2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2."

Transkript

1 AVSLUTNING AV SKULEÅRET

2 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt Skuleruta for resten av skuleåret Siste ordinære undervisningsdag Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette Avslutning for personalet 3 2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen Fråversføring Føring av karakterar i orden og i atferd 4.1 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd Standpunktkarakter i orden og i åtferd 5 5. Føring av karakterar i fag 5.1 Varsel om fare for bortfall av halvårsvurdering og av standpunktkarakter i fag Fastsetting av karakterar i fag Føring av standpunktkarakterar og halvårsvurderingar i fag 6 6. Klagebehandling 6.1 Generelt Kva det kan klagast på Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist 7 7. Om karakterane 1 (ein) og IV (ikkje vurdering) (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande (ein) til IV (ikkje vurdering) i fag som ikkje er gjennomgåande Gjennomgåande fag Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag Kunngjering av standpunkt- og skarakterar 8.1 skarakterar Standpunktkarakterar Henting av vitnemål og kompetansebevis Sending av karakterutskrifter Fullmakt ved henting for andre Sommarskule i matematikk og naturfag Vedlegg 10.1 splan våren Orientering om våren Fylkeskommunale retningslinjer for Fylkeskommunale retningslinjer for Fylkeskommunale retningslinjer for -praktisk Skolerute

3 1 Innleiing 1.1 Generelt Dette skrivet med vedlegg inneheld viktig informasjon om avslutning av skuleåret. Kontaktlærarane har eit særleg informasjonsansvar overfor sine elevar, elevane må kjenna godt til kva som skal skje, og kva fristar som må haldast. Dette gjeld m.a. forhold knytte til - (skriftleg/munnleg/praktisk) - tidspunkt for kunngjering av standpunktkarakterar og skarakterar - klagefristar i forhold til desse karakterane (hurtigklagefrist og vanleg klagefrist) - innlevering av lånte bøker 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret Skuleruta ser slik ut for resten av dette skuleåret: 18 F mai, offentlig høytidsdag,14.mai, Kristi Himmelfartsdag og 25.mai,2.pinsedag, er fridager for elever og lærere mai juni Siste skoledag for elevene er 19.juni Hele skuleruta er å finne på skulens heimeside 1.3 Siste ordinære undervisningsdag splanen viser kva dag som vert siste undervisningsdag. Dette gjeld alle utdanningsprogram og klassar. Merk at det varierer frå klasse til klasse kva som er siste undervisningsdag. splanen er å finne på skulens heimeside 1.4 Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette Vi markerer avslutning for dei elevane som går ut av tilpassa opplæringstilbod (AOI) og ut av Vg3 studiespesialiserande utdanningsprogram og Vg3 påbygging. Det vert lagt opp til ei fellessamling for desse elevgruppene. Foreldre og føresette er velkomne til å vera med på markeringa. Avslutninga vert i Aulaen: Onsdag 17.juni kl Avslutning for personalet Fredag den 19. juni vert det avslutning for personalet. Første del av dagen (frå kl 0830) vert det samling felles og/eller avdelingsvis, deretter, frå kl 1200, vert det avslutning i aulaen. 3

4 2 Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen Det er utarbeida ei rutine for innlevering av skulebøker. Denne finst i dokumentsamlingen ved slutten av skuleåret, nr Kontaktlærer informerer elevane om innleveringstidspunktet. Kontaktlærer må i forkant av innleveringa sette av tid til å sjekke bøker og fjerne bind, bokmerke etc. Det er viktig at det tildelte tidspunktet for innlevering blir overheldt. Siste frist for innlevering av bøker er torsdag 18. juni. Faktura for manglande innleveringar vert etter dette sendt fortløpande. Dersom ikkje anna er opplyst, skal bøkene leverast inn i gymsalen. 2.2 Fråversføring Alt fråvere for elevar skal registrerast og førast på kompetansebevis eller vitnemål. Det skal førast fråvere fram til og med siste undervisningsdag for klassen. Kontaktlærar har ansvar for at fråversføringa er fullstendig og oppdatert, og at dei korrekte opplysningane er førte inn i SkoleArena/dataprogrammet SATS innan dei fristane som vert sette. Kontaktlærar spør eigen avdelingsleiar viss ho/han er usikker på noko i denne samanheng. Inntil 10 dagar av nokre typar fråvere kan takast vekk ved slutten av skuleåret. I Elevhandboka s.34 og s.35 finst det nærmare informasjon om kva fråverstypar dette gjeld. I slike tilfelle må eleven sjølv ta dette opp med sin kontaktlærar i god tid. Eleven må også dokumentera fråveret skriftleg i samsvar med regelverket. Kontaktlærar tek slike saker opp med eigen avdelingsleiar, og det er kontorpersonalet som ordnar det i SATS. Elevane kan be om å få påført årsak til fråvere i eige vedlegg til kompetansebevis/vitnemål. Vedleggskjema finst i dokumentsamlinga, nr 512. Elevane har sjølve ansvar for å dokumentera årsakene til fråveret. Kontaktlærar fyller ut vedlegget og leverer det til avdelingsleiar, som saman med kontorpersonalet ser til at vedlegget følgjer kompetansebevis/vitnemål. Merk at fråveret i løpet av skuleåret er registrert som 45 min. einingar. I Kunnskapsløftet skal det vera 60 min. einingar, fråveret vil ved slutten av skuleåret verta omrekna til 60 min. einingar. 3 splanen for våren 2015 ved Dalane vg. skole følgjer som vedlegg Du vil til ei kvar tid også finne oppdatert utgåve på skulens heimeside splanen gjev oversikt over - kva dagar det er - kva dagar det er varsling av trekkfag og munnleg 4

5 - kva dagar det er vanleg undervisning Eventuelle spørsmål om savviklinga kan rettast til avdelingsleiar Kristin Svendsen eller konsulent Synneve Helleren. 4 Føring av karakterar i orden og i åtferd mm Karakterar i orden og i åtferd skal førast inn i SkoleArena. Kontorleiar opnar og stenger for karakterføring i SkoleArena. Faglærar har ansvar for fortløpande å føra inn o alle aktuelle merknader knytt til orden og til åtferd o elevfråvere i dei timane faglærar har Kontaktlærar har ansvar for o å føra inn halvårsvurderingar i orden og åtferd (forskrift til opplæringslova p. 3-15) og forslag til standpunktkarakter i orden og i åtferd (forskrift til opplæringslova p. 3-19) o å kalla inn til klasselærarmøte i forkant av karaktermøte viss ho/han er i tvil om standpunktkarakteren i orden og/eller åtferd for ein eller fleire elevar o å ha utskrift (karaktermatrise) som viser standpunktkarakterar i fag, og standpunktkarakterar i orden og i åtferd for dei elevane vedkomande er kontaktlærar for (kontaktlærar får slik utskrift på kontoret) o å ta med denne utskrifta til klasselærarråd/karaktermøte 4.1 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd Kontaktlærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for nedsett karakter i orden og i åtferd. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt skriftleg varsel. NB! Varsel sendt ut i 1. halvår, gjelder ikkje for 2. halvår. Nytt varsel må i tilfelle sendes ut. (Rundskriv Udir av og Forskrift til opplæringslova 3-7) 4.2 Standpunktkarakter i orden og i åtferd Kontaktlærar har ansvar for å: o ha klart forslag til standpunktkarakter i orden og i åtferd for eigne elevar og ha ført dette inn i SATS innan fristen før karaktermøtet o å grunngje vedtak dersom det vert gitt Nokså god eller Lite god som standpunktkarakter Standpunktkarakter i orden og i åtferd vert fastsett av alle lærarane i klasselærarråd. Plan for gjennomføring av klasselærarråd kommer etter hvert. Det er viktig at alle forhold som medverkar til eventuell nedsett standpunktkarakter i orden og i åtferd er dokumenterte i SkoleArena. Kvar faglærar må derfor vera nøye med å føra inn merknader undervegs og orientera elevane om kva merknader som vert sette, slik at forslag til karakter i orden og i åtferd ikkje kjem overraskande på eleven. Dersom klasselærarane ikkje vert einige om standpunktkarakter i orden og i åtferd, avgjer rektor (avdelingsleiar) kva karakter som skal gjelda. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i åtferd. 5

6 5. Føring av karakterar i fag Halvårsvurdering og standpunktkarakterar skal førast inn i SkoleArena. Kontorleiar opnar og stenger for karakterføring i SkoleArena. 5.1 Varsel om fare for bortfall av halvårsvurdering og av standpunktkarakter i fag IV Ikkje vurdering) Faglærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for bortfall av karakter i fag. Dette skal gjerast dersom det er tvil om ein elev kan få halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt skriftleg varsel. Dersom det ikkje vert gitt standpunktkarakter, er det krav om skriftleg grunngjeving frå faglærar. Slik grunngjeving skal leggjast fram i karaktermøtet når vedtak om bortfall av standpunktkarakter vert fatta. Det er klagerett på vedtak om bortfall av standpunktkarakter i fag. 5.2 Fastsetting av karakterar i fag Generelt Det går fram av læreplanen for kvart fag om det skal setjast standpunktkarakter eller om det skal vera halvårsvurdering i faget ved slutten av kvart årssteg. Dei fleste faga vert avslutta med standpunktkarakter. Standpunktkarakteren skal vera sluttvurdering, det vil seia ei vurdering av eleven sin sluttkompetanse i faget. For dei faga som vert avslutta på høgare trinn, vert det gjort halvårsvurderingar. Det er klagerett på standpunktkarakterar, men ikkje på halvårsvurderingar. Faglærar sine plikter Rektor har ansvar for at faglærar set standpunktkarakter i fag eller gjer vedtak om at standpunktkarakter ikkje skal setjast (IV). Faglærar fører standpunktkarakterane ho/han har sett inn i SkoleArena. Kontaktlærar har ansvar for å sjå til at faglærarane for klassen har ført inn alle standpunktkarakterane og dei halvårsvurderingane som er aktuelle innan dei fristane som er sette 5.3 Føring av standpunktkarakterar og halvårsvurderingar i fag Forskrift til opplæringslova 3-13 og 3-18 regulerer tidspunkt for føring av halvårsvurderingar og standpunktkarakterar. Skulen har fastsett følgjande fristar: Studiespesialiserande utdanningsprogram : 3ST og 3PÅBA: Siste frist til å føre karakter er tysdag 9.6. kl ST og 2ST: Siste frist til å føre karakterar er tysdag kl Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Siste frist for å føre karakteren i matematikk er tysdag 2.6. kl Siste frist til å føre andre karakterar er tysdag kl

7 Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg 2: Siste frist for å føre karakteren i norsk er seinast onsdag kl for elevar som skal opp til i norsk skriftleg. Siste frist for å føre standpunktkarakter i programfag som inngår i tverrfagleg er seinast dagen før første førebuingsdag (sjå vedlegg 10.1 splanen). Siste frist for å føre karakterane i alle andre fag er tysdag kl Standpunktkarakter og halvårsvurderingar i fag vert gjort offentleg i SkoleArena torsdag kl Standpunktkarakter og halvårsvurderingar i orden og åtferd vert gjort offentleg i SkoleArena fredag kl For klagefristar: Sjå kap. 6 6 Klagebehandling Aktuell informasjon og skjema vil bli lagt ut på skulen si heimeside under For elever. 6.1 Generelt Den som vil klaga på standpunkt- og/eller skarakter, må levera inn skriftleg klage til skulen innan den fristen som gjeld. Klagen skal underskrivast. Merk at klagefristen tek til frå det tidspunktet vedtaket kunne gjerast kjent for eleven/skandidaten. Klagefristen kan ha gått ut dersom eleven ventar med å gjera seg kjend med standpunktog skarakterane til ho/han får karakterutskrift/kompetansebevis/vitnemål. 6.2 Kva det kan klagast på - Standpunktkarakterar i fag - Standpunktkarakterar i orden og i åtferd - skarakterar (skriftleg /munnleg /munnleg-praktisk ) - Bortfall av standpunktkarakter (IV ikkje vurdering) i fag 6.3 Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist Vanleg klagefrist er 10 dagar frå eleven har kunna gjera seg kjend med dei aktuelle standpunkt- og skarakterane. Hurtigklagefrist vil seia at det er ein kortare klagefrist. a) For klage på standpunktkarakter er hurtigklagefristen onsdag 17. juni kl Elevskjema skal brukast. Skjemaet vært å finna på skulen si heimeside under «For elever»; «Klage på karakter». Utfylt skjema må sendast til slik at det er mottatt på skulen seinast onsdag 17. juni kl Ta kontakt med den aktuelle faglæraren din viss du treng hjelp til dette. b) For klage på skarakter har skulen ikkje fått melding om hurtigklagefrist enno. Dersom ein elev vel å klaga på ein skarakter, bør ho/han ta kontakt med kontoret på skulen for nærmare informasjon. 7

8 7 Om karakterane 1(ein) og IV (ikkje vurdering) 7.1 Karakteren 1 (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande Ein elev som har 1 (ein) i standpunktkarakter i fag som ikkje er gjennomgåande, har rett til særskilt same haust (vert halden i november/desember) dersom eleven ikkje er trekt ut til i faget, eller dersom det gjeld fag der ikkje vert halde. Viss eleven får 1(ein) i standpunktkarakter, blir trekt ut til i faget og får 2 (to) eller betre til, så er faget bestått. 7.2 Karakteren 1 (ein) til Ein elev som fått 1 (ein) til, har rett til ny i faget same haust. 7.3 Ikkje vurdering (IV) i fag som ikkje er gjennomgåande Generelt gjeld det at dersom ein elev manglar vurdering (har fått IV i fag), må eleven ta som privatist i faget/faga som han/ho manglar. Eleven må sjølv passe på å melde seg opp til slik. Ev. ordinær i eit fag, vil bli annullert dersom eleven ikkje får standpunktkarakter i faget. 7.4 Gjennomgåande fag (fag der det ikkje setjas standpunktkarakter) Gjennomgåande fag er: - Vg1 yrkesfag: Norsk, engelsk og kroppsøving - Vg1 studiespesialiserande: Norsk, kroppsøving, og 2. framandspråk - Vg2 studiespesialiserande: Norsk, historie, kroppsøving og tysk I + II 7.5. Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 I Forskrift til opplæringslova 6-28 står det: Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste nivå etter 6-35.Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse 6-36.Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag 6-38.Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt, skal òg takast inn som fulltidselev til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag I Forskrift til opplæringslova 6-37 står det: Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller Vg3 etter 6-28 første ledd, fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til neste nivå 8

9 om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. Fylkeskommunen må vurdere om det, gjennom den heilskaplege vurderinga, er dokumentert at søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om inntak som deltidselev etter 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3. Viss status som fulltidselev ikkje vert oppnådd, må eleven ta som privatist på høgaste nivå i det faget/dei faga som manglar. Dersom ein elev etter søknad likevel får møte i undervisninga i fag der eleven har 1 eller IV, er eleven å betrakte som ein hospitant i faget, og skal ikkje ha halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. 8 Kunngjering av standpunkt- og skarakterar 8.1 skarakterar Sensur for sentralgitt skriftleg alle utdanningsprogram vil vere klar etter at fellessensurmøta er haldne torsdag 18. juni og fredag 19. juni. Resultata blir sende skulen, og elevane kan få vite sresultata frå måndag 22. juni kl , enten ved å sjekke på SkoleArena eller ved å ta personleg kontakt med skulen. Frist for ettersending av vitnemål til universitet og høgskular er sett til onsdag 1. juli. Klagefrist på skarakterar er 10 dagar frå det tidspunkt karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. torsdag 02. juli kl Frist for hurtigklage på skarakterar for 2015 er ikkje klar, men vil bli offentliggjort på skulens heimeside så snart som mogleg. NB! Elevar bør søke råd hos faglærar før klage blir send. 8.2 Standpunktkarakterar Standpunktkarakterane i fag blir offentleggjorde i SkoleArena torsdag 18. juni kl Klagefrist på standpunktkarakterar i fag er 10 dagar frå det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. søndag 28. juni kl Frist for hurtigklage på standpunktkarakterar i fag er sett til onsdag 17. juni kl Standpunktkarakterane i orden og åtferd blir offentleggjorde i SkoleArena fredag 19. juni kl Klagefrist på standpunktkarakterar i orden og åtferd er 10 dagar frå det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengeleg for eleven, dvs. måndag 29. juni kl

10 Frist for hurtigklage på standpunktkarakterar i orden og åtferd er sett til måndag 22. juni kl , da må klagen vere registrert på skulen. 8.3 Henting av vitnemål og kompetansebevis Vitnemål for Vg3-klassene vil bli prioritert. Desse kan hentast på skulen måndag 29. juni frå kl Vitnemål/kompetansebevis for Vg3-klassane som ikkje er henta innan veke 28, vert sende ut pr. post. Kompetansebevis for Vg2 yrkesfag vil bli sendt ut i byrjinga av juli. 8.4 Sending av karakterutskrifter I byrjinga av juli vil det bli sendt ut karakterutskrifter for Vg1 yrkesfag, Vg1 studiespesialiserande og Vg2 studiespesialiserande. 8.5 Fullmakt ved henting for andre Dei elevane som ber ein annan om å henta vitnemål/kompetansebevis, må gi vedkomande skriftleg fullmakt til dette og også legge ved legitimasjon som viser eigenhendig underskrift. Dette er ein føresetnad for at skolen skal utlevere vitnemål til andre enn eleven sjølv. Skulen kan ikkje ta ansvar for at vitnemål som vert sendt eller levert via andre, når fram tidsnok til at eleven kan overhalde søknadsfristen til universitet/høgskular. Dersom det er noen elever som av ein eller annan grunn trenger vitnemål tidlegare enn angitt overfor, må dei gjere spesiell avtale om dette i god tid med ekspedisjonen/avdelingsleiar. 9 Sommarskule i matematikk og naturfag Elever på yrkesfag som står i fare for å få 1 (ein) i standpunktkarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommarskule. Sommarskulen er også for de som manglar skarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag. Sommarskulen er gratis. Meir informasjon om dette finst på og påmelding må skje seinast fredag 5. juni

11 11 10 Vedlegg Vedlegg PLAN FOR EKSAMEN VÅREN 2015 Dalane videregående skole ver_4 Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HO 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdag trekkfag Forberedelse Matematikk 1P Matematikk 1T trekkfag Matematikk R1 Matematikk S1 Forberedelse Geofag 2 Økonomistyring Spansk II Tysk II Geofag 2 Økonomistyring Forberedelse Sosialkunnsk. Rettslære 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 trekkfag Forberedelse Geofag 2 Økonomi og ledelse Fransk I+II Spansk I+II Tysk I+II Matematikk R2 Matematikk S2 Spansk III Tysk III Geofag 2 Økonomi og ledelse Forberedelse Markedsf. og ledelse 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 Fysikk 2 Markedsf. og ledelse 2 Sosialkunnsk. Rettslære 2 Kjemi 2 trekkfag engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk engelsk norsk Forbered. Norsk *) 3ENOA *) BZEE BZEE BZEE BZEE

12 Onsdag Torsdag Fredag Biologi 2 Matematikk 2P Biologi 2 Norsk sidemål Norsk hovedmål Matematikk 2P Y Norsk sidemål Norsk hovedmål Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HF 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA 3ENOA Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Forberedelse Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Int. engelsk Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Forberedelse Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 Entrep. og bed.utv. 2 Psykologi 2 språklig litt. og kult. Forberedelse Reiseliv og språk 2 Reiseliv og språk 2 1. kl kl kl kl Forberedelse Psykologi 2 Psykologi 2 1. kl kl kl kl Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Kl.8.30 Meld. MAT MAT Forbr. Forbr. Forbr. (alle) Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. (alle) Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. Forbr. Forbr Parti 1. Forbr. Parti 1 Forbr. Parti 2 Parti 1 Forbr. Parti 2 Parti 2 Forbr. (alle) Parti 1 Parti 2 Forbr. Forbr. AUT4002 Forbr. AUT4002 Forbr. Forbr. Forbr. Forbr. Fredag Mandag Forbr. EOP3002 EOP

13 kl kl Tirsdag kl kl Onsdag Torsdag Dag 1ST 2ST 3ST 3PÅ 1BA 1EF 1DHA 1HF 1TP 1SSA 2SSSA 2ELEA 2ELAA 2HOHA 2HOBA 2TPKA 2INTA 2INTB 2BABA 3ELAA 3ENOA Fredag o Hvitt felt betyr undervisning for elever som ikke skal opp til. o Fargede felt betyr eller avtalt studiedag/avspasering. o Rød skrift betyr lokalt gitt, endelige datoer ikke fastsatt enda. o Elever som er trukket ut til i fag der det ikke er egen forberedelsesdag, har studiedag dagen før. o 3ELAA/3ENOA*): Datoer for evt. fagprøve er ikke fastsatt enda. o Fellessensur: Torsdag 18. og fredag 19. juni 2015.

14 10.2 Orientering om våren 2015 om Onsdag kl om e sentralgitte trekkfag for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB og Vg2 YF (engelsk) Tirsdag kl om i norsk for Vg2 YF Mandag kl om i matematikk for Vg1 YF Mandag kl om for 3ST og 3PÅB ( bekjentgjøres tirsdag kl ) Onsdag kl om for 3ST og 3PÅB ( bekjentgjøres torsdag kl ) Mandag kl om for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB, YF ( bekjentgjøres tirsdag kl ) Det vil bli bekjentgjort på It s learning hvor melding om blir gitt. Evt. spørsmål om savviklingen kan rettes til sansvarlig Kristin Svendsen eller til Synneve Helleren. Fullstendig plan for våren 2015 finnes på skolens hjemmeside: Skriftlig arrangeres vanligvis enten i Gymsal A eller i Gymsal B starter presis kl Elevene må møte senest kl Pultene i srommet vil være merket med nummer og navn Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, kun nummer, klasse, utdanningsprogram osv. Følg instruksen som er gitt i soppgaven Hjelpemidler til Hvis eleven er i tvil om hvilke hjelpemidler som er tillatt, så må eleven spørre faglærer eller sansvarlig i god tid før. Selv om det ikke er nevnt spesielt, så er likevel alle typer ordbøker, vurderingsrettledninger, læreplan og relevante skrive- og tegnesaker og måleutstyr tillatt i alle fag. Vær obs på at for e sentralgitte fag i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, dvs PC med elektronisk arbeidsbok + lærebøker med mer. (Dette gjelder for alle fag unntatt for del 1 i enkelte realfag). Bruk av internett, kommunikasjon, NYNO og oversettelsesprogram er ikke tillatt for noen elever. (Unntak: Elevene som skal delta i et forsøk der de kan bruke internett til ) Spesielt om forberedelsesdag ved studiespesialiserende og engelsk YF Vær oppmerksom på at en del fag har en forberedelsesdag. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. I forberedelsestiden kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Bruk av PC til 14

15 I de fleste fag brukes PC ved. Det er da et krav at eksaminandene ikke skal kommunisere seg imellom eller bruke internett. Elevene har selv ansvar for å lagre regelmessig f.eks. hvert 10. min. Ved eventuelle problemer knyttet til PC eller nettilgang må elevene beregne og være på skolen ut over ordinær stid. Ingen må forlate skolen før besvarelsen er levert. Våren 2015 vil elever på studiespesialiserende utdanningsprogram gjennomføre heldigital i de fleste fag. Egen bærbar PC skal brukes til. Eleven har selv ansvar for at PC-en fungerer og at nødvendig programvare er installert. Alle hjelpemidler vil være tillatt (unntatt for del 1 i enkelte realfag), men bruk av internett (unntatt for faget Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk 2 der skolen er med i et forsøk) og kommunikasjon er ikke tillatt. All aktivitet vil bli overvåket. Hvis det viser seg at noen har brukt internett eller kommunisert med andre eller gjort forsøk på det, så blir dette betraktet som fusk. Før starter, må alle elevene slå av autostart på alle instant messenger system (for eksempel MSN) Hvis dette ikke gjøres, så vil denne aktiviteten bli regnet som fusk. Det er elevenes ansvar å ha en fungerende PC til bruk under. Skolen vil ha et begrenset antall lånemaskiner til elever som trenger det på sdagen. Elever med dokumentert behov prioriteres, men skolen vil forsøke å avhjelpe akutte problemer. Skolen har altså bare et begrenset antall lånemaskiner. Det er også elevens ansvar å ha kopi av sin digitale arbeidsbok. Det er derfor nødvendig å ha en sikkerhetskopi av den digitale arbeidsboka for eksempel på en USB-disk (minnepenn). Heldigital vil våren 2015 bli gjennomført ved hjelp av PGS (PrøveGjennomføringsSystem). Elevene vil få nærmere informasjon om PGS i god tid før. Særskilte tiltak Når en elev har særskilt behov for det, kan rektor samtykke i at den praktiske gjennomføringen av blir særskilt tilrettelagt. Særskilt tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, opplesing av oppgaven m.m. Søknad om særskilt tilrettelegging av må være innkommet til skolen senest to uker før sdato. Ta evt. kontakt med sos. rådgiver Ellen Henriksen for nærmere opplysninger. Reaksjonsmåter ved fusk i et fag kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske ved. Vedtak om annullering av kan klages på til Opplæringsavdelingen. Eleven har derfor rett til å fullføre på sdagen. Dersom blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den i faget som blir arrangert ett år etter at ble annullert. Kandidaten må da gå opp som privatist. Kandidaten må selv passe på å melde seg opp til. Hva skjer hvis eleven ikke møter til? Hvis eleven har dokumentert gyldig forfall (f.eks. er syk med legeattest), har eleven rett til å gå opp til utsatt som elev høsten om sykdom gis til skolen straks, tlf Sykemelding må snarest mulig leveres til kontoret. Har eleven derimot ikke gyldig forfall, må eleven senere melde seg opp til som privatist. Hvis en elev har rett til utsatt i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt. Benytter eleven seg ikke av muligheten til utsatt førstkommende høst, må eleven gå opp senere som privatist. Ny, utsatt og særskilt er gratis. Privatister må betale. Hvis eleven går over fra å være elev til å bli privatist kan eleven 15

16 velge om han/hun enten vil beholde standpunktkarakterer i det aktuelle faget eller karakteren fra privatist. I enkelte fag må eleven også ta både og /praktisk når han/hun blir privatist. Vær også oppmerksom på at for privatister følger smodell med kort forberedelsestid. Det betyr at privatister ikke får utdelt tema 24 timer før, men de får utdelt et tema/oppgave 30 min før eksaminering. Eleven må selv melde seg opp til skolen om han/hun går opp som elev til utsatt, ny eller særskilt. Oppmelding til privatist skjer på internett: Elever som av en eller annen grunn ikke møter til våren 2015, får et kompetansebevis der det i merknadsfeltet vil stå at er ikke avholdt. I Kunnskapsløftet vil en i prinsippet kunne ta privatist i alle fag. Kandidater må ta kontakt med privatistkontoret dersom de ikke finner aktuelt fag på privatistweben. Er det mulig å ta på nytt? Hvis en elev ikke er fornøyd med skarakteren, kan eleven gå opp til på nytt. Eleven må da melde seg opp som privatist. Eleven kan velge om den nye skarakteren skal erstatte gammel standpunktkarakter og gammel skarakter. Så lenge en er elev i et fag, kan en ikke melde seg opp som privatist i det samme faget. Vilkår for at et vitnemål kan godkjennes som førstegangsvitnemål, er gitt i forskrift til opplæringsloven Gjelder spesielt for tverrfaglig Vg1 og Vg2 YF En elev som har IV (ikke vurdering) i et programfag, må ta privatist i programfaget og i tillegg en tverrfaglig praktisk som omfatter alle programfagene. Når det gjelder tverrfaglig praktisk på Vg2 må kandidatene ta kontakt med skontoret for å få eget søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at disse prøvene kan bli lagt til tidspunkter utenfor de vanlige speriodene. En elev som har karakteren 1 (en) i standpunkt i et programfag, har rett til særskilt i programfaget. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt, eller ikke består særskilt, må han/hun ta privatist i programfaget, men eleven må ikke senere gå opp til privatist i tverrfaglig.. Utsatt, særskilt eller ny Avholdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2015 er fristen 15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. Oppmelding på For i april/mai/juni er oppmeldingsfristen 1. februar. i norsk Vg2 yrkesfag Elever som skriver på PC, skriver ut besvarelsen. Matematikk For alle skodene i grunnskolen og i videregående opplæring innføres det nye minstekrav til digitale verktøy på datamaskin. I en del matematikkfag må elevene må ha datamaskin og påkrevd programvare under hele del 2 av. Besvarelsen på del 2 skrives ut for innlevering. 16

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar rundskriv nr. 1/14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 06.01.2014 443/2014/ - Gjennomføring av våreksamen

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer