TROMS NATURVERN. nrl Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS NATURVERN. nrl 1989. Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER"

Transkript

1 TROMS NTURVERN Medlemsblad for Troms Naturvern nrl NNKLLNG TL RSMOTE RSMELD NC ER

2 Qc, c.) TROMS NTURVERN Mediemsblad for Norges Naturvernforbunds iemmer i Troms, nr redaksjon: Eilif Niiss Redksjons adresse: Postboks 924, 9001 Tromse. Trykk: LOKLLGSOVERSKT KOPKONTORET /S Kvang Naturvemniag v/jan saks 9090 Burfjord tlf.p: Nordreisa Naturvemn v/hartvig Setra 9080 Storsiett tif.p: Baisfjord Naturlag, boks 60, 9050 Storsteinnes tif. Vidar Liiiebo p: Ytre Midt-Troms Naturlag v/viggo Daniels, boks 22, 9320 spelund tlf.p: a: Naturvernforbundet i Harstad, v/øystein Normann Blâskjellvn.39, 9405 Kaneb tlf.p: Naturvernforbundet i Bardu v/me Nysted, Skbrynet 6, 9250 Bardu tif.p: Naturvemnforbundet i Skániand v/me Jacobs, 9440 Evskjer tlf.p: Málselv Natur- Miljøvern v/johan Sors, 9020 Mo tlf.p: O35; NNKLLNG TL RSMOTE TROMS Pa Fosshøgda Gard NTURVERN lerdag 18.februar Ri Saksliste: (like ved Bardufoss flyplass) 1. Valg meteleder refert 2. Godkjning innkaliing saksliste LM t 3. Godkjning ársmelding for 4. Godkjning regnska for 5. rbeidsprram for l3udsjctt for Valg : Leder Styrelemmer /7 t---. Varalemmer til styret titsdinger vara til landsmøtet 2528.mai, Revisorer Valgkomitê 8. Uttalelser 9. Evtuelt Byer gjestegârd ved Lillehammer Represtanter for lokallage andre interesserte oppf or dres til a mote allerede fredag kveid d 17.februar, slik at vi kah diskutere felles interesser ellers bii bedre kjt. Lokailage bes forberede lit prestasjon laget arbeidet. Mat ordnes oss overnatting ordnes pa stedet. Ta heist sovepose. Pâmelding bor skje tii Eilif Niiss i. a: inn : tlf. p eiier ow c-,wp oa p.

3 1 RSMELDNG TROllS NTURVERN Styret har i Tromsø, Trornsø, ud Kvam, Tromsø, Roif Haugerud, Eilif Nilss, bestátt : kasserer Vidar Lillebo, Balsfjord Nina Giver, Lyng Helge Midttun, Sørreisa nders Varalemmer: 1. nny Viggo Evelyn Røegg, Tromsø, Eriks, Mãlselv Wassvik Bergheim, Fred Johans, Sørreisa leder (fram til august) nestleder Liv Torhild Nils, Harstad Daniels, Lvik (NU-represtant) Málselv hun bar vervet tidligere ar. Brosjyreutsdels hadde Totalt fikk vi imidlertid strøket fra histe ca 0.25 %. heller ikke det store tilsiaget, bare 241 nye pa betalt lemskontingt, slik at vi netto økning økning pa 155 lemmer, p 20 % noe fra Medlemme p de 1987 Hovedlemmer 726 (632) 37 19) 143 (107) 13 13) ( SUM 930 (775) tall for fordeler seg. 86 de ved (Ca 18%). nedlemner i grunn til at ble ikke hadde arsskiftet hadde Dette er son higger over landsgjnomsnittet i partes: Psjonistlemner Familielemner Livsvarige Tnqti1iicic,npr ii uhike kategorier ifl p folgde mate, Oat bar vsrt holdt Etter vel to ár bestâtt 3 styremøter i lønnet deltidssekreter personer son har hatt for til at leder matte trekke sag, bar meget mye a gjøre et styre son noe son tross alt vrt et bar førte positivt ár, aktivitetsmessig sett. Dette skyldes i stor styret. løpet grad ildsjeler gjnomført hressurserie i d Finland utom áp seminarserie Nord. vinteer 88 teina: Utnyttels ble dat rnánedsskiftet juni/juli arrangerte vi árlige Nordkalottkonferans son samlet ca 1 Sverige Norge. Meget 30 deltakere fra hyggelig var det sá at nny Eriks, ndselv ble valgt inn i Naturvernforbundets landsstyre at det ble dannet et nytt lokallag i Bardu kommune. Dette blir derned dat sjude lokallaget i fylket. Medlstallet har sá hatt p Kontorhold utvikling i áret son gikk. økonomi Fylkeslaget bar ikke hatt midler til 88. kunne Tronsø, rinelig innkjopt Dette sees pa a ha lønnet sekretsrhjelp i son neget nodvdig derson organisasjon skal fungere. Kontorlokale leies hos SV bar gjort det mulig sá for Natur stralt sanlingssted. telefonsvarer. allerede forste dag skjeder. Selv on det i 88 d Dne Pa var i drift viser regnskapstalle at aktivitet utlegg, bare er mulig planlagt aktivitet ikke okonomisk Medlernsutvikling i Nordre Toilbugate begynnels bar vist seg kom 4 Ungdom a ha lueget et i âret ble det nyttig, det inn flere be ikke har vrt overført pger til lokallage, ved kan stotte utfra. skulle vsre aret verving d som tilskudd utfra. fører Det gjnonføres derson økonoiniske vii Si at ikke far store satsing nár det gjaldt verving i organisajon. Storsatsing ble gjnomfort bare i NordNorge ca kystkommune D no son ca 20 nye lmer Opplegget var stor grad utsding til hatt grunniag i ressurssituasjon i Trons. Bartshet. personlig verving konbinert vervebrosjyrer vestlig via Postverket personhige verving har aldri suksess, bortsett fra ett hederlig unntak, bar skaffet oss i, 1 Nina tillegg til Giever, de KTVTETER Seminarserie løpet on tia. nniedere Det 4, de god. utnyttels vinter ble det arrangert ta var: Forsker Ragnar Nils, Fiskeriressurser FORUT: hressurse i ford: 4 pne nøter bosetting i nord. Forsker Jan Sundet, forges Fiskerihskole: overnevnte lternative beskatningsmodeller for hets bioliske ressurser. Organisasjonssekretsr Jan Hry T. Ols, Flatestruktur, fiskeriressurser Troms samfunn. sammfunnsøkononiske riktige fltestruktur? Hskolelektor Jostein Ressursforvaltning første møtet ble arrangert i tre neste pa Folkets nsvarhig for møteseri var vfallsbehandling i saka Før kom opp til alle ise on valg Tromsø Hans, Finnmark pa vre Hus. re Nordkalott. Fiskarfyiking: Hva er Distriktshskole: d motelokaler i Nordre Tollbugt var rimehig Oppslutning Bie. on mote framtidig fahlsbehandlingsmetode i konmunestyret, laget styret lemner NRK. varalmer Tromso Tromsø kommunestyre samt uttalelse son ble sdt Debatt i kommunestyret forte til at utsettelse vestlig begrunnet i at andre alternativer var for darhig utredet. Uttalels er i sin helhet trykt i lemsbladet nr 2. Energiprosi ektet D dehige rapport fra ergiprosjektet skulle første halvdel. Desverre har ha vrt ferdig del uheldige omst digheter fort til at rapport først vtes ferdig i lopet forste halvar Nordkalottkon ferans Troms konferans samlet Naturvern stod i 29 pa Sapp (+ no deltakere Leirskole Desverre hindret taka deltakerne i son arrangør 30. juni d 5. Nordkalott 3.juhi. Konferans barn) fra Finland, Sverige f 09 Norge. skikkelig oppieveise

4 - 2 d storslátte Reisadal. Pa utflukt til Jreoaivit natur reservat hadde vi bare ca 30 m sikt. Det ble laget uttalelser om: D okoliske ubalans i Bartshet. D framtidige ergiforsyning pa Nordkalott. Fjellskbruket. rbeidet natur miløvern pa Nordkalott. Kromutslipp fra stálverket ved Torneá. brevet til Nordisk Rád ble sá forursinge fra Nikeli pa Kola tatt opp. rrangemtet var meget vellykket bade faglig sosialt. Dette skyldtes kjeinpeinnsats først fremst fra Gunnar Kvaal, m sá fra Vidar Lillebo Hartvig Satra. rsmøteuttal elser rbeidet natur miljøvern i komniune Troms. Forsvarets bruk utmark i Troms. Styrk undervisning bioli/okoli i skol. DELTKELSE NØTER / R&D / UTVL Landsstyrereprestant: Hans Prestbaknio, Nálselv. (til juni) nny Eriks, Mlselv. (fra juni) Landsmøtet: juni pa Vindfjelltun i Vestfold. Hartvig Satra, Nordreisa. nny Eriks, Málselv. tillegg ble Svein Otto Kanstad, Tromsø/Volda sdt for a oritere om resultate fra ergiprosjektet som bar vart gjnomført i regi Troms Naturvern. Nordkalottkonferans, Sapp 29.juni 3.juli Signe Kanstad, Troinsø Helge Fredheim, Balsfjord Svein Otto Kanstad, TromsO Vidar Lillebo, Balsfjord Eilif Nilse, Tromsø Gunnar Kvaal, Balsfjord Hartvig Satra, Nordreisa Hans Prestbakmo, Málselv Magne Elvestad, Nordreisa Stig Gudbrands, Harstad Naslonalt organisasionsseminar Miliøvernutviklincm i konimune: 9.il. september. ud Kvam, TromsO. Hold skjargárd r oriteringsmete li.juni i Tromsø Eilif.ilss ME DLEMS STTUS Medlemsoversikt ved ársskiftet (tall ved forrige arsskifte i partes). Hele fylket 930 (775) liars tad Tromsø Kvafj ord Skinland Bjarkøy bestad Gratang Lang Bardu Salang Ma 1 se lv Serrejsa Dyrøy ) (289) 16) ( 17) C 3) ( 4) 6) C 4) 13) C 11) 94) 12) 6) Tr a ne y Torsk Berg Lvik Balsfjord Karlsey Lyng Storfjord 1<afj ord Skjervoy Nordreisa Xvnang 18 ( 12) 1 ( 2) 6 ( 5) 60 ( 60) 39 ( 40) 7 C 3) 29 ( 20) 8 ( 6) 19 ( 13) 6 ( 4) 42 ( 31) 15 ( 14)

5 RSBERETNNG FR NTURVERNFORBUNDET HRSTD Nnedring. Etter opptordring fra Norges Naturverreforbund vii lokallagots i-ja p rs,ntet bli foresitt clret til Naturvernforbundet i 1-larstad. Begrunriels far dette er at organisasion ønsker at aktivitet i lokallage skal bli forhundet NNV. Dette or ikke tilfelie d nneflora sam râder dag. Styret regner clette earn formalitet, har derfor allerede innfart det nye ntvrjet, selv am dot eä hør skie formeil godin.i.ng p.rsm5tet. perioderi h.r etyret hesttt Oyst.ein Normana Liv TorhLld Nils Stig Gudbrands riodil [lan-se ninn Hcltan Jan ma mnts 1,ar Markussi Biømn Oissøn Betraktninger omkring naturvernarbeidet i 19l3. var ret cia atur Ungdorn fikk lokal deiing i Harstad, kommiinon fikk miiiøvemnleder. sam fern kornmuner i Trains. ing disco begiverihete er vr fortioste. m vi er ikke mindre tilfredse donna utvikling d grunn. Styret lokailaget liar hatt koritakt bde Nil mniliøvernioder, vvikiet felies arrangemter begge. Vi regner selvføigelig et gocit eamarheide s& i RKTVTETER. rsmtet hie viklet 24. l5ehruar p Sterkroa, Seks ivnor crictte. Ettor at rsnvz.tet var vikiet, arrangerte vi!pt møte am Bartehet, dam vi hadde htet Bte asjord fra T3odø. Begge begivheta var omtalt annonse presseomtale i Harstad Tidda. P stete dci møtet var vi i personer til stede. handlingeplari for 1i88, tie fgde saker triikket fram: 4 4 John Morts Biømn Rash Teiiefs Del tageise i HNVs vervekamnpan3e day probtemne i Brtshevet ska) 1-ia an eijtru1 plass. rbeidet friluftakart for Harstad. Kv.fiord 13i&rkøy skel fortsottes. Urtetur birinstervanciring iuni.. Forszk p f. a. : odor nestieder kasserer etyrelem vara) em revisor va). gkommite gang st.ndiegrupper. Se na,rln.3re p tejiishehafldilflgeii kommunari. 1 ) løpet period ham vi viklet 10 styremoter, der behandlet vi hl.a. ham plaiitagt akejorier, møter drøf tot eg markedsføririg. En forospørsei til samtlige iernmer om hva de Ønsket ).aget skulle drive mod, ga 6 svar corn resuitat. Oppslut ning p do to iemsmøte sorn har vrt arrangert period bar e wart drlig. Styret or imidlertid glad for d app siutning Natnrvemnforhundet har Harstad omega, m vii t.thevel minne on at naturvern jkke or noe skal forvte at andre v.11 drive f or. Dot vi vii Verne em m vi cciv aktivt arbeide fcsr. Vi fr net. mjiøet vi har fortt. NV i Harstad bar wort represtert p Nordkalottkonferans i Sapp juli ved Stig Gudbrands, ngunn Holtan deltok p NNVs serninaret Orgartisasion naturvernet i kommune, corn hie arrangert p Moelv 9.-li. september. Mediemsmater. tiliegg til T3oreritshmøtet vi arrangerte 1 forbindelse rsmøtet. holdt vi et prestasjonsmøte i samambeid rniqvernleder Tore Salem 22. november. Her møtte ca. 20 personer fra forskjejlige Ecringer lag i Harstad. 6 var fra NV i Hare tad. Turer. Urtetur p Tronderies hie viklet 14. juni, undt 15 deltagere. Dette arrangemtet synes bør vurderes arrangert i Pks3oner. vre s populart at det irtnføre to urtedager. Blometervandring bie ikke 3. september sto tre styrets lwner p stand p torgot, dot sarnrne gitok vi p Kaneb Stor 5. november, dne gang samm tre lemmer fra MU. Vi delto ut vervebrosjyrer soigte materie1l. Re.sulteitet cv aksione bie 10 nye iemmer. nnet arbeid. Natursti i Fcikepamk bie reparert i slutteri juni, foldere til bruk i sti lagt ut p strategiske steder. rbeidet friiuftskartet her gtt rloe tregt, m vi holder jernet varmt. Prosjektet hie omtalt i NT 24, mars. Et igre refertt f ma møtet om Bamtshet ble trykket i TT 10. mars. Deane rsberetning gr ut corn innkaiiing til rsrnotet, sorn i r vii bli holdt tireclag 14. februar ki p Harstad Camping S. Kaneb. Vi. hpem at f lest mulig cv NNVs sympatisører lemmer vii mte. Tt rsmotet kommer Trorns-represtant i NNVs landsstyre, lyny Eriks. Hun vii oritere am NNVs arheid planer framover. Her bar vi fin sianse til viktig MØT OPP! pr.ioritere i tida framover. llarstad 20. ianutsr /; 7ysT p lecler n fram saker som vi manor er ci -

6 NTURVERNFORBUNDET BRDU Naturvcrnforhundet i Pardu hie stiftet d 25.10F8. EL interimstyre hadcie pfi forhnd arie nodvdige forheredeiser. Styret bestàr leder: rne Nyated nestleder: Randi Nasvold sekretmr : Lei f Fagertun kasserer: KirsLj. Knuds styreiein: Terje Nils vararep.: Nina Maaua Kjeil s Jane Heinxlai Pet var hygjelig at flere lokall fyiket vista i.nteresse stattet oss i startfas. &riig vii vi takke 3.okaliaget i M;Jneiv for god hjeip. Vi SaLLe sti pnis pi ha Jorn 511 jehoi.m luger Marie lag oas p.t konstiiuerer,de mote. Fra dein fikk vi kant.lutitonlng onganisanjon i forbundets mange arbeidsonwmer. tida etter stiftelsesmotet har laget arbeidet varying ierner. Vi deltok zai i akajon tliijobevist forhruker. Respons i lolcalsamafunnet er god. Natur riiijoveru opptar folk flest, vi hper at laget kan bidra Lii i holde oppe interess for naturvernet bygda. Bardu 18/1E9 Naturvernforbundet Bardu v/rne Nysted Skbrynet 6, 9250 Bardu..RSMELDNG BLSFJORD NTURLG STYRET her i bestátt : Leder: Vidar Lillebo Nestleder: Pal Westerbeek Kasserer: Helge Fredheim Styrelem: Rita Trãsdahl Styreiem: Bt Kalatad Sekretar: Gunner Kvaai Varalemmer: Hans Kristian Wuifsberg nne Marie LØvlid Det har vert vikiet 5 styremøter hvor dat er behandlet 27 saker. Vidar Lillebo er styreiem i Troms Naturvern. Helge Fredheim var BNs utsding til Nordkalottkonferans om natur- miljevern i Nordreisa.Vidar Lillebo Gunner Kvaal deltok som represtanter for Troms Naturvern (konferanseledere) Helge Fredheim deitok pa Naturvernforbundets inspirasjons samling 9.-il. sept.pá Moeiv.Vidar Liliebo,Helge Fredheim Gunnar Kvaai deltok 25.oktober pa samling for lokal lage Troms under NNV hvor d nye geralsekreter NNV,Jørn Siljeholm,var til stede. Balsfjord Naturlag er lem i Halsfjord Foikeakademi. RRNGEMENT MN bar sa i 1 hovedtrekke gjnomfort arrange mte aktivitetskalder.en del arrangemte bar inngátt i Kulturkontorets opplegg aktiv sommer. Vinterteliinge sjofugl er gjnomfort tellinger i januar,mars november. KTV SOMMER-prrammet for innehoidt 7 arrangemt som MN var ansvarlig for. TUR TH.. VNN/NORD-FUGLMY bie lyst pa grunn for iit pamelding. TUR TL MRKENESTND 0gOPPSYN SGELV-VTNET NTUR RESERVT er gjnomfort ut deltakere. SOPPKONTROLLER,STENTUR LKSVTNOMRDET KLØVTUR/ TELTTUR TL SKTERDLEN er alle gjnonførtm ilt deltakeise. GROTTETUREN TL LTJEGROTT hadde god oppslutning.

7 -. 13 OPPSYN SGELVVTNET NTURRESERVT. BN bar ansvaret f or oppsynet i Sagelvvatnet Naturreservat. Det er i d forbindelse gjnomført rekke turer kontroller.det registreres svart fá brudd pa frednings bestemmelse. vrtur TL SGELVTNET NTURRESERVT.i slutt mai er fin naturopplevelse svrt mye andefugl i reservatomrádet OBSERVSJONSTUR TL SØRKJOSLER gjnomføres flere ganger i løpet sommer Ornitolisk Foring itromsø.vi har hgt oss p&no ture. Fugletrekket i mai maned er stor opplevelse. NYTT NVN P BLSFJORD NTURLG? Norges Naturvernforbund bar foreslatt samordning nnebruk i alle forbundets organisasjonsledd til: NTURVERNFORBUNDET nn fylke/komune/omr. Balsfjord Neturlag blir i s fall hetde NTURVERNFORBUNDET BLSFJORD Nnespørsmàlet ma klares nrmere bade i forbundet i BN.V1. ma sansynligvis matte innkalle til ekstraordinrt ársmøte i mars/april om sak. PELT VED NDORVTNET ble satt opp for a oke interess for ski turer d veg. NORNNN HEKØTTER holdt i mars et lysbildeforedrag dikt.det ble meget fin opplevelse. UTTLELSER OG NNET. Balsfjord Naturlag bar anket vedtak i Teknisk Hovedutvalg om tillatelse til fradeling tomt for fritidshus ved Juksatnet. Fylkesmann viste ank pa formelt grunnlag. BN bar gitt uttalelse til sporsmàlet om Miljøutvalg for Balsfjord kommune. Det er gitt positiv uttalelse til mulighet for a etablere et ØKOMUSEUM pa Einar Edvards sin eidom mot Sørkj osleira. Leder bar utarbeidet isinnlegg til komunestyrets hold ning til fly E6-trase fra Bergneset til Forsberg. MEDLEMMSTLL. Balsfjord Naturlag er lokallag for alle som er lemmer i Norges Naturvernforbund.Dette er vel 40 personer. til legg betaler ca 35 personer direktekontingt til laget hvor 25 ikke er lemmer NNV.Tilsamm har Balsfjord Naturlag vel 60 lemmer. MTERELL TL BRNEHGER. Fuglelia Barnehage arbeider meget godt fuglelivet rundt barnehag som et gjnomgangstema i barnehageopplegget. BN bar derf or gitt barnehag del materiell egnet for bruk i opplegget. SJØFUGLTELLNG, RSMØTE.TROMS NTURVERN SJØFUGLTELLNG... EVT.KSTRORNRT RSMØTE FUGLEKSSESNEKRNG FUGLEL BRNEHGE. i OBSERVSJONSTUR SØRXJOSLEp. OBSERVSJONSTUR SGELVVTNET NTUR RESERVT OPPSYN SGELVVTNET NTURRESERVT BLSFJORDMESS NORDKLOTTKONFERNSEN OM MLJØVERN,SØr_Varanger NTUR- OG TUR TL RUSSETND. - SOPPKONTROLL Turopplegg,pemt SJØFUGLTELLNG.... :,RSMøTE198g....BEDSPROGR14 mulighete, for friluftsljv a1sfjo i : : onferayjse om tiltak mot vannforursing lg1989. :, kan bli forandret. Vi erápne _:2 forsiag...:n

8 FORSLGOM NVNEENDRNG Endelig er det grunn til a nevne at forsiaget om nn har butt godt mottatt overalt. HVORDN? et mer sretta L) Landsstyret har i mote at Naturvernforbundets Forsiaget gar ut pa at Naturvernforbundet i eller pa vedkommde fylkes eller kommunn i tillegg. Norges Naturvernforbund behoidet sitt offesielie nn, m det innarbeides mer a bruke kortform Naturvernforbundet, bade i skrift tale. Norges Naturvernforbund markerer at vi er et iandsomfattde forbund ( fiere fyikes lokailag). Norge har ing tiisvarde organisasjon, det failer derfor naturlig snakke om Naturvernforbundet som det este. D kortere form er klere a bruke i iser andre ia. Naturvernforbundet bør bli et ord som mange assosierer naturvern várt arbeid. HVORFOR? november vedtatt a anbefale fylkes 09 lokaliag skifter nn. lokallage gár over til hete Et viktig argumt bak forslaget er at vi mer at forbundet et hetlig nn vii bli bedre kjt sin landsomfattde aktivitet. En rekke eksempler tyder pa at mange ikke vet at det dreier seg om samme organisasjon nâr f.eks. Vestlandske Naturvernforing gjor noe som ia formidler nâr et annet fylkeslag eller forbundet strait utretter noe annet. Fâ vet hvor mye vi gjor til samm. Med Naturvernforbundet som fellesnevner mer vi at organisasjon lettere vii bli stàde i informasjonsstromm som organisasjon, der bli bedre kjt. Selvsagt ma organisasjon uansett prestere noe a bli kjt for det nytter ikke bare a skifte nn. M var aktivitet er. storre n mange vii tro, det dreier seg om a gjore dne virksomhet synlig. Far offtlighet 09 politikerne et bilde organisasion i storre aktivitet vii det trolig oke var innflytelse skape et storre grunniag for a verve nye lemmer. Ett nn tror vi sá vii bidra til mer samla samordnet organisasjon. iie ledd vii bli stáde etikett, ett uttrykk. nnsats knyttes til hel organisasjon til felles sak, ikke bare deler heihet. Vi tror dette vii bidra til a styrke samordning hele organisasjon. Vi tror det fortsatt er slik at felles innsats om felies sak gir storre styrke. Sam kjt vedtok landsmotet i sommer at det fra Og kontigtaret 1990 settes et belop pa 1/6 iemskontigt rettet mot aktiviteter pa fyikes iokalplan. Fylkeslage mange lokaliag har i host hatt besok gera1sekretr organisasjonssekretr for a styrke kontakt meliom de ulike iedd i organisasjon. Vi satser betydeiig mer n tidligere pa kurs for tillitsvaigte. Nnedring er del strategi f or a oke var innflytelse gjnom mer samordna organisajon. Forsiaget berorer ikke fylkes 09 lokallages formelie status i organisasjon. Etternormaivedtekte er nneding sak for lages ársmoter. Det er vedtektsdrjng som krever 2/3 pa et lovlig innkalt ársmote. Landsstyret ber derfor am at styre i fyikes lokailag behandler nnesporsmáiet sikte pa at det gjores pa det forste ársmote som de fieste skal vikie i lopet de forste mánede ULEMPER? lle lag som har no àr bak seg har gjerne et nn som er godt innarbejda lokalt. Vi er kiar over at i overgangsperjode kan et annet nn oke forvirring, ikke redusere d. Vi tror iikevei at folk vii oppdage sammhg dersom nnedring knyttes til begivhet som ia pubiiserer elier at det pa andre mater gjores floe aktivt for a opplyse om det nye. En ann side er-at no lag har tradisjonsrike nn som for mange uttrykker idtitet er foleisesmessig knyttet til langvarig.kamp for viktige saker. D lokale tiihorighet er viktig, for d er terkere n fjern tiiknytning. Landsstyret haper at lokal styrke kan la seg oppretthoide 09 utvikle, sá et nytt nn. ETT NVN FORPLKTER Ogs i dag er det slik at vedtak sam fattes iandsmotet 09 iandsstyret er bindde for hele organisasjon. Ulike oppfatninger pa stralt lokait hold forekommer selvsagt, m det har ikke vrt floe problem for forbundet. Med Naturvernforbundet som feliesnevner øker rimeiig nok risiko at for det oppstár tvil om hva forbundet mer dersom lokale ledd hevder noe annet n strait. En slik forvirring vii vmre uheldig. Vi tror problemet vii bii motvirket at organisajon i det heie samordnes bedre, noe som innebrer styrket kontakt internt utveksiing synspunkter ideer. Erfaringer fra Svska Naturskyddsforjng, som har gjnomfort lignde nneordnjng som iandsstyret na foresiàr, tyder ikke pa at probiemet a ga i takt vii øke. For ords skyld nevner vi at nneforsiaget seivsagt ikke vii dre pa d formelle status som fyikes 09 lokallage har i forhold til straileddet. De skai fortsatt vre lag pa ulike gerafiskivá slik sornstruktur er etablert fra for. Som nevnt tidligere kan ikke iandsstyret plegge lage a dre nn. M vi tiilater oss a komme klar oppfordring om a gjore det. Neste ar fylier organisasjon 75 ar, det kan vre god aniedning til a markere overgang til Naturverforbundet som fellesnn for alle ledd. Med vnlig hils NORGES NTURVERNFORBOND Erik Soiheim leder

9 C Evtuell retur til TROMS NTURVERN. Boks 924, 9001 Tromse vnligst meld adresseforandring direkte til Norges Naturvern forbund, postboks 6804 St.Ols plass, 0130 Oslo 1. Dette gjeres best p Postverkets blankett son sdes portofritt.

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET TROMS (-4 NATURVERN Informasjonsblad fra Troms Naturvern ((11)111 nr.2 1987 BareENjoiti REFERAT ERA ARSMØTET AV LNNHOLDET: ARSMELDIER FRA EYLKES- OG LOKALLAG UTTALESLER FRA ARSMØTET VERDENSKOMMISJONEN

Detaljer

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91. :jj. Nr. 1 Febru 1991. TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter

Detaljer

Bruk Natur vern àret!

Bruk Natur vern àret! Bruk Natur vern àret! Naturvernret 1995 er her. La oss bruke det i arbeidet for natur og miljø i Nord-Norge! Dette kan st som ei enkel opp summering av inniedninga og diskusjonen om det europeiske Naturvernâret

Detaljer

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR.

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. Tmms Naturverrf MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. 3/1 991 Ønske tenkning Blekkulf i farta! Den nyc fiskeripolitikken som Fiskeridepartementet legger opp til er ren ønske tenkning. Det sa Bente

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa. Norges Naturvernforbunds Veterangruppe Referat fra medlemsmøte 27.april 2009 Møtet ble holdt i Naturvernforbundets møterom, 3. etasje i Grensen 9b, Oslo kl.17.00 19.00, og var første medlemsmøte i Veterangruppa.

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer