Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager"

Transkript

1 Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet sendt på høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det tas sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar I høringen foreslås justeringer i bestemmelsene om indeksregulering og pensjons- og kapitaltilskudd, samt at satsene departementet fastsetter fremgår direkte av forskriften. Det utredes også om det er behov for endringer i forskriften som følge av forslaget om Rett til plass i barnehage - kortere ventetid for barnehageplass for barn født i september og oktober (ny 12 a). I tillegg vurderes om det er behov for endringer i forskriften som følge av ordningen med stimuleringsmidler som skal gå til tilrettelegging for deltakelse i videreutdanning. Høringsnotatet med forslag til endringer er lagt ut på Udirs hjemmeside: Høringsfristen er satt til 30. september 2016, og direktoratet vil ha høringsinnspill elektronisk på eget svarskjema. De enkelte spørsmålene og svaralternativene vil framkomme i saksutredningen under de enkelte punktene i høringen, etterfulgt av byrådets høringssvar. Oppsummering av høringsinnspillet Byrådet ser ikke behovet for å legge søknadsordning pensjon for enkeltbarnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter i egen bestemmelse. Byrådet støtter forslaget til endringer i bestemmelsen om kapitaltilskudd, om at retten til økt kapitaltilskudd kun gjelder kvalifiserte økninger i areal. Byrådet støtter ikke forslaget om at de nasjonale satsene som kommunene skal bruke ved tildeling av tilskudd til private barnehager tas inn i forskriftsteksten, da Bergen kommune ikke har fått noen henvendelser som tyder på at det er problematisk at informasjon om satsene ligger på direktoratets hjemmesider eller informasjon fra kommunen om satsene. Byrådet er enig i at rett til plass til september- og oktoberbarn ikke medfører behov for endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager. Men byrådet vil igjen påpeke at når private barnehager gis de samme økonomiske vilkårene som de kommunale, må privat sektor samtidig få de samme forpliktelsene som de kommunale barnehagene når det gjelder opptak av rettighetsbarn. Byrådet støtter forslaget om at stimuleringsmidler som legger til rette for at ansatte kan delta i videreutdanning ikke skal være en del av beregningsgrunnlaget; dette for å sikre at det tas inn vikar for ansatte som tar videreutdanning og på den måten opprettholder god kvalitet på barnehagetilbudet. Byrådet vil påpeke at utvidelsen av retten til plass for september- og oktoberbarn utgjør en merkostnad for kommunen. Bergen kommune dekker tapt foreldrebetaling i de private barnehagene for barn født i september og oktober som starter i barnehage den måneden de fyller 1 år, som et incitament for privat sektor til å ta inn barn med utvidet rett. 1

2 Byrådet ønsker at det nasjonalt også skal jobbes for at november- og desemberbarn får rett til barnehageplass. Dette må ha de samme forutsetningene som i ovenstående punkt hva gjelder merkostnad for kommunen og incitament for privat sektor til å ta inn barn med utvidet rett. Samtidig vil byrådet påpeke at en ytterligere utvidet rett vil måtte utlede en debatt om bemanningen i barnehagene da det vil være svært unge barn som vil få rett til barnehageplass og at man må sikre god kompetanse og bemanning for å ivareta disse barnas behov. Byrådet mener at 3. avsnitt i merknad til 6 andre ledd gir en uklar definisjon av hva som menes med en ny barnehage. Å definere en ny barnehage som en barnehage som er nyoppført og ikke har en godkjenning etter 10 fra før, eller en barnehage som starter opp i lokaler der det før var drevet annen type virksomhet og ikke har en godkjenning etter 10 fra før, er en nødvendig språklig tydeliggjøring av det som er gjeldende rett og den eneste logiske koblingen til ny forskriftstekst i 6. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådets fullmakter 7, vedtatt av bystyret 18.desember 2013 i sak 294/13: Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Da saken er av prinsipiell karakter og vil innebære politiske avveiinger har ordfører Marte Mjøs Persen behandlet saken på fullmakt og fattet følgende vedtak: Komite for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse med forslag til «Forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksutredningen. Dato: 25. august 2016 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** Harald Schjelderup byrådsleder Pål Hafstad Thorsen byråd for barnehage, skole og idrett 2

3 Saksutredning: Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar Innledning Det er barnehageloven 14 som angir kommunens plikt til å finansiere private barnehager. Hovedformålet med finansieringsmodellen er likeverdig behandling av kommunale barnehager og private barnehager innenfor den enkelte kommune, jf. 14 tredje ledd. Det følger av 14 at kommunen skal gi godkjente private barnehager tilskudd hvis de søkte om godkjenning før sektoren ble rammefinansiert 1. januar 2011, og at kommunen kan yte tilskudd dersom barnehagen søkte om godkjenning senere. Gir kommunen tilskudd, skal den gi både drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) 3 og 4. I høringen foreslås justeringer i bestemmelsene om indeksregulering og pensjons- og kapitaltilskudd, samt at satsene departementet fastsetter skal fremgå direkte av forskriften. Satsene er imidlertid ikke er klare når høringen publiseres. Det utredes også om det er behov for endringer i forskriften som følge av forslaget om å endre barnehageloven 12 a Rett til plass i barnehage - kortere ventetid for barnehageplass for barn født i september og oktober. I tillegg vurderes om det er behov for endringer i forskriften som følge av ordningen med stimuleringsmidler som skal gå til tilrettelegging for deltakelse i videreutdanning. Dette er en elektronisk høring, som innebærer at høringsinstansene svarer elektronisk på eget skjema innen fristen. I saksutredningen vil de enkelte spørsmålene direktoratet ønsker innspill på - og svaralternativene - framkomme under de enkelte punktene i høringen, etterfulgt av byrådens høringssvar. 2. Søknadsordning pensjon Gjeldende rett: Fra og med 1. januar 2016 skal kommunen trekke ut pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiftene fra beregningen av driftstilskuddet etter forskriften 3 første ledd. Kommunen skal i stedet gi et påslag for pensjonsutgifter på tretten prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. For familiebarnehager og åpne barnehager er påslaget seks prosent av lønnsutgiftene i tilsvarende kommunale barnehager. Omtrent 90 % av de private barnehagene antas å få dekket sine pensjonsutgifter med disse prosentpåslagene. Det ble imidlertid innført en søknadsordning fra for å sikre enkeltbarnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det påslaget utgjør i sum. Denne fremgår i gjeldende rett av forskiften 4 fjerde og femte ledd: Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom påslaget, etter søknad har krav på å få dekket pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke etter fjerde ledd. Grunnlaget for beregningen er regnskapsførte pensjonsutgifter i de private barnehagene fra to år før tilskuddsåret og kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Siden det ikke er gitt at det er pensjonsutgiftene fra to år tilbake i tid som har avgjørende betydning for barnehagens drift, men at det også kan være andre forhold som høye lønnsutgifter, kapitalkostnader o.l., foreslår direktoratet å ta dette ut av merknadene til forskiften. 3

4 For at de private barnehagene skal kunne vurdere om de har vesentlige høyere pensjonsutgifter enn det som dekkes, må de sammenligne seg med tilsvarende tall for kommunale barnehager. Direktoratet foreslår derfor at det reguleres i forskiften at kommunen må oppgi hvor mye pensjonspåslaget utgjør av tilskuddet per heltidsplass. Det fremgår av forskiften at gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet å dekke, og direktoratet foreslår at det reguleres av forskriften at kommunen må oppgi hva som er kommunens egen pensjonsutgift per heltidsstilling. I og med at det ikke er mange kommuner har ikke har egne ordinære-, familie- eller åpne barnehager foreslår direktoratet at pensjonspåslaget per heltidsplass og pensjonsutgiftene per heltidsstilling for kommuner som ikke har egne barnehager, legges til forskriftens merknader. Søknadsordningen som framgår av gjeldende rett av forskiften 4 fjerde og femte ledd vil omfatte et fåtall av de private barnehagene. Samtidig vil et økt tilskudd være svært viktig for disse barnehagene. I dag er søknadsordningen lagt til samme bestemmelse som pensjonspåslaget, noe som kan gjøre det vanskelig for barnehagene å finne ut hvor vilkårene for å få økt tilskudd er og hva vilkårene innebærer. For å gjøre det enklere å finne frem i regelverket foreslår direktoratet at søknadsordningen legges til en egen bestemmelse. =>Støtter dere forslaget til endringer i bestemmelsen om søknadsordning for pensjon? Nei. Kommentarer: Det er ikke behov for å legge søknadsordningen for enkeltbarnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det påslaget utgjør i sum i egen bestemmelse. Ordningen er godt synlig i lovverket, og gjelder dessuten et begrenset antall barnehager (10 %). Eventuelt kan overskriften på 4 endres slik at den bedre reflekterer søknadsmuligheten. 3. Kapitaltilskudd Gjeldende rett: Etter forskriften 6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til godkjente private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av departementet. Barnehagens godkjenning er grunnlaget for fastsettelsen av barnehagebyggets byggeår. Formålet er å i størst mulig grad treffe barnehagene som har høye kapitalutgifter. For at ordningen ikke skal få større omfang enn det er budsjettmessig inndekning for er det presisert at det kun er nye plasser som innebærer store aktivitetsendringer som utløser høyere kapitaltilskudd. Direktoratet mener for det første at kravet om at barnehagen skal få tilskudd utfra barnehagens godkjenningsår for å få høyere kapitaltilskudd, bør framgå av forskriftsteksten. I tillegg mener direktoratet at kravet om at utbygginger innebærer store aktivitetsendringer for å gi rett til høyere kapitaltilskudd bør framkomme i forskriftsteksten. Det bør være en viss økning av godkjent areal for at det skal utløses høyere tilskudd, samtidig som bestemmelsen ikke må utløse mer tilskudd enn det som blir finansiert av staten da regelen ble innført. Kun store økninger i godkjent areal bør utløse høyere tilskuddssats enn minimumssatsen. Typisk vil dette være økning i areal som gjør det mulig å opprette avdeling eller større gruppe. For barnehager som har godkjenning og gjør endringer i barnehagebygget som fører til at barnehagen får ny godkjenning, må kommunen sammenligne den gamle godkjenningen med den nye godkjenningen for å finne ut om barnehagen har en kvalifisert økning i areal. Der en f.eks starter opp i lokaler der det tidligere var drevet annen virksomhet enn barnehage, og av den grunn vil ha stor økning i godkjent areal, foreslår direktoratet at disse barnehagene ikke omfattes av den skjønnsmessige vurderingen av om barnehagen har en «stor økning i godkjent areal», og at det 4

5 istedenfor tas inn et vilkår i forskriften om at nye barnehager får økt kapitaltilskudd ut fra året barnehagen er godkjent. =>Støtter dere forslaget til endringer i bestemmelsen om kapitaltilskudd? Ja. Kommentarer: Bergen kommune mener den foreslåtte endringen er en viktig språklig tydeliggjøring av gjeldende rett og hva som ligger i at «ordningen ikke skal få et større omfang enn det er budsjettmessig inndekning for», nemlig at retten til økt kapitaltilskudd kun gjelder kvalifiserte økninger i areal. Det vil si at nye barnehager; basert på redegjørelsen av gjeldende rett kan dette kun forstås som barnehager som ikke har en godkjenning fra før som det kan foretas sammenligning med; får økt kapitaltilskudd når de starter opp i nye bygg eller ombygde bygg, mens barnehager som har en godkjenning fra før; dvs. ikke er nye barnehager; kun får rett til kapitaltilskudd for nye arealer dersom det nye arealet representerer en kvalifisert økning i areal sammenlignet med det barnehagen har fra før. For eksisterende barnehager betyr det at nybygg blir sidestilt med utvidelse og renovering som bygningsmessig tiltak i vurderingen av økt kapitaltilskudd. Dette siste punktet er helt sentralt for å forhindre at ordningen ikke skal utløse mer tilskudd enn det som er finansiert av staten. I det tilfellet der eksisterende barnehager kan skaffe seg økt kapitaltilskudd for alle plasser ved å velge nybygg, fremfor totalrenovering/utvidelse (hvor det økte kapitaltilskuddet kun ville gjelde den kvalifiserte økning i areal), vil ordningen få et større omfang enn det er gitt budsjettmessig inndekning for. Se for øvrig også vår kommentar til pkt Satser i forskriftstekst Gjeldende rett: Det er kunnskapsdepartementet som per i dag fastsetter de nasjonale satsene som kommunene skal bruke ved tildeling av tilskudd til private barnehager, men departementet har bedt direktoratet om å se på hvorvidt satsene kan stå i forskriften for å lette tilgangen til dem. Det foreslås endringer i forskriften som sørger for at satsene fremgår direkte av forskriften. Kommunene og barnehagene vil da ikke lenger behøve å bruke direktoratets nettsider for å finne riktige satser eller informasjon fra kommunen om satsene. =>Støtter dere forslaget om at satsene tas inn i forskriftsteksten? Nei. Kommentarer: En vil da måtte holde seg oppdatert på ny forskrift hvert år, noe som kan være vanskelig, spesielt for mindre barnehageeiere. Bergen kommune har ikke fått noen henvendelser som tyder på at det er problematisk at informasjon om satsene på ligger på direktoratets hjemmesider. 5. Om utvidet rett til barnehageplass påvirker tilskuddet til private barnehager Gjeldende rett: Det er nå vedtatt av Stortinget (Lovvedtak 82 / ) at retten til barnehageplass utvides til å omfatte også barn født i september og oktober. På denne bakgrunn ønsker direktoratet innspill på om det er behov for endringer i forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det anslås at den nye rettighetsbestemmelsen omfatter om lag flere ettåringer. Departementet mener at mange av plassene som kreves for å utvide retten allerede er etablert og 5

6 finansiert av staten, i og med at midler til plasser for barn uten lovfestet rett som bar i drift ved utgangen av 2010 ble tatt med i rammetilskuddet ved overgangen til rammefinansiering i Det er også bevilget midler til flere småbarnsplasser i budsjettene for hhv 2015 og 2016 (helårseffekten). Direktoratet mener også at bevilgningene tar høyde for tapt foreldrebetaling. Tilskuddet til private beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager og kommunen må derfor finne ut antall heltidsplasser. Direktoratet mener at kommune selv er ansvarlig for å fastsette tellinger som fanger opp endringer i barnetallet selv. Gjeldende forskrift slår fast at to år gamle regnskapstall legges til grunn for beregning av tilskuddssatsen til private barnehager. Dersom retten fører til økt bemanning men ikke økt barnetall vil kostnadene til barnehagen øke, men med en to års «forsinkelse» i tilskuddssatsen til de private barnehagene. Utvidet rett til plass antas imidlertid å øke både antall barn i barnehage og kostnadene til økt bemanning, og derfor mener direktoratet at tilskuddssatsen ikke i nevneverdig grad påvirkes selv om grunnlaget er to år gamle tall. Kommunene kan oppleve det som problematisk at private barnehager ikke har plikt til å ta opp september- og oktoberbarn med begrunnelse at det ikke foreligger rapporteringsmulighet som gir økonomisk uttelling for aktivitetsveksten. Direktoratet mener at kommune bør gi barnehagene insentiver til å ta opp disse barna ved å legge til rette for ha rapportering som fanger disse opp eller ha avtaler der barnehagene får ekstra tilskudd for å ta opp rettighetsbarn. Utdanningsdirektoratet mener på bakgrunn av disse argumentene at rett til plass til september- og oktoberbarn ikke medfører behov for endringer i forskrift om tilskudd til om tilskudd til private barnehager. =>Er dere enige i at rett til plass til september- og oktoberbarn ikke medfører behov for endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager? Ja. Kommentarer: Private barnehager skal fra 2016 få 100 % tilskudd basert på det som brukes til kommunale barnehager. Bergen kommune vil igjen påpeke at når private barnehager gis de samme økonomiske vilkårene som de kommunale, må privat sektor samtidig få de samme forpliktelsene som de kommunale barnehagene når det gjelder opptak av rettighetsbarn. 6. Stimuleringsmidler For å legge til rette for at ansatte kan delta i videreutdanning har Kunnskapsdepartementet bestemt at det skal gis tilretteleggingsmidler til totalt studenter. Hver student får kroner ,-, slik at den totale rammen for studieåret2016/2017 blir kroner 100 millioner. Halvparten utbetales høsten 2016 og resten våren Kommunale og private barnehageeiere likebehandles, og det vil være begrensning på hvor mange ansatte en enkelt barnehage-/eier kan få tilretteleggingsmidler for. Det skal i tillegg være en rapportering som gjør det mulig å etterprøve at midlene faktisk går til formålet. Dette medfører behov for endringer i forskriften. Utgifter til vikarer, f.eks. som følge av at ansatte tar videreutdanning, vil imidlertid omfattes av «driftsutgifter» og følgelig være en del av beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Det er derfor en viss fare for at kommunale barnehageeiere ikke kommer til å legge til rette for at ansatte kan delta i videreutdanning for at driftstilskuddssatsen ikke skal øke. Videre er kommunen som barnehageeier ikke pålagt å sette inn vikarer, når ansatte tar etterutdanning. 6

7 Dersom kommunen ikke setter inn vikarer, vil det gå utover kvaliteten i barnehagen og tilsynet med barna. For at kommunen som barnehageeier skal legge til rette for at ansatte deltar i videreutdanning og setter inn vikarer for disse, foreslår direktoratet at utgifter som finansieres med stimuleringsmidler, holdes utenfor tilskuddsberegning. =>Er dere enige i at stimuleringsmidler som legger til rette for at ansatte kan delta i videreutdanning ikke er en del av beregningsgrunnlaget? Ja. Punktet er viktig for at barnehagene skal ta inn vikar for ansatte som tar videreutdanning. 7. Andre endringer Iflg gjeldende 10 i forskriften skal kommuner som fastsetter egne satser, «indeksregulere satsene med faktoren for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) før kommunen fatter vedtak om tilskudd, jf. 1.» Dette er en inkurie, og direktoratet har presisert på nettsidene at kommunen skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. 10 endres i tråd med dette ( «satsene» rettes til «tilskuddsgrunnlaget»). Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert. I beregningen av refusjonskravet skal kommunen «bruke satser for drift og kapital fastsatt av departementet», jf. 15 andre ledd i forskriften. Når direktoratet nå foreslår at de nasjonale satsene tas inn i forskriftsteksten, bør refusjonsbestemmelsen vise direkte til de relevante satsene i bestemmelsene som regulerer dette; driftsog kapitaltilskudd i 3 femte ledd og 6 andre ledd for ordinære barnehager og 7 femte og sjette ledd for familiebarnehager. Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak etter 1, 4 fjerde ledd, 6 første ledd, 9 og 13. Som følge av at søknadsordningen i 4 fjerde ledd flyttes til ny 4 a og bestemmelsen om kapitaltilskudd endres fra ett til to ledd, foreslår vi at bestemmelsen om klage endres i samsvar med disse endringene. =>Støtter dere de andre endringene vi foreslår? Ja. 8. Administrative og økonomiske konsekvenser Direktoratet argumenterer for at utvidelsen av retten til plass for september- og oktoberbarn ikke vil ha store konsekvenser for kommuner og private barnehager, i hvert fall at samlet konsekvens er beskjeden. Når det gjelder endringene i bestemmelsene om søknadsordning for barnehager som har vesentlig høye pensjonsutgifter og kapitaltilskuddet, mener direktoratet at dette i det vesentlige er en videreføring av gjeldende rett og at det av den grunn ikke fører til noen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. =>Har dere innspill til de administrative og økonomiske konsekvensene? Etter dagens lovverk er ikke private barnehager forpliktet til å ta inn rettighetsbarn på lik linje med de kommunale barnehagene. Som et incitament for privat sektor til å ta inn barn med utvidet rett har Bergen kommune besluttet å dekke tapt foreldrebetaling i de private barnehagene for barn født i september og oktober som starter i barnehage den måneden de fyller 1 år. Dette var også noe privat barnehagesektor i Bergen kommune stilte som krav for å gjøre dette. Utvidelsen av retten til plass for september- og oktoberbarn utgjør følgelig en merkostnad for kommunen. 7

8 9. Forskriftstekst og merknader =>Har dere kommentarer til forskriftsteksten med merknader? Bergen kommune mener at 3. avsnitt i merknad til 6 andre ledd gir en uklar definisjon av hva som menes med en ny barnehage. En eksisterende barnehage som har revet sitt eksisterende bygg og ført opp et nytt bygg fremfor å totalrenovere eller utvide, kan slik merknaden nå står beskrevet, påberope seg å være nyoppført og dermed gjøre krav på økt kapitaltilskudd for alle plasser, ikke bare eventuelle nye plasser i forhold til sin gamle godkjenning. Av høringsnotatets pkt «Beskrivelse av gjeldende rett» følger det indirekte at en ny barnehage er en barnehage som ikke har en godkjenning fra før. Å definere en ny barnehage som en barnehage som er nyoppført og ikke har en godkjenning etter 10 fra før, eller en barnehage som starter opp i lokaler der det før var drevet annen type virksomhet og ikke har en godkjenning etter 10 fra før, er en nødvendig språklig tydeliggjøring av det som er gjeldende rett og den eneste logiske koblingen til ny forskriftstekst i 6. Bergen kommune mener i tillegg at det i merknaden til 6 må presiseres at barnehagen også er avhengig av et vedtak etter 14 i barnehageloven for at nye plasser skal gi rett til tilskudd. 8

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode:

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Ny forskrift fra 1.januar Cecilie Halland Aamot

Ny forskrift fra 1.januar Cecilie Halland Aamot Ny forskrift fra 1.januar 2016 Cecilie Halland Aamot Ny forskrift 1.1.16 KD ville ha en vurdering av om det burde foretas endringer i beregning av tilskudd? Ny modell med nasjonal sats eller videreføring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: nicste@udf.no Innsendt av: Nicolai Stensig Innsenders

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Medbroen Drift AS (Medbroen gårdsbarnehage) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hjordis@medbroen.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tysvær Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annelise.myrvoll@tysver.kommune.no Innsendt av: Anne-Lise Myrvoll

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Unio Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ao@unio.no Innsendt av: Åshild Olaussen Innsenders e-post: ao@unio.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nystrand barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@nystrandbarnehage.no Innsendt av: Elin Aasheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoafbu@fylkesmannen.no Innsendt av: Fakra

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Svanholmen-Regnbuen- Sandslimarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: magbre@statoil.com Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frydendal Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: frydbarn@online.no Innsendt av: Karin Grøndahl Andersen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Virksomhetsområde barnehage

Virksomhetsområde barnehage Virksomhetsområde barnehage FSK 29.09.2016 Mona Mikalsen 1 Barnehagesjef Konsulent 7 kommunale barnehager Spesialpedagogisk team 9 Private barnehager 2 Styringsdokumenter: Barnehageloven Rammeplanen for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tms@laringsverkstedet.no Innsendt av: Trude M. Sydtangen

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Åpen barnehage Jessheim Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annlaug.knapskog@ullensaker.kirkene.net Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer