TROMS NATURVERN. nrl Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS NATURVERN. nrl 1989. Medlemsblad for Troms Naturvern INNKALLING TIL RSMOTE RSMELD INC ER"

Transkript

1 TROMS NTURVERN Medlemsblad for Troms Naturvern nrl NNKLLNG TL RSMOTE RSMELD NC ER

2 Qc, c.) TROMS NTURVERN Mediemsblad for Norges Naturvernforbunds iemmer i Troms, nr redaksjon: Eilif Niiss Redksjons adresse: Postboks 924, 9001 Tromse. Trykk: LOKLLGSOVERSKT KOPKONTORET /S Kvang Naturvemniag v/jan saks 9090 Burfjord tlf.p: Nordreisa Naturvemn v/hartvig Setra 9080 Storsiett tif.p: Baisfjord Naturlag, boks 60, 9050 Storsteinnes tif. Vidar Liiiebo p: Ytre Midt-Troms Naturlag v/viggo Daniels, boks 22, 9320 spelund tlf.p: a: Naturvernforbundet i Harstad, v/øystein Normann Blâskjellvn.39, 9405 Kaneb tlf.p: Naturvernforbundet i Bardu v/me Nysted, Skbrynet 6, 9250 Bardu tif.p: Naturvemnforbundet i Skániand v/me Jacobs, 9440 Evskjer tlf.p: Málselv Natur- Miljøvern v/johan Sors, 9020 Mo tlf.p: O35; NNKLLNG TL RSMOTE TROMS Pa Fosshøgda Gard NTURVERN lerdag 18.februar Ri Saksliste: (like ved Bardufoss flyplass) 1. Valg meteleder refert 2. Godkjning innkaliing saksliste LM t 3. Godkjning ársmelding for 4. Godkjning regnska for 5. rbeidsprram for l3udsjctt for Valg : Leder Styrelemmer /7 t---. Varalemmer til styret titsdinger vara til landsmøtet 2528.mai, Revisorer Valgkomitê 8. Uttalelser 9. Evtuelt Byer gjestegârd ved Lillehammer Represtanter for lokallage andre interesserte oppf or dres til a mote allerede fredag kveid d 17.februar, slik at vi kah diskutere felles interesser ellers bii bedre kjt. Lokailage bes forberede lit prestasjon laget arbeidet. Mat ordnes oss overnatting ordnes pa stedet. Ta heist sovepose. Pâmelding bor skje tii Eilif Niiss i. a: inn : tlf. p eiier ow c-,wp oa p.

3 1 RSMELDNG TROllS NTURVERN Styret har i Tromsø, Trornsø, ud Kvam, Tromsø, Roif Haugerud, Eilif Nilss, bestátt : kasserer Vidar Lillebo, Balsfjord Nina Giver, Lyng Helge Midttun, Sørreisa nders Varalemmer: 1. nny Viggo Evelyn Røegg, Tromsø, Eriks, Mãlselv Wassvik Bergheim, Fred Johans, Sørreisa leder (fram til august) nestleder Liv Torhild Nils, Harstad Daniels, Lvik (NU-represtant) Málselv hun bar vervet tidligere ar. Brosjyreutsdels hadde Totalt fikk vi imidlertid strøket fra histe ca 0.25 %. heller ikke det store tilsiaget, bare 241 nye pa betalt lemskontingt, slik at vi netto økning økning pa 155 lemmer, p 20 % noe fra Medlemme p de 1987 Hovedlemmer 726 (632) 37 19) 143 (107) 13 13) ( SUM 930 (775) tall for fordeler seg. 86 de ved (Ca 18%). nedlemner i grunn til at ble ikke hadde arsskiftet hadde Dette er son higger over landsgjnomsnittet i partes: Psjonistlemner Familielemner Livsvarige Tnqti1iicic,npr ii uhike kategorier ifl p folgde mate, Oat bar vsrt holdt Etter vel to ár bestâtt 3 styremøter i lønnet deltidssekreter personer son har hatt for til at leder matte trekke sag, bar meget mye a gjøre et styre son noe son tross alt vrt et bar førte positivt ár, aktivitetsmessig sett. Dette skyldes i stor styret. løpet grad ildsjeler gjnomført hressurserie i d Finland utom áp seminarserie Nord. vinteer 88 teina: Utnyttels ble dat rnánedsskiftet juni/juli arrangerte vi árlige Nordkalottkonferans son samlet ca 1 Sverige Norge. Meget 30 deltakere fra hyggelig var det sá at nny Eriks, ndselv ble valgt inn i Naturvernforbundets landsstyre at det ble dannet et nytt lokallag i Bardu kommune. Dette blir derned dat sjude lokallaget i fylket. Medlstallet har sá hatt p Kontorhold utvikling i áret son gikk. økonomi Fylkeslaget bar ikke hatt midler til 88. kunne Tronsø, rinelig innkjopt Dette sees pa a ha lønnet sekretsrhjelp i son neget nodvdig derson organisasjon skal fungere. Kontorlokale leies hos SV bar gjort det mulig sá for Natur stralt sanlingssted. telefonsvarer. allerede forste dag skjeder. Selv on det i 88 d Dne Pa var i drift viser regnskapstalle at aktivitet utlegg, bare er mulig planlagt aktivitet ikke okonomisk Medlernsutvikling i Nordre Toilbugate begynnels bar vist seg kom 4 Ungdom a ha lueget et i âret ble det nyttig, det inn flere be ikke har vrt overført pger til lokallage, ved kan stotte utfra. skulle vsre aret verving d som tilskudd utfra. fører Det gjnonføres derson økonoiniske vii Si at ikke far store satsing nár det gjaldt verving i organisajon. Storsatsing ble gjnomfort bare i NordNorge ca kystkommune D no son ca 20 nye lmer Opplegget var stor grad utsding til hatt grunniag i ressurssituasjon i Trons. Bartshet. personlig verving konbinert vervebrosjyrer vestlig via Postverket personhige verving har aldri suksess, bortsett fra ett hederlig unntak, bar skaffet oss i, 1 Nina tillegg til Giever, de KTVTETER Seminarserie løpet on tia. nniedere Det 4, de god. utnyttels vinter ble det arrangert ta var: Forsker Ragnar Nils, Fiskeriressurser FORUT: hressurse i ford: 4 pne nøter bosetting i nord. Forsker Jan Sundet, forges Fiskerihskole: overnevnte lternative beskatningsmodeller for hets bioliske ressurser. Organisasjonssekretsr Jan Hry T. Ols, Flatestruktur, fiskeriressurser Troms samfunn. sammfunnsøkononiske riktige fltestruktur? Hskolelektor Jostein Ressursforvaltning første møtet ble arrangert i tre neste pa Folkets nsvarhig for møteseri var vfallsbehandling i saka Før kom opp til alle ise on valg Tromsø Hans, Finnmark pa vre Hus. re Nordkalott. Fiskarfyiking: Hva er Distriktshskole: d motelokaler i Nordre Tollbugt var rimehig Oppslutning Bie. on mote framtidig fahlsbehandlingsmetode i konmunestyret, laget styret lemner NRK. varalmer Tromso Tromsø kommunestyre samt uttalelse son ble sdt Debatt i kommunestyret forte til at utsettelse vestlig begrunnet i at andre alternativer var for darhig utredet. Uttalels er i sin helhet trykt i lemsbladet nr 2. Energiprosi ektet D dehige rapport fra ergiprosjektet skulle første halvdel. Desverre har ha vrt ferdig del uheldige omst digheter fort til at rapport først vtes ferdig i lopet forste halvar Nordkalottkon ferans Troms konferans samlet Naturvern stod i 29 pa Sapp (+ no deltakere Leirskole Desverre hindret taka deltakerne i son arrangør 30. juni d 5. Nordkalott 3.juhi. Konferans barn) fra Finland, Sverige f 09 Norge. skikkelig oppieveise

4 - 2 d storslátte Reisadal. Pa utflukt til Jreoaivit natur reservat hadde vi bare ca 30 m sikt. Det ble laget uttalelser om: D okoliske ubalans i Bartshet. D framtidige ergiforsyning pa Nordkalott. Fjellskbruket. rbeidet natur miløvern pa Nordkalott. Kromutslipp fra stálverket ved Torneá. brevet til Nordisk Rád ble sá forursinge fra Nikeli pa Kola tatt opp. rrangemtet var meget vellykket bade faglig sosialt. Dette skyldtes kjeinpeinnsats først fremst fra Gunnar Kvaal, m sá fra Vidar Lillebo Hartvig Satra. rsmøteuttal elser rbeidet natur miljøvern i komniune Troms. Forsvarets bruk utmark i Troms. Styrk undervisning bioli/okoli i skol. DELTKELSE NØTER / R&D / UTVL Landsstyrereprestant: Hans Prestbaknio, Nálselv. (til juni) nny Eriks, Mlselv. (fra juni) Landsmøtet: juni pa Vindfjelltun i Vestfold. Hartvig Satra, Nordreisa. nny Eriks, Málselv. tillegg ble Svein Otto Kanstad, Tromsø/Volda sdt for a oritere om resultate fra ergiprosjektet som bar vart gjnomført i regi Troms Naturvern. Nordkalottkonferans, Sapp 29.juni 3.juli Signe Kanstad, Troinsø Helge Fredheim, Balsfjord Svein Otto Kanstad, TromsO Vidar Lillebo, Balsfjord Eilif Nilse, Tromsø Gunnar Kvaal, Balsfjord Hartvig Satra, Nordreisa Hans Prestbakmo, Málselv Magne Elvestad, Nordreisa Stig Gudbrands, Harstad Naslonalt organisasionsseminar Miliøvernutviklincm i konimune: 9.il. september. ud Kvam, TromsO. Hold skjargárd r oriteringsmete li.juni i Tromsø Eilif.ilss ME DLEMS STTUS Medlemsoversikt ved ársskiftet (tall ved forrige arsskifte i partes). Hele fylket 930 (775) liars tad Tromsø Kvafj ord Skinland Bjarkøy bestad Gratang Lang Bardu Salang Ma 1 se lv Serrejsa Dyrøy ) (289) 16) ( 17) C 3) ( 4) 6) C 4) 13) C 11) 94) 12) 6) Tr a ne y Torsk Berg Lvik Balsfjord Karlsey Lyng Storfjord 1<afj ord Skjervoy Nordreisa Xvnang 18 ( 12) 1 ( 2) 6 ( 5) 60 ( 60) 39 ( 40) 7 C 3) 29 ( 20) 8 ( 6) 19 ( 13) 6 ( 4) 42 ( 31) 15 ( 14)

5 RSBERETNNG FR NTURVERNFORBUNDET HRSTD Nnedring. Etter opptordring fra Norges Naturverreforbund vii lokallagots i-ja p rs,ntet bli foresitt clret til Naturvernforbundet i 1-larstad. Begrunriels far dette er at organisasion ønsker at aktivitet i lokallage skal bli forhundet NNV. Dette or ikke tilfelie d nneflora sam râder dag. Styret regner clette earn formalitet, har derfor allerede innfart det nye ntvrjet, selv am dot eä hør skie formeil godin.i.ng p.rsm5tet. perioderi h.r etyret hesttt Oyst.ein Normana Liv TorhLld Nils Stig Gudbrands riodil [lan-se ninn Hcltan Jan ma mnts 1,ar Markussi Biømn Oissøn Betraktninger omkring naturvernarbeidet i 19l3. var ret cia atur Ungdorn fikk lokal deiing i Harstad, kommiinon fikk miiiøvemnleder. sam fern kornmuner i Trains. ing disco begiverihete er vr fortioste. m vi er ikke mindre tilfredse donna utvikling d grunn. Styret lokailaget liar hatt koritakt bde Nil mniliøvernioder, vvikiet felies arrangemter begge. Vi regner selvføigelig et gocit eamarheide s& i RKTVTETER. rsmtet hie viklet 24. l5ehruar p Sterkroa, Seks ivnor crictte. Ettor at rsnvz.tet var vikiet, arrangerte vi!pt møte am Bartehet, dam vi hadde htet Bte asjord fra T3odø. Begge begivheta var omtalt annonse presseomtale i Harstad Tidda. P stete dci møtet var vi i personer til stede. handlingeplari for 1i88, tie fgde saker triikket fram: 4 4 John Morts Biømn Rash Teiiefs Del tageise i HNVs vervekamnpan3e day probtemne i Brtshevet ska) 1-ia an eijtru1 plass. rbeidet friluftakart for Harstad. Kv.fiord 13i&rkøy skel fortsottes. Urtetur birinstervanciring iuni.. Forszk p f. a. : odor nestieder kasserer etyrelem vara) em revisor va). gkommite gang st.ndiegrupper. Se na,rln.3re p tejiishehafldilflgeii kommunari. 1 ) løpet period ham vi viklet 10 styremoter, der behandlet vi hl.a. ham plaiitagt akejorier, møter drøf tot eg markedsføririg. En forospørsei til samtlige iernmer om hva de Ønsket ).aget skulle drive mod, ga 6 svar corn resuitat. Oppslut ning p do to iemsmøte sorn har vrt arrangert period bar e wart drlig. Styret or imidlertid glad for d app siutning Natnrvemnforhundet har Harstad omega, m vii t.thevel minne on at naturvern jkke or noe skal forvte at andre v.11 drive f or. Dot vi vii Verne em m vi cciv aktivt arbeide fcsr. Vi fr net. mjiøet vi har fortt. NV i Harstad bar wort represtert p Nordkalottkonferans i Sapp juli ved Stig Gudbrands, ngunn Holtan deltok p NNVs serninaret Orgartisasion naturvernet i kommune, corn hie arrangert p Moelv 9.-li. september. Mediemsmater. tiliegg til T3oreritshmøtet vi arrangerte 1 forbindelse rsmøtet. holdt vi et prestasjonsmøte i samambeid rniqvernleder Tore Salem 22. november. Her møtte ca. 20 personer fra forskjejlige Ecringer lag i Harstad. 6 var fra NV i Hare tad. Turer. Urtetur p Tronderies hie viklet 14. juni, undt 15 deltagere. Dette arrangemtet synes bør vurderes arrangert i Pks3oner. vre s populart at det irtnføre to urtedager. Blometervandring bie ikke 3. september sto tre styrets lwner p stand p torgot, dot sarnrne gitok vi p Kaneb Stor 5. november, dne gang samm tre lemmer fra MU. Vi delto ut vervebrosjyrer soigte materie1l. Re.sulteitet cv aksione bie 10 nye iemmer. nnet arbeid. Natursti i Fcikepamk bie reparert i slutteri juni, foldere til bruk i sti lagt ut p strategiske steder. rbeidet friiuftskartet her gtt rloe tregt, m vi holder jernet varmt. Prosjektet hie omtalt i NT 24, mars. Et igre refertt f ma møtet om Bamtshet ble trykket i TT 10. mars. Deane rsberetning gr ut corn innkaiiing til rsrnotet, sorn i r vii bli holdt tireclag 14. februar ki p Harstad Camping S. Kaneb. Vi. hpem at f lest mulig cv NNVs sympatisører lemmer vii mte. Tt rsmotet kommer Trorns-represtant i NNVs landsstyre, lyny Eriks. Hun vii oritere am NNVs arheid planer framover. Her bar vi fin sianse til viktig MØT OPP! pr.ioritere i tida framover. llarstad 20. ianutsr /; 7ysT p lecler n fram saker som vi manor er ci -

6 NTURVERNFORBUNDET BRDU Naturvcrnforhundet i Pardu hie stiftet d 25.10F8. EL interimstyre hadcie pfi forhnd arie nodvdige forheredeiser. Styret bestàr leder: rne Nyated nestleder: Randi Nasvold sekretmr : Lei f Fagertun kasserer: KirsLj. Knuds styreiein: Terje Nils vararep.: Nina Maaua Kjeil s Jane Heinxlai Pet var hygjelig at flere lokall fyiket vista i.nteresse stattet oss i startfas. &riig vii vi takke 3.okaliaget i M;Jneiv for god hjeip. Vi SaLLe sti pnis pi ha Jorn 511 jehoi.m luger Marie lag oas p.t konstiiuerer,de mote. Fra dein fikk vi kant.lutitonlng onganisanjon i forbundets mange arbeidsonwmer. tida etter stiftelsesmotet har laget arbeidet varying ierner. Vi deltok zai i akajon tliijobevist forhruker. Respons i lolcalsamafunnet er god. Natur riiijoveru opptar folk flest, vi hper at laget kan bidra Lii i holde oppe interess for naturvernet bygda. Bardu 18/1E9 Naturvernforbundet Bardu v/rne Nysted Skbrynet 6, 9250 Bardu..RSMELDNG BLSFJORD NTURLG STYRET her i bestátt : Leder: Vidar Lillebo Nestleder: Pal Westerbeek Kasserer: Helge Fredheim Styrelem: Rita Trãsdahl Styreiem: Bt Kalatad Sekretar: Gunner Kvaai Varalemmer: Hans Kristian Wuifsberg nne Marie LØvlid Det har vert vikiet 5 styremøter hvor dat er behandlet 27 saker. Vidar Lillebo er styreiem i Troms Naturvern. Helge Fredheim var BNs utsding til Nordkalottkonferans om natur- miljevern i Nordreisa.Vidar Lillebo Gunner Kvaal deltok som represtanter for Troms Naturvern (konferanseledere) Helge Fredheim deitok pa Naturvernforbundets inspirasjons samling 9.-il. sept.pá Moeiv.Vidar Liliebo,Helge Fredheim Gunnar Kvaai deltok 25.oktober pa samling for lokal lage Troms under NNV hvor d nye geralsekreter NNV,Jørn Siljeholm,var til stede. Balsfjord Naturlag er lem i Halsfjord Foikeakademi. RRNGEMENT MN bar sa i 1 hovedtrekke gjnomfort arrange mte aktivitetskalder.en del arrangemte bar inngátt i Kulturkontorets opplegg aktiv sommer. Vinterteliinge sjofugl er gjnomfort tellinger i januar,mars november. KTV SOMMER-prrammet for innehoidt 7 arrangemt som MN var ansvarlig for. TUR TH.. VNN/NORD-FUGLMY bie lyst pa grunn for iit pamelding. TUR TL MRKENESTND 0gOPPSYN SGELV-VTNET NTUR RESERVT er gjnomfort ut deltakere. SOPPKONTROLLER,STENTUR LKSVTNOMRDET KLØVTUR/ TELTTUR TL SKTERDLEN er alle gjnonførtm ilt deltakeise. GROTTETUREN TL LTJEGROTT hadde god oppslutning.

7 -. 13 OPPSYN SGELVVTNET NTURRESERVT. BN bar ansvaret f or oppsynet i Sagelvvatnet Naturreservat. Det er i d forbindelse gjnomført rekke turer kontroller.det registreres svart fá brudd pa frednings bestemmelse. vrtur TL SGELVTNET NTURRESERVT.i slutt mai er fin naturopplevelse svrt mye andefugl i reservatomrádet OBSERVSJONSTUR TL SØRKJOSLER gjnomføres flere ganger i løpet sommer Ornitolisk Foring itromsø.vi har hgt oss p&no ture. Fugletrekket i mai maned er stor opplevelse. NYTT NVN P BLSFJORD NTURLG? Norges Naturvernforbund bar foreslatt samordning nnebruk i alle forbundets organisasjonsledd til: NTURVERNFORBUNDET nn fylke/komune/omr. Balsfjord Neturlag blir i s fall hetde NTURVERNFORBUNDET BLSFJORD Nnespørsmàlet ma klares nrmere bade i forbundet i BN.V1. ma sansynligvis matte innkalle til ekstraordinrt ársmøte i mars/april om sak. PELT VED NDORVTNET ble satt opp for a oke interess for ski turer d veg. NORNNN HEKØTTER holdt i mars et lysbildeforedrag dikt.det ble meget fin opplevelse. UTTLELSER OG NNET. Balsfjord Naturlag bar anket vedtak i Teknisk Hovedutvalg om tillatelse til fradeling tomt for fritidshus ved Juksatnet. Fylkesmann viste ank pa formelt grunnlag. BN bar gitt uttalelse til sporsmàlet om Miljøutvalg for Balsfjord kommune. Det er gitt positiv uttalelse til mulighet for a etablere et ØKOMUSEUM pa Einar Edvards sin eidom mot Sørkj osleira. Leder bar utarbeidet isinnlegg til komunestyrets hold ning til fly E6-trase fra Bergneset til Forsberg. MEDLEMMSTLL. Balsfjord Naturlag er lokallag for alle som er lemmer i Norges Naturvernforbund.Dette er vel 40 personer. til legg betaler ca 35 personer direktekontingt til laget hvor 25 ikke er lemmer NNV.Tilsamm har Balsfjord Naturlag vel 60 lemmer. MTERELL TL BRNEHGER. Fuglelia Barnehage arbeider meget godt fuglelivet rundt barnehag som et gjnomgangstema i barnehageopplegget. BN bar derf or gitt barnehag del materiell egnet for bruk i opplegget. SJØFUGLTELLNG, RSMØTE.TROMS NTURVERN SJØFUGLTELLNG... EVT.KSTRORNRT RSMØTE FUGLEKSSESNEKRNG FUGLEL BRNEHGE. i OBSERVSJONSTUR SØRXJOSLEp. OBSERVSJONSTUR SGELVVTNET NTUR RESERVT OPPSYN SGELVVTNET NTURRESERVT BLSFJORDMESS NORDKLOTTKONFERNSEN OM MLJØVERN,SØr_Varanger NTUR- OG TUR TL RUSSETND. - SOPPKONTROLL Turopplegg,pemt SJØFUGLTELLNG.... :,RSMøTE198g....BEDSPROGR14 mulighete, for friluftsljv a1sfjo i : : onferayjse om tiltak mot vannforursing lg1989. :, kan bli forandret. Vi erápne _:2 forsiag...:n

8 FORSLGOM NVNEENDRNG Endelig er det grunn til a nevne at forsiaget om nn har butt godt mottatt overalt. HVORDN? et mer sretta L) Landsstyret har i mote at Naturvernforbundets Forsiaget gar ut pa at Naturvernforbundet i eller pa vedkommde fylkes eller kommunn i tillegg. Norges Naturvernforbund behoidet sitt offesielie nn, m det innarbeides mer a bruke kortform Naturvernforbundet, bade i skrift tale. Norges Naturvernforbund markerer at vi er et iandsomfattde forbund ( fiere fyikes lokailag). Norge har ing tiisvarde organisasjon, det failer derfor naturlig snakke om Naturvernforbundet som det este. D kortere form er klere a bruke i iser andre ia. Naturvernforbundet bør bli et ord som mange assosierer naturvern várt arbeid. HVORFOR? november vedtatt a anbefale fylkes 09 lokaliag skifter nn. lokallage gár over til hete Et viktig argumt bak forslaget er at vi mer at forbundet et hetlig nn vii bli bedre kjt sin landsomfattde aktivitet. En rekke eksempler tyder pa at mange ikke vet at det dreier seg om samme organisasjon nâr f.eks. Vestlandske Naturvernforing gjor noe som ia formidler nâr et annet fylkeslag eller forbundet strait utretter noe annet. Fâ vet hvor mye vi gjor til samm. Med Naturvernforbundet som fellesnevner mer vi at organisasjon lettere vii bli stàde i informasjonsstromm som organisasjon, der bli bedre kjt. Selvsagt ma organisasjon uansett prestere noe a bli kjt for det nytter ikke bare a skifte nn. M var aktivitet er. storre n mange vii tro, det dreier seg om a gjore dne virksomhet synlig. Far offtlighet 09 politikerne et bilde organisasion i storre aktivitet vii det trolig oke var innflytelse skape et storre grunniag for a verve nye lemmer. Ett nn tror vi sá vii bidra til mer samla samordnet organisasjon. iie ledd vii bli stáde etikett, ett uttrykk. nnsats knyttes til hel organisasjon til felles sak, ikke bare deler heihet. Vi tror dette vii bidra til a styrke samordning hele organisasjon. Vi tror det fortsatt er slik at felles innsats om felies sak gir storre styrke. Sam kjt vedtok landsmotet i sommer at det fra Og kontigtaret 1990 settes et belop pa 1/6 iemskontigt rettet mot aktiviteter pa fyikes iokalplan. Fylkeslage mange lokaliag har i host hatt besok gera1sekretr organisasjonssekretr for a styrke kontakt meliom de ulike iedd i organisasjon. Vi satser betydeiig mer n tidligere pa kurs for tillitsvaigte. Nnedring er del strategi f or a oke var innflytelse gjnom mer samordna organisajon. Forsiaget berorer ikke fylkes 09 lokallages formelie status i organisasjon. Etternormaivedtekte er nneding sak for lages ársmoter. Det er vedtektsdrjng som krever 2/3 pa et lovlig innkalt ársmote. Landsstyret ber derfor am at styre i fyikes lokailag behandler nnesporsmáiet sikte pa at det gjores pa det forste ársmote som de fieste skal vikie i lopet de forste mánede ULEMPER? lle lag som har no àr bak seg har gjerne et nn som er godt innarbejda lokalt. Vi er kiar over at i overgangsperjode kan et annet nn oke forvirring, ikke redusere d. Vi tror iikevei at folk vii oppdage sammhg dersom nnedring knyttes til begivhet som ia pubiiserer elier at det pa andre mater gjores floe aktivt for a opplyse om det nye. En ann side er-at no lag har tradisjonsrike nn som for mange uttrykker idtitet er foleisesmessig knyttet til langvarig.kamp for viktige saker. D lokale tiihorighet er viktig, for d er terkere n fjern tiiknytning. Landsstyret haper at lokal styrke kan la seg oppretthoide 09 utvikle, sá et nytt nn. ETT NVN FORPLKTER Ogs i dag er det slik at vedtak sam fattes iandsmotet 09 iandsstyret er bindde for hele organisasjon. Ulike oppfatninger pa stralt lokait hold forekommer selvsagt, m det har ikke vrt floe problem for forbundet. Med Naturvernforbundet som feliesnevner øker rimeiig nok risiko at for det oppstár tvil om hva forbundet mer dersom lokale ledd hevder noe annet n strait. En slik forvirring vii vmre uheldig. Vi tror problemet vii bii motvirket at organisajon i det heie samordnes bedre, noe som innebrer styrket kontakt internt utveksiing synspunkter ideer. Erfaringer fra Svska Naturskyddsforjng, som har gjnomfort lignde nneordnjng som iandsstyret na foresiàr, tyder ikke pa at probiemet a ga i takt vii øke. For ords skyld nevner vi at nneforsiaget seivsagt ikke vii dre pa d formelle status som fyikes 09 lokallage har i forhold til straileddet. De skai fortsatt vre lag pa ulike gerafiskivá slik sornstruktur er etablert fra for. Som nevnt tidligere kan ikke iandsstyret plegge lage a dre nn. M vi tiilater oss a komme klar oppfordring om a gjore det. Neste ar fylier organisasjon 75 ar, det kan vre god aniedning til a markere overgang til Naturverforbundet som fellesnn for alle ledd. Med vnlig hils NORGES NTURVERNFORBOND Erik Soiheim leder

9 C Evtuell retur til TROMS NTURVERN. Boks 924, 9001 Tromse vnligst meld adresseforandring direkte til Norges Naturvern forbund, postboks 6804 St.Ols plass, 0130 Oslo 1. Dette gjeres best p Postverkets blankett son sdes portofritt.

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD TROMS NATURVERN InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD ORGANJSASJONSTREFF OG ARSMØTE MØTESERIE OM UTNYTTEL.SEN AV HAVRESSURSENE I NORD MILJØVERNUNDERVISNING I SKOLEN NATURVERN TROMS SEMINARSERIE

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 1985

Referat fra Årsmøtet 1985 Fra Troms Naturvern 2:85 Referat fra Årsmøtet 1985 Årsmøtet ble avvikla i kommunestyresalen på Finnsnes lørdag 9.mars fra kl 14.00 til ca kl 16.00, inkludert matpause. Tilsammen 13 medlemmer deltok på

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 Gjennom misbruk av knappe resurser bidrar vâpenkappløpet til ytterligere usikkerhet! (Brundtland-rapporten s. 215) Troms Naturvern

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Årsmøtet gjorde følgende vedtak utenom de vanlige årsmøtesakene:

Årsmøtet gjorde følgende vedtak utenom de vanlige årsmøtesakene: Årsmelding 2012 Årsmøtet 2012 Årsmøtet ble avholdt 3. mars på Røde Kors-huset i Tromsø, felles med årsmøtet for lokallaget i Tromsø. Til stede var 6 med stemmerett og en gjest og observatør uten stemmerett.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

Bondeungdomslaget i Harstad

Bondeungdomslaget i Harstad Bondeungdomslaget i Harstad Årsmøtet 2017 Vedlegg 1 Årsmeldingar for 2016 kl 1800 A. Organisasjon 1. Styret 2. Revisorer 3. Valgnemnd 4. Andre tillitsverv for laget 5. Valgte representanter fra BUL Harstad

Detaljer

Årsmelding for Balsfjord og omegnen turlag 2016

Årsmelding for Balsfjord og omegnen turlag 2016 BALSFJORD OG OMEGNEN TURLAG Årsmøte for 2016. 29.01-2017 kl 16.00 i Rådhuset, 1 Åpning ved leder 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Valg av møteleder og sekretær 4 Valg av to til å underskrive

Detaljer

Informasjonsblad fra Trains Naturvern. februar. i; ç. Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus.

Informasjonsblad fra Trains Naturvern. februar. i; ç. Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus. Troms Naturyern Informasjonsblad fra Trains Naturvern februar 1982 i; ç A Bildet viser prosjektleder Lygre scm her kontor i Máiseiv kommunehus. Han vii p rsniøtet til Troms Naturvern orientere om forurensing

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen,

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Referat styremøte 8. mars kl.10.00 Scandic Hotell Tromsø. Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Jan-Sture Sivertsen, Tove R Hauglid, i tillegg møtte president Kurt T

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71.

Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71. A Oslo, 1. oktober 1996 R E F E R A T Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 25. september 1996 på lagskontoret i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg.

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg. Saksprotokoll for Kommunestyret - 31.10.2011 Behandling: Jostein Årre, H, framsatte følgende forslag: Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utsettes. De enkelte hovedutvalg bes fremme forslag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2008 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje 13/2 Søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014 Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2014 27. september 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter

3. Landsmøtet Deponering av gamle dokumenter. 1. Årsmøtet Kontingent for Åpne møter Dette er det første Nyhetsbrevet fra Pensjonistforbundet Finnmark. Styret håper å få til 5-6 utsendinger i året. Kom gjerne med innspill på innholdet og forslag til innhold i fremtidige utgaver. Du finner

Detaljer

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Fylkesmannens skoleeiermøte 27. mai 2013 Torill Sommerlund, prosjektleder GNIST Troms Fokus for økta GNIST hva var nå det igjen?

Detaljer

Fylkesårsmøte Lørdag 13. april 2013 På Quality Hotell Saga i Tromsø

Fylkesårsmøte Lørdag 13. april 2013 På Quality Hotell Saga i Tromsø Fylkesårsmøte Lørdag 13. april 2013 På Quality Hotell Saga i Tromsø Saksliste 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av tellekorps - Valg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

SAMORDNING AV AETAT, TRYGD OG SOSIALTJENESTEN

SAMORDNING AV AETAT, TRYGD OG SOSIALTJENESTEN ctl tt -7 HELSE- OG SOSIALSJEFEN. HER Deres ref. Var ref. (Besoppgitt ved sear ) Arkivkode: 2004/001599-KSK - 1, 024-F01-&10 Dato 2c 10.2004 SAMORDNING AV AETAT, TRYGD OG SOSIALTJENESTEN Vedlagt fr lger

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Dato 5.11.2015 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Forfall:

Dato 5.11.2015 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Forfall: Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 5.11.2015 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.00 Sted Tromsø, rådhuset, møterom VETT Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø)

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø) Årsmøtet ble avholdt i NViT sine lokaler, Skippergata. 11 b i Tromsø. Årsmøteavviklingen var knyttet opp mot regionseminaret 1-997. Dato. IS mars. Det ble avholdt fra kl 1430 til 1830. Tilstede: Marianne

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo»

Muisto ja Toivo. Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Muisto ja Toivo Rapport for forestillingen «Muisto ja Toivo» Det kvenske språket har vært en naturlig del av livet i Nord-Troms. Følelser, sang og tanker ble formidlet på kvensk, hjertespråket til mange

Detaljer