuelle standpunkt- og skarakterane. Hurtigklagefrist vil seia at det er ein kortare klagefrist. a) For klage på standpunktkarakter er hurtigklagefristen onsdag 17. juni kl Elevskjema skal brukast. Skjemaet vært å finna på skulen si heimeside under «For elever»; «Klage på karakter». Utfylt skjema må sendast til slik at det er mottatt på skulen seinast onsdag 17. juni kl Ta kontakt med den aktuelle faglæraren din viss du treng hjelp til dette. b) For klage på skarakter har skulen ikkje fått melding om hurtigklagefrist enno. Dersom ein elev vel å klaga på ein skarakter, bør ho/han ta kontakt med kontoret på skulen for nærmare informasjon. 7

8 7 Om karakterane 1(ein) og IV (ikkje vurdering) 7.1 Karakteren 1 (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande Ein elev som har 1 (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande, har rett til særskilt same haust (vert halden i november/desember) dersom eleven ikkje er trekt ut til i faget, eller dersom det gjeld fag der ikkje vert halde. Viss eleven får 1(ein) i standpunktkarakter, blir trekt ut til i faget og får 2 (to) eller betre til, så er faget bestått. 7.2 Karakteren 1 (ein) til Ein elev som fått 1 (ein) til, har rett til ny i faget same haust. 7.3 Ikkje vurdering (IV) i fag som ikkje er gjennomgåande Generelt gjeld det at dersom ein elev manglar vurdering (har fått IV i fag), må eleven ta som privatist i faget/faga som han/ho manglar. Eleven må sjølv passe på å melde seg opp til slik. Ev. ordinær i eit fag, vil bli annullert dersom eleven ikkje får standpunktkarakter i faget. 7.4 Gjennomgåande fag (fag der det ikkje setjas standpunktkarakter) Gjennomgåande fag er: - Vg1 yrkesfag: Norsk, engelsk og kroppsøving - Vg1 studiespesialiserande: Norsk, kroppsøving, og 2. framandspråk - Vg2 studiespesialiserande: Norsk, historie, kroppsøving og tysk I + II 7.5. Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 I Forskrift til opplæringslova 6-28 står det: Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste nivå etter 6-35.Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse 6-36.Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag 6-38.Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt, skal òg takast inn som fulltidselev til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag I Forskrift til opplæringslova 6-37 står det: Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller Vg3 etter 6-28 første ledd, fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til neste nivå 8

9 om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. Fylkeskommunen må vurdere om det, gjennom den heilskaplege vurderinga, er dokumentert at søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om inntak som deltidselev etter 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3. Viss status som fulltidselev ikkje vert oppnådd, må eleven ta som privatist på høgaste nivå i det faget/dei faga som manglar. Dersom ein elev etter søknad likevel får møte i undervisninga i fag der eleven har 1 eller IV, er eleven å betrakte som ein hospitant i faget, og skal ikkje ha halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. 8 Kunngjering av standpunkt- og skarakterar 8.1 skarakterar Sensur for sentralgitt skriftleg alle utdanningsprogram vil vere klar etter at fellessensurmøta er haldne torsdag 18. juni og fredag 19. juni. Resultata blir sende skulen, og elevane kan få vite sresultata frå måndag 22. juni kl , enten ved å sjekke på SkoleArena eller ved å ta personleg kontakt med skulen. Frist for ettersending av vitnemål til universitet og høgskular er sett til onsdag 1. juli. Klagefrist på skarakterar er 10 dagar frå det tidspunkt karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. torsdag 02. juli kl Frist for hurtigklage på skarakterar for 2015 er ikkje klar, men vil bli offentliggjort på skulens heimeside så snart som mogleg. NB! Elevar bør søke råd hos faglærar før klage blir send. 8.2 Standpunktkarakterar Standpunktkarakterane i fag blir offentleggjorde i SkoleArena torsdag 18. juni kl Klagefrist på standpunktkarakterar i fag er 10 dagar frå det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. søndag 28. juni kl Frist for hurtigklage på standpunktkarakterar i fag er sett til onsdag 17. juni kl Standpunktkarakterane i orden og åtferd blir offentleggjorde i SkoleArena fredag 19. juni kl Klagefrist på standpunktkarakterar i orden og åtferd er 10 dagar frå det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. måndag 29. juni kl

10 Frist for hurtigklage på standpunktkarakterar i orden og åtferd er sett til måndag 22. juni kl , da må klagen vere registrert på skulen. 8.3 Henting av vitnemål og kompetansebevis Vitnemål for Vg3-klassene vil bli prioritert. Desse kan hentast på skulen måndag 29. juni frå kl Vitnemål/kompetansebevis for Vg3-klassane som ikkje er henta innan veke 28, vert sende ut pr. post. Kompetansebevis for Vg2 yrkesfag vil bli sendt ut i byrjinga av juli. 8.4 Sending av karakterutskrifter I byrjinga av juli vil det bli sendt ut karakterutskrifter for Vg1 yrkesfag, Vg1 studiespesialiserande og Vg2 studiespesialiserande. 8.5 Fullmakt ved henting for andre Dei elevane som ber ein annan om å henta vitnemål/kompetansebevis, må gi vedkomande skriftleg fullmakt til dette og også legge ved legitimasjon som viser eigenhendig underskrift. Dette er ein føresetnad for at skolen skal utlevere vitnemål til andre enn eleven sjølv. Skulen kan ikkje ta ansvar for at vitnemål som vert sendt eller levert via andre, når fram tidsnok til at eleven kan overhalde søknadsfristen til universitet/høgskular. Dersom det er noen elever som av ein eller annan grunn trenger vitnemål tidlegare enn angitt overfor, må dei gjere spesiell avtale om dette i god tid med ekspedisjonen/avdelingsleiar. 9 Sommarskule i matematikk og naturfag Elever på yrkesfag som står i fare for å få 1 (ein) i standpunktkarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommarskule. Sommarskulen er også for de som manglar skarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag. Sommarskulen er gratis. Meir informasjon om dette finst på og påmelding må skje seinast fredag 5. juni

11 11 10 Vedlegg Vedlegg PLAN FOR EKSAMEN VÅREN 2015 Dalane videregående skole ver_4 Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HO 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdag trekkfag Forberedelse Matematikk 1P Matematikk 1T trekkfag Matematikk R1 Matematikk S1 Forberedelse Geofag 2 Økonomistyring Spansk II Tysk II Geofag 2 Økonomistyring Forberedelse Sosialkunnsk. Rettslære 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 trekkfag Forberedelse Geofag 2 Økonomi og ledelse Fransk I+II Spansk I+II Tysk I+II Matematikk R2 Matematikk S2 Spansk III Tysk III Geofag 2 Økonomi og ledelse Forberedelse Markedsf. og ledelse 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 Fysikk 2 Markedsf. og ledelse 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 Kjemi 2 trekkfag engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk *) 3ENOA *) BZEE BZEE BZEE BZEE

12 Onsdag Torsdag Fredag Biologi 2 Matematikk 2P Biologi 2 Norsk sidemål Norsk hovedmål Matematikk 2P Y Norsk sidemål Norsk hovedmål Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HF 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA 3ENOA Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Forberedelse Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Int. engelsk Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Forberedelse Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 språklig litt. og kult. Forberedelse Reiseliv og språk 2 Reiseliv og språk 2 1. kl kl kl kl Forberedelse Psykologi 2 Psykologi 2 1. kl kl kl kl Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Forbr. Forbr. Forbr. (alle) Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. (alle) Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. Forbr. Forbr Parti 1. Forbr. Parti 1 Forbr. Parti 2 Parti 1 Forbr. Parti 2 Parti 2 Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. Forbr. AUT4002 Forbr. AUT4002 Forbr. Forbr. Forbr. Forbr. Fredag Mandag Forbr. EOP3002 EOP

13 kl kl Tirsdag kl kl Onsdag Torsdag Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HF 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA 3ENOA Fredag o Hvitt felt betyr undervisning for elever som ikke skal opp til. o Fargede felt betyr eller avtalt studiedag/avspasering. o Rød skrift betyr lokalt gitt, endelige datoer ikke fastsatt enda. o Elever som er trukket ut til i fag der det ikke er egen forberedelsesdag, har studiedag dagen før. o 3ELAA/3ENOA*): Datoer for evt. fagprøve er ikke fastsatt enda. o Fellessensur: Torsdag 18. og fredag 19. juni 2015.

14 10.2 Orientering om våren 2015 om Onsdag kl om e sentralgitte trekkfag for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB og Vg2 YF (engelsk) Tirsdag kl om i norsk for Vg2 YF Mandag kl om i matematikk for Vg1 YF Mandag kl om for 3ST og 3PÅB ( bekjentgjøres tirsdag kl ) Onsdag kl om for 3ST og 3PÅB ( bekjentgjøres torsdag kl ) Mandag kl om for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB, YF ( bekjentgjøres tirsdag kl ) Det vil bli bekjentgjort på It s learning hvor melding om blir gitt. Evt. spørsmål om savviklingen kan rettes til sansvarlig Kristin Svendsen eller til Synneve Helleren. Fullstendig plan for våren 2015 finnes på skolens hjemmeside: Skriftlig arrangeres vanligvis enten i Gymsal A eller i Gymsal B starter presis kl Elevene må møte senest kl Pultene i srommet vil være merket med nummer og navn Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, kun nummer, klasse, utdanningsprogram osv. Følg instruksen som er gitt i soppgaven Hjelpemidler til Hvis eleven er i tvil om hvilke hjelpemidler som er tillatt, så må eleven spørre faglærer eller sansvarlig i god tid før. Selv om det ikke er nevnt spesielt, så er likevel alle typer ordbøker, vurderingsrettledninger, læreplan og relevante skrive- og tegnesaker og måleutstyr tillatt i alle fag. Vær obs på at for e sentralgitte fag i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, dvs PC med elektronisk arbeidsbok + lærebøker med mer. (Dette gjelder for alle fag unntatt for del 1 i enkelte realfag). Bruk av internett, kommunikasjon, NYNO og oversettelsesprogram er ikke tillatt for noen elever. (Unntak: Elevene som skal delta i et forsøk der de kan bruke internett til ) Spesielt om forberedelsesdag ved studiespesialiserende og engelsk YF Vær oppmerksom på at en del fag har en forberedelsesdag. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. I forberedelsestiden kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Bruk av PC til 14

15 I de fleste fag brukes PC ved. Det er da et krav at eksaminandene ikke skal kommunisere seg imellom eller bruke internett. Elevene har selv ansvar for å lagre regelmessig f.eks. hvert 10. min. Ved eventuelle problemer knyttet til PC eller nettilgang må elevene beregne og være på skolen ut over ordinær stid. Ingen må forlate skolen før besvarelsen er levert. Våren 2015 vil elever på studiespesialiserende utdanningsprogram gjennomføre heldigital i de fleste fag. Egen bærbar PC skal brukes til. Eleven har selv ansvar for at PC-en fungerer og at nødvendig programvare er installert. Alle hjelpemidler vil være tillatt (unntatt for del 1 i enkelte realfag), men bruk av internett (unntatt for faget Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk 2 der skolen er med i et forsøk) og kommunikasjon er ikke tillatt. All aktivitet vil bli overvåket. Hvis det viser seg at noen har brukt internett eller kommunisert med andre eller gjort forsøk på det, så blir dette betraktet som fusk. Før starter, må alle elevene slå av autostart på alle instant messenger system (for eksempel MSN) Hvis dette ikke gjøres, så vil denne aktiviteten bli regnet som fusk. Det er elevenes ansvar å ha en fungerende PC til bruk under. Skolen vil ha et begrenset antall lånemaskiner til elever som trenger det på sdagen. Elever med dokumentert behov prioriteres, men skolen vil forsøke å avhjelpe akutte problemer. Skolen har altså bare et begrenset antall lånemaskiner. Det er også elevens ansvar å ha kopi av sin digitale arbeidsbok. Det er derfor nødvendig å ha en sikkerhetskopi av den digitale arbeidsboka for eksempel på en USB-disk (minnepenn). Heldigital vil våren 2015 bli gjennomført ved hjelp av PGS (PrøveGjennomføringsSystem). Elevene vil få nærmere informasjon om PGS i god tid før. Særskilte tiltak Når en elev har særskilt behov for det, kan rektor samtykke i at den praktiske gjennomføringen av blir særskilt tilrettelagt. Særskilt tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, opplesing av oppgaven m.m. Søknad om særskilt tilrettelegging av må være innkommet til skolen senest to uker før sdato. Ta evt. kontakt med sos. rådgiver Ellen Henriksen for nærmere opplysninger. Reaksjonsmåter ved fusk i et fag kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske ved. Vedtak om annullering av kan klages på til Opplæringsavdelingen. Eleven har derfor rett til å fullføre på sdagen. Dersom blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den i faget som blir arrangert ett år etter at ble annullert. Kandidaten må da gå opp som privatist. Kandidaten må selv passe på å melde seg opp til. Hva skjer hvis eleven ikke møter til? Hvis eleven har dokumentert gyldig forfall (f.eks. er syk med legeattest), har eleven rett til å gå opp til utsatt som elev høsten om sykdom gis til skolen straks, tlf Sykemelding må snarest mulig leveres til kontoret. Har eleven derimot ikke gyldig forfall, må eleven senere melde seg opp til som privatist. Hvis en elev har rett til utsatt i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt. Benytter eleven seg ikke av muligheten til utsatt førstkommende høst, må eleven gå opp senere som privatist. Ny, utsatt og særskilt er gratis. Privatister må betale. Hvis eleven går over fra å være elev til å bli privatist kan eleven 15

16 velge om han/hun enten vil beholde standpunktkarakterer i det aktuelle faget eller karakteren fra privatist. I enkelte fag må eleven også ta både og /praktisk når han/hun blir privatist. Vær også oppmerksom på at for privatister følger smodell med kort forberedelsestid. Det betyr at privatister ikke får utdelt tema 24 timer før, men de får utdelt et tema/oppgave 30 min før eksaminering. Eleven må selv melde seg opp til skolen om han/hun går opp som elev til utsatt, ny eller særskilt. Oppmelding til privatist skjer på internett: Elever som av en eller annen grunn ikke møter til våren 2015, får et kompetansebevis der det i merknadsfeltet vil stå at er ikke avholdt. I Kunnskapsløftet vil en i prinsippet kunne ta privatist i alle fag. Kandidater må ta kontakt med privatistkontoret dersom de ikke finner aktuelt fag på privatistweben. Er det mulig å ta på nytt? Hvis en elev ikke er fornøyd med skarakteren, kan eleven gå opp til på nytt. Eleven må da melde seg opp som privatist. Eleven kan velge om den nye skarakteren skal erstatte gammel standpunktkarakter og gammel skarakter. Så lenge en er elev i et fag, kan en ikke melde seg opp som privatist i det samme faget. Vilkår for at et vitnemål kan godkjennes som førstegangsvitnemål, er gitt i forskrift til opplæringsloven Gjelder spesielt for tverrfaglig Vg1 og Vg2 YF En elev som har IV (ikke vurdering) i et programfag, må ta privatist i programfaget og i tillegg en tverrfaglig praktisk som omfatter alle programfagene. Når det gjelder tverrfaglig praktisk på Vg2 må kandidatene ta kontakt med skontoret for å få eget søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at disse prøvene kan bli lagt til tidspunkter utenfor de vanlige speriodene. En elev som har karakteren 1 (en) i standpunkt i et programfag, har rett til særskilt i programfaget. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt, eller ikke består særskilt, må han/hun ta privatist i programfaget, men eleven må ikke senere gå opp til privatist i tverrfaglig.. Utsatt, særskilt eller ny Avholdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2015 er fristen 15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. Oppmelding på For i april/mai/juni er oppmeldingsfristen 1. februar. i norsk Vg2 yrkesfag Elever som skriver på PC, skriver ut besvarelsen. Matematikk For alle skodene i grunnskolen og i videregående opplæring innføres det nye minstekrav til digitale verktøy på datamaskin. I en del matematikkfag må elevene må ha datamaskin og påkrevd programvare under hele del 2 av. Besvarelsen på del 2 skrives ut for innlevering. 16

17 Les mer her (www.udir.no) for krav til digitale verktøy for de enkelte skodene i matematikk. 17

18 10.3. Retningslinjer ved for elever. Dokumenthistorikk Dato Endret av Hva er endret 2012 Dokumentet er revidert i jan For 2014 gjelder dette vedlegget bare for elever. Alle eksaminander skal ha hvert sitt eksemplar av disse retningslinjene og skal ha gjort seg kjent med dem før. Rektor ved sskolen er ansvarlig for utlevering av retningslinjene. Frammøte Du må møte fram ved slokalet i god tid før prøven begynner. Dersom du ikke møter opp til fastsatt tid uten å ha gyldig grunn, kan du risikere å ikkje få gå opp til. Hjelpemidler Skolen skal gi en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidlene du tror du har bruk for. Legitimasjon Elever vil på hver få et oppmøteark med personopplysninger og kode for faget. Man skal legitimere seg og kvittere på arket. Forholdene i slokalet Du skal sette deg på tilvist plass. svaktene skal kontrollere at du bare har med deg de hjelpemidlene som er tillatt. Mobiltelefoner (avslått), vesker o.l. må leveres inn. Husk å merke telefonen din. Du må ikke ha noen form for kommunikasjon med de andre eksaminandene, og du må ikke bruke elektronisk utstyr av noe slag med eller uten ørepropper. Du må kontrollere at du mottar riktig soppgave. Hvis du ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate slokalet, må du henvende deg til svaktene. 18

19 stid Den tiden som er fastsatt for, er oppgitt på oppgavearket. Det blir også gitt beskjed om stiden. Når tiden er ute, kan du få inntil 15 minutter til klargjøring og levering av besvarelsen. Gjennomføring av kan gjennomføres på to måter: 1. IKT-basert 2. med papir 1. IKT-basert. Her følger du rutinen skolen har satt opp for gjennomføringen. Hjelpemidler All Internett- tilgang er stengt (med unntak av PGS) og forbudt å bruke. Vi minner også om at alle kommunikasjonsmidler er forbudt å bruke under. Misbruk vil bli behandlet som juks. Levering av besvarelsen ved IKT basert. Når du skal levere besvarelsen, gir du beskjed til svaktene, og du følger rutinen som skolen har satt opp ved levering av IKT basert. Husk å sette inn heading på alle svararkene (eksaminandnummer, utdanningsprogram, fag/oppgavekode osv). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Du må ikke merke noen svarark slik at du kan identifiseres. 2. Ved bruk av papir. Alt papir som skal brukes ved, er merket med skolens navn og blir utlevert av svaktene. svaktene leverer ut ekstra papir dersom du trenger det. Du må bruke penn med blå eller svart skrift ved innføring av besvarelser som skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, e.l., kan blyant og farger brukes. svaktene kan hjelpe deg med å fylle ut headingen på svararkene (eksaminandnummer, utdanningsprogram, fag/oppgavekode osv). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Du må ikke merke noen svarark slik at du kan identifiseres. Når du skal levere besvarelsen din, gir du tegn om dette til svaktene. Svararkene skal ligge i nummerorden. Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret deg i å fullføre besvarelsen innenfor fastsatt tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen. I slike tilfeller skal skolen legge ved særskilt melding om dette. Sensorene kan da betrakte 19

20 kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom du ellers ikke har fullført besvarelsen når stiden er slutt, kan du likevel velge å legge ved kladd. I slike tilfeller kan du ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen. Generelt for alle er: Du må ikke forlate slokalet før svakten har kontrollert at innleveringen er i orden. Ved fusk eller forsøk på fusk kan en bli annullert. Rektor avgjør dette. Nærmere orientering om reaksjonsmåtene står i forskriften til opplæringslova Hvis du ikke retter deg etter reglene for gjennomføring av, kan du bli bortvist fra av rektor. Retningslinjer for særskilt tilrettelagt, utsatt eller ny er oppgitt i forskrift til opplæringslova 3-33 til Det er adgang til å klage på. 5-9 i forskriften gir retningslinjer for klage på sresultat ved. Skolen skal også gi deg orientering om disse retningslinjene. 20

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 3 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 3 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.3 Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette 3 1.4 Avslutning for personalet

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter Eksamensreglementet er tilgjengelig på ItsLearning, og på skolens hjemmeside. Alle

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte

EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i klasserommet Eksamensperiode: 20.05-21.06 Eksamenshjelp i enkelte fag, se egen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Oslo kommune Groruddalen skole Her får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Groruddalen skole

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2017 Revidert: 06.04. 2017 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage Møte i Bergen kommune 10. mai 2010 Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage 1 http://www.skolenettet.no Vurdering for læring http://skolenettet.no/moduler/vurdering/templates/pages/articlepage.aspx?id=6

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3 vår 2017

Informasjonsmøte Vg3 vår 2017 Informasjonsmøte Vg3 vår 2017 Hva nå? Eksamen Fravær og standpunktkarakterer Russetid og avgangseksamen Viktige datoer fram mot sommeren? Eksamen Alle vg3-elever skal opp til norsk hovedmål skriftlig onsdag

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

EKSAMEN 2017 Jordal skole

EKSAMEN 2017 Jordal skole EKSAMEN 2017 Jordal skole Skriftlig eksamen 16.05-24.05 Elevene kommer opp i enten norsk, engelsk eller matematikk Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål. Elever som er fritatt

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Mai 2016 Trekkregler q På Vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: oobligatorisk norsk hovedmål o2 skriftlige trekkfag o1 muntlig trekkfag

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer