Åpen høring 28. november Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen høring 28. november 2005. Åpen høring om. preimplantasjonsdiagnostikk. Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet"

Transkript

1 Åpen høring 28. november 2005 R A P P O R T Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

2 Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 22. februar 2006, 4000 eksemplarer ISBN Postadr.: Postboks 522 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadr.: Prinsensgt. 18, Oslo Internett: E-post: Foto og grafisk produksjon: Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgivende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger skal nemnda spesielt vektlegge de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda har 21 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 6,6 millioner kroner for Nettsted: Dispensasjonsnemnda Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet ble oppnevnt 1. september Dispensasjons- og klagenemnda har fem medlemmer og er delvis en videreføring av Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet. Nemnda er klageinstans i saker hvor pasienter søker om nødvendig helsehjelp i utlandet under henvisning til at det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge. Dispensasjonsog klagenemnda, supplert med tre medlemmer, behandler søknader om å få utført genetisk undersøkelse av befruktede egg i utlandet. Nemnda er et fritt og uavhengig domstolslignende forvaltningsorgan som departementet ikke kan instruere i enkeltsaker. Dispensasjonssøknadene og klagene blir endelig avgjort av nemnda, men kan bringes inn for domstolene. Nettsted:

3 Innhold Velkommen og erfaringer med dagens lovverk for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)...4 Johan Henrik Frøstrup, advokat og leder av Dispensasjonsnemnda Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD): historie, status og fremtidsutsikter...13 Elisabeth Blennow, docent, Klinisk genetikk, Karolinska universitetssykehus Forhåndsanmeldte innlegg og fri debatt Rikshospitalets erfaringer med PGD...18 Arvid Heiberg, avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet PGD er ingen triviell sak Torunn Fiskerstrand, Haukeland Universitetssykehus PGD sett fra en fertilitetsklinikks ståsted Tom Gunnar Tanbo, leder i Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB) Vanskelige problemstillinger og behov for diskusjon Carl Birger van der Hagen Synspunkter fra organisasjonen Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad, leder i organisasjonen Menneskeverd Synspunkter fra støtteforeningen for kreftsyke barn Marianne Ween, leder i Støtteforeningen for kreftsyke barn Fosterdiagnostikk og PGD sett i sammenheng Berge Solberg, førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Synspunkter fra Norsk forening for Cystisk Fibrose Jørn Johannessen, leder i foreningen for cystisk fibrose Usikkerhet knyttet til PGS Arne Sunde, professor, St. Olavs hospital, Trondheim Erfaringer med genetisk fosterdiagnostikk Benedicte Paus, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus Hvor alvorlig må sykdommen være? Marianne Skreden, nestleder i Norsk immunsviktforening Avslutning Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda Møteprogram Deltagerliste Bioteknologinemndas tidligere møter...45

4 Velkommen og erfaringer med dagens lovverk for preimplantsajonsdiagnostikk (PGD) Johan Henrik Frøstrup Advokat og leder av Dispensasjonsnemnda Jeg er til daglig privatpraktiserende advokat, men har som et verv å lede Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet. Bioteknologinemnda har tatt initiativ til å holde denne åpne høringen i dag og Dispensasjonsnemnda er invitert til å være medarrangør. Dette setter vi stor pris på. Det er litt uvanlig at et domstolslignende organ, som Dispensasjonsnemnda er, holder åpne høringer, da domstolene vanligvis ikke gjør det. På den annen side er det av stor interesse å få til en slik åpen høring. Det er første gang vi som nemnd får en tilbakemelding av kvalifisert art på de avgjørelsene og vurderinger vi har fattet så langt. Normalt uttaler Dispensasjons- og klagenemnda seg ikke utover de enkeltavgjørelser som man får seg forelagt. Det betyr at det jeg sier i dag er mine personlige vurderinger og mitt personlige ansvar. Nemndas vurderinger kan kun leses gjennom en fortolkning av dens uttalelser, på samme måte som man leser dommer. Nemnda kan også unntaksvis uttale seg på annen måte, for eksempel gjennom høringsuttalelser. Dette vil antakelig bli aktuelt i forbindelse med revisjonen av bioteknologiloven. Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) er et nytt felt for mange, ikke minst for vitenskapen. Den setter nye utfordringer til eksisterende grenser og regelverk. Vi har det siste halvannet året i Norge vært igjennom en slags prøvefase, hvor vi har fått noen erfaringer med PGD som vi gjerne vil dele med forsamlingen og allmennheten. Bakgrunnen for at det avholdes et møte nå er at Stortinget i juni 2005 besluttet å revidere visse bestemmelser i bioteknologiloven. I Soria Moriaerklæringen er det også tatt inn et kapittel om dette der det heter: Flere sykdommer kan helbredes ved å dra nytte av de medisinske framskitt som bio- og genteknologi vil frembringe. Regjeringen vil ha økt fokus på forskning på såkalte adulte stamceller fra fødte individer. Regjeringen vil revidere bioteknologiloven slik at det på bestemte vilkår åpnes for forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk. Det er denne Soria Moria-erklæringen som har ført til et ønske fra departementet om at Bioteknologinemnda og Dispensasjons- og klagenemnda avgir uttalelser i løpet av januar Det skal i dag først være to innlegg, det ene ved Elisabeth Blennow fra Karolinska universitetssykehus i Stockholm, og det andre ved meg. Det vil etter pausen bli holdt forhåndsanmeldte innlegg og deretter fri debatt. Møteleder og leder av etterfølgende debatt er leder av Bioteknologinemnda, Lars Ødegård. Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

5 1. Presentasjon av Dispensasjons- og klagenemnda 1. januar 2004 ble det innført et generelt forbud mot preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) i Norge. Preimplantasjonsdiagnostikk består svært forenklet i at man i forbindelse med såkalt prøverørsbefruktning (IVF) fjerner en stamcelle fra det befruktede egg før det tilbakeføres i livmoren og undersøker denne cellen med tanke på arvelige sykdommer. Man kan da sortere ut og destruere befruktede egg som er bærere av alvorlige arvelige sykdommer. Man kan også sortere ut og tilbakeføre befruktede egg som har en ønsket vevstype. Dersom det utvalgte befruktede egget med ønsket vevstype blir til et barn, kan det nye barnet som benmargsdonor redde livet til syke familiemedlemmer og andre. Forbudet mot PGD i bioteknologilovens 2-14 fikk et unntak for spesielle tilfeller ved alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom uten behandlingsmuligheter. 1. september 2004, bare åtte måneder etter at forbudet trådte i kraft, ble Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet etablert som en utvidelse av den allerede eksisterende Klagenemnda for behandling i utlandet. Dispensasjonsnemnda ble etablert som et politisk kompromiss i Stortinget i anledning den såkalte Mehmet-saken. Kompromisset åpnet opp for at en nemnd skulle kunne dispensere fra lovens forbud mot preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) også når sykdommen ikke er kjønnsbundet dersom særlige hensyn taler for det. Dispensasjons- og klagenemnda er et tverrfaglig domstolslignende organ. Nemndas kompetanse følger av bioteknologilovens 2-14 tredje ledd med tilhørende forskrifter. Dens avgjørelser er endelige. Saksbehandling og lovanvendelse kan prøves på vanlig måte av domstolene. Nemnda anser seg også bundet og forutsatt styrt etter alminnelige ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som forutsigbarhet og krav til likebehandling. Nemnda har et sekretariat på to jurister på heltid. 2. Hvilke verdier skal dagens lov beskytte? a) De grunnleggende spørsmål. Man står overfor vanskelige etiske og moralske dilemmaer når man skal gi lov på dette området. Vi står ved livets begynnelse med en naturlig og grunnleggende respekt for skaperverket og livets ukrenkelighet. På den annen side har vi nå fått en ny medisinsk teknologi som kan hjelpe mange. Synspunktet på om hvorvidt PGD bør være lovlig eller ikke styres derfor i stor grad av grunnleggende verdivalg. I tilknytning til de grunnleggende verdivalg kommer ofte også et spørsmål om man tror på medisinen og legevitenskapen som et middel til å hjelpe folk. Noen er skeptiske til det legene holder på med i sine laboratorier, med fare for at kunnskap skal bli misbrukt til menneskenes skade. Hvor langt man kan gå i å tillate bruk av PGD er et politisk stridstema over hele verden. Det var et tema under valgkampen i USA og det har vært gjenstand for folkeavstemning i Italia. b) Dagens abortlov Livet får i norsk rett først absolutt rettsbeskyttelse når barnet kan leve utenfor mors liv. Abortloven gir en Åpen høring 28. november 2005

6 gradvis øket beskyttelse for fosteret etter hvert som svangerskapet utvikler seg. I prinsippet kan man ta liv helt frem til barnet blir født selv om svangerskapsavbrudd i de siste ukene før fullgått svangerskap kun kan skje ut fra rene nødverge betraktninger hvor mors liv må stå i forhold til barnets liv. Satt på spissen kan man, hvis mors liv står i fare, drepe fosteret frem til det er født. Det er intet i bioteknologilovens forarbeider som tyder på at den prinsipielle grensen for livets rett skal settes annerledes ved bruk av preimplantasjonsdiagnostikk enn ved abort på arvemessige vilkår. Og da er vi straks ved det enkle poenget at det må være bedre å få sortert ut embryoer som vil føre til dødfødsel eller bli til barn med alvorlige arvelige sykdommer, før svangerskapet kommer så langt at kvinnen føler seg tvunget til å ta senabort, med de store påkjenningene det vil være for kvinnen. Man kan innvende at kvinnen kanskje ikke vil ta det valget når svangerskapet har kommet så langt. Det vet vi ikke noe om, men de som tar avgjørelser må her som ellers i livet vurdere saken ut fra de fakta og den situasjonen som foreligger på det tidspunktet avgjørelsen fattes. Min erfaring er at de mest prinsipielle motstandere av PGD normalt også, på prinsipielt grunnlag, er motstandere av selvbestemt abort. det ikke burde være et generelt forbud i Norge. Men det var enstemmighet i Bioteknologinemnda om at vi i Norge under ingen omstendigheter skulle tillate PGD for vevstypeidentifisering for å skape et barn som igjen skal brukes som et middel til å redde et annet barn. Dette ble også noe av begrunnelsen for lovforbudet. Men i anledning Mehmet-saken ble det gitt en åpning for å bruke denne metoden i Norge for å skape et barn som var forutsatt å skulle brukes som middel for å redde livet til søsken. Vi startet således i Norge med å kunne tillate bruk av PGD i yttergrensen av hva man hittil har sett som en forsvarlig måte å bruke PGD på. Etter dette kom spørsmålet om vi i Norge da kan tillate bruk av PGD i alle tilfeller hvor det foreligger fare for mer alvorlige sykdommer enn den Mehmet har. d) Både lov, forarbeider og praksis er preget av de vanskelige avveiningene. Lovtekst og forarbeider er preget av de vanskelige avveiningene. Fra forarbeidene under i behandlingen i Stortinget sies det i innstillingen fra AP, SV og Sp, som fikk flertall ved at Fremskrittspartiet subsidiært stemte for denne: c) Kunnskapens pris. Mennesket som middel? Bruk av PGD reiser spørsmålet om kunnskapens pris. Skal vi, når vi vet, bruke den kunnskapen vi har til det beste for andre? Eller skal vi si nei fordi vi her tukler med skaperverket og fordi vi frykter misbruk av teknologien? Èn grunnleggende utfordring i saker som Mehmetsaken og saker hvor det er aktuelt å bruke PGD for vevstypeidentifisering med tanke på å få et barn som er vevstypeidentisk med et sykt barn for å hjelpe det syke barnet, er spørsmålet om bruk av mennesket som et middel. Det er en nokså anerkjent filosofisk doktrine helt fra Kants tid, at man ikke skal bruke et menneske som et middel alene. Men det er alminnelig akseptert at man kan bruke mennesket også som et middel. I forbindelse med innføringen av den nye bioteknologiloven i 2001 var det intern uenighet i Bioteknologinemnda om det skulle være forbud eller ikke mot preimplantasjonsdiagnostikk i Norge. Flertallet mente Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

7 Det er i vår kulturarv langvarige tradisjoner for å vektlegge det rettsvern som det enkelte individ skal ha, og at det enkelte individ ikke gjøres til et redskap for andre, men har et ukrenkelig egenverd. Det vil likevel forekomme situasjoner der situasjonene til to individer må veies opp mot hverandre, og der det å hjelpe den ene betyr et offer for den andre. Da dette valget er basert på frivillighet, slik det normalt vil være ved organdonasjoner, vil et slikt offer bare kunne forsvares ved at personen som donerer et organ gjør dette av fri vilje, og dermed selv tar avgjørelsen. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil påpeke at dette imidlertid ikke er tilfellet hos barn. Dette reiser betydelige etiske dilemmaer. Man trenger derfor en faglig og etisk gjennomgang av personell med nødvendige forutsetninger til å veie de ulike hensyn opp mot hverandre. Det er der vi er i dag. Det er etablert en Dispensasjonsnemnd som nettopp gjør dette. Nemnda veier de ulike hensynene opp mot hverandre, og dette gjøres av personell med de nødvendige, faglige forutsetninger. I Mehmet-saken utalte Dispensasjonsnemnda b.la.: De forskjellige hensyn som taler for og mot dispensasjon reiser alvorlige etiske dilemmaer. ( ) På den ene siden står det grunnleggende prinsipp at vi ikke ønsker et samfunn hvor foreldre eller andre skal kunne velge ut hvilke egenskaper barn som skal få leve opp skal ha. På den andre siden står hensynet til at det kommende barnet skal kunne leve opp og spares for lidelsene som måtte følge av alvorlige sykdommer uten behandlingsmuligheter. I saker hvor det er aktuelt å undersøke vevsidentitet og sykdomsdisposisjon kommer dessuten det grunnleggende syn inn, at man ikke bør kunne få et barn i den hensikten at dette barnet bare skal kunne brukes som et middel for et annet levende menneske. Mot dette står hensynet til det syke barnet, som gjennom å få en vevstypeidentisk frisk bror eller søster kan redde livet uten at den nye broren eller søsteren presumptivt lider alvorlig overlast. 3. Lovreglene før Mehmet-saken Før 1994 var spørsmålet om bruk av PGD ikke lovregulert i Norge. Metoden var da ny og lite kjent. PGD ble tillatt i Norge i 1994 i spesielle tilfeller ved alvorlig arvelig sykdom. I forarbeidet til loven stod det at dette gjaldt sjeldne tilfeller som normalt fører til døden i tidlig barnealder. I dag vet vi at metoden kan ha et langt videre anvendelsesområde. I samme lov ble det innført et forbud mot forskning på befruktede egg. Og uten forskningsmiljø ble PGD i realiteten utilgjengelig i Norge. Bioteknologiloven av 2003, som trådte i kraft 1. januar 2004, innførte som nevnt et generelt forbud mot PGD i En av begrunnelsene for forbudet var at det i realiteten allerede var et forbud fordi det forelå et forbud mot forskning på befruktede egg. Unntaket for alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom var begrunnet med at det i slike tilfelle var lett å trekke en grense. Men er dette en holdbar begrunnelse? Hvorfor er det mindre betenkelig å anvende PGD ved en kjønnsbundet arvelig sykdom enn ved andre arvelige sykdommer, for ikke å si andre alvorlige sykdommer i det hele tatt? Litt tilfeldig og vilkårlig må man kunne si denne grensen er. 4. Lovendringene i tilknytning til Mehmet-saken Det er en alminnelig erkjennelse at en teoretisk renhet kan være vanskelig å forsvare i møtet med virkeligheten. Forbudet var ikke mer enn et par uker gammelt før et tilfelle ble trukket frem i mediene. Politikerne som hadde innført forbudet ble da spurt: Forbudet fører til at den gutten dør. Hva mener du om forbudet? Er det et godt forbud? Det ble en politisk storm som førte til at forbudet ble opphevet etter åtte måneder. Lovendringen i forbindelse med Mehmet-saken begynte med et Dokument 8-forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim og Harald T. Nesvik (Dok. 8:41 ( )). Det ble tatt videre gjennom Innst. O. 71 ( ), hvor man finner de viktigste drøftelsene. Deretter fulgte forhandlingene i Stortinget. Stortingsdebatten er interessant lesning. (Forh. O 2004 s. 438 flg. og Forh. L 2004 s. 20). Dagens lovtekst i bioteknologilovens 2-14 lyder som følger: Genetisk undersøkelse av befruktede egg Genetisk undersøkelse av et befruktet egg, før det settes inn i livmoren, herunder undersøkelse for å velge barnets kjønn (preimplantasjonsdiagnostikk), kan bare gjøres i spesielle tilfeller ved alvorlig arvelig Åpen høring 28. november 2005

8 8 kjønnsbundet sykdom uten behandlingsmuligheter. Dersom særlige hensyn taler for det, kan en dispensasjonsnemnd som omtalt i tredje ledd gi tillatelse til genetisk undersøkelse av befruktede egg. Slik tillatelse kan gis ved alvorlig arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter. Befruktede egg som utvelges, må ikke genetisk modifiseres. Dispensasjonsnemnda oppnevnes av departementet. Departementet oppnevner medlemmer og personlige varamedlemmer for to år av gangen. Nemndas vedtak kan ikke påklages. Departementet kan gi nærmere forskrift om nemndas organisasjon og saksbehandling. Før preimplantasjonsdiagnostikk foretas, skal kvinnen eller paret gis genetisk veiledning og informasjon. Loven kom til gjennom et politisk kompromiss i Stortinget uten at den hadde vært bearbeidet fra departementet og uten at det ble innhentet høringsuttalelser på vanlig måte. Loven ble i stor grad en Mehmet-lov. Hvis man leser lovforberedelsene virker det nesten som om det bare var Mehmet man skulle hjelpe. Men det er klart at loven er generell. Gir man en lov må den gjelde for alle, og ikke bare for én. 5. Dispensasjonsnemndas tolkning og praksis Dispensasjonsnemnda har lagt til grunn at loven må tolkes slik at dispensasjon bare kan gis ved alvorlig arvelig sykdom uten behandlinsmuligheter. I tillegg må det foreligge særlige hensyn. a) Hvem skal ha eller unngå å få alvorlig arvelig sykdom? I den første saken Dispensasjonsnemnda behandlet, Mehmet-saken, oppstod med en gang spørsmål om forståelsen av begrepet alvorlig arvelig sykdom. Hvem skal ha eller unngå å få den alvorlige arvelige sykdommen? Er det det barnet som skal leve opp? Eller er det et barn eller andre som allerede lever? I Mehmet-saken skrev Dispensasjonsnemnda: Nemnda legger etter dette til grunn at arveegenskaper i et befruktet egg som med stor grad av sikkerhet vil føre til at det kommende barnet enten ikke kan leve opp på grunn av arvelige defekter eller vil leve Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) opp med alvorlig, arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter kan åpne adgang til dispensasjon. Men så skriver nemnda videre: Bestemmelsens forarbeider og forhistorie tyder imidlertid på at det er en avledet bruk av det ufødte liv som annet ledd er myntet på. I så fall beskriver begrepet alvorlig arvelig sykdom tilstanden til mottakeren av for eksempel vev fra det kommende barn. På bakgrunn av uttalelsene i forarbeidene legger nemnda til grunn at det også er adgang til å gi dispensasjon i særlige tilfelle dersom mottakeren av vev fra det kommende barn lider av en alvorlig, arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter. Dette var i og for seg en ganske frisk tolkning av ordlyden. Men dersom man går gjennom historikken, forarbeidene og den politiske debatten i Stortinget er det ingen tvil om at dispensasjonsadgangen som ble gitt var ment å gjelde også for denne type behandling. Vi startet altså i Norge med å tillate en av de mest utrerte tilfellene av PGD-bruk, hvor et ufødt barn også var tenkt skapt og benyttet som et middel for å redde livet til et levende barn. Den store og vanskelige problemstillingen for Dispensasjons- og klagenemnda da dispensasjonssøknad nummer to kom var om det også skal tillates bruk av PGD i saker hvor det ikke er aktuelt med kartlegging av vevsidentitet, altså hvor ikke lenger det nye barnet er tenkt benyttet som et middel for å redde allerede eksisterende liv. Hvordan skulle nemnda forholde seg til dette? Sak nummer to førte til at Dispensasjonsnemnda foretok en omhyggelig gjennomgang av begrunnelsene og forarbeidene til lovteksten. I komiteens merknader (Innst. O. nr. 71 ( ) s. 2, 1. spalte nederst) ble det sagt om forslaget fra Alvheim og Nesvik: Det betyr at forslaget også åpner opp for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk ikke bare i hensikt å føde et barn som ikke har arvelig kjønnsbundet sykdom uten behandlingsmuligheter, men også å føde et barn som har vevsforlikelighet med en annen person som har livstruende sykdom og har behov for en donor. Altså, begge deler.

9 Lovteksten, som er den aller viktigste rettskilden, åpner klart for å kunne gi dispensasjon også til denne mer praktiske anvendte bruk av PGD. Det ble omfattende etiske refleksjoner i nemnda om hva som måtte være riktig. Nemnda kom til at regelverket måtte forstås slik at dersom vi i Norge har sagt ja til bruk av PGD til avledet bruk, vil det være mindre inngripende å bruke PGD til vanlig ordinær utsortering av embryoer med arveanlegg til alvorlige arvelige sykdommer. Da Dispensasjonsnemnda ga dispensasjon i sak nummer 2, forstod nemnda at dette praktisk sett ville innebære en helt ny åpning for at langt flere par kunne forsøke PGD. Dette førte til at Dispensasjonsnemnda gikk til det uvanlige skrittet å sende ut en pressemelding for å klargjøre dette. For selv om man er skeptisk til PGD, og gjerne vil at bruken skal være begrenset, er det også et grunnleggende prinsipp om at like tilfeller skal behandles likt. Det skal ikke være slik at mangel på kunnskap, informasjon og tilgjengelighet skal hindre noen i å få behandling. b) Hvilke sykdommer er alvorlige arvelige sykdommer? Dispensasjonsnemnda måtte forvalte en i utgangspunktet restriktiv lov med krav om særlige hensyn for unntakene, men nemnda var og er også bundet av likhetshensyn og konsekvenshensyn. Begrepet alvorlig arvelig sykdom er et vanskelig avgrensbart tema. Det er ikke gitt noen nærmere føringer i forarbeider og lovtekst om hva som ligger i alvorlig arvelig sykdom. Dispensasjonsnemnda har tenkt enkelt og rasjonelt. Har man sagt ja til Mehmet, må man ut fra likhetshensyn, og alminnelige fra det mer til det mindre resonnement også si ja til alle sykdommer som er mer alvorlige eller like alvorlige som Mehmets sykdom, beta-talassemia major. Dispensasjonsnemnda har derfor kommet til at når Stortinget har åpnet for et ja til Mehmet, kunne man ikke nekte PGD til familier med enda mer alvorlige arvelige sykdommer. Sykdommen beta-talassemia major er ikke den mest alvorlige sykdommen som finnes. Man kan leve til man er år, men med svære belastninger blant annet knyttet til blodoverføringer. Vanligvis dør også personer med denne sykdommen før de når års alderen. Betyr dette at det er antatt levealder som vil være det avgjørende sammenligningsgrunnlag for nye dispensasjonssøknader etter Mehmet-saken? Hittil har Dispensasjonsnemnda benyttet antatt levealder som et av flere sammenligningsgrunnlag. Men det kan også tenkes like alvorlige sykdommer med enda lenger levealder, men med større lidelser totalt sett. Også i ett slikt tilfelle vil Dispensasjonsnemnda kunne tenkes å komme til at det foreligger en alvorlig arvelig sykdom. Nemnda har også ut fra likhets- og konsekvenshensyn også kommet til at alle sykdommer som kan begrunne senabort på arvemessige vilkår, er alvorlige nok til PGD. Ordlyden i abortloven 2 tredje ledd bokstav c, stor fare for at barnet kan få alvorlig arvelig sykdom som følge av arvelige anlegg, er nesten identisk med ordlyden i bioteknologiloven Ved fosterdiagnostikk kan det påvises at fosteret har en alvorlig Åpen høring 28. november 2005

10 10 sykdom som vil kunne føre til betydelige misdannelser og eventuelt død ved eller etter fødsel. Det vil da være grunnlag for å innvilge senabort, jf. abortlovens 2c. En slik situasjon vil utgjøre en betydelig belastning for paret. Fosterdiagnostikk kan i seg selv også utgjøre en risiko for fosteret. Gjeldende indikasjon fra fosterdiagnostikk er det redegjort for i Ot.prp.nr. 64 ( ). Det fremgår der at en indikasjon for fosterdiagnostikk er situasjoner hvor en av foreldrene er bærere av en kromosomanomali og derfor har høy risiko for å få barn med alvorlig utviklingsforstyrrelser. c) Grad av risiko for at den arvelige sykdommen skal oppstå I Mehmetsaken skrev Dispensasjonsnemnda at det bør kunne åpnes for dispensasjon dersom arveegenskaper i et befruktet egg med stor grad av sikkerhet vil føre til alvorlig arvelig sykdom. I sak nummer to ble dette presisert til at det må foreligge en dokumentert risiko for det samme. Senere har nemnda utdypet at det under den skjønnsmessige vurderingen av særlige hensyn bør være større muligheter for PGD jo større risikoen er i det enkelte tilfelle. d) Hva med bruk av PGD utenfor tilfeller med alvorlig arvelig sykdom? Alle dispensasjonene som er gitt gjelder tilfeller med arvelige sykdommer. Hva med sykdommer som ikke er arvelige? I dag inngår transplantasjon med vevsforlikelige stamceller fra benmarg i behandlingsopplegget ved enkelte relativt sjeldne kreftsykdommer. Vi har nylig sett i mediene at en kreftsyk politisk rådgiver antakelig er blitt reddet av en benmargsgiver. Men det er altså forbudt i Norge å bruke PGD til å sortere ut embryoer med ønsket vevstype dersom det menneske som skal reddes ikke er syk pga. en arvelig sykdom, men har annen sykdom, typisk kreft. I Danmark er visstnok kriteriet arvelig fjernet. I forespørselen fra Helse- og omsorgsdepartementet til Bioteknologinemnda i anledning den forestående lovrevisjon spør departementet om det er fornuftlig å opprettholde begrensningen om arvelig sykdom. Sortering av kjønn er fullt mulig ved hjelp av PGDmetoden. Dette er forbudt i Norge i dag. Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) Kvalitetssikring av embryoer har det vært tale om. Vi vet at det ved flere private klinikker i USA nærmest rutinemessig tilbys PGD ved IVF. Tanken er at sykehuset da skal sjekke om noen av embryoene tilfeldigvis måtte ha noen arvelige sykdommer. For sikkerhets skyld. Fordi man nærmest mener at det er uforsvarlig å sette inn et tilfeldig valgt egg, i stedet for å sjekke ut egget når man har muligheten til å sjekke. Det er en helt annen måte å se saken på. I Norge reagerer vi på en slik bruk av PGD. Det er heller ingen åpning i dagens lovverk for å kunne tillate slik bruk. Kvalitetssikring av embryoer er forøvrig meget omstridt. Det er ikke mulig i dag å dokumentere at slik bruk av PGD har noen sikker effekt. e) Uten behandlingsmuligheter Det finnes mange slags behandlinger. Det finnes lindrende, livsforlengende og kurativ behandling. Mehmet kunne behandles. Han behandles i dag med blodoverføringer, og kan kanskje leve til han er år. Men det er sagt ja til Mehmet. Da ligger det i dette at PGD må kunne tillates selv om sykdommen kan gis lindrende og livsforlengende behandling så lenge kurativ behandling ikke finnes. f) Særlige hensyn Dette er kanskje det vanskeligste kriteriet å forvalte. Skal det foreligge særlige hensyn i forhold til deler av en opinion som mener at det skal være minst mulig bruk av PGD? Er det særlige hensyn i forhold til den enkeltes livssituasjon? I forhold til en gjennomsnittsbefolkning? Det er ikke noe krav om at det må være spesielle tilfeller slik det kreves i 2-14 første ledd i loven ved kjønnsbundet arvelig sykdom. Innebærer begrepet en begrensning eller ikke? Dispensasjonsnemnda har nå kommet til at det i alle de 17 sakene nemnda hittil har behandlet foreligger særlige hensyn. Nemnda har gått inn i hver enkelt sak, sett på hver enkelt families livssituasjon. Det har gjerne vært kvinner som har opplevd spontanaborter, senaborter, dødsfall osv. Søknadene så langt har alltid hatt et bakgrunnsteppe med en eller annen form for tragedier, vonde opplevelser eller vanskelige livssituasjoner. Det har alltid vært en spesiell sak. Alle saker må behandles individuelt. En vanskelig livssituasjon som for èn familie kan oppleves som greit, kan for en annen familie være helt umulig å leve med. Dispensasjonsnemnda har hatt vanskelige tilfeller, blant annet hemofili, Huntingtons sykdom og cystisk fibrose. Ved for eksempel cystisk fibrose kan det være

11 store forskjeller i hvordan dette oppleves for den enkelte, og det kan være stor forskjell i sykdomsforløp. Under drøftelsene av særlige hensyn i avgjørelsen kan leseren se hvordan nemnda konkret har vurdert de enkelte tilfeller. For PGD-saker hvor det ikke inngår vevsforlikelighet har nemnda søkt å legge seg på linje med svensk praksis. g) Den skjønnsmessige totalvurdering, jf. lovens kan -kriterium EU-retten setter gjennom EØS-avtalen krav til kontroll og forutberegnelighet for de deler av lovverket som omfattes av EØS-avtalen. EF-domstolens praksis viser at reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser også omfatter helsetjenester (Sml.2001 s. I-5473-Smits og Peerbooms). EF-domstolen godtar skjønnsmessige rettslige kriterier (rettsanvendelsesskjønn) men er i utgangspunktet skeptisk til rekkevidden av diskresjonære skjønn som ikke kan prøves eller kontrolleres. Dersom det ikke foreligger helt ekstraordinære forhold, vil derfor ikke Dispensasjonsnemnda nekte dispensasjon dersom lovens øvrige kriterier, herunder særlige hensyn er oppfylt. Kan - kriteriet må derfor for alle praktiske formål leses som et skal - kriterium. 6. Status i dag Det er til nå kommet 22 søknader og 17 av disse er behandlet pr. 28. november Alle 17 har fått ja. Dispensasjonsnemnda er blitt kritisert for at dette er en ja-nemnd, og ikke en nei-nemnd som den var ment å være. Nemnda fatter sine avgjørelser etter beste skjønn og overbevisning ut fra det regelverket den har å forholde seg til. Nemnda kan ikke ta hensyn til om noen er kritiske eller ikke-kritiske. Nemnda må gjøre det som lovgiverne har bedt nemnda om å gjøre, nemlig å vurdere om vedkommende bør få dispensasjon ut fra det regelverket som foreligger. I dag har vi også en kraftig utskillelse før søknader fremkommer. Dispensasjonsnemnda får bare forelagt søknader der hvor sykehusene som står bak søknadene selv mener det vil være en sjanse for å komme igjennom med søknadene. Nyere søknader som har kommet inn gjelder, tilstander som splittet hånd/splittet fot malformasjon, osteogenesis imperfecta (medfødt benskjørhet) og dystrofia myotonica. I saken med osteogenesis imperfecta var det så stor tvil i nemnda at vi valgte å sende saken tilbake til administrasjonen, for nærmere undersøkelser av hvor alvorlig benskjørheten var i dette tilfellet. 7. Hvordan bør en ny lov være? Dispensasjons- og klagenemnda er et domstolslignende organ som i prinsippet vil være varsom med å uttale seg på annen måte enn gjennom avgjørelser eller gjennom høringsuttalelser. Dersom vi skal ha en lov som er dekkende for dagens praksis, og som kan åpne opp for å etablere fagmiljøer i Norge, ville jeg personlig gi uttrykk for at det generelle forbudet mot PGD i Norge bør oppheves og at det etablereres et nasjonalt senter, en nasjonal faggruppe, en faggruppe på behandlingsstedet eller en nemnd som nå, som vurderer hver enkelt sak i forhold til retningslinjer som ikke nødvendigvis må ha lovs form. Jo mer spesifikke og absolutte grenser som settes, jo vanskeligere blir reglene å håndtere og større fare for urimelige enkeltavgjørelser oppstår. Derfor bør nye regler være generelle og knyttes opp til etiske, rettslige og medisinske standarder som må kunne utvikles av kompetente personer som blir satt til å anvende reglene. For eksempel kan det vises til begreper som forsvarlig i legekretser, internasjonalt aksepterte normer, legeetisk forsvarlig og lignende. Så må lovgiver og forvaltningen stole på at de menneskene som blir satt til å foreta disse avgjørelsene treffer fornuftige avgjørelser og ikke lar seg misbruke eller avlede til å være for liberale eller restriktive. Det bør også etableres rutiner med tilbakemeldinger til den nemnd eller gruppe som tar standpunkt til søknadene fra parene som forsøker PGD. Slike standarder vil måtte kunne overprøves av domstolene (rettsanvendelsesskjønn), selv om Høyesterett antakelig vil være varsom med å overprøve rettsanvendelsesskjønn som stiller store krav til innsikt innenfor det bestemte fagområdet. Høyesterett har kommet med uttalelser som trekker i denne retning: Rt s. 603 og Rt s Se også Frostating lagmannsretts dom av 22. april 2005 (LF- Åpen høring 28. november

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg

Åpen høring 7. desember 2005. Åpen høring om. forskning på befruktede egg Åpen høring 7. desember 2005 R A P P O R T Åpen høring om forskning på befruktede egg Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 8. mars 2006, 4000

Detaljer

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær 13. årgang NR. 1/2004 BIOTEKNOLOGINEMNDA T I D S S K R I F T F R A B I O T E K N O L O G I N E M N D A Sameksistens Vilkår for fosterdiagnostikk Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning Genmodifiserte

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010

Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon. Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Norges Kristelige Legeforening 2010 Etisk betenkning om bioteknologi og assistert reproduksjon Av Norges Kristelige Legeforenings etikkutvalg

Detaljer

Åpent møte om reproduksjonsturisme

Åpent møte om reproduksjonsturisme Åpent møte 1. november 2007 R A P P O R T Åpent møte om reproduksjonsturisme Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda April 2008, bare tilgjengelig på www.bion.no

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 13. JUNI 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. DNA-registrering av hele befolkningen? BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 13. JUNI 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. DNA-registrering av hele befolkningen? BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 13. JUNI 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A BIOTEKNOLOGINEMNDA DNA-registrering av hele befolkningen? Bioteknologinemnda: DNA-registrering av hele befolkningen? Hvem har etterlatt

Detaljer

Biologiske våpen: Norsk ekspertise i samtale ett år etter 11. september

Biologiske våpen: Norsk ekspertise i samtale ett år etter 11. september 11. årgang NR. 3/2002 BIOTEKNOLOGINEMNDA T I D S S K R I F T F R A B I O T E K N O L O G I N E M N D A Biologiske våpen: Norsk ekspertise i samtale ett år etter 11. september Revisjon av bioteknologiloven

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Møtte ministerenside 6. Testet sprintgenet. Genmodifiserte mennesker? Ungdommens bioteknologiråd: Side 12. Side 15

Møtte ministerenside 6. Testet sprintgenet. Genmodifiserte mennesker? Ungdommens bioteknologiråd: Side 12. Side 15 Tidsskrift fra Bioteknologirådet // 2 2015// 24. årgang Testet sprintgenet Side 12 Genmodifiserte mennesker? Side 15 Ungdommens bioteknologiråd: Møtte ministerenside 6 INNHOLD // 2 2015 Ungdommens bioteknologiråd.

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Hunden en forskbar venn. Ja til genmodifisert mais i Norge? Genterapi for hund. UNESCOs bioetikk-deklarasjon. Assistert befruktning til lesbiske par

Hunden en forskbar venn. Ja til genmodifisert mais i Norge? Genterapi for hund. UNESCOs bioetikk-deklarasjon. Assistert befruktning til lesbiske par TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA Nr.3/2007 16. årgang Hunden en forskbar venn Genterapi for hund UNESCOs bioetikk-deklarasjon Stamceller og kreft Gentesting i forskning Ja til genmodifisert mais i Norge?

Detaljer

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte om Bruk av fostervev Oslo, 8.mars 1995 ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda HOVEDPUNKTENE I INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

R A P P O R T ÅPENT MØTE 24. SEPTEMBER 2001 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. DNA i rettssalen

R A P P O R T ÅPENT MØTE 24. SEPTEMBER 2001 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. DNA i rettssalen R A P P O R T ÅPENT MØTE 24. SEPTEMBER 2001 B I O T E K N O L O G I N E M N D A DNA i rettssalen Bioteknologinemnda: Åpent møte 24. september 2001 Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Åpent møte 4. april 2008 R A P P O R T Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Tilgjengelig

Detaljer

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2008 17. årgang Gentester Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv Innhold Innhold Forsidefoto: Røde blodceller.

Detaljer

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: Deres ref: Dato: 07.05.09 Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fikk Bioteknologinemnda

Detaljer

Hvordan skal vi lage barn? Side 8

Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Tidsskrift fra Bioteknologirådet // 3 2014// 23. årgang Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Bioteknologiloven evalueres Side 3 Elever gir råd Side 7 INNHOLD // 3 2014 Bioteknologiloven skal revideres, og

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA Bioteknologinemnda: Et barn i ditt bilde Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting En rapport av Norunn Kosberg 2011 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting 2011 Innledning s. 3 Begrepsavklaringer...s.

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA NR. 3/2006 15. ÅRGANG. Etikk, genetikk og virus

TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA NR. 3/2006 15. ÅRGANG. Etikk, genetikk og virus TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA NR. 3/2006 15. ÅRGANG Etikk, genetikk og virus Hvem snakker for barna? Genetikk og epigenetikk Nye nobelpriser Overvåking av GMO Blir genmodifisert mais lovlig i Norge?

Detaljer

Biopatenter. Fiskeskjell som historieskrivere. Samtykke og medisinsk bioteknologi. GMO-hjelp til Zambia. Genmodifi sert bomull i Kina

Biopatenter. Fiskeskjell som historieskrivere. Samtykke og medisinsk bioteknologi. GMO-hjelp til Zambia. Genmodifi sert bomull i Kina 11. årgang NR. 4/2002 BIOTEKNOLOGINEMNDA TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA Biopatenter Fiskeskjell som historieskrivere Samtykke og medisinsk bioteknologi GMO-hjelp til Zambia Genmodifi sert bomull i Kina

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer